Školní řád. Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě dne 30. října 2014 Vypracovala: Věra Božková, ředitelka školy 1

2 Obsah: I. Úvod význam školního řádu II. S truktura školního řádu III. Ustanovení školního řádu IV. P ředstavení školy identifikační údaje o škole základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání V. P rovoz školy V I. P řij ímání a ukončení předškolního vzdělávání V II. P ráva a povinnosti dětí a zákonných zástupců V III. P ráva a povinnosti pedag. pracovnic a zaměstnanců školy IX. P odmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí X. P ravidla zacházení s majetkem školy X I. Závěrečná ustanovení 2

3 I. Úvod Význam školního řádu Š kolní řád j e dokument, který život š koly rozhodujícím způsobem ovlivňuje. Bývá leckdy zlehčován. J e však dokumentem, u něhož začínají i končí kontroly inspektorů, odvolává s e na něj učitel či ředitel školy, j sou s ním s eznamováni žáci i j ej ich rodiče (v M Š hlavně rodiče). J de bez nadsázky o právní základní kámen š koly. J e dobré, že v současné době s e o j eho znění rodiče velmi zaj í mají, hlavně pokud mají záj em o s polupráci s e školou. A právě s polupráce a s poluúčast rodičů na dění v naší MŠ je jednou z priorit. II. Struktura školního řádu je určena: 30 zákona č. 561/2004 S b.,o předškolním, základním, s tředním, vyš š ím odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhláškou č. 14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání III. Ustanovení školního řádu Školní řád upravuje P rovoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení. P odrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, s tudentů a jejich zákonných zástupců ve š kole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzáj emných vztahů s pedagogickými pracovníky. P odmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo s tudentů a jejich ochrany před s ociálně patologickými j evy a před proj evy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. P odmínky zacházení s majetkem š koly nebo š kolského zařízení ze s trany dětí, žáků a studentů. 3

4 IV. Představení školy 1. Identifika č n í údaje o ško l e Název: Mateřská škola Zámecká Rosice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Záme cká 1031, Rosice Odloučené pracoviště: Palackého nám. 45, Rosice Říčanská 1158, Rosice Vznik organizace: Ředitelka a statutární zástupce školy: Věra Božková Zřizovatel: Město Rosice IČO: web: telefon: Zámecká Palackého Říčanská ředitelka 2. Základní cíle MŠ p ři zabezp ečování p ředškolní výchovy a vzd ělávání M ateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání a) podporuj e rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, b) podílí s e na j eho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoj i, c) podílí se na osvoj ování základních pravidel chování dítětem, d) podporuj e získávání základních životních hodnot a me zilidských vztahů dítěte, e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před j ej ich vstupem do základního vzdělávání, g) poskyt uje s peciální pedagogickou péči dětem s e speciálními vzdělávacími potřebami, h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 4

5 V. Provoz školy Upřesnění podm ín ek P rovoz MŠ j e celodenní. Budova s e otevírá 6.30hod. a zavírá v hod. D ěti přichází do M Š od 6.30 do 8.30 hod, jinak po dohodě s třídními učitelkami podle potřeby rodičů. S cházecí a rozcházecí třída v budově na Zámecké j e P as telka a P ísnička, na Říčanské Zelený kamínek a M odrý kamínek. P rovoz na P alackého j e do hodin, po té jsou děti převedeny na Záme ckou. D ěti, které další školní rok nastoupí do 1.tř ZŠ, s e s cházejí do 8.00 hod. D ěti, které odchází po obědě, opouští M Š od do hod. (snažte s e prosím čas dodržovat pozdějším odchodem rušíte spící děti). P o odpoledním odpočinku s e děti rozcházejí od do hod. P o vyzvednutí dítěte opouští rodiče nebo osoba pověřená vyzvedáváním, neprodleně areál MŠ. Rodiče nebo jejich zástupci j sou povinni předávat dítě učitelce (z tohoto důvodu j e nepřípustné, aby děti chodily do MŠ bez doprovodu). P okud rodiče nemohou přivádět nebo odvádět s vé dítě, musí podepsat písemné pověření pro jinou osobu. Rodiče nesou odpovědnost za s věření dítěte uvedené osobě a učitelka po předání nenese za dítě žádnou odpovědnost. Hrubým narušením školního řádu a tím porušení v yh lášky o předškolním vzdělávání j e nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby MŠ. P okud rodiče poruší tento š kolní řád a po upozornění s e s ituace opakuj e, ředitelka může dítě z docházky vyl oučit. 5

6 V průběhu roku je provoz M Š přerušen v době letních prázdnin (srpen) z důvodu nutné údržby, oprav, generálního úklidu a také čerpání dovolené zaměstnanců (rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy po dohodě s zřizovatelem, a to nejméně dva měsíce předem). P rovoz může být omezen i v jiném období např. v období vánočních svátků apod. Co děti potřebují do MŠ přezůvky do třídy (ne pantofle) pohodlné oblečení do třídy sportovní oblečení a obuv na pobyt venku (j iné než na cestu domů) pro odpočinek: pyžamo, povlečení lůžkovin (polštář 50x50cm, přikrývka 130x80cm, prostěradlo opatřené gumou klasický dětský rozměr) náhradní oblečení: pro případ znečištění(v šatně v sáčku) na pitný režim hrníček z umělé hmo t y označený značkou,toaletní a hygienické potřeby ( tekuté mýdlo,toaletní papír,papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky na výtvarné činnosti a s právný úchop tužky: trojhranné kvalitní pastelky Všechny věci musí mít dítě řádně označené svou značkou! 6

7 Organizace dne V eš kerá výchovně vzdělávací činnost s e uskutečňuje na základě prožitkového učení hod. s cházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí, didakticky cílené činnosti ve skupinách nebo individuálně, individuální přístup k předškolákům (pracovní seš ity), denní cvičení, netradiční aktivity hod. hygiena, přesnídávka, komunitní, diskusní kruh hod. příprava na pobyt venku hod. pobyt dětí venku (pobyt na školní zahradě dle rozpisu tříd,tema tické vyc házky),při kterém s e střídají řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy, s okolím MŠ, volné hry dětí (v podzimních a zimn ích měsících probíhají pravidelně netradiční aktivity jako je plavání, bruslení) hod. osobní hygiena dětí a oběd, upevňování správných návyků při stolování (držení lžíce, držení příboru) hod. hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, poslech pohádky, relaxační hudby, ind. práce s dětmi s nižší potřebou spánku, příprava na svačinu hod. svačina, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností, dokončování započatých prací. V případě pěkného počasí volné hry na zahradě MŠ. 7

8 Životospráva V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. J e zachována vhodná s kladba jídelníčku, děti mají k dispozici dostatek tekutin, včetně pitné vody. D ěti jsou každodenně a dostatečně venku (dvě hodiny), program činností je přizpůsobován k okamžité kvalitě ovzduší a klimatickým podmínkám. D enní program může být pozměněn v případě, že to vyplývá z třídního programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti a podobných akcí. Režim dne j e variabilní s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Respektuje právo dítěte na vlastní s pontánní aktivity, v yu žití s ituací, podnětů a nabídky činností. S tanovena j e pouze doba jídla a pobyt u venku tj. dvě hodiny. Platby školného a stravného Úplata za předškolní vzdělávání a s travování dítěte v MŠ jsou platby, které j sou pro zákonného zástupce povinné. O pakované neuhrazení těchto plateb j e považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (školský zákon 561/2004 Sb., 35, odst. 1 d a 123). Platby jsou splatné do 15. dne příslušného měs íce! P latby za předškolní vzdělávání Úplata za předškolní vzdělávání j e s tanovena na 550,- K č měsíčně (vyhláška č. 14, 6 odst. 2). D ěti, které chodí do předškolní třídy MŠ, mají právo na bezplatné vzdělávání 12 měsíců. D ěti s odloženou školní docházkou nemají bezplatné vzdělávání (novela š kolského zákona ze dne , 123 odst. 2), tj. bezplatné vzdělávání u předškoláků pouze 12 měsíců! 8

9 O s vobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá s ociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje nebo pobírá dávky pěstounské péče (vyh láška č. 14, 6, odst. 3). Rodiče, kterých s e týká osvobození od úplaty, podaj í v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto s kutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání s ociálního příspěvku (v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ, školský zákon 164, odst. a). P latby za školní stravování Výše s travného je s tanovena ve s travovacím řádu MŠ, viz. nástěnky v šatnách a webové stránky MŠ. Všechny platby probíhaj í s ložením buď hotovosti na pokladně K B nebo převodem na účet MŠ v KB. Číslo účtu MŠ: s ložení hotovosti /0100 převodem z jiné banky /0100 Om louvání dětí Rodiče omlouvají děti na následující den do 14.45hod. z důvodu hlášení stravy a to do deníků v šatnách nebo telefonicky. P okud rodiče nestihnou odhlásit do této doby svoje dítě, j e možné s i oběd odnést domů a další den j e dítě již z MŠ automaticky odhlášeno. 9

10 VI. Přijímání a ukončení předškolního vzdělávání Přijím ání dětí Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. D ítě do M Š přijímá na základě žádosti rodičů ve s právním řízení ředitelka M Š dle daných kritérií (tiskopis y žádostí a kritéria přij etí jsou k dispozici na webových stránkách školy). P o ukončení zápisu j sou rodiče v yr ozuměni rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí do 30 dnů. Přijaté děti v yv ěšení s eznamu pod osobním číslem v MŠ nebo na webových stránkách školy. Nepřijaté děti doručením písemného rozhodnutí do vlastních rukou. Do MŠ se přij í mají děti zdravé zpravidla ve věku od 3 do 6 let. P řednostně j sou umísťovány děti 5 až 6 let poslední rok před nástupem do ZŠ. Mohou být přij aty děti s e zdravotním postižením (j e nutné písemné v yj ádření pediatra a poradenského zařízení a odborného lékaře). V případě, že je přij ato dítě s e s peciálními vzdělávacími potřebami, j e mu zabezpečena nezbyt ná s pecializovaná pedagogická péče. MŠ může přijmout pouze dítě, které s e podrobilo s tanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze i munní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ukončení předškolní docházk y dětí Ředitelka MŠ může po předchozím písemn ě oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte a po dohodě s e zřizovatelem rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 10

11 s e dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná ukončení doporučí v průběhu lékař nebo pedagogickops yc hologická poradna zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za š kolní s travování ve s tanoveném termínu (do 15. dne v měsíci) a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady na písemnou žádost zákonného zástupce. VII. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců Práva dětí: D ětská práva dle Úmluvy o právech dětí Dodržování všeobecné deklarace lidských práv být respektováno jako j edinec (slušné zacházení, právo na přátelství, respektování j azyka, barvy pleti, rasy či s ociální skupiny) být respektováno jako individualita, která s i tvoří s vůj vlastní život právo na poskytování ochrany s polečnosti (potřeba j ídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a s ituacemi, které by je mohly ps yc hicky nebo fyz icky zranit). Povinnosti dětí: dodržovat pravidla, která s i děti s polečně s učitelkou v yt vořily (hygienická, zdravotní a bezpečnostní pravidla). 11

12 Práva zákonných zástupců: vyj adřovat s e ke všem rozhodnutím týkajících s e podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí na třídních s chůzkách na začátku šk. roku, další námě t y, podněty a s tížnosti v průběhu roku podávat ředitelce školy informovat s e o průběhu a výsledcích vzdělávání s vých dětí, j e nutné (vyžádat s i předem konzultaci, aby časově nenarušovala výchovně vzdělávací činnost) na informace a poradenskou pomoc MŠ v záležitostech týkajících s e vzdělávání podle školského zákona na seznámení se ŠVP, sledování prací dětí právo na diskrétnost a ochranu osobních dat. Povinnosti zákonných zástupců: informovat š kolu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných s kutečností, které by mohly mí t vliv na průběh vzdělávání do MŠ patří dítě zcela zdravé rodiče nebo doprovázející osoby jsou povinni s dělit učitelce vše potřebné o zdravotním stavu dítěte, které svěřují do kolektivu dětí při návratu dítěte do MŠ po běžné nemoci nepožadujeme zdravotní potvrzení od lékaře, předpokládáme, že je dítě zdrávo (garantem je v tomto případě rodič) pokud dítě onemocní během v pobyt u v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informování k zajištění zdravotní péče rodiče mají zajistit, aby j ej ich dítě nenosilo do MŠ nevhodný oděv, obuv, š perky či jiné předmě t y, kterými b y s obě i j iným dětem mohlo způsobit zranění, ohrozit jej ich bezpečí rodiče nedávají dítěti do školy hračky, které napodobují zbraně rodiče nedávají dítěti j ídlo, které by nahrazovalo š kolní s travování, výjimku tvoří děti, které ze zdravotních důvodů s e v MŠ nemohou stravovat. Vyžadujeme lékařské potvrzení! 12

13 na vyzvání ředitelky š koly s e osobně zúčastní proj ednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte oznamovat š kole údaje, které j sou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a z měny v těchto údajích (osobní údaj e dítěte) s ledovat informace na nástěnkách a seznámit s e š kolním řádem i osoby zmocněné pro předávání a vyz vedávání jejich dětí VIII. Práva a povinnosti pedagogických pracovnic a zaměstnanců MŠ P edagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte: má právo na zdvořilé chování ze s trany zákonných zástupců dítěte a důstoj né prostředí, ve kterém vykonává svou práci rozhoduj e o metodách a postupech pro naplnění ŠVP školy má právo nepřijmout do M Š dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v záj mu zachování zdraví ostatních dětí, požaduje lékařské potvrzení tehdy. K dyž s e j edná o průj mové onemocnění či zvracení nebo v případě, že s e přesvědčí o tom, že rodič vrací dítě do MŠ nedoléčené pedagog j e povinen odpovídat zákonných zástupců na j ej ich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem škola j e povinna oznámit orgánu s ociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností s kutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno škola rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. 13

14 IX. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají pedag. pracovníce, a to od okamžiku předání dítěte zákonným zástupcem, až do j eho opětovného převzetí v případě úrazu dítěte během doby, kdy za něj odpovídá škola, pedagogická pracovnice zajistí první pomoc a neprodleně informuje rodiče pedag. pracovnice odpovídají při pobyt u dětí mimo území MŠ za bezpečnost nej výše 20 dětí. J e-li počet vyš š í a není-li možná zdvoj ená v yc házka, předá pedag. pracovník nadpočetné děti do třídy s menším počtem nebo zůstává na zahradě školy při akcích š koly (divadla, výlety) a tam, kde je prostředí náročné na bezpečnost, pomáhá další pedag. pracovnice, uklízečka či osoba pověřena ředitelkou školy obě š kolní budovy j sou zabezpečeny el. vrátným, z tohoto důvodu s e všichni přicházející musí ohlásit přes telefon na dané třídě v rámci ŠVP jsou děti ve s polupráci s jejich rodiči s eznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalis mu, kriminality, š ikany a j iných forem násilí a jsou jim vys větlována pozitiva zdravého životního styl u. 14

15 X. Pravidla zacházení s majetkem školy po dobu vzdělávání při pobytu v MŠ vedou pedag. pracovnice děti k šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem a dalším vyb avením školy rodiče i další návštěvníci MŠ pobývaj í ve š kole nezbytně nutnou dobu. P o tuto dobu j sou povinni chovat s e tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost pedag. pracovnicím. Při prokázaném úmys l ném poškození majetku š koly dítětem je rodič povinen uhradit opravu či nákup nového zařízení. N ení dovoleno do prostor MŠ včetně zahrady vodit ps y a j iná zvířata. XI. Závěrečné ustanovení 1. školní řád j e závazný pro všechny zaměstnance a rodičovskou veřejnost 2. školní řád s e s tává účinným pro všechna pracoviště M Š Zámecká na dobu neurčitou s možností změn a dodatků 3. školní řád nabývá platnosti dne a ruší s e platnost školního řádu ze dne školní řád j e umístěn v šatnách jednotlivých tříd a na webových s tránkách MŠ 5. zaměstnanci MŠ b yl i informováni o v yd ání a obsahu školního řádu na provozní poradě dne a zákonní zástupci na třídních schůzkách dne V ěra Božková, ředitelka školy 15

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd okres Olomouc, příspěvková organizace PSČ: 783 55 ZŠ Velký Újezd 321 tel., fax: 585 358 109 IČO: 750 276 40 MŠ Velký Újezd 315 mobil: 774 112 213 Č.j.: ZŠMŠVÚ/239/16

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

MATĚŘSKÁ ŠKOLA ZVOLENĚVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD

MATĚŘSKÁ ŠKOLA ZVOLENĚVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD MATĚŘSKÁ ŠKOLA ZVOLENĚVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Iveta Rašková, ředitelka MŠ Zvoleněves, okres Kladno Školní řád školní rok 2010/2011 Mateřská škola Zvoleněves, okres Kladno Zřizovatel: Celkový

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. HRS II Vypracoval

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení... 2 II. Přijímání dětí... 2 III. Ukončení předškolního vzdělávání... 2 IV. Platby v mateřské škole... 3 1.

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9.

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace provozu mateřské školy

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola )

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je zřízena jako součást základní školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

Školní řád. Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní řád. Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Mateřská škola Zámecká Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě dne 30. října 2014 Aktualizováno ke dni 1. 9. 2016 Vypracovala: Věra Božková, ředitelka

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29 Školní řád MŠ Č.j.:MSHR 22/2016 Účinnost od: 1.9.2016 Spisový znak: Skartační znak: S5 Změny: Sídlo: Mateřská škola Horní Rybníky, Horní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Ředitelka Základní a Mateřské školy

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OBSAH: I. Údaje o zařízení II. Režimové požadavky III. Kroužky IV. Přijímání dětí do MŠ Doctrina V. Práva a povinnosti rodičů VI. Práva dětí VII. Práva a povinnosti pedagogů VIII. Ukončení docházky dítěte

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVOBORSKÁ Novoborská 611, Praha 9, IČ:

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVOBORSKÁ Novoborská 611, Praha 9, IČ: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVOBORSKÁ Novoborská 611, Praha 9, 190 00 IČ: 70920168 I. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 1. Termín zápisu dětí k předškolnímu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK

ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 I. Úvodní ustanovení Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (k 3. 10. 2016) 1. Školní řád mateřské školy (dále MŠ) je součástí vnitřních předpisů příspěvkové

Více

Práva dětí. Povinnosti dětí

Práva dětí. Povinnosti dětí Legislativní rámec: Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5 Škola: Mateřská škola, Rohoznice 145 Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Vypracovala: Skartační znak: V 5 Alena Poláčková Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Pracoviště: Na Dolech

Pracoviště: Na Dolech ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Boskovice, okres Blansko Pracoviště: Na Dolech Vydává ředitelka školy 2 Úvodní ustanovení Školní řád patří k základním dokumentům, které upravují organizaci, řízení a činnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace Školní řád Školní řád

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace Školní řád Školní řád Školní řád 1. Úvod, všeobecná ustanovení Školní řád vydala ředitelka mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Řád nabývá účinnosti dne: 2. 1. 2017 A10 PaedDr. Jana Hrušková, ředitel školy PaedDr. Jana Hrušková, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, příspěvková organizace se sídlem U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 - Modřany ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Aktualizovala: Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Okružní 962/13, 67401 Třebíč, tel. 568853045, IČO 709 40 223 Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHRAST

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHRAST Mateřská škola, Chrast, okres Chrudim Č.j. MŠCH /14 Filcíkova 439, 538 51 Chrast ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHRAST I. Základní ustanovení 1. Školní řád mateřské školy upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 194Z/2013 Vypracoval: Vydal: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916 Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Školní řád MŠ Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 20. 8. 2014 Pedagogická rada projednala: 22. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost 1.

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 354 / 2016 Spisový znak: 1.4.

Více