STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ

2 OBSAH Úvod Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje Základní údaje o městě Obyvatelstvo Nezaměstnanost Sociální dávky Analýza protiprávního jednání Přehled kriminality na území města Plzně za rok Přestupky na území města Plzně šetřené MP Plzeň Protidrogová prevence ve městě Plzni Primární prevence rizikového chování Základní pojmy Legislativa Primární prevence rizikového chování ve městě Plzni Výzkum v oblasti primární prevence rizikového chování Harm reduction, oblast léčby a sociálního začleňování Základní pojmy Legislativa Harm reduction, oblast léčby a sociálního začleňování ve městě Plzni Přehled adiktologických služeb v Plzni Oblast snižování dostupnosti drog Základní pojmy Legislativa Trestná a přestupková činnost na úseku OPL v rámci města Plzně Finanční zajištění protidrogové politiky Strategická část protidrogového plánu Pracovní skupina protidrogové prevence SWOT analýza Priority a protidrogového plánu Naplňování a kontrola protidrogového plánu Přílohy... 65

3 ÚVOD Dnešní doba s sebou přináší nové a mnohdy převratné objevy téměř ve všech směrech lidské činnosti, ale bohužel také řadu nesnází zasahujících do různých oblastí lidské společnosti. Jedním z vážných a dlouhodobě přetrvávajících globálních problémů ovlivňujících řadu z těchto oblastí je užívání návykových látek. Tento fenomén se netýká pouze samotných uživatelů drog a jejich blízkých, ale vlivem často rozsáhlých negativních dopadů na oblast sociální, ekonomickou, zdravotní či bezpečnostní se v důsledku týká nás všech. Jedná se o závažný problém, který rozhodně nelze podceňovat, ale je nutné jej důsledně řešit a to na mezinárodní, národní i místní úrovni zejména s pomocí správně nastavené protidrogové politiky. Jen tak lze postupně dosahovat pozitivních změn v dané oblasti. Ke komplexnějšímu řešení protidrogové politiky přistoupila Česká republika již v 90. letech minulého století. Vůbec první víceletá vládní koncepce a program řešící protidrogovou politiku také na regionální či místní úrovni vzešly v platnost v roce Vznikající systém počítal se zapojením a vzájemnou spoluprací zástupců centrálních i místních institucí, veřejné správy, státních i nestátních organizací, zdravotnických i nezdravotnických poskytovatelů služeb, odborníků i laiků v dané sféře. K iniciativám protidrogové politiky se v této době kladně postavilo také město Plzeň. První nevládní neziskové organizace zabývající se specificky problémem závislosti a jiných sociálně nežádoucích jevů začaly na území města Plzně působit od roku Město postupně přistoupilo ke vzájemné spolupráci s nimi a podpoře jejich činnosti. Na návrh Rady města Plzně byla v roce 1996 zřízena Komise protidrogová a prevence kriminality (jako poradní a iniciativní orgán Rady města Plzně), který koordinuje činnost a komplexně pomáhá řešit problematiku prevence kriminality a protidrogové politiky (primární prevence, léčba a resocializace, snižování rizik, snižování dostupnosti) na území města Plzně. Dalším posunem v dané oblasti bylo zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb na základě usnesení Rady města Plzně č ze dne V roce 2008 vznikl Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období Předmětem zájmu komunitního plánování v Plzni byla rovněž oblast péče o osoby ohrožené drogovou závislostí. Od roku 2009, kdy došlo ke vzniku Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, je protidrogová problematika řešena samostatně ve spojitosti s oblastí prevence kriminality a s oblastí bezpečnosti v rámci tohoto odboru. Zde je také zařazena kumulovaná pracovní pozice manažera prevence kriminality a protidrogového koordinátora, 1

4 který koordinuje činnost pracovních skupin prevence kriminality a protidrogové prevence, zastává pozici tajemníka Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Plzně a aktivně se podílí na vytváření koncepce protidrogové politiky a koncepce prevence kriminality na území města Plzně. V roce 2012 obnovila svoji činnost (v novém složení pod vedením protidrogového koordinátora) pracovní skupina protidrogové prevence, která v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb zahájila přípravu Protidrogového plánu města Plzně na období Protidrogový plán je strategický dokument, který doplňuje oblast komunitního plánování sociálních služeb z pohledu služeb protidrogové politiky. Protidrogový plán města Plzně na období vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období (dále jen národní strategie ) schválené usnesením vlády č. 340 ze dne a je nezbytným nástrojem realizace protidrogové politiky města Plzně. Protidrogový plán města Plzně respektuje základní přístupy/strategie k řešení problému užívání drog definovaných národní strategií. Těmito přístupy jsou: snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních a potlačování nezákonné výroby a distribuce nelegálních drog), snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a sociální začleňování uživatelů), snižování rizik spojených s jejich užíváním. V kontextu těchto přístupů je rovněž protidrogová politika města Plzně v souladu s národní strategií tvořena čtyřmi základními pilíři: 1. primární prevence 2. léčba a sociální začleňování 3. snižování rizik 4. snižování dostupnosti drog přístupy/ strategie snižování nabídky drog snižování poptávky po drogách snižování rizik spojených s užíváním drog pilíře protidrogové politiky snižování dostupnosti drog primární prevence léčba a sociální začleňování snižování rizik 2

5 1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA VYBRANÉ SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. Nejrozvinutějším odvětvím v okrese Plzeň město je jednoznačně průmysl, zemědělství nemá v Plzni a přilehlém okolí výrazné postavení. Jako vzdělávací centrum má město velmi rozvinutý školský systém. V současnosti se zde nachází zhruba 46 mateřských škol, 26 základních škol, 6 gymnázií, 16 středních odborných škol, 11 středních odborných učilišť, 3 vyšší odborné školy a 2 univerzity. Plzeň a její okolí je významným regionálním centrem jak ekonomickým, tak i v oblasti vzdělanosti, kultury, sportu, duchovního života a veřejné správy. Klíčové postavení v hospodářství města zaujímá strojírenství, reprezentované především podnikem Škoda Holding a. s. a průmyslovou zónou Borská pole. Průmysl v regionu dále zahrnuje elektrotechniku, zpracování dřeva a papíru, potravinářskou a stavební výrobu. V rámci celé ČR má Plzeň nadprůměrnou ekonomickou výkonnost a mzdovou úroveň, byl zde i relativní dostatek pracovních příležitostí v celkem pestré struktuře. Zároveň se však projevuje kvalitativní nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle na trhu práce. K nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K. Tyla. Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby či festival Divadlo. V rámci Plzeňského kulturního léta jsou pořádány koncerty na otevřených pódiích v centru města. V roce 2010 byla Plzeň vyhlášena Evropským hlavním městem kultury roku 2015, což s sebou přináší příležitosti k dalšímu rozvoji kulturního potenciálu města. Rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy s mnoha vodními plochami. Okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými památkami Plzeňska. 3

6 Bohužel jak vyplývá z aktuálních údajů o Plzni, město i jeho okolí má extrémně narušené životní prostředí. Měrné emise zjištěné v okrese Plzeň-město mnohonásobně převyšují průměrné hodnoty měrných emisí v celé České republice. Území je zatíženo vysokou koncentrací průmyslových aktivit a silniční dopravou, časté je zde i inverzní počasí. Město Plzeň je rozděleno do deseti městských obvodů: 1 Plzeň 1 Plzeň 5 - Křimice Plzeň 8 - Černice Plzeň 2 Plzeň 6 - Litice Plzeň 9 - Malesice Plzeň 3 Plzeň 7 - Radčice Plzeň 10 - Lhota Plzeň 4 1 Plzeň - oficiální informační server města: Město Plzeň. Dostupné na www: 4

7 1.2 OBYVATELSTVO V okrese Plzeň - město žilo k celkem obyvatel z toho mužů a žen, což je téměř 30% obyvatelstva celého Plzeňského kraje. V roce 2011 se narodilo živých dětí, zemřelo osob. Průměrný věk obyvatelstva v okrese Plzeň město dosáhl 42,4 let. Do okresu Plzeň - město se během roku 2011 přistěhovalo osob, vystěhovalo se osob. Stále převládá trend, že se řada obyvatel s dobrou životní úrovní, stěhuje do sousedních okresů, kde staví rodinné domy. Je to dáno hlavně příznivější dostupností pozemků a jejich nižší cenou. Za prací pak většinou dojíždí do Plzně. Protože se jedná o občany, kteří mají zaměstnání, dochází tak k poklesu počtu zaměstnaných osob bydlících v okrese Plzeň město. 2 Počet obyvatel celkem z toho ženy Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel Z toho věková kategorie: 0 14 let let NEZAMĚSTNANOST K evidovalo kontaktní pracoviště v Plzni uchazečů o zaměstnání, což je o 27 více než minulý měsíc a o více než ve stejném období loňského roku. K bylo v evidenci kontaktního pracoviště v Plzni celkem žen, tedy 49,6 % všech nezaměstnaných. Ke konci března bylo v evidenci registrováno 471 absolventů a mladistvých, což je o 65 více než minulý měsíc a o 105 více než v březnu minulého roku. Na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podílejí 5,9 %. V minulém měsíci tento podíl činil 5,1 % a v březnu loňského roku podíl absolventů a mladistvých činil 5,5 %. Podíl nezaměstnaných osob v porovnání s minulým měsícem svoji hodnotu nezměnil a činil tedy 6,2 %. V porovnání s březnem roku 2012 se tento podíl zvýšil o 1,1 %. Podíl nezaměstnaných žen činil 6,2 % a mužů 6,3 %. 2 Český statistický úřad, Krajská správa ČSÚ v Plzni, Statistiky. Dostupné na www: 5

8 K bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno celkem volných pracovních míst, což je o 19 méně než v minulém měsíci a o 139 méně než v březnu předchozího roku. Na jedno volné pracovní místo připadá 7,8 uchazečů. 3 Období Základní údaje o nezaměstnanosti v okrese Plzeň město Uchazeči o zaměstnání celkem ženy pobírající podporu nově hlášení vyřazení volná místa MN (%) Leden ,2 Únor ,2 Březen ,1 Leden ,1 Únor ,2 Březen ,2 3 Úřad práce ČR, Situace v Plzeňském kraji. Dostupné na www: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky 6

9 Míra nezaměstnanosti porovnání v rámci Plzeňského kraje Region K K Počet uchazečů MN v % Počet uchazečů MN v % Domažlice , ,9 Klatovy , ,0 Plzeň jih , ,2 Plzeň město , ,2 Plzeň sever , ,2 Rokycany , ,5 Tachov , ,3 Plzeňský kraj , ,5 ČR , ,0 1.4 SOCIÁLNÍ DÁVKY Přehled vyplacených dávek hmotné nouze PnŽ DnB MOP PnŽ DnB MOP počet dávek počet dávek počet dávek počet dávek počet dávek počet dávek Celkem počet dávek Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory Rozdíl sociální příplatek příspěvek na bydlení 1.5 ANALÝZA PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ Přehled kriminality na území města Plzně za rok 2012 V roce 2012 řešili policisté na území města Plzně trestných činů. Objasněnost dosáhla téměř 45 %, což znamená, že policisté objasnili skutků. 7

10 Ve skladbě trestné činnosti zaujímá dominantní postavení majetková trestná činnost. Za rok 2012 policisté zaevidovali takových případů. Majetková trestná činnost se dělí na krádeže prosté a krádeže vloupáním. Do první kategorie patří krádeže motorových vozidel, kterých bylo v tomto roce odcizeno 222. Častým problémem, který policisté řeší téměř denně, jsou krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel. V loňském roce bylo v Plzni vykradeno 574 automobilů. Policisté nejvíce těchto skutků zaznamenali na Lochotíně, Slovanech a v centru města. Z pohledu násilné trestné činnosti se policisté nejvíce zabývali zločinem loupež ve 139 případech, ale ve srovnání s rokem 2011 vzrostl také počet případů úmyslného ublížení na zdraví, kdy policisté řešili 136 těchto případů, což je o 53 případů více než v předchozím roce. Nejvíce těchto skutků zaznamenali kriminalisté v centru Plzně a na Borech. Vzhledem k velké koncentraci osob dochází k loupežím ve většině případů přes den a ne již v noci, jako to bývalo v minulých letech. Co se týká hospodářské kriminality, zde počet případů ve všech kategoriích oproti roku 2011 poklesl. Nejvíce se policisté zabývají neoprávněným m, paděláním a pozměněním platebního prostředku a úvěrovým podvodem. Plzeňští policisté také často řeší maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, v roce 2012 zaevidovali 284 takových případů, což je o 63 případů více oproti roku Ve většině z nich se jednalo o řidiče, kteří usedli za volant i přes soudem uložený zákaz řízení. Dalším skutkem, který zaujímá ve statistikách vysoké číslo, je přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté zjistili u 203 řidičů, že řídili pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Téměř 35 % všech objasněných případů mají na svědomí recidivisté a to zejména skutky majetkového charakteru, kde počet vzrostl ve srovnání s předcházejícím rokem o 169 případů, celkem policisté řešili 626 těchto skutků. Mladiství spáchali 62 provinění a s dětmi do 15 let řešili policisté 18 činů jinak trestných. 4 4 Zpracovala: por. Ing. Martina Korandová, tisková mluvčí MŘ PČR Plzeň. 8

11 Přehled stavu kriminality na území města Plzně za rok porovnání Počet trestných činů Objasněnost početně procentuálně 44,35% 40,14% 4,21% Podíl jednotlivých druhů TČ na celkovém nápadu početní majetková násilná mravnostní ostatní hospodářská zbývající procentuální majetková 65,85% 67,02% -1,17% násilná 8,27% 7,29% 0,98% mravnostní 0,36% 0,44% -0,08% ostatní 9,39% 8,14% 1,25% hospodářská 6,83% 8,90% -2,07% zbývající 9,30% 8,22% 1,08% Rozbor trestné činnosti porovnání Děti do 15 let počet objas. TČ procentuálně 0,70% 0,89% -0,20% z toho majetkových násilných Mladiství počet objas. TČ procentuálně 2,40% 2,51% -0,11% z toho majetkových násilných Recidivisté počet objas. TČ procentuálně 34,09% 30,56% 3,53% z toho majetkových násilných hospodářských

12 TČ pod vlivem alkoholu počet objas. TČ procentuálně 14,74% 13,98% 0,01 z toho majetkových násilných Rozbor jednotlivých druhů trestné činnosti porovnání Krádeže prosté z toho kr. motor. vozidel jízdní kola kr. věcí z automobilů kapesní krádeže Krádeže vloupáním z toho obchody a výkl. skříně restaurace a kiosky chaty byty rod. domky Násilná TČ z toho vraždy loupeže (vč.finančních ústavů) útok na veřejného činitele ublížení na zdraví Mravnostní TČ z toho pohlavní zneužívání znásilnění Ostatní TČ z toho nedov. výroba a jiné nákládání s OPL maření výkonů úředního roz.a vykázání výtržnictví sprejerství Hospodářská TČ z toho podvod neoprávněné, padělání, pozměn. plat. pr úvěrový podvod zpronevěra Zbývající TČ z toho zanedbání povinné výživy ohrožení pod vlivem návykové látky

13 1.5.2 Přestupky na území města Plzně šetřené MP Plzeň Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití. Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí k nápravě. Městská policie Plzeň je orgánem obce a podléhá přímo primátorovi. Vybrané druhy přestupků přestupky abs. počet Druh přestupku rok 2011 rok 2012 změna proti veřejnému pořádku proti občanskému soužití proti majetku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Přestupky proti veřejnému pořádku Neuposlechnutí výzvy úřední osoby Zjištěno 70 případů z toho 63 řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 5 řešeno pokutou na místě zaplacenou a 2 řešeno domluvou lokalita celé město. Rušení nočního klidu Zjištěno 65 případů 32 řešeno domluvou, 15 řešeno pokutou NMNZ, 12 řešeno pokutou na místě zaplacenou a 6 případů bylo předáno na přestupkovou komisi k řešení. Lokality: 43 % centrum města, 22 % Skvrňany, 22 % Slovany a ostatní části. Veřejné pohoršení Zjištěno 245 přestupků 76 domluva, 140 NMNZ, 29 NMZ. Lokality: 52 % střed města Americká, Klatovská, městské sady, 28 % Slovany Francouzská, 23 % Doubravka Mohylová, Masarykova, Rokycanská, Mohylova. 11

14 Znečištění veřejného prostranství Zjištěno 800 případů, 276 řešeno domluvou, 371 pokuta NMNZ, 73 pokuta NMZ, 2x předáno na ÚMO. Zábor veřejného prostranství Zjištěno 170 případů, 19 řešeno domluvou, 124 řešeno pokutou NMZ, 25 NMNZ, 2x předáno na ÚMO Lokalita: 90 % Plzeň střed Štruncovy sady, 10 % ostatní. Přestupky proti občanskému soužití Vyhrožování Zjištěno 5 přestupků, 2 řešeno domluvou, předáno na přestupkovou komisi. Přestupky proti majetku Drobná krádež Zjištěno 912 přestupků, 16x domluva, 788 řešeno pokutou NMNZ, 78 pokuta NMZ, 5x předáno na ÚMO, 25x předáno PČR. Lokalita: rovnoměrně rozloženo mezi velká nákupní centra Tesco, Kaufland, Area Bory a další. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Alkohol Zjištěno z výkonu služby 9 případů nesouvisejících s dopravou. Tabák Zjištěno 261 případů, 38x domluva, 156x pokuta na místě nezaplacená, 62x pokuta na místě zaplacená, 5x předáno na přestupkovou komisi. Lokality: 25 % Doubravka Rokycanská, Zábělská, Masarykova, 29 % Lochotín Karlovarská, 33 % Skvrňany Vejprnická, Chebská, Domažlická a ostatní. 5 5 Zpracoval: Bc. Pavel Beránek, vedoucí OAPK MP Plzeň. 12

15 2 PROTIDROGOVÁ PREVENCE VE MĚSTĚ PLZNI 2.1 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní pojmy Primární prevence je jedním ze čtyř základních pilířů protidrogové politiky korespondující s cílem snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi. Primární prevence zahrnuje dvě základní oblasti: Nespecifická primární prevence jedná se o souhrn veškerých aktivit podporujících zdravý životní styl a celkově působících na rozvoj harmonické osobnosti. Zahrnuje aktivity, které vedou ke smysluplnému využívání a organizaci volného času zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a další programy, které nemají přímou souvislost např. se zneužíváním návykových látek či dalšími formami rizikového chování, ale v kombinaci se specificky zaměřenými programy mají svoji nezastupitelnou úlohu a obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoliv nežádoucích podob chování. Specifická primární prevence zahrnuje aktivity a programy specificky zaměřené na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování. Jednou z těchto forem nežádoucího rizikového chování je například užívání návykových látek. Ve vztahu ke zneužívání návykových látek se specifická primární prevence zaměřuje zejména na dosažení následujících změn: - motivace k životnímu stylu bez drog, - motivace k návratu k životnímu stylu bez drog, pokud k experimentálnímu či příležitostnému užívání drog dochází, - posunutí zahájení experimentování s drogami (užívání drog) do vyššího věku, - snížení míry užívání drog, pokud k experimentálnímu či příležitostnému užívání drog dochází, - snížení rizik spojených s užíváním drog, pokud k experimentálnímu či příležitostnému užívání drog dochází. Specifickou primární prevenci lze dále rozdělit podle cílové skupiny a jejího zapojení, intenzity programu a prostředků, které program využívá do tří úrovní: 1. Všeobecná primární prevence zaměřuje se na širší populaci, programy jsou určeny pro větší počet účastníků, aniž by byl zjišťován rozsah problému či rizika. 13

16 2. Selektivní primární prevence - je zaměřena na skupiny osob, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace. 3. Indikovaná primární prevence zaměřuje se zejména na jednotlivce, u nichž byly zaznamenány projevy rizikového chování, jedná se převážně o individuální práci s klienty s vyšším výskytem rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky Legislativa Daná kapitola zachycuje přehled legislativních dokumentů, které upravují či souvisí s oblastí primární prevence rizikového chování. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (ukládá povinnost vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování). Zákon č. 109/2002 Sb., o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních preventivně výchovně péče, ve znění pozdějších předpisů (upravuje oblast preventivně výchovné péče). Zákon č. 379/2005 Sb., o ch k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zpřísňuje podmínky pro požívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (zásadní dokument vymezující funkci školního metodika prevence a metodika prevence, vymezuje kompetence v rámci školy a současně stanovuje metodické řízení v systému poradna versus škola). Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (stanovuje nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, které zahrnují také oblast prevence rizikového chování). Zákon č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( 133 stanovuje, že pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši až Kč měsíčně). 14

17 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů (primární prevence zde souvisí s oblastí sociálního znevýhodnění a zdravotního znevýhodnění). Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (v 2 přímo stanovuje, že školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou uskutečňovat formy činností v zájmovém vzdělávání vedoucí k prevenci rizikového chování dětí, žáků, studentů) Primární prevence rizikového chování ve městě Plzni Na území města Plzně se nachází celkem 46 mateřských škol, 26 základních škol, 6 gymnázií, 16 středních odborných škol, 11 středních odborných učilišť, 3 vyšší odborné školy a 2 univerzity. Protidrogový plán se zaměřuje specificky na situaci v oblasti primární prevence rizikového chování na základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Plzeň. Jedná se o 26 základních škol s celkovým počtem žáků ve školním roce 2012/2013. Přehled ZŠ podle jednotlivých MO města Plzně Městský obvod Přehled základních škol Počet žáků Školní rok 2012/2013 MO Plzeň 1 1. ZŠ (Západní 18) 17. ZŠ a MŠ (Malická 1) 31. ZŠ (E. Krásnohorské 10) 34. ZŠ (Gerská 32) 4. ZŠ (Kralovická 12) 7. ZŠ a MŠ (Brněnská 36) Bolevecká ZŠ (nám. Odboje 18) MO Plzeň ZŠ (Habrmannova 45) 20. ZŠ (Brojova 13) 21. ZŠ (Slovanská alej 13) 25. ZŠ (Chválenická 17) Masarykova ZŠ (Jiráskovo náměstí 10) ZŠ a MŠ Božkov (Vřesinská 17) MO Plzeň ZŠ (nám. Míru 6) 11. ZŠ (Baarova 31) 15. ZŠ (Terezie Brzkové 33-35) 16. ZŠ a MŠ (Americká třída 30) MŠMT, Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období

18 2. ZŠ (Schwarzova 20) 26. ZŠ (Skupova 22) 33. ZŠ (Terezie Brzkové 31) Benešova ZŠ a MŠ (Doudlevecká 35) MO Plzeň ZŠ (Zábělská 25) 22. ZŠ (Na Dlouhých 49) 28. ZŠ (Rodinná 39) ZŠ Újezd (Národní 1) MO Plzeň 5 Křimice 15. ZŠ (Terezie Brzkové odloučené pracoviště Křimice, Průkopníků 290, Plzeň Křimice) MO Plzeň 6 - Litice 26. ZŠ (Skupova 22 odloučené pracoviště ZŠ Litice Přeučilova 12) MO Plzeň 7 Radčice 16. ZŠ a MŠ (Americká 30 odloučené pracoviště ZŠ Radčice, V Radčicích 20, Radčice, odloučené pracoviště MŠ Radčice, Stromková 29, Radčice) MO Plzeň 8 Černice Tyršova ZŠ a MŠ (U Školy 7, Plzeň- Černice) Všechny základní školy mají vypracovaný Minimální preventivní program (MPP) jako součást svých školních vzdělávacích programů. MPP blíže specifikuje programy a aktivity v oblasti primární prevence, které daná škola realizuje. Z pohledu primární prevence rizikového chování lze konstatovat, že se školy zaměřují zejména na interpersonální agresivní chování (agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie), závislostní chování (zejména užívání návykových látek a gambling), kriminalitu, delikvenci, záškoláctví a v neposlední řadě také na rizika související s poruchami příjmu potravy. Z průzkumu o výskytu rizikového chování ve školách, který byl proveden metodiky prevence Pedagogicko-psychologické poradny ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 při přípravě Plánu primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje ( ) vyplynulo, že školy v okrese Plzeň město se nejčastěji potýkají s kázeňskými problémy, záškoláctvím, šikanou, kyberšikanou, kouřením cigaret, dále s vandalismem, krádežemi, poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním, nelegálními drogami. Hlavní úlohu v oblasti primární prevence rizikového chování na školách má školní metodik prevence (ŠMP). Ten zajišťuje a koordinuje zejména tvorbu a následnou realizaci preventivního programu školy a podílí se na výběru vhodných preventivních aktivit a programů. Velmi záleží na výběru osobnosti ŠMP a jeho zájmu řešit danou oblast. Velkým problémem, se kterým se ŠMP potýkají je především nezkrácený úvazek. Na některých 16

19 školách navíc tito pedagogičtí pracovníci zastávají současně roli třídního učitele, což jim mnohdy znemožňuje se adekvátně věnovat preventivní problematice. Při realizaci MPP školy využívají zpravidla nabídek různých institucí a organizací. Plzeňské ZŠ v rámci primární prevence rizikového chování nejčastěji spolupracují s: Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň Městskou policií Plzeň a Policií ČR Střediskem výchovné péče různými neziskovými organizacemi CPPT, o.p.s., POINT 14, občanské sdružení Ponton, SOS Archa, Bílý kruh bezpečí, atd. V rámci města Plzně aktivně fungují dvě pracovní skupiny pracovní skupina prevence kriminality a pracovní skupina protidrogové prevence. Primární prevence rizikového chování je řešena z pohledu obou pracovních skupin. Členové pracovních skupin jsou erudovaní zástupci různých subjektů a organizací zabývajících se v rámci své praxe uvedenou problematikou. Vedle jiných jsou to pro danou oblast zejména zástupci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň, pracovníci OSPOD, zástupci ŠMP plzeňských škol a zástupci NNO poskytujících své služby v oblasti primární prevence. Při přípravě protidrogového plánu proběhlo setkání se ŠMP plzeňských základních škol, kde byly zjišťovány nedostatky a požadavky škol v oblasti primární prevence rizikového chování. Závěry z tohoto setkání byly projednány v rámci pracovní skupiny protidrogové prevence a jsou zohledněny ve strategické části protidrogového plánu (priorita 2 Primární prevence rizikového chování na školách Zefektivnění systému v oblasti specifické primární prevence rizikového chování na školách). Na základě jednání pracovní skupiny prevence kriminality bylo v roce 2012 zorganizováno metodiky PPP ve spolupráci se SVP, BEZP MMP a OŠMT MMP setkání ředitelů a ŠMP plzeňských základních škol k řešení problematiky práce s dětmi se SPUCH inklinujícími k rizikovému způsobu chování. Závěry z tohoto setkání ukázaly zejména: nutnost podpory činnosti ŠMP na školách, potřebnost pravidelného a systémového setkávání pedagogického sboru či užšího týmu na půdě školy k řešení dané problematiky, potřebnost zajištění finančních prostředků na další vzdělávání pedagogů (zejména ŠMP) v dané problematice a na úhradu programů primární prevence, zavedení funkce školního psychologa či přítomnost jiného odborníka přímo ve škole, 17

20 vytvoření vnitřního nařízení ředitele školy (metodický postup k informačnímu toku vázaný k rizikovému chování). Služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek zajišťují v rámci města Plzně organizace Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (CPPT, o.p.s.) a POINT 14. Organizace CPPT, o.p.s. realizuje také vzdělávání pedagogů - Specializační kurz prevence rizikového chování a další tematické semináře určené zejména ŠMP. Název organizace Služby specifické primární prevence užívání návykových látek v Plzni Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. POINT 14 Název projektu/ programu P-centrum, středisko primární prevence Specifická primární prevence Nízkoprahový klub Páteční klub Cílová skupina - třídní kolektivy 2. stupně ZŠ a SŠ - třídní kolektivy se zvýšenou možností výskytu rizikového chování - děti a dospívající se zvýšenou mírou rizikového chování - pedagogové a pedag. pracovníci - rodiče - třídní kolektivy 2. stupně ZŠ - 1. a 2.ročníky SŠ a SOU - pedagogové a pedag. pracovníci - rodiče - mladiství let - mladiství doporučováni soc. pracovníkem (OSPOD) Typ SPP dle standardů odborné způsobilosti Programy specifické PP poskytované v rámci školní docházky Vzdělávací programy v oblasti specifické PP Programy včasné intervence Primární prevence v rámci školní docházky Primární prevence mimo rámec školní docházky Zaměření SPP - všeobecná - selektivní - indikovaná - všeobecná - selektivní - indikovaná Výzkum v oblasti primární prevence rizikového chování V rámci města Plzně byla v roce 2008 provedena rozsáhlá studie zohledňující různé aspekty z oblasti primární prevence rizikového chování Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách. Jedná se o jediný takto 18

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Certifikace kvality programů PP UNL

Certifikace kvality programů PP UNL Certifikace kvality programů PP UNL PROČ a KČEMU! Bc. Alena Vrbová, DiS., Ledovec, o. s. Bc. Ing. Jiří Hort, Ph.D., KOTEC o. s. Cože? jak si dnes stojí programy specifické primární prevence, které prošly

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice 1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice Rapotice 2/ 30 PŘEHLED VĚZNIC : vazba, trest a detence Rapotice 3 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : spec. oddělení SpO s poruchami duševními a s por. chování SpO pro TPN SpO

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více