ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO Brandýs nad Labem, Palachova 337 telefon / fax: nebo VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Výroční zprávu vypracoval (období červenec září 2012) a předkládá: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří na obsahu VZ participovali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladů a příspěvků. Projednání a schválení Výroční zprávy pedagogickou radou: Předložení Výroční zprávy Školské radě ke schválení:

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče, členové školské rady, kolegyně a kolegové, žáci a další čtenáři naší výroční zprávy, školní rok 2011/2012 právě vstoupil do své historie. Čím se v ZŠ Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, nejvíce lišil od svých předchůdců? Pro odpověď není třeba chodit daleko za nejvýraznější změnu lze bezpochyby označit elektronizaci školy, uskutečněnou ve dvou vlnách. Nejprve jsme zavedli hned v úvodu školního roku tzv. elektronické třídní knihy, od 2. pololetí jsme pak zrušili klasické žákovské knížky a přešli na elektronický způsob klasifikace žáků, v obou případech s využitím internetové aplikace Bakaláři. Aktivní jsme byli i v dalších činnostech: Již druhým rokem jsme pokračovali v účasti v projektu EU peníze školám, s finanční dotací Kč. V naplňování všech klíčových aktivit - individualizace výuky, inovace výuky, další vzdělávání pedagogů, zlepšení materiálních podmínek ke vzdělávání žáků - jsme dospěli do závěrečné fáze projektu. Podrobnější informace k této významné aktivitě školy jsou obsaženy v další části výroční zprávy. Pokračovali jsme v úpravách našeho školního vzdělávacího programu Škola pro život mj. jsme zvýšili týdenní časovou dotaci výuky předmětu Aj ve 2. ročníku o jednu hodinu, rozšířili jsme okruh povinných předmětů ve ročníku 1. stupně o předmět Osobnostní a sociální výchova, žákům 8. tříd jsme připravili nabídku volitelných předmětů veskrze zaměřenou na další (2.) cizí jazyk (francouzština, němčina, ruština), s dotací 3 hodiny týdně, s alternací posílené výuky povinných předmětů Čj (o 2 hod.) a Matematika (o 1 hod.). Přijetím tří mladých a perspektivních pedagogů jsme opět celkově mírně vylepšili věkovou strukturu pedagogů školy. Od jsme na základě kladného vyřízení žádosti posílili v rámci projektu VIP III činnost školního poradenského zařízení. K úvazku školního psychologa jsme získali i úvazek speciálního psychologa (oba ve výši 0,5). I ve školním roce 2011/2012 patřil k mým prioritám s nejvyšší důležitostí monitoring kvality průběhu vzdělávání. 140 návštěv vyučovacích hodin absolvovaných dle plánu hospitační činnosti (cca 3 návštěvy u jednoho pedagoga) mi poskytlo dostatek poznatků o úrovni průběhu vzdělávání žáků, o kvalitě a profesionalitě pedagogů. I když se jedná o značně časově náročnou aktivitu (příprava na hospitaci, rozbory hodin, celkové analýzy), její přínos pro postupné zvyšování úrovně poskytovaného vzdělávání (počínaje plánováním a přípravou výuky, jejím materiálním zabezpečením, přes motivaci a hodnocení žáků, řízení výuky, až po klima třídy, interakci a komunikaci na bázi učitel žák, žák učitel, žák žák) je nezastupitelný. Účastí žáků 5. a 7. ročníků v tzv. srovnávacích testech jsme ověřovali výsledky vzdělávání a zároveň porovnávali úspěšnost našich žáků s výsledky jiných škol v rámci regionu i republiky. Žáci 9. tříd se zúčastnili testování Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. 5. a 9. třídy navíc na přelomu května a června absolvovaly celorepublikovou generální zkoušku ověřování výsledků vzdělávání žáků (NIQES). Žáci 4. tříd absolvovali testování zaměřené na čtenářskou gramotnost. Mezi specifika naší školy určitě patří zvýšená péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, podporovaná úzkou spoluprací školy (výchovný poradce, ZŘŠ, třídní učitelé, školní psycholog, speciální psycholog) s rodiči těchto žáků a se školským poradenským 3

4 zařízením (PPP Praha - Hloubětín). Výrazný posun v kvalitě spolupráce (důraz na profesionalitu jednání) a komunikace na bázi škola rodiče další partneři jsme dosáhli bezodkladným a důsledným řešením a šetřením vyskytnuvších se výchovných problémů a to v samotném zárodku využitím institutu výchovné komise. Značná pozornost byla po celý školní rok 2011/2012 věnována pokračující kultivaci firemní kultury, zvyšování její úrovně, a to především v oblasti interpersonálních vztahů, se zaměřením na odstraňování nevhodných návyků, zvyklostí a stereotypů (princip setrvačnosti) ve vztazích mezi zaměstnanci či ve vztazích mezi školou a jejími klienty a partnery. Po zralé úvaze jsme zahájili jednání se zřizovatelem, s KHS a s dalšími partnery o možnosti zřízení další součásti ZŠ, jednotřídní mateřské školy, a to v prostorách vedlejší budovy ZŠ. Jaroslav Kindl, ředitel školy, srpen 2012 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Adresa školy (sídlo školy, PSČ) Ředitel školy, statutární orgán Typ poskytovaného vzdělání Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova Ing. Jaroslav Kindl Telefon: Fax/zázn.: Datum jmenování do funkce základní škola ( stupeň) Kapacita školy 890 žáků IČ školy IZO školy Právní forma právní subjekt příspěvková organizace Datum zařazení do Sítě škol Datum zápisu do rejstříku Spádový obvod školy (ZŠ) Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zřizovatel školy Adresa Město Brandýs n.l.- Stará Boleslav Masarykovo nám Telefon: Fax: Další součástí školy Telefon IZO Kapacita Školní družina , l žáků Školní jídelna jídel Počet ročníků 9 Stupeň vzdělání základní Počet tříd / st. 25/ Vyučovací jazyk český Celkový počet žáků školy Průměrný počet žáků ve třídě Celkový počet zaměstnanců školy ,6 Počet oddělení ŠD Celkový počet zapsaných žáků 72 Z toho pedagogů

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola je od zřízena městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav jako právní subjekt - do jako RO a od z rozhodnutí zřizovatele jako PO. Základní škola je současně fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na základě smlouvy s PedF UK a fakultou vydaného certifikátu. Základní škola sídlí ve dvou objektech, v č.p. 337 (hlavní budova) s kmenovými učebnami 1. a 2. stupně a s odbornými pracovnami (mj. dvě počítačové učebny, dvě jazykové pracovny, učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a hudební výchovy) a v č.p. 263 (vedlejší školní budova) s pěti odděleními školní družiny (dále ŠD) a s výtvarným ateliérem a hernou, ve kterých probíhá výuka výtvarné výchovy žáků některých tříd 2. stupně resp. výuka tělesné výchovy žáků některých tříd 1. stupně. V areálu školy se nachází venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Již druhým rokem jsme úspěšně realizovali projekt EU peníze školám bližší údaje viz kapitola M této VZ). Materiální zázemí školy je nadstandardní - dvě počítačové pracovny (2x 27 ks PC), ve většině učeben instalovaná a vyučujícími pravidelně využívaná prezentační technika (celkem 26 interaktivních tabulí, včetně datových projektorů a řídících PC, dva vizualizéry, dvě sestavy hlasovacího zařízení k interaktivním tabulím, 13 ks tiskáren v kmenových učebnách 1. stupně), pestrý a bohatý výběr výukového SW, vybavenost kabinetů (16 ks PC včetně příslušenství, další didaktická technika, notebooky pro učitele, několik tiskáren a kopírovacích zařízení - včetně multifunkčních, učební pomůcky aj.). Tělocvična školy, byť prostorově potřebám školní výuky nevyhovuje (na 2. stupni je výuka v odděleních chlapci/dívky řešena i využíváním blízké sokolovny, a to za úplatu), je v odpoledních a večerních hodinách smluvně permanentně obsazena různými sportovními oddíly a kroužky. Ředitel školy v uplynulých třech letech opakovaně jednal se zástupci zřizovatele ohledně možného řešení tohoto handicapu výstavbou nové tělocvičny na místě stávajícího multifunkčního školního hřiště a vybudováním nového hřiště v blízkosti školy. V rámci doplňkové činnosti využíváme kapacitu naší školní jídelny a poskytujeme stravovací služby i jiným subjektům v Brandýse n. L. a blízkém okolí. Škola není nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.), přesto lze vyjmenovat několik specifik, na kterých si zakládáme: Zvýšenou péči věnujeme žákům se sociálním či zdravotním znevýhodněním, žákům se specifickými poruchami učení a rovněž žákům nadaným, které integrujeme do běžných tříd 1. i 2. stupně; využíváme institutu asistenta pedagoga, pro žáky vypracováváme za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučujících, výchovného poradce, školského poradenského zařízení a rodičů žáků - individuální vzdělávací plány; vycházíme vstříc požadavkům rodičů (úprava rozvrhu, uvolňování z výuky apod.). V souvislosti s trendy ve výuce i v souvislosti s realizovanými projekty Jazyky a EU peníze školám se mj. zaměřujeme na efektivní pravidelné využívání prezentační techniky (interaktivní tabule, hlasovací zařízení, vizualizér) a interaktivních učebnic ve výuce. Pestrou nabídkou zájmových útvarů, nepovinných předmětů a dalších volnočasových 5

6 aktivit (dětský pěvecký sbor Klíček, divadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, Pohybové hry, keramické kroužky, počítačové kroužky, výtvarný kroužek, sportovní střelecký klub, kroužek ručních prací aj.) podporujeme zdravý a všestranný rozvoj žáků. ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) Ve školním roce 2011/2012 ve ŠR pracovali tito zástupci rodičů žáků, pedagogů školy a zřizovatele: Za rodiče: Helena Kosková Petr Jadrníček - předseda Za pedagogy školy: Mgr. Alice Kubálková Mgr. Jaroslava Rychová Za zřizovatele: Hana Helisová Bohumil Javůrek ŽÁKOVSKÁ RADA (ŽR) Je partnerem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy žáků školy. Tvoří ji vybraní či zvolení zástupci jednotlivých tříd ročníku požívající důvěru ostatních spolužáků. V čele ŽR stojí prezident volený ze zástupců jednotlivých tříd. Činnost ŽR se řídí statutem ŽR. Patronát nad ŽR držela i v tomto školním roce Mgr. Ida Elsnerová. Informace o aktivitách ŽR ve školním roce 2011/2012 je přílohou č. 1 této výroční zprávy. B. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY NEJUŽŠÍ VEDENÍ ŠKOLY Ing. Jaroslav Kindl ředitel školy, statutární orgán, vyučující Aj+Hv Mgr. Zdeňka Pavelková zástupce statutárního orgánu, ZŘŠ pro 2. st. ZŠ, vyučující M+PP Mgr. Michaela Pavelková ZŘŠ pro 1. st. ZŠ, vyučující 1. st. ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Alice Kubálková výchovný poradce pro 1. a 2. st. ZŠ, koordinátor tvorby ŠVP, vyučující 1. st. Ing. Jindřiška Baumruková koordinátor ICT, interní správce sítě, vyučující M+Inf Mgr. Lenka Konrádová školní metodik prevence, vyučující Aj Jaroslav Vobecký manažer školy Mgr. Michaela Havranová ekonom školy Daniela Reichertová vedoucí vychovatelka ŠD Helena Růžičková vedoucí ŠJ Marcela Hubačová hospodářka školy 6

7 PEDAGOGICKÝ SBOR Mgr. Olga Benešová vyučující Nj Mgr. Kateřina Beránková vyučující Čj+D Barbora Bubelíny vyučující Aj Mgr. Hana Černá vyučující Tv+Aj Mgr. Martina Dlouhá vyučující na 1. stupni Mgr. Lucie Dolníková vyučující M+F+ Aj Mgr. Markéta Drobňáková vyučující Vv+Z+Dn Mgr. Kateřina Ďurišová vyučující Aj+Fj Zuzana Egerová vyučující na 1. stupni Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj+VO Ivana Filová - vychovatelka ŠD Mgr. Martina Hliněnská vyučující Čj+VO Jitka Hrdličková - asistent pedagoga Michal Hruška vyučující M+Tv+Pč Mgr. Veronika Jakubová vyučující Aj Mgr. Marcela Janečková vyučující Čj+ asistent pedagoga Renata Jonáková vychovatelka ŠD Václav Kopejsko vyučující Hv Mgr. Petr Krejčík vyučující Př+Vv+Hv, koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Eva Kreuterová vyučující Z+Tv Mgr. Veronika Křížková vyučující na 1. stupni PaedDr. Olga Kváčová vyučující na 1. stupni Anita Lukášová vychovatelka ŠD Mgr. Marie Marková asistent pedagoga Mgr. Viera Matušincová vyučující M Mgr. Olga Medová vyučující na 1. stupni Denisa Nedvědilová, DiS. vyučující na 1. stupni, vychovatelka ŠD Bc. Jana Nepomucká vyučující M+F Mgr. Ivana Nováková vyučující na 1. stupni Mgr. Iveta Nováková vyučující na 1. stupni Mgr. Larisa Rybářová vyučující Rj Mgr. Jaroslava Rychová vyučující Čj+D Mgr. Marie Sklenářová vyučující M+Ch Mgr. Miroslava Šplíchalová vyučující na 1. stupni Mgr. Vendula Tomanová Podubecká vyučující na 1. stupni, speciální pedagog PaedDr. Iveta Vávrová vyučující na 1. stupni Ing. Jaroslav Vitvar vyučující F+Př+Pč Mgr. Věra Volfová vyučující na 1. stupni METODICKÉ ORGÁNY Ve školním roce 2011/2012 fungovaly tyto metodické orgány školy: 1. stupeň: Metodické sdružení (MS) vedoucí: Mgr. Věra Volfová, členové: všichni pedagogové 1. st. (doporučení i pro vedoucí vychovatelku ŠD) 7

8 2. stupeň: Předmětové komise (PK): Vzdělávací oblast Vzdělávací obory (předměty) Vedoucí PK Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mgr. Rychová Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Mgr. Rybářová/ Mgr. Jakubová Matematika a její aplikace + ICT Matematika, Informatika Mgr. Matušincová Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství Mgr. Beránková Člověk a příroda Fy, Ch, Př, Ze Mgr. Sklenářová Umění a kultura + Člověk a svět práce + Člověk a zdraví Hv, Vv, Praktické činnosti, Tělesná výchova Mgr. Kreuterová PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Jiří Tulach - školník, topič Marie Tulachová administrativní prac. - vedení provozních zaměstnanců (úklid), vedení prodejny papírnictví, skladu učebnic, objednávky učebnic Lenka Gruberová Dana Baršoňová Darina Baršoňová Eva Lučanová Lucie Szabová Blanka Tupá { - péče o úklid a pořádek Šárka Hrdličková - vedoucí kuchařka (do ) Dana Hrdličková - zást. vedoucí kuchařky Věra Uhlířová pokladní, skladnice Eva Purnochová - vedoucí kiosku Marcela Huříková Božena Fialová Božena Korousová David Němeček Simona Mašková Zdeňka Klímová Martina Rodová { - kuchařky + pomocný personál 8

9 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACE, PRAXE A ZPŮSOBILOST A. PEDAGOGOVÉ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 9 4,6 SŠ ,86 SŠ ,95 VŠ 34 Celkem: 39, B. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 1 6,00 OU 6 1 0,25 SŠ 1 3 1,37 OU 2 5 1,00 OU 1 5/DČ 0,13 OU 1 8 2,00 SŠ 2 8 0,20 VŠ 1 Celkem: 10,95 14 C. STRAVOVACÍ PROVOZ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 2 1,00 OU 1 3 5,00 OU 5 3 /DČ 1,00 OU 1 4 0,99 OU 2 5 2,52 OU 3 5/DČ 0,25 OU 1 8 1,00 SŠ 1 Celkem: 11,76 14 D. DALŠÍ STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Tarifní třída Úvazek funkce Vzdělání Počet zaměstnanců 8 1,65 asist. pedag. SŚ a VŠ 3 spec.pedagog VŠ 1 školní psych. VŠ 1 smluvní smluvní správce syst. SOV s M 1 9

10 C. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (VOLBA POVOLÁNÍ) PŘEHLED Přehled o přijímacím řízení vycházejících žáků, kteří pokračují od ve vzdělávání na gymnáziích, středních školách a středních odborných učilištích. Celkový počet žáků 9. tříd : 78 třída žák (žákyně) 1. volba 2. volba IX. A Andrejeva Gloria Obchodní akademie - Vinohradská 38, Praha Obchodní akademie - Heroldovy sady 1, Praha Bláha Tomáš Blažková Jana SPŠ - Panská, Praha 1 Bogdanová Nikola SZŠ, Brandýs n. L. Obchodní akademie - Heroldovy sady 1, Praha 10 Brzobohatý Adam SOŠ a SOU Pha, soukr. Čerňanská Tereza VOŠ a SŠ Zdravotnická - Alšovo nábřeží, Praha 1 SOU služeb Novovysočanská, Praha Dočekalová Hana SOU gastronomie a podnikání - Za Černým mostem SOU gastronomie a podnikání - Za Černým mostem Ferka Ladislav SPŠ Prosek - Novodvorská 2, silniční doprava Forejtová Adéla SOŠ - Obchodní akademie, Lysá nad Labem Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2 Hájek David SPŠ Na Třebešíně, Malešice, SPŠ - Mladá Boleslav Praha 8 Holešovská Sandra SZŠ Brandýs n. L. ISŠ - Pražská 370 Kořínková Miroslava SŠ Náhorní 525, Praha 8 SOU spol. stravování, Poděbrady Krolmus Martin SOŠ stavební a zahradní P-9 SOŠ a SOU Čelákovice Kříž Tomáš SPŠ stavební, Praha 1 SPŠ - Družstevní ochoz, Praha 4 Luštinec Jan SOŠ Na Třebešíně, Malešice, Praha 8 Malá Nikol Střední zdravotnická škola 5. května, Praha 4 SPŠ potravinářských technologií, Praha 2 Misálová Petra Gymnázium J. S. Machara SOŠ pro administrativu EU Nedělka Jakub SPŠ - Prosek SPŠ - Prosek Neumanová Lucie SOU gastronomie, Praha 10 SOU gastronomie a podnikání - Za Černým mostem Pfafová Kateřina Gymnázium Přípotoční, Praha 10 Hájek David SPŠ Na Třebešíně, Malešice, SPŠ - Mladá Boleslav Praha 8 Holešovská Sandra SZŠ Brandýs n. L. ISŠ - Pražská

11 Kořínková Miroslava SŠ Náhorní 525, Praha 8 SOU spol. stravování, Poděbrady Krolmus Martin SOŠ stavební a zahradní Praha - 9 SOŠ a SOU Čelákovice Kříž Tomáš SPŠ stavební, Praha 1 SPŠ - Družstevní ochoz, Praha 4 Luštinec Jan SOŠ Na Třebešíně, Malešice, Praha 8 Malá Nikol Střední zdravotnická škola 5. května, Praha 4 Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2 Misálová Petra Gymnázium J. S. Machara SOŠ pro administrativu EU Nedělka Jakub SPŠ - Prosek SPŠ - Prosek Neumanová Lucie SOU gastronomie, Praha 10 SOU gastronomie a podnikání - Za Černým mostem Pfafová Kateřina Gymnázium Přípotoční, Praha 10 Plachá Šárka Gymnázium Špitálská Gymnázium Litoměřická Rozová Jana SZŠ, Brandýs n. L. SZŠ Čakovice - chovatel zvířat Slezák Marek SIŠ Fr. Melichara, Brandýs n. L. - Obchodník Sviták Bohuslav SOU a SU Neratovice SOŠ Poděbrady - veřejnosprávní činnost, Boučkova 335 Švandelíková Kristýna OA Praha 2, Resslova 5 IX. B Benešová Anna Marie SOŠ pro administrativu EU SZŠ - ruská (zdravotní lyceum) (diplomacie) Coubalová Michaela SOŠ pro administrativu EU (veřejná správa) SOŠ (Masarykova - chemická - Praha) Doskočilová Michaela Gymnázium J. S. Machara Gymnázium - Čakovice Fialová Simona Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Hluchá Kristýna Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Hluchý Tomáš Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Holec Tomáš SOŠ obchodní a ekonomická Českoslovanská obchodní akademie Jadrníčková Kateřina Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Jelínková Karolína Gymnázium J. S. Machara Gymnázium - Čakovice Kaplická Kateřina SŠ Zdrav., Praha 4, Nusle SŠ Zdravotnická, Praha 10 Kočandrle Jaromír SOU Pramen SOU Poděbrady Kosková Helena Gymnázium J. S. Machara. Gymnázium - Litoměřická Křížová Nikola SOU Pramen - hotelnictví Průmyslová potravinářská Kváča David Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře 11

12 Kváča Petr Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Květoň Marin SOŠ SOU - Neratovice Malý Jakub SPŠE - F. Křižíka SPŠ - Prosek Maunová Anna Gymnázium J. S. Machara Gymnázium - Litoměřická Pešička David SPŠE - F. Křižíka SPŠ - Prosek Sedlák Václav SPŠ - Prosek - silniční doprava SPŠ - Prosek Semrád Filip OA - MB EL - MB Stezková Monika SOU Pramen - hotelnictví Průmyslová potravinářská Strusková Gabriela SOŠ pro administrativu EU (diplomacie) SOŠ pro administrativu EU (veřejná správa) Svoboda Matěj SPŠE - F. Křižíka SPŠ - Prosek Šefčík Ondřej SPŠE - F. Křižíka SPŠ - Prosek Šimová Sára SOŠ pro administrativu EU Gymnázium - Čakovice (diplomacie) Vágner Tomáš SOU - Čelákovice SOU - F. Melichara Volfová Kristýna Gymnázium J. S. Machara Gymnázium - Litoměřická IX. C Beranová Zuzana VOŠE OA, Kollárova 5/271, Praha 8 (Cestovní ruch) OCHODNÍ AKADEMIE, VINOHRADSKÁ 38, Praha 2 (Cestovní ruch) Bursík Aleš SOU - Gastronomie v KRBU SOU společného stravování, Poděbrady Černý Václav SOU - Liběchov, Boží Voda SOU Horky nad Jizerou 35 Frajt Martin SOŠ Umělecko-průmyslová, Poděbrady Francová Kristýna VOŠE OA, Kollárova, Pha 8 OA Lysá nad Labem (Ekonomika podnikání) Gondolová Aneta OA Lysá nad Labem OA a ekonomické lyceum, Svatoslavova 333, Praha 4 Hanzalová Lucie SOŠ - Neratovice - Praha (Rajská) - aranžér kadeřnice Hanzl Michal TOS Čelákovice - klempíř Praha (Rajská) - aranžér Hlízová Karolína Gymnázium, Čelákovice SOŠ logist. služeb-praha Janeček Jaroslav Přímý pracovní poměr Jašová Dominika VOŠE OA, Kollárova, Pha 8 (Ekonomika mez. hosp.) Českoslovanská akademie obchodní (OA) Kadlec Karel TOS Čelákovice TOS Čelákovice Kovářová Karolína SOŠ - Čelákovice - Sociálně správní činnost SOŠ Brandýs n. L. - obchodník Labounek Libor Gymnázium J. S. Machara SPŠ na Proseku Mačeková Dajána VOŠE OA, Kollárova, Pha 8 (Ekonomika mez. hosp.) Českoslovanská akademie obchodní (OA) 12

13 Michálek Lukáš Střední zahradnická - Mělník Moravec Jiří SOU - Čelákovice - truhlář SOU Brandýs n. L. - klempíř Moucha Tomáš Škoda auto - autoelektrikář VOŠ a SŠ slabopr. Petříková Lucie TOS Čelákovice Praha (Rajská) Strach Jan Masarykova střední škola VOŠ a SŠ potravinářská Stránský Michal SOŠ SOU Neratovice - automechanik SOŠ SOU Neratovice - autoklempíř Strýček Radek Gymnázium J. S. Machara SPŠ sdělovací techniky, P 1, Panská Šimek Martin SŠ - COP tech.-hosp. P - 9 VOŠ ekonomických studií Tyllnerová Aneta VOŠE OA, Kollárova 5/271, OA Hovorčovická, P - 3 Praha 8 (Ekonomika mezinár. hosp.) Valenta Petr SZŠ - Brandýs n. L. Stření škola gastronomie a hotel. služeb Vycházející žáci z 8. tříd: Havlínová Kristýna SIŠ Melichara Brandýs n. L. Harenčáková Kateřina OU Vyšehrad pečovatelská služba Kučerová Denisa SIŠ Melichara Brandýs n. L. Moravcová Nicol Přímý pracovní poměr Víceletá gymnázia: Čečrdlová Anna, Herynková Dorota, Schreiber Marek, Veselá Michaela, Balák Jindřich Kryštof, Doleček Vojtěch, Ottl Karel, Pruknarová Anna 8 žáků 5. tříd, kteří byli úspěšní v přijímacím řízení na některé z osmiletých gymnázií (9x Brandýs n. L. a zároveň 1x Církevní gymnázium v Praze). Jedna žákyně, Nguen Thi Ngoc Anh, ze 7. ročníku, byla úspěšná v přijímacím řízení na šestileté Gymnázium J. Nerudy, Praha 1. Statistické údaje viz následující tabulka: Třída Počet žáků Počet uchazečů Přijato Chlapců Dívek V. A ,3 V. B , ,5 Přehled o volbě povolání: Vzdělávací zařízení žáků Chlapců Dívek Gymnázia - 4letá Gymnázia - 8letá % úspěšnosti přijetí 13

14 Gymnázia - 6letá SOŠ Učební obory Vycházející z 8. roč. učební obory Přímý prac. poměr Ze zdrav. dův. v domácí péči Celkem D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis dětí do 1. ročníku proběhl ve dnech 7. a 8. února Budoucí prvňáčci se společně se svými staršími kamarády žáky naší školy vydali na pohádkovou cestu. Plnili úkoly na čtyřech stanovištích, kde měly paní učitelky pro děti i malá překvapení starší žáci zahráli pohádku, upekli sladkosti, zatančili a zazpívali. Každý z budoucích prvňáčků vyplnil test školní zralosti, jehož součástí byla i kresba postavy. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Počet zapsaných dětí poprvé u zápisu Počet zapsaných dětí po OŠD Celkový počet dětí u zápisu Počet žádostí o OŠD Přijato do 1. ročníku ZŠ

15 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/ stupeň: Celkem: 13 tříd, 282 žáci, z toho 148 chlapců a 134 dívek Chování: a) pochvaly: 53 žáci, z toho pochvala TU 19 žáků pochvala ŘŠ 34 žáci b) výchovná opatření: 20 žáků, z toho napomenutí TU 10 žáků důtka třídního učitele 10 žáků Prospěch: prospělo s vyznamenáním 219 žáků prospělo 57 žáků nehodnoceno 6 žáků 2. stupeň: Celkem: 12 tříd, 279 žáci, z toho 148 chlapců a 131 dívka Chování: a) pochvaly žáků: 96 žáků b) výchovná opatření: 74 žáků, z toho důtka TU 53 žáci důtka ŘŠ 21 žák c) snížené stupně z chování: 2. stupeň z chování 8 žáků 3. stupeň z chování 5 žáků Prospěch: prospělo s vyznamenáním 75 žáků prospělo 196 žáků, z toho 4 žáci po úspěšně absolvovaných opravných zkouškách nedostatečný prospěch 8 žáků Integrovaní žáci 1. stupeň Ve škole je celkem 34 integrovaných žáků s různým druhem postižení 3 žáci s poruchou autistického spektra, 22 žáků s vývojovými poruchami učení, 6 žáků s vývojovými poruchami chování, jeden žák s tělesným postižením a dva žáci s vadami řeči. Tito žáci jsou zařazeni do režimu integrace podle Směrnice MŠMT č.j / ze dne Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali nejen třídní učitelé, ale i tři asistenti pedagoga (J. Hrdličková, Mgr. M. Janečková, Mgr. M. Marková), a to individuálně nebo v rámci kmenové třídy. V rámci zapojení školy do projektu VIP III jsme ke zlepšení podmínek výuky a péče o integrované žáky využili i přiděleného úvazku 0,5 speciálního pedagoga (Mgr. V. Kuhnová). 15

16 SROVNÁVACÍ TESTY 5. A 9. ROČNÍK Ve školním roce 2011/2012 si naši žáci testování opravdu užili. Žáci 4. tříd absolvovali ověřování čtenářských dovedností prostřednictvím komerčního srovnávacího testu Čtenář. V tematické části testu vytvoření interpretace měli žáci průměrné výsledky, v části testu získávání informací byly výsledky slabé. V porovnání se všemi testovanými žáky se 6% našich žáků 4. tříd v testu čtenářských dovedností umístilo výborně, 4% nadprůměrně, 31 % průměrně, 29 % podprůměrně a 29 % velmi špatně. K ověření vědomostí prostřednictvím aktivní účasti v komerčních srovnávacích testech se zaměřením na český jazyk, anglický jazyk, matematiku, přírodovědný a humanitní základ jsme zařadili žáky 5. a 7. tříd. Žáci 5. tříd si vedli velmi dobře a dosáhli ve všech sledovaných oblastech nadprůměrných výsledků u českého jazyka o 9,7 %, u anglického jazyka o 1,7 %, u matematiky o 13,6 %, u humanitního základu o 7,8 %, u přírodovědného základu o 4,5 %. Žáci 7. tříd již tak úspěšní nebyli a u většiny sledovaných oblastí se pohybovali lehce pod republikovým průměrem u Čj o 2,8 %, u Aj o 9,1 %, u humanitního základu o 4,6 %, u přírodovědného základu o 4,4%; v matematice naopak dosáhli lehce nadprůměrného výsledku (o 6,5 %). Rovněž žáky 9. tříd jsme zapojili do testování, a to hned dvakrát. V rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj byly zjišťovány znalosti a dovednosti žáků v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, biologie, fyzika a chemie. Ve srovnání s průměrnými hodnotami dosaženými u škol Středočeského kraje se celkově dosažené výsledky našich žáků předmět od předmětu lišily od výraznějšího nadprůměru u anglického jazyka (o 21,2 %), přes průměrné výsledky u českého jazyka a biologie, lehce podprůměrné výsledky u matematiky a chemie (o 7,6 %), až po podprůměrný výsledek ve fyzice. Druhé testování absolvovali žáci 9. (ale i 5.) tříd na přelomu května a června v rámci rozvojového projektu NIQES ( Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice ). Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Cílem projektu NIQES je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu (v českém jazyce, anglickém jazyce a v matematice). Výsledky této generální zkoušky mají ověřit, zda bude možné zjišťovat pomocí plošného testování, co žáci umějí. Jak si naši žáci vedli, je uvedeno v následující tabulce: 16 Předmět 5. třídy - % úspěšnosti 9. třídy - % úspěšnosti Český jazyk 67, 1 70, 5 Anglický jazyk 59, 4 63, 5 Matematika 67, 5 54, 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PODMÍNKY A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Ve všech ročnících 1. a 2. stupně jsme učili podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) ŠKOLA PRO ŽIVOT. Pro žáky 5. tříd i pro jejich vyučující to bylo premiérové setkání s naším ŠVP. I pro školní rok 2011/2012 jsme nachystali některé úpravy našeho ŠVP mj. jsme u 2. ročníku o jednu hodinu zvýšili týdenní časovou dotaci předmětu anglický jazyk, žákům 3. až 5. ročníku jsme v souladu s úpravami RVP - přidali další povinný předmět,

17 osobnostní a sociální výchovu (OSV). Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 jsme se zaměřili na celkovou revizi našeho ŠVP. Provedené úpravy byly projednány v pedagogických radách. Ředitelem školy schválený aktualizovaný ŠVP bude platný od školního roku 2012/2013. Na 1. i 2. stupni jsme využívali všechny tři formy hodnocení žáků (číselná klasifikace x slovní hodnocení x kombinace obou předchozích); důraz ze strany vedení školy byl kladen též na pravidelné poskytování prostoru k sebehodnocení žáků. Při hodnocení a klasifikaci žáků se vyučující řídí Pravidly pro hodnocení a klasifikaci (součást školního řádu), která dostávají též všichni rodiče (zákonní zástupci) žáků školy. Pravidla (celý školní řád) jsou rovněž dostupná na info desce pro žáky a rodiče v přízemí hlavní budovy i na internetových stránkách školy K výuce jsme používali vedle ucelené řady interaktivních učebnic pro 1. i 2. stupeň od nakladatelství Fraus učebnice a pracovní sešity od různých nakladatelství, a to dle požadavku vyučujících a finančních možností školy; vycházeli jsme zejména ze zkušeností pedagogů i z jimi prezentovaného a vedením školy respektovaného zájmu o možnost alternativy při volbě učebních textů. Pokračovali jsme ve zlepšování podmínek vzdělávání, a to nejen ve vztahu k žákům (modernizace učeben, nákupy a instalace techniky, výukového SW aj.), ale též ve vztahu k pedagogům školy vylepšováním jejich pracovního prostředí více viz další části VZ F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně nežádoucích jevů v ZŠ vycházela z Minimálního preventivního programu (MPP) platného pro školní rok 2011/2012. Cíle tohoto programu byly následující: zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže rozvíjení sociálních dovedností (orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků vlastního jednání), posilování komunikativních dovedností schopnost řešet problémy a konflikty, vhodně reagovat na stresové situace, neúspěch a kritiku, vytváření pozitivního sociálního klimatu pocit sebedůvěry, zařazení do skupiny, vytvoření pocitu pohody a jistoty, eliminace strachu. Část cílů byla naplňována především v rámci následujících předmětů: na 1. stupni zejména v oblasti Člověk a jeho svět, na 2. stupni ve výchově k občanství, přírodopisu, tělesné výchově a rovněž při třídnických hodinách, kde se pedagogové zaměřovali především na skupinové metody práce (sociální a psychologicky zaměřené hry, diskuze, besedy, projekty apod.). Preventivní působení bylo doplněno realizací volnočasových aktivit v podobě zájmových kroužků. Ve školním roce 2011/2012 jsme pokračovali v realizaci projektu EU Peníze školám, který v šabloně VII/1 nabízí mnoho variabilních preventivních programů. V rámci tohoto projektu probíhá i Program dlouhodobé primární prevence v 6. až 8. ročnících. Preventivní programy byly pro tento školní rok zaměřeny na vzájemné vztahy, respektování druhých osob, sebepoznávání, sebeovládání a na obranu proti agresivnímu chování včetně šikany. Školní metodička prevence se účastnila seminářů a dalších odborných vzdělávacích aktivit, které přispívají k uplatňování nových poznatků a metod při preventivním působení na žáky. Zejména přínosné byly následující vzdělávací akce: 17

18 Inkluze je právo Rytmus, o. s. Mezinárodní konference Minimální preventivní program v kontextu školské prevence MŠMT Normální je nekouřit SZÚ Praha Zvládání problémových žáků Descartes, v.o.s. Primární prevence probíhala ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem, vedením školy, zřizovatelem, rodiči, Policií ČR a občanským sdružením Semiramis. Rodiče i veřejn os t s e m o h o u s e známit s M PP p ros tře dnic t v ím we b ov ých s tr án e k naší ško l y G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Denisa Nedvědilová, DiS., studuje obor učitelství pro 1. st. v magisterském studijním programu; Barbora Bubelíny studuje obor učitelství pro 1. st. v magisterském studijním programu; Daniela Reichertová studuje v rámci celoživotního vzdělávání obor vychovatelství. Michalu Hruškovi se ani třetí rok po sobě nepodařilo završit bakalářské studium. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: Mgr. Alice Kubálková úspěšně ukončila v rámci celoživotního vzdělávání studium k výkonu specializovaných činností (tvorba a následná koordinace ŠVP) a současně zahájila studium pro výchovné poradce. Ing. Jaroslav Kindl studuje v bakalářském studijním programu obor školský management. Mgr. Michaela Pavelková úspěšně absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (DVPP - kurzy, semináře): Prioritu mezi škálou vzdělávacích akcí měly i ve školním roce 2011/2012 kurzy a semináře absolvované pedagogy v rámci realizovaného projektu EU peníze školám. Dalších vzdělávacích aktivit se (skupinově či individuálně) členové pedagogického sboru účastnili dle svých specializací či dle potřeb školy; opětovně jsme využili i možnost konání některé ze vzdělávacích akcí přímo ve škole (např. seminář Posuzování kvality vzdělávání ). Kromě seminářů, školení a kurzů jsme část prostředků určených na DVPP využili také na nákup odborné literatury. Účastníkům DVPP bylo kurzovné (včetně cestovních náhrad) hrazeno ve výši 100%. 1. OBDOBÍ 09 12/2011 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 1 Konference primární prevence rizikového chování 1/ Lenka Konrádová 600,- 2 3 Kurz dějin a umění 19. a 20. století 1/ Ivana Nováková 3200,- Pokročilé funkce programu MS Excel 1/ Jindřiška Baumruková 1188,- 18

19 4 První pomoc u dětí 6/ M. Hruška, R. Jonáková, A. Lukášová, V. Mareš, J. Nepomucká, V. Tomanová 3000,- 5 Prevence úrazů a násilí v ZŠ 1/ Hana Černá 350,- 6 Správní řízení ve škole a školním zařízení 1/ Jaroslav Kindl 500,- 7 Školení Vema 1/ Michaela Pavelková 1980,- 8 Využití alternativních metod při práci s literaturou 1/ Kateřina Beránková 750,- 9 Využití her pro rozvoj početních dovedností na 1.st. 1/ Zuzana Egerová 1188,- 10 Bezpečnost v tělesné vých. 1/ Michaela Pavelková 0,- 2. OBDOBÍ 01 06/2012 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 11 Zvládání problémových žáků 1/ Lenka Konrádová 948,- 12 Inovace výuky 1/ Jaroslav Kindl 990,- 13 Activities for teenagers 1/ Veronika Jakubová 948,- 15 Čtenářská gramotnost ve výuce M na 1. stupni ZŠ 3/ Olga Kváčová, Martina Dlouhá, Vendula Tomanová 14 El. proud v polovodičích 1/ Lucie Dolníková 1188,- 1575,- 16 Matematické prostředí 1/ Miroslava Šplíchalová 638,- 17 Písmo a kaligrafie 2/ Markéta Drobňáková, Ivana Nováková 1200,- 18 Jak vzbudit zájem žáka o učení 1/ Hana Černá 1068, Efektivní využití IT Smart Board ve výuce Školní modelové situace a jejich právní řešení 4/ Vít Mareš,Vendula Tomanová, Zuzana Egerová, Denisa Nedvědilová 19 Posuzování kvality vzdělávání 34/ seminář určený všem pedagogům školy 8500,- 20 Pracovní seminář ke vzdělávacím standardům pro ZŠ 1/ Alice Kubálková 0,- 21 Proměny školy etická výchova 1/ Jaroslav Kindl 0,- 0,- 1/ Ida Elsnerová 0,- 24 Nebyly jen Lidice 1/ Vít Mareš 0,- 25 Holocaust ve vzdělávání 1/ Vít Mareš 0,- 26 Inkluze je právo 1/ Lenka Konrádová 0,- 27 Normální je nekouřit 1/ Lenka Konrádová 0,- 28 BOZ ve školství v ČR 1/ Jaroslav Kindl 0,- 29 Seminář k tvorbě www stránek školy 12/ Jindřiška Baumruková, Michal Hruška, Jaroslav Kindl, Lenka Konrádová, Alice Kubálková, Olga Medová, Denisa Nedvědilová, Michaela Pavelková, Zdeňka Pavelková, Jaroslava Rychová, Jaroslav Vitvar, Věra Volfová 0,- 19

20 3. OBDOBÍ 09/ /2012: PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 30 Dyskalkulický žák na 2. st. ZŠ 1/ Viera Matušincová 672,- 31 Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisu 1/ Alice Kubálková 600,- 32 Učím se rád 1/ Olga Medová 672,- 33 Grammar? No dread! No drill! 1/ Lucie Dolníková 948,- 34 Etika pro pedagogy 1/ Martina Hliněnská 948,- 35 IT ve výuce jazyků 1/ Lenka Konrádová 700,- 36 Moderní didaktika M 1/ Marie Sklenářová 600,- 37 Brána jazyků otevřená - Aj 1/ Lenka Konrádová 4400,- 38 Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím IAT 1/ Miroslava Šplíchalová 760,- 39 IT Smart Board ve výuce 2/ Olga Medová, Ivana Nováková 1420,- 40 Matematika v běžném životě 1/ Jindřiška Baumruková 450,- 41 Aktivizace žáků v biologii 1/ Jaroslav Vitvar 500,- 42 Inspiromat pro učitele Aj 1/ Barbora Bubelíny 550,- 43 Jak zlepšit ČJ na 1. stupni 1/ Olga Medová 672,- 44 Podporujeme přírodovědnou gramotnost 1/ Petr Krejčík 600,- 45 IT Smart Board ve výuce 1/ Zuzana Egerová 710, Čtením a psaním ke kritickému myšlení Využívání školního experimentálního systému Vernier Testová úkoly při výuce Čj a literatury Čtenář. gramotnost-klíč k úspěchu nejen při testování Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím IAT Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím IAT 1/ Jaroslava Rychová 670,- 1/ Jana Nepomucká 750,- 1/ Martina Hliněnská 600,- 1/ Alice Kubálková 600,- 2/ Iveta Nováková, Michaela Pavelková 1520,- 1/ Lenka Konrádová 760,- 20 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prostřednictvím masivního zapojení moderních prezentačních technologií (interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, hlasovací zařízení, interaktivní učebnice aj.) vyučujícími do vzdělávacího procesu jsme i ve školním roce 2011/2012 využívali pestrou škálu aktivizujících forem a metod výuky. Jednotliví vyučující, členové metodických orgánů (předmětové komise a metodické sdružení) mají volný prostor pro širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefektivněji fungující postupy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/2012 Učení je jako plavání proti proudu ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli. Čínské přísloví

Více