PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ"

Transkript

1 Fakulta rybářství a ochrany vod Faculty of Fisheries and Protection of Waters Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Czech Republic KOMUNIKACE / TIME MANAGEMENT / WORK-LIFE BALANCE / MOTIVACE / VEDENÍ LIDÍ FESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ Program září 2014 červen 2015 Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany

2 Č KURZY VE VODŇANECH? Na Písecku, Strakonicku ani Prachaticku dosud nikdo nepořádal systematicky navazující profesní kurzy rozvoje osobních dovedností. Tyto aktivity se tradičně soustřeďují především v Praze - kam je to od nás z jihu Čech přeci jen trochu z ruky. Osobní, tzv. měkké dovednosti nebo také soft skills (komunikace, zvládnutí stresu, sebeorganizace, motivace sebe i druhých aj.) přitom hrají roli významného zprostředkovatele dosahovaných výsledků, kvality vztahů, spokojenosti jedinců i skupin lidí. Je škoda nenaplňovat své možnosti jen kvůli některým zbytečným mezerám v osobních dovednostech. Proto jsme se rozhodli něco s tím udělat a soft skills kurzy lidem, podnikům a organizacím v regionu nabídnout. O STŘEDISKU MEVPIS MEVPIS je zkratka, tvořená počátečními písmeny prvních slov oficiálního názvu střediska: Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany. Středisko v průběhu let ve Vodňanech vybudovala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pro pořádání mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a dalších odborných a poradenských aktivit v rámci tematické působnosti fakulty. Také však pro podporu environmentální výchovy a celoživotního vzdělávání v regionu. Pro tyto účely středisko disponuje moderně vybavenými a příjemnými prostory. Pro návštěvníky vícedenních akcí nebo pro hosty zdaleka může středisko také nabídnout ubytování. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, MEVPIS video-tour k vidění na KDE NÁS NAJDETE? Naše nově vybudované vzdělávací středisko MEVPIS naleznete nedaleko vodňanského náměstí, na adrese Na Valše 207, Vodňany. Na parkoviště MEVPIS dojedete, když podle našich ukazatelů odbočíte z Mlýnské ulice do ulice Říční. Na jejím konci najdete po pravé straně velké parkoviště, které je pro účastníky kurzu zdarma. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 1

3 ORGANIZACE A PRŮBĚH KURZŮ Místo konání: MEVPIS, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z ulice Říční) Doba konání kurzů: (prezence od 8.00 hodin) Cena za celodenní kurz v MEVPIS je 1 500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč včetně DPH). Cena zahrnuje vlastní program, pracovní materiály, oběd, kávu, čaj a občerstvení. Oběd podáváme v místě konání. Přihlášky na kurzy přijímá Klára Kovaříková, ČASOVÝ ROZSAH GRAMŮ Po zvážení dnešní časové vytíženosti lidí a pravděpodobných potíží se zastupitelností na straně zaměstnavatele, spojených s uvolněním lidí z pracoviště na dva a více dnů v řadě, jsme se rozhodli organizovat intenzivní jednodenní programy. Některé programy stojí samostatně, účast v jiných lze kombinovat do na sebe navazujícího cyklu. Vaše dotazy na provázanost a možnosti navazování programů zodpoví Pavel Štursa, tel , Pokud u Vás potřebujete na určitou oblast dovedností položit větší důraz, více ji procvičit, natrénovat, nebo pokud chcete již v přípravě zohlednit vaše konkrétní podmínky, potřeby a okolnosti, rádi pro Vás mimo otevřené kurzy připravíme program na míru. NAŠE POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE DOVEDNOSTÍ Co reálně rozhodne o tom, zda vzdělávací program byl pro jeho účastníka užitečný? Kolik se toho na kurzu dozvěděl, nebo s jakým pocitem z kurzu odcházel? Podle nás ani jedna z možností: O užitečnosti programu vypovídá to, co se změní v navazující praxi, co po skončení kurzu účastník použije a pomůže mu to! Proto naše programy směřují k přínosům pro reálný život a fungování. Jsou založeny na myšlence kontinuálního rozvoje osobních dovedností a na zásadě systematického zavádění optimálních návyků do každodenní praxe. V našich jednodenních tematických modulech jsou účastníci zpravidla krátce seznámeni se základními principy, platnými v dané oblasti dovedností. Dále účastníci v dialogu s lektorem nebo formou modelových situací hledají, jakých typických chyb se pro příště mohou ve svém dalším fungování vyvarovat a naopak jaké best practices, pokud je zavedou do své praxe, budou pro ně individuálně představovat největší přínos. Protože cílíme k individuálním přínosům, potřebujeme pracovat s individuálními potřebami, kontexty a reálnými souvislostmi situací, ve kterých účastníci své dovednosti uplatňují. Proto naše kurzy a tréninky probíhají v malých skupinách nejvýše do 12 osob. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 2

4 GRAM KURZŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ 2014 ČERVEN 2015 ZÁŘÍ - SINEC Prevence a zvládání stresu s Work-life balance s Vedení lidí a emoční inteligence s Motivace s Emoční inteligence: praktický workshop s. 6 LEDEN - ČERVEN Time management s Lektorské dovednosti pro interní lektory a školitele s Komunikace v praxi I. přístupy aneb jak směřovat k výsledkům i dobrým vztahům s Sebeřízení a sebemotivace s Komunikace v praxi II. komunikační techniky pro běžné i náročnější situace s Umění přesvědčivé prezentace s Manažerská komunikace a vyjednávání aneb ABC dovedností pro vedení lidí s Prevence a zvládání stresu s Autentický leadership s Týmová spolupráce I. s. 11 NA OBDOBÍ ZÁŘÍ - SINEC 2015 CHYSTÁME: Profesionální komunikace se zákazníkem (klientský přístup) Týmová spolupráce II. -jak zorganizovat a vést efektivní a motivující poradu Time management Prevence a zvládání stresu Rozvoj myšlení a kreativita Hodno tící rozhovor jako nástro j říze ní (strategic ké v yjednáván í spolup ráce v rámci hodno tícího, manažerského, resp. koordinačního rozhovoru) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 3

5 18. září 2014 PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ STRESU Všechny pracovníky, vystavované stresorům a zátěži, kteří potřebují a chtějí pracovat na dalším zvýšení vlastní zátěžové odolnosti. Pochopení principu působení stresové reakce. Rozšíření svého repertoáru možností, jak stresu v jeho jednotlivých fázích čelit. Vytipování, výběr postupů (technik, postojů, způsobů reagování), které po jejich zavedení do praxe zvýší osobní zátěžovou odolnost. Dnešní doba a ohrožení stresem. Princip stresové reakce čím je a jak vzniká. Rizikové versus ochranné faktory. Osobní zátěžová odolnost jak ji posilovat, zvyšovat. Prevence stresu: práce s emocemi, prospěšné postoje, cílené, dlouhodobé zvyšování osobní odolnosti zaváděním užitečných návyků v myšlení, práci s emocemi, komunikaci a sebeřízení. Jak na narůstající stres, únavu. Řešení akutního stresu, když již nastal způsoby jeho odbourání. Umění se uvolnit. Druhy relaxačních technik, jejich časová náročnost a možnosti využití. Autogenní trénink. Praktická ukázka, nácvik. Možnosti krátké relaxace, které lze pro rychlou regeneraci využít i během pracovního dne. Jak na stres strategie, shrnutí. 16. října 2014 WORK-LIFE BALANCE Tento workshop navazuje na předchozí program Prevence a zvládání stresu. Lze jej však absolvovat i samostatně. Zatímco kurz prevence a zvládání stresu je zaměřen na vytvoření co nejširšího přehledu o možnostech, jak čelit stresu, program Work-life balance se úžeji zaměří na aktuální situaci přítomných, formou workshopu proběhne mapování individuálních zdrojů a úniků energie. Program vyústí do stanovení opatření v praxi. Všechny zájemce, kteří chtějí pracovat na posílení své osobní kondice (fyzické, psychické, životní) Zmapovat si, co mé kondici a mému životu neprospívá a co pro něj naopak představuje přínos. Inspirovat se (i druhé) a stanovit reálná opatření pro praxi. Posílit péči o vlastní kondici a zdroje. Jak to dělají ti, kteří dobu zvládají? Hardiness, nezdolnost: osobní charakteristiky control, challenge, commitment. Možné psychické, sociální, fyzické, režimové zdroje odolnosti a jejich kombinace. Osobní analýza zdrojů a hrozeb (workshop) sebereflexe, navazující strukturovaná diskuze Vytipování oblastí pro aktivaci zdrojů a rozvoj péče o sebe. Volba konkrétních kroků, kterými posílíme a akcelerujeme péči o svou dlouhodobou kondici. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 4

6 4. listopadu 2014 VEDENÍ LIDÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE Určeno pro vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení i pro další zájemce, kteří chtějí pracovat na své schopnosti zacházet dobře s emocemi v jednání s druhými lidmi. Pochopit principy efektivity vedení lidí v návaznosti na jeho emoční složku. Pochopit význam, podstatu, principy lidských emocí. Seznámit se s rolí emocí v komunikaci a vztazích. Získat náměty pro rozvoj vlastního repertoáru práce s pocity ve vztahu k druhým. Rozum versus emoce - jak spolu souvisí a jak se vzájemně ovlivňují tyto dva řídicí systémy. Smysl, role, působení emocí. Souvislost emocí s potřebami, hodnotami a motivací. Vztahová a obsahová rovina vedení lidí. Fakta i pocity: emočně inteligentní vztahy. Pojem emoční inteligence. Z čeho EI sestává, jak ji rozvíjet. Jak s emocemi pracovat u sebe i u druhých. Jak zvládnout náročnější situace a přitom zůstat sám sebou. Možnosti zacházení s negativními pocity. Na emoce s rozumem: transformační slovník. Emočně inteligentní komunikace. Emoce a kvalita vztahů. 19. listopadu 2014 MOTIVACE Vedoucí pracovníky, management všech úrovních řízení i pro další zájemce, kteří chtějí motivovat lidi ve svém okolí. Jednat, komunikovat s nimi způsobem, který bude posilovat jejich zaujetí pro práci. Poznat principy, na kterých je založena motivace lidí, jejich chuť pracovat, angažovat se, přijímat odpovědnost. Rozšířit si svůj repertoár možností podněcování motivace lidí. Odnést si tipy pro tvorbu motivujícího prostředí. Motivace nedílná součást vedení pracovníků. Přístupy k motivaci ve firemní a organizační praxi: často opakované, typické chyby. Rozdíl mezi motivy a stimuly. Krátké představení nejvlivnějších pojetí motivace člověka a co z nich plyne. Nová výzkumná zjištění z poslední doby, která pohled na motivaci rozšiřují. Co z těchto zjištění vyplývá pro zadávání pracovních úkolů. Motivace a každodenní komunikace: vliv manažera, jeho stylu vedení. Hlavní komunikační nástroje motivace - participace, dialog, respekt, informování, sdílení, naslouchání, zpětná vazba, ocenění. Volba typu ocenění v pracovních vztazích. Vliv formální a neformální autority vedoucího, důvěra. Vliv skupiny, sdílené (firemní) kultury. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 5

7 4. prosince 2014 EMOČNÍ INTELIGENCE: PRAKTICKÝ WORKSHOP Interaktivní workshop. Hledání řešení konkrétních potřeb účastníků pomocí modelových situací a videotréninku. Řešení případových studií. Minikoučování, směřující k volbě vhodné strategie pro zvládnutí problému. Všechny, kteří se chtějí učit na situacích z praxe své vlastní i ostatních a tímto způsobem dále rozvíjet svou emoční a vztahovou inteligenci. Zacházet dobře s emocemi v sebeřízení, sebemotivaci a v jednání s druhými lidmi. Posílit svou praktickou emoční inteligenci prostřednictvím řešení situací z praxe. Workshop volně navazuje na seminář Vedení lidí a emoční inteligence, jehož předchozí absolvování však není podmínkou. Workshop téma rozvine především prakticky, v návaznosti na konkrétní potřeby a cíle účastníků. Uplatnění emoční inteligence v profesní praxi. Jak využít a co nám může přinést uvědomování si vlastních pocitů. Sebevnímání, sebevědomí. Kultivovaná práce s vlastními emocemi, jejich vhodné usměrňování a uplatnění. Zdroje a cesty sebemotivace. Vnímavost k pocitům druhých a jak ji vhodně využít v komunikaci. Emoční inteligence v navazování, pěstování a prohlubování vztahů. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 6

8 20. ledna 2015 TIME MANAGEMENT Samostatné odborné pracovníky, management všech úrovní řízení a všechny zájemce, kteří chtějí zlepšit svůj systém plánování a sebeorganizace. Seznámit se s praktickými zkušenostmi a náměty, které lidem pomáhají zvýšit kontrolu nad plněním svých momentálních úkolů a současně neztratit ze zřetele kroky, nutné pro udržení dlouhodobějších projektů. Další náměty směřují k posílení schopností úspěšně řídit sám sebe, funkčně si organizovat svůj čas, eliminovat nadměrný stres, dosahovat výsledků a cítit se přitom dobře. Seminář je zvláště vhodný pro pracovníky, kteří kvůli každodennímu hašení urgentních záležitostí stále odsouvají práci na dlouhodobějších úkolech a projektech a nevědí, jak z tohoto bludného kruhu ven. Jak přistupovat k sebeřízení v čase? Time management I.-IV. generace, systém GTD. Vnitřní zdroje: podmínky soustředění, eliminace stresu; využití podvědomí, myšlenkových map a schémat pro rozpracovávání úkolů a pro lepší přehled. Jak dlouhodobé úkoly neodkládat; jak se do nich pustit s předstihem a řešit je průběžně. Stanovování priorit, směřování k výsledkům; vyjasnění směru. Převedení cílů a priorit do reálných činností. Tipy k úsporám a efektivnímu využívání času. Principy jednoduchého a efektivního osobního plánování, volba vhodné plánovací pomůcky. Rozlišování klíčových a méně důležitých procesů; jak posílit soustředění na podstatné věci. 22. ledna 2015 LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI pro interní lektory a školitele Začínající i stávající interní lektory školitele, kteří chtějí zdokonalit své lektorské dovednosti a pomoci v koncipování a vedení svých školení, kurzů. Pro vyučující, kteří vedou semináře a hledají, jak více zapojit účastníky a zvýšit účinnost výuky. Získání inspirace pro usnadnění a rozvoj výuky. Rozšíření repertoáru ve výuce použitelných metod. Seznámení se s principy takového stylu vedení skupiny, který zvyšuje motivaci účastníků, posiluje jejich aktivní participaci na průběhu výuky a tím i efektivitu kurzů (školení). Vhodné způsoby zahájení kurzu (semináře, školení, vzdělávacího cyklu). Jak získat a udržet pozornost, zájem a motivaci účastníků. Tipy pro úspěšné vedení skupiny, týmu během programu. Využívání komunikačních prostředků lektorem: řeč těla, otázky, vedení dialogu, diskuze. Vhodné uspořádání prostoru a využití pomůcek. Organizace cvičení, prezentací, diskuzí, zařazování modelových situací, případových studií a jejich vytěžení. Transmisivní či konstruktivní vyučování, aktivní metody učení. Tipy pro zvládání obtížnějších situací a pro nabývání sebejistoty v lektorské roli. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 7

9 12. února 2015 KOMUNIKACE V PRAXI I. přístupy (aneb jak směřovat k výsledkům i dobrým vztahům) Všechny zájemce o rozvoj komunikačních dovedností Ujasnit si, z čeho všeho komunikace sestává, kde všude se nabízí prostor pro ovlivňování průběhu, výsledků rozhovorů i pro zdárný rozvoj vztahů. Reflektovat svou převládajícící strategii v přístupu k lidem. Jak komunikujeme. Z čeho komunikace sestává. Co komunikaci podporuje a naopak brzdí. Co můžeme dělat pro to, aby naše komunikace s ostatními probíhala hladce. Zřetel na obsahovou i vztahovou rovinu rozhovoru. Emoce v komunikaci když je jich málo, když je jich příliš. Postoj k vlastním emocím a k emocím komunikačního partnera. Pocity a neverbální komunikace. Na čem stojí srozumitelné sdělování, vyjadřování a jak souvisí s nasloucháním druhému. Přístup druhým lidem: pasivní, agresivní versus asertivní chování. Představení asertivity jako přímého, otevřeného, účinné a zároveň férového a relativně vlídného způsobu jednání s druhými. 24. února 2015 SEBEŘÍZENÍ A SEBEMOTIVACE Mimo řadu typických kurzů profesního vzdělávání jsme se pro vás rozhodli připravit také tento program, spíše než na viditelné výsledky zaměřený na základy zdárného sebeřízení. Na postoj sám k sobě, na způsob, kterým se k sebeřízení stavím a přijímám za něj odpovědnost, a na jádro motivace: na hodnoty, od kterých se odrážím a které mne vedou. Zájemce o sebeřízení, sebemotivaci a sebekoučování Reflektovat a aktivovat vnitřní zdroje motivace. Reflektovat své hodnoty a vybrat ty, na které bude vhodné aktuálně zaměřit pozornost. Posílení osobní integrity. Self-leadership, sebeřízení a sebekoučování na životní cestě. Dva póly: být a směřovat Budu obětí nebo tvůrcem? Přijetí bezpodmínečné odpovědnosti za své jednání a rozvoj. Sebeakceptace, sebedůvěra, sebevědomí. Hodnoty, které nás spojí (workshop) Hodnoty, vize a záměr. Autenticita. Opravdovost, osobní integrita. Sebekoučování model GROW (workshop) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 8

10 24. března 2015 KOMUNIKACE V PRAXI II. - komunikační techniky pro běžné i náročnější situace Všechny zájemce o rozvoj svých komunikačních dovedností a dosahování lepších výsledků v situacích, kterými procházejí. Zvýšit svou pohotovost a rozšířit své možnosti jednání v běžných i náročnějších komunikačních situacích. Nemuset znovu objevovat Ameriku, ale seznámit se s již existujícími, v praxi ověřenými komunikačními technikami. Vybrat pro sebe nejpřínosnější a následně je zavést do praxe. Náročnější komunikační situace či konflikt jako příležitost pro rozvoj vlastních dovedností i jako příležitost pro posunutí vztahů na novou úroveň. Principy zvládání náročnějších situací: postoj k druhému člověku a zřetel na vztahovou i obsahovou rovinu rozhovoru. Dovednosti, techniky pro jednání v následujících situacích: Prosazování požadavku, odmítání, sdělování nepříjemných skutečností, hodnocení výkonu poskytování zpětné vazby a kritiky, zvládání hněvu druhého člověka, příjem výtek a kritiky. Výběr a prezentace technik ve vazbě na situace z praxe účastníků. 31. března 2015 UMĚNÍ PŘESVĚDČIVÉ PREZENTACE Všechny pracovníky a zájemce, kteří potřebují ověřit a dále zdokonalit působivost svých prezentací. Seznámit se s hlavními principy, určujícími působivost a vyznění prezentace. Vyzkoušet si vlastní typickou prezentaci, odnést si konkrétní doporučení pro podporu hladkého průběhu a působivosti svých prezentací. Odnést si také tipy pro udržování pozornosti posluchačů a pro zvládání možných obtížnějších situací v průběhu prezentace - reagování na nepříjemné otázky atp. Doporučení pro přípravu prezentace. Klíčové principy, tipy pro zdárný průběh úvodu, jádra i závěru prezentace. Demonstrace klíčových principů na cvičných prezentacích účastníků. Reagování na možné nepříjemné situace v průběhu prezentace. Vhodný způsob komunikace, využití prostoru a technických pomůcek při prezentaci. Zpětná vazba na cvičné prezentace s individuálními rozvojovými doporučeními. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 9

11 7. dubna 2015 MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ aneb ABC komunikace při vedení lidí Začínající vedoucí, manažery nebo pro osoby, kteří se na vedení lidí připravují. Také pro stávající vedoucí a manažery, kteří si chtějí ověřit, příp. dále rozvinout své komunikační dovednosti pro vedení lidí. Shrnout základní principy, které by měla komunikace nadřízeného s podřízeným splňovat pro dosažení výsledků i pro vytváření optimálních pracovních vztahů. Pochopit princip fungování manažerských komunikačních technik. Identifikovat prostor, kde třeba dále zdokonalit své individuální dovednosti a nalézt způsob, jakým tak v praxi učinit. Manažerské dilema orientace na výkon nebo na vztah. Styly vedení lidí a jejich důsledky. Související komunikační nástroje. Kdy který styl použít. Kdy zvolit participativní vyjednávání způsobu splnění úkolu, jak při něm postupovat. Tlak a protitlak: jak směřovat k plnění úkolů bez kontraproduktivního tlaku. Zadávání úkolů, překonávání případného odporu; urgování zadaného úkolu. Kontrola odvedené práce, korigování výkonu, poskytování zpětné vazby. Jak chválit, jak kritizovat. Jak dobře delegovat úkoly. Formální a neformální autorita. Budování důvěry v pracovních vztazích. 23. dubna 2015 PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ STRESU Všechny pracovníky, vystavované stresorům a zátěži, kteří potřebují a chtějí pracovat na dalším zvýšení vlastní zátěžové odolnosti. Pochopení principu působení stresové reakce. Rozšíření svého repertoáru možností, jak stresu v jeho jednotlivých fázích čelit. Vytipování, výběr postupů (technik, postojů, způsobů reagování), které po jejich zavedení do praxe zvýší osobní zátěžovou odolnost. Dnešní doba a ohrožení stresem. Princip stresové reakce čím je a jak vzniká. Rizikové versus ochranné faktory. Osobní zátěžová odolnost jak ji posilovat, zvyšovat. Prevence stresu: práce s emocemi, prospěšné postoje, cílené, dlouhodobé zvyšování osobní odolnosti zaváděním užitečných návyků v myšlení, práci s emocemi, komunikaci a sebeřízení. Jak na narůstající stres, únavu. Řešení akutního stresu, když již nastal způsoby jeho odbourání. Umění se uvolnit. Druhy relaxačních technik, jejich časová náročnost a možnosti využití. Autogenní trénink. Praktická ukázka, nácvik. Možnosti krátké relaxace, které lze pro rychlou regeneraci využít i během pracovního dne. Jak na stres strategie, shrnutí. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 10

12 21. května 2015 AUTENTICKÝ LEADERSHIP Vedoucí pracovníky a manažery, zapojené do tvorby a prosazování vize, strategie a hodnot své organizace, kteří hledají inspiraci pro rozvoj svých lídrovských dovedností. Dále pro všechny zájemce o leadership a rozvoj takových lídrovských kvalit, jejichž osvojení dlouhodobě prospívá vztahům, kultuře i výsledkům společenství a skupin, ve kterých lídr působí. Obrácení pozornosti účastníků na možný přínos autentického leadershipu podniku, organizaci, společenství. Seznámení s principy, na kterých autentický leadership stojí. Pozvání účastníků k vykročení na cestu naplňování těchto principů. Management versus leadership co mají společného a co rozdílného. Pojítka sounáležitosti lidských společenství: vize, perspektivy, sdílené potřeby a hodnoty. Role lídrů v budování této sounáležitosti; lídři jako nositelé, komunikátoři vize, hodnot, toho, co v daném místě, organizaci lidi spojuje, drží dohromady a směruje. Neautentičtí přehrávači rolí versus autentičtí lídři. Kvality a dovednosti autentických lídrů. Systémy rozvoje lídrovských rysů a dovedností. 8 návyků vůdčích osobností. Vědomý leadership dle Freda Kofmana. Čím se vyznačuje komunikace, která posiluje sounáležitost a sdílenou odpovědnost. 2. června 2015 TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE I. Členy a vedoucí týmů, kteří chtějí ve své organizaci posílit týmový styl komunikace a jednání a více využít předností týmové spolupráce. Seznámit se s rozdíly mezi skupinou a týmem. Poznat předpoklady vzniku týmu a specifika komunikace v týmu. Co je a co přináší týmová spolupráce. Proč se o týmové spolupráci začalo mluvit a je dnes tak frekventovaným pojmem. Proč tým může dokázat víc než skupina. Kdy ze skupiny vzniká tým. Druhy týmů. Kdy pracovat skupinově, kdy týmově. Specifika týmové komunikace. Vytváření návyků týmového chování. Přínosy týmové komunikace a spolupráce pro firmu. Funkční týmové role při řešení úloh. Týmové postupy řešení úloh. Typologie osobnostních týmových rolí. Vhodná skladba týmu. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 11

13 REALIZAČNÍ TÝM Klára Kovaříková Koordinátorka aktivit celoživotního vzdělávání - středisko MEVPIS, Vodňany Klára přijímá přihlášky na kurzy Komunikuje se zájemci o kurz organizační a administrativní náležitosti, pomáhá s organizací kurzů v den konání Pavel Štursa Lektor kurzů. Více o lektorovi na webu Na Pavla se obracejte s doplňujícími dotazy na obsah či průběh kurzů, nebo když budete potřebovat osobně probrat či ověřit, zda je ten který program pro Vás či Vaše lidi vhodný z hlediska Vámi zamýšleného účelu ) Mgr. Ivana Němcová Vedoucí Pracoviště celoživotního vzdělávání, středisko MEVPIS, Vodňany Zaštiťuje pořádání kurzů na středisku MEVPIS ve Vodňanech, odpovídá za organizaci a hladký průběh kurzů v den konání Zajišťuje ubytování účastníků na středisku MEVPIS (na vyžádání v případě zájmu prosím Ivanu kontaktujte na u či telefonu ) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 12

14

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 16. 10. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY JARO 2017

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY JARO 2017 MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY JARO 2017 O středisku MEVPIS Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod vybudovala ve Vodňanech Fakulta rybářství a ochrany vod

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Emoční inteligence ve firemní praxi

Emoční inteligence ve firemní praxi JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na seminář Emoční inteligence ve firemní praxi Chcete poznat, proč jsou lidé při rozhodování ovlivněni převážně emocemi? Proč emoce tvoří základ jak tržního, tak zaměstnaneckého

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Nabídka služeb pro firemní zákazníky Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Obsah Programy osobnostního rozvoje NOVĚ OBCHODNÍKEM SUVERÉNNÍ OBCHODNÍK NOVĚ MANAŽEREM

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel/fax 469311851, mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE Cíl kurzu : Budete mít možnost v klidu rozebrat svoji situaci

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE

VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE MANAŽERSKÁ AKADEMIE Uspějte ve své první manažerské funkci nastartujte svoji kariéru cyklus Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností cyklus II Efektivní

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ;

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ; , oblast České Budějovice Vás zve na seminář: Typologie a osobnostní tendence přednáší vynikající lektor: JIŘÍ BENÍŠEK mobil: +420 728 673 501; benisek@email.cz Cílová skupina Lidé, které zajímá lidská

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více