MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I."

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I. JOSEF JÜNGER OSTRAVA 2007

2 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů projektu Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných škol, CZ / /0405, řešeném na Ostravská univerzitě v Ostravě. Učební text je přístupný na webových stránkách Ostravská univerzity:

3 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD PODNIKÁNÍ A JINÉ SOUVISEJÍCÍ POJMY Podnikání a jeho trojí pojetí Podnikání jako činnost Podnikání jako přístup (metoda) Podnikání jako hodnotová orientace Business Definice Charakteristika businessu a jeho kořeny Nositel businessu Business a sociální odpovědnost Hospodaření Management Funkce managementu Manažerské procesy Business, podnikání, hospodaření, management a jejich... 9 vzájemné souvislosti PROČ PODNIKÁNÍ Úloha podnikání v ekonomickém rozvoji Úloha podnikání a v sociálním rozvoji Úloha podnikání v kariérním rozvoji Proč podnikavý přístup TEORIE PODNIKÁNÍ Význam teorie podnikání Vývoj a struktura teorie podnikání Ekonomický přístup Psychologický přístup Sociálně-ekologický přístup Teorie podnikání jako vědní disciplína FAKTORY ÚSPĚCHU V PODNIKÁNÍ Úspěch Úspěch v podnikání Faktory úspěchu v podnikání Systémový model faktorů úspěchů v podnikání Objektivní faktory Subjektivní faktory Řízení úspěchu v podnikání PŘÍLEŽITOSTI Podstata příležitostí Zdroje příležitosti Faktory ovlivňující nalézání a rozpracování příležitostí Příklad aktivit určených k hledání příležitostí Využití a hodnocení příležitostí Volba příležitostí PODNIKATEL JAKO PROFESE A POVOLÁNÍ

4 6.1 Profese, povolání, trh práce Sociální charakteristika podnikatele jako profese Profese podnikatele Delegovatelnost a delegování rolí Drobné, střední a velké podnikání Povolání podnikatele

5 ÚVOD Studijní opora Management a podnikání I. se soustřeďuje na tématiku podnikání v kontextu příslušného bakalářského studijního programu. Vychází se z faktu, že podnikavost je v zemích EU řazena mezi klíčové dovednosti člověka 21. století a že podnikání hraje stále větší roli v ekonomickém, sociálním a v kariérním rozvoji. Proto výuka podnikavosti a podnikání proniká do mnoha vzdělávacích programů všech stupňů vzdělávání. Podnikání a jiné související výrazy nepatří mezi nové pojmy. Jejich obsah se však zpřesňuje a diferencuje na základě potřeb praxe a podle výsledků výzkumu. Proto jsou v 1. kapitole definována klíčová slova jako je podnikání, business, hospodaření a management. Druhá kapitola má motivační význam. Sotva lze totiž podnikání studovat a pěstovat bez přesvědčení o jeho významu. Studující by se měl naučit základům teorie podnikání. Tím si vytvoří předpoklady pro její aplikaci a pro další studium. Z poznatkového systému teorie podnikání byly vybrány do opory takové kapitoly, které mají všeobecnější význam a inklinují spíše k podnikavosti. Rozhodně sem patří celá teorie úspěchu, identifikace, hodnocení a využití příležitostí. Poznatky o povolání a profesi podnikatele mají také širší význam pro studující pedagogické obory. Do výuky podnikavosti a podnikaní pronikají různé aktivizační didaktické metody a techniky. Jejich aplikace si však vyžaduje aspoň základní propedeutiku v teorii podnikání. 3

6 POUŽITÉ SYMBOLY Plány a cíle kapitoly Obsah kapitoly. Definice pojmu. Workshop tipy na praktické procvičení ve skupině Úkol je možné odeslat tutorovi a dostane zpět návrh správného řešení úkolu. Shrnutí kapitoly Otázky k dané kapitole. Literatura ke kapitole. 4

7 1 PODNIKÁNÍ A JINÉ SOUVISEJÍCÍ POJMY Plány a cíle Hlavním cílem první kapitoly je vymezení základních pojmů, které jsou východiskovými paradigmaty a nezbytným nástrojem odborné komunikace a uvažování v souvislostech v rámci teorie podnikání a v její aplikaci. Proto se očekává, že si je studující dostatečně osvojí. Obsah Kapitola začíná prezentací trojího pojetí podnikání. Na to navazuje vysvětlení souvisejících pojmů jako je business, hospodaření a management. Úvod V souvislosti se společenskými změnami v posledních desetiletích vznikají nové pojmy a některé tradiční pronikají do různých oblastí lidské činnosti. Rozhodně mezi ně patří výrazy se společným slovním základem podnikání. Tyto pojmy se většinou používají bez nároků na jejich obsahové vymezení. Pro běžnou rutinu je to dostačující, avšak pro studium a cílevědomou aplikaci je nezbytné přijmout aspoň konvenční pojmosloví. 1.1 Podnikání a jeho trojí pojetí Pojmy podnikatel a podnikání pochází z 18. století, ale od té doby prošly vývojem a diferenciaci. V současné době se můžeme setkat se třemi základními druhy pojetí obsahu podnikání, která nelze směšovat Podnikání jako činnost V procesu společenské dělby práce se vyčlenila relativně samostatná činnost (profese) jejímž smyslem je vytvoření něčeho navíc anebo něco nového, což může být vyjádřeno finanční nebo nefinanční formou. Tato profese má svůj společenský status, který je do určité míry modifikován zákony. Např. je stanoveno, za jakých podmínek lze tuto profesi vykonávat. Nositelem (vykonavatelem) této profese je podnikatel. V realitě se profese diferencuje z různých hledisek, např. živnostník, střední podnikatel apod Podnikání jako přístup (metoda) Mnoho autorů se shoduje v názoru, že podnikání přerostlo svůj původní ekonomický význam a tiše (podle Timmonse) proniká do jiných oblastí lidské činnosti. Timmons (2002) definuje podnikání jako způsob myšlení, uvažování a jednání, to znamená posedlost příležitostmi, holistický přístup a to vše harmonizováno vůdcovstvím (leadership). 5

8 Kwiatkowski (2000) vyslovuje názor: Podnikání není jen profese, ale přístup. Čímkoliv se člověk zabývá byznysem, uměním, sportem- chce-li být úspěšný, musí aplikovat tento přístup. Podobně píše Illy (2000): Podnikání není pouze způsob realizace byznysu, ale celkový přístup k jakékoliv aktivitě, zaměřený na objevování příležitostí a jejich transformaci do proveditelných projektů, sloužících ke splnění a dosažení cílů. Podnikavý přístup obsahuje tyto základní znaky a kroky: - zájem a snaha o vytvoření něčeho navíc (přidané hodnoty), - samostatné nalézání příležitostí k realizaci tohoto cíle, - vkládání a účinné využívání vlastních zdrojů, svého času a jména, - dobrovolné přebírání vlastní odpovědnosti, - nesení přiměřeného rizika, - sklízení pozitivních výsledků jako poslední v řadě. Subjektu, který používá podnikavý přístup říkáme podnikavý. Takže může existovat podnikavý člověk, podnikavá organizace, podnikavá obec apod. Všichni mohou aplikovat podnikavý přístup. Podle znaků podnikavého přístupu vypracujte charakteristiku podnikavého studenta. Uveďte konkrétní příklad podnikavého člověka Podnikání jako hodnotová orientace Představuje určitou strukturu hodnot a postojů, která má individuální i společenský rozměr. Pokud jde o individuální dimenzi, tak nepřehlédnutelný je tzv. podnikatelský životní způsob, jehož hlavním znakem je individuální přivlastňování potřebných zdrojů. Klade na člověka speciální nároky, jako odpovědnost, riziko, vypořádat se s neurčitostmi, ale zároveň skýtá některé výhody a vymoženosti jako je autonomie, nezávislost, možnost většího výdělku apod. Přechod na podnikatelský životní způsob je náročný a vyžaduje speciální přípravu. 1.2 Business Definice Můžete požádat několik lidí o vysvětlení co je to business, ale pravděpodobně nedostanete ani dvě stejné odpovědi. Zato všichni se shodnou v názoru, že business existuje, že jeho kvalita ovlivňuje náš život a skoro každý se v něm nějakým způsobem angažuje. Toto slovo anglického původu se někdy nepřesně překládá jako obchod. A když se v češtině, jakož i v jiných jazycích nenašlo odpovídající synonymum, stalo se všeobecně užívaným pojmem. 6

9 Pochopit podstatu businessu není lehké. A proto se mnoho autorů vědomě či nevědomě definici businessu vyhýbají. V jedné z mála učebnic businessu se píše (Megginson aj. 1984): Business může být definován jako aktivity jednotlivců nebo skupin, spočívající ve vývoji, produkci a distribuci výrobků a služeb žádoucích k uspokojení potřeb jiných lidí účinným způsobem. Dvojsloví jiných lidí je třeba zdůraznit. Nebo jinými slovy: business je služba pro jiné lidi. Kritériem úspěchu je potom spokojený (uspokojený) jiný člověk Charakteristika businessu a jeho kořeny Základním hnacím motorem businessu je přirozená aktivita člověka a organismu vůbec přivlastňování. Každý organismus, aby mohl existovat, musí přivlastňovat potřebné satisfaktory. Satisfaktor je entita, která je s to uspokojit nějakou potřebu nebo potřeby člověka. Lidské potřeby a tudíž potřeba přivlastňování jsou neomezené, omezené jsou pouze satisfaktory. Přivlastňování tato hnací síla businessu je trvalá, pokud nedojde k umělé regulaci nebo omezování. Volný trh je nejlepší podmínkou pro rozvoj businessu. Historicky business vznikl tak, že si člověk přivlastnil takové množství satisfaktorů, které nemohl anebo nepoužil pro svou potřebu a tento přebytek, pokud byl jeho vlastnictvím, pak použil pro uspokojování potřeb jiných lidí. Pokud získal pozitivní odpověď a důsledek od uspokojeného jiného člověka, začal se buď jednorázově anebo trvale orientovat na uspokojování potřeb jiných a tak zaujal roli nebo status businessmana. Tato geneze businessu se neustále opakuje a téměř každý člověk byl nebo je v roli businessmana. Vytvoření a vlastnictví přebytku jsou nezbytnou podmínkou vzniku a fungování businessu Nositel businessu Business nemůže být realizován sám o sobě. Potřebuje subjekt realizace. Schematicky může být realizátorem businessu stát, obec anebo podnikatel. Každá forma má své výhody a nevýhody a především vhodnost. Jsou druhy businessu, kdy je vhodnější, aby je realizoval stát (např. ochrana občanů), ale ve většině případů se osvědčuje tzv. podnikatelský business, tj. business realizovaný podnikatelem Business a sociální odpovědnost Existuje bezpočet zpráv o tom, jak byl zneužit business. Ale na druhé straně je také prokázáno, že by bylo fikcí myslet si, že business může prosperovat, nebo dokonce existovat bez ohledu na jeho širší sociální souvislosti. Právě respektování těchto sociálních záležitostí se označuje jako sociální odpovědnost businessu. 7

10 Sociální odpovědnost je závazek určitého businessu uplatňovat ve svých aktivitách takové politiky a pravidla, která jsou v souladu s kvalitou života a s hodnotami celé moderní demokratické společnosti. Tento dříve módní trend je stále více přirozeně akceptován businessmany a podnikateli z následujících důvodů: business, který nemá humánní poslání dlouhodobě nemá perspektivu podnikatelé, podobně jako lidé mají svou pověst a prestiž, která v businessu hraje důležitou roli realizace businessu je pod dohledem a tlakem společnosti sociální odpovědnost a zisk se vzájemně nevylučují. Z dlouhodobého hlediska se jednoznačně ovlivňují pozitivně. Z krátkodobého hlediska je třeba hledat kompromisy. 1.3 Hospodaření Podnikatelské a business cíle lze dosáhnout s různou mírou námahy, úsilí a vynaložených zdrojů. Protože jsou tyto zdroje omezené a tudíž vzácné, je třeba hledat jejich účinnou alokaci a využívání a aby při tom byl splněn stanovený účel. Tato důležitá aktivita nazývaná jako hospodaření se profesionalizovala a opírá se ekonomii. Proto její nositel se nejčastěji nazývá jako ekonom. Ekonomie je vědní disciplína, která se zabývá lidským chováním ve výrobě, směně a spotřebě a hledá metody a principy jak v nich využívat základní produkční zdroje, tj. půda, práce a kapitál. Businessman, podnikatel, manažer a do jisté míry každý člověk se neobejde bez znalostí ekonomie. Ekonomické (hospodárné) rozhodování je velmi složité. Do značné míry je ovlivněno zvenčí, tzv. ekonomickým systémem společnosti. Tento vytváří rámec, pravidlo a politiku řešení tří základních ekonomických problémů: co, jak a pro koho vyrábět. 1.4 Management Funkce managementu Smyslem managementu je formulace a dosahování cílů řízení. Tato funkce je stránkou jakékoliv lidské činnosti, ale v důsledku nárůstu sociálních aktivit lidí se vydělila jako relativně samostatná s příslušnými procesy realizace. Podstata úspěchu managementu a manažera spočívá v tom, jak se mu tuto funkci daří realizovat. 8

11 K tomu slouží dvě hodnotící kritéria: účelnost dosažením právě toho co bylo očekáváno a žádáno (předem stanovené cíle) účinnost dosažení cílů řízení s minimálními náklady, časovými aj. nároky. Také s optimální mírou úsilí Manažerské procesy Funkce managementu se realizuje prostřednictvím manažerských procesů (činnosti). Nejčastěji se uvádějí 4 základní procesy: plánování stanovování cílů řízení, bilance a zajištění potřebných zdrojů a nebo účinného postupu realizace cílů řízení, organizování - kvalitativní a kvantitativní uspořádání zdrojů, vztahů a procesů s ohledem na stanovení cíle řízení, vedení lidí působení na lidi tak, aby se chovali podle základních vzorců chování, kontrola plní funkci zpětné vazby. Tj. Zjišťování a případná korekce odchylek řízení. V realitě se mohou tyto procesy dále dekomponovat a specifikovat. Původně bylo obsahem managementu řízení hospodářských aktivit. Dnes však vystupuje relativně samostatně a jeho obsahem mohou být i některé další lidské činnosti, včetně té individuální. Management a některé manažerské dovednosti budou popsány ve II. díle této studijní opory. 1.5 Business, podnikání, hospodaření, management a jejich vzájemné souvislosti V historii společenské dělby práce se více vyčlenily a vyčleňují specifické činnosti a s tím související profese (role), ale přitom neztrácející vzájemnou věcnou souvislost. Neměly by se tudíž studovat izolovaně. Zabýváme-li se podnikáním, pak takové souvislosti se týkají zejména činnosti jako je business, hospodaření a management. Vymezení jejich obsahu by mělo napomoci k nalezení jejich souvislostí (tab.č. 1). Činnost Profese Úspěch Nauka Business Businessman uspokojený marketing jiný člověk Podnikání Podnikatel přidaná hodnota nauka o podnikání Hospodaření Ekonom zisk ekonomie Management Manager dosažení chtěného nauka o managementu cíle Tabulka č.1 Business, podnikání, hospodaření, management 9

12 Shrnutí Kapitola vymezuje základní pojmy, které tvoří kostru celé opory. Vychází se z trojího pojetí podnikání: jako činnosti, přístupu a hodnotové orientace. Zvýrazněny jsou základní znaky podnikavého přístupu. Dalším klíčovým pojmem je business. Výklad je doplněn vysvětlením sociální odpovědnosti businessu. Následuje charakteristika pojmů hospodaření a management. Otázky: 1. Vysvětlete smysl podnikání jako činnosti. 2. Vysvětlete podstatu podnikavého přístupu. 3. Vyjmenujte základní znaky podnikavého přístupu. 4. Co je to hospodaření a jaká jsou jeho kritéria? 5. Definujte business. 6. Co je sociální odpovědnost businessu? 7. Vysvětlete vztahy mezi pojmy: podnikání, business, hospodaření a management. Literatura: Hisrich, R.D., Peters, M.P.: Založení a řízení nového podniku. Victoria Publishing, Praha 1996 Illy, R.: My Entrepreneurial Experience. Entrepreneurship on the Wave of Change, CEEMAN Triest 2000 Kwiatkowski, S.: Closing Remarks. Entrepreneurship on the Wave of Change, CEEMAN Triest 2000 Megginson, L.C., Trueblood, L.R., Ross, G.M.: Business. Heath and comp., Lexington 1985 Timmons, J.A.: New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21. st Century. Irwin, Mc Graw-Hill 2001 Jünger, J., Fialová, V.: Podnikání a podnik I. Studijní opora. VŠP, a. s. Ostrava 2004 Veber, J., Srpová, J.: Podnikání malé a střední firmy. Grada, Praha

13 2 PROČ PODNIKÁNÍ Plány a cíle Druhá kapitola má motivační význam. Je koncipovaná tak, aby si student uvědomil souvislosti podnikání a získal přesvědčení o význam podnikání a podnikavosti. V důsledku koho se pak očekává samostatný a iniciativní přístup studenta ke studiu a při prosazování tohoto nového oboru. Úvod Obsah Při volbě obsahu se vychází z předpokladu, že podnikání je nezávisle proměnná, která může ovlivnit ekonomický, sociální a kariérní rozvoj. Obsahuje tudíž logickou argumentací ve třech rozhodujících sférách lidské společnosti. Sotva lze účinně rozvíjet podnikání a podnikavost bez přesvědčení o jejich smyslu, užitečnosti a významnosti. Z toho vyplývá, že stále má smysl vracet se k otázkám, proč se podnikáním zabývat, proč podnikání studovat, jaká je souvislost mezi podnikáním a podnikavostí atd. Také studující podnikání nemůže aktivně a samostatně přistupovat ke svému studiu, aniž by nebyl přesvědčen o správnosti, významnosti a užitečnosti tohoto oboru a případně o jeho aplikaci. Proto v následujícím textu budeme hledat odpověď na otázku jak může podnikání přispět k ekonomickému, sociálnímu a kariérnímu rozvoji. 2.1 Úloha podnikání v ekonomickém rozvoji Skoro každý člověk usiluje něco mít anebo se mít. V prvním případě hovoříme o růstu životní úrovně a v druhém o zlepšování kvality života. Oba požadavky uvádějí do pohybu ekonomiku za účelem tvorby nových hodnot, bez nichž by požadavky nemohly být uspokojeny. Životní úroveň a kvalita života je závislá na úrovni hospodářského rozvoje. Souhrn všech nově vytvořených hodnot, výrobků a služeb za určitý čas, v určitém místě a u určitého nositele označujeme ukazatelem HDP, který signalizuje míru blahobytu. Jak dosáhnout většího a rychlejšího růstu HDP. Dobrý hospodář, politik a občan si tuto otázku klade velmi často. Výrobní faktory 11

14 K výrobě produktů nebo obecně k tvorbě nových hodnot je zapotřebí zdrojů, které se nazývají výrobní faktory. Autoři posledních učebnic se shodují na čtyřech základních faktorech: půda práce kapitál podnikání Proti původním třem přibylo už standardně podnikání. Megginson aj. (1984) píše: Tři základní zdroje půda, práce a kapitál se stávají produktivními pouze když jsou kombinované racionálním a užitečným způsobem. To je funkcí čtvrtého výrobního faktoru, známého jako podnikání. Podnikatel kombinuje ostatní tři ekonomické zdroje v nový nebo jiný způsob produkce nebo služeb. Nověji třeba Schiller (2004): Nezáleží jen na zdrojích, ale i na tom jak je používáme. Zde vstupuje čtvrtý faktor podnikání. Podnikatel je osoba, která vidí příležitost pro nové a lepší produkty a dá dohromady zdroje potřebné na jejich výrobu. Někteří zmínění autoři doplňují základní čtyři faktory o znalosti: Znalosti a informační technologie revolucionalizují business tím, že umožňují rychleji identifikovat potřeby a požadavky a rychleji na ně reagovat požadovanými produkty a službami. (Nickels, McHugh, 2002). V posledních svých pracích Jurečka (2003) upozorňuje na existenci a účinek také měkkého faktoru, který nazývá mravní kapitál regionu: Co si počít s faktem, že ekonomická regenerace regionu závisí také na tom, co si o regionu myslí a jak jej vnímají jeho obyvatelé (ale koneckonců i nerezidenti). Vždyť to vše ovlivňuje jejích motivaci a vůbec ekonomické chování (včetně sklonu k podnikání) a také míra identifikace s regionem, rozhodování o tom, zda v regionu zůstat nebo jej opustit. Žádná rozvojová strategie regionu, byť jakkoliv sofistikovaná, nebude úplná a pravděpodobně i úspěšná, nezohledníme-li duševní stránku regionu a faktory, které na ni působí. Trendy ekonomického rozvoje Trendy neoznačují konkrétní stav ekonomiky v konkrétním místě, ale hlavní důraz kladený na ty či ony produkční faktory ekonomického rozvoje. Asi logicky jsou nejčastější nominovány 3 základní druhy ekonomik: Industriální ekonomika V ní dominuje sekundární sektor národního hospodářství (zpracovatelský průmysl), který staví hlavně na půdě a kapitálu, ale vyhledává levnou pracovní sílu. Industriální ekonomika sehrává svou nezastupitelnou roli, ale je málo účinná. Proto se vyspělé země snaží doma rozvíjet především služby, zatímco výrobny primárního a sekundárního sektoru se snaží přesunout do jiných, 12

15 méně vyspělých zemí s levnou pracovní silou a s nenáročnými ekonomickými aj. podmínkami. Znalostní ekonomika V ní dominuje terciární a kvartérní sektor. Kvartérní sektor zahrnuje tvorbu, distribuci a komercionalizaci know-how a je ekonomicky nejvýnosnější. Klíčovou roli sehrávají lidské zdroje. Především jejich kreativita, podnikavost a flexibilita. Výkonnost znalostní ekonomiky koreluje s podílem terciárního vzdělání v populaci. Podnikavá ekonomika (entrepreneurial economy) Někdy přímo nazývána ekonomika založená na podnikavosti (Stowe, 2001). Je charakteristická tím, že jakmile se vynoří třeba i potencionální potřeba, okamžitě vyvolá soutěž jak ji co nejrychleji, nejlépe a nejlevněji uspokojit. Klíčovou a nenahraditelnou roli v tomto procesu hrají podnikatelé a podnikaví lidé, kteří usilují vytvořit přidanou hodnotu pro sebe a pro příslušné stakeholders. Protože lidské potřeby jsou neomezené, ve svobodném a příznivém podnikatelském prostředí má podnikání a podnikavost perspektivu a reálné příležitosti. Profesor Timmons (2002) po pětadvacetiletém výzkumu podnikání tvrdí: Podnikání tento zdroj ekonomického růstu je nyní objevován na celém světě: Podnikatelský duchu umocňuje sílu lidí a národů. Zkrátka jsme uprostřed tiché revoluce (Silent Revolution), triumfu tvořivosti a podnikatelského ducha lidského druhu. S největší pravděpodobnosti tichá revoluce ovlivní 21. století mnohem víc, než průmyslová revoluce ovlivnila 19. a 20. století. Zkušenosti minulých let ukázaly, že mohou existovat ekonomické systémy bez reálných vlastníků s minimální podnikatelskou aktivitou. Zároveň prokázaly dočasnost fungování tohoto systému, pro jeho nízkou ekonomickou výkonnost, nízkou kvalitu služeb, inertnost, nízkou úroveň inovací, konkurenceschopnost, nouzi, atd. Navíc v posledních létech národní ekonomiky založené na podnikavosti dosáhly takových pozitivních výsledků jako nikdy v minulosti. Mezi takové země patří USA, Singapur, Jižní Korea, Kanada aj. Prohlubující se rozdíl mezi výkonností a konkurenceschopností zemí s podnikatelskou ekonomikou a zeměmi EU je znepokojující (viz. tab. č. 2) Tabulka č.2: Zaostávání výkonnosti EU za USA (údaje za rok 2004) HDP Nezamě stnanost Inflace Průměrný růst HDP do roku 2050 USA 4,5 % EUZÓNA 1,8 % Zdroj: Ročenka HN ,6 % 2,4 % 2,8 % 8,9 % 2,1 % 1,3 % 13

16 Mnohem varující je naznačený trend, který signalizuje efekt rozevírajících nůžek. Hledaly se příčiny a východiska tohoto stavu. Příčin je řada, ale stále více se prokazuje, že za úspěchem ekonomické výkonnosti USA stojí podnikavost, inovace a vzrůstající úloha malých a středních podnikatelů. Základní východiska k odstranění výkonnostních rozdílů byla formulována v tzv. Lisabonské deklaraci přijaté Evropskou radou v roce V tomto roce byla rovněž přijata Evropská charta pro malé podniky. Tato deklaruje, že malé podniky je nutno považovat za hlavní hybné síly inovace, zaměstnanosti i sociální a lokální integrace v Evropě. Charta obsahuje rovněž principy při prosazování této vize. Hodnocením realizace obou dokumentů se zabývala Evropská komise a bohužel musela konstatovat, že jsou zatím plněny váhavě a proto kromě jiného dne přijala a vydala tzv. Green Paper: Entrepreneurship in Europe. Podle úmyslu komise má tento dokument sloužit jako výzva ke zvýšení zájmu o podnikání (Europe s Entrepreneurial Challenge) a k tvorbě programu rozvoje podnikání všude tam, kde je to příslušné. Ekonomické a sociální rozdíly Paradoxně každý ekonomický rozvoj vytváří skutečné nebo potenciální majetkové a sociální rozdíly. V podnikavé ekonomice získávají přirozeně podnikaví lidé více, jinak by systém nefungoval. Ostatní se přirozeně brání. K obraným reakcím patří: - regulace a byrokratizace, - institucionální klientelismus, - korupce, - terorismus. Podnikavá ekonomika naštěstí nalézá východiska i k řešení těchto paradoxů. Žádný jiný institucionální proces totiž nenabízí takovou rovnou šanci pro seberealizaci, sociální mobilitu a zlepšení ekonomické situace jako podnikání. Odměňuje odvahu, výkonnost, bez ohledu na předsudky nebo přirozené rozdíly mezi lidmi. 2.2 Úloha podnikání a v sociálním rozvoji Podnikání je také činitelem sociálního rozvoje a může přispět k řešení mnoha sociálních problémů. K sociálním aspektům podnikání patří: Tvorba nových pracovních míst Do konce 70. let minulého století převládal názor, že velké podniky vytvářejí více pracovních příležitostí. Tento mýtus, přetrvávající u nás, byl vědecky i empiricky vyvrácen. Jako důkaz existuje mnoho statistik ve vyspělých a méně vyspělých zemích. Byla prokázána korelace mezi zaměstnanosti a rozvojem malého a středního podnikání. 14

17 Příležitosti pro uplatnění žen Tradiční zaměstnanecký poměr znemožňuje nebo ztěžuje uplatnění žen, zejména při plnění jejich mateřských povinností. Vytvářením vhodných podmínek pro růst malého podnikání. Prostředek k integraci sociálních skupin Možnosti vstupu některých minorit (imigranti, národnostní menšiny aj.) na trh práce jsou velmi omezené, a nedají se upravit ani striktními zákony. Zato tyto sociální skupiny si mohou najít své místo na pracovním trhu a ve společnosti vůbec právě prostřednictvím podnikání. Generátor středního stavu Tzv. střední stav je společenská vrstva, která usiluje o soběstačnost. Přebírá odpovědnost za svůj život, svůj materiální a duchovní rozvoj. Je zárukou demokracie, protože pro své přežití potřebuje svobodu ekonomickou i politickou. Podnikatelé a podnikaví lidé jsou jádro této společenské vrstvy. Zkušenosti posledních let prokazují, že sociální úloha podnikání může dokonce v některých případech dominovat. Důkazem toho je vznik sociálního podnikání jako zvláštního druhu podnikání. Sociální podnikání je nyní velmi populární v USA mezi mladými lidmi. Na rozdíl od komerčního podnikání není motivováno ziskem ale vytvářením sociální hodnoty, která signalizuje vyšší kvalitu života. Jde v podstatě o uplatnění podnikavosti při zakládáni a provozování neziskových organizací, nadací, sociálních spolků apod. 2.3 Úloha podnikání v kariérním rozvoji Představa o celoživotní kariéře Představa o celoživotní kariéře se postupně mění. Vyplývá to také z toho, že stále méně lidí bude celoživotně pracovat v organizacích. I když představa lidí o jistém kariérním postupu a o práci ve velkém podniku je stále populární, těchto možností ubývá. Na druhé straně někteří mladí lidé nehodlají čekat. Preferují nezávislost, rychlejší kariérní rozvoj i za cenu rizika, větší pracovní zátěže a života v neurčitých podmínkách. Podnikatelská kariéra Lidé mají jistě důvod, proč vstupovat do podnikání. Přínos podnikání musí dostatečně kompenzovat nároky a tvrdé podmínky, které jsou na ně kladeny. Materiální důvody, snahy zbohatnout nebo zajistit si důstojné živobytí jsou jistě silné motivy. Ale pro mnoho podnikatelů je důležitější než bohatství pocit nezávislosti vyplývající z faktu, že jsou vlastními pány. Mohou plánovat své podnikání a řídit svůj podnik podle vlastních představ. Podnikání vytváří rovněž příležitost pracovat v oblasti, která přináší skutečné uspokojení a osobní rozvoj. 15

18 Podnikání může sloužit rovněž jako nástroj k řešení negativních životních situací. Patří k nim např. nezaměstnanost, šikanování v zaměstnaneckém poměru, různé formy společenského vytěsnění apod. Podnikatelská kariéra je také jak se říká běh na dlouhou trať, skýtá široké možnosti kariérního rozvoje. Existuje mnoho dobrých příkladů, které jsou hodny následování. 2.4 Proč podnikavý přístup V předešlé kapitole byl vysvětlen podnikavý přístup jako řekněme metoda, která se dá uplatnit ve většině aktivit člověka. Známý evropský guru podnikání A. Gibb (2002) publikoval podrobnou argumentaci současných a budoucích potřeb a požadavků jako impulsů na uplatnění podnikavého přístupu. Poukazuje na to, že může člověku výborně pomoci vyrovnat se s takovými požadavky jako je globalizace, variantnost a spletitost řešených problémů, proměnlivost a neurčitost životních a kariérních podmínek, pronikání tržních principů do dříve státem garantovaných oblastí (vzdělání, zdravotnictví, penzijní zabezpečení atd.), aplikace nových zejména informačních technologií apod. Uveďte aspoň jeden příklad jak může podnikavost pomoci lidem zvládat nejnovější civilizační nároky (globalizace, permanentnost změn, neurčitosti, spletitost atd.) Shrnutí Poznání významu, užitečnosti a oprávněnosti podnikání je důležitou podmínkou pro angažované studium podnikání. Proto byl vysvětlen vztah mezi podnikáním na jedné straně a ekonomickým, sociálním a kariérním rozvojem na straně druhé. Bylo poukázáno na nejnovější trend ekonomického rozvoje nazvaný podniková ekonomika, který staví na podnikání a podnikavém přístupu. Zvláštní pozornost byla věnována úloze podnikání v kariérním rozvoji, protože studující může tyto poznatky přímo využít i pro svou potřebu osobního rozvoje. Otázky: 1. Jaký vyznám má podnikání pro ekonomický rozvoj? 2. Jaký význam má podnikání pro sociální rozvoj? 3. Jaký význam má podnikání pro kariérní rozvoj? 4. Vysvětlete pojem podnikavá ekonomika. 5. Směry podnikání v EU. 16

19 Literatura: Jurečka, V.: Mimoekonomické faktory ekonomické revitalizace ostravského regionu. In Sborník Jak rozvinout podnikání a podnikavost. VŠP, a. s., Ostrava 2003 Megginson, L. C., Trueblood, L. R., Ross, G. B.: Business. Lexington, Heattand Campany 1984 Nickels, W.G., Mc. Hugh, J., Mc. Hugh, S.: Understanding Business. Irwin, Mc. Graw-Hill 2002 Ročenka Hospodářských novin. Economia, Praha 2005 Schiller, B. R.: Mikroekonomie dnes. Computer Press, a. s., Brno 2004 Stowe, R.B.: Entrepreneurship on the Wave of Change. CEEMA, Terst 2001 Timmons, J. A.: New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21. st Century. Mc. Graw-Hill, Irvin

20 3 TEORIE PODNIKÁNÍ Úvod Plány a cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s významem a s historickým rozvojem poznání podnikavosti a podnikání. Dále s možnými přístupy při vysvětlování podstaty a souvislostí podnikání. Tím, že se studenti naučí principům teorie podnikání vytvoří si trvalejší teoretické instrumentarium při řešení praktických a jiných problémů, týkajících se podnikání. Obsah Kapitola obsahuje popis prehistorie a historii teorie podnikání. Poukazuje rovněž na její význam. Dále jsou prezentovány hlavní směry a přístupy při vysvětlování podstaty podnikání. Důraz je položen na celostní přístup, jako typicky metodologický nástroj teorie podnikání. Studium a výzkum podnikání začal už v 18. století. Přestože podnikání je součástí lidské kultury a civilizace nedostalo se hned do hlavního proudu výzkumu a dokonce společenského hodnocení. Je známo, že např. Michelangelo ( ) mohl vytvořit své impozantní dílo také díky své podnikavosti, která jej významně odlišovala od jiných talentovaných umělců. V učebnicích dějepisu se dočtete o vynikajících umělcích, vládcích, ale zmínka o podnikatelích téměř chybí. Podobně rozporuplná je i historie teorie podnikání. Na jedné straně více jak tisíciletá podnikatelská praxe a na straně druhé jen pozvolna se objevující studie a výzkum podnikání. Koncem minulého století však byl celý proces akcelerován zejména požadavky rozvoje malého a středního podnikání. Množství nových poznatků o podnikání rostlo, až to vyústilo vznikem samostatné teorie podnikání a samostatným studijním oborem. V současné době se podnikání pěstuje na všech renomovaných univerzitách a business school. V České republice se na podnikání výslovně orientuje Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě. 3.1 Význam teorie podnikání Mnoho lidi dosud historii a podnikání shazují ze stolu a nepovažují ji za relevantní. Jejich argumenty jsou obvykle založeny na předpokladu, že historie nemá žádný význam pro současnost a že teorie je příliš abstraktní s žádnou praktickou hodnotou. Proto nemůžeme minout dvě otázky: Proč teorie? Odpověď nám dává sám život. Existují samozřejmě podnikatelé, kteří nikdy nic nečetli o podnikání, ale všichni vynikající podnikatele přiznávají velký podíl znalosti teorie a vzdělání na svém úspěchu. Objektivně třeba poznamenat, že teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a osobnosti podnikatele. Je jakýmsi itinerářem, sestaveným na základě dosavadního poznání, který pomáhá podnikateli najít nejlepší cestu k úspěchu a pomáhá mu vyhnout se největším překážkám a nezdarům. 18

Název příspěvku: Podnikavý region - základní východiska

Název příspěvku: Podnikavý region - základní východiska Konfererence Kreativní aglomerace potenciály, mechanismy, aktivity (metodologické setkání) Název příspěvku: Podnikavý region - základní východiska Autoři: Doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. Bc. Tomáš Tykva

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW KLÍČOVÉ KOMPETENCE

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW KLÍČOVÉ KOMPETENCE A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE ÚVOD DO OBECNÉ EKONOMIE Ing. Martina Woznicová L 11484 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce textem a studiem Cíle kapitol Klíčová slova

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o. 17. 2. 2012 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb Motivy jsou osobní příčiny určitého chování jsou to pohnutky, psychologické

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více