ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO Brandýs nad Labem, Palachova 337 telefon / fax: nebo VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Výroční zprávu vypracoval (období červenec září 2012) a předkládá: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří na obsahu VZ participovali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladů a příspěvků. Projednání a schválení Výroční zprávy pedagogickou radou: Předložení Výroční zprávy Školské radě ke schválení:

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče, členové školské rady, kolegyně a kolegové, žáci a další čtenáři naší výroční zprávy, školní rok 2011/2012 právě vstoupil do své historie. Čím se v ZŠ Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, nejvíce lišil od svých předchůdců? Pro odpověď není třeba chodit daleko za nejvýraznější změnu lze bezpochyby označit elektronizaci školy, uskutečněnou ve dvou vlnách. Nejprve jsme zavedli hned v úvodu školního roku tzv. elektronické třídní knihy, od 2. pololetí jsme pak zrušili klasické žákovské knížky a přešli na elektronický způsob klasifikace žáků, v obou případech s využitím internetové aplikace Bakaláři. Aktivní jsme byli i v dalších činnostech: Již druhým rokem jsme pokračovali v účasti v projektu EU peníze školám, s finanční dotací Kč. V naplňování všech klíčových aktivit - individualizace výuky, inovace výuky, další vzdělávání pedagogů, zlepšení materiálních podmínek ke vzdělávání žáků - jsme dospěli do závěrečné fáze projektu. Podrobnější informace k této významné aktivitě školy jsou obsaženy v další části výroční zprávy. Pokračovali jsme v úpravách našeho školního vzdělávacího programu Škola pro život mj. jsme zvýšili týdenní časovou dotaci výuky předmětu Aj ve 2. ročníku o jednu hodinu, rozšířili jsme okruh povinných předmětů ve ročníku 1. stupně o předmět Osobnostní a sociální výchova, žákům 8. tříd jsme připravili nabídku volitelných předmětů veskrze zaměřenou na další (2.) cizí jazyk (francouzština, němčina, ruština), s dotací 3 hodiny týdně, s alternací posílené výuky povinných předmětů Čj (o 2 hod.) a Matematika (o 1 hod.). Přijetím tří mladých a perspektivních pedagogů jsme opět celkově mírně vylepšili věkovou strukturu pedagogů školy. Od jsme na základě kladného vyřízení žádosti posílili v rámci projektu VIP III činnost školního poradenského zařízení. K úvazku školního psychologa jsme získali i úvazek speciálního psychologa (oba ve výši 0,5). I ve školním roce 2011/2012 patřil k mým prioritám s nejvyšší důležitostí monitoring kvality průběhu vzdělávání. 140 návštěv vyučovacích hodin absolvovaných dle plánu hospitační činnosti (cca 3 návštěvy u jednoho pedagoga) mi poskytlo dostatek poznatků o úrovni průběhu vzdělávání žáků, o kvalitě a profesionalitě pedagogů. I když se jedná o značně časově náročnou aktivitu (příprava na hospitaci, rozbory hodin, celkové analýzy), její přínos pro postupné zvyšování úrovně poskytovaného vzdělávání (počínaje plánováním a přípravou výuky, jejím materiálním zabezpečením, přes motivaci a hodnocení žáků, řízení výuky, až po klima třídy, interakci a komunikaci na bázi učitel žák, žák učitel, žák žák) je nezastupitelný. Účastí žáků 5. a 7. ročníků v tzv. srovnávacích testech jsme ověřovali výsledky vzdělávání a zároveň porovnávali úspěšnost našich žáků s výsledky jiných škol v rámci regionu i republiky. Žáci 9. tříd se zúčastnili testování Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. 5. a 9. třídy navíc na přelomu května a června absolvovaly celorepublikovou generální zkoušku ověřování výsledků vzdělávání žáků (NIQES). Žáci 4. tříd absolvovali testování zaměřené na čtenářskou gramotnost. Mezi specifika naší školy určitě patří zvýšená péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, podporovaná úzkou spoluprací školy (výchovný poradce, ZŘŠ, třídní učitelé, školní psycholog, speciální psycholog) s rodiči těchto žáků a se školským poradenským 3

4 zařízením (PPP Praha - Hloubětín). Výrazný posun v kvalitě spolupráce (důraz na profesionalitu jednání) a komunikace na bázi škola rodiče další partneři jsme dosáhli bezodkladným a důsledným řešením a šetřením vyskytnuvších se výchovných problémů a to v samotném zárodku využitím institutu výchovné komise. Značná pozornost byla po celý školní rok 2011/2012 věnována pokračující kultivaci firemní kultury, zvyšování její úrovně, a to především v oblasti interpersonálních vztahů, se zaměřením na odstraňování nevhodných návyků, zvyklostí a stereotypů (princip setrvačnosti) ve vztazích mezi zaměstnanci či ve vztazích mezi školou a jejími klienty a partnery. Po zralé úvaze jsme zahájili jednání se zřizovatelem, s KHS a s dalšími partnery o možnosti zřízení další součásti ZŠ, jednotřídní mateřské školy, a to v prostorách vedlejší budovy ZŠ. Jaroslav Kindl, ředitel školy, srpen 2012 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Adresa školy (sídlo školy, PSČ) Ředitel školy, statutární orgán Typ poskytovaného vzdělání Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova Ing. Jaroslav Kindl Telefon: Fax/zázn.: Datum jmenování do funkce základní škola ( stupeň) Kapacita školy 890 žáků IČ školy IZO školy Právní forma právní subjekt příspěvková organizace Datum zařazení do Sítě škol Datum zápisu do rejstříku Spádový obvod školy (ZŠ) Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zřizovatel školy Adresa Město Brandýs n.l.- Stará Boleslav Masarykovo nám Telefon: Fax: Další součástí školy Telefon IZO Kapacita Školní družina , l žáků Školní jídelna jídel Počet ročníků 9 Stupeň vzdělání základní Počet tříd / st. 25/ Vyučovací jazyk český Celkový počet žáků školy Průměrný počet žáků ve třídě Celkový počet zaměstnanců školy ,6 Počet oddělení ŠD Celkový počet zapsaných žáků 72 Z toho pedagogů

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola je od zřízena městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav jako právní subjekt - do jako RO a od z rozhodnutí zřizovatele jako PO. Základní škola je současně fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na základě smlouvy s PedF UK a fakultou vydaného certifikátu. Základní škola sídlí ve dvou objektech, v č.p. 337 (hlavní budova) s kmenovými učebnami 1. a 2. stupně a s odbornými pracovnami (mj. dvě počítačové učebny, dvě jazykové pracovny, učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a hudební výchovy) a v č.p. 263 (vedlejší školní budova) s pěti odděleními školní družiny (dále ŠD) a s výtvarným ateliérem a hernou, ve kterých probíhá výuka výtvarné výchovy žáků některých tříd 2. stupně resp. výuka tělesné výchovy žáků některých tříd 1. stupně. V areálu školy se nachází venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Již druhým rokem jsme úspěšně realizovali projekt EU peníze školám bližší údaje viz kapitola M této VZ). Materiální zázemí školy je nadstandardní - dvě počítačové pracovny (2x 27 ks PC), ve většině učeben instalovaná a vyučujícími pravidelně využívaná prezentační technika (celkem 26 interaktivních tabulí, včetně datových projektorů a řídících PC, dva vizualizéry, dvě sestavy hlasovacího zařízení k interaktivním tabulím, 13 ks tiskáren v kmenových učebnách 1. stupně), pestrý a bohatý výběr výukového SW, vybavenost kabinetů (16 ks PC včetně příslušenství, další didaktická technika, notebooky pro učitele, několik tiskáren a kopírovacích zařízení - včetně multifunkčních, učební pomůcky aj.). Tělocvična školy, byť prostorově potřebám školní výuky nevyhovuje (na 2. stupni je výuka v odděleních chlapci/dívky řešena i využíváním blízké sokolovny, a to za úplatu), je v odpoledních a večerních hodinách smluvně permanentně obsazena různými sportovními oddíly a kroužky. Ředitel školy v uplynulých třech letech opakovaně jednal se zástupci zřizovatele ohledně možného řešení tohoto handicapu výstavbou nové tělocvičny na místě stávajícího multifunkčního školního hřiště a vybudováním nového hřiště v blízkosti školy. V rámci doplňkové činnosti využíváme kapacitu naší školní jídelny a poskytujeme stravovací služby i jiným subjektům v Brandýse n. L. a blízkém okolí. Škola není nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.), přesto lze vyjmenovat několik specifik, na kterých si zakládáme: Zvýšenou péči věnujeme žákům se sociálním či zdravotním znevýhodněním, žákům se specifickými poruchami učení a rovněž žákům nadaným, které integrujeme do běžných tříd 1. i 2. stupně; využíváme institutu asistenta pedagoga, pro žáky vypracováváme za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučujících, výchovného poradce, školského poradenského zařízení a rodičů žáků - individuální vzdělávací plány; vycházíme vstříc požadavkům rodičů (úprava rozvrhu, uvolňování z výuky apod.). V souvislosti s trendy ve výuce i v souvislosti s realizovanými projekty Jazyky a EU peníze školám se mj. zaměřujeme na efektivní pravidelné využívání prezentační techniky (interaktivní tabule, hlasovací zařízení, vizualizér) a interaktivních učebnic ve výuce. Pestrou nabídkou zájmových útvarů, nepovinných předmětů a dalších volnočasových 5

6 aktivit (dětský pěvecký sbor Klíček, divadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, Pohybové hry, keramické kroužky, počítačové kroužky, výtvarný kroužek, sportovní střelecký klub, kroužek ručních prací aj.) podporujeme zdravý a všestranný rozvoj žáků. ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) Ve školním roce 2011/2012 ve ŠR pracovali tito zástupci rodičů žáků, pedagogů školy a zřizovatele: Za rodiče: Helena Kosková Petr Jadrníček - předseda Za pedagogy školy: Mgr. Alice Kubálková Mgr. Jaroslava Rychová Za zřizovatele: Hana Helisová Bohumil Javůrek ŽÁKOVSKÁ RADA (ŽR) Je partnerem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy žáků školy. Tvoří ji vybraní či zvolení zástupci jednotlivých tříd ročníku požívající důvěru ostatních spolužáků. V čele ŽR stojí prezident volený ze zástupců jednotlivých tříd. Činnost ŽR se řídí statutem ŽR. Patronát nad ŽR držela i v tomto školním roce Mgr. Ida Elsnerová. Informace o aktivitách ŽR ve školním roce 2011/2012 je přílohou č. 1 této výroční zprávy. B. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY NEJUŽŠÍ VEDENÍ ŠKOLY Ing. Jaroslav Kindl ředitel školy, statutární orgán, vyučující Aj+Hv Mgr. Zdeňka Pavelková zástupce statutárního orgánu, ZŘŠ pro 2. st. ZŠ, vyučující M+PP Mgr. Michaela Pavelková ZŘŠ pro 1. st. ZŠ, vyučující 1. st. ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Alice Kubálková výchovný poradce pro 1. a 2. st. ZŠ, koordinátor tvorby ŠVP, vyučující 1. st. Ing. Jindřiška Baumruková koordinátor ICT, interní správce sítě, vyučující M+Inf Mgr. Lenka Konrádová školní metodik prevence, vyučující Aj Jaroslav Vobecký manažer školy Mgr. Michaela Havranová ekonom školy Daniela Reichertová vedoucí vychovatelka ŠD Helena Růžičková vedoucí ŠJ Marcela Hubačová hospodářka školy 6

7 PEDAGOGICKÝ SBOR Mgr. Olga Benešová vyučující Nj Mgr. Kateřina Beránková vyučující Čj+D Barbora Bubelíny vyučující Aj Mgr. Hana Černá vyučující Tv+Aj Mgr. Martina Dlouhá vyučující na 1. stupni Mgr. Lucie Dolníková vyučující M+F+ Aj Mgr. Markéta Drobňáková vyučující Vv+Z+Dn Mgr. Kateřina Ďurišová vyučující Aj+Fj Zuzana Egerová vyučující na 1. stupni Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj+VO Ivana Filová - vychovatelka ŠD Mgr. Martina Hliněnská vyučující Čj+VO Jitka Hrdličková - asistent pedagoga Michal Hruška vyučující M+Tv+Pč Mgr. Veronika Jakubová vyučující Aj Mgr. Marcela Janečková vyučující Čj+ asistent pedagoga Renata Jonáková vychovatelka ŠD Václav Kopejsko vyučující Hv Mgr. Petr Krejčík vyučující Př+Vv+Hv, koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Eva Kreuterová vyučující Z+Tv Mgr. Veronika Křížková vyučující na 1. stupni PaedDr. Olga Kváčová vyučující na 1. stupni Anita Lukášová vychovatelka ŠD Mgr. Marie Marková asistent pedagoga Mgr. Viera Matušincová vyučující M Mgr. Olga Medová vyučující na 1. stupni Denisa Nedvědilová, DiS. vyučující na 1. stupni, vychovatelka ŠD Bc. Jana Nepomucká vyučující M+F Mgr. Ivana Nováková vyučující na 1. stupni Mgr. Iveta Nováková vyučující na 1. stupni Mgr. Larisa Rybářová vyučující Rj Mgr. Jaroslava Rychová vyučující Čj+D Mgr. Marie Sklenářová vyučující M+Ch Mgr. Miroslava Šplíchalová vyučující na 1. stupni Mgr. Vendula Tomanová Podubecká vyučující na 1. stupni, speciální pedagog PaedDr. Iveta Vávrová vyučující na 1. stupni Ing. Jaroslav Vitvar vyučující F+Př+Pč Mgr. Věra Volfová vyučující na 1. stupni METODICKÉ ORGÁNY Ve školním roce 2011/2012 fungovaly tyto metodické orgány školy: 1. stupeň: Metodické sdružení (MS) vedoucí: Mgr. Věra Volfová, členové: všichni pedagogové 1. st. (doporučení i pro vedoucí vychovatelku ŠD) 7

8 2. stupeň: Předmětové komise (PK): Vzdělávací oblast Vzdělávací obory (předměty) Vedoucí PK Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mgr. Rychová Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Mgr. Rybářová/ Mgr. Jakubová Matematika a její aplikace + ICT Matematika, Informatika Mgr. Matušincová Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství Mgr. Beránková Člověk a příroda Fy, Ch, Př, Ze Mgr. Sklenářová Umění a kultura + Člověk a svět práce + Člověk a zdraví Hv, Vv, Praktické činnosti, Tělesná výchova Mgr. Kreuterová PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Jiří Tulach - školník, topič Marie Tulachová administrativní prac. - vedení provozních zaměstnanců (úklid), vedení prodejny papírnictví, skladu učebnic, objednávky učebnic Lenka Gruberová Dana Baršoňová Darina Baršoňová Eva Lučanová Lucie Szabová Blanka Tupá { - péče o úklid a pořádek Šárka Hrdličková - vedoucí kuchařka (do ) Dana Hrdličková - zást. vedoucí kuchařky Věra Uhlířová pokladní, skladnice Eva Purnochová - vedoucí kiosku Marcela Huříková Božena Fialová Božena Korousová David Němeček Simona Mašková Zdeňka Klímová Martina Rodová { - kuchařky + pomocný personál 8

9 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACE, PRAXE A ZPŮSOBILOST A. PEDAGOGOVÉ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 9 4,6 SŠ ,86 SŠ ,95 VŠ 34 Celkem: 39, B. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 1 6,00 OU 6 1 0,25 SŠ 1 3 1,37 OU 2 5 1,00 OU 1 5/DČ 0,13 OU 1 8 2,00 SŠ 2 8 0,20 VŠ 1 Celkem: 10,95 14 C. STRAVOVACÍ PROVOZ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 2 1,00 OU 1 3 5,00 OU 5 3 /DČ 1,00 OU 1 4 0,99 OU 2 5 2,52 OU 3 5/DČ 0,25 OU 1 8 1,00 SŠ 1 Celkem: 11,76 14 D. DALŠÍ STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Tarifní třída Úvazek funkce Vzdělání Počet zaměstnanců 8 1,65 asist. pedag. SŚ a VŠ 3 spec.pedagog VŠ 1 školní psych. VŠ 1 smluvní smluvní správce syst. SOV s M 1 9

10 C. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (VOLBA POVOLÁNÍ) PŘEHLED Přehled o přijímacím řízení vycházejících žáků, kteří pokračují od ve vzdělávání na gymnáziích, středních školách a středních odborných učilištích. Celkový počet žáků 9. tříd : 78 třída žák (žákyně) 1. volba 2. volba IX. A Andrejeva Gloria Obchodní akademie - Vinohradská 38, Praha Obchodní akademie - Heroldovy sady 1, Praha Bláha Tomáš Blažková Jana SPŠ - Panská, Praha 1 Bogdanová Nikola SZŠ, Brandýs n. L. Obchodní akademie - Heroldovy sady 1, Praha 10 Brzobohatý Adam SOŠ a SOU Pha, soukr. Čerňanská Tereza VOŠ a SŠ Zdravotnická - Alšovo nábřeží, Praha 1 SOU služeb Novovysočanská, Praha Dočekalová Hana SOU gastronomie a podnikání - Za Černým mostem SOU gastronomie a podnikání - Za Černým mostem Ferka Ladislav SPŠ Prosek - Novodvorská 2, silniční doprava Forejtová Adéla SOŠ - Obchodní akademie, Lysá nad Labem Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2 Hájek David SPŠ Na Třebešíně, Malešice, SPŠ - Mladá Boleslav Praha 8 Holešovská Sandra SZŠ Brandýs n. L. ISŠ - Pražská 370 Kořínková Miroslava SŠ Náhorní 525, Praha 8 SOU spol. stravování, Poděbrady Krolmus Martin SOŠ stavební a zahradní P-9 SOŠ a SOU Čelákovice Kříž Tomáš SPŠ stavební, Praha 1 SPŠ - Družstevní ochoz, Praha 4 Luštinec Jan SOŠ Na Třebešíně, Malešice, Praha 8 Malá Nikol Střední zdravotnická škola 5. května, Praha 4 SPŠ potravinářských technologií, Praha 2 Misálová Petra Gymnázium J. S. Machara SOŠ pro administrativu EU Nedělka Jakub SPŠ - Prosek SPŠ - Prosek Neumanová Lucie SOU gastronomie, Praha 10 SOU gastronomie a podnikání - Za Černým mostem Pfafová Kateřina Gymnázium Přípotoční, Praha 10 Hájek David SPŠ Na Třebešíně, Malešice, SPŠ - Mladá Boleslav Praha 8 Holešovská Sandra SZŠ Brandýs n. L. ISŠ - Pražská

11 Kořínková Miroslava SŠ Náhorní 525, Praha 8 SOU spol. stravování, Poděbrady Krolmus Martin SOŠ stavební a zahradní Praha - 9 SOŠ a SOU Čelákovice Kříž Tomáš SPŠ stavební, Praha 1 SPŠ - Družstevní ochoz, Praha 4 Luštinec Jan SOŠ Na Třebešíně, Malešice, Praha 8 Malá Nikol Střední zdravotnická škola 5. května, Praha 4 Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2 Misálová Petra Gymnázium J. S. Machara SOŠ pro administrativu EU Nedělka Jakub SPŠ - Prosek SPŠ - Prosek Neumanová Lucie SOU gastronomie, Praha 10 SOU gastronomie a podnikání - Za Černým mostem Pfafová Kateřina Gymnázium Přípotoční, Praha 10 Plachá Šárka Gymnázium Špitálská Gymnázium Litoměřická Rozová Jana SZŠ, Brandýs n. L. SZŠ Čakovice - chovatel zvířat Slezák Marek SIŠ Fr. Melichara, Brandýs n. L. - Obchodník Sviták Bohuslav SOU a SU Neratovice SOŠ Poděbrady - veřejnosprávní činnost, Boučkova 335 Švandelíková Kristýna OA Praha 2, Resslova 5 IX. B Benešová Anna Marie SOŠ pro administrativu EU SZŠ - ruská (zdravotní lyceum) (diplomacie) Coubalová Michaela SOŠ pro administrativu EU (veřejná správa) SOŠ (Masarykova - chemická - Praha) Doskočilová Michaela Gymnázium J. S. Machara Gymnázium - Čakovice Fialová Simona Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Hluchá Kristýna Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Hluchý Tomáš Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Holec Tomáš SOŠ obchodní a ekonomická Českoslovanská obchodní akademie Jadrníčková Kateřina Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Jelínková Karolína Gymnázium J. S. Machara Gymnázium - Čakovice Kaplická Kateřina SŠ Zdrav., Praha 4, Nusle SŠ Zdravotnická, Praha 10 Kočandrle Jaromír SOU Pramen SOU Poděbrady Kosková Helena Gymnázium J. S. Machara. Gymnázium - Litoměřická Křížová Nikola SOU Pramen - hotelnictví Průmyslová potravinářská Kváča David Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře 11

12 Kváča Petr Gymnázium J. S. Machara Gymnázium J. Pekaře Květoň Marin SOŠ SOU - Neratovice Malý Jakub SPŠE - F. Křižíka SPŠ - Prosek Maunová Anna Gymnázium J. S. Machara Gymnázium - Litoměřická Pešička David SPŠE - F. Křižíka SPŠ - Prosek Sedlák Václav SPŠ - Prosek - silniční doprava SPŠ - Prosek Semrád Filip OA - MB EL - MB Stezková Monika SOU Pramen - hotelnictví Průmyslová potravinářská Strusková Gabriela SOŠ pro administrativu EU (diplomacie) SOŠ pro administrativu EU (veřejná správa) Svoboda Matěj SPŠE - F. Křižíka SPŠ - Prosek Šefčík Ondřej SPŠE - F. Křižíka SPŠ - Prosek Šimová Sára SOŠ pro administrativu EU Gymnázium - Čakovice (diplomacie) Vágner Tomáš SOU - Čelákovice SOU - F. Melichara Volfová Kristýna Gymnázium J. S. Machara Gymnázium - Litoměřická IX. C Beranová Zuzana VOŠE OA, Kollárova 5/271, Praha 8 (Cestovní ruch) OCHODNÍ AKADEMIE, VINOHRADSKÁ 38, Praha 2 (Cestovní ruch) Bursík Aleš SOU - Gastronomie v KRBU SOU společného stravování, Poděbrady Černý Václav SOU - Liběchov, Boží Voda SOU Horky nad Jizerou 35 Frajt Martin SOŠ Umělecko-průmyslová, Poděbrady Francová Kristýna VOŠE OA, Kollárova, Pha 8 OA Lysá nad Labem (Ekonomika podnikání) Gondolová Aneta OA Lysá nad Labem OA a ekonomické lyceum, Svatoslavova 333, Praha 4 Hanzalová Lucie SOŠ - Neratovice - Praha (Rajská) - aranžér kadeřnice Hanzl Michal TOS Čelákovice - klempíř Praha (Rajská) - aranžér Hlízová Karolína Gymnázium, Čelákovice SOŠ logist. služeb-praha Janeček Jaroslav Přímý pracovní poměr Jašová Dominika VOŠE OA, Kollárova, Pha 8 (Ekonomika mez. hosp.) Českoslovanská akademie obchodní (OA) Kadlec Karel TOS Čelákovice TOS Čelákovice Kovářová Karolína SOŠ - Čelákovice - Sociálně správní činnost SOŠ Brandýs n. L. - obchodník Labounek Libor Gymnázium J. S. Machara SPŠ na Proseku Mačeková Dajána VOŠE OA, Kollárova, Pha 8 (Ekonomika mez. hosp.) Českoslovanská akademie obchodní (OA) 12

13 Michálek Lukáš Střední zahradnická - Mělník Moravec Jiří SOU - Čelákovice - truhlář SOU Brandýs n. L. - klempíř Moucha Tomáš Škoda auto - autoelektrikář VOŠ a SŠ slabopr. Petříková Lucie TOS Čelákovice Praha (Rajská) Strach Jan Masarykova střední škola VOŠ a SŠ potravinářská Stránský Michal SOŠ SOU Neratovice - automechanik SOŠ SOU Neratovice - autoklempíř Strýček Radek Gymnázium J. S. Machara SPŠ sdělovací techniky, P 1, Panská Šimek Martin SŠ - COP tech.-hosp. P - 9 VOŠ ekonomických studií Tyllnerová Aneta VOŠE OA, Kollárova 5/271, OA Hovorčovická, P - 3 Praha 8 (Ekonomika mezinár. hosp.) Valenta Petr SZŠ - Brandýs n. L. Stření škola gastronomie a hotel. služeb Vycházející žáci z 8. tříd: Havlínová Kristýna SIŠ Melichara Brandýs n. L. Harenčáková Kateřina OU Vyšehrad pečovatelská služba Kučerová Denisa SIŠ Melichara Brandýs n. L. Moravcová Nicol Přímý pracovní poměr Víceletá gymnázia: Čečrdlová Anna, Herynková Dorota, Schreiber Marek, Veselá Michaela, Balák Jindřich Kryštof, Doleček Vojtěch, Ottl Karel, Pruknarová Anna 8 žáků 5. tříd, kteří byli úspěšní v přijímacím řízení na některé z osmiletých gymnázií (9x Brandýs n. L. a zároveň 1x Církevní gymnázium v Praze). Jedna žákyně, Nguen Thi Ngoc Anh, ze 7. ročníku, byla úspěšná v přijímacím řízení na šestileté Gymnázium J. Nerudy, Praha 1. Statistické údaje viz následující tabulka: Třída Počet žáků Počet uchazečů Přijato Chlapců Dívek V. A ,3 V. B , ,5 Přehled o volbě povolání: Vzdělávací zařízení žáků Chlapců Dívek Gymnázia - 4letá Gymnázia - 8letá % úspěšnosti přijetí 13

14 Gymnázia - 6letá SOŠ Učební obory Vycházející z 8. roč. učební obory Přímý prac. poměr Ze zdrav. dův. v domácí péči Celkem D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis dětí do 1. ročníku proběhl ve dnech 7. a 8. února Budoucí prvňáčci se společně se svými staršími kamarády žáky naší školy vydali na pohádkovou cestu. Plnili úkoly na čtyřech stanovištích, kde měly paní učitelky pro děti i malá překvapení starší žáci zahráli pohádku, upekli sladkosti, zatančili a zazpívali. Každý z budoucích prvňáčků vyplnil test školní zralosti, jehož součástí byla i kresba postavy. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Počet zapsaných dětí poprvé u zápisu Počet zapsaných dětí po OŠD Celkový počet dětí u zápisu Počet žádostí o OŠD Přijato do 1. ročníku ZŠ

15 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/ stupeň: Celkem: 13 tříd, 282 žáci, z toho 148 chlapců a 134 dívek Chování: a) pochvaly: 53 žáci, z toho pochvala TU 19 žáků pochvala ŘŠ 34 žáci b) výchovná opatření: 20 žáků, z toho napomenutí TU 10 žáků důtka třídního učitele 10 žáků Prospěch: prospělo s vyznamenáním 219 žáků prospělo 57 žáků nehodnoceno 6 žáků 2. stupeň: Celkem: 12 tříd, 279 žáci, z toho 148 chlapců a 131 dívka Chování: a) pochvaly žáků: 96 žáků b) výchovná opatření: 74 žáků, z toho důtka TU 53 žáci důtka ŘŠ 21 žák c) snížené stupně z chování: 2. stupeň z chování 8 žáků 3. stupeň z chování 5 žáků Prospěch: prospělo s vyznamenáním 75 žáků prospělo 196 žáků, z toho 4 žáci po úspěšně absolvovaných opravných zkouškách nedostatečný prospěch 8 žáků Integrovaní žáci 1. stupeň Ve škole je celkem 34 integrovaných žáků s různým druhem postižení 3 žáci s poruchou autistického spektra, 22 žáků s vývojovými poruchami učení, 6 žáků s vývojovými poruchami chování, jeden žák s tělesným postižením a dva žáci s vadami řeči. Tito žáci jsou zařazeni do režimu integrace podle Směrnice MŠMT č.j / ze dne Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali nejen třídní učitelé, ale i tři asistenti pedagoga (J. Hrdličková, Mgr. M. Janečková, Mgr. M. Marková), a to individuálně nebo v rámci kmenové třídy. V rámci zapojení školy do projektu VIP III jsme ke zlepšení podmínek výuky a péče o integrované žáky využili i přiděleného úvazku 0,5 speciálního pedagoga (Mgr. V. Kuhnová). 15

16 SROVNÁVACÍ TESTY 5. A 9. ROČNÍK Ve školním roce 2011/2012 si naši žáci testování opravdu užili. Žáci 4. tříd absolvovali ověřování čtenářských dovedností prostřednictvím komerčního srovnávacího testu Čtenář. V tematické části testu vytvoření interpretace měli žáci průměrné výsledky, v části testu získávání informací byly výsledky slabé. V porovnání se všemi testovanými žáky se 6% našich žáků 4. tříd v testu čtenářských dovedností umístilo výborně, 4% nadprůměrně, 31 % průměrně, 29 % podprůměrně a 29 % velmi špatně. K ověření vědomostí prostřednictvím aktivní účasti v komerčních srovnávacích testech se zaměřením na český jazyk, anglický jazyk, matematiku, přírodovědný a humanitní základ jsme zařadili žáky 5. a 7. tříd. Žáci 5. tříd si vedli velmi dobře a dosáhli ve všech sledovaných oblastech nadprůměrných výsledků u českého jazyka o 9,7 %, u anglického jazyka o 1,7 %, u matematiky o 13,6 %, u humanitního základu o 7,8 %, u přírodovědného základu o 4,5 %. Žáci 7. tříd již tak úspěšní nebyli a u většiny sledovaných oblastí se pohybovali lehce pod republikovým průměrem u Čj o 2,8 %, u Aj o 9,1 %, u humanitního základu o 4,6 %, u přírodovědného základu o 4,4%; v matematice naopak dosáhli lehce nadprůměrného výsledku (o 6,5 %). Rovněž žáky 9. tříd jsme zapojili do testování, a to hned dvakrát. V rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj byly zjišťovány znalosti a dovednosti žáků v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, biologie, fyzika a chemie. Ve srovnání s průměrnými hodnotami dosaženými u škol Středočeského kraje se celkově dosažené výsledky našich žáků předmět od předmětu lišily od výraznějšího nadprůměru u anglického jazyka (o 21,2 %), přes průměrné výsledky u českého jazyka a biologie, lehce podprůměrné výsledky u matematiky a chemie (o 7,6 %), až po podprůměrný výsledek ve fyzice. Druhé testování absolvovali žáci 9. (ale i 5.) tříd na přelomu května a června v rámci rozvojového projektu NIQES ( Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice ). Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Cílem projektu NIQES je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu (v českém jazyce, anglickém jazyce a v matematice). Výsledky této generální zkoušky mají ověřit, zda bude možné zjišťovat pomocí plošného testování, co žáci umějí. Jak si naši žáci vedli, je uvedeno v následující tabulce: 16 Předmět 5. třídy - % úspěšnosti 9. třídy - % úspěšnosti Český jazyk 67, 1 70, 5 Anglický jazyk 59, 4 63, 5 Matematika 67, 5 54, 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PODMÍNKY A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Ve všech ročnících 1. a 2. stupně jsme učili podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) ŠKOLA PRO ŽIVOT. Pro žáky 5. tříd i pro jejich vyučující to bylo premiérové setkání s naším ŠVP. I pro školní rok 2011/2012 jsme nachystali některé úpravy našeho ŠVP mj. jsme u 2. ročníku o jednu hodinu zvýšili týdenní časovou dotaci předmětu anglický jazyk, žákům 3. až 5. ročníku jsme v souladu s úpravami RVP - přidali další povinný předmět,

17 osobnostní a sociální výchovu (OSV). Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 jsme se zaměřili na celkovou revizi našeho ŠVP. Provedené úpravy byly projednány v pedagogických radách. Ředitelem školy schválený aktualizovaný ŠVP bude platný od školního roku 2012/2013. Na 1. i 2. stupni jsme využívali všechny tři formy hodnocení žáků (číselná klasifikace x slovní hodnocení x kombinace obou předchozích); důraz ze strany vedení školy byl kladen též na pravidelné poskytování prostoru k sebehodnocení žáků. Při hodnocení a klasifikaci žáků se vyučující řídí Pravidly pro hodnocení a klasifikaci (součást školního řádu), která dostávají též všichni rodiče (zákonní zástupci) žáků školy. Pravidla (celý školní řád) jsou rovněž dostupná na info desce pro žáky a rodiče v přízemí hlavní budovy i na internetových stránkách školy K výuce jsme používali vedle ucelené řady interaktivních učebnic pro 1. i 2. stupeň od nakladatelství Fraus učebnice a pracovní sešity od různých nakladatelství, a to dle požadavku vyučujících a finančních možností školy; vycházeli jsme zejména ze zkušeností pedagogů i z jimi prezentovaného a vedením školy respektovaného zájmu o možnost alternativy při volbě učebních textů. Pokračovali jsme ve zlepšování podmínek vzdělávání, a to nejen ve vztahu k žákům (modernizace učeben, nákupy a instalace techniky, výukového SW aj.), ale též ve vztahu k pedagogům školy vylepšováním jejich pracovního prostředí více viz další části VZ F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně nežádoucích jevů v ZŠ vycházela z Minimálního preventivního programu (MPP) platného pro školní rok 2011/2012. Cíle tohoto programu byly následující: zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže rozvíjení sociálních dovedností (orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků vlastního jednání), posilování komunikativních dovedností schopnost řešet problémy a konflikty, vhodně reagovat na stresové situace, neúspěch a kritiku, vytváření pozitivního sociálního klimatu pocit sebedůvěry, zařazení do skupiny, vytvoření pocitu pohody a jistoty, eliminace strachu. Část cílů byla naplňována především v rámci následujících předmětů: na 1. stupni zejména v oblasti Člověk a jeho svět, na 2. stupni ve výchově k občanství, přírodopisu, tělesné výchově a rovněž při třídnických hodinách, kde se pedagogové zaměřovali především na skupinové metody práce (sociální a psychologicky zaměřené hry, diskuze, besedy, projekty apod.). Preventivní působení bylo doplněno realizací volnočasových aktivit v podobě zájmových kroužků. Ve školním roce 2011/2012 jsme pokračovali v realizaci projektu EU Peníze školám, který v šabloně VII/1 nabízí mnoho variabilních preventivních programů. V rámci tohoto projektu probíhá i Program dlouhodobé primární prevence v 6. až 8. ročnících. Preventivní programy byly pro tento školní rok zaměřeny na vzájemné vztahy, respektování druhých osob, sebepoznávání, sebeovládání a na obranu proti agresivnímu chování včetně šikany. Školní metodička prevence se účastnila seminářů a dalších odborných vzdělávacích aktivit, které přispívají k uplatňování nových poznatků a metod při preventivním působení na žáky. Zejména přínosné byly následující vzdělávací akce: 17

18 Inkluze je právo Rytmus, o. s. Mezinárodní konference Minimální preventivní program v kontextu školské prevence MŠMT Normální je nekouřit SZÚ Praha Zvládání problémových žáků Descartes, v.o.s. Primární prevence probíhala ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem, vedením školy, zřizovatelem, rodiči, Policií ČR a občanským sdružením Semiramis. Rodiče i veřejn os t s e m o h o u s e známit s M PP p ros tře dnic t v ím we b ov ých s tr án e k naší ško l y G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Denisa Nedvědilová, DiS., studuje obor učitelství pro 1. st. v magisterském studijním programu; Barbora Bubelíny studuje obor učitelství pro 1. st. v magisterském studijním programu; Daniela Reichertová studuje v rámci celoživotního vzdělávání obor vychovatelství. Michalu Hruškovi se ani třetí rok po sobě nepodařilo završit bakalářské studium. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: Mgr. Alice Kubálková úspěšně ukončila v rámci celoživotního vzdělávání studium k výkonu specializovaných činností (tvorba a následná koordinace ŠVP) a současně zahájila studium pro výchovné poradce. Ing. Jaroslav Kindl studuje v bakalářském studijním programu obor školský management. Mgr. Michaela Pavelková úspěšně absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (DVPP - kurzy, semináře): Prioritu mezi škálou vzdělávacích akcí měly i ve školním roce 2011/2012 kurzy a semináře absolvované pedagogy v rámci realizovaného projektu EU peníze školám. Dalších vzdělávacích aktivit se (skupinově či individuálně) členové pedagogického sboru účastnili dle svých specializací či dle potřeb školy; opětovně jsme využili i možnost konání některé ze vzdělávacích akcí přímo ve škole (např. seminář Posuzování kvality vzdělávání ). Kromě seminářů, školení a kurzů jsme část prostředků určených na DVPP využili také na nákup odborné literatury. Účastníkům DVPP bylo kurzovné (včetně cestovních náhrad) hrazeno ve výši 100%. 1. OBDOBÍ 09 12/2011 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 1 Konference primární prevence rizikového chování 1/ Lenka Konrádová 600,- 2 3 Kurz dějin a umění 19. a 20. století 1/ Ivana Nováková 3200,- Pokročilé funkce programu MS Excel 1/ Jindřiška Baumruková 1188,- 18

19 4 První pomoc u dětí 6/ M. Hruška, R. Jonáková, A. Lukášová, V. Mareš, J. Nepomucká, V. Tomanová 3000,- 5 Prevence úrazů a násilí v ZŠ 1/ Hana Černá 350,- 6 Správní řízení ve škole a školním zařízení 1/ Jaroslav Kindl 500,- 7 Školení Vema 1/ Michaela Pavelková 1980,- 8 Využití alternativních metod při práci s literaturou 1/ Kateřina Beránková 750,- 9 Využití her pro rozvoj početních dovedností na 1.st. 1/ Zuzana Egerová 1188,- 10 Bezpečnost v tělesné vých. 1/ Michaela Pavelková 0,- 2. OBDOBÍ 01 06/2012 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 11 Zvládání problémových žáků 1/ Lenka Konrádová 948,- 12 Inovace výuky 1/ Jaroslav Kindl 990,- 13 Activities for teenagers 1/ Veronika Jakubová 948,- 15 Čtenářská gramotnost ve výuce M na 1. stupni ZŠ 3/ Olga Kváčová, Martina Dlouhá, Vendula Tomanová 14 El. proud v polovodičích 1/ Lucie Dolníková 1188,- 1575,- 16 Matematické prostředí 1/ Miroslava Šplíchalová 638,- 17 Písmo a kaligrafie 2/ Markéta Drobňáková, Ivana Nováková 1200,- 18 Jak vzbudit zájem žáka o učení 1/ Hana Černá 1068, Efektivní využití IT Smart Board ve výuce Školní modelové situace a jejich právní řešení 4/ Vít Mareš,Vendula Tomanová, Zuzana Egerová, Denisa Nedvědilová 19 Posuzování kvality vzdělávání 34/ seminář určený všem pedagogům školy 8500,- 20 Pracovní seminář ke vzdělávacím standardům pro ZŠ 1/ Alice Kubálková 0,- 21 Proměny školy etická výchova 1/ Jaroslav Kindl 0,- 0,- 1/ Ida Elsnerová 0,- 24 Nebyly jen Lidice 1/ Vít Mareš 0,- 25 Holocaust ve vzdělávání 1/ Vít Mareš 0,- 26 Inkluze je právo 1/ Lenka Konrádová 0,- 27 Normální je nekouřit 1/ Lenka Konrádová 0,- 28 BOZ ve školství v ČR 1/ Jaroslav Kindl 0,- 29 Seminář k tvorbě www stránek školy 12/ Jindřiška Baumruková, Michal Hruška, Jaroslav Kindl, Lenka Konrádová, Alice Kubálková, Olga Medová, Denisa Nedvědilová, Michaela Pavelková, Zdeňka Pavelková, Jaroslava Rychová, Jaroslav Vitvar, Věra Volfová 0,- 19

20 3. OBDOBÍ 09/ /2012: PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 30 Dyskalkulický žák na 2. st. ZŠ 1/ Viera Matušincová 672,- 31 Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisu 1/ Alice Kubálková 600,- 32 Učím se rád 1/ Olga Medová 672,- 33 Grammar? No dread! No drill! 1/ Lucie Dolníková 948,- 34 Etika pro pedagogy 1/ Martina Hliněnská 948,- 35 IT ve výuce jazyků 1/ Lenka Konrádová 700,- 36 Moderní didaktika M 1/ Marie Sklenářová 600,- 37 Brána jazyků otevřená - Aj 1/ Lenka Konrádová 4400,- 38 Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím IAT 1/ Miroslava Šplíchalová 760,- 39 IT Smart Board ve výuce 2/ Olga Medová, Ivana Nováková 1420,- 40 Matematika v běžném životě 1/ Jindřiška Baumruková 450,- 41 Aktivizace žáků v biologii 1/ Jaroslav Vitvar 500,- 42 Inspiromat pro učitele Aj 1/ Barbora Bubelíny 550,- 43 Jak zlepšit ČJ na 1. stupni 1/ Olga Medová 672,- 44 Podporujeme přírodovědnou gramotnost 1/ Petr Krejčík 600,- 45 IT Smart Board ve výuce 1/ Zuzana Egerová 710, Čtením a psaním ke kritickému myšlení Využívání školního experimentálního systému Vernier Testová úkoly při výuce Čj a literatury Čtenář. gramotnost-klíč k úspěchu nejen při testování Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím IAT Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím IAT 1/ Jaroslava Rychová 670,- 1/ Jana Nepomucká 750,- 1/ Martina Hliněnská 600,- 1/ Alice Kubálková 600,- 2/ Iveta Nováková, Michaela Pavelková 1520,- 1/ Lenka Konrádová 760,- 20 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prostřednictvím masivního zapojení moderních prezentačních technologií (interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, hlasovací zařízení, interaktivní učebnice aj.) vyučujícími do vzdělávacího procesu jsme i ve školním roce 2011/2012 využívali pestrou škálu aktivizujících forem a metod výuky. Jednotliví vyučující, členové metodických orgánů (předmětové komise a metodické sdružení) mají volný prostor pro širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefektivněji fungující postupy

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŢENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2011/2012

Plán mimoškolních akcí školní rok 2011/2012 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. A Kříţková Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. B Kváčová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. C Vávrová

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více