Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS"

Transkript

1 rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a užitím O. Z.): V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. uzel a) P = 0 V 4 = 60 Ω = 0 Ω 5 = 90 Ω = 40 Ω 6 = 0 Ω uzel b) = 40 Ω Schéma. rčit: celkový odpor a) C, b),,,, 4, 5, c) a,b, d) výkon P 6 (na rezistoru 6 ) Řešení: Ad a) ezistory a 4 jsou spojeny paralelně, vypočítáme jejich výsledný odpor: 4 = = = 4 Ω ezistory 5 a 6 jsou zapojeny sériově, jejich výsledný odpor: = = = 0 Ω Schéma. Obvod se nám pak zjednoduší na schéma. Dále vidíme, že rezistory 4 a 56 jsou paralelně, jejich výsledný odpor: 456 = = = 0 Ω Tím se nám obvod dále zjednoduší na následující schéma : ezistory 456 a jsou zapojeny sériově, jejich výsledný odpor: 456 = = = 60 Ω Obvod se tímto krokem dále zjednoduší (schéma 4): Schéma Schéma 4.

2 ezistory a 456 jsou zapojeny paralelně, jejich výsledný odpor C je zároveň celkový odpor vzhledem ke svorkám zdroje: C = = = 0 Ω C Obvod se nám zjednoduší na konečné schéma (schéma 5): Ad b) Schéma 5. Při řešení jednotlivých veličin v obvodě nyní postupujeme pozpátku po jednotlivých zjednodušených schématech a vypočítáváme jednotlivé veličiny. Z 0 Vypočítáme celkový proud z Ohmova zákona (podle schématu 5): = = = 5, A C 0 Dále proudy a podle schématu 4: = Z 0 = 0 = A = Z 0 = 60 = 0, 5 A Ad c) V dalším kroku se vrátíme ke schématu. a vypočítáme : a,b = 456 = 0,5 0 = 0 V Ve schématu. vidíme, že napětí je na rezistoru 56, kterým protéká proud 5 : a,b 0 5 = = = 0,08 A 0 56 Vrátíme-li se k původnímu schématu vidíme také, že napětí je zároveň napětím na rezistorech a 4, proudy těmito rezistory můžeme tedy vypočítat jako: a,b 0 a,b 0 = = = 0,5 A 4 = = = 0,667 A Ad d) Výkon na rezistoru 6 můžeme vypočítat z proudu tímto rezistorem a jeho odporu: P 6 = 6 6 = 0 0,08 = 0,08 W Příklad. (řešení pomocí metody Kirchhoffových rovnic) : Máme dvě paralelně spojené autobaterie, každá má určité vnitřní napětí i a vnitřní odpor i. Připojovací kabely mají odpor V. Vypočítejte napětí a proudy v obvodě. rčit: i = V i =, V a),, b) i = 0,08 Ω i = 0, Ω V = 0,06 Ω V = 0,04 Ω Z = 0,5 Ω

3 Ad a) K řešení použijeme metodu Kirchhoffovývh rovnic. V Pro obvod sestavíme tři rovnice, dvě podle. Z Kirchhoffova zákona (pro napětí ve smyčkách) a i jednu podle. Kirchhoffova zákona (pro proudy Z i v uzlu). Neznámými budou proudy. V Z Napětí, která jsou ve směru šipek uvnitř smyčky budeme považovat za kladná, proudy vtékající do uzlu za kladné. Napětí na odporech vyjádříme z Ohmova zákona jako. ovnice podle. Kirchhoffova zákona pro levou smyčku: - i + i + V + Z Z + V = 0 ovnice podle. Kirchhoffova zákona pro pravou smyčku: - Z Z - V - i + i - V = 0 ovnice podle. Kirchhoffova zákona pro horní uzel: + - Z = 0 ovnice upravíme: ( i + V + V ) + Z Z = i V V i i - Z Z + (- V - i - V ) = - i + - Z = 0 Do rovnic dosadíme konkrétní čísla a vyčíslíme závorky: 0, + 0,5 Z = 0,5 Z + 0,8 =, + - Z = 0 Tuto soustavu rovnic můžeme řešit jakýmkoli způsobem, v tomto řešeném příkladě použijeme dosazovací metodu, ale možná by byla i jakákoli jiná. Vyjádříme si Z Z = +, toto dosadíme do prvních dvou rovnic: 0, + 0,5 ( + ) = 0,5 ( + ) + 0,8 =, Po úpravě: 0,55 + 0,5 = 0,5 + 0,7 =, Z první rovnice vyjádříme : 0, 5 = =, 64 0, 66 0, 55 Dosadíme do druhé rovnice: 0,5 (,64-0,66 ) + 0,7 =,

4 Po úpravě: 0,5074 =,96 Z toho =, = 5,, 767 A Proud =,64-0,66 =,64-0,66 5,767 = 9,97 A Proud zátěží Z = + = 5, ,97 = 5,79 A Ad b) Napětí na zátěži bude = Z Z = 0,5 5,79 = 9,009 V Příklad. (napájení trakčního vedení ze dvou míst, výpočet veličin a efektivnosti): Úsek stejnosměrné železniční tratě je napájen ze dvou stran, jak ukazuje obrázek. S uvažováním úbytků napětí na vedení i kolejnicích vypočítejte napětí na lokomotivě, její příkon, ztráty výkonu při přenosu a účinnost přenosu energie. vnitřní napětí napájecí stanice : = 600 vnitřní napětí napájecí stanice : = 00 V V délka úseku : l = 8000 m délka úseku : l = 000 m vnitřní odpor napájecí stanice : i = 0, Ω vnitřní odpor napájecí stanice : i = 0,5 Ω odpor trolejového vedení : v = 0,7 Ω odpor trolejového vedení : v = 0,96 Ω odpor kolejnic : k = 0,5 Ω odpor kolejnic : k = 0, Ω náhradní odpor lokomotivy: L = 4,5 Ω rčit: a) L, b) P L, P, c)η trolejové vedení napájecí stanice + + kolejnice - - napájecí stanice l l Obr.. Nákres skutečné trakční situace Ad a) Pro výpočet vyjdeme z náhradního schématu na obr.. K řešení použijeme metodu Kirchhoffovývh rovnic. Sestavíme tři rovnice, dvě podle. Kirchhoffova zákona a jednu podle. Kirchhoffova zákona. Neznámými budou proudy. Napětí, která jsou ve směru šipek uvnitř smyčky budeme považovat za kladná, proudy vtékající do uzlu za kladné. Napětí na odporech vyjádříme z Ohmova zákona jako. i v v L L L k k Obr.. Náhradní schéma i ovnice podle. Kirchhoffova zákona pro levou 4

5 smyčku: - + i + v + L L + k = 0 ovnice podle. Kirchhoffova zákona pro pravou smyčku: - k - L L - v - i = 0 ovnice podle. Kirchhoffova zákona pro proudy: + - L = 0 Po dosazení do rovnic: , + 0,7 + 4,5 L + 0,5 = , - 4,5 L - 0,96-0,5 = L = 0 Po úpravě a dosazení L = + : 0, + 0,7 + 4,5 ( + ) + 0,5 = 600-0, - 4,5 ( + ) - 0,96-0,5 = -00 Po úpravě: 5,45 + 4,5 = 600 4,5 + 5,8 = 00 5,45/4,5 Dostaneme: 5,45 + 4,5 = 600 (*) 5,45 + 7,048 = 996,667 ovnice odečteme a dostaneme: -,548 = -96,667 Z toho: = 55,678 A Z rovnice (*) potom: 600 4,5 55,678 = = 5,0 A 5,45 Dále L = + = 55, ,0 = 687,688 A Napětí na lokomotivě L = L L = 4,5 687,688 = 094,596 V Ad b) Příkon lokomotivy P L = L L = 094, ,688 = 8 6,54 W Ztráty výkonu vypočítáme z rozdílu výkonů napájecích stanic a výkonu lokomotivy. Výkony napájecích stanic: P = = 600 5,0 = 95 6 W P = = 00 55,678 = 5 77,4 W 5

6 Ztráty výkonu při přenosu energie: P = P + P - P L = ,4-8 6,54 = ,866 W Ad c) Účinnost přenosu: PL 86,54 η = = = 0,876, η (%) =η 00 = 0, = 87,6 % P + P ,4 Příklad.4 (napájení spotřebičů z jednoho zdroje, úbytky napětí na vedení): Ze stejnosměrného zdroje jsou dvouvodičovým vedením z hliníku, zadané délky a průřezu, napájeny tři spotřebiče, jejichž odpor je známý. Vypočítejte a) napětí na spotřebičích, b) proud tekoucí ze zdroje a c) proudy jednotlivými spotřebiči, přitom uvažujte úbytky napětí na vedení! = 0 V Z = 00 Ω l = 80 m Z Z Z = 00 Ω l = 65 m Z = 40 Ω l = 40 m l l S = mm ρ Al = 0, Ω m l Z rčit:,,,,,, Řešení: Nejdříve vypočítáme odpory jednotlivých vedení: V V V l 6 80 = ρ = 0, S 0 = 4, 86 Ω l 6 65 = ρ = 0, S 0 =, 76 Ω l 6 40 = ρ = 0, S 0 =, 78 Ω Náhradní schéma obvodu bude potom podle následujícího schématu (). ezistory V a Z jsou zapojeny do série, rezistory V a Z také. Vypočítáme výsledné hodnoty sériových kombinací: = V + Z =,78+40=47,56 Ω V Z V V Z Z = V + Z =,76+00=0,5 Ω V V V Schéma. 6

7 Zapojení se nám zjednoduší podle následujícího schématu (), rezistory Z, a jsou zapojeny paralelně, jejich výsledný odpor nazveme X. V Z V X = = Z 00 0, 5 47, 56 = 46, 64 Ω schéma. Zapojení se nám dále zjednoduší, jak ukazuje schéma (). Výsledný odpor tří do série zapojených rezistorů bude: = V + X = 4,86+46,64 = 56,6 Ω Proud ze zdroje bude: 0 = = =, 90 A 56, 6 Ze schématu () je vidět, že napětí můžeme vypočítat jako: = X = 46,64,90 = 8,0 V V V schéma X Ze schématu () je vidět, že proudy, a můžeme vypočítat jako: X 8, 0 = = = 0, 9 A 00 Z X 8, 0 = = =, 758 A 0, 5 X 8, 0 = = =, 4 A 47, 56 Ze schématu () je vidět, že napětí a můžeme vypočítat jako: = Z = 00,758 = 75,8 V = Z = 40,4 = 7,8 V Příklad.5 (napájení ze dvou stran, úbytky napětí na vedení): V předchozím příkladě nám vyšly úbytky napětí v místě spotřebičů příliš velké. Předpokládejme, že situace se dá vylepšit tím, že k síti by se připojil ještě jeden zdroj, (napětí obou napájecích zdrojů nebudou zcela stejná). Vypočítejte napětí na spotřebičích a proudy, tekoucí v jednotlivých místech sítě. 7

8 A V B A Z Z B l l l 4 l Z rčit: A = 0 V,,, A, B, V,,, B = 0 V l 4 = 50 m Z = 00 Ω l = 80 m Z = 00 Ω l = 65 m Z = 40 Ω l = 40 m S = mm ρ Al = 0, Ω m Řešení: Odpory prvních tří vedení známe z minulého příkladu: V = 4,86 Ω; V =,76 Ω; V =,78 Ω l V4 = ρ = 0, = 4, 05Ω S 0 Protože jsou v obvodu dva zdroje, jejichž napětí nemůžeme jednoduše sečíst, použijeme k řešení metodu Kirchhoffových rovnic.náhradní schéma je na obrázku.pro zjednodušení výpočtu nahradíme prvky Z, V a Z jedním náhradním rezistorem X (obrázek ). A A A V V V V Z Z V V V V obr.. V V V4 B Z B V4 V4 B Proudy, a napětí dopočítáme obdobně, jako při metodě postupného zjednodušování. A X X V V obr.. Z V4 B 8

9 = V + Z =,78+40=47,56 Ω X = = + Z = 84, 9Ω , Pro obvod podle obrázku, sestavíme tři rovnice podle. Kirchhoffova zákona (součty napětí ve smyčkách se rovnají nule) a dvě podle. Kirchhoffova zákona (součty proudů v uzlech se rovnají nule). Šipkami jsou ve smyčkách naznačeny směry, ve kterých budeme napětí sčítat, (napětí ve směru šipek jako kladná, proti směru jako záporná). Úbytky napětí na odporech vyjádříme jako. Také musíme mít na paměti, že např. rezistorem V v horní větvi i v dolní větvi protéká stejný proud V. Pro první smyčku: -A + V A + X X + V A = 0 Pro druhou smyčku: - X X + V + Z + V = 0 Pro třetí smyčku: - Z - V4 B + B - V4 B = 0 Pro první uzel: A - V - X = 0 Pro druhý uzel: V + B - = 0 Pro řešení soustavy rovnic můžeme použít libovolnou metodu. Zde použijeme metodu dosazovací. Tzn. do rovnic dosadíme číselné hodnoty a konstanty převedeme na pravou stranu: 4,86 A + 84,9 X = 0-84,9 X +,76 V + 00 V = ,05 B = -0 A - V - X = 0 A = V + X (A) V + B - = 0 B = - V (B) Do prvních dvou rovnic dosadíme za A a B. 9,7 ( V + X ) + 84,9 X = 0-84,9 X +,5 V + 00 = , ( - V ) = -0 Dále upravíme: 94,6 X + 9,7 V = 0 (C) 00-84,9 X +,5 V = 0 (D) -08, + 8, V = -0 Z rovnice (E) vyjádříme proud : =, ,0749 V Tento proud dosadíme do rovnice (D): (E) (F) 9

10 00 (, ,00749 ) - 84,9 X +,5 V = 0 ovnici dále upravíme a spolu s rovnicí (C) máme nyní dvě rovnice o dvou neznámých: -84,9 X +,0 V = -94,6 94,6 X + 9,7 V = 0 Z první rovnice si vyjádříme proud V : V = -7,64 + 7,7 X Tento proud dosadíme do druhé rovnice: 94,6 X + 9,7 (-7,64 + 7,7 X ) = 0 Po úpravě: 69,59 X = 9,46 Z toho: X =,08 A Dosazením do vztahu (G) dostaneme: Dosazením do vztahu (F) dostaneme: Dosazením do vztahu (A) dostaneme: (G) V = -7,64 + 7,7,08 = 0,6 A =, ,0749 0,6 =,955 A A = 0,6 +,08 =,47 A Dosazením do vztahu (B): B =,955-0,6 =,79A Podle schématu na obrázku můžeme vypočítat : = X X = 84,9,08 = 95,97 V Podle schématu na obrázku můžeme vypočítat proudy a. X 95, 97 = = = 0, 9798 A Z 00 X 95, 97 = = =, 8 A 47, 56 Dále určíme napětí a : = Z = 00,955 = 95,5 V = Z = 40,8 = 85,9 V Závěr: Srovnáme-li tyto výsledky s výsledky z minulého příkladu (kdy byla síť napájená pouze z jednoho zdroje) vidíme, že napětí na spotřebičích je o něco vyšší, i když úbytky jsou stále příliš velké. Příklad.6 (změna odporu vlivem oteplení procházejícím proudem): Je potřeba určit teplotu vinutí asynchronního motoru při dlouhodobém provozu (vinutí se vlivem ztrát zahřívá). K zjištění teploty bylo použito měření odporu vinutí za studena a za tepla Ohmovou metodou (připojením stejnosměrného zdroje 6 V a změřením proudu). stejnosměrné napětí = 6 V stejnosměrný proud za studena 0 = 4,4 A Stejnosměrný proud po zahřátí =,5 A teplota okolí ϑ 0 = 0 C materiál vinutí měď, koeficient teplotní 0

11 rčit: Teplotu vinutí za provozu (po zahřátí) ϑ. závislosti odporu α Cu = 0,008 K - Řešení: V náhradním schématu (které je pouze pro jednu fázi) vidíme, že vinutí motoru má indukčnost a odpor. Při napájení stejnosměrným proudem v ustáleném stavu se indukčnost neuplatní. Proud je dán pouze velikostí stejnosměrného napětí a odporu vinutí. Vypočítáme tedy odpor vinutí za studena, zde předpokládáme, že vinutí má teplotu okolí a po zahřátí. Ze vztahu pro teplotní závislost odporu kovových materiálů určíme teplotu vinutí za provozu. 6 Odpor za studena 0 = = =, 67 Ω, 0 4, 4 6 odpor po oteplení = = =, 74 Ω., 5 Vztah pro změnu teploty s odporem ϑ ϑ 0 = 0 ( + α ϑ ) ϑ =, α za odpor ϑ dosadíme odpor za provozu. 0, 74, 67 Potom ϑ = = = 66, 79 C, 0 α, 67 0, 008 Vypočítané oteplení je oteplení oproti počáteční teplotě, tedy teplotě okolí. Skutečná teplota vinutí za provozu tedy bude: ϑ = ϑ + ϑ 0 = 66, = 86, 79 C 0 L Náhradní schéma Příklad.7 (určení potřebného napájecího napětí s respektováním úbytku na vedení): Máme zvonek připojený k baterii relativně dlouhým dvouvodičovým vedením, vypočítejte potřebné napětí napájecí baterie, jsou-li zadány následující parametry: B B vedení l skutečné schéma zapojení V V V V náhradní schéma zvonek Z Z Jmenovité napětí zvonku = 6 V Jmenovitý proud zvonku Z = 0,6 A Délka vedení l = 70 m Průřez vodiče S = 0,5 mm Měrný odpor mědi ρ Cu = 0, Ω m rčit: Potřebné napětí baterie B. Řešení: Jak je vidět v náhradním schématu, nahradili jsme oba přívodní vodiče jejich odpory V a zvonek jeho odporem Z. Na odporech přívodních vodičů vzniknou úbytky napětí V.

12 Odpor zvonku Z nepotřebujeme znát ( známe jeho jiné jmenovité veličiny), vypočítáme tedy l 6 70 odpor vodiče: V = ρ Cu = 0, =, 45Ω S 0, 5 0 Bude-li obvodem procházet jmenovitý proud zvonku, bude na jednom vodiči úbytek napětí: V = Z V = 0,6,45 =,47 V Potřebné napětí baterie bude B = + V = 6 +,47 = 8,94 V. Příklad.8 (určení hodnot - předřadného rezistoru a bočníku pro elektrodynamické měřidlo) : Elektrodynamický měřicí systém analogového měřícího přístroje, jehož napětí a proud při maximální výchylce (rozsahu) je 0, V a ma. m = 0, V, m = ma rčete: a) Parametry ( P a P P ) předřadného rezistoru, chceme-li z měřicího systému postavit voltmetr s rozsahem 0 V. b) Parametry ( B a P B ) bočníku (rezistoru), chceme-li z měřicího systému postavit ampérmetr s rozsahem 0 A. Řešení: Měřicí systém je základem analogového měřicího přístroje. Může být použit jak pro měření proudu, tak i napětí. V našem případě můžeme použít samotný systém k měření proudů do ma, nebo napětí do 0, V. Připojíme-li k měřicímu systému sériově předřadný rezistor, získáme voltmetr s vyšším rozsahem, připojíme-li k němu paralelně rezistor (zvaný bočník), získáme ampérmetr s vyšším rozsahem. Ad a) Odpor předřadného rezistoru musíme navrhnout tak, aby když bude napětí = 0 V bylo na měřicím systému přesně napětí m = 0, V. p = - m = 0-0, = 9,7 V Předřadným rezistorem i měřicím systémem protéká stejný proud, při plné výchylce je to proud m = ma. p 9,7 p = = = 9700 Ω m 0,00 Výkon na předřadném rezistoru (při měřeném napětí 0 V): m p p m měřicí systém P p = p m = 9,7 0,00 = 0,0097 W = 9,7 mw.

13 Ad b) Odpor bočníku musíme navrhnout tak, aby při proudu = 0 A protékal měřicím systémem proud ma. b = - m = 0-0,00 = 9,999 A. Na bočníku i na měřicím systému je stejné napětí, při plné výchylce je to napětí m = 0, V. m 0, b = = = 0, 0 Ω b 9,999 P b = m b = 0, 9,999 = W b b m m měřicí systém

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

2. Elektrické proudové pole

2. Elektrické proudové pole 2. Elektrické proudové pole Prochází-li, v celém prostoru uvnitř vodiče elektrický proud nazýváme toto prostředí elektrickým proudovým polem. Elektrický proud je dán uspořádaným pohybem elektrických nábojů

Více

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. Obvody Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Zdroj napětí Fyzika I. p. 2/36 Zdroj proudu Fyzika I. p. 3/36 Fyzika I. p. 4/36 Zdrojová a spotřebičová orientace

Více

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií ITO Semestrální projekt Autor: Vojtěch Přikryl, xprikr28 Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Příklad 1 Stanovte napětí U R5 a proud I R5. Použijte metodu postupného zjednodušování

Více

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA Student Skupina/Osob. číslo Spolupracoval NSTTT FYZKY ŠB-T OST NÁZE PÁCE Měření elektrického odporu (definiční metodou, multimetrem a můstkem) Číslo práce 3 Datum Podpis studenta: Cíle měření: Zhodnotit

Více

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Kirchhoffovy zákony Při řešení elektrických obvodů, tedy různě propojených sítí tvořených zdroji, odpory (kapacitami a indukčnostmi)

Více

Výpočet napětí malé elektrické sítě

Výpočet napětí malé elektrické sítě AB5EN - Výpočet úbytků napětí MUN a metodou postupného zjednodušování Výpočet napětí malé elektrické sítě Elektrická stejnosměrná soustava je zobrazená na obr.. Vypočítejte napětí v uzlech, a a uzlový

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB -TU Ostrava PŘEHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového členu ke zdroji stejnosměrného napětí Návod do

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

3. Střídavé třífázové obvody

3. Střídavé třífázové obvody . třídavé tříázové obvody říklad.. V přívodním vedení trojázového elektrického sporáku na x 400 V, jehož topná tělesa jsou zapojena do trojúhelníku, byl naměřen proud 6 A. Jak velký proud prochází topným

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin. Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Předmět Elektrická měření Tematický okruh Měření elektrických veličin Téma Měření

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny ředmět očník /y/..07/.5.00/34.0394 VY_3_NOVA_M_.9_měření statických parametrů zesilovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů 4.2.8 Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů Předpoklady: 427 Pedagogická poznámka: Hodina obsahuje čtyři obvody. Fyzikálně mezi nimi není velký rozdíl, druhé dva jsou však podstatně obtížnější

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace. Na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

2.4. Výpočty vedení obecně

2.4. Výpočty vedení obecně 2.4. Výpočty vedení obecně Při výpočtech silových vedení elektřiny neuvažujeme vždy všechny parametry vedení. Výpočty se dají zjednodušit tím, že se některé parametry v daném případě se zanedbatelným vlivem

Více

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů 4.2.19 Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů Předpoklady: 4218 Pedagogická poznámka: Hodina obsahuje čtyři obvody. Fyzikálně mezi nimi není velký rozdíl, druhé dva jsou však podstatně obtížnější

Více

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.

Více

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ zabývá se analýzou a syntézou vyšetřovaných soustav ZÁKLADNÍ POJMY soustava elektrické zařízení, složená z jednotlivých prvků, vzájemně mezi sebou propojených tak, aby jimi mohl

Více

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNCKÁ NVEZTA V LBEC Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy spojitého řízení Analýza elektrického obvodu čební text Josef J a n e č e k Liberec 010 Materiál vznikl v rámci projektu

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 2 ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 2 Úvod Analýzou elektrické soustavy rozumíme výpočet všech napětí a všech proudů v soustavě Při analýze se snažíme soustavu rozdělit na jednotlivé obvodové

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v rně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Kolejní 906/4 6 00 rno http://www.utee.feec.vutbr.cz ELEKTOTECHNK (EL) lok nalýza obvodů - speciální metody doc. ng. Jiří

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 28. Obvody 1. V obvodu na obrázku je dáno E 1 = 6, 0 V, E 2 = 5, 0 V, E 3 = 4, 0 V, R 1 = 100 Ω, R 2 = 50 Ω. Obě baterie jsou ideální. Vypočtěte a) [0,3 b] napětí mezi body a a b a b) [0,7 b]

Více

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1 11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2010 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 400 V (dříve 380 V) nalezneme

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 230 V (dříve

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie 1 Rezonanční obvod jako zdroj volné energie Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Úvod Dlouho mi vrtalo hlavou, proč Tesla pro svůj vynález přístroje pro bezdrátový přenos energie použil název zesilující vysílač

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Základní veličiny a jejich jednotky Elektrický náboj Q Coulomb [C] Elektrický proud Amber [A] (the basic unit of S) Hustota proudu J [Am -2 ] Elektrické napětí Volt [V] Elektrický

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Elektrické obvody Složitější elektrické obvody tvoří elektrické sítě.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0) Kirchhoffovy zákony 1. V obvodu podle obrázku byly změřeny proudy 3 a. a. Vypočítejte proudy 1, 2 a 4, tekoucí rezistory, a. b. Zdroj napětí = 12 V, = 300 Ω, na rezistoru jsme naměřili napětí 4 = 3 V.

Více

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě 4.2.1 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě Předpoklady: 428, délková a objemová roztažnost napětí [V] 1,72 3,43 5,18 6,86 8,57 1,28 proud [A],,47,69,86,11,115,127,14,12,1 Proud [A],8,6,4,2 2 4 6

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Měření odporu ohmovou metodou

Měření odporu ohmovou metodou ěření odporu ohmovou metodou Teoretický rozbor: ýpočet a S Pro velikost platí: Pro malé odpory: mpérmetr však neměří pouze proud zátěže ale proud, který je dán součtem proudu zátěže a proudu tekoucího

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRHÉHO ŘÁD ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY A) Časová oblast integro-diferenciální rovnice K obvodu na obrázku je v čase t 0 napětí u b (t). t 0 připojen zdroj

Více

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky Fyzikální praktikum 1 2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky Jméno: Václav GLOS Datum: 5.3.2012 Obor: Astrofyzika Ročník: 1 Laboratorní podmínky: Teplota: 22,6 C Tlak: 1000,0

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ Úloha č. 9a X MĚŘENÍ ODPOŮ Úkol měření: 1. Na základě přímého měření napětí a prod rčete odpor neznámého vzork.. rčete absoltní a relativní nejistot odpor. 3. elikost neznámého odpor změřte dále metodo

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON výkon P užitečná práce příkon P0 skutečná práce účinnost udává se v procentech Je-li mezi koncovými body vodiče napětí U a prochází-li jím stálý proud I, jenpříkon roven

Více

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Stavba hmoty Popis podstaty elektrických jevů, vyplývajících ze stavby hmoty Stavba hmoty VY_32_INOVACE_04_01_01 Materiál slouží k podpoře výuky předmětu v 1. ročníku oboru Elektronické zpracování informací.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-3 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Název projektu: Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

5. Elektrický proud v látkách

5. Elektrický proud v látkách 5 Elektrický proud v látkách 5 Dočasný elektrický proud Nachází-li se vodič v homoenním elektrickém poli vzniká usměrněný pohyb volných částic s nábojem vytváří se elektrický proud Existují dva druhy náboje:

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ Z.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_NOVAE_EM_1.10_měření parametrů bipolárního tranzistoru Střední odborná škola a Střední

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Anotace: Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistor, paralelní zapojení, sériové zapojení Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 9.3 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace elektr.

Více

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V. 1 Pracovní úkoly 1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V. 2. Změřte substituční metodou vnitřní odpor

Více

Martin Lipinský A05450 3.6.2007. Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

Martin Lipinský A05450 3.6.2007. Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu Martin Lipinský A05450 3.6.2007 Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu Obsah 1.Měřící potřeby a přístroje...3 2.Obecná část...3 3.Postup měření...3 3.1Seriové zapojení

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nverzta Tomáše Bat ve líně LABOATOÍ CČEÍ ELETOTECHY A PŮMYSLOÉ ELETOY ázev úlohy: ávrh dělče napětí pracoval: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupna: T / Datum měření:.února 8 Obor: nformační technologe Hodnocení:

Více

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu R i zdroje včetně

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Použití měřících přístrojů Student se má naučit používat a přesně zacházet s přístroji na měření : Napětí Proudu Odporu

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu ELEKTRONICKÉ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Číslo úlohy: 1 Autor: František Batysta Datum měření: 18. října 2011 Ročník a

Více

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Konstrukce voltmetru a ampérmetru 4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru Předpoklady: 4205, 4207, 4210, 4214 Př. 1: Nakresli jakými způsoby je možné najednou změřit najednou dvěma multimetry napětí na žárovce i proud, který přes ní prochází.

Více

Laboratorní cvičení č.11

Laboratorní cvičení č.11 aboratorní cvičení č.11 Název: Měření indukčnosti rezonanční metodou Zadání: Zjistěte velikost indukčnosti předložených cívek sériovou i paralelní rezonační metodou, výsledek porovnejte s údajem zjištěným

Více