Obsah zápisu za rok 2005.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah zápisu za rok 2005."

Transkript

1 Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu od 1.dubna pod názvem Nemocnice s.r.o. Počátky. Neméně významným počinem byla i masivní rekonstrukce a modernizace několika výrobních hal v závodě Agrostroj a znovu zahájení provozu od Obě akce přispěly ke zvýšení zaměstnanosti v našem obvodu o několik desítek pracovních míst. Příjemnou zprávou bylo i to, že hospodaření města skončilo dosti výrazným přebytkem, což umožnilo provádět s předstihem projekční přípravu, zejména oprav komunikací a chodníků v příštím roce. Ve spolupráci s Okresní správou silnic byla provedena nákladná rekonstrukce Lázeňské ulice a jejího okolí a bylo zahájeno s pomocí státní dotace i rozšíření Sportovní haly o potřebné provozní prostory. Je rovněž nutno zmínit, že dvoumilionová dotace umožnila potřebnou rekonstrukci dvou fotbalových hřišť na stadionu. Nové majitele dostalo i rekreační středisko Volmanec a areál Dětské léčebny ve sv. Kateřině a byly zde zahájeny rekonstrukční stavební práce. Modernizace a výstavby se dočkalo i místní Agrodružstvo, kde byl uveden do provozu moderní kravín pro 170 dojnic a zahájeny rekonstrukční práce ve starých provozních budovách, tak, aby všechny dojnice byly soustředěny na jedno místo. Již tradicí se stalo pořádání jarního,,dne přírody a podzimních,,václavských slavností. Televize Prima natáčela v našem kinosále dva díly seriálu J.Krampola,,Nikdo není dokonalý. Úspěšně pokračovala spolupráce se švýcarskými přáteli z města Konolfingen i s organizacemi z obce Lokca na Slovensku. 71

2 Obsah zápisu za rok Název statě list Název statě 73 Činnost Měst.rady a zastupitelstva 114 Historie zubařů v Počátkách 80 Výstavba města 116 Spartak bilancoval 83 Strategie rozvoje města 117 Rekonstrukce fotbal stadionu 84 Hospodaření města 117 TJ Spartak Sport pro všechny 90 Matrika 119 Kulturní a společenské dění Dávky soc. péče a nezaměstnanost 125 Den přírody 92 Žijí mezi námi 128 Václavské slavnosti 94 Obvod. odd. Policie ČR 130 Agrostroj, závod Počátky 95 Sbor dobrovol.hasičů 132 ČESAD kamionová dopr. Počátky 97 Počasí Český rybářský svaz, org. Počátky 99 Zákl. škola 134 Tříkrálová sbírka 101 Mateř. škola 134 Co hýbalo veřejností na jaře Zákl. umělecká škola 135 Rekonstrukce železniční trati 104 Kulturní zařízení města 136 Počátecké kino ano nebo ne 105 VTS zimní údržba ulic a chodníků 136 Světové dny křesťanské mládeže 106 Pitná voda 107 Změny v obchodní síti 109 Hospodaření Agrodružstva Počátky 111 Lesy města Počátky 112 Myslivci bilancovali 112 Nemocnice s.r.o. Počátky 72

3 Zastupitelstvo a rada města činnost v roce Městská rada se sešla a roce 2005 celkem 14x.. Na svých zasedáních se zabývala běžnými provozními problémy v rámci svých kompetencí a připravovala návrhy pro zasedání zastupitelstva. V tomto zápisu do kroniky se budu zabývati samostatně jenom některými zásadními rozhodnutími a návrhy, ostatní činnost popíši souhrnně. Zasedání č.38 z Doporučení zastupitelstvu města převést výsledek hospodaření organizační složky Lesy města Počátky z roku 2004 zpět do rozpočtu organizace s určením fin.prostředků na nákup ojetého motorového vozidla. Dále pak rada navrhuje schválit rozpočtovou změnu na pokrytí nákladů na zřízení el. přípojky u garáží býv. nemocnice ve výši Kč. Rovněž doporučuje neměnit usnesení z min. roku o výběru pověřené obce III pro Počátky a jeho místní části, kdy bylo dle výsledku veřejné ankety vybráno město Pelhřimov. Nesouhlasí se proto se současnou snahou města Kamenice n. L., aby správní činnost pro náš obvod vykonával Městský úřad v Kamenici n. L. Dále rada vzala na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 a také uložila vedoucím zařízení a organizačních složek města, aby do předložili radě výhledovou studii činnosti do roku 2005 v rámci svých kompetencí. Rada schválila konečný návrh smluv o výpůjčce tělovýchovného zařízení mezi městem Počátky a TJ Spartak a SDH Počátky. Dále schválila smlouvu o dílo s firmou Way projekt s.r.o. Jindř. Hradec na projekt stavby místní komunikace u nových rod. domků v lokalitě,,nad Lipárky za cenu Kč a na projekt stavby,,stavební úpravy Švermovy ulice za cenu Kč. Dále rada vzala na vědomí odborné vyjádření Národního památkového ústavu, pracoviště Brno, o možnosti změny povrchu části Lázeňské ulice v městské památkové zóně. Zasedání č. 39. z

4 Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny Mateřské školy z důvodu záměru pronájmu prostor kuchyně školky pro Nemocnici Počátky s.r.o. Rada vzala na vědomí projekt vybavení MěÚ Počátky informačními technologiemi 1.etapa, zpracovaný Ing. Kadlecem a Ing. Rudišarem a oznámení o zahájení stavebního řízení pro akci,,stavební úpravy Sportovní haly a informaci o získání,,elektronického podpisu pro město Počátky. Zasedání č.40 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit výsledek hospodaření města za rok Dále vzala na vědomí informaci min. kultury o přídělu státní podpory pro regeneraci městské památkové zóny pro rok 2005 ve výši 760 tisíc Kč. Rada schválila specifikaci cen prací a služeb Vodotech. služeb s.r.o. pro rok 2005 ve výši 3, Kč. Rada schválila pověření firmě RTS Brno k vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku,,rekonstrukce a dovybavení nemovitostí v majetku města Počátky. Zasedání č.41 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové změny na opravu soc. zařízení v budově KZM, opravu fasády peč.domu v Tyršově ulici a rekonstrukci navržených chodníků a komunikací ve městě a místních částech. Dále schválila nákup 50 ks knih,,magickým krajem Vysočiny od autorky Marie Holečkové pro propagaci města a vzala na vědomí žádost zaslanou generálnímu řediteli podniku Lesy ČR s.p. o fin. prostředky na opravu kaple sv. Vojtěcha a lesních komunikací. Dále schválila změnu lesního hospodáře. Touto funkcí pověřila ved. Lesů města Počátky R. Mráčka, který získal licenci odborného lesního hospodáře. Rada rovněž schválila pozvání zástupců města Konolfingen na Václavské slavnosti 2005, jmenování zástupců města do výběrové komise na stavební akci,, Rekonstrukce a dovybavení nemovitostí města a podmínky pro uzavření smlouvy o pronájmu stravovacího provozu mateřské školy pro účely Nemocnice s.r.o. Počátky. Zasedání č.42 z Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej hasič. vozu CAS 25 Š 706, schválit fin. výpomoc org. složce,,lesy Počátky ve výši Kč na nákup rozmítací pily s průřezem 15 cm a výši podílů města k dotaci na regeneraci městské památkové zóny v r.2005 ve výši 350 tis.kč. Rada schválila upravený návrh nájemní smlouvy na pronájem kuchyně v budově mateř. školy pro Nemocnici s.ro. Počátky za nájemné Kč ročně. 74

5 Zasedání č.43 z Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej staré hasič. stříkačky z Leskovce a použít prostředky z tohoto prodeje a dřívějšího prodeje hasič. cisterny na nákup vyprošťovacího zařízení při autohaváriích.. Rada schvaluje použití výtěžku z výherních hracích automatů za rok 2004 na částečné krytí výdajů provozu pečovatelské služby. Dále schvaluje zaplacení cestovních výloh studentům, kteří navštíví naše město aby ve spolupráci s Památkovým ústavem Brno vypracovali studii rekonstrukce historického náměstí. Rada vzala na vědomí soubor protipovodňových opatření vydaný povodňovou komisí, informaci o připravované delegaci do partnerské obce Lokca na Slovensku, zápisy z jednání některých komisí. Rada schválila smlouvu o dílo na studii oprav komunikací v Počátkách včetně propočtu nákladů na dobu příštích 5 let a uložila stavebnímu odboru připravit potřebné podklady. Zasedání č.44 z Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit závěrečný účet města za rok 2004 a některé další fin. záležitosti, vyhrazené k rozhodnutí zastupitelstvu. Rada vzala na vědomí informace pracovníků MÚ k setkání důchodců, průběhu,,dne přírody, stavu udržovaných ploch ve městě, o stavebním řízení na rekonstrukci chodníků v Lázeňské ulici, informaci starosty z 9. sjezdu Svazu měst a obcí konaného ve Žďáru n.sázavou a informaci místostarostky z návštěvy v Konolfingenu.. Rada schválila návrh starosty na vyhlášení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě a místních částech, vyhlášení výběrového řízení na akci oprava fasády domu čp. 256 v Tyršově ulici a na provedení akce rekonstrukce záchodů a kuchyňky v domě čp. 87. Horní ulice, vydala souhlas ke zpřístupnění věže kostela sv.jana Křtitele na náměstí pro veřejnost. Zasedání č. 45 z Rada vzala na vědomí informaci o získání fin. příspěvku na vybavení knihovny knihovnickým nábytkem z grantového programu kraje Vysočina ve výši Kč, schválila pořízení programového vybavení pro inventarizaci majetku města, vzala na vědomí smlouvu o výkonu lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost s Nemocnicí Pelhřimov a pro dospělé s Nemocnicí Počátky s.r.o., schválila vybudování dětského koutku v městském parku Počátky Zasedání č.46 z

6 Rada doporučila zastupitelstvu města odkoupení ideální poloviny jezera Valcha od rodiny Konečných, uzavření provozu kina ke konci roku, rozpočtovou změnu ve výši 500 tisíc Kč na výstavbu přístupové komunikace k novostavbám v lokalitě,,u Vesce, novou zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovol. hasičů, přijetí státní dotace na regeneraci městské památkové zóny ve výši 760 tisíc Kč Rada schválila převod fin. prostředků z rezervního fondu školy na nákup nové myčky na nádobí ve výši Kč, stanovila vedoucího KZM p.v. Kratochvíla koordinátorem města na přípravu žádostí a projektů z vyhlašovaných fondů a grantů s pravomocí pro zařízení města a jeho příspěvkové organizace. Rada doporučuje na základě projednaných dokumentů a připomínek uskutečnit v říjnu besedu na téma,,strategie rozvoje města Rada vzala na vědomí informaci předsedkyně Výboru pro partner. spolupráci o připravované návštěvě starosty města Konolfingen a jeho manželky na Václavských slavnostech. Rada schválila smlouvu o dílo na akci,,rekonstrukce a dovybavení nemovitostí v Počátkách v hodnotě 8, Kč. Rada.vzala na vědomí vyhodnocení soutěže o květinovou výzdobu, informace o jednání s novým majitelem Lázní sv. Kateřiny p. Petrem Zemplinerem. Zápis č. 47 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu na výstavbu vodovodního a kanalizačního řádu pro novostavby rod.domů v lokalitě za ulicí Krátká a pravidlo, že napříště bude město prodávat pro výstavbu rod. domů pouze pozemky již zainvestované inženýrskými sítěmi a přístupovými komunikacemi. Rada vzala na vědomí informace o přípravě výběrových řízení na plánované akce rekonstrukcí místních komunikací. Zápis č.48 z Rada doporučuje schválit zastupitelstvu smlouvu o vytvoření nového sdružení dobrovolného svazku obcí,,lípa se sídlem v Kamenici n. L, protože stávající sdružení Mikroregion Pelhřimovsko-jih bylo zrušeno, vyhlášení záměru na prodej nemovitostí z majetku města p.p. 4136/26 a 4136/3 o výměře cca 1450 m3, vyhlášení záměru na provedení směn nemovitých majetků s Krajem Vysočina. Rada bere na vědomí zahájení řízení o povolení předčasného užívání stavby,,rekonstrukce chodníků v Lázeňské ulici, zahájení územního řízení stavby,,místní komunikace včetně kanalizace a vodovodu k novostavbám za Lipárky. Rada schvaluje aktualizovaný Organizační řád Městského úřadu a bere na vědomí aktualizovaný Pracovní řád Městského úřadu, dohodu o partnerství a spolupráci 76

7 mezi ing. D.Karáskem-žadatelem a městem Počátky partnerem na akci,,dokončení penzionu,,u Karásků, na kterou má žadatel požádáno o grant z Kraje Vysočina. Zápis č.49 z Rada schvaluje žádost řed. zákl. školy na převod fin. prostředků z rezervního fondu ve výši 100tisíc Kč na vybavení nové jazykové a hudební učebny potřebným nábytkem a technikou., zřízení odborné skupiny pro stanovení rozvahy potřeb, postupu a nákladů na rekonstrukci budovy kina a budovy čp. 249 v Březinově ulici ve složení Vít Kratochvíl, Petr Zadák, Jan Soukup, Martin Pavlíček a Bohuslav Kyba, informace pro radu do Rada bere na vědomí informaci starosty města o návštěvě zástupců organizací města na Pražském hradě v rámci akce,,den české státnosti spojenou s prohlídkou parlamentních budov. Zápis č.50 z Rada doporučuje zastupitelstvo schválit navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na 490 Kč/osoba, zahrnout částku Kč 200 tisíc do rozpočtu města na zpracování projektové dokumentace pro nutnou rekonstrukci budovy kina a sousedního domu čp.7 Rada bere na vědomí návrh příjmové části rozpočtu na rok 2006, žádost o státní dotaci na rekonstrukci místních komunikací města v roce 2006 v částce 8 mil. Kč. Rada schvaluje doplnění údaje na pomníku padlých z 1.svět.války připsáním jména svobodníka Jana Ledvinky, padlého v bitvě u Zborova, provedení konečného zápisu do kroniky města za rok 2004, smlouvu o půjčce 500 tisíc Kč Vodotech. službám na invest. akci místní komunikace,,nad Lipárky, zadání inv. akce,,místní komunikace předkladateli nabídky ve výběr.řízení firmě JP trans-servis s.r.o. p. Přeslička Josef. Zápis č.51 z Rada doporučuje zastupitelstvu navýšit příspěvek KZM na částku 650 tisíc Kč v souvislosti s vyššími příjmy, než bylo rozpočtováno. Rada bere na vědomí zahájení stavebního řízení pro stavbu,,rekonstrukce komunikace a chodníku ve Švermově ulici a stavby,,stavební úpravy parkoviště na sídlišti v Počátkách, dále pak stavby,,rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Krátká Počátky. Mimo jednání, popisovaná výše, se rada zabývala problémy týkajícími se běžného provozu městského úřadu, města a městských organizací, různými nájemními smlouvami, přidělováním bytů a prodejem malých pozemkových parcel občanům i organizacím., korespondencí s krajským úřadem kraje Vysočina i se 77

8 samosprávnými orgány kraje. Pochopitelně také s některými ministerstvy a státními úřady. Městské zastupitelstvo se sešlo v tomto roce 6x. Na svých zasedáních se zastupitelé zabývali převážně záležitostmi týkajícími se městských financí a změnami v držbě městského majetku, návrhy městské rady i návrhy finančního a kontrolního výboru. Některá zásadní rozhodnutí uvedu u popisů průběhu jednotlivých plenárních schůzí. 18.zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno : prodej 3 garáží, dříve užívaných Všeob. veřejnou nemocnicí soukromým osobám, vyřazení movitého majetku města z evidence na základě výsledku inventur a návrhů inventurních komisí, změna zřizovací listiny Mateřské školy z důvodu pronájmu kuchyně školy Nemocnici Počátky s.r.o., která zde bude provozovat vyvařování celodenní stravy pro nemocnici i pro mateřskou školku a pro občany, kteří si pro obědy do školky docházeli. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytování účelových půjček fyzickým i právnickým osobám z Fondu modernizace bydlení v roce Dále bylo uloženo starostovi města, aby oslovil starosty okolních obcí a krajské zastupitele a seznámil je se záměrem ředitele krajské Zdravotnické záchranné služby o zrušení stanice Rychlé záchranné služby v Počátkách s cílem, aby prosazovali v Zastupitelstvu kraje Vysočina zachování stávajícího stavu. Dále zastupitelstvo nesouhlasilo s návrhem na reformu veřejné správy s možností vytvoření správního obvodu u Městského úřadu v Kamenici n. L. a trvalo na předchozím usnesení, kdy byly Počátky podle výsledků občanské ankety zařazeny pod pověřenou obec III - Město Pelhřimov. 19. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: prodej hasičského vozu a prodeje sanitních vozů z bývalé všeob. veř. nemocnice Počátky, výše podílu města na obnovu památek ve vlastnictví města i jiných vlastníků v městské památkové zóně. Dále byly schváleny rozpočtové změny v souladu s návrhem zpracovaném vedoucí fin. odboru a použití přebytků hospodaření z roku 2004 ve výši 6, Kč. Rovněž byl zrušen obecně závaznou vyhláškou č.1 dosavadní řád pohřebiště a vydána závazná vyhláška č. 2 která obsahuje nový řád pohřebiště odpovídající změně některých zákonů. Dále bylo schváleno zakoupení výkonnější rozmítací pily pro městskou pilu. 20. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno : závěrečný účet města za rok 2004 včetně opatření k nápravě nedostatků zjištěných odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. Dále pak 78

9 prominutí nedobytných pohledávek za zrušenou organizací výr. družstvo Stavba Počátky v částce a za býv. provozovatelem areálu Volmanec v částce Kč., exekuce byla bezvýsledná a pohledávky jsou promlčeny. 21. zasedání zastupitelstva ze dne Bylo schváleno: několik rozpočtových změn, nová zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Počátky, nová zřizovací listina školské rady při zákl. škole, volba kandidátů přísedících Okresního soudu v Pelhřimově. Zastupitelstvo neschválilo uzavření provozu promítání filmů v kině Počátky k a odložilo do dalšího zasedání nabídku odkoupení ideální poloviny rybníků Malé a Velké jezero Valcha od rodiny Konečných. 22..zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: řada záměrů na prodej nemovitostí z majetku města, realizace investiční akce,,vodovodní a kanalizační řád pro novostavby rod.domů nad ulicí Krátkou, řada rozpočtových změn, z nichž největší bylo přijetí investiční dotace od min. financí ve výši 7, Kč, určené na rekonstrukci a dovybavení nemovitostí města. Dále byl schválen písemný návrh na rekonstrukci a intenzifikaci městské čistírny odpadních vod varianta,,úplná rekonstrukce ČOV nová technologie i příslušná stavební část a smlouva o vytvoření nového dobrovolného svazku obcí -,,Svazek obcí Lípa se sídlem v Kamenici n. L. Nebylo schváleno navržené zvýšení výše ceny stočného od na Kč 13,40 za m3 bez DPH 23. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: byla zrušena obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.3/2003 a vydána nová č.4/2005 v souvislosti s navýšením ceny za svoz odpadu v roce Dále byl schválen rozpočet města na rok 2006 jako přebytkový. Objem příjmů 30, Kč, objem výdajů 28, Kč. Pak byly schváleny i poslední rozpočtové změny týkající se rozpočtu v roce 2005 a prodej pozemků o výměře 1448 m3 novému majiteli Lázní sv. Kateřiny firmě ŠÉM a.s. Praha 2. 79

10 Výstavba města v roce Příloha č.4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 34. Hlavní stavební akcí města na které spolupracovaly Vodotechnické služby s Okresní správou silnic byla rekonstrukce Lázeňské ulice, jak inženýrských sítí, tak chodníků a vozovky v úseku od křižovatky s Horní ulicí téměř až k odbočce z Jihlávecké silnice do Kališť. Další akcí byla výstavba dětského dopravního hřiště na zahradě u Mateřské školy a obnova fasády na pečovatelském domě č.1. v Tyršově ulici. Několik významných staveb bylo realizováno jinými investory. Na prvním místě nutno uvést zahájení a dokončení přestavby budov zrušené počátecké nemocnice. Nová organizace Nemocnice Počátky s.r.o. nejprve od 1.4. uvedla do provozu rekonstruovaný bývalý pavilon interny pro potřeby dlouhodobě nemocných a následně od 1.6. rekonstruované prostory chirurgického odd. a ambulantních ordinací v hlavní budově. Nová,,Léčebna dlouhodobě nemocných disponuje nyní 120 lůžky a poskytuje služby na vysoké úrovni.nejen občanům Počátek, ale i širokému okolí a velkým nemocnicím, od kterých přejímá pacienty po operacích k následné péči. Agrodružstvo Počátky dokončilo výstavbu nového kravína pro 170 dojnic na farmě,,lihovar s moderní dojírnou pro cílové řešení soustředění všech 400 dojnic do jednoho objektu. Agrostroj a.s. Pelhřimov provedl rekonstrukci tří hal v uzavřeném objektu místního závodu Agrostroje, jejíž výsledkem bylo vybudování moderního provozu vybaveného špičkovou technologií. Provoz zde byl zahájen od 1.listopadu. Ve výchovném ústavu pro děti a mládež byla dokončena nástavba ubytovacího objektu o jedno podlaží a tento vyhovuje současným hygienickým normám. V lese nad hájovnou byla rekonstruována kaple sv. Vojtěcha. Nový majitel rekreačního střediska Volmanec zahájil práce na zřízení plochy pro cestovní karavany s přípojkami vody a el.proudu a stavbu sociálního zařízení. Nový majitel Lázní sv. Kateřiny zahájil práce na přestavbě tohoto zařízení na léčebnu obézních pacientů. V prostoru u Vesce a nad Krátkou ulicí vyrůstá několik nových rodinných domků a pokračují generální opravy nájemních domů. Pod Nádražní ulicí vyrostla nová řada garáží. Vydaná stavební povolení v roce Matějů Luboš a Lenka Počátky výstavba kolny u čp. 557 Sládkova ulice. Janková Jana Počátky výstavba půdního bytu v čp. 28 Palackého nám. Nemocnice Počátky, s.r.o. stavební úpravy v nemocničních budovách čp. 206 Havlíčkova ulice. 80

11 Město Počátky změna vytápění a dostavba tech.vybavení Sportovní haly. Jaroslav Vrábel ml. Sídliště 568 výstavba rod.domku v lokalitě Lipárky. Fuk Pavel a Fuková Hana čp. 419 Tyršova ul. přístavba garáže. Martina Hašpicová a Michal Šindelář, Stodolní ulice čp úpravy rod.domku. EON a.s. kabelizace el.vedení n.n. ve Švermově ulici. Lenka a Ladislav Havlů, Švermova ul. čp. 472 úpravy RD. Milena a Roman Šohajovi, Lipárky čp. 529 výstavba RD v lokalitě Lipárky, Camping Fontána s.r.o. Olomouc zbourání srubů v rekr. střed Volmanec a vybudování betonové plochy pro karavany, sociální zařízení a nádrž na propan-butan tamtéž. Majitelkou zařízení je paní Jantje Roering-Wessels z Holandska. Milena a Jaroslav Drbalovi, Moravské nám čp. 527-stav. úpravy domku čp.287 tamtéž. Stavební bytové družstvo Pelhřimov stavební úpravy domů čp.532 a 533 na sídlišti Lipárky- výměna krytin a zateplení s fasádou. Jaroslav Krejča, ul. Rudé armády čp. 324 stavební úpravy a přístavba garáže. Čehák Bohumil, Havlíčkova ul. čp. 222 plynofikace RD. Přeslička Josef, Tovární 678 plynofikace starých budov v bývalém Agrostroji. Martin Šroufek, ul.rudé armády čp. 137 plynofikace bytu. Agrostroj a.s. Pelhřimov stavební úpravy hal v provozovně Počátky. Manželé Urbánkovi, Leskovec čp. 6 stavební úpravy rekr. domu. Manželé Poláčkovi, Na Výsluní čp. 653 přístavba RD. Miluše a Luděk Peltánovi, Praha stav.úpravy rekr. domu a přístavba hospodářské budovy v Heřmanči -/bývalý Vašíčkův statek/. Mikolášek Miloš, Zahrádky nástavba garáže ve Vodičkově ulici čp Eva a Zdeněk Novákovi, Sládkova ul. čp. 516 plynofikace RD. ŠEM, a.s. Praha, jednatel Petr Zempliner, Sv.Kateřina čp. 328 stavební úpravy budov bývalé Dětské léčebny na rekreační komplex pro odtučňovací kůry.. Rekonstrukce Lázeňské ulice vozovka, chodníky a inž. sítě. Kolaudace staveb v r Vlad. Haruda, Vesce čp. 25 stavební úpravy RD. Garáže pod Nádražní ulicí- kolaudace další řady. Povolný Aleš, Stodolní čp. 682 kolaudace přízemí pro provozovnu pneuservisu. Ing.Petr Jašek a Vanda Jašková, Nádražní ul. čp. 460 nástavba RD a stavba garáže v zahradě. 81

12 Svobodová Vlasta, Moravské nám. čp. 281 stavební úpravy RD. Nemocnice Počátky, s.r.o. stavební úpravy budov býv. interny a chirurgie pro léčebnu dlouhodobě nemocných. Agrodružstvo Počátky zkušební provoz nového kravína na farmě,,lihovar. Manželé Krátkých, Palackého nám. čp. 16 změna užívání provozních místností pro cukrárnu pí. Šárky Škodové ze Studené. Martina a Václav Šelepovi, Horní ul.čp. 40 úpravy RD. Výchovný ústav a dětský domov, Horní ul. 617 nástavba budovy internátu v čp PhaDr. Otmar Krásl a Jana Kráslová, Moravské nám. čp. 290 novostavba RD. PhaDr. Otmar Krásl a Jana Kráslová změna užívání přízemí RD na provozovnu kadeřnictví. Agrostroj a.s. Pelhřimov kolaudace rekonstruovaných hal v provozu Počátky a povolení zkušebního provozu. Změny v držbě měst.pozemků. Hrnčířová Marie, Vesce čp. 22 prodej st.parc. 35/2 o výměře 31m2. Český Telecom zřízení věcného břemene na p.p. 4468/3, 3431/16, 3431/17 v k.ú. Počátky cena Kč. Ottová Jitka, Praha 3, Koněvova 2430/162- prodej st. parc 403/4, 27 m2 s garáží v Nádr. ulici, cena Český Červený kříž, OS.Pelhřimov, Táborská čp.1813, prodej st. parc.403/3, 27 m2 s garáží v Nádr. ulici, cena Kč. Kraj Vysočina, Jihlava Žižkova ul.57 darovací smlouva pro Město Počátky p.p. 4135/109, 19 m2, p.p.4519/7, 458 m2, účetní hodnota Kč. Eisner František a Lenka, Brandýs n.labem, Zápská čp prodej p.p. 322, m2 v k.ú Horní Vilímeč za Kč. Sýkorová Iveta, Strmilov, Martínkova čp. 470, prodej podílu 2/28 pp 88/5 k. ú. Počátky za cenu l Kč. Rychta Vlastimil, Počátky, Švermova ul. 486 prodej st. parc. 403/1, 31 m2 s garáží v Nádražní ulici za Kč. Kašparová Jarmila, Praha 4, Na Strži 1203/43, prodej p.p. 730/12, 268 m2 a p.p.733/2, 115 m2, k. ú.horní Vilímeč za Kč. 82

13 Chadim Ivan, Počátky, Sídliště 567 prodej st. p. 403/5, 27m2 s garáží a st. p. 403/6, 31 m2 s garáží v Nádražní ulici za Kč. Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, Tyršova 347 darovací smlouva p.p m2 v k.ú. Vesce a p.p. 4120/45, 63 m2 v kú Počátky za účetní cenu Kč- vodojem pro Vesci. Statek Nové Hrady s.p., Nové Hrady, Česká 74 výkup pro město Počátky p.p. o výměře m2 v k.ú Počátky- Kačerovky v prvním pásmu hygienické ochrany vodního zdroje pro vodovod města Počátky za Kč. IvetaSýkorová Strmilov a společníci Maděričová, Prylová, Čujan, Černý Jan,Jiří a Michal směnná smlouva pro zahradu u mateřské školky p.p.88/8 výměra 41 m2 /dává město/ a st. p. 131/3 o vým.185 m2 /získává město/ za rozdílovou cenu Kč. Eva Doskočilová, Počátky, Rudé armády čp prodej p.p. 4526/17 výměra 36 m2 v k.ú.počátky za Kč. Strategie rozvoje města do r Z podnětu starosty města Ing. Jana Třebického byla vypracována strategie rozvoje města v horizontu do r Rada města vyzvala ke spolupráci na tomto dokumentu komise rady, zařízení a organizační složky města, politické strany zastoupené v zastupitelstvu, zájmové organizace i podnikatelské subjekty ve městě. Ke svým námětům byli vyzváni prostřednictvím Počáteckého zpravodaje občané, prostřednictvím prázdninové soutěže i školní mládež. V září se uskutečnila veřejná beseda k předloženému dokumentu. Strategie rozvoje města má dvě hlavní úlohy analýzu současného stavu a nastavení priorit pro koordinaci směrování prostředků z vlastních fondů i fondů Evropské unie, komunikaci projednávání těchto priorit s veřejností a místními podnikateli. Od listopadu je v Poč. zpravodaji každý měsíc publikována jedna kapitola tohoto dokumentu. Výsledek diskuse i schválení tohoto dokumentu bude pak obsahem příslušné zprávy v zápisu do kroniky v roce

14 Hospodaření města v roce Hospodaření města bylo v letošním roce přebytkové, na dobrém výsledku se podílelo jednak překročení daňových příjmů téměř u všech druhů daní, přidělení mimořádné dotace na rekonstrukci některých městských nemovitostí i nižší výdaje u některých stavebních akcí. Byly dobře spláceny stávající úvěry a nebyly přijaty žádné nové půjčky. Příjmy: Daň ze závislé činnosti 3, Daň ze ZČ podle zaměstnanců Daň z příjmů srážková Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 1, Daň z příjmů právnických osob 4, Daň z příjmů PO za obec 1, Daň z přidané hodnoty 6, Daň z nemovitostí 1, , Správní poplatky Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek z místa Poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za výherní hrací přístroje Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí zemědělské půdy Splátky půjček ze sociálního fondu Splátky z půjček z Fondu rozvoje bydlení-občané Splátky půjček z FRB - obec Splátky půjček z FRB stavební družstvo Úroky z fondu rozvoje bydlení Příspěvek obcí na provoz zákl.školy

15 Prodej inv. majetku býv. nemocnice Bytové hospodářství služby, nájmy 1, Nebytové prostory služby, nájmy Pronájem obř.síně na hřbitově , Hřbitovní poplatky Odvoz odpadů 1, Pronájem honitby a Valcha Prodej popelnic Pronájem pozemků Pronájem sportovních zařízení Příjem z městských lesů 2, Dar na opravu kaple sv.vojtěcha od Lesů ČR Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s peč.službou - pronájem Dům s peč.službou náhrada za jídlonosiče Vnitřní správa - nájmy Vnitřní správa kopírování, hlášení rozhlasem Vnitřní správa ostatní příjmy Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů Úroky a dividendy Prodej majetku - pozemky Prodej majetku - budovy Sbor dobrovol.hasičů soukr.telefony Sbor dobrovol. hasičů pronájem prostor Sbor dobrovol.hasičů prodej majetku Smlouva za výkon komise pro přestupky od obcí Pronájem Sokolovny 1, Vratka DPH za svoz odpadu od SOMPO Tříděné odpady převod od SOMPO Nahodilé příjmy Sankční platby Krajská lék. služba první pomoci Dotace sociální dávky školství

16 - výkon státní správy 1, sbor dobrovol. hasičů veřejně prospěšné práce Dotace rekonstrukce nemovitosti 7, zákl. a mateř škola Dotace na kanalizaci v Leskovci obnova památek nákup kontejnerů vybavení DPS a KZM údržba chráněné louky v H.Vilímči Odvod zákl.školy vratka dotace 50 Převod zůstatku depozitního účtu , Příjmy celkem 44, Výdaje: Silnice /doprava/ údržba a opravy Cholunská cesta od Setory k Agrodružstvu-asfalt Lázeňská ul. výměna chodníků Silnice - projekty Vratka za pozemky u Vesce , Pitná voda pozemky v Kačerovkách výkup Kanalizace v místní části Leskovec Mateřská škola příspěvek od města Základní škola příspěvek od města Základní škola příspěvek kraji Stravování v mateř.škole příspěvek od města Stravování v zákl.škole přísp.od města Zákl.umělecká škola telefony a el.energie , Sportovní hala Zabezpečení veřejné soutěže na rek.sport.haly Muzeum příspěvek na činnost 1, Muzeum přísp. od Úřadu práce ,

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starosty obce Šilheřovice za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Radek Kaňa, starosta obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2015 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více