Obsah zápisu za rok 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah zápisu za rok 2005."

Transkript

1 Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu od 1.dubna pod názvem Nemocnice s.r.o. Počátky. Neméně významným počinem byla i masivní rekonstrukce a modernizace několika výrobních hal v závodě Agrostroj a znovu zahájení provozu od Obě akce přispěly ke zvýšení zaměstnanosti v našem obvodu o několik desítek pracovních míst. Příjemnou zprávou bylo i to, že hospodaření města skončilo dosti výrazným přebytkem, což umožnilo provádět s předstihem projekční přípravu, zejména oprav komunikací a chodníků v příštím roce. Ve spolupráci s Okresní správou silnic byla provedena nákladná rekonstrukce Lázeňské ulice a jejího okolí a bylo zahájeno s pomocí státní dotace i rozšíření Sportovní haly o potřebné provozní prostory. Je rovněž nutno zmínit, že dvoumilionová dotace umožnila potřebnou rekonstrukci dvou fotbalových hřišť na stadionu. Nové majitele dostalo i rekreační středisko Volmanec a areál Dětské léčebny ve sv. Kateřině a byly zde zahájeny rekonstrukční stavební práce. Modernizace a výstavby se dočkalo i místní Agrodružstvo, kde byl uveden do provozu moderní kravín pro 170 dojnic a zahájeny rekonstrukční práce ve starých provozních budovách, tak, aby všechny dojnice byly soustředěny na jedno místo. Již tradicí se stalo pořádání jarního,,dne přírody a podzimních,,václavských slavností. Televize Prima natáčela v našem kinosále dva díly seriálu J.Krampola,,Nikdo není dokonalý. Úspěšně pokračovala spolupráce se švýcarskými přáteli z města Konolfingen i s organizacemi z obce Lokca na Slovensku. 71

2 Obsah zápisu za rok Název statě list Název statě 73 Činnost Měst.rady a zastupitelstva 114 Historie zubařů v Počátkách 80 Výstavba města 116 Spartak bilancoval 83 Strategie rozvoje města 117 Rekonstrukce fotbal stadionu 84 Hospodaření města 117 TJ Spartak Sport pro všechny 90 Matrika 119 Kulturní a společenské dění Dávky soc. péče a nezaměstnanost 125 Den přírody 92 Žijí mezi námi 128 Václavské slavnosti 94 Obvod. odd. Policie ČR 130 Agrostroj, závod Počátky 95 Sbor dobrovol.hasičů 132 ČESAD kamionová dopr. Počátky 97 Počasí Český rybářský svaz, org. Počátky 99 Zákl. škola 134 Tříkrálová sbírka 101 Mateř. škola 134 Co hýbalo veřejností na jaře Zákl. umělecká škola 135 Rekonstrukce železniční trati 104 Kulturní zařízení města 136 Počátecké kino ano nebo ne 105 VTS zimní údržba ulic a chodníků 136 Světové dny křesťanské mládeže 106 Pitná voda 107 Změny v obchodní síti 109 Hospodaření Agrodružstva Počátky 111 Lesy města Počátky 112 Myslivci bilancovali 112 Nemocnice s.r.o. Počátky 72

3 Zastupitelstvo a rada města činnost v roce Městská rada se sešla a roce 2005 celkem 14x.. Na svých zasedáních se zabývala běžnými provozními problémy v rámci svých kompetencí a připravovala návrhy pro zasedání zastupitelstva. V tomto zápisu do kroniky se budu zabývati samostatně jenom některými zásadními rozhodnutími a návrhy, ostatní činnost popíši souhrnně. Zasedání č.38 z Doporučení zastupitelstvu města převést výsledek hospodaření organizační složky Lesy města Počátky z roku 2004 zpět do rozpočtu organizace s určením fin.prostředků na nákup ojetého motorového vozidla. Dále pak rada navrhuje schválit rozpočtovou změnu na pokrytí nákladů na zřízení el. přípojky u garáží býv. nemocnice ve výši Kč. Rovněž doporučuje neměnit usnesení z min. roku o výběru pověřené obce III pro Počátky a jeho místní části, kdy bylo dle výsledku veřejné ankety vybráno město Pelhřimov. Nesouhlasí se proto se současnou snahou města Kamenice n. L., aby správní činnost pro náš obvod vykonával Městský úřad v Kamenici n. L. Dále rada vzala na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 a také uložila vedoucím zařízení a organizačních složek města, aby do předložili radě výhledovou studii činnosti do roku 2005 v rámci svých kompetencí. Rada schválila konečný návrh smluv o výpůjčce tělovýchovného zařízení mezi městem Počátky a TJ Spartak a SDH Počátky. Dále schválila smlouvu o dílo s firmou Way projekt s.r.o. Jindř. Hradec na projekt stavby místní komunikace u nových rod. domků v lokalitě,,nad Lipárky za cenu Kč a na projekt stavby,,stavební úpravy Švermovy ulice za cenu Kč. Dále rada vzala na vědomí odborné vyjádření Národního památkového ústavu, pracoviště Brno, o možnosti změny povrchu části Lázeňské ulice v městské památkové zóně. Zasedání č. 39. z

4 Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny Mateřské školy z důvodu záměru pronájmu prostor kuchyně školky pro Nemocnici Počátky s.r.o. Rada vzala na vědomí projekt vybavení MěÚ Počátky informačními technologiemi 1.etapa, zpracovaný Ing. Kadlecem a Ing. Rudišarem a oznámení o zahájení stavebního řízení pro akci,,stavební úpravy Sportovní haly a informaci o získání,,elektronického podpisu pro město Počátky. Zasedání č.40 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit výsledek hospodaření města za rok Dále vzala na vědomí informaci min. kultury o přídělu státní podpory pro regeneraci městské památkové zóny pro rok 2005 ve výši 760 tisíc Kč. Rada schválila specifikaci cen prací a služeb Vodotech. služeb s.r.o. pro rok 2005 ve výši 3, Kč. Rada schválila pověření firmě RTS Brno k vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku,,rekonstrukce a dovybavení nemovitostí v majetku města Počátky. Zasedání č.41 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové změny na opravu soc. zařízení v budově KZM, opravu fasády peč.domu v Tyršově ulici a rekonstrukci navržených chodníků a komunikací ve městě a místních částech. Dále schválila nákup 50 ks knih,,magickým krajem Vysočiny od autorky Marie Holečkové pro propagaci města a vzala na vědomí žádost zaslanou generálnímu řediteli podniku Lesy ČR s.p. o fin. prostředky na opravu kaple sv. Vojtěcha a lesních komunikací. Dále schválila změnu lesního hospodáře. Touto funkcí pověřila ved. Lesů města Počátky R. Mráčka, který získal licenci odborného lesního hospodáře. Rada rovněž schválila pozvání zástupců města Konolfingen na Václavské slavnosti 2005, jmenování zástupců města do výběrové komise na stavební akci,, Rekonstrukce a dovybavení nemovitostí města a podmínky pro uzavření smlouvy o pronájmu stravovacího provozu mateřské školy pro účely Nemocnice s.r.o. Počátky. Zasedání č.42 z Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej hasič. vozu CAS 25 Š 706, schválit fin. výpomoc org. složce,,lesy Počátky ve výši Kč na nákup rozmítací pily s průřezem 15 cm a výši podílů města k dotaci na regeneraci městské památkové zóny v r.2005 ve výši 350 tis.kč. Rada schválila upravený návrh nájemní smlouvy na pronájem kuchyně v budově mateř. školy pro Nemocnici s.ro. Počátky za nájemné Kč ročně. 74

5 Zasedání č.43 z Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej staré hasič. stříkačky z Leskovce a použít prostředky z tohoto prodeje a dřívějšího prodeje hasič. cisterny na nákup vyprošťovacího zařízení při autohaváriích.. Rada schvaluje použití výtěžku z výherních hracích automatů za rok 2004 na částečné krytí výdajů provozu pečovatelské služby. Dále schvaluje zaplacení cestovních výloh studentům, kteří navštíví naše město aby ve spolupráci s Památkovým ústavem Brno vypracovali studii rekonstrukce historického náměstí. Rada vzala na vědomí soubor protipovodňových opatření vydaný povodňovou komisí, informaci o připravované delegaci do partnerské obce Lokca na Slovensku, zápisy z jednání některých komisí. Rada schválila smlouvu o dílo na studii oprav komunikací v Počátkách včetně propočtu nákladů na dobu příštích 5 let a uložila stavebnímu odboru připravit potřebné podklady. Zasedání č.44 z Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit závěrečný účet města za rok 2004 a některé další fin. záležitosti, vyhrazené k rozhodnutí zastupitelstvu. Rada vzala na vědomí informace pracovníků MÚ k setkání důchodců, průběhu,,dne přírody, stavu udržovaných ploch ve městě, o stavebním řízení na rekonstrukci chodníků v Lázeňské ulici, informaci starosty z 9. sjezdu Svazu měst a obcí konaného ve Žďáru n.sázavou a informaci místostarostky z návštěvy v Konolfingenu.. Rada schválila návrh starosty na vyhlášení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě a místních částech, vyhlášení výběrového řízení na akci oprava fasády domu čp. 256 v Tyršově ulici a na provedení akce rekonstrukce záchodů a kuchyňky v domě čp. 87. Horní ulice, vydala souhlas ke zpřístupnění věže kostela sv.jana Křtitele na náměstí pro veřejnost. Zasedání č. 45 z Rada vzala na vědomí informaci o získání fin. příspěvku na vybavení knihovny knihovnickým nábytkem z grantového programu kraje Vysočina ve výši Kč, schválila pořízení programového vybavení pro inventarizaci majetku města, vzala na vědomí smlouvu o výkonu lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost s Nemocnicí Pelhřimov a pro dospělé s Nemocnicí Počátky s.r.o., schválila vybudování dětského koutku v městském parku Počátky Zasedání č.46 z

6 Rada doporučila zastupitelstvu města odkoupení ideální poloviny jezera Valcha od rodiny Konečných, uzavření provozu kina ke konci roku, rozpočtovou změnu ve výši 500 tisíc Kč na výstavbu přístupové komunikace k novostavbám v lokalitě,,u Vesce, novou zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovol. hasičů, přijetí státní dotace na regeneraci městské památkové zóny ve výši 760 tisíc Kč Rada schválila převod fin. prostředků z rezervního fondu školy na nákup nové myčky na nádobí ve výši Kč, stanovila vedoucího KZM p.v. Kratochvíla koordinátorem města na přípravu žádostí a projektů z vyhlašovaných fondů a grantů s pravomocí pro zařízení města a jeho příspěvkové organizace. Rada doporučuje na základě projednaných dokumentů a připomínek uskutečnit v říjnu besedu na téma,,strategie rozvoje města Rada vzala na vědomí informaci předsedkyně Výboru pro partner. spolupráci o připravované návštěvě starosty města Konolfingen a jeho manželky na Václavských slavnostech. Rada schválila smlouvu o dílo na akci,,rekonstrukce a dovybavení nemovitostí v Počátkách v hodnotě 8, Kč. Rada.vzala na vědomí vyhodnocení soutěže o květinovou výzdobu, informace o jednání s novým majitelem Lázní sv. Kateřiny p. Petrem Zemplinerem. Zápis č. 47 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu na výstavbu vodovodního a kanalizačního řádu pro novostavby rod.domů v lokalitě za ulicí Krátká a pravidlo, že napříště bude město prodávat pro výstavbu rod. domů pouze pozemky již zainvestované inženýrskými sítěmi a přístupovými komunikacemi. Rada vzala na vědomí informace o přípravě výběrových řízení na plánované akce rekonstrukcí místních komunikací. Zápis č.48 z Rada doporučuje schválit zastupitelstvu smlouvu o vytvoření nového sdružení dobrovolného svazku obcí,,lípa se sídlem v Kamenici n. L, protože stávající sdružení Mikroregion Pelhřimovsko-jih bylo zrušeno, vyhlášení záměru na prodej nemovitostí z majetku města p.p. 4136/26 a 4136/3 o výměře cca 1450 m3, vyhlášení záměru na provedení směn nemovitých majetků s Krajem Vysočina. Rada bere na vědomí zahájení řízení o povolení předčasného užívání stavby,,rekonstrukce chodníků v Lázeňské ulici, zahájení územního řízení stavby,,místní komunikace včetně kanalizace a vodovodu k novostavbám za Lipárky. Rada schvaluje aktualizovaný Organizační řád Městského úřadu a bere na vědomí aktualizovaný Pracovní řád Městského úřadu, dohodu o partnerství a spolupráci 76

7 mezi ing. D.Karáskem-žadatelem a městem Počátky partnerem na akci,,dokončení penzionu,,u Karásků, na kterou má žadatel požádáno o grant z Kraje Vysočina. Zápis č.49 z Rada schvaluje žádost řed. zákl. školy na převod fin. prostředků z rezervního fondu ve výši 100tisíc Kč na vybavení nové jazykové a hudební učebny potřebným nábytkem a technikou., zřízení odborné skupiny pro stanovení rozvahy potřeb, postupu a nákladů na rekonstrukci budovy kina a budovy čp. 249 v Březinově ulici ve složení Vít Kratochvíl, Petr Zadák, Jan Soukup, Martin Pavlíček a Bohuslav Kyba, informace pro radu do Rada bere na vědomí informaci starosty města o návštěvě zástupců organizací města na Pražském hradě v rámci akce,,den české státnosti spojenou s prohlídkou parlamentních budov. Zápis č.50 z Rada doporučuje zastupitelstvo schválit navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na 490 Kč/osoba, zahrnout částku Kč 200 tisíc do rozpočtu města na zpracování projektové dokumentace pro nutnou rekonstrukci budovy kina a sousedního domu čp.7 Rada bere na vědomí návrh příjmové části rozpočtu na rok 2006, žádost o státní dotaci na rekonstrukci místních komunikací města v roce 2006 v částce 8 mil. Kč. Rada schvaluje doplnění údaje na pomníku padlých z 1.svět.války připsáním jména svobodníka Jana Ledvinky, padlého v bitvě u Zborova, provedení konečného zápisu do kroniky města za rok 2004, smlouvu o půjčce 500 tisíc Kč Vodotech. službám na invest. akci místní komunikace,,nad Lipárky, zadání inv. akce,,místní komunikace předkladateli nabídky ve výběr.řízení firmě JP trans-servis s.r.o. p. Přeslička Josef. Zápis č.51 z Rada doporučuje zastupitelstvu navýšit příspěvek KZM na částku 650 tisíc Kč v souvislosti s vyššími příjmy, než bylo rozpočtováno. Rada bere na vědomí zahájení stavebního řízení pro stavbu,,rekonstrukce komunikace a chodníku ve Švermově ulici a stavby,,stavební úpravy parkoviště na sídlišti v Počátkách, dále pak stavby,,rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Krátká Počátky. Mimo jednání, popisovaná výše, se rada zabývala problémy týkajícími se běžného provozu městského úřadu, města a městských organizací, různými nájemními smlouvami, přidělováním bytů a prodejem malých pozemkových parcel občanům i organizacím., korespondencí s krajským úřadem kraje Vysočina i se 77

8 samosprávnými orgány kraje. Pochopitelně také s některými ministerstvy a státními úřady. Městské zastupitelstvo se sešlo v tomto roce 6x. Na svých zasedáních se zastupitelé zabývali převážně záležitostmi týkajícími se městských financí a změnami v držbě městského majetku, návrhy městské rady i návrhy finančního a kontrolního výboru. Některá zásadní rozhodnutí uvedu u popisů průběhu jednotlivých plenárních schůzí. 18.zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno : prodej 3 garáží, dříve užívaných Všeob. veřejnou nemocnicí soukromým osobám, vyřazení movitého majetku města z evidence na základě výsledku inventur a návrhů inventurních komisí, změna zřizovací listiny Mateřské školy z důvodu pronájmu kuchyně školy Nemocnici Počátky s.r.o., která zde bude provozovat vyvařování celodenní stravy pro nemocnici i pro mateřskou školku a pro občany, kteří si pro obědy do školky docházeli. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytování účelových půjček fyzickým i právnickým osobám z Fondu modernizace bydlení v roce Dále bylo uloženo starostovi města, aby oslovil starosty okolních obcí a krajské zastupitele a seznámil je se záměrem ředitele krajské Zdravotnické záchranné služby o zrušení stanice Rychlé záchranné služby v Počátkách s cílem, aby prosazovali v Zastupitelstvu kraje Vysočina zachování stávajícího stavu. Dále zastupitelstvo nesouhlasilo s návrhem na reformu veřejné správy s možností vytvoření správního obvodu u Městského úřadu v Kamenici n. L. a trvalo na předchozím usnesení, kdy byly Počátky podle výsledků občanské ankety zařazeny pod pověřenou obec III - Město Pelhřimov. 19. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: prodej hasičského vozu a prodeje sanitních vozů z bývalé všeob. veř. nemocnice Počátky, výše podílu města na obnovu památek ve vlastnictví města i jiných vlastníků v městské památkové zóně. Dále byly schváleny rozpočtové změny v souladu s návrhem zpracovaném vedoucí fin. odboru a použití přebytků hospodaření z roku 2004 ve výši 6, Kč. Rovněž byl zrušen obecně závaznou vyhláškou č.1 dosavadní řád pohřebiště a vydána závazná vyhláška č. 2 která obsahuje nový řád pohřebiště odpovídající změně některých zákonů. Dále bylo schváleno zakoupení výkonnější rozmítací pily pro městskou pilu. 20. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno : závěrečný účet města za rok 2004 včetně opatření k nápravě nedostatků zjištěných odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. Dále pak 78

9 prominutí nedobytných pohledávek za zrušenou organizací výr. družstvo Stavba Počátky v částce a za býv. provozovatelem areálu Volmanec v částce Kč., exekuce byla bezvýsledná a pohledávky jsou promlčeny. 21. zasedání zastupitelstva ze dne Bylo schváleno: několik rozpočtových změn, nová zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Počátky, nová zřizovací listina školské rady při zákl. škole, volba kandidátů přísedících Okresního soudu v Pelhřimově. Zastupitelstvo neschválilo uzavření provozu promítání filmů v kině Počátky k a odložilo do dalšího zasedání nabídku odkoupení ideální poloviny rybníků Malé a Velké jezero Valcha od rodiny Konečných. 22..zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: řada záměrů na prodej nemovitostí z majetku města, realizace investiční akce,,vodovodní a kanalizační řád pro novostavby rod.domů nad ulicí Krátkou, řada rozpočtových změn, z nichž největší bylo přijetí investiční dotace od min. financí ve výši 7, Kč, určené na rekonstrukci a dovybavení nemovitostí města. Dále byl schválen písemný návrh na rekonstrukci a intenzifikaci městské čistírny odpadních vod varianta,,úplná rekonstrukce ČOV nová technologie i příslušná stavební část a smlouva o vytvoření nového dobrovolného svazku obcí -,,Svazek obcí Lípa se sídlem v Kamenici n. L. Nebylo schváleno navržené zvýšení výše ceny stočného od na Kč 13,40 za m3 bez DPH 23. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: byla zrušena obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.3/2003 a vydána nová č.4/2005 v souvislosti s navýšením ceny za svoz odpadu v roce Dále byl schválen rozpočet města na rok 2006 jako přebytkový. Objem příjmů 30, Kč, objem výdajů 28, Kč. Pak byly schváleny i poslední rozpočtové změny týkající se rozpočtu v roce 2005 a prodej pozemků o výměře 1448 m3 novému majiteli Lázní sv. Kateřiny firmě ŠÉM a.s. Praha 2. 79

10 Výstavba města v roce Příloha č.4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 34. Hlavní stavební akcí města na které spolupracovaly Vodotechnické služby s Okresní správou silnic byla rekonstrukce Lázeňské ulice, jak inženýrských sítí, tak chodníků a vozovky v úseku od křižovatky s Horní ulicí téměř až k odbočce z Jihlávecké silnice do Kališť. Další akcí byla výstavba dětského dopravního hřiště na zahradě u Mateřské školy a obnova fasády na pečovatelském domě č.1. v Tyršově ulici. Několik významných staveb bylo realizováno jinými investory. Na prvním místě nutno uvést zahájení a dokončení přestavby budov zrušené počátecké nemocnice. Nová organizace Nemocnice Počátky s.r.o. nejprve od 1.4. uvedla do provozu rekonstruovaný bývalý pavilon interny pro potřeby dlouhodobě nemocných a následně od 1.6. rekonstruované prostory chirurgického odd. a ambulantních ordinací v hlavní budově. Nová,,Léčebna dlouhodobě nemocných disponuje nyní 120 lůžky a poskytuje služby na vysoké úrovni.nejen občanům Počátek, ale i širokému okolí a velkým nemocnicím, od kterých přejímá pacienty po operacích k následné péči. Agrodružstvo Počátky dokončilo výstavbu nového kravína pro 170 dojnic na farmě,,lihovar s moderní dojírnou pro cílové řešení soustředění všech 400 dojnic do jednoho objektu. Agrostroj a.s. Pelhřimov provedl rekonstrukci tří hal v uzavřeném objektu místního závodu Agrostroje, jejíž výsledkem bylo vybudování moderního provozu vybaveného špičkovou technologií. Provoz zde byl zahájen od 1.listopadu. Ve výchovném ústavu pro děti a mládež byla dokončena nástavba ubytovacího objektu o jedno podlaží a tento vyhovuje současným hygienickým normám. V lese nad hájovnou byla rekonstruována kaple sv. Vojtěcha. Nový majitel rekreačního střediska Volmanec zahájil práce na zřízení plochy pro cestovní karavany s přípojkami vody a el.proudu a stavbu sociálního zařízení. Nový majitel Lázní sv. Kateřiny zahájil práce na přestavbě tohoto zařízení na léčebnu obézních pacientů. V prostoru u Vesce a nad Krátkou ulicí vyrůstá několik nových rodinných domků a pokračují generální opravy nájemních domů. Pod Nádražní ulicí vyrostla nová řada garáží. Vydaná stavební povolení v roce Matějů Luboš a Lenka Počátky výstavba kolny u čp. 557 Sládkova ulice. Janková Jana Počátky výstavba půdního bytu v čp. 28 Palackého nám. Nemocnice Počátky, s.r.o. stavební úpravy v nemocničních budovách čp. 206 Havlíčkova ulice. 80

11 Město Počátky změna vytápění a dostavba tech.vybavení Sportovní haly. Jaroslav Vrábel ml. Sídliště 568 výstavba rod.domku v lokalitě Lipárky. Fuk Pavel a Fuková Hana čp. 419 Tyršova ul. přístavba garáže. Martina Hašpicová a Michal Šindelář, Stodolní ulice čp úpravy rod.domku. EON a.s. kabelizace el.vedení n.n. ve Švermově ulici. Lenka a Ladislav Havlů, Švermova ul. čp. 472 úpravy RD. Milena a Roman Šohajovi, Lipárky čp. 529 výstavba RD v lokalitě Lipárky, Camping Fontána s.r.o. Olomouc zbourání srubů v rekr. střed Volmanec a vybudování betonové plochy pro karavany, sociální zařízení a nádrž na propan-butan tamtéž. Majitelkou zařízení je paní Jantje Roering-Wessels z Holandska. Milena a Jaroslav Drbalovi, Moravské nám čp. 527-stav. úpravy domku čp.287 tamtéž. Stavební bytové družstvo Pelhřimov stavební úpravy domů čp.532 a 533 na sídlišti Lipárky- výměna krytin a zateplení s fasádou. Jaroslav Krejča, ul. Rudé armády čp. 324 stavební úpravy a přístavba garáže. Čehák Bohumil, Havlíčkova ul. čp. 222 plynofikace RD. Přeslička Josef, Tovární 678 plynofikace starých budov v bývalém Agrostroji. Martin Šroufek, ul.rudé armády čp. 137 plynofikace bytu. Agrostroj a.s. Pelhřimov stavební úpravy hal v provozovně Počátky. Manželé Urbánkovi, Leskovec čp. 6 stavební úpravy rekr. domu. Manželé Poláčkovi, Na Výsluní čp. 653 přístavba RD. Miluše a Luděk Peltánovi, Praha stav.úpravy rekr. domu a přístavba hospodářské budovy v Heřmanči -/bývalý Vašíčkův statek/. Mikolášek Miloš, Zahrádky nástavba garáže ve Vodičkově ulici čp Eva a Zdeněk Novákovi, Sládkova ul. čp. 516 plynofikace RD. ŠEM, a.s. Praha, jednatel Petr Zempliner, Sv.Kateřina čp. 328 stavební úpravy budov bývalé Dětské léčebny na rekreační komplex pro odtučňovací kůry.. Rekonstrukce Lázeňské ulice vozovka, chodníky a inž. sítě. Kolaudace staveb v r Vlad. Haruda, Vesce čp. 25 stavební úpravy RD. Garáže pod Nádražní ulicí- kolaudace další řady. Povolný Aleš, Stodolní čp. 682 kolaudace přízemí pro provozovnu pneuservisu. Ing.Petr Jašek a Vanda Jašková, Nádražní ul. čp. 460 nástavba RD a stavba garáže v zahradě. 81

12 Svobodová Vlasta, Moravské nám. čp. 281 stavební úpravy RD. Nemocnice Počátky, s.r.o. stavební úpravy budov býv. interny a chirurgie pro léčebnu dlouhodobě nemocných. Agrodružstvo Počátky zkušební provoz nového kravína na farmě,,lihovar. Manželé Krátkých, Palackého nám. čp. 16 změna užívání provozních místností pro cukrárnu pí. Šárky Škodové ze Studené. Martina a Václav Šelepovi, Horní ul.čp. 40 úpravy RD. Výchovný ústav a dětský domov, Horní ul. 617 nástavba budovy internátu v čp PhaDr. Otmar Krásl a Jana Kráslová, Moravské nám. čp. 290 novostavba RD. PhaDr. Otmar Krásl a Jana Kráslová změna užívání přízemí RD na provozovnu kadeřnictví. Agrostroj a.s. Pelhřimov kolaudace rekonstruovaných hal v provozu Počátky a povolení zkušebního provozu. Změny v držbě měst.pozemků. Hrnčířová Marie, Vesce čp. 22 prodej st.parc. 35/2 o výměře 31m2. Český Telecom zřízení věcného břemene na p.p. 4468/3, 3431/16, 3431/17 v k.ú. Počátky cena Kč. Ottová Jitka, Praha 3, Koněvova 2430/162- prodej st. parc 403/4, 27 m2 s garáží v Nádr. ulici, cena Český Červený kříž, OS.Pelhřimov, Táborská čp.1813, prodej st. parc.403/3, 27 m2 s garáží v Nádr. ulici, cena Kč. Kraj Vysočina, Jihlava Žižkova ul.57 darovací smlouva pro Město Počátky p.p. 4135/109, 19 m2, p.p.4519/7, 458 m2, účetní hodnota Kč. Eisner František a Lenka, Brandýs n.labem, Zápská čp prodej p.p. 322, m2 v k.ú Horní Vilímeč za Kč. Sýkorová Iveta, Strmilov, Martínkova čp. 470, prodej podílu 2/28 pp 88/5 k. ú. Počátky za cenu l Kč. Rychta Vlastimil, Počátky, Švermova ul. 486 prodej st. parc. 403/1, 31 m2 s garáží v Nádražní ulici za Kč. Kašparová Jarmila, Praha 4, Na Strži 1203/43, prodej p.p. 730/12, 268 m2 a p.p.733/2, 115 m2, k. ú.horní Vilímeč za Kč. 82

13 Chadim Ivan, Počátky, Sídliště 567 prodej st. p. 403/5, 27m2 s garáží a st. p. 403/6, 31 m2 s garáží v Nádražní ulici za Kč. Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, Tyršova 347 darovací smlouva p.p m2 v k.ú. Vesce a p.p. 4120/45, 63 m2 v kú Počátky za účetní cenu Kč- vodojem pro Vesci. Statek Nové Hrady s.p., Nové Hrady, Česká 74 výkup pro město Počátky p.p. o výměře m2 v k.ú Počátky- Kačerovky v prvním pásmu hygienické ochrany vodního zdroje pro vodovod města Počátky za Kč. IvetaSýkorová Strmilov a společníci Maděričová, Prylová, Čujan, Černý Jan,Jiří a Michal směnná smlouva pro zahradu u mateřské školky p.p.88/8 výměra 41 m2 /dává město/ a st. p. 131/3 o vým.185 m2 /získává město/ za rozdílovou cenu Kč. Eva Doskočilová, Počátky, Rudé armády čp prodej p.p. 4526/17 výměra 36 m2 v k.ú.počátky za Kč. Strategie rozvoje města do r Z podnětu starosty města Ing. Jana Třebického byla vypracována strategie rozvoje města v horizontu do r Rada města vyzvala ke spolupráci na tomto dokumentu komise rady, zařízení a organizační složky města, politické strany zastoupené v zastupitelstvu, zájmové organizace i podnikatelské subjekty ve městě. Ke svým námětům byli vyzváni prostřednictvím Počáteckého zpravodaje občané, prostřednictvím prázdninové soutěže i školní mládež. V září se uskutečnila veřejná beseda k předloženému dokumentu. Strategie rozvoje města má dvě hlavní úlohy analýzu současného stavu a nastavení priorit pro koordinaci směrování prostředků z vlastních fondů i fondů Evropské unie, komunikaci projednávání těchto priorit s veřejností a místními podnikateli. Od listopadu je v Poč. zpravodaji každý měsíc publikována jedna kapitola tohoto dokumentu. Výsledek diskuse i schválení tohoto dokumentu bude pak obsahem příslušné zprávy v zápisu do kroniky v roce

14 Hospodaření města v roce Hospodaření města bylo v letošním roce přebytkové, na dobrém výsledku se podílelo jednak překročení daňových příjmů téměř u všech druhů daní, přidělení mimořádné dotace na rekonstrukci některých městských nemovitostí i nižší výdaje u některých stavebních akcí. Byly dobře spláceny stávající úvěry a nebyly přijaty žádné nové půjčky. Příjmy: Daň ze závislé činnosti 3, Daň ze ZČ podle zaměstnanců Daň z příjmů srážková Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 1, Daň z příjmů právnických osob 4, Daň z příjmů PO za obec 1, Daň z přidané hodnoty 6, Daň z nemovitostí 1, , Správní poplatky Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek z místa Poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za výherní hrací přístroje Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí zemědělské půdy Splátky půjček ze sociálního fondu Splátky z půjček z Fondu rozvoje bydlení-občané Splátky půjček z FRB - obec Splátky půjček z FRB stavební družstvo Úroky z fondu rozvoje bydlení Příspěvek obcí na provoz zákl.školy

15 Prodej inv. majetku býv. nemocnice Bytové hospodářství služby, nájmy 1, Nebytové prostory služby, nájmy Pronájem obř.síně na hřbitově , Hřbitovní poplatky Odvoz odpadů 1, Pronájem honitby a Valcha Prodej popelnic Pronájem pozemků Pronájem sportovních zařízení Příjem z městských lesů 2, Dar na opravu kaple sv.vojtěcha od Lesů ČR Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s peč.službou - pronájem Dům s peč.službou náhrada za jídlonosiče Vnitřní správa - nájmy Vnitřní správa kopírování, hlášení rozhlasem Vnitřní správa ostatní příjmy Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů Úroky a dividendy Prodej majetku - pozemky Prodej majetku - budovy Sbor dobrovol.hasičů soukr.telefony Sbor dobrovol. hasičů pronájem prostor Sbor dobrovol.hasičů prodej majetku Smlouva za výkon komise pro přestupky od obcí Pronájem Sokolovny 1, Vratka DPH za svoz odpadu od SOMPO Tříděné odpady převod od SOMPO Nahodilé příjmy Sankční platby Krajská lék. služba první pomoci Dotace sociální dávky školství

16 - výkon státní správy 1, sbor dobrovol. hasičů veřejně prospěšné práce Dotace rekonstrukce nemovitosti 7, zákl. a mateř škola Dotace na kanalizaci v Leskovci obnova památek nákup kontejnerů vybavení DPS a KZM údržba chráněné louky v H.Vilímči Odvod zákl.školy vratka dotace 50 Převod zůstatku depozitního účtu , Příjmy celkem 44, Výdaje: Silnice /doprava/ údržba a opravy Cholunská cesta od Setory k Agrodružstvu-asfalt Lázeňská ul. výměna chodníků Silnice - projekty Vratka za pozemky u Vesce , Pitná voda pozemky v Kačerovkách výkup Kanalizace v místní části Leskovec Mateřská škola příspěvek od města Základní škola příspěvek od města Základní škola příspěvek kraji Stravování v mateř.škole příspěvek od města Stravování v zákl.škole přísp.od města Zákl.umělecká škola telefony a el.energie , Sportovní hala Zabezpečení veřejné soutěže na rek.sport.haly Muzeum příspěvek na činnost 1, Muzeum přísp. od Úřadu práce ,

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více