Obsah zápisu za rok 2005.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah zápisu za rok 2005."

Transkript

1 Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu od 1.dubna pod názvem Nemocnice s.r.o. Počátky. Neméně významným počinem byla i masivní rekonstrukce a modernizace několika výrobních hal v závodě Agrostroj a znovu zahájení provozu od Obě akce přispěly ke zvýšení zaměstnanosti v našem obvodu o několik desítek pracovních míst. Příjemnou zprávou bylo i to, že hospodaření města skončilo dosti výrazným přebytkem, což umožnilo provádět s předstihem projekční přípravu, zejména oprav komunikací a chodníků v příštím roce. Ve spolupráci s Okresní správou silnic byla provedena nákladná rekonstrukce Lázeňské ulice a jejího okolí a bylo zahájeno s pomocí státní dotace i rozšíření Sportovní haly o potřebné provozní prostory. Je rovněž nutno zmínit, že dvoumilionová dotace umožnila potřebnou rekonstrukci dvou fotbalových hřišť na stadionu. Nové majitele dostalo i rekreační středisko Volmanec a areál Dětské léčebny ve sv. Kateřině a byly zde zahájeny rekonstrukční stavební práce. Modernizace a výstavby se dočkalo i místní Agrodružstvo, kde byl uveden do provozu moderní kravín pro 170 dojnic a zahájeny rekonstrukční práce ve starých provozních budovách, tak, aby všechny dojnice byly soustředěny na jedno místo. Již tradicí se stalo pořádání jarního,,dne přírody a podzimních,,václavských slavností. Televize Prima natáčela v našem kinosále dva díly seriálu J.Krampola,,Nikdo není dokonalý. Úspěšně pokračovala spolupráce se švýcarskými přáteli z města Konolfingen i s organizacemi z obce Lokca na Slovensku. 71

2 Obsah zápisu za rok Název statě list Název statě 73 Činnost Měst.rady a zastupitelstva 114 Historie zubařů v Počátkách 80 Výstavba města 116 Spartak bilancoval 83 Strategie rozvoje města 117 Rekonstrukce fotbal stadionu 84 Hospodaření města 117 TJ Spartak Sport pro všechny 90 Matrika 119 Kulturní a společenské dění Dávky soc. péče a nezaměstnanost 125 Den přírody 92 Žijí mezi námi 128 Václavské slavnosti 94 Obvod. odd. Policie ČR 130 Agrostroj, závod Počátky 95 Sbor dobrovol.hasičů 132 ČESAD kamionová dopr. Počátky 97 Počasí Český rybářský svaz, org. Počátky 99 Zákl. škola 134 Tříkrálová sbírka 101 Mateř. škola 134 Co hýbalo veřejností na jaře Zákl. umělecká škola 135 Rekonstrukce železniční trati 104 Kulturní zařízení města 136 Počátecké kino ano nebo ne 105 VTS zimní údržba ulic a chodníků 136 Světové dny křesťanské mládeže 106 Pitná voda 107 Změny v obchodní síti 109 Hospodaření Agrodružstva Počátky 111 Lesy města Počátky 112 Myslivci bilancovali 112 Nemocnice s.r.o. Počátky 72

3 Zastupitelstvo a rada města činnost v roce Městská rada se sešla a roce 2005 celkem 14x.. Na svých zasedáních se zabývala běžnými provozními problémy v rámci svých kompetencí a připravovala návrhy pro zasedání zastupitelstva. V tomto zápisu do kroniky se budu zabývati samostatně jenom některými zásadními rozhodnutími a návrhy, ostatní činnost popíši souhrnně. Zasedání č.38 z Doporučení zastupitelstvu města převést výsledek hospodaření organizační složky Lesy města Počátky z roku 2004 zpět do rozpočtu organizace s určením fin.prostředků na nákup ojetého motorového vozidla. Dále pak rada navrhuje schválit rozpočtovou změnu na pokrytí nákladů na zřízení el. přípojky u garáží býv. nemocnice ve výši Kč. Rovněž doporučuje neměnit usnesení z min. roku o výběru pověřené obce III pro Počátky a jeho místní části, kdy bylo dle výsledku veřejné ankety vybráno město Pelhřimov. Nesouhlasí se proto se současnou snahou města Kamenice n. L., aby správní činnost pro náš obvod vykonával Městský úřad v Kamenici n. L. Dále rada vzala na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 a také uložila vedoucím zařízení a organizačních složek města, aby do předložili radě výhledovou studii činnosti do roku 2005 v rámci svých kompetencí. Rada schválila konečný návrh smluv o výpůjčce tělovýchovného zařízení mezi městem Počátky a TJ Spartak a SDH Počátky. Dále schválila smlouvu o dílo s firmou Way projekt s.r.o. Jindř. Hradec na projekt stavby místní komunikace u nových rod. domků v lokalitě,,nad Lipárky za cenu Kč a na projekt stavby,,stavební úpravy Švermovy ulice za cenu Kč. Dále rada vzala na vědomí odborné vyjádření Národního památkového ústavu, pracoviště Brno, o možnosti změny povrchu části Lázeňské ulice v městské památkové zóně. Zasedání č. 39. z

4 Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny Mateřské školy z důvodu záměru pronájmu prostor kuchyně školky pro Nemocnici Počátky s.r.o. Rada vzala na vědomí projekt vybavení MěÚ Počátky informačními technologiemi 1.etapa, zpracovaný Ing. Kadlecem a Ing. Rudišarem a oznámení o zahájení stavebního řízení pro akci,,stavební úpravy Sportovní haly a informaci o získání,,elektronického podpisu pro město Počátky. Zasedání č.40 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit výsledek hospodaření města za rok Dále vzala na vědomí informaci min. kultury o přídělu státní podpory pro regeneraci městské památkové zóny pro rok 2005 ve výši 760 tisíc Kč. Rada schválila specifikaci cen prací a služeb Vodotech. služeb s.r.o. pro rok 2005 ve výši 3, Kč. Rada schválila pověření firmě RTS Brno k vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku,,rekonstrukce a dovybavení nemovitostí v majetku města Počátky. Zasedání č.41 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové změny na opravu soc. zařízení v budově KZM, opravu fasády peč.domu v Tyršově ulici a rekonstrukci navržených chodníků a komunikací ve městě a místních částech. Dále schválila nákup 50 ks knih,,magickým krajem Vysočiny od autorky Marie Holečkové pro propagaci města a vzala na vědomí žádost zaslanou generálnímu řediteli podniku Lesy ČR s.p. o fin. prostředky na opravu kaple sv. Vojtěcha a lesních komunikací. Dále schválila změnu lesního hospodáře. Touto funkcí pověřila ved. Lesů města Počátky R. Mráčka, který získal licenci odborného lesního hospodáře. Rada rovněž schválila pozvání zástupců města Konolfingen na Václavské slavnosti 2005, jmenování zástupců města do výběrové komise na stavební akci,, Rekonstrukce a dovybavení nemovitostí města a podmínky pro uzavření smlouvy o pronájmu stravovacího provozu mateřské školy pro účely Nemocnice s.r.o. Počátky. Zasedání č.42 z Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej hasič. vozu CAS 25 Š 706, schválit fin. výpomoc org. složce,,lesy Počátky ve výši Kč na nákup rozmítací pily s průřezem 15 cm a výši podílů města k dotaci na regeneraci městské památkové zóny v r.2005 ve výši 350 tis.kč. Rada schválila upravený návrh nájemní smlouvy na pronájem kuchyně v budově mateř. školy pro Nemocnici s.ro. Počátky za nájemné Kč ročně. 74

5 Zasedání č.43 z Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej staré hasič. stříkačky z Leskovce a použít prostředky z tohoto prodeje a dřívějšího prodeje hasič. cisterny na nákup vyprošťovacího zařízení při autohaváriích.. Rada schvaluje použití výtěžku z výherních hracích automatů za rok 2004 na částečné krytí výdajů provozu pečovatelské služby. Dále schvaluje zaplacení cestovních výloh studentům, kteří navštíví naše město aby ve spolupráci s Památkovým ústavem Brno vypracovali studii rekonstrukce historického náměstí. Rada vzala na vědomí soubor protipovodňových opatření vydaný povodňovou komisí, informaci o připravované delegaci do partnerské obce Lokca na Slovensku, zápisy z jednání některých komisí. Rada schválila smlouvu o dílo na studii oprav komunikací v Počátkách včetně propočtu nákladů na dobu příštích 5 let a uložila stavebnímu odboru připravit potřebné podklady. Zasedání č.44 z Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit závěrečný účet města za rok 2004 a některé další fin. záležitosti, vyhrazené k rozhodnutí zastupitelstvu. Rada vzala na vědomí informace pracovníků MÚ k setkání důchodců, průběhu,,dne přírody, stavu udržovaných ploch ve městě, o stavebním řízení na rekonstrukci chodníků v Lázeňské ulici, informaci starosty z 9. sjezdu Svazu měst a obcí konaného ve Žďáru n.sázavou a informaci místostarostky z návštěvy v Konolfingenu.. Rada schválila návrh starosty na vyhlášení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě a místních částech, vyhlášení výběrového řízení na akci oprava fasády domu čp. 256 v Tyršově ulici a na provedení akce rekonstrukce záchodů a kuchyňky v domě čp. 87. Horní ulice, vydala souhlas ke zpřístupnění věže kostela sv.jana Křtitele na náměstí pro veřejnost. Zasedání č. 45 z Rada vzala na vědomí informaci o získání fin. příspěvku na vybavení knihovny knihovnickým nábytkem z grantového programu kraje Vysočina ve výši Kč, schválila pořízení programového vybavení pro inventarizaci majetku města, vzala na vědomí smlouvu o výkonu lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost s Nemocnicí Pelhřimov a pro dospělé s Nemocnicí Počátky s.r.o., schválila vybudování dětského koutku v městském parku Počátky Zasedání č.46 z

6 Rada doporučila zastupitelstvu města odkoupení ideální poloviny jezera Valcha od rodiny Konečných, uzavření provozu kina ke konci roku, rozpočtovou změnu ve výši 500 tisíc Kč na výstavbu přístupové komunikace k novostavbám v lokalitě,,u Vesce, novou zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovol. hasičů, přijetí státní dotace na regeneraci městské památkové zóny ve výši 760 tisíc Kč Rada schválila převod fin. prostředků z rezervního fondu školy na nákup nové myčky na nádobí ve výši Kč, stanovila vedoucího KZM p.v. Kratochvíla koordinátorem města na přípravu žádostí a projektů z vyhlašovaných fondů a grantů s pravomocí pro zařízení města a jeho příspěvkové organizace. Rada doporučuje na základě projednaných dokumentů a připomínek uskutečnit v říjnu besedu na téma,,strategie rozvoje města Rada vzala na vědomí informaci předsedkyně Výboru pro partner. spolupráci o připravované návštěvě starosty města Konolfingen a jeho manželky na Václavských slavnostech. Rada schválila smlouvu o dílo na akci,,rekonstrukce a dovybavení nemovitostí v Počátkách v hodnotě 8, Kč. Rada.vzala na vědomí vyhodnocení soutěže o květinovou výzdobu, informace o jednání s novým majitelem Lázní sv. Kateřiny p. Petrem Zemplinerem. Zápis č. 47 z Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu na výstavbu vodovodního a kanalizačního řádu pro novostavby rod.domů v lokalitě za ulicí Krátká a pravidlo, že napříště bude město prodávat pro výstavbu rod. domů pouze pozemky již zainvestované inženýrskými sítěmi a přístupovými komunikacemi. Rada vzala na vědomí informace o přípravě výběrových řízení na plánované akce rekonstrukcí místních komunikací. Zápis č.48 z Rada doporučuje schválit zastupitelstvu smlouvu o vytvoření nového sdružení dobrovolného svazku obcí,,lípa se sídlem v Kamenici n. L, protože stávající sdružení Mikroregion Pelhřimovsko-jih bylo zrušeno, vyhlášení záměru na prodej nemovitostí z majetku města p.p. 4136/26 a 4136/3 o výměře cca 1450 m3, vyhlášení záměru na provedení směn nemovitých majetků s Krajem Vysočina. Rada bere na vědomí zahájení řízení o povolení předčasného užívání stavby,,rekonstrukce chodníků v Lázeňské ulici, zahájení územního řízení stavby,,místní komunikace včetně kanalizace a vodovodu k novostavbám za Lipárky. Rada schvaluje aktualizovaný Organizační řád Městského úřadu a bere na vědomí aktualizovaný Pracovní řád Městského úřadu, dohodu o partnerství a spolupráci 76

7 mezi ing. D.Karáskem-žadatelem a městem Počátky partnerem na akci,,dokončení penzionu,,u Karásků, na kterou má žadatel požádáno o grant z Kraje Vysočina. Zápis č.49 z Rada schvaluje žádost řed. zákl. školy na převod fin. prostředků z rezervního fondu ve výši 100tisíc Kč na vybavení nové jazykové a hudební učebny potřebným nábytkem a technikou., zřízení odborné skupiny pro stanovení rozvahy potřeb, postupu a nákladů na rekonstrukci budovy kina a budovy čp. 249 v Březinově ulici ve složení Vít Kratochvíl, Petr Zadák, Jan Soukup, Martin Pavlíček a Bohuslav Kyba, informace pro radu do Rada bere na vědomí informaci starosty města o návštěvě zástupců organizací města na Pražském hradě v rámci akce,,den české státnosti spojenou s prohlídkou parlamentních budov. Zápis č.50 z Rada doporučuje zastupitelstvo schválit navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na 490 Kč/osoba, zahrnout částku Kč 200 tisíc do rozpočtu města na zpracování projektové dokumentace pro nutnou rekonstrukci budovy kina a sousedního domu čp.7 Rada bere na vědomí návrh příjmové části rozpočtu na rok 2006, žádost o státní dotaci na rekonstrukci místních komunikací města v roce 2006 v částce 8 mil. Kč. Rada schvaluje doplnění údaje na pomníku padlých z 1.svět.války připsáním jména svobodníka Jana Ledvinky, padlého v bitvě u Zborova, provedení konečného zápisu do kroniky města za rok 2004, smlouvu o půjčce 500 tisíc Kč Vodotech. službám na invest. akci místní komunikace,,nad Lipárky, zadání inv. akce,,místní komunikace předkladateli nabídky ve výběr.řízení firmě JP trans-servis s.r.o. p. Přeslička Josef. Zápis č.51 z Rada doporučuje zastupitelstvu navýšit příspěvek KZM na částku 650 tisíc Kč v souvislosti s vyššími příjmy, než bylo rozpočtováno. Rada bere na vědomí zahájení stavebního řízení pro stavbu,,rekonstrukce komunikace a chodníku ve Švermově ulici a stavby,,stavební úpravy parkoviště na sídlišti v Počátkách, dále pak stavby,,rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Krátká Počátky. Mimo jednání, popisovaná výše, se rada zabývala problémy týkajícími se běžného provozu městského úřadu, města a městských organizací, různými nájemními smlouvami, přidělováním bytů a prodejem malých pozemkových parcel občanům i organizacím., korespondencí s krajským úřadem kraje Vysočina i se 77

8 samosprávnými orgány kraje. Pochopitelně také s některými ministerstvy a státními úřady. Městské zastupitelstvo se sešlo v tomto roce 6x. Na svých zasedáních se zastupitelé zabývali převážně záležitostmi týkajícími se městských financí a změnami v držbě městského majetku, návrhy městské rady i návrhy finančního a kontrolního výboru. Některá zásadní rozhodnutí uvedu u popisů průběhu jednotlivých plenárních schůzí. 18.zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno : prodej 3 garáží, dříve užívaných Všeob. veřejnou nemocnicí soukromým osobám, vyřazení movitého majetku města z evidence na základě výsledku inventur a návrhů inventurních komisí, změna zřizovací listiny Mateřské školy z důvodu pronájmu kuchyně školy Nemocnici Počátky s.r.o., která zde bude provozovat vyvařování celodenní stravy pro nemocnici i pro mateřskou školku a pro občany, kteří si pro obědy do školky docházeli. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytování účelových půjček fyzickým i právnickým osobám z Fondu modernizace bydlení v roce Dále bylo uloženo starostovi města, aby oslovil starosty okolních obcí a krajské zastupitele a seznámil je se záměrem ředitele krajské Zdravotnické záchranné služby o zrušení stanice Rychlé záchranné služby v Počátkách s cílem, aby prosazovali v Zastupitelstvu kraje Vysočina zachování stávajícího stavu. Dále zastupitelstvo nesouhlasilo s návrhem na reformu veřejné správy s možností vytvoření správního obvodu u Městského úřadu v Kamenici n. L. a trvalo na předchozím usnesení, kdy byly Počátky podle výsledků občanské ankety zařazeny pod pověřenou obec III - Město Pelhřimov. 19. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: prodej hasičského vozu a prodeje sanitních vozů z bývalé všeob. veř. nemocnice Počátky, výše podílu města na obnovu památek ve vlastnictví města i jiných vlastníků v městské památkové zóně. Dále byly schváleny rozpočtové změny v souladu s návrhem zpracovaném vedoucí fin. odboru a použití přebytků hospodaření z roku 2004 ve výši 6, Kč. Rovněž byl zrušen obecně závaznou vyhláškou č.1 dosavadní řád pohřebiště a vydána závazná vyhláška č. 2 která obsahuje nový řád pohřebiště odpovídající změně některých zákonů. Dále bylo schváleno zakoupení výkonnější rozmítací pily pro městskou pilu. 20. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno : závěrečný účet města za rok 2004 včetně opatření k nápravě nedostatků zjištěných odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. Dále pak 78

9 prominutí nedobytných pohledávek za zrušenou organizací výr. družstvo Stavba Počátky v částce a za býv. provozovatelem areálu Volmanec v částce Kč., exekuce byla bezvýsledná a pohledávky jsou promlčeny. 21. zasedání zastupitelstva ze dne Bylo schváleno: několik rozpočtových změn, nová zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Počátky, nová zřizovací listina školské rady při zákl. škole, volba kandidátů přísedících Okresního soudu v Pelhřimově. Zastupitelstvo neschválilo uzavření provozu promítání filmů v kině Počátky k a odložilo do dalšího zasedání nabídku odkoupení ideální poloviny rybníků Malé a Velké jezero Valcha od rodiny Konečných. 22..zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: řada záměrů na prodej nemovitostí z majetku města, realizace investiční akce,,vodovodní a kanalizační řád pro novostavby rod.domů nad ulicí Krátkou, řada rozpočtových změn, z nichž největší bylo přijetí investiční dotace od min. financí ve výši 7, Kč, určené na rekonstrukci a dovybavení nemovitostí města. Dále byl schválen písemný návrh na rekonstrukci a intenzifikaci městské čistírny odpadních vod varianta,,úplná rekonstrukce ČOV nová technologie i příslušná stavební část a smlouva o vytvoření nového dobrovolného svazku obcí -,,Svazek obcí Lípa se sídlem v Kamenici n. L. Nebylo schváleno navržené zvýšení výše ceny stočného od na Kč 13,40 za m3 bez DPH 23. zasedání zastupitelstva z Bylo schváleno: byla zrušena obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.3/2003 a vydána nová č.4/2005 v souvislosti s navýšením ceny za svoz odpadu v roce Dále byl schválen rozpočet města na rok 2006 jako přebytkový. Objem příjmů 30, Kč, objem výdajů 28, Kč. Pak byly schváleny i poslední rozpočtové změny týkající se rozpočtu v roce 2005 a prodej pozemků o výměře 1448 m3 novému majiteli Lázní sv. Kateřiny firmě ŠÉM a.s. Praha 2. 79

10 Výstavba města v roce Příloha č.4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 34. Hlavní stavební akcí města na které spolupracovaly Vodotechnické služby s Okresní správou silnic byla rekonstrukce Lázeňské ulice, jak inženýrských sítí, tak chodníků a vozovky v úseku od křižovatky s Horní ulicí téměř až k odbočce z Jihlávecké silnice do Kališť. Další akcí byla výstavba dětského dopravního hřiště na zahradě u Mateřské školy a obnova fasády na pečovatelském domě č.1. v Tyršově ulici. Několik významných staveb bylo realizováno jinými investory. Na prvním místě nutno uvést zahájení a dokončení přestavby budov zrušené počátecké nemocnice. Nová organizace Nemocnice Počátky s.r.o. nejprve od 1.4. uvedla do provozu rekonstruovaný bývalý pavilon interny pro potřeby dlouhodobě nemocných a následně od 1.6. rekonstruované prostory chirurgického odd. a ambulantních ordinací v hlavní budově. Nová,,Léčebna dlouhodobě nemocných disponuje nyní 120 lůžky a poskytuje služby na vysoké úrovni.nejen občanům Počátek, ale i širokému okolí a velkým nemocnicím, od kterých přejímá pacienty po operacích k následné péči. Agrodružstvo Počátky dokončilo výstavbu nového kravína pro 170 dojnic na farmě,,lihovar s moderní dojírnou pro cílové řešení soustředění všech 400 dojnic do jednoho objektu. Agrostroj a.s. Pelhřimov provedl rekonstrukci tří hal v uzavřeném objektu místního závodu Agrostroje, jejíž výsledkem bylo vybudování moderního provozu vybaveného špičkovou technologií. Provoz zde byl zahájen od 1.listopadu. Ve výchovném ústavu pro děti a mládež byla dokončena nástavba ubytovacího objektu o jedno podlaží a tento vyhovuje současným hygienickým normám. V lese nad hájovnou byla rekonstruována kaple sv. Vojtěcha. Nový majitel rekreačního střediska Volmanec zahájil práce na zřízení plochy pro cestovní karavany s přípojkami vody a el.proudu a stavbu sociálního zařízení. Nový majitel Lázní sv. Kateřiny zahájil práce na přestavbě tohoto zařízení na léčebnu obézních pacientů. V prostoru u Vesce a nad Krátkou ulicí vyrůstá několik nových rodinných domků a pokračují generální opravy nájemních domů. Pod Nádražní ulicí vyrostla nová řada garáží. Vydaná stavební povolení v roce Matějů Luboš a Lenka Počátky výstavba kolny u čp. 557 Sládkova ulice. Janková Jana Počátky výstavba půdního bytu v čp. 28 Palackého nám. Nemocnice Počátky, s.r.o. stavební úpravy v nemocničních budovách čp. 206 Havlíčkova ulice. 80

11 Město Počátky změna vytápění a dostavba tech.vybavení Sportovní haly. Jaroslav Vrábel ml. Sídliště 568 výstavba rod.domku v lokalitě Lipárky. Fuk Pavel a Fuková Hana čp. 419 Tyršova ul. přístavba garáže. Martina Hašpicová a Michal Šindelář, Stodolní ulice čp úpravy rod.domku. EON a.s. kabelizace el.vedení n.n. ve Švermově ulici. Lenka a Ladislav Havlů, Švermova ul. čp. 472 úpravy RD. Milena a Roman Šohajovi, Lipárky čp. 529 výstavba RD v lokalitě Lipárky, Camping Fontána s.r.o. Olomouc zbourání srubů v rekr. střed Volmanec a vybudování betonové plochy pro karavany, sociální zařízení a nádrž na propan-butan tamtéž. Majitelkou zařízení je paní Jantje Roering-Wessels z Holandska. Milena a Jaroslav Drbalovi, Moravské nám čp. 527-stav. úpravy domku čp.287 tamtéž. Stavební bytové družstvo Pelhřimov stavební úpravy domů čp.532 a 533 na sídlišti Lipárky- výměna krytin a zateplení s fasádou. Jaroslav Krejča, ul. Rudé armády čp. 324 stavební úpravy a přístavba garáže. Čehák Bohumil, Havlíčkova ul. čp. 222 plynofikace RD. Přeslička Josef, Tovární 678 plynofikace starých budov v bývalém Agrostroji. Martin Šroufek, ul.rudé armády čp. 137 plynofikace bytu. Agrostroj a.s. Pelhřimov stavební úpravy hal v provozovně Počátky. Manželé Urbánkovi, Leskovec čp. 6 stavební úpravy rekr. domu. Manželé Poláčkovi, Na Výsluní čp. 653 přístavba RD. Miluše a Luděk Peltánovi, Praha stav.úpravy rekr. domu a přístavba hospodářské budovy v Heřmanči -/bývalý Vašíčkův statek/. Mikolášek Miloš, Zahrádky nástavba garáže ve Vodičkově ulici čp Eva a Zdeněk Novákovi, Sládkova ul. čp. 516 plynofikace RD. ŠEM, a.s. Praha, jednatel Petr Zempliner, Sv.Kateřina čp. 328 stavební úpravy budov bývalé Dětské léčebny na rekreační komplex pro odtučňovací kůry.. Rekonstrukce Lázeňské ulice vozovka, chodníky a inž. sítě. Kolaudace staveb v r Vlad. Haruda, Vesce čp. 25 stavební úpravy RD. Garáže pod Nádražní ulicí- kolaudace další řady. Povolný Aleš, Stodolní čp. 682 kolaudace přízemí pro provozovnu pneuservisu. Ing.Petr Jašek a Vanda Jašková, Nádražní ul. čp. 460 nástavba RD a stavba garáže v zahradě. 81

12 Svobodová Vlasta, Moravské nám. čp. 281 stavební úpravy RD. Nemocnice Počátky, s.r.o. stavební úpravy budov býv. interny a chirurgie pro léčebnu dlouhodobě nemocných. Agrodružstvo Počátky zkušební provoz nového kravína na farmě,,lihovar. Manželé Krátkých, Palackého nám. čp. 16 změna užívání provozních místností pro cukrárnu pí. Šárky Škodové ze Studené. Martina a Václav Šelepovi, Horní ul.čp. 40 úpravy RD. Výchovný ústav a dětský domov, Horní ul. 617 nástavba budovy internátu v čp PhaDr. Otmar Krásl a Jana Kráslová, Moravské nám. čp. 290 novostavba RD. PhaDr. Otmar Krásl a Jana Kráslová změna užívání přízemí RD na provozovnu kadeřnictví. Agrostroj a.s. Pelhřimov kolaudace rekonstruovaných hal v provozu Počátky a povolení zkušebního provozu. Změny v držbě měst.pozemků. Hrnčířová Marie, Vesce čp. 22 prodej st.parc. 35/2 o výměře 31m2. Český Telecom zřízení věcného břemene na p.p. 4468/3, 3431/16, 3431/17 v k.ú. Počátky cena Kč. Ottová Jitka, Praha 3, Koněvova 2430/162- prodej st. parc 403/4, 27 m2 s garáží v Nádr. ulici, cena Český Červený kříž, OS.Pelhřimov, Táborská čp.1813, prodej st. parc.403/3, 27 m2 s garáží v Nádr. ulici, cena Kč. Kraj Vysočina, Jihlava Žižkova ul.57 darovací smlouva pro Město Počátky p.p. 4135/109, 19 m2, p.p.4519/7, 458 m2, účetní hodnota Kč. Eisner František a Lenka, Brandýs n.labem, Zápská čp prodej p.p. 322, m2 v k.ú Horní Vilímeč za Kč. Sýkorová Iveta, Strmilov, Martínkova čp. 470, prodej podílu 2/28 pp 88/5 k. ú. Počátky za cenu l Kč. Rychta Vlastimil, Počátky, Švermova ul. 486 prodej st. parc. 403/1, 31 m2 s garáží v Nádražní ulici za Kč. Kašparová Jarmila, Praha 4, Na Strži 1203/43, prodej p.p. 730/12, 268 m2 a p.p.733/2, 115 m2, k. ú.horní Vilímeč za Kč. 82

13 Chadim Ivan, Počátky, Sídliště 567 prodej st. p. 403/5, 27m2 s garáží a st. p. 403/6, 31 m2 s garáží v Nádražní ulici za Kč. Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, Tyršova 347 darovací smlouva p.p m2 v k.ú. Vesce a p.p. 4120/45, 63 m2 v kú Počátky za účetní cenu Kč- vodojem pro Vesci. Statek Nové Hrady s.p., Nové Hrady, Česká 74 výkup pro město Počátky p.p. o výměře m2 v k.ú Počátky- Kačerovky v prvním pásmu hygienické ochrany vodního zdroje pro vodovod města Počátky za Kč. IvetaSýkorová Strmilov a společníci Maděričová, Prylová, Čujan, Černý Jan,Jiří a Michal směnná smlouva pro zahradu u mateřské školky p.p.88/8 výměra 41 m2 /dává město/ a st. p. 131/3 o vým.185 m2 /získává město/ za rozdílovou cenu Kč. Eva Doskočilová, Počátky, Rudé armády čp prodej p.p. 4526/17 výměra 36 m2 v k.ú.počátky za Kč. Strategie rozvoje města do r Z podnětu starosty města Ing. Jana Třebického byla vypracována strategie rozvoje města v horizontu do r Rada města vyzvala ke spolupráci na tomto dokumentu komise rady, zařízení a organizační složky města, politické strany zastoupené v zastupitelstvu, zájmové organizace i podnikatelské subjekty ve městě. Ke svým námětům byli vyzváni prostřednictvím Počáteckého zpravodaje občané, prostřednictvím prázdninové soutěže i školní mládež. V září se uskutečnila veřejná beseda k předloženému dokumentu. Strategie rozvoje města má dvě hlavní úlohy analýzu současného stavu a nastavení priorit pro koordinaci směrování prostředků z vlastních fondů i fondů Evropské unie, komunikaci projednávání těchto priorit s veřejností a místními podnikateli. Od listopadu je v Poč. zpravodaji každý měsíc publikována jedna kapitola tohoto dokumentu. Výsledek diskuse i schválení tohoto dokumentu bude pak obsahem příslušné zprávy v zápisu do kroniky v roce

14 Hospodaření města v roce Hospodaření města bylo v letošním roce přebytkové, na dobrém výsledku se podílelo jednak překročení daňových příjmů téměř u všech druhů daní, přidělení mimořádné dotace na rekonstrukci některých městských nemovitostí i nižší výdaje u některých stavebních akcí. Byly dobře spláceny stávající úvěry a nebyly přijaty žádné nové půjčky. Příjmy: Daň ze závislé činnosti 3, Daň ze ZČ podle zaměstnanců Daň z příjmů srážková Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 1, Daň z příjmů právnických osob 4, Daň z příjmů PO za obec 1, Daň z přidané hodnoty 6, Daň z nemovitostí 1, , Správní poplatky Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek z místa Poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za výherní hrací přístroje Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí zemědělské půdy Splátky půjček ze sociálního fondu Splátky z půjček z Fondu rozvoje bydlení-občané Splátky půjček z FRB - obec Splátky půjček z FRB stavební družstvo Úroky z fondu rozvoje bydlení Příspěvek obcí na provoz zákl.školy

15 Prodej inv. majetku býv. nemocnice Bytové hospodářství služby, nájmy 1, Nebytové prostory služby, nájmy Pronájem obř.síně na hřbitově , Hřbitovní poplatky Odvoz odpadů 1, Pronájem honitby a Valcha Prodej popelnic Pronájem pozemků Pronájem sportovních zařízení Příjem z městských lesů 2, Dar na opravu kaple sv.vojtěcha od Lesů ČR Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s peč.službou - pronájem Dům s peč.službou náhrada za jídlonosiče Vnitřní správa - nájmy Vnitřní správa kopírování, hlášení rozhlasem Vnitřní správa ostatní příjmy Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů Úroky a dividendy Prodej majetku - pozemky Prodej majetku - budovy Sbor dobrovol.hasičů soukr.telefony Sbor dobrovol. hasičů pronájem prostor Sbor dobrovol.hasičů prodej majetku Smlouva za výkon komise pro přestupky od obcí Pronájem Sokolovny 1, Vratka DPH za svoz odpadu od SOMPO Tříděné odpady převod od SOMPO Nahodilé příjmy Sankční platby Krajská lék. služba první pomoci Dotace sociální dávky školství

16 - výkon státní správy 1, sbor dobrovol. hasičů veřejně prospěšné práce Dotace rekonstrukce nemovitosti 7, zákl. a mateř škola Dotace na kanalizaci v Leskovci obnova památek nákup kontejnerů vybavení DPS a KZM údržba chráněné louky v H.Vilímči Odvod zákl.školy vratka dotace 50 Převod zůstatku depozitního účtu , Příjmy celkem 44, Výdaje: Silnice /doprava/ údržba a opravy Cholunská cesta od Setory k Agrodružstvu-asfalt Lázeňská ul. výměna chodníků Silnice - projekty Vratka za pozemky u Vesce , Pitná voda pozemky v Kačerovkách výkup Kanalizace v místní části Leskovec Mateřská škola příspěvek od města Základní škola příspěvek od města Základní škola příspěvek kraji Stravování v mateř.škole příspěvek od města Stravování v zákl.škole přísp.od města Zákl.umělecká škola telefony a el.energie , Sportovní hala Zabezpečení veřejné soutěže na rek.sport.haly Muzeum příspěvek na činnost 1, Muzeum přísp. od Úřadu práce ,

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Č.J.: 1572/05 US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: A) podle 94 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2008 schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2008 schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2008 schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2211/2007 Rozpočet Města Počátky na rok 2008 je navržen jako přebytkový (podle

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet PŘÍJMY r. 2015 ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet 31.3.2015 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 35 000 35 000 9 276 1111 31 DPFO ze závislé

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více