Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí. ( školní rok 2010/2011 )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí. ( školní rok 2010/2011 )"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2010/2011 ) V Lanškrouně zpracovala: Mgr.Monika Dušková

2 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Lanškroun Ředitel: Zástupce ředitele: Mgr. Monika Dušková Mgr. Jitka Michalcová Výchovný poradce: Mgr. Jana Nováková Adresa, sídlo: náměstí Aloise Jiráska 139, Lanškroun Číslo účtu: ČS /0800 Kontakty: Telefon školy: ředitelna nám. A. Jiráska ekonomka sborovna 2. st., nám. A. Jiráska sborovna 1.st., nám. J.M.Marků školní družina, nám. J.M.Marků školy: WWW stránky: IZO: škola, kapacita 500 žáků IZO ředitelství školy: IZO: Školní družina na nám.jana Marka Marků kapacita 118 žáků Učitelská a žákovská knihovna na nám.al.jiráska Datum zařazení do sítě Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků: umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo v 1.až 4.,6. až 9. ročníku dle učebních dokumentů ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. V 5.ročníku dle dobíhajícího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j.16847/96-2

3 Na škole se vyučuje třem cizím jazykům anglickému, německému a ruskému. Třídy školy se běžně naplňují do počtu 30 žáků. V 6. ročnících jsme měli výjimku, kde v 6.A bylo 32 žáků a v 6.B 31 žáků.ve 3.A jsme během roku přijali děti, takže se počet zvýšil na 31. Škola organizuje každoroční lyžařské a snowboardingové kurzy pro 7. ročníky, dále cykloturistické kurzy na 2. stupni. Dále pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny. Škola má dvě budovy. Na náměstí Jana Marka Marků je umístěno 9 tříd a 4 oddělení školní družiny. Z toho 1 oddělení je umístěno ve třídě, z nedostatku prostoru v této budově. Na náměstí Aloise Jiráska 139 je umístěno 9 kmenových tříd a 3 odborné učebny. V budově na náměstí Jana Marka Marků je umístěna výdejna obědů jídelny MADORET. Pod ŠD pracovaly na škole zájmové kroužky. Při škole je ustavena školská rada ve složení: Mudr.Milada Krejčová, paní Eva Vičarová, p.uč.mgr.světla Kapounová. Školská rada se sešla 2x ve školním roce,schválila dokumenty ŠR, dokumenty školy:výroční zprávu, Zprávu o hospodaření, Návrh rozpočtu, Vnitřní řád školy. Dále na škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ. Ve školním roce 2010/2011 bylo v osmnácti třídách vyučováno celkem 419 žáků, z nich 140 dojíždělo z šetnácti okolních obcí. Škola umožňuje získání informací o své historii a činnosti na internetové adrese

4 B. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plány školy vycházejí ze dvou učebních programů. První je dobíhající Základní škola č.j /96-2. Dle tohoto programu probíhala výuka pouze v 5.ročníku. Druhý je školní vzdělávací program ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. Od 7. ročníku si žáci mohli prohlubovat znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: - Informatika - cvičení z matematiky - ruský jazyk - německý jazyk - psaní na PC - cvičení z českého jazyka - konverzace AJ Žáci mají možnost se zapojit do zájmových kroužků: - sborový zpěv 1.st.(Klíček) - Vychytová - sborový zpěv 2.st.(Klíč) - Kapounová, Pallová - keramika - Dušková - rybářský Šembera - psaní na stroji - Řeháková - pohybové hry - Holečková - floorball - Novotný - kreativ - Masopustová - výtvarný Hrubešová

5 1. Učební plán Verze 1 pro 2. 4.roč stupeň Učební plán ŠVP ZŠ Lanškroun,náměstí Aloise Jiráska 139 "Učíme se pro život" pro I.stupeň verze 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem Z toho disponibilní Součet za oblast Minimální dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 9 9,5 8, komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika 0 0,5 0, Člověk a jeho svět Náš svět Člověk a svět práce Pracovní činnosti Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Rozšiřující oblast Dopravní a zdravotní výchova (disp) 1 Celkem Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu na 1. stupni: Posílení o disponibilní časovou dotaci: Jazyk a jazyková komunikace, předmět Český jazyk a literatura o 6 hodin Matematika a její aplikace, předmět Matematika o 4 hodiny Informační a komunikační technologie, předmět Informatika a výpočetní technika o 2 hodiny Člověk a jeho svět, předmět Náš svět o 1 hodinu Zařazen předmět Dopravní a zdravotní výchova s hodinovou dotací ve 4. ročníku. Srovnání

6 Verze 1 pro roč stupeň. Učební plán ŠVP ZŠ Lanškroun,náměstí Aloise Jiráska 139 "Učíme se pro život" pro II.stupeň verze 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč 9.roč Z toho disponibil ní Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Zdravotní a rodinná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozšiřující oblast (volitelné Další cizí jazyk Německý jazyk, Ruský jazyk předměty) Volitelný předmět (disp.) 9 Celkem Celková povinná časová dotace Informatika Psaní na PC Volitelný předmět Praktická cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Konzultace AJ Celkem Minim. dotace Součet za oblast

7 2. Učební plán stupeň verze 2 pro 1. roč. Učební plán ŠVP ZŠ Lanškroun,náměstí Aloise Jiráska 139 "Učíme se pro život" pro I.stupeň verze 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem Z toho disponibilní Součet za oblast Minimální dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 9 9,5 8, komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika 0 0,5 0, Člověk a jeho svět Náš svět Člověk a svět práce Pracovní činnosti Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Rozšiřující oblast Dopravní a zdravotní výchova (disp) 1 Celkem Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu na 1. stupni: Posílení o disponibilní časovou dotaci: Jazyk a jazyková komunikace, předmět Český jazyk a literatura o 6 hodin Matematika a její aplikace, předmět Matematika o 4 hodiny Informační a komunikační technologie, předmět Informatika a výpočetní technika o 2 hodiny Člověk a jeho svět, předmět Náš svět o 1 hodinu Zařazen předmět Dopravní a zdravotní výchova s hodinovou dotací ve 4. ročníku. Průřezová témata se integrují Srovnání

8 stupeň verze 2 pro 6. roč. Učební plán ŠVP ZŠ Lanškroun,náměstí Aloise Jiráska 139 "Učíme se pro život" pro II.stupeň verze 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč 9.roč Z toho disponibil ní Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Zdravotní a rodinná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozšiřující oblast (volitelné předměty) Volitelný předmět Celkem Minim. dotace Součet za oblast Další cizí jazyk Německý jazyk, Ruský jazyk Volitelný předmět Volitelný předmět (disp.) Celkem Celková povinná časová dotace Informatika Psaní na PC Praktická cvičení z matematiky Cvičení z matematiky náhrada

9 C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH D i s l o k a c e / Příjmení Jméno Titul Aprobace Pracovní zařazení Vyučuje př. Prac.poměr Poznámka Balcarová Eva Mgr. Aj-Nj učitel 6-9 roč trvalý MD Benešová Marie Mgr. Rj-D učitel 6-9 roč D,Ov,Rv trvalý Beranová Jarmila Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Čevonová Lenka Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý MD Digrinová Hana Mgr. Č-Nj učitel 6-9 roč Čj,Nj, Vv trvalý Dostálová Jana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý pov.říz.1.st. Dušková Monika Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Faltýnková Lenka Ing. M-Fy učitel 6-9 roč M,Fy,Aj trvalý Havlová Romana Mgr. D-Z učitel 6-9 roč D,Z,F, Vv na do.urč. za MD Hejl Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st trvalý Hejlová Hana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Hepnarová Dagmar Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Janouchová Ilona Mgr. 1-5 roč. Učitel 1-5 roč. 1.st. na d.urč. za MD Kacálková Jana 1-5 roč. učitel 1-5roč 1.st. na d. urč. za MD Kapounová Světla Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Čj,Hv,Tv,Vv trvalý Korejtková Hana Mgr. Rv-CH učitel 6-9 roč trvalý MD Kovářová Erika Mgr. M-CH učitel 6-9 roč M,CH,Inf,Fy trvalý Kozák Jan Mgr. M-Tv učitel 6-9 roč M,Tv trvalý Krsková Eva Mgr. Z - VO Učitel 6-9roč. Z,VO,Vv Na d. urč. za MD Marková Lenka PaedDr. F-Zt- Inf učitel 6-9 roč Fy,Inf, trvalý Masopustová Leona Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Michalcová Jitka Mgr. M-Z zást. ředitele M trvalý od Nováková Jana Mgr. Č-D učitel 6-9 roč Čj,D,Rv,Pč trvalý vých.poradce Novotný Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st trvalý. Palkovičová Dana Mgr. Př-Ch učitel 6-9 roč Př,Ch,Tv,Pč trvalý Pallová Eva Mgr. Čj-Aj-Hv učitel 6-9 roč Aj trvalý Parentová Zuzana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Sudková Petra Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Špičák Milan Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Pč trvalý Vychytová Miroslava Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Holečková Daniela vychovatelství vychovatelaka trvalý Hrubešová Eva vychovatelství vychovatelaka Řeháková Květa vychovatelství vychovatelak+uč Pč, PPC trvalý Thunová Dagmar vychovatelství vychovatelak Hv trvalý Personální údaje Pracovní kolektiv školy je z stabilizovaný. Odchod ze ZŠ byl způsoben mateřskou dovolenou. Máme velmi vysoké zastoupení žen. Kvalifikovanost je na jednotlivých stupních vysoká. Na druhém stupni učí pracovní činnosti a psaní na PC vychovatelka, která má státní zkoušku z psaní na stroji. Menší problémy jsou s aprobovaností. Na škole chybí výtvarník a učitelka tělesné výchovy dívek. Sbor 1.stupně je plně kvalifikovaný. Jen 1. pololetí ve 3. ročníku učila p. uč. Kacálková, která ukončovala studium na pedagogické fakultě a ve 2. pololetí na její místo nastoupila z MD plně kvalifikovaná p. uč. Hepnarová. Činnost školy je v plném rozsahu personálně zabezpečena.

10

11 Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců ve školním roce 2010/2011 Počet fyzických Příjmení a jméno Přepočtený Z toho Přespočetné zaměstnanců zaměstnance počet ženy hodiny 1 Mgr. Jarmila Beranová 1,000 1,000 2 Mgr. Jana Dostálová 1,000 1, Mgr. Jiří Hejl 1, Hana Hejlová 1,000 1,000 5 Mgr. Ilona Janouchová 1,000 1,000 6 Mgr. Dagmar Hepnarová 0,676 0,676 7 Mgr. Leona Masopustová 1,000 1, Mgr. Lenka Čevonová 0,521 0,521 9 Mgr. Miroslava Vychytová 1,000 1, Mgr. Zuzana Parentová 1,000 1, Mgr. Petra Sudková 1,000 1, Mgr. Eva Balcarová 0,164 0, Mgr. Romana Havlová 0,364 0,364 celkem 1. stupeň 13 10,725 9, Mgr. Marie Benešová 1, Mgr. Hana Digrinová 1, Mgr. Monika Dušková 1, Mgr. Světla Kapounová 1, Jan Kozák 1, PaedDr. Lenka Marková 1, Mgr. Jitka Michalcová 1, Jana Nováková 1, Mgr. Jiří Novotný 0, Mgr. Dana Palkovičová 1, Eva Pallová 1, Milan Špičák 0, Ing. Lenka Faltýnková 1, Mgr. Erika Kovářová 1, Mgr. Eva Krsková 0,795 0, Mgr. Hana Korejtková 0,131 0, Květa Řehaková 0,182 0,182 celkem 2. stupeň 17 13,843 12,108 9 Celkem učitelé 30 24,568 21, Květa Řeháková 0,825 0,825 2 Daniela Holečková 1, Dagmar Thunová 1, Bc. Eva Hrubešová 0,441 0,441 Celkem vychovatelky 4 3,266 3,266 1 Katarína Bartaová 0,956 0,956 2 Dagmar Rykalová 0,617 0,617 3 Ladislav Šembera 1,000 4 Jiří Chládek 1,000 5 Alena Drábková 1, Iva Vávrová 1, Jana Šebrlová 1,000 1 Celkem ostatní prac. 7 6,573 4,573 Stálých přesčasů Celem zaměstnanců 41 34,998 29,672

12 D. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY Zápis do 1. tříd proběhl dne 26. ledna 2011 a do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: ZÁPIS DO 1.TŘÍD Zápis proběhl ve středu od 13,00 17,00 hodin v budově 1.stupně,budoucí prvňáčci prokázali zručnost při plnění úkolů a dovedností. Do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí. Odevzdáno zápisních lístků Zapsáno do 1.tříd Žádostí o odklad Odklad školní docházky Nastoupí 43 prvňáků, 2žáci se přistěhovali. Plánujeme tedy 2 první třídy po 21 a 22 žácích.

13 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 11 čtyřleté gymnázium 5 střední odborná škola 18 střední odborné učiliště 3 konzervatoř 0 jiné 0 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ, DOCHÁZKY V tomto školním roce mělo vyznamenání v 1. pololetí 208 žáků a v 2. pololetí 185 žáků. Celkem 11 žáků mělo na konci školního roku nedostatečnou. Z toho 2 žáci přešli na jinou školu ( ZŠ A. Jiráska 140) a 3 již ukončili povinnou školní docházku. 3 z nich opakují ročník, 3 udělali opravné zkoušky. U 2 žáků v 1. pololetí byla snížena známka z chování a u 2 žáků v 2. pololetí. Jedná se o žáky 2. stupně, toto hodnocení postihuje jevy jako jsou neomluvené hodiny, drzé a vulgární chování k vyučujícím, vulgární chování ke spolužákům, špatná pracovní morálka, zapomínání pomůcek na vyučování. Naopak mnoho žáků je hodnoceno kladně pochvalami za příkladné chování vůči dospělým i vrstevníkům, za vzorné plnění svěřených úkolů, za reprezentaci školy, za vstřícnost a pozitivní přístup ke všemu, co souvisí se školní prací. 58 žáků dostalo ředitelskou pochvalu a 131 žáků pochvalu třídního učitele.velké rozdíly jsou v počtu zameškaných hodin. Platí zde úměra - vyšší stupeň více zameškaných hodin. Celkem lze konstatovat, že se chování na škole proti loňskému roku značně zlepšilo.

14 ZŠ Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Třída Chlapci Stav ke POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD Děvčata Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Beranová Jarmila 1.B Mgr. Hejlová Hana 1. ročník A Mgr. Hejl Jiří 2.B Mgr. Janouchová Ilona 2. ročník A Mgr. Dostálová Jana 3.B Mgr. Parentová Zuzana 3. ročník A Mgr. Sudková Petra 4.B Mgr. Hepnarová Dagmar 4. ročník A Mgr. Vychytová Miroslava 5.B Mgr. Masopustová Leona 5. ročník A Mgr. Pallová Eva 6.B Mgr. Kovářová Erika 6. ročník A Mgr. Benešová Marie 7.B Mgr. Digrinová Hana 7. ročník A Mgr. Palkovičová Dana 8.B PaedDr. Marková Lenka 8. ročník A Mgr. Kozák Jan 9.B Mgr. Kapounová Světla 9. ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

15 Přehled pohybu žáků v období zpracováno dne dle záznamů v podrobných údajích v historii žáka Husák Dominik - 2.B odchod na jinou školu Cygánek Martin + 3.B přestup z jiné školy ZŠ D.Třešňovec ZŠ Spálené Poříčí Cygánek Patrik + 7.B přestup z jiné školy Cygánková Aneta + 4.B přestup z jiné školy Cygánková Sandra + 5.A přestup z jiné školy Mechl Daniel - 8.A odchod na jinou školu Mechl Ondřej - 4.B odchod na jinou školu Lévai Andreas + 7.B přestup z jiné školy Pokuta Emil + 1.B přestup z jiné školy Pokutová Věra + 5.B přestup z jiné školy Pokutová Simona + 3.A přestup z jiné školy Flídr Jaroslav * 9.A -->> 9.B změna třídy (v rámci ročníku) Chládková Monika + 7.B přestup z jiné školy Dubská Františka + 7.A přestup z jiné školy Veselá Hana + 3.B přestup z jiné školy Olbrichová Jana - 4.B odchod na jinou školu Olbrichová Lucie - 1.B odchod na jinou školu Pomšárová Katarína - 7.B odchod na jinou školu ZŠ Spálené Poříčí ZŠ Spálené Poříčí ZŠ Spálené Poříčí ZŠHožďalovice ZŠ Hožďalovice ZŠ Bludov ZŠ Cotkytle ZŠ Cotkytle ZŠ Cotkytle změna třídy ZŠ Podbořany ZŠ Žamberk ZŠ Třebařov ZŠ Hoštejn ZŠ Hoštejn ZŠ nám.a.jiráska 140,La Holeček Patrik - 8.A Výchovný ústav DDŠ SZŠ a jídelnou,5.května 383,Králíky odchod do školy pro děti se spec. potř Jiroušková Martina + 7.B přestup z jiné školy Cinová-Šiváková Iveta + 4.A přestup z jiné školy Cinová-Šiváková Adéla + 5.B přestup z jiné školy Cinová-Šiváková Darina + 7.B přestup z jiné školy Dubská Františka - 7.A odchod na jinou školu Dubská Františka - 7.A odchod na jinou školu Vosková Tereza + 8.A přestup z jiné školy Vosková Eliška A přestup z jiné školy ZŠ Nádražní C.Třebová ZŠ Mor.Třebová ZŠ Mor.Třebová ZŠ Mor.Třebová ZŠ Most Zdeňka Štěpánka 2912 ZŠ Most Zdeňka Štěpánka 2912 ZŠ Most ZŠ Most

16 Přehled prospěchu ve školním roce 2010/11 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í Třída Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 1.A % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.B % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 6.66 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 2.85 % 0.00 % 0.00 % 2.A % 8.33 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 2.B % 4.76 % 0.00 % 0.00 % % 9.52 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % 6.66 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 3.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 3.B % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 4.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 4.B % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 5.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 5.B % % 0.00 % 0.00 % % % 4.34 % 0.00 % Celkem v 5. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 2.32 % 0.00 % 6.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 6.B % % 3.22 % 0.00 % % % 3.22 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 1.58 % 0.00 % % % 1.58 % 0.00 % 7.A % % 4.34 % 0.00 % 8.69 % % 0.00 % 0.00 % 7.B % % 4.16 % 0.00 % 8.33 % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % 4.25 % 0.00 % 8.51 % % 0.00 % 0.00 % 8.A % % % 0.00 % % % % 0.00 % 8.B 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 5.00 % 0.00 % Celkem v 8. ročníku 7.69 % % % 0.00 % 5.12 % % % 0.00 %

17 Třída Prospěli s vyzn. Přehled prospěchu ve školním roce 2010/11 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí 1. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyzn. 2. p o l o l e t í Prospěli Celkem v 9. ročníku F. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Neprospěli Neklasifikováni 9.A 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 9.B % % % 0.00 % % % 4.76 % 0.00 % 9.75 % % % 0.00 % 7.31 % % 2.43 % 0.00 % Souhrn výchovných opatření Dvojka z chování Trojka z chování Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Pochvala třídního učitele 131 Pochvala ředitele školy 58 Důtka ředitele školy 11 Podmíněné vyloučení 0

18 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2010/11 Třídy zahrnuté do přehledu: zpracováno dne: Předmět Počty známek Ú Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis Vl Vlastivěda VO Výchova k občanství VT Informatika a výpočetní technika Pří Přírodověda Př Přírodopis M Matematika Z Zeměpis Fy Fyzika Ch Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova Pč Pracovní činnosti PPC Psaní na počítači CČ Cvičení z českého jazyka Dv Dopravní výchova If Informatika KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk ZKer Keramika Kr Kreativ NS Náš svět NSZ Sborový zpěv ZFlo Florbal ZRK Rybářský kroužek ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen celkem z toho neomluvených

19 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2010/11 zpracováno dne: třída 1.A 1.B 2.B 2.A 3.A 4.A 4.B 3.B 5.A 5.B 6.A 7.A 6.B 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Beranová Jarmila Mgr. Hejlová Hana Mgr. Janouchová Ilona Mgr. Hejl Jiří Mgr. Dostálová Jana Mgr. Sudková Petra Mgr. Hepnarová Dagmar Mgr. Parentová Zuzana Mgr. Vychytová Miroslava Mgr. Masopustová Leona Mgr. Pallová Eva Mgr. Benešová Marie Mgr. Kovářová Erika Mgr. Digrinová Hana (0+1) Mgr. Palkovičová Dana PaedDr. Marková Lenka (1+0) Mgr. Kozák Jan Mgr. Kapounová Světla Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Prostředky na DVPP byly zajištěny prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu jako dotace dle počtu žáků. Veškeré další vzdělávání bylo uskutečňováno dle zpracovaného dlouhodobého plánu DVPP. Ředitelka školy prošla funkčním studiem pro ředitele škol a školských zařízení a zdárně toto studium ukončila. Vedení školy vytipovalo budoucího výchovného poradce, protože současná výchovná poradkyně Jana Nováková brzy odejde do starobního důchodu. Ve škole není proškolen metodik prevence a nelze mu tedy poskytnout zvláštní příplatek. Paní učitelka Benešová odmítla proškolení 250 hodin z důvodů brzkého odchodu do důchodu. Na konci školního roku jsme se přihlásili do programu Minimalizace šikany pořádané AISIS, přihlásilo se 11 učitelů včetně vedení. Dále proběhla nutná školení spojená se evropským projektem EU peníze školám 1.4, tj. seminář pro příjemce, vytváření DUMů, práce s interaktivní tabulí. DVVP je zaměřeno pro nedostatek finančních prostředků především na tvorbu a zkvalitnění školního vzdělávacího programu, nové metody a formy práce v jednotlivých předmětech, práci s interaktivní tabulí a interaktivní učebnice nakladatelství FRAUS.

20 Přehled DVVP za kalendářní rok Datum Akce Č.akreditace Místo Účast Cena Cestovné Liter. Supl Konference EVVO Pardubice Palkovičová Interaktivní tabule Svitavy Dušková Interaktivní tabule Svitavy Masopustová Seminář Dopravní výchova Zborná u Jihlavy Hepnarová Šablony EU Česká Třebová Dušková Šablony EU Česká Třebová Michalcová Excel egon Lanškroun Dušková Excel egon Lanškroun Michalcová Hry jako pohlazení Ústí nad Orlicí Řeháková Rozumíme penězům 32253/ Pardubice Michalcová Čtenářská gramotnost Praha Vychytová Agresivní chování u dětí Ústí nad Orlicí Janouchová Agresivní chování u dětí Ústí nad Orlicí Hejl Seminář dopr.výchovy Chrudim Dostálová Seminář dopr.výchovy Chrudim Hepnarová Kutilské dílny Ústí nad Orlicí Thunová Čtenářská gramotnost Praha Vychytová Komunikace v lit.výchově Pardubice Kapounová Komunikace v lit.výchově Pardubice Digrinová Na hudbu trochu jinak Ústí nad Orlicí Sudková Čtenářská gramotnost Praha Vychytová Čtenářská gramotnost 32328/ Ústí nad Orlicí Beranová

21 G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY V uplynulém školním roce škola spolupracovala ve městě se základními a středními školami (výměna zkušeností, soutěže apod.), s DDM, kulturním centrem, informačním centrem, městskou knihovnou, dále měla podporu zřizovatele Města Lanškrouna a některých místních organizací a firem. Vážíme si spolupráce se vzdělávacími institucemi ( NIVD v Pardubicích, CCVJ, nakladatelství FRAUS) a odborem školství MU Lanškroun. Škola pořádá spoustu akcí - sport., kultur., zájezdy, výlety, exkurze a účastní se akcí pořádaných městem, kult.centrem, ostat.školami a dalšími organizacemi. Každoročně organizujeme sport.kurzy - cykloturistický (8.roč), a lyžařský (7.roč.), na kursy plavání především 1. stupeň a bruslení. Na závěr školního roku se děti již pravidelně těší na výlet své třídy. Ve většině případů navazují na výuku. V rámci výuky Aj se žáci zúčastnili zájezdu do Velké Británie - Londýn a okolí. Nezanedbáváme ani kulturní stránky života školy. Pořádali jsme exkurze pro žáky 7. tříd do Střediska experimentální archeologie Villa Nova Uhřínov a celodenní projekt žáků 6. tříd Den v pravěku. Využíváme nabídek různých agentur a představení se konají přímo u nás ve škole. V tomto školním roce jsem tu měli filmového animátora večerníčku, pro děti to byl skutečně nevšední zážitek. Rádi jdeme do lanškrounských sálů na výchovné koncerty a taneční vystoupení ZUŠ, či na divadla nabízená KC a Čermenské slavnosti. Každý rok vyjíždíme nejčastěji do Šumperka nebo do Brna na profesionální divadlo. Každá věková skupina si tam má z čeho vybrat a představení mají vysokou profesionální úroveň a prostředí je vskutku kulturní. Před vánočními prázdninami 1. stupeň uspořádal tradiční Vánoční jarmark, kde se vystavují a prodávají výrobky našich žáků. Výtěžek byl věnován na studia pro adoptovanou dívku na dálku z Peru. SBOR Klíč a Klíček naší školy předvedly své vystoupení na městských slavnostech Lanškrounská Kopa, na adventních trzích. Sbor klíček vystoupil také se svým muzikálem Zvoní! u příležitosti 150 výročí školy. Pořádáme školní kola různých soutěží, z nichž ti nejlepší nás reprezentují soutěžích. Jedná se o tradiční soutěže matematické, jazykové, fyzikální, zeměpisné atd. Nejvíce jsou zastoupené sportovní soutěže, kde jsme často pověřeni pořádáním okrskových kol. Pravidelně se účastníme přeborů v Rudolticích, Lanškrouně, dále Mc Donald s Cup, Coca-Cola Cup, memoriál M.Schejbala, vybíjená o Starou kůži, florbal, basketbal, volejbal. Zájem je i o méně obvyklé akce - horolezecké závody na horolezecké stěně. Z jiných akcí za zmínku stojí: návštěva farmy v Ostrově spojená s jízdou na koni, psí útulek,

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2011/2012 ) V Lanškrouně 31.8.2012 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy / A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Adresa, sídlo: Základní škola Lanškroun,

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více