Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2011/2012 ) V Lanškrouně zpracovala: Mgr.Monika Dušková

2 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad orlicí A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Lanškroun Ředitel: Zástupce ředitele: Mgr. Monika Dušková Mgr. Jitka Michalcová Výchovný poradce: Mgr. Jana Nováková Metodik prevence: Mgr. Světla Kapounová Adresa, sídlo: náměstí Aloise Jiráska 139, Lanškroun Číslo účtu: ČS /0800 Kontakty: Telefon školy: ředitelna nám. A. Jiráska ekonomka sborovna 2. st., nám. A. Jiráska sborovna 1.st., nám. J.M.Marků školní družina, nám. J.M.Marků školy: WWW stránky: IZO: škola, kapacita 500 žáků IZO ředitelství školy: IZO: Školní družina na nám.jana Marka Marků kapacita 118 žáků Učitelská a žákovská knihovna na nám.al.jiráska Datum zařazení do sítě Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků. Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo dle učebních dokumentů ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT.

3 Na škole se vyučuje třem cizím jazykům anglickému, německému a ruskému. Třídy školy se běžně naplňují do počtu 30 žáků. Ve 4. a 7. ročnících jsme měli výjimku, kde ve 4.A bylo 32 žáků, ve 4.B 31 žáků a v 7.A 31 žáků. Škola organizuje každoroční lyžařské a snowboardingové kurzy pro 7. ročníky, dále cykloturistické kurzy na 2. stupni a nově jsme zařadili do ŠVP školy turistický kurz pro 9. ročníky. Dále pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny. Škola má dvě budovy. Na náměstí Jana Marka Marků 80 je umístěno 10 tříd a 4 oddělení školní družiny. Z toho 1 oddělení je umístěno ve třídě, z nedostatku prostoru v této budově a 1 oddělení ŠD je v přebudovaném školnickém bytě, které ale ještě musí projít rekonstrukcí, kterou škola plánuje na letní prázdniny. Na náměstí Aloise Jiráska 139 je umístěno 8 kmenových tříd a 3 odborné učebny. V budově na náměstí Jana Marka Marků 80 je umístěna výdejna obědů jídelny MADORET. Pod ŠD pracovaly na škole zájmové kroužky. Při škole je ustavena školská rada ve složení: Mudr.Milada Krejčová, paní Eva Vičarová, p.uč.mgr.světla Kapounová. Školská rada se sešla 3x ve školním roce,schválila dokumenty ŠR, dokumenty školy:výroční zprávu, Zprávu o hospodaření, Návrh rozpočtu, Vnitřní řád školy. Dále ve dnech proběhly na škole volby do Školské rady. Členy školské rady za rodiče byla zvolena Eva Vičarová, z řad pedagogů Mgr. Světla Kapounová, za město byla jmenována Mudr. Milada Krejčová. Dále na škole pracovalo SRPDŠ, které ale prošlo reorganizací a přešlo na Občanské sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ. Do výboru OS jsou zvolené S. Kapounová, R. Tomešová, I. Baková, Novotná, M. Kukulová Ve školním roce 2011/2012 bylo v osmnácti třídách vyučováno celkem 423 žáků, z nich 130 dojíždělo z osmnácti okolních obcí. Škola umožňuje získání informací o své historii a činnosti na internetové adrese

4 B. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plán školy vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. Od 7. ročníku si žáci mohli prohlubovat znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: - Informatika - ruský jazyk - německý jazyk - psaní na PC - cvičení z českého jazyka - konverzace AJ Žáci mají možnost se zapojit do zájmových kroužků: - sborový zpěv 1.st.(Klíček) - Vychytová - sborový zpěv 2.st.(Klíč) - Kapounová, Pallová - keramika - Dušková - rybářský Šembera - taneční - Parentová - psaní na stroji Řeháková - floorball - Novotný - a kroužky při školní družině: pohybové hry, výtvarný kroužek, veselé vaření

5 1. učební plán stupeň Učební plán ŠVP ZŠ Lanškroun,náměstí Aloise Jiráska 139 "Učíme se pro život" pro I.stupeň verze 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem Z toho disponibilní Součet za oblast Minimální dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 9 9,5 8, komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika ,5 1 1,5 0,5 1,5 1 1,5 Člověk a jeho svět Náš svět 1, , Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a společnost Etická výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Rozšiřující oblast Dopravní a zdravotní výchova Celkem (disp) Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu na 1. stupni: Posílení o disponibilní časovou dotaci: Jazyk a jazyková komunikace, předmět Český jazyk a literatura o 6 hodin Matematika a její aplikace, předmět Matematika o 4 hodiny Informační a komunikační technologie, předmět Informatika a výpočetní technika o 0,5 hodiny Člověk a společnost, předmět Etická výchova o 2,5 hodiny Zařazen předmět Dopravní a zdravotní výchova s hodinovou dotací ve 4. ročníku. Průřezová témata se integrují Srovnání

6 stupeň Učební plán ŠVP ZŠ Lanškroun,náměstí Aloise Jiráska 139 "Učíme se pro život" pro II.stupeň verze 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč 9.roč Z toho disponibil ní Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Zdravotní a rodinná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozšiřující oblast (volitelné předměty) Volitelný předmět Další cizí jazyk Německý jazyk, Ruský jazyk, Konverzace v anglickém jazyce Celkem Minim. dotace Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem Celková povinná časová dotace Multimédia Psaní na PC Praktická cvičení z matematiky Literární seminář náhrada 24 (disp.) 122 Součet za oblast 9 122

7 C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH D i s l o k a c e / Příjmení Jméno Titul Aprobace Pracovní zařazení Vyučuje př. Prac.poměr Poznámka Balcarová Eva Mgr. Aj-Nj učitel 6-9 roč trvalý MD Beranová Jarmila Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Čevonová Lenka Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč trvalý MD Digrinová Hana Mgr. Č-Nj učitel 6-9 roč Čj,Nj, Vv trvalý Drozdová Jana Mgr. D -VO učitel 10-12roč D,VO,Vv na do.urč. Dostálová Jana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý pov.říz.1.st. Dušková Monika Mgr. 1-5 roč. ředitelka 1.st., Vv trvalý Faltýnková Lenka Ing. M-Fy učitel 6-9 roč M,Fy,Aj trvalý Havlová Romana Mgr. D-Z učitel 6-9 roč na do.urč. za MD Hejl Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st trvalý Hejlová Hana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Hepnarová Dagmar Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Janouchová Ilona Mgr. 1-5 roč. Učitel 1-5 roč. 1.st. na d.urč. za MD Kapounová Světla Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Čj,Hv, trvalý metodik prevence Korejtková Hana Mgr. Rv-CH učitel 6-9 roč RV trvalý MD Kovářová Erika Mgr. M-CH učitel 6-9 roč M,CH,Inf,Fy trvalý Kozák Jan Mgr. M-Tv učitel 6-9 roč M,Tv trvalý Krsková Eva Mgr. Z - VO Učitel 6-9roč. Z,VO,Vv Na d. urč. za MD Marková Lenka PaedDr. F-Zt- Inf učitel 6-9 roč Fy,Inf, trvalý koord. ŠVP, ICT Masopustová Leona Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Moravcová Petra Mgr. TV -Bio učitel 6-9 roč Tv, Aj na do.urč. Michalcová Jitka Mgr. M-Z zástupce ředit. M trvalý od Nováková Jana Mgr. Č-D učitel 6-9 roč Čj,D,Pč trvalý vých.poradce Novotný Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st, TV trvalý. Palkovičová Dana Mgr. Př-Ch učitel 6-9 roč Př,Ch, trvalý koord.evvo Pallová Eva Mgr. Čj-Aj-Hv učitel 6-9 roč Aj trvalý Tomešová Romana Mgr. RJ- D učitel 6-9 roč Rj, inf. na do.urč. Parentová Zuzana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Sudková Petra Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Špičák Milan Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Pč trvalý Vychytová Miroslava Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Holečková Daniela vychovatelství vychovatelka trvalý Hrubešová Eva vychovatelství vychovatelaka Řeháková Květa vychovatelství vychovatelka+uč Pč, PPC trvalý Thunová Dagmar vychovatelství vychovatelka Hv trvalý vedoucí vychov.

8 Personální údaje Pracovní kolektiv školy je z stabilizovaný. Eva Krsková a Hana Korejtková ke konci školního roku odešly na mateřskou dovolenou. Máme velmi vysoké zastoupení žen. Kvalifikovanost je na jednotlivých stupních vysoká. Na druhém stupni učí pracovní činnosti a psaní na PC vychovatelka, která má státní zkoušku z psaní na stroji. Na škole ovšem chybí výtvarník, ale na rozdíl od předešlého školního roku jsme získaly kvalifikovanou pedagožku na tělesnou výchovu dívek Petru Moravcovou. Sbor 1.stupně je plně kvalifikovaný. Činnost školy je v plném rozsahu personálně zabezpečena. Vzhledem k tomu, že škola má dvě budovy, její údržba je zajištěna dvěma 2 technickými pracovníky školníky, a 3 uklizečkami. Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců ve školním roce 2011/2012 Počet fyzických Příjmení a jméno Přepočtený Z toho Přespočetné zaměstnanců zaměstnance počet ženy hodiny 1 Mgr. Jarmila Beranová 1,000 1,000 2 Mgr. Jana Dostálová 1,000 1,000 1 ESF 3 Mgr. Jiří Hejl 1, Hana Hejlová 1,000 1,000 5 Mgr. Ilona Janouchová 1,000 1,000 6 Mgr. Dagmar Hepnarová 1,000 1,000 7 Mgr. Leona Masopustová 1,000 1,000 8 Mgr. Miroslava Vychytová 1,000 1,000 9 Mgr. Zuzana Parentová 1,000 1,000 1 ESF 10 Mgr. Petra Sudková 1,000 1, Dagmar Thunová (vych.) 0,137 celkem 1. stupeň 10 10,137 9, ESF 1 Mgr. Hana Digrinová 1, Mgr. Monika Dušková 1, Mgr. Světla Kapounová 1, Jan Kozák 1,000 5 PaedDr. Lenka Marková 1, Mgr. Jitka Michalcová 1, Jana Nováková 1, Mgr. Jiří Novotný 0,273 9 Mgr. Dana Palkovičová 1, Eva Pallová 1, Milan Špičák 0, Ing. Lenka Faltýnková 1, Mgr. Erika Kovářová 1, Mgr. Eva Krsková 0,700 0,7 15 Mgr. Jana Drozdová 0,850 0,85 16 Mgr. Petra Moravcová 0,930 0,93 17 Mgr. Romana Tomešová 0,440 0,44 18 Mgr. Romana Prokopová 0,170 0,17 19 Květa Řeháková (vych.) 0,182 0,182

9 celkem 2. stupeň 18 14,682 13,272 Celkem učitelé 28 24,819 22,272 1 Květa Řeháková 0,822 0,822 2 Daniela Holečková 1, Dagmar Thunová 0,870 0,87 4 Bc. Eva Hrubešová 0,340 0,34 Celkem vychovatelky 4 3,032 3,032 1 Katarína Bartaová 1, Ladislav Šembera 1,000 4 Jiří Chládek 1,000 5 Alena Drápková 1, Iva Vávrová 1, Milada Kukulová 1,000 1 Celkem ostatní prac. 7 6,000 4 Celkem zaměstnanců 39 34,998 29,304

10 D. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY Zápis do 1. tříd proběhl dne 8. února 2012 a do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: ZÁPIS DO 1.TŘÍD Zápis proběhl ve středu 8.2. od 13,00 17,00 hodin v budově 1.stupně,budoucí prvňáčci prokázali zručnost při plnění úkolů a dovedností. Mnohé děti si zkusily, co obnáší pracovat na interaktivní tabuli. Paní učitelky se u dětí zaměřily na výslovnost jednotlivých hlásek a probraly s rodiči, co ještě děti musí před nástupem do školy zvládnout, dohnat a zlepšit. Do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí.

11 Odevzdáno zápisních lístků Zapsáno do 1.tříd Žádostí o odklad Odklad školní docházky Nastoupí 50 prvňáků. Plánujeme tedy 2 první třídy po 25 žácích. 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 7 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 14 střední odborné učiliště 18 konzervatoř 0 jiné 0

12 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ, DOCHÁZKY V tomto školním roce mělo vyznamenání v 1. pololetí 190 žáků a v 2. pololetí 192 žáků. Celkem 14 žáků mělo na konci školního roku nedostatečnou. 2 již ukončili povinnou školní docházku. U 3 žáků byla snížena známka dvojka z chování v 2. pololetí. U jedné žákyně 3 z chování v 2. pololetí. Jedná se o žáky 2. stupně, toto hodnocení postihuje jevy jako jsou neomluvené hodiny, drzé a vulgární chování k vyučujícím, vulgární chování ke spolužákům, špatná pracovní morálka, zapomínání pomůcek na vyučování. Dále bylo uděleno11 ředitelských důtek a 26 důtek třídního učitele. Naopak mnoho žáků je hodnoceno kladně pochvalami za příkladné chování vůči dospělým i vrstevníkům, za vzorné plnění svěřených úkolů, za reprezentaci školy, za vstřícnost a pozitivní přístup ke všemu, co souvisí se školní prací. 34 žáků dostalo ředitelskou pochvalu a 138 žáků pochvalu třídního učitele.velké rozdíly jsou v počtu zameškaných hodin. Platí zde úměra - vyšší stupeň více zameškaných hodin. Celkem lze konstatovat, že se chování na škole proti loňskému roku značně zlepšilo. V přehledu prospěchu žáků není zahrnuta třída 1.A, protože v této třídě jsou žáci hodnoceni slovně.

13 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad vytištěno dne: POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

14 Přehled pohybu žáků v období zpracováno dne dle záznamů v podrobných údajích v historii žáka Motl Lubomír - 6.A odchod na jinou školu Motl Lubomír - 6.A odchod na jinou školu ZŠ Č.Třebová ZŠ Č.Třebová Lévai Andreas - 8.B odchod na jinou školu Lévai Andreas - 8.B odchod na jinou školu Vosková Tereza - 9.A odchod na jinou školu Vosková Tereza - 9.A odchod na jinou školu Vosková Eliška - 5.A odchod na jinou školu Vosková Eliška - 5.A odchod na jinou školu Morávek Jakub - 3.B odchod na jinou školu Morávek Jakub - 3.B odchod na jinou školu Burešová Diana + 3.B přestup z jiné školy Vodehnalová Gabriela A přestup z jiné školy ZŠ Krnov,Janáčkovo nám. 17 ZŠ Krnov,Janáčkovo nám. 17 ZŠ Most Jakuba Arrbesa 2454 ZŠ Most Jakuba Arrbesa 2454 ZŠ Most Jakuba Arrbesa 2454 ZŠ Most Jakuba Arrbesa 2454 ZŠ AJ 140 ZŠ AJ 140 ZŠ nám.míru Svitavy ZŠ Výprachtice

15 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad vytištěno dne: POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

16 Třída Prospěli Prospěli Nepros- Neklasi- Prospěli Prospěli Nepros- Neklasis vyzn. pěli fikováni s vyzn. pěli fikováni 1.A 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 1.B % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 2.A % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.B % % 0.00 % 0.00 % % 5.88 % 5.88 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % 5.40 % 0.00 % 0.00 % % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 3.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 3.B % 9.52 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 4.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 4.B % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 5.A % % 5.26 % 0.00 % % % 5.26 % 0.00 % 5.B % % 4.34 % 0.00 % % % 4.34 % 0.00 % Celkem v 5. ročníku % % 4.76 % 0.00 % % % 4.76 % 0.00 % 6.A % % 5.00 % 0.00 % % % 5.00 % 0.00 % 6.B % % 4.76 % 0.00 % 9.52 % % 9.52 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 4.87 % 0.00 % % % 7.31 % 0.00 % 7.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 7.B % % 3.33 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % 1.63 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 8.A 8.00 % % % 0.00 % 8.00 % % 0.00 % 0.00 % 8.B 8.33 % % % 0.00 % % % 8.33 % 0.00 % Celkem v 8. ročníku 8.16 % % % 0.00 % % % 4.08 % 0.00 % 9.A % % 7.14 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 9.B 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 5.26 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku 6.06 % % % 0.00 % 9.09 % % 3.03 % 0.00 %

17 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2011/12 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Předmět Počty známek N R zpracováno dne: Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis VO Výchova k občanství VT Informatika a výpočetní technika Př Přírodopis M Matematika Z Zeměpis Fy Fyzika Ch Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova Pč Pracovní činnosti PPC Psaní na počítači CČ Cvičení z českého jazyka Dv Dopravní výchova ET Etická výchova If Informatika KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk ZKer Keramika ZTan Taneční NS Náš svět NSZ Sborový zpěv ZVev Veselé vaření ZFlo Florbal ZRK Rybářský kroužek ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen omluvených neomluvených

18 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2011/12 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Předmět Počty známek R S zpracováno dne: Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis VO Výchova k občanství VT Informatika a výpočetní technika SZ Sborový zpěv Př Přírodopis M Matematika Z Zeměpis Fy Fyzika Ch Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova Pč Pracovní činnosti PPC Psaní na počítači CČ Cvičení z českého jazyka Dv Dopravní výchova ET Etická výchova If Informatika KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk Vař Veselé vaření ZKer Keramika ZTan Taneční NS Náš svět NSZ Sborový zpěv ZFlo Florbal ZRK Rybářský kroužek ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených neomluvených

19 Seznam žáků s alespoň jednou nedostatečnou 1. pololetí školního roku 2011/12 Příjmení a jméno Třída počet z předmětů Cinová-Šiváková Iveta 5.A 1 Aj Takáč Filip 5.B 1 NS Celkem v 5. ročníku Kuvik David 6.A 2 Čj Aj Chládek Jaroslav 6.B 2 Aj M Celkem v 6. ročníku Rek Jakub 7.B 1 Čj Celkem v 7. ročníku Hrabalová Kristýna 8.A 1 M Marek Michal 8.A 4 Nj Př M Ch Mirga Gejza 8.A 1 M Zemach Michal 8.A 1 M Faltejsková Michaela 8.B 2 M Ch Jiroušková Martina 8.B 1 M Volf Martin 8.B 1 M Celkem v 8. ročníku Mirga Josef 9.A 1 M Beranová Iveta 9.B 1 Př Čejková Nikola 9.B 5 Čj Aj Nj Př M Havlíček Michal 9.B 1 Př Řehák Rudolf 9.B 2 Př M Celkem v 9. ročníku Celkem žáků, známek

20 Seznam žáků s alespoň jednou nedostatečnou 2. pololetí školního roku 2011/12 počet známek 5 počet známek N Příjmení a jméno Třída z předmětů Kuviková Anna 2.B 1 0 Čj Celkem v 2. ročníku Cinová-Šiváková Iveta 5.A 2 0 Čj Aj Takáč Filip 5.B 2 0 NS M Celkem v 5. ročníku Kuvik David 6.A 3 0 Aj VO Př Chládek Jaroslav 6.B 2 0 Aj M Pokutová Věra 6.B 1 0 Aj Celkem v 6. ročníku Faltejsková Michaela 8.B 1 0 M Jiroušková Martina 8.B 1 0 M Celkem v 8. ročníku Čejková Nikola 9.B 3 0 Aj Př Z Celkem v 9. ročníku Celkem žáků, známek

21 Dvojka z chování 6.B Chládek Jaroslav 7.A Košík David 7.B Heráková Veronika Trojka z chování.b Čejková Nikola Pochvala třídního učitele 1.A Drábková Nikola, Hrabáčková Nela, Mareš Lukáš, Marešová Veronika, Pokorná Barbora, Pospíšilová Světlana, Růžičková Vendula, Turková Eliška, Vacková Vendula, Vymetálková Karolína, Zedníček Alois 1.B Hejcmanová Nikola, Honchar Anastasiya, Janíčková Anita, Kollert Ladislav, Macháček Tomáš, Tomešová Bára, Veiglová Jeanette, Yarmolska Andriana 2.A Bartoň David, Dokoupilová Aneta, Gregorová Michaela, Hýblová Markéta, Janouch Václav, Kokešová Magdalena, Kuncová Lucie, Šulák Daniel, Vetchý Kryštof 3.A Hanusová Klára, Chládek David, Jirásková Eliška, Macháček Aleš, Masopustová Lucie, Pecháčková Barbora, Pfeifer Michal, Rohla Jaroslav, Roubal Jiří, Smolák Bedřich, Srp Vojtěch, Svojanovská Eliška, Šebrle Tadeáš, Vinterová Nela, Vybíral Filip 3.B Burešová Diana, Fater Tomáš, Hajzlerová Laura, Chládková Edita, Kartarik David, Kollertová Eliška, Kovář Michal, Kovářová Lenka, Malý Daniel, Markytán Jan, Nastoupil Marián, Parent Matěj, Vybíralová Kateřina, Zelinka Lukáš 4.A Dajčar Jan, Doleček Jan, Drápalová Adriana, Dušková Barbora, Havlíček Ondřej, Kadrnožka Pavel, Kalousová Antonie Julie, Kulíková Kristyna Leony, Skala Dan William, Studená Veronika 4.B Červenková Kateřina, Havelka Radim, Jadrná Nikola, Jakešová Kristýna, Kantorová Michaela, Knápková Adéla, Kollertová Nela, Marešová Veronika, Melicharová Barbora, Mlýnková Erika, Steklíková Tereza, Šindelářová Barbora, Turková Tereza 5.A Adamcová Daniela, Adamcová Klára, Grossmannová Žaneta, Jančarová Adéla, Marek Vojtěch, Matějková Adéla, Minaschková Natálie, Pospíšilová Veronika, Stejskal Radim, Vacková Tereza 5.B Chládková Radka, Marek Radek, Šebestová Lucie, Večeřová Lenka 6.A Bártová Veronika, Betlach Martin, Fajt Filip, Hašková Sabina, Jehličková Petra, Kristková Lucie, Moučka Jan, Šebrlová Nikola 6.B Čada Jakub, Freudl Jan, Plešingerová Dominika, Tynčenko Valeria 7.A Karlík Mikuláš, Kuřová Monika, Kuttichová Eva, Marková Kristýna, Pánková Pavlína, Skalická Kristýna, Smrkalová Pavla, Tomeš Daniel 7.B Obstová Tereza, Rybková Martina, Sontáková Petra, Šemberová Jana, Tučková Šárka, Uher Adam 8.A Bilanský Petr 8.B Ambrozková Nela, Mačát Filip 9.A Benešová Michaela, Hofmanová Klára, Pánek Jan, Svatoš Denis 9.B Beranová Iveta, Hašek David, Chládek Antonín, Kovářová Petra, Kunertová Adéla, Marek Michal, Řehák Rudolf, Štěpánková Lenka, Vyskočilová Markéta, Zygadlová Lucie Pochvala ředitele školy 4.A Dokoupil Marek, Gregora Filip, Janků Michaela, Kulhánková Nikola, Kupsa Matěj, Pokorný Ondřej 5.A Bako Radim, Marková Kristýna, Rybková Zuzana, Starý Pavel 5.B Dostál Matěj, Moučka Adam, Reslerová Kateřina, Říhová Barbora, Skalický Michal, Šilarová Karolína, Vogel Radek 8.A Grossmann Kevin, Kaplan Miroslav, Katzerová Simona, Kutnarová Eliška, Marková Eliška, Masopust Petr 8.B Huong - Le - Thu Linda, Hyhlíková Michala, Chládková Monika, Langr Lukáš, Stará Michaela 9.A Dušková Veronika, Hegrová Andrea, Junková Šárka, Tůmová Klára, Viskupičová Vendula 9.B Výtisková Klára Napomenutí třídního učitele 3.A Beranová Vendula, Hanusová Klára, Chládek David, Le Phuong Dong Michal, Macháček Aleš, Patočka Jakub, Roubal Jiří 3.B Vávrová Sára 4.B Červenková Kateřina, Gaďurek Dominik, Hainguyen Quang Honzík, Heráková Kateřina, Ježek Jakub, Knápková Adéla, Melicharová Barbora, Vebr Matěj 5.A Cinová-Šiváková Iveta, Ludvík Andrej 5.B Machala Jakub, Marek Radek 6.A Havlůj David, Kuvik David 6.B Čada Jakub, Falta Michal, Heger Michal, Šilar Matěj, Vavřín Karel 7.A Antes Aleš, Falta Jakub, Jakeš Michal, Seidl Radek 7.B Hanus Ondřej, Hejkrlík Jaroslav, Marek Michal, Mareš David, Rek Jakub, Stránská Patricie 8.A Grossmann Kevin, Kaplan Miroslav, Večeře Radim 8.B Cinová-Šiváková Darina, Cygánek Patrik, Jiroušková Martina, Lachman Martin, Moučka Tomáš, Urban Kristian, Volf Martin 9.A Hofmanová Klára, Krhoun Michal, Mirga Josef, Svatoš Denis 9.B Hašek David, Hruška Roman, Chládek Antonín

22 Důtka třídního učitele 3.B Bendík Daniel 5.A Huf Petr 5.B Takáč Filip 6.B Falta Michal, Heger Michal, Pokutová Věra, Šilar Matěj, Thun Tomáš 7.A Antes Aleš, Falta Jakub, Košík David, Krejčiřík Jakub 7.B Heráková Veronika, Vlková Michaela 8.A Bilanský Petr, Dvořák Filip, Fait Petr, Hubáček Jaroslav, Mirga Gejza, Silčuk Bohdan, Zemach Michal 9.B Čejková Nikola, Junek Tomáš, Kubíčková Barbora, Řehák Rudolf, Tobiška Tomáš Důtka ředitele školy 4.A Takáč Radim 4.B Cygánek Martin, Havelka Radim, Vítek Ladislav 6.A Kuvik David 6.B Chládek Jaroslav, Pokutová Věra 7.B Vlková Michaela 8.A Zemach Michal 8.B Jiroušková Martina, Moučka Tomáš Počty Dvojka z chování 3 Pochvala třídního učitele 137 Trojka z chování 1 Pochvala ředitele školy 34 Napomenutí třídního učitele 54 Důtka ředitele školy 11 Důtka třídního učitele 26 Podmíněné vyloučení 0

23 F. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Prostředky na DVPP byly zajištěny prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu jako dotace dle počtu žáků. Veškeré další vzdělávání bylo uskutečňováno dle zpracovaného dlouhodobého plánu DVPP. Ředitelka školy prošla rozšiřujícím funkčním studiem pro ředitele škol a školských zařízení. Ve škole není plně proškolen metodik prevence a nelze mu tedy poskytnout zvláštní příplatek. Paní učitelka Kapounová odmítla proškolení 250 hodin z důvodů brzkého odchodu do důchodu. Ale některých seminářů pro metodiky prevence se zúčastnila. Přihlásila naši školu do programu Minimalizace šikany pořádané AISIS, přihlásilo se 11 učitelů včetně vedení. Projekt probíhal v Litomyšli a poznatky učitelé předávali kolegům, kteří se tohoto projektu účastnit nemohli. Semináře probíhaly v pátek a v sobotu celkem 4x. Tento projekt byl pro školu velkým přínosem, protože se učitelé seznámili s tím jak rozpoznat šikanu a především, jak pracovat s agresory i oběťmi šikany, ale také jak spolupracovat s rodiči a veřejností. Dále proběhla nutná školení spojená se evropským projektem EU peníze školám 1.4, tj. seminář pro příjemce, vytváření DUMů, práce s interaktivní tabulí pro začátečníky i pokročilé. Mnoho seminářů bylo placeno z projektu EU peníze školám především: čtenářská gramotnost, přírodovědné zaměření, jazykové semináře. V přípravném týdnu se celý pedagogický sbor účastnil semináře Vztahy ve sborovně. DVVP je zaměřeno pro nedostatek finančních prostředků především na tvorbu a zkvalitnění školního vzdělávacího programu, nové metody a formy práce v jednotlivých předmětech, práci s interaktivní tabulí a interaktivní učebnice nakladatelství FRAUS. Fotografie z projektu MIŠ(minilizace šikany)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy / A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Adresa, sídlo: Základní škola Lanškroun,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více