PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ"

Transkript

1 Fakulta rybářství a ochrany vod Faculty of Fisheries and Protection of Waters Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Czech Republic KOMUNIKACE / TIME MANAGEMENT / WORK-LIFE BALANCE / MOTIVACE / VEDENÍ LIDÍ FESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ Program září 2014 červen 2015 Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany

2 Č KURZY VE VODŇANECH? Na Písecku, Strakonicku ani Prachaticku dosud nikdo nepořádal systematicky navazující profesní kurzy rozvoje osobních dovedností. Tyto aktivity se tradičně soustřeďují především v Praze - kam je to od nás z jihu Čech přeci jen trochu z ruky. Osobní, tzv. měkké dovednosti nebo také soft skills (komunikace, zvládnutí stresu, sebeorganizace, motivace sebe i druhých aj.) přitom hrají roli významného zprostředkovatele dosahovaných výsledků, kvality vztahů, spokojenosti jedinců i skupin lidí. Je škoda nenaplňovat své možnosti jen kvůli některým zbytečným mezerám v osobních dovednostech. Proto jsme se rozhodli něco s tím udělat a soft skills kurzy lidem, podnikům a organizacím v regionu nabídnout. O STŘEDISKU MEVPIS MEVPIS je zkratka, tvořená počátečními písmeny prvních slov oficiálního názvu střediska: Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany. Středisko v průběhu let ve Vodňanech vybudovala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pro pořádání mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a dalších odborných a poradenských aktivit v rámci tematické působnosti fakulty. Také však pro podporu environmentální výchovy a celoživotního vzdělávání v regionu. Pro tyto účely středisko disponuje moderně vybavenými a příjemnými prostory. Pro návštěvníky vícedenních akcí nebo pro hosty zdaleka může středisko také nabídnout ubytování. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, MEVPIS video-tour k vidění na KDE NÁS NAJDETE? Naše nově vybudované vzdělávací středisko MEVPIS naleznete nedaleko vodňanského náměstí, na adrese Na Valše 207, Vodňany. Na parkoviště MEVPIS dojedete, když podle našich ukazatelů odbočíte z Mlýnské ulice do ulice Říční. Na jejím konci najdete po pravé straně velké parkoviště, které je pro účastníky kurzu zdarma. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 1

3 ORGANIZACE A PRŮBĚH KURZŮ Místo konání: MEVPIS, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z ulice Říční) Doba konání kurzů: (prezence od 8.00 hodin) Cena za celodenní kurz v MEVPIS je 1 500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč včetně DPH). Cena zahrnuje vlastní program, pracovní materiály, oběd, kávu, čaj a občerstvení. Oběd podáváme v místě konání. Přihlášky na kurzy přijímá Klára Kovaříková, ČASOVÝ ROZSAH GRAMŮ Po zvážení dnešní časové vytíženosti lidí a pravděpodobných potíží se zastupitelností na straně zaměstnavatele, spojených s uvolněním lidí z pracoviště na dva a více dnů v řadě, jsme se rozhodli organizovat intenzivní jednodenní programy. Některé programy stojí samostatně, účast v jiných lze kombinovat do na sebe navazujícího cyklu. Vaše dotazy na provázanost a možnosti navazování programů zodpoví Pavel Štursa, tel , Pokud u Vás potřebujete na určitou oblast dovedností položit větší důraz, více ji procvičit, natrénovat, nebo pokud chcete již v přípravě zohlednit vaše konkrétní podmínky, potřeby a okolnosti, rádi pro Vás mimo otevřené kurzy připravíme program na míru. NAŠE POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE DOVEDNOSTÍ Co reálně rozhodne o tom, zda vzdělávací program byl pro jeho účastníka užitečný? Kolik se toho na kurzu dozvěděl, nebo s jakým pocitem z kurzu odcházel? Podle nás ani jedna z možností: O užitečnosti programu vypovídá to, co se změní v navazující praxi, co po skončení kurzu účastník použije a pomůže mu to! Proto naše programy směřují k přínosům pro reálný život a fungování. Jsou založeny na myšlence kontinuálního rozvoje osobních dovedností a na zásadě systematického zavádění optimálních návyků do každodenní praxe. V našich jednodenních tematických modulech jsou účastníci zpravidla krátce seznámeni se základními principy, platnými v dané oblasti dovedností. Dále účastníci v dialogu s lektorem nebo formou modelových situací hledají, jakých typických chyb se pro příště mohou ve svém dalším fungování vyvarovat a naopak jaké best practices, pokud je zavedou do své praxe, budou pro ně individuálně představovat největší přínos. Protože cílíme k individuálním přínosům, potřebujeme pracovat s individuálními potřebami, kontexty a reálnými souvislostmi situací, ve kterých účastníci své dovednosti uplatňují. Proto naše kurzy a tréninky probíhají v malých skupinách nejvýše do 12 osob. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 2

4 GRAM KURZŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ 2014 ČERVEN 2015 ZÁŘÍ - SINEC Prevence a zvládání stresu s Work-life balance s Vedení lidí a emoční inteligence s Motivace s Emoční inteligence: praktický workshop s. 6 LEDEN - ČERVEN Time management s Lektorské dovednosti pro interní lektory a školitele s Komunikace v praxi I. přístupy aneb jak směřovat k výsledkům i dobrým vztahům s Sebeřízení a sebemotivace s Komunikace v praxi II. komunikační techniky pro běžné i náročnější situace s Umění přesvědčivé prezentace s Manažerská komunikace a vyjednávání aneb ABC dovedností pro vedení lidí s Prevence a zvládání stresu s Autentický leadership s Týmová spolupráce I. s. 11 NA OBDOBÍ ZÁŘÍ - SINEC 2015 CHYSTÁME: Profesionální komunikace se zákazníkem (klientský přístup) Týmová spolupráce II. -jak zorganizovat a vést efektivní a motivující poradu Time management Prevence a zvládání stresu Rozvoj myšlení a kreativita Hodno tící rozhovor jako nástro j říze ní (strategic ké v yjednáván í spolup ráce v rámci hodno tícího, manažerského, resp. koordinačního rozhovoru) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 3

5 18. září 2014 PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ STRESU Všechny pracovníky, vystavované stresorům a zátěži, kteří potřebují a chtějí pracovat na dalším zvýšení vlastní zátěžové odolnosti. Pochopení principu působení stresové reakce. Rozšíření svého repertoáru možností, jak stresu v jeho jednotlivých fázích čelit. Vytipování, výběr postupů (technik, postojů, způsobů reagování), které po jejich zavedení do praxe zvýší osobní zátěžovou odolnost. Dnešní doba a ohrožení stresem. Princip stresové reakce čím je a jak vzniká. Rizikové versus ochranné faktory. Osobní zátěžová odolnost jak ji posilovat, zvyšovat. Prevence stresu: práce s emocemi, prospěšné postoje, cílené, dlouhodobé zvyšování osobní odolnosti zaváděním užitečných návyků v myšlení, práci s emocemi, komunikaci a sebeřízení. Jak na narůstající stres, únavu. Řešení akutního stresu, když již nastal způsoby jeho odbourání. Umění se uvolnit. Druhy relaxačních technik, jejich časová náročnost a možnosti využití. Autogenní trénink. Praktická ukázka, nácvik. Možnosti krátké relaxace, které lze pro rychlou regeneraci využít i během pracovního dne. Jak na stres strategie, shrnutí. 16. října 2014 WORK-LIFE BALANCE Tento workshop navazuje na předchozí program Prevence a zvládání stresu. Lze jej však absolvovat i samostatně. Zatímco kurz prevence a zvládání stresu je zaměřen na vytvoření co nejširšího přehledu o možnostech, jak čelit stresu, program Work-life balance se úžeji zaměří na aktuální situaci přítomných, formou workshopu proběhne mapování individuálních zdrojů a úniků energie. Program vyústí do stanovení opatření v praxi. Všechny zájemce, kteří chtějí pracovat na posílení své osobní kondice (fyzické, psychické, životní) Zmapovat si, co mé kondici a mému životu neprospívá a co pro něj naopak představuje přínos. Inspirovat se (i druhé) a stanovit reálná opatření pro praxi. Posílit péči o vlastní kondici a zdroje. Jak to dělají ti, kteří dobu zvládají? Hardiness, nezdolnost: osobní charakteristiky control, challenge, commitment. Možné psychické, sociální, fyzické, režimové zdroje odolnosti a jejich kombinace. Osobní analýza zdrojů a hrozeb (workshop) sebereflexe, navazující strukturovaná diskuze Vytipování oblastí pro aktivaci zdrojů a rozvoj péče o sebe. Volba konkrétních kroků, kterými posílíme a akcelerujeme péči o svou dlouhodobou kondici. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 4

6 4. listopadu 2014 VEDENÍ LIDÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE Určeno pro vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení i pro další zájemce, kteří chtějí pracovat na své schopnosti zacházet dobře s emocemi v jednání s druhými lidmi. Pochopit principy efektivity vedení lidí v návaznosti na jeho emoční složku. Pochopit význam, podstatu, principy lidských emocí. Seznámit se s rolí emocí v komunikaci a vztazích. Získat náměty pro rozvoj vlastního repertoáru práce s pocity ve vztahu k druhým. Rozum versus emoce - jak spolu souvisí a jak se vzájemně ovlivňují tyto dva řídicí systémy. Smysl, role, působení emocí. Souvislost emocí s potřebami, hodnotami a motivací. Vztahová a obsahová rovina vedení lidí. Fakta i pocity: emočně inteligentní vztahy. Pojem emoční inteligence. Z čeho EI sestává, jak ji rozvíjet. Jak s emocemi pracovat u sebe i u druhých. Jak zvládnout náročnější situace a přitom zůstat sám sebou. Možnosti zacházení s negativními pocity. Na emoce s rozumem: transformační slovník. Emočně inteligentní komunikace. Emoce a kvalita vztahů. 19. listopadu 2014 MOTIVACE Vedoucí pracovníky, management všech úrovních řízení i pro další zájemce, kteří chtějí motivovat lidi ve svém okolí. Jednat, komunikovat s nimi způsobem, který bude posilovat jejich zaujetí pro práci. Poznat principy, na kterých je založena motivace lidí, jejich chuť pracovat, angažovat se, přijímat odpovědnost. Rozšířit si svůj repertoár možností podněcování motivace lidí. Odnést si tipy pro tvorbu motivujícího prostředí. Motivace nedílná součást vedení pracovníků. Přístupy k motivaci ve firemní a organizační praxi: často opakované, typické chyby. Rozdíl mezi motivy a stimuly. Krátké představení nejvlivnějších pojetí motivace člověka a co z nich plyne. Nová výzkumná zjištění z poslední doby, která pohled na motivaci rozšiřují. Co z těchto zjištění vyplývá pro zadávání pracovních úkolů. Motivace a každodenní komunikace: vliv manažera, jeho stylu vedení. Hlavní komunikační nástroje motivace - participace, dialog, respekt, informování, sdílení, naslouchání, zpětná vazba, ocenění. Volba typu ocenění v pracovních vztazích. Vliv formální a neformální autority vedoucího, důvěra. Vliv skupiny, sdílené (firemní) kultury. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 5

7 4. prosince 2014 EMOČNÍ INTELIGENCE: PRAKTICKÝ WORKSHOP Interaktivní workshop. Hledání řešení konkrétních potřeb účastníků pomocí modelových situací a videotréninku. Řešení případových studií. Minikoučování, směřující k volbě vhodné strategie pro zvládnutí problému. Všechny, kteří se chtějí učit na situacích z praxe své vlastní i ostatních a tímto způsobem dále rozvíjet svou emoční a vztahovou inteligenci. Zacházet dobře s emocemi v sebeřízení, sebemotivaci a v jednání s druhými lidmi. Posílit svou praktickou emoční inteligenci prostřednictvím řešení situací z praxe. Workshop volně navazuje na seminář Vedení lidí a emoční inteligence, jehož předchozí absolvování však není podmínkou. Workshop téma rozvine především prakticky, v návaznosti na konkrétní potřeby a cíle účastníků. Uplatnění emoční inteligence v profesní praxi. Jak využít a co nám může přinést uvědomování si vlastních pocitů. Sebevnímání, sebevědomí. Kultivovaná práce s vlastními emocemi, jejich vhodné usměrňování a uplatnění. Zdroje a cesty sebemotivace. Vnímavost k pocitům druhých a jak ji vhodně využít v komunikaci. Emoční inteligence v navazování, pěstování a prohlubování vztahů. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 6

8 20. ledna 2015 TIME MANAGEMENT Samostatné odborné pracovníky, management všech úrovní řízení a všechny zájemce, kteří chtějí zlepšit svůj systém plánování a sebeorganizace. Seznámit se s praktickými zkušenostmi a náměty, které lidem pomáhají zvýšit kontrolu nad plněním svých momentálních úkolů a současně neztratit ze zřetele kroky, nutné pro udržení dlouhodobějších projektů. Další náměty směřují k posílení schopností úspěšně řídit sám sebe, funkčně si organizovat svůj čas, eliminovat nadměrný stres, dosahovat výsledků a cítit se přitom dobře. Seminář je zvláště vhodný pro pracovníky, kteří kvůli každodennímu hašení urgentních záležitostí stále odsouvají práci na dlouhodobějších úkolech a projektech a nevědí, jak z tohoto bludného kruhu ven. Jak přistupovat k sebeřízení v čase? Time management I.-IV. generace, systém GTD. Vnitřní zdroje: podmínky soustředění, eliminace stresu; využití podvědomí, myšlenkových map a schémat pro rozpracovávání úkolů a pro lepší přehled. Jak dlouhodobé úkoly neodkládat; jak se do nich pustit s předstihem a řešit je průběžně. Stanovování priorit, směřování k výsledkům; vyjasnění směru. Převedení cílů a priorit do reálných činností. Tipy k úsporám a efektivnímu využívání času. Principy jednoduchého a efektivního osobního plánování, volba vhodné plánovací pomůcky. Rozlišování klíčových a méně důležitých procesů; jak posílit soustředění na podstatné věci. 22. ledna 2015 LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI pro interní lektory a školitele Začínající i stávající interní lektory školitele, kteří chtějí zdokonalit své lektorské dovednosti a pomoci v koncipování a vedení svých školení, kurzů. Pro vyučující, kteří vedou semináře a hledají, jak více zapojit účastníky a zvýšit účinnost výuky. Získání inspirace pro usnadnění a rozvoj výuky. Rozšíření repertoáru ve výuce použitelných metod. Seznámení se s principy takového stylu vedení skupiny, který zvyšuje motivaci účastníků, posiluje jejich aktivní participaci na průběhu výuky a tím i efektivitu kurzů (školení). Vhodné způsoby zahájení kurzu (semináře, školení, vzdělávacího cyklu). Jak získat a udržet pozornost, zájem a motivaci účastníků. Tipy pro úspěšné vedení skupiny, týmu během programu. Využívání komunikačních prostředků lektorem: řeč těla, otázky, vedení dialogu, diskuze. Vhodné uspořádání prostoru a využití pomůcek. Organizace cvičení, prezentací, diskuzí, zařazování modelových situací, případových studií a jejich vytěžení. Transmisivní či konstruktivní vyučování, aktivní metody učení. Tipy pro zvládání obtížnějších situací a pro nabývání sebejistoty v lektorské roli. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 7

9 12. února 2015 KOMUNIKACE V PRAXI I. přístupy (aneb jak směřovat k výsledkům i dobrým vztahům) Všechny zájemce o rozvoj komunikačních dovedností Ujasnit si, z čeho všeho komunikace sestává, kde všude se nabízí prostor pro ovlivňování průběhu, výsledků rozhovorů i pro zdárný rozvoj vztahů. Reflektovat svou převládajícící strategii v přístupu k lidem. Jak komunikujeme. Z čeho komunikace sestává. Co komunikaci podporuje a naopak brzdí. Co můžeme dělat pro to, aby naše komunikace s ostatními probíhala hladce. Zřetel na obsahovou i vztahovou rovinu rozhovoru. Emoce v komunikaci když je jich málo, když je jich příliš. Postoj k vlastním emocím a k emocím komunikačního partnera. Pocity a neverbální komunikace. Na čem stojí srozumitelné sdělování, vyjadřování a jak souvisí s nasloucháním druhému. Přístup druhým lidem: pasivní, agresivní versus asertivní chování. Představení asertivity jako přímého, otevřeného, účinné a zároveň férového a relativně vlídného způsobu jednání s druhými. 24. února 2015 SEBEŘÍZENÍ A SEBEMOTIVACE Mimo řadu typických kurzů profesního vzdělávání jsme se pro vás rozhodli připravit také tento program, spíše než na viditelné výsledky zaměřený na základy zdárného sebeřízení. Na postoj sám k sobě, na způsob, kterým se k sebeřízení stavím a přijímám za něj odpovědnost, a na jádro motivace: na hodnoty, od kterých se odrážím a které mne vedou. Zájemce o sebeřízení, sebemotivaci a sebekoučování Reflektovat a aktivovat vnitřní zdroje motivace. Reflektovat své hodnoty a vybrat ty, na které bude vhodné aktuálně zaměřit pozornost. Posílení osobní integrity. Self-leadership, sebeřízení a sebekoučování na životní cestě. Dva póly: být a směřovat Budu obětí nebo tvůrcem? Přijetí bezpodmínečné odpovědnosti za své jednání a rozvoj. Sebeakceptace, sebedůvěra, sebevědomí. Hodnoty, které nás spojí (workshop) Hodnoty, vize a záměr. Autenticita. Opravdovost, osobní integrita. Sebekoučování model GROW (workshop) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 8

10 24. března 2015 KOMUNIKACE V PRAXI II. - komunikační techniky pro běžné i náročnější situace Všechny zájemce o rozvoj svých komunikačních dovedností a dosahování lepších výsledků v situacích, kterými procházejí. Zvýšit svou pohotovost a rozšířit své možnosti jednání v běžných i náročnějších komunikačních situacích. Nemuset znovu objevovat Ameriku, ale seznámit se s již existujícími, v praxi ověřenými komunikačními technikami. Vybrat pro sebe nejpřínosnější a následně je zavést do praxe. Náročnější komunikační situace či konflikt jako příležitost pro rozvoj vlastních dovedností i jako příležitost pro posunutí vztahů na novou úroveň. Principy zvládání náročnějších situací: postoj k druhému člověku a zřetel na vztahovou i obsahovou rovinu rozhovoru. Dovednosti, techniky pro jednání v následujících situacích: Prosazování požadavku, odmítání, sdělování nepříjemných skutečností, hodnocení výkonu poskytování zpětné vazby a kritiky, zvládání hněvu druhého člověka, příjem výtek a kritiky. Výběr a prezentace technik ve vazbě na situace z praxe účastníků. 31. března 2015 UMĚNÍ PŘESVĚDČIVÉ PREZENTACE Všechny pracovníky a zájemce, kteří potřebují ověřit a dále zdokonalit působivost svých prezentací. Seznámit se s hlavními principy, určujícími působivost a vyznění prezentace. Vyzkoušet si vlastní typickou prezentaci, odnést si konkrétní doporučení pro podporu hladkého průběhu a působivosti svých prezentací. Odnést si také tipy pro udržování pozornosti posluchačů a pro zvládání možných obtížnějších situací v průběhu prezentace - reagování na nepříjemné otázky atp. Doporučení pro přípravu prezentace. Klíčové principy, tipy pro zdárný průběh úvodu, jádra i závěru prezentace. Demonstrace klíčových principů na cvičných prezentacích účastníků. Reagování na možné nepříjemné situace v průběhu prezentace. Vhodný způsob komunikace, využití prostoru a technických pomůcek při prezentaci. Zpětná vazba na cvičné prezentace s individuálními rozvojovými doporučeními. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 9

11 7. dubna 2015 MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ aneb ABC komunikace při vedení lidí Začínající vedoucí, manažery nebo pro osoby, kteří se na vedení lidí připravují. Také pro stávající vedoucí a manažery, kteří si chtějí ověřit, příp. dále rozvinout své komunikační dovednosti pro vedení lidí. Shrnout základní principy, které by měla komunikace nadřízeného s podřízeným splňovat pro dosažení výsledků i pro vytváření optimálních pracovních vztahů. Pochopit princip fungování manažerských komunikačních technik. Identifikovat prostor, kde třeba dále zdokonalit své individuální dovednosti a nalézt způsob, jakým tak v praxi učinit. Manažerské dilema orientace na výkon nebo na vztah. Styly vedení lidí a jejich důsledky. Související komunikační nástroje. Kdy který styl použít. Kdy zvolit participativní vyjednávání způsobu splnění úkolu, jak při něm postupovat. Tlak a protitlak: jak směřovat k plnění úkolů bez kontraproduktivního tlaku. Zadávání úkolů, překonávání případného odporu; urgování zadaného úkolu. Kontrola odvedené práce, korigování výkonu, poskytování zpětné vazby. Jak chválit, jak kritizovat. Jak dobře delegovat úkoly. Formální a neformální autorita. Budování důvěry v pracovních vztazích. 23. dubna 2015 PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ STRESU Všechny pracovníky, vystavované stresorům a zátěži, kteří potřebují a chtějí pracovat na dalším zvýšení vlastní zátěžové odolnosti. Pochopení principu působení stresové reakce. Rozšíření svého repertoáru možností, jak stresu v jeho jednotlivých fázích čelit. Vytipování, výběr postupů (technik, postojů, způsobů reagování), které po jejich zavedení do praxe zvýší osobní zátěžovou odolnost. Dnešní doba a ohrožení stresem. Princip stresové reakce čím je a jak vzniká. Rizikové versus ochranné faktory. Osobní zátěžová odolnost jak ji posilovat, zvyšovat. Prevence stresu: práce s emocemi, prospěšné postoje, cílené, dlouhodobé zvyšování osobní odolnosti zaváděním užitečných návyků v myšlení, práci s emocemi, komunikaci a sebeřízení. Jak na narůstající stres, únavu. Řešení akutního stresu, když již nastal způsoby jeho odbourání. Umění se uvolnit. Druhy relaxačních technik, jejich časová náročnost a možnosti využití. Autogenní trénink. Praktická ukázka, nácvik. Možnosti krátké relaxace, které lze pro rychlou regeneraci využít i během pracovního dne. Jak na stres strategie, shrnutí. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 10

12 21. května 2015 AUTENTICKÝ LEADERSHIP Vedoucí pracovníky a manažery, zapojené do tvorby a prosazování vize, strategie a hodnot své organizace, kteří hledají inspiraci pro rozvoj svých lídrovských dovedností. Dále pro všechny zájemce o leadership a rozvoj takových lídrovských kvalit, jejichž osvojení dlouhodobě prospívá vztahům, kultuře i výsledkům společenství a skupin, ve kterých lídr působí. Obrácení pozornosti účastníků na možný přínos autentického leadershipu podniku, organizaci, společenství. Seznámení s principy, na kterých autentický leadership stojí. Pozvání účastníků k vykročení na cestu naplňování těchto principů. Management versus leadership co mají společného a co rozdílného. Pojítka sounáležitosti lidských společenství: vize, perspektivy, sdílené potřeby a hodnoty. Role lídrů v budování této sounáležitosti; lídři jako nositelé, komunikátoři vize, hodnot, toho, co v daném místě, organizaci lidi spojuje, drží dohromady a směruje. Neautentičtí přehrávači rolí versus autentičtí lídři. Kvality a dovednosti autentických lídrů. Systémy rozvoje lídrovských rysů a dovedností. 8 návyků vůdčích osobností. Vědomý leadership dle Freda Kofmana. Čím se vyznačuje komunikace, která posiluje sounáležitost a sdílenou odpovědnost. 2. června 2015 TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE I. Členy a vedoucí týmů, kteří chtějí ve své organizaci posílit týmový styl komunikace a jednání a více využít předností týmové spolupráce. Seznámit se s rozdíly mezi skupinou a týmem. Poznat předpoklady vzniku týmu a specifika komunikace v týmu. Co je a co přináší týmová spolupráce. Proč se o týmové spolupráci začalo mluvit a je dnes tak frekventovaným pojmem. Proč tým může dokázat víc než skupina. Kdy ze skupiny vzniká tým. Druhy týmů. Kdy pracovat skupinově, kdy týmově. Specifika týmové komunikace. Vytváření návyků týmového chování. Přínosy týmové komunikace a spolupráce pro firmu. Funkční týmové role při řešení úloh. Týmové postupy řešení úloh. Typologie osobnostních týmových rolí. Vhodná skladba týmu. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 11

13 REALIZAČNÍ TÝM Klára Kovaříková Koordinátorka aktivit celoživotního vzdělávání - středisko MEVPIS, Vodňany Klára přijímá přihlášky na kurzy Komunikuje se zájemci o kurz organizační a administrativní náležitosti, pomáhá s organizací kurzů v den konání Pavel Štursa Lektor kurzů. Více o lektorovi na webu Na Pavla se obracejte s doplňujícími dotazy na obsah či průběh kurzů, nebo když budete potřebovat osobně probrat či ověřit, zda je ten který program pro Vás či Vaše lidi vhodný z hlediska Vámi zamýšleného účelu ) Mgr. Ivana Němcová Vedoucí Pracoviště celoživotního vzdělávání, středisko MEVPIS, Vodňany Zaštiťuje pořádání kurzů na středisku MEVPIS ve Vodňanech, odpovídá za organizaci a hladký průběh kurzů v den konání Zajišťuje ubytování účastníků na středisku MEVPIS (na vyžádání v případě zájmu prosím Ivanu kontaktujte na u či telefonu ) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 12

14

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání děláme z dobrých firem skvělé Připravili jsme pro Vás speciální prosincovou nabídku na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání Které kurzy to jsou a kdo je využije? 8 nejoblíbenějších

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více