Školní řád. Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě dne 30. října 2014 Vypracovala: Věra Božková, ředitelka školy 1

2 Obsah: I. Úvod význam školního řádu II. S truktura školního řádu III. Ustanovení školního řádu IV. P ředstavení školy identifikační údaje o škole základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání V. P rovoz školy V I. P řij ímání a ukončení předškolního vzdělávání V II. P ráva a povinnosti dětí a zákonných zástupců V III. P ráva a povinnosti pedag. pracovnic a zaměstnanců školy IX. P odmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí X. P ravidla zacházení s majetkem školy X I. Závěrečná ustanovení 2

3 I. Úvod Význam školního řádu Š kolní řád j e dokument, který život š koly rozhodujícím způsobem ovlivňuje. Bývá leckdy zlehčován. J e však dokumentem, u něhož začínají i končí kontroly inspektorů, odvolává s e na něj učitel či ředitel školy, j sou s ním s eznamováni žáci i j ej ich rodiče (v M Š hlavně rodiče). J de bez nadsázky o právní základní kámen š koly. J e dobré, že v současné době s e o j eho znění rodiče velmi zaj í mají, hlavně pokud mají záj em o s polupráci s e školou. A právě s polupráce a s poluúčast rodičů na dění v naší MŠ je jednou z priorit. II. Struktura školního řádu je určena: 30 zákona č. 561/2004 S b.,o předškolním, základním, s tředním, vyš š ím odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhláškou č. 14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání III. Ustanovení školního řádu Školní řád upravuje P rovoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení. P odrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, s tudentů a jejich zákonných zástupců ve š kole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzáj emných vztahů s pedagogickými pracovníky. P odmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo s tudentů a jejich ochrany před s ociálně patologickými j evy a před proj evy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. P odmínky zacházení s majetkem š koly nebo š kolského zařízení ze s trany dětí, žáků a studentů. 3

4 IV. Představení školy 1. Identifika č n í údaje o ško l e Název: Mateřská škola Zámecká Rosice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Záme cká 1031, Rosice Odloučené pracoviště: Palackého nám. 45, Rosice Říčanská 1158, Rosice Vznik organizace: Ředitelka a statutární zástupce školy: Věra Božková Zřizovatel: Město Rosice IČO: web: telefon: Zámecká Palackého Říčanská ředitelka 2. Základní cíle MŠ p ři zabezp ečování p ředškolní výchovy a vzd ělávání M ateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání a) podporuj e rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, b) podílí s e na j eho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoj i, c) podílí se na osvoj ování základních pravidel chování dítětem, d) podporuj e získávání základních životních hodnot a me zilidských vztahů dítěte, e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před j ej ich vstupem do základního vzdělávání, g) poskyt uje s peciální pedagogickou péči dětem s e speciálními vzdělávacími potřebami, h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 4

5 V. Provoz školy Upřesnění podm ín ek P rovoz MŠ j e celodenní. Budova s e otevírá 6.30hod. a zavírá v hod. D ěti přichází do M Š od 6.30 do 8.30 hod, jinak po dohodě s třídními učitelkami podle potřeby rodičů. S cházecí a rozcházecí třída v budově na Zámecké j e P as telka a P ísnička, na Říčanské Zelený kamínek a M odrý kamínek. P rovoz na P alackého j e do hodin, po té jsou děti převedeny na Záme ckou. D ěti, které další školní rok nastoupí do 1.tř ZŠ, s e s cházejí do 8.00 hod. D ěti, které odchází po obědě, opouští M Š od do hod. (snažte s e prosím čas dodržovat pozdějším odchodem rušíte spící děti). P o odpoledním odpočinku s e děti rozcházejí od do hod. P o vyzvednutí dítěte opouští rodiče nebo osoba pověřená vyzvedáváním, neprodleně areál MŠ. Rodiče nebo jejich zástupci j sou povinni předávat dítě učitelce (z tohoto důvodu j e nepřípustné, aby děti chodily do MŠ bez doprovodu). P okud rodiče nemohou přivádět nebo odvádět s vé dítě, musí podepsat písemné pověření pro jinou osobu. Rodiče nesou odpovědnost za s věření dítěte uvedené osobě a učitelka po předání nenese za dítě žádnou odpovědnost. Hrubým narušením školního řádu a tím porušení v yh lášky o předškolním vzdělávání j e nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby MŠ. P okud rodiče poruší tento š kolní řád a po upozornění s e s ituace opakuj e, ředitelka může dítě z docházky vyl oučit. 5

6 V průběhu roku je provoz M Š přerušen v době letních prázdnin (srpen) z důvodu nutné údržby, oprav, generálního úklidu a také čerpání dovolené zaměstnanců (rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy po dohodě s zřizovatelem, a to nejméně dva měsíce předem). P rovoz může být omezen i v jiném období např. v období vánočních svátků apod. Co děti potřebují do MŠ přezůvky do třídy (ne pantofle) pohodlné oblečení do třídy sportovní oblečení a obuv na pobyt venku (j iné než na cestu domů) pro odpočinek: pyžamo, povlečení lůžkovin (polštář 50x50cm, přikrývka 130x80cm, prostěradlo opatřené gumou klasický dětský rozměr) náhradní oblečení: pro případ znečištění(v šatně v sáčku) na pitný režim hrníček z umělé hmo t y označený značkou,toaletní a hygienické potřeby ( tekuté mýdlo,toaletní papír,papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky na výtvarné činnosti a s právný úchop tužky: trojhranné kvalitní pastelky Všechny věci musí mít dítě řádně označené svou značkou! 6

7 Organizace dne V eš kerá výchovně vzdělávací činnost s e uskutečňuje na základě prožitkového učení hod. s cházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí, didakticky cílené činnosti ve skupinách nebo individuálně, individuální přístup k předškolákům (pracovní seš ity), denní cvičení, netradiční aktivity hod. hygiena, přesnídávka, komunitní, diskusní kruh hod. příprava na pobyt venku hod. pobyt dětí venku (pobyt na školní zahradě dle rozpisu tříd,tema tické vyc házky),při kterém s e střídají řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy, s okolím MŠ, volné hry dětí (v podzimních a zimn ích měsících probíhají pravidelně netradiční aktivity jako je plavání, bruslení) hod. osobní hygiena dětí a oběd, upevňování správných návyků při stolování (držení lžíce, držení příboru) hod. hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, poslech pohádky, relaxační hudby, ind. práce s dětmi s nižší potřebou spánku, příprava na svačinu hod. svačina, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností, dokončování započatých prací. V případě pěkného počasí volné hry na zahradě MŠ. 7

8 Životospráva V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. J e zachována vhodná s kladba jídelníčku, děti mají k dispozici dostatek tekutin, včetně pitné vody. D ěti jsou každodenně a dostatečně venku (dvě hodiny), program činností je přizpůsobován k okamžité kvalitě ovzduší a klimatickým podmínkám. D enní program může být pozměněn v případě, že to vyplývá z třídního programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti a podobných akcí. Režim dne j e variabilní s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Respektuje právo dítěte na vlastní s pontánní aktivity, v yu žití s ituací, podnětů a nabídky činností. S tanovena j e pouze doba jídla a pobyt u venku tj. dvě hodiny. Platby školného a stravného Úplata za předškolní vzdělávání a s travování dítěte v MŠ jsou platby, které j sou pro zákonného zástupce povinné. O pakované neuhrazení těchto plateb j e považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (školský zákon 561/2004 Sb., 35, odst. 1 d a 123). Platby jsou splatné do 15. dne příslušného měs íce! P latby za předškolní vzdělávání Úplata za předškolní vzdělávání j e s tanovena na 550,- K č měsíčně (vyhláška č. 14, 6 odst. 2). D ěti, které chodí do předškolní třídy MŠ, mají právo na bezplatné vzdělávání 12 měsíců. D ěti s odloženou školní docházkou nemají bezplatné vzdělávání (novela š kolského zákona ze dne , 123 odst. 2), tj. bezplatné vzdělávání u předškoláků pouze 12 měsíců! 8

9 O s vobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá s ociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje nebo pobírá dávky pěstounské péče (vyh láška č. 14, 6, odst. 3). Rodiče, kterých s e týká osvobození od úplaty, podaj í v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto s kutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání s ociálního příspěvku (v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ, školský zákon 164, odst. a). P latby za školní stravování Výše s travného je s tanovena ve s travovacím řádu MŠ, viz. nástěnky v šatnách a webové stránky MŠ. Všechny platby probíhaj í s ložením buď hotovosti na pokladně K B nebo převodem na účet MŠ v KB. Číslo účtu MŠ: s ložení hotovosti /0100 převodem z jiné banky /0100 Om louvání dětí Rodiče omlouvají děti na následující den do 14.45hod. z důvodu hlášení stravy a to do deníků v šatnách nebo telefonicky. P okud rodiče nestihnou odhlásit do této doby svoje dítě, j e možné s i oběd odnést domů a další den j e dítě již z MŠ automaticky odhlášeno. 9

10 VI. Přijímání a ukončení předškolního vzdělávání Přijím ání dětí Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. D ítě do M Š přijímá na základě žádosti rodičů ve s právním řízení ředitelka M Š dle daných kritérií (tiskopis y žádostí a kritéria přij etí jsou k dispozici na webových stránkách školy). P o ukončení zápisu j sou rodiče v yr ozuměni rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí do 30 dnů. Přijaté děti v yv ěšení s eznamu pod osobním číslem v MŠ nebo na webových stránkách školy. Nepřijaté děti doručením písemného rozhodnutí do vlastních rukou. Do MŠ se přij í mají děti zdravé zpravidla ve věku od 3 do 6 let. P řednostně j sou umísťovány děti 5 až 6 let poslední rok před nástupem do ZŠ. Mohou být přij aty děti s e zdravotním postižením (j e nutné písemné v yj ádření pediatra a poradenského zařízení a odborného lékaře). V případě, že je přij ato dítě s e s peciálními vzdělávacími potřebami, j e mu zabezpečena nezbyt ná s pecializovaná pedagogická péče. MŠ může přijmout pouze dítě, které s e podrobilo s tanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze i munní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ukončení předškolní docházk y dětí Ředitelka MŠ může po předchozím písemn ě oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte a po dohodě s e zřizovatelem rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 10

11 s e dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná ukončení doporučí v průběhu lékař nebo pedagogickops yc hologická poradna zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za š kolní s travování ve s tanoveném termínu (do 15. dne v měsíci) a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady na písemnou žádost zákonného zástupce. VII. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců Práva dětí: D ětská práva dle Úmluvy o právech dětí Dodržování všeobecné deklarace lidských práv být respektováno jako j edinec (slušné zacházení, právo na přátelství, respektování j azyka, barvy pleti, rasy či s ociální skupiny) být respektováno jako individualita, která s i tvoří s vůj vlastní život právo na poskytování ochrany s polečnosti (potřeba j ídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a s ituacemi, které by je mohly ps yc hicky nebo fyz icky zranit). Povinnosti dětí: dodržovat pravidla, která s i děti s polečně s učitelkou v yt vořily (hygienická, zdravotní a bezpečnostní pravidla). 11

12 Práva zákonných zástupců: vyj adřovat s e ke všem rozhodnutím týkajících s e podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí na třídních s chůzkách na začátku šk. roku, další námě t y, podněty a s tížnosti v průběhu roku podávat ředitelce školy informovat s e o průběhu a výsledcích vzdělávání s vých dětí, j e nutné (vyžádat s i předem konzultaci, aby časově nenarušovala výchovně vzdělávací činnost) na informace a poradenskou pomoc MŠ v záležitostech týkajících s e vzdělávání podle školského zákona na seznámení se ŠVP, sledování prací dětí právo na diskrétnost a ochranu osobních dat. Povinnosti zákonných zástupců: informovat š kolu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných s kutečností, které by mohly mí t vliv na průběh vzdělávání do MŠ patří dítě zcela zdravé rodiče nebo doprovázející osoby jsou povinni s dělit učitelce vše potřebné o zdravotním stavu dítěte, které svěřují do kolektivu dětí při návratu dítěte do MŠ po běžné nemoci nepožadujeme zdravotní potvrzení od lékaře, předpokládáme, že je dítě zdrávo (garantem je v tomto případě rodič) pokud dítě onemocní během v pobyt u v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informování k zajištění zdravotní péče rodiče mají zajistit, aby j ej ich dítě nenosilo do MŠ nevhodný oděv, obuv, š perky či jiné předmě t y, kterými b y s obě i j iným dětem mohlo způsobit zranění, ohrozit jej ich bezpečí rodiče nedávají dítěti do školy hračky, které napodobují zbraně rodiče nedávají dítěti j ídlo, které by nahrazovalo š kolní s travování, výjimku tvoří děti, které ze zdravotních důvodů s e v MŠ nemohou stravovat. Vyžadujeme lékařské potvrzení! 12

13 na vyzvání ředitelky š koly s e osobně zúčastní proj ednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte oznamovat š kole údaje, které j sou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a z měny v těchto údajích (osobní údaj e dítěte) s ledovat informace na nástěnkách a seznámit s e š kolním řádem i osoby zmocněné pro předávání a vyz vedávání jejich dětí VIII. Práva a povinnosti pedagogických pracovnic a zaměstnanců MŠ P edagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte: má právo na zdvořilé chování ze s trany zákonných zástupců dítěte a důstoj né prostředí, ve kterém vykonává svou práci rozhoduj e o metodách a postupech pro naplnění ŠVP školy má právo nepřijmout do M Š dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v záj mu zachování zdraví ostatních dětí, požaduje lékařské potvrzení tehdy. K dyž s e j edná o průj mové onemocnění či zvracení nebo v případě, že s e přesvědčí o tom, že rodič vrací dítě do MŠ nedoléčené pedagog j e povinen odpovídat zákonných zástupců na j ej ich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem škola j e povinna oznámit orgánu s ociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností s kutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno škola rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. 13

14 IX. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají pedag. pracovníce, a to od okamžiku předání dítěte zákonným zástupcem, až do j eho opětovného převzetí v případě úrazu dítěte během doby, kdy za něj odpovídá škola, pedagogická pracovnice zajistí první pomoc a neprodleně informuje rodiče pedag. pracovnice odpovídají při pobyt u dětí mimo území MŠ za bezpečnost nej výše 20 dětí. J e-li počet vyš š í a není-li možná zdvoj ená v yc házka, předá pedag. pracovník nadpočetné děti do třídy s menším počtem nebo zůstává na zahradě školy při akcích š koly (divadla, výlety) a tam, kde je prostředí náročné na bezpečnost, pomáhá další pedag. pracovnice, uklízečka či osoba pověřena ředitelkou školy obě š kolní budovy j sou zabezpečeny el. vrátným, z tohoto důvodu s e všichni přicházející musí ohlásit přes telefon na dané třídě v rámci ŠVP jsou děti ve s polupráci s jejich rodiči s eznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalis mu, kriminality, š ikany a j iných forem násilí a jsou jim vys větlována pozitiva zdravého životního styl u. 14

15 X. Pravidla zacházení s majetkem školy po dobu vzdělávání při pobytu v MŠ vedou pedag. pracovnice děti k šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem a dalším vyb avením školy rodiče i další návštěvníci MŠ pobývaj í ve š kole nezbytně nutnou dobu. P o tuto dobu j sou povinni chovat s e tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost pedag. pracovnicím. Při prokázaném úmys l ném poškození majetku š koly dítětem je rodič povinen uhradit opravu či nákup nového zařízení. N ení dovoleno do prostor MŠ včetně zahrady vodit ps y a j iná zvířata. XI. Závěrečné ustanovení 1. školní řád j e závazný pro všechny zaměstnance a rodičovskou veřejnost 2. školní řád s e s tává účinným pro všechna pracoviště M Š Zámecká na dobu neurčitou s možností změn a dodatků 3. školní řád nabývá platnosti dne a ruší s e platnost školního řádu ze dne školní řád j e umístěn v šatnách jednotlivých tříd a na webových s tránkách MŠ 5. zaměstnanci MŠ b yl i informováni o v yd ání a obsahu školního řádu na provozní poradě dne a zákonní zástupci na třídních schůzkách dne V ěra Božková, ředitelka školy 15

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více