STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ

2 OBSAH Úvod Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje Základní údaje o městě Obyvatelstvo Nezaměstnanost Sociální dávky Analýza protiprávního jednání Přehled kriminality na území města Plzně za rok Přestupky na území města Plzně šetřené MP Plzeň Protidrogová prevence ve městě Plzni Primární prevence rizikového chování Základní pojmy Legislativa Primární prevence rizikového chování ve městě Plzni Výzkum v oblasti primární prevence rizikového chování Harm reduction, oblast léčby a sociálního začleňování Základní pojmy Legislativa Harm reduction, oblast léčby a sociálního začleňování ve městě Plzni Přehled adiktologických služeb v Plzni Oblast snižování dostupnosti drog Základní pojmy Legislativa Trestná a přestupková činnost na úseku OPL v rámci města Plzně Finanční zajištění protidrogové politiky Strategická část protidrogového plánu Pracovní skupina protidrogové prevence SWOT analýza Priority a protidrogového plánu Naplňování a kontrola protidrogového plánu Přílohy... 65

3 ÚVOD Dnešní doba s sebou přináší nové a mnohdy převratné objevy téměř ve všech směrech lidské činnosti, ale bohužel také řadu nesnází zasahujících do různých oblastí lidské společnosti. Jedním z vážných a dlouhodobě přetrvávajících globálních problémů ovlivňujících řadu z těchto oblastí je užívání návykových látek. Tento fenomén se netýká pouze samotných uživatelů drog a jejich blízkých, ale vlivem často rozsáhlých negativních dopadů na oblast sociální, ekonomickou, zdravotní či bezpečnostní se v důsledku týká nás všech. Jedná se o závažný problém, který rozhodně nelze podceňovat, ale je nutné jej důsledně řešit a to na mezinárodní, národní i místní úrovni zejména s pomocí správně nastavené protidrogové politiky. Jen tak lze postupně dosahovat pozitivních změn v dané oblasti. Ke komplexnějšímu řešení protidrogové politiky přistoupila Česká republika již v 90. letech minulého století. Vůbec první víceletá vládní koncepce a program řešící protidrogovou politiku také na regionální či místní úrovni vzešly v platnost v roce Vznikající systém počítal se zapojením a vzájemnou spoluprací zástupců centrálních i místních institucí, veřejné správy, státních i nestátních organizací, zdravotnických i nezdravotnických poskytovatelů služeb, odborníků i laiků v dané sféře. K iniciativám protidrogové politiky se v této době kladně postavilo také město Plzeň. První nevládní neziskové organizace zabývající se specificky problémem závislosti a jiných sociálně nežádoucích jevů začaly na území města Plzně působit od roku Město postupně přistoupilo ke vzájemné spolupráci s nimi a podpoře jejich činnosti. Na návrh Rady města Plzně byla v roce 1996 zřízena Komise protidrogová a prevence kriminality (jako poradní a iniciativní orgán Rady města Plzně), který koordinuje činnost a komplexně pomáhá řešit problematiku prevence kriminality a protidrogové politiky (primární prevence, léčba a resocializace, snižování rizik, snižování dostupnosti) na území města Plzně. Dalším posunem v dané oblasti bylo zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb na základě usnesení Rady města Plzně č ze dne V roce 2008 vznikl Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období Předmětem zájmu komunitního plánování v Plzni byla rovněž oblast péče o osoby ohrožené drogovou závislostí. Od roku 2009, kdy došlo ke vzniku Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, je protidrogová problematika řešena samostatně ve spojitosti s oblastí prevence kriminality a s oblastí bezpečnosti v rámci tohoto odboru. Zde je také zařazena kumulovaná pracovní pozice manažera prevence kriminality a protidrogového koordinátora, 1

4 který koordinuje činnost pracovních skupin prevence kriminality a protidrogové prevence, zastává pozici tajemníka Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Plzně a aktivně se podílí na vytváření koncepce protidrogové politiky a koncepce prevence kriminality na území města Plzně. V roce 2012 obnovila svoji činnost (v novém složení pod vedením protidrogového koordinátora) pracovní skupina protidrogové prevence, která v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb zahájila přípravu Protidrogového plánu města Plzně na období Protidrogový plán je strategický dokument, který doplňuje oblast komunitního plánování sociálních služeb z pohledu služeb protidrogové politiky. Protidrogový plán města Plzně na období vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období (dále jen národní strategie ) schválené usnesením vlády č. 340 ze dne a je nezbytným nástrojem realizace protidrogové politiky města Plzně. Protidrogový plán města Plzně respektuje základní přístupy/strategie k řešení problému užívání drog definovaných národní strategií. Těmito přístupy jsou: snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních a potlačování nezákonné výroby a distribuce nelegálních drog), snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a sociální začleňování uživatelů), snižování rizik spojených s jejich užíváním. V kontextu těchto přístupů je rovněž protidrogová politika města Plzně v souladu s národní strategií tvořena čtyřmi základními pilíři: 1. primární prevence 2. léčba a sociální začleňování 3. snižování rizik 4. snižování dostupnosti drog přístupy/ strategie snižování nabídky drog snižování poptávky po drogách snižování rizik spojených s užíváním drog pilíře protidrogové politiky snižování dostupnosti drog primární prevence léčba a sociální začleňování snižování rizik 2

5 1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA VYBRANÉ SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. Nejrozvinutějším odvětvím v okrese Plzeň město je jednoznačně průmysl, zemědělství nemá v Plzni a přilehlém okolí výrazné postavení. Jako vzdělávací centrum má město velmi rozvinutý školský systém. V současnosti se zde nachází zhruba 46 mateřských škol, 26 základních škol, 6 gymnázií, 16 středních odborných škol, 11 středních odborných učilišť, 3 vyšší odborné školy a 2 univerzity. Plzeň a její okolí je významným regionálním centrem jak ekonomickým, tak i v oblasti vzdělanosti, kultury, sportu, duchovního života a veřejné správy. Klíčové postavení v hospodářství města zaujímá strojírenství, reprezentované především podnikem Škoda Holding a. s. a průmyslovou zónou Borská pole. Průmysl v regionu dále zahrnuje elektrotechniku, zpracování dřeva a papíru, potravinářskou a stavební výrobu. V rámci celé ČR má Plzeň nadprůměrnou ekonomickou výkonnost a mzdovou úroveň, byl zde i relativní dostatek pracovních příležitostí v celkem pestré struktuře. Zároveň se však projevuje kvalitativní nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle na trhu práce. K nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K. Tyla. Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby či festival Divadlo. V rámci Plzeňského kulturního léta jsou pořádány koncerty na otevřených pódiích v centru města. V roce 2010 byla Plzeň vyhlášena Evropským hlavním městem kultury roku 2015, což s sebou přináší příležitosti k dalšímu rozvoji kulturního potenciálu města. Rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy s mnoha vodními plochami. Okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými památkami Plzeňska. 3

6 Bohužel jak vyplývá z aktuálních údajů o Plzni, město i jeho okolí má extrémně narušené životní prostředí. Měrné emise zjištěné v okrese Plzeň-město mnohonásobně převyšují průměrné hodnoty měrných emisí v celé České republice. Území je zatíženo vysokou koncentrací průmyslových aktivit a silniční dopravou, časté je zde i inverzní počasí. Město Plzeň je rozděleno do deseti městských obvodů: 1 Plzeň 1 Plzeň 5 - Křimice Plzeň 8 - Černice Plzeň 2 Plzeň 6 - Litice Plzeň 9 - Malesice Plzeň 3 Plzeň 7 - Radčice Plzeň 10 - Lhota Plzeň 4 1 Plzeň - oficiální informační server města: Město Plzeň. Dostupné na www: 4

7 1.2 OBYVATELSTVO V okrese Plzeň - město žilo k celkem obyvatel z toho mužů a žen, což je téměř 30% obyvatelstva celého Plzeňského kraje. V roce 2011 se narodilo živých dětí, zemřelo osob. Průměrný věk obyvatelstva v okrese Plzeň město dosáhl 42,4 let. Do okresu Plzeň - město se během roku 2011 přistěhovalo osob, vystěhovalo se osob. Stále převládá trend, že se řada obyvatel s dobrou životní úrovní, stěhuje do sousedních okresů, kde staví rodinné domy. Je to dáno hlavně příznivější dostupností pozemků a jejich nižší cenou. Za prací pak většinou dojíždí do Plzně. Protože se jedná o občany, kteří mají zaměstnání, dochází tak k poklesu počtu zaměstnaných osob bydlících v okrese Plzeň město. 2 Počet obyvatel celkem z toho ženy Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel Z toho věková kategorie: 0 14 let let NEZAMĚSTNANOST K evidovalo kontaktní pracoviště v Plzni uchazečů o zaměstnání, což je o 27 více než minulý měsíc a o více než ve stejném období loňského roku. K bylo v evidenci kontaktního pracoviště v Plzni celkem žen, tedy 49,6 % všech nezaměstnaných. Ke konci března bylo v evidenci registrováno 471 absolventů a mladistvých, což je o 65 více než minulý měsíc a o 105 více než v březnu minulého roku. Na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podílejí 5,9 %. V minulém měsíci tento podíl činil 5,1 % a v březnu loňského roku podíl absolventů a mladistvých činil 5,5 %. Podíl nezaměstnaných osob v porovnání s minulým měsícem svoji hodnotu nezměnil a činil tedy 6,2 %. V porovnání s březnem roku 2012 se tento podíl zvýšil o 1,1 %. Podíl nezaměstnaných žen činil 6,2 % a mužů 6,3 %. 2 Český statistický úřad, Krajská správa ČSÚ v Plzni, Statistiky. Dostupné na www: 5

8 K bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno celkem volných pracovních míst, což je o 19 méně než v minulém měsíci a o 139 méně než v březnu předchozího roku. Na jedno volné pracovní místo připadá 7,8 uchazečů. 3 Období Základní údaje o nezaměstnanosti v okrese Plzeň město Uchazeči o zaměstnání celkem ženy pobírající podporu nově hlášení vyřazení volná místa MN (%) Leden ,2 Únor ,2 Březen ,1 Leden ,1 Únor ,2 Březen ,2 3 Úřad práce ČR, Situace v Plzeňském kraji. Dostupné na www: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky 6

9 Míra nezaměstnanosti porovnání v rámci Plzeňského kraje Region K K Počet uchazečů MN v % Počet uchazečů MN v % Domažlice , ,9 Klatovy , ,0 Plzeň jih , ,2 Plzeň město , ,2 Plzeň sever , ,2 Rokycany , ,5 Tachov , ,3 Plzeňský kraj , ,5 ČR , ,0 1.4 SOCIÁLNÍ DÁVKY Přehled vyplacených dávek hmotné nouze PnŽ DnB MOP PnŽ DnB MOP počet dávek počet dávek počet dávek počet dávek počet dávek počet dávek Celkem počet dávek Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory Rozdíl sociální příplatek příspěvek na bydlení 1.5 ANALÝZA PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ Přehled kriminality na území města Plzně za rok 2012 V roce 2012 řešili policisté na území města Plzně trestných činů. Objasněnost dosáhla téměř 45 %, což znamená, že policisté objasnili skutků. 7

10 Ve skladbě trestné činnosti zaujímá dominantní postavení majetková trestná činnost. Za rok 2012 policisté zaevidovali takových případů. Majetková trestná činnost se dělí na krádeže prosté a krádeže vloupáním. Do první kategorie patří krádeže motorových vozidel, kterých bylo v tomto roce odcizeno 222. Častým problémem, který policisté řeší téměř denně, jsou krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel. V loňském roce bylo v Plzni vykradeno 574 automobilů. Policisté nejvíce těchto skutků zaznamenali na Lochotíně, Slovanech a v centru města. Z pohledu násilné trestné činnosti se policisté nejvíce zabývali zločinem loupež ve 139 případech, ale ve srovnání s rokem 2011 vzrostl také počet případů úmyslného ublížení na zdraví, kdy policisté řešili 136 těchto případů, což je o 53 případů více než v předchozím roce. Nejvíce těchto skutků zaznamenali kriminalisté v centru Plzně a na Borech. Vzhledem k velké koncentraci osob dochází k loupežím ve většině případů přes den a ne již v noci, jako to bývalo v minulých letech. Co se týká hospodářské kriminality, zde počet případů ve všech kategoriích oproti roku 2011 poklesl. Nejvíce se policisté zabývají neoprávněným m, paděláním a pozměněním platebního prostředku a úvěrovým podvodem. Plzeňští policisté také často řeší maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, v roce 2012 zaevidovali 284 takových případů, což je o 63 případů více oproti roku Ve většině z nich se jednalo o řidiče, kteří usedli za volant i přes soudem uložený zákaz řízení. Dalším skutkem, který zaujímá ve statistikách vysoké číslo, je přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté zjistili u 203 řidičů, že řídili pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Téměř 35 % všech objasněných případů mají na svědomí recidivisté a to zejména skutky majetkového charakteru, kde počet vzrostl ve srovnání s předcházejícím rokem o 169 případů, celkem policisté řešili 626 těchto skutků. Mladiství spáchali 62 provinění a s dětmi do 15 let řešili policisté 18 činů jinak trestných. 4 4 Zpracovala: por. Ing. Martina Korandová, tisková mluvčí MŘ PČR Plzeň. 8

11 Přehled stavu kriminality na území města Plzně za rok porovnání Počet trestných činů Objasněnost početně procentuálně 44,35% 40,14% 4,21% Podíl jednotlivých druhů TČ na celkovém nápadu početní majetková násilná mravnostní ostatní hospodářská zbývající procentuální majetková 65,85% 67,02% -1,17% násilná 8,27% 7,29% 0,98% mravnostní 0,36% 0,44% -0,08% ostatní 9,39% 8,14% 1,25% hospodářská 6,83% 8,90% -2,07% zbývající 9,30% 8,22% 1,08% Rozbor trestné činnosti porovnání Děti do 15 let počet objas. TČ procentuálně 0,70% 0,89% -0,20% z toho majetkových násilných Mladiství počet objas. TČ procentuálně 2,40% 2,51% -0,11% z toho majetkových násilných Recidivisté počet objas. TČ procentuálně 34,09% 30,56% 3,53% z toho majetkových násilných hospodářských

12 TČ pod vlivem alkoholu počet objas. TČ procentuálně 14,74% 13,98% 0,01 z toho majetkových násilných Rozbor jednotlivých druhů trestné činnosti porovnání Krádeže prosté z toho kr. motor. vozidel jízdní kola kr. věcí z automobilů kapesní krádeže Krádeže vloupáním z toho obchody a výkl. skříně restaurace a kiosky chaty byty rod. domky Násilná TČ z toho vraždy loupeže (vč.finančních ústavů) útok na veřejného činitele ublížení na zdraví Mravnostní TČ z toho pohlavní zneužívání znásilnění Ostatní TČ z toho nedov. výroba a jiné nákládání s OPL maření výkonů úředního roz.a vykázání výtržnictví sprejerství Hospodářská TČ z toho podvod neoprávněné, padělání, pozměn. plat. pr úvěrový podvod zpronevěra Zbývající TČ z toho zanedbání povinné výživy ohrožení pod vlivem návykové látky

13 1.5.2 Přestupky na území města Plzně šetřené MP Plzeň Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití. Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí k nápravě. Městská policie Plzeň je orgánem obce a podléhá přímo primátorovi. Vybrané druhy přestupků přestupky abs. počet Druh přestupku rok 2011 rok 2012 změna proti veřejnému pořádku proti občanskému soužití proti majetku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Přestupky proti veřejnému pořádku Neuposlechnutí výzvy úřední osoby Zjištěno 70 případů z toho 63 řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 5 řešeno pokutou na místě zaplacenou a 2 řešeno domluvou lokalita celé město. Rušení nočního klidu Zjištěno 65 případů 32 řešeno domluvou, 15 řešeno pokutou NMNZ, 12 řešeno pokutou na místě zaplacenou a 6 případů bylo předáno na přestupkovou komisi k řešení. Lokality: 43 % centrum města, 22 % Skvrňany, 22 % Slovany a ostatní části. Veřejné pohoršení Zjištěno 245 přestupků 76 domluva, 140 NMNZ, 29 NMZ. Lokality: 52 % střed města Americká, Klatovská, městské sady, 28 % Slovany Francouzská, 23 % Doubravka Mohylová, Masarykova, Rokycanská, Mohylova. 11

14 Znečištění veřejného prostranství Zjištěno 800 případů, 276 řešeno domluvou, 371 pokuta NMNZ, 73 pokuta NMZ, 2x předáno na ÚMO. Zábor veřejného prostranství Zjištěno 170 případů, 19 řešeno domluvou, 124 řešeno pokutou NMZ, 25 NMNZ, 2x předáno na ÚMO Lokalita: 90 % Plzeň střed Štruncovy sady, 10 % ostatní. Přestupky proti občanskému soužití Vyhrožování Zjištěno 5 přestupků, 2 řešeno domluvou, předáno na přestupkovou komisi. Přestupky proti majetku Drobná krádež Zjištěno 912 přestupků, 16x domluva, 788 řešeno pokutou NMNZ, 78 pokuta NMZ, 5x předáno na ÚMO, 25x předáno PČR. Lokalita: rovnoměrně rozloženo mezi velká nákupní centra Tesco, Kaufland, Area Bory a další. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Alkohol Zjištěno z výkonu služby 9 případů nesouvisejících s dopravou. Tabák Zjištěno 261 případů, 38x domluva, 156x pokuta na místě nezaplacená, 62x pokuta na místě zaplacená, 5x předáno na přestupkovou komisi. Lokality: 25 % Doubravka Rokycanská, Zábělská, Masarykova, 29 % Lochotín Karlovarská, 33 % Skvrňany Vejprnická, Chebská, Domažlická a ostatní. 5 5 Zpracoval: Bc. Pavel Beránek, vedoucí OAPK MP Plzeň. 12

15 2 PROTIDROGOVÁ PREVENCE VE MĚSTĚ PLZNI 2.1 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní pojmy Primární prevence je jedním ze čtyř základních pilířů protidrogové politiky korespondující s cílem snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi. Primární prevence zahrnuje dvě základní oblasti: Nespecifická primární prevence jedná se o souhrn veškerých aktivit podporujících zdravý životní styl a celkově působících na rozvoj harmonické osobnosti. Zahrnuje aktivity, které vedou ke smysluplnému využívání a organizaci volného času zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a další programy, které nemají přímou souvislost např. se zneužíváním návykových látek či dalšími formami rizikového chování, ale v kombinaci se specificky zaměřenými programy mají svoji nezastupitelnou úlohu a obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoliv nežádoucích podob chování. Specifická primární prevence zahrnuje aktivity a programy specificky zaměřené na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování. Jednou z těchto forem nežádoucího rizikového chování je například užívání návykových látek. Ve vztahu ke zneužívání návykových látek se specifická primární prevence zaměřuje zejména na dosažení následujících změn: - motivace k životnímu stylu bez drog, - motivace k návratu k životnímu stylu bez drog, pokud k experimentálnímu či příležitostnému užívání drog dochází, - posunutí zahájení experimentování s drogami (užívání drog) do vyššího věku, - snížení míry užívání drog, pokud k experimentálnímu či příležitostnému užívání drog dochází, - snížení rizik spojených s užíváním drog, pokud k experimentálnímu či příležitostnému užívání drog dochází. Specifickou primární prevenci lze dále rozdělit podle cílové skupiny a jejího zapojení, intenzity programu a prostředků, které program využívá do tří úrovní: 1. Všeobecná primární prevence zaměřuje se na širší populaci, programy jsou určeny pro větší počet účastníků, aniž by byl zjišťován rozsah problému či rizika. 13

16 2. Selektivní primární prevence - je zaměřena na skupiny osob, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace. 3. Indikovaná primární prevence zaměřuje se zejména na jednotlivce, u nichž byly zaznamenány projevy rizikového chování, jedná se převážně o individuální práci s klienty s vyšším výskytem rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky Legislativa Daná kapitola zachycuje přehled legislativních dokumentů, které upravují či souvisí s oblastí primární prevence rizikového chování. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (ukládá povinnost vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování). Zákon č. 109/2002 Sb., o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních preventivně výchovně péče, ve znění pozdějších předpisů (upravuje oblast preventivně výchovné péče). Zákon č. 379/2005 Sb., o ch k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zpřísňuje podmínky pro požívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (zásadní dokument vymezující funkci školního metodika prevence a metodika prevence, vymezuje kompetence v rámci školy a současně stanovuje metodické řízení v systému poradna versus škola). Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (stanovuje nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, které zahrnují také oblast prevence rizikového chování). Zákon č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( 133 stanovuje, že pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši až Kč měsíčně). 14

17 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů (primární prevence zde souvisí s oblastí sociálního znevýhodnění a zdravotního znevýhodnění). Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (v 2 přímo stanovuje, že školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou uskutečňovat formy činností v zájmovém vzdělávání vedoucí k prevenci rizikového chování dětí, žáků, studentů) Primární prevence rizikového chování ve městě Plzni Na území města Plzně se nachází celkem 46 mateřských škol, 26 základních škol, 6 gymnázií, 16 středních odborných škol, 11 středních odborných učilišť, 3 vyšší odborné školy a 2 univerzity. Protidrogový plán se zaměřuje specificky na situaci v oblasti primární prevence rizikového chování na základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Plzeň. Jedná se o 26 základních škol s celkovým počtem žáků ve školním roce 2012/2013. Přehled ZŠ podle jednotlivých MO města Plzně Městský obvod Přehled základních škol Počet žáků Školní rok 2012/2013 MO Plzeň 1 1. ZŠ (Západní 18) 17. ZŠ a MŠ (Malická 1) 31. ZŠ (E. Krásnohorské 10) 34. ZŠ (Gerská 32) 4. ZŠ (Kralovická 12) 7. ZŠ a MŠ (Brněnská 36) Bolevecká ZŠ (nám. Odboje 18) MO Plzeň ZŠ (Habrmannova 45) 20. ZŠ (Brojova 13) 21. ZŠ (Slovanská alej 13) 25. ZŠ (Chválenická 17) Masarykova ZŠ (Jiráskovo náměstí 10) ZŠ a MŠ Božkov (Vřesinská 17) MO Plzeň ZŠ (nám. Míru 6) 11. ZŠ (Baarova 31) 15. ZŠ (Terezie Brzkové 33-35) 16. ZŠ a MŠ (Americká třída 30) MŠMT, Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období

18 2. ZŠ (Schwarzova 20) 26. ZŠ (Skupova 22) 33. ZŠ (Terezie Brzkové 31) Benešova ZŠ a MŠ (Doudlevecká 35) MO Plzeň ZŠ (Zábělská 25) 22. ZŠ (Na Dlouhých 49) 28. ZŠ (Rodinná 39) ZŠ Újezd (Národní 1) MO Plzeň 5 Křimice 15. ZŠ (Terezie Brzkové odloučené pracoviště Křimice, Průkopníků 290, Plzeň Křimice) MO Plzeň 6 - Litice 26. ZŠ (Skupova 22 odloučené pracoviště ZŠ Litice Přeučilova 12) MO Plzeň 7 Radčice 16. ZŠ a MŠ (Americká 30 odloučené pracoviště ZŠ Radčice, V Radčicích 20, Radčice, odloučené pracoviště MŠ Radčice, Stromková 29, Radčice) MO Plzeň 8 Černice Tyršova ZŠ a MŠ (U Školy 7, Plzeň- Černice) Všechny základní školy mají vypracovaný Minimální preventivní program (MPP) jako součást svých školních vzdělávacích programů. MPP blíže specifikuje programy a aktivity v oblasti primární prevence, které daná škola realizuje. Z pohledu primární prevence rizikového chování lze konstatovat, že se školy zaměřují zejména na interpersonální agresivní chování (agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie), závislostní chování (zejména užívání návykových látek a gambling), kriminalitu, delikvenci, záškoláctví a v neposlední řadě také na rizika související s poruchami příjmu potravy. Z průzkumu o výskytu rizikového chování ve školách, který byl proveden metodiky prevence Pedagogicko-psychologické poradny ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 při přípravě Plánu primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje ( ) vyplynulo, že školy v okrese Plzeň město se nejčastěji potýkají s kázeňskými problémy, záškoláctvím, šikanou, kyberšikanou, kouřením cigaret, dále s vandalismem, krádežemi, poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním, nelegálními drogami. Hlavní úlohu v oblasti primární prevence rizikového chování na školách má školní metodik prevence (ŠMP). Ten zajišťuje a koordinuje zejména tvorbu a následnou realizaci preventivního programu školy a podílí se na výběru vhodných preventivních aktivit a programů. Velmi záleží na výběru osobnosti ŠMP a jeho zájmu řešit danou oblast. Velkým problémem, se kterým se ŠMP potýkají je především nezkrácený úvazek. Na některých 16

19 školách navíc tito pedagogičtí pracovníci zastávají současně roli třídního učitele, což jim mnohdy znemožňuje se adekvátně věnovat preventivní problematice. Při realizaci MPP školy využívají zpravidla nabídek různých institucí a organizací. Plzeňské ZŠ v rámci primární prevence rizikového chování nejčastěji spolupracují s: Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň Městskou policií Plzeň a Policií ČR Střediskem výchovné péče různými neziskovými organizacemi CPPT, o.p.s., POINT 14, občanské sdružení Ponton, SOS Archa, Bílý kruh bezpečí, atd. V rámci města Plzně aktivně fungují dvě pracovní skupiny pracovní skupina prevence kriminality a pracovní skupina protidrogové prevence. Primární prevence rizikového chování je řešena z pohledu obou pracovních skupin. Členové pracovních skupin jsou erudovaní zástupci různých subjektů a organizací zabývajících se v rámci své praxe uvedenou problematikou. Vedle jiných jsou to pro danou oblast zejména zástupci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň, pracovníci OSPOD, zástupci ŠMP plzeňských škol a zástupci NNO poskytujících své služby v oblasti primární prevence. Při přípravě protidrogového plánu proběhlo setkání se ŠMP plzeňských základních škol, kde byly zjišťovány nedostatky a požadavky škol v oblasti primární prevence rizikového chování. Závěry z tohoto setkání byly projednány v rámci pracovní skupiny protidrogové prevence a jsou zohledněny ve strategické části protidrogového plánu (priorita 2 Primární prevence rizikového chování na školách Zefektivnění systému v oblasti specifické primární prevence rizikového chování na školách). Na základě jednání pracovní skupiny prevence kriminality bylo v roce 2012 zorganizováno metodiky PPP ve spolupráci se SVP, BEZP MMP a OŠMT MMP setkání ředitelů a ŠMP plzeňských základních škol k řešení problematiky práce s dětmi se SPUCH inklinujícími k rizikovému způsobu chování. Závěry z tohoto setkání ukázaly zejména: nutnost podpory činnosti ŠMP na školách, potřebnost pravidelného a systémového setkávání pedagogického sboru či užšího týmu na půdě školy k řešení dané problematiky, potřebnost zajištění finančních prostředků na další vzdělávání pedagogů (zejména ŠMP) v dané problematice a na úhradu programů primární prevence, zavedení funkce školního psychologa či přítomnost jiného odborníka přímo ve škole, 17

20 vytvoření vnitřního nařízení ředitele školy (metodický postup k informačnímu toku vázaný k rizikovému chování). Služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek zajišťují v rámci města Plzně organizace Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (CPPT, o.p.s.) a POINT 14. Organizace CPPT, o.p.s. realizuje také vzdělávání pedagogů - Specializační kurz prevence rizikového chování a další tematické semináře určené zejména ŠMP. Název organizace Služby specifické primární prevence užívání návykových látek v Plzni Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. POINT 14 Název projektu/ programu P-centrum, středisko primární prevence Specifická primární prevence Nízkoprahový klub Páteční klub Cílová skupina - třídní kolektivy 2. stupně ZŠ a SŠ - třídní kolektivy se zvýšenou možností výskytu rizikového chování - děti a dospívající se zvýšenou mírou rizikového chování - pedagogové a pedag. pracovníci - rodiče - třídní kolektivy 2. stupně ZŠ - 1. a 2.ročníky SŠ a SOU - pedagogové a pedag. pracovníci - rodiče - mladiství let - mladiství doporučováni soc. pracovníkem (OSPOD) Typ SPP dle standardů odborné způsobilosti Programy specifické PP poskytované v rámci školní docházky Vzdělávací programy v oblasti specifické PP Programy včasné intervence Primární prevence v rámci školní docházky Primární prevence mimo rámec školní docházky Zaměření SPP - všeobecná - selektivní - indikovaná - všeobecná - selektivní - indikovaná Výzkum v oblasti primární prevence rizikového chování V rámci města Plzně byla v roce 2008 provedena rozsáhlá studie zohledňující různé aspekty z oblasti primární prevence rizikového chování Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách. Jedná se o jediný takto 18

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA PLZNĚ 2014-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Prevence kriminality v ČR... 3 2 Základní údaje o městě... 4 3 Bezpečnostní analýza města Plzně... 6 3.1 Protiprávní

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více