popis dále uváděných mechanismů úhrad vychází ze znění vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 (dále jen ÚV 2016)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "popis dále uváděných mechanismů úhrad vychází ze znění vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 (dále jen ÚV 2016)"

Transkript

1

2

3 popis dále uváděných mechanismů úhrad vychází ze znění vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 (dále jen ÚV 2016) mechanismus úhrady uvedený ve vyhlášce je zdravotní pojišťovna (dále jen ZP) povinna aplikovat, pokud se poskytovatel a ZP za podmínek dodržení zdravotně pojistného plánu dané zdravotní pojišťovny ( 17 odst.5 zák.48/1997) nedohodnou jinak

4 ZZ poskytující akutní lůžkovou péči (dále jen nemocnice) ZZ poskytující následnou lůžkovou péči LDN OLÚ Ošetřovatelská lůžka Hospic

5 1. individuálně smluvně sjednané složka úhrady ISSSU (DRG báze uvedené v př. 9 ÚV 2016) 2. léčiva označená symbolem S (tzv. centrová léčiva) 3. úhrada formou případového paušálu (DRG báze uvedené v př. 10 ÚV 2016) 4. úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu (DRG báze uvedené v př. 13 ÚV 2016) 5. ambulantní péče 6. výkon ve výši Kč Přehled referenčních období pro jednotlivé složky úhrad je uveden zde

6 centrová léčiva beze změny akutní lůžková péče ISSSU dochází k rozšíření DRG bází hrazených formou ISSSU (výčet je zde) z úhrady případového paušálu se vyčleňují některé DRG báze, které jsou hrazeny dle pravidel DRG (výčet je zde) nepoužívá se koeficient změny počtu pojištěnců jednotlivých ZP u případového paušálu se zohledňuje vyšší objem CM ambulantní péče nepoužívá se koeficient změny počtu pojištěnců jednotlivých ZP nad rámec maximální úhrady se nově dle vykázání hradí krevní deriváty uvedené v př. 12 ÚV 2016 screening mamografický, karcinomu děložního hrdla, kolorektálního karcinomu ZULP a ZUM v odb. 305,306,308 a 309 poskytnutý v souvislosti s péčí o osoby, jimž bylo soudem nařízeno ochranné léčení samostatně je hrazen v SZV nový výkon k s kódem ve výši Kč

7 DRG báze (příloha 9 ÚV 2016) a) 0501*, 0507*, 0511*, 0516*, 0522*, 0523*, 0524*, 0526*, 0527*, 0528* b) 0001*, 0002*, 0014*, 0204*, 0802*, 0804*, 0818*, 1101* Detailní přehled jednotlivých bází ad a) ; ad b) Pokud nedojde k dohodě o výši úhrady do , ZP poskytne úhradu ve výši ÚHR ho zz = min n i=1 PP ho i,zz 1, 03 ÚHR 2015 n i,zz ; 2015 PP i,zz i= , 03 ÚHR i,zz Tedy součtu 103% průměrné úhrady za r na 1 případ dané DRG báze (ÚHR 2015 i,zz ) vynásobené počtem případů dané DRG báze za r. 2016, nejvýše však do 103% úhrady za r za báze ad a), resp ad b) popis ukazatelů je uveden zde Poznámka: výpočet se provádí zvlášť pro báze ad a) a pro báze ad b)

8 Stanovení průměrné úhrady ÚHR 2015 i,zz dané DRG báze ad a) tyto DRG báze byly v r hrazeny režimem ISSSU => ÚHR 2015 i,zz je ve výši individuálně sjednané úhrady (v případě nedohody je výše úhrady uvedena v ÚV 2015) ad b) jedná se o DRG báze, které byly v r součástí případového paušálu, ÚV 2016 stanovuje jak ÚHR 2015 i,zz z případového paušálu za r vypočítat : tj. ÚHR 2015 i,zz = CELK PU drg, EM CM i,zz CM 2015,012, proto ÚHR 2015 i,zz je část případového paušálu za r navýšeného o extramurální péči r ve výši: podílu (procentu) CM za DRG bázi uvedenou v ISSSU, ad b) na celkovém CM za všechny DRG báze s výjimkou DRG bází uvedených v ISSSU ad a) neboli podílu (procentu) CM za DRG bázi uvedenou v ISSSU, ad b) na celkovém CM za všechny DRG báze, které byly v r hrazeny formou případového paušálu popis ukazatelů je uveden zde

9 Úhrada je výkonová s omezením dle typu onemocnění metabolické choroby (pouze VFN) chronická onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavěných expozici respiračního syncytiálního viru Ostatní onemocnění Výše omezení je závislé na typu onemocnění komentář Přestože jsou léčiva se symbolem S v ÚV 2016 zařazena do tzv. individuálně smluvně sjednané složky úhrady, jsou jak jejich úhrada, tak i finanční strop v ÚV 2016 jednoznačně stanoveny

10 metabolické choroby (výčet zde) omezení: maximální úhrada na 1 unikátního pojištěnce je ve výši 100 % dvanáctinásobku průměrné měsíční úhrady vypočtené z těch měsíců roku 2015, během nichž byla léčba poskytována, počet léčených pojištěnců není limitován chronická onemocnění (výčet zde) omezení: maximální úhrada ve výši 100 % dvanáctinásobku prům. měsíční úhrady vypočtené z těch měsíců roku 2015, během nichž byla léčba poskytována, vynásobené 108 % počtu unikátních pojištěnců léčených v roce 2015 Průměrná měsíční úhrada se vypočítává pro každé onemocnění zvlášť, maximální úhrada je definována pro celou skupinu (nikoliv pro každé jednotlivé onemocnění) HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavěných expozici respiračního syncytiálního viru omezení: dle vykázání ostatní onemocnění omezení: maximální úhrada ve výši 100 % celkové úhrady za r vynásobené 104 % počtu unikátních pojištěnců léčených v roce 2015

11 Úhrada formou případového paušálu (DRG báze uvedené v př. 10 ÚV 2016) kde IPU = 1,03 * PU drg,2015 PU drg,2015 je celková výše úhrady za hospitalizace ukončené v r uvedené v př.10 ÚV 2016 PU drg,2015 lze charakterizovat jako část případového paušálu za r navýšeného o extramurální péči r (poznámka: případový paušál za r zahrnuje DRG báze uvedené v ISSSU, ad b), v př. 10 a v př. 13 ÚV 2016) která se snižuje o podíl (procento) CM za DRG báze uvedené v ISSSU, ad b) a v př. 13 ÚV 2016 na celkovém CM za všechny DRG báze, které byly v r hrazeny případovým paušálem neboli odpovídající podílu (procentu) CM za DRG báze uvedené v př. 10 ÚV 2016 na celkovém CM za všechny DRG báze, které byly v r hrazeny případovým paušálem výpočet PU drg,2015 je uveden zde Poznámka: Pokud je nemocnice po celý r držitelem certifikátu kvality a bezpečí podle z. 371/2011 Sb., může mu zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu IPU navýšit PUdrg,2015 až o jedno procento

12 Případový paušál se po ukončení r spočte dle vzorce CELK PU drg,2016 = min 1; CM red,2016,013 0,99 CM 2015,013 IPU I ZP EM 2016 kde EM 2016 je extramurální péče v rámci případů hospitalizace za r uvedených v př.10 ÚV 2016 oceněná hodnotami bodu platnými pro r CM red,2016,013 je redukovaný CM za r vstupující do konečné hodnoty případového paušálu za r pokud je CM red,2016,013 větší nebo rovno 99% CM za r (přepočteno dle pravidel pro r. 2016) pak konečná výše paušální úhrady CELK PU drg,2015 je rovna IPU*I ZP EM 2016 pokud je CM red,2016,013 menší než 99% CM za r (přepočteno dle pravidel pro r. 2016) pak konečná výše paušální úhrady CELK PU drg,2016 je poměrně snížena CM 2015,013 je CM za případy hospitalizace ukončené v r přepočtené pomocí pravidel DRG platných pro r a vynásobené indexy (RV) r I ZP je index změny produkce Poznámka: všechny uvedené hodnoty vztahující se k případovému paušálu se týkají výhradně případů hospitalizace zařazených do DRG bází uvedených v př. 10 ÚV 2016

13 Výpočet CM red,2016,013 CM red,2016,013 = CM red 1 + CM red 2 + CM red 3 kde CM red 1 se vztahuje k případům hospitalizace r hrazeným případovým paušálem, které nejsou ukončeny kódem 4 (překlad na lůžko následné péče) anebo kódem 5 (překlad k jinému poskytovateli na lůžko akutní péče) CM red 1 je přitom závislý na dosaženém poměru CMI (průměrný CM na 1 případ) za r vůči CMI za r celkové hodnotě CM za r CM red 1 lze charakterizovat tak, že pokud je CMI za r pod 105 % CMI za r. 2015, pak CM red 1 je roven CM za r pokud je CMI za r nad 105 % CMI za r. 2015, pak CM red 1 je roven CM za r.2016 poměrně sníženému v závislosti na výši překročení výpočet CM red1 je uveden zde

14 Vazba mezi CM red 1 a CM 2015,013, CM 2016,013, PP 2015, PP 2016 Poznámka: jedná se o hodnoty vztahující se výhradně k DRG bázím uvedeným v př.10 ÚV 2016, které nejsou ukončeny kódem 4 nebo 5 CM 2016,013 podíl CMI 2016 k CMI 2015 dopad na CELK PU drg,2016 menší než 99% z CM 2015,013 menší či rovno 105% poměrné krácení IPU dle nenaplnění CM 2016,013 menší než 99% z CM 2015,013 větší než 105% dvojí krácení IPU 1) vliv na CM red 1 - snížení vůči CM 2016,013 2) poměrné krácení IPU větší než 99% z CM 2015,013 menší či rovno 105% IPU se nekrátí, ale část péče zůstane neuhrazena část péče zůstane neuhrazena, dle míry překročení může dojít i větší než 99% z CM 2015,013 větší než 105% ke snížení IPU - velké překročení - velké překročení - IPU se nekrátí, ale část péče zůstane neuhrazena - velké překročení - malé překročení - IPU se nekrátí, ale část péče zůstane neuhrazena - malé překročení - velké překročení - IPU se krátí, přitom část péče zůstane neuhrazena - malé překročení - malé překročení - část péče neuhrazena, může dojít i k menšímu krácení IPU rovno 99% z CM 2015,013 menší či rovno 105% optimální výsledek, úhrada v plné výši IPU rovno 99% z CM 2015,013 větší než 105% vliv na CM red 1 - snížení CM 2016,013, a tím i krácení IPU

15 Výpočet CM red,2016,013 - pokračování CM red 2 se vztahuje k případům hospitalizace r hrazeným případovým paušálem, které jsou ukončeny kódem 4 (překlad na lůžko následné péče) CM red 2 lze charakterizovat tak, že pokud nárůst počtu případů ukončených kódem 4 za r bude menší nebo rovno než 5 %, pak CM red 2 je roven CM za r pokud nárůst počtu případů ukončených kódem 4 za r bude větší než 5 %, pak CM red 2 je poměrně snížen v závislosti na výši překročení nad 5% CM red 3 se vztahuje k případům hospitalizace r hrazeným případovým paušálem, které jsou ukončeny kódem 5 (překlad k jinému poskytovateli na lůžko akutní péče) CM red 3 lze charakterizovat tak, že pokud nárůst počtu případů ukončených kódem 5 za r bude menší nebo rovno než 5 %, pak CM red 3 je roven CM za r pokud nárůst počtu případů ukončených kódem 5 za r bude větší než 5 %, pak CM red 3 je poměrně snížen v závislosti na výši překročení nad 5% výpočet CM red2 je uveden zde výpočet CM red3 je uveden zde

16 Výpočet I ZP - index změny produkce v případě, že nemocnice poskytne v r ve srovnání s r objem produkce měřený v CM vyšší než 7% dojde k navýšení hodnoty případového paušálu o 75% z překročení nejvyšší překročení, které bude zohledněno je pak stanoveno na 15%, vyšší procentní překročení se už dále nezohledňuje procento navýšení pak bude kráceno, pokud nedojde k odpovídajícímu nárůstu globálních unikátních pojištěnců (GUP) hospitalizovaných v DRG bázích uvedených v př. 10 ÚV 2016, konkrétně pokud dojde k nárůstu CM o X %, pak nárůst GUP, při kterém nedochází ke krácení, musí být minimálně cca X/2 %. Př. nárůstu CM o 13% (tj. 6% nad stanovené minimum 7% pro zohlednění) pokud by byl nárust GUP 3% a více, je překročení zohledněno plně ze 75% pokud by byl nárust GUP jen 2,5 %, je překročení zohledněno jen ze 62,5% pokud by k nárustu GUP nedošlo, překročení nebude zohledněno vůbec výpočet Izp je uveden zde

17 Konečná výše úhrady formou případového paušálu je rovna součtu těchto položek CELK PU drg,2016 úhrada za výkony a ve výši 375 Kč za každý výkon úhrada za ZULPy uvedené v př.12 ÚV 2016

18 zahrnuje skupiny DRG uvedené v př. 13 ÚV 2016 (výčet zde) této péče je hrazena formou DRG ve výši (1,06 * IZS 2014 )* CM 2016,013,13 EM 2016,13 kde CM 2016,013,13 je CM za případy hospitalizace ukončené v r uvedené v př. 13 ÚV 2016 EM 2016,13 je extramurální péče v rámci případů hospitalizace za r uvedených v př.13 ÚV 2016 oceněná hodnotami bodu platnými pro r IZS 2014 je individuální základní sazba vypočtená takto: PU drg,2014 CM 2014,013 kde PU drg,2014 je celková výše za hospitalizace ukončené v r uvedené v př. 9, 10 a 13 ÚV 2016, včetně vypořádání regulačních omezení s výjimkou regulace na předepsané léky a ZP, zvýšená o hodnotu vyžádané extramurální péče v r oceněné hodnotami bodu platnými v r včetně nákladů na ZULP a ZUM a snížená o úhradu léčivých přípravků uvedených v př. 12 ÚV 2016 CM 2014,13 je CM za případy hospitalizace ukončené v r uvedené v př. 9,10 a 13 ÚV 2016 vynásobené indexy (RV) 2016

19 pokud se ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem, který má statut centra vysoce specializované péče podle 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., dohodne rozdílná výše a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do bází č až 2255 (popáleniny) a 2501 až 2537 (polytraumaty) nezapočítá se tato úhrada do úhrady případového paušálu formou pokud se ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem dohodne rozdílná výše a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do bází č až 1834 (infekce) a 2401 až 2435 (HIV) nezapočítá se tato úhrada do úhrady případového paušálu, popř. do úhrady vyčleněné z úhrady formou případového paušálu v případě péče poskytnuté zahraničním pojištěncům a dále v případě, že poskytovatel poskytne v r nebo v r hrazené služby 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tato péče podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč. v případě, že poskytovatel poskytne v r nebo v r hrazené služby 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu ve výši 100 Kč za každý den hospitalizace.

20 Obecná pravidla výkonová úhrada s hodnotou bodu HB dle příslušného segmentu AZZ (poznámka: v případě nemocnic se neaplikuje tzv. výsledná/degresní hodnota bodu) omezení celková výše úhrady (tzv. horní risk koridor) nad rámec maximální úhrady se hradí výkon (ÚPS) výkon (soudní pitva) screening mamografický, karcinomu děložního hrdla, kolorektálního karcinomu ZULP označených symbolem S podle 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. ZULP uvedený v př. 12 ÚV 2016, max. do výše jejich jejich jednotkové ceny v r ZULP a ZUM v odb. 305,306,308 a 309 poskytnutý v souvislosti s péčí o osoby, jimž bylo soudem nařízeno ochranné léčení počet výkonů (signální kód pro klinické vyšetření) krát 30 Kč, maximálně do výše odpovídající 30-násobku počtu výkonů vykázaných v r ve všech segmentech je úhrada vypočtena pro jednotlivé příslušné odbornosti daného segmentu, popř. pro vyjmenovanou skupinu výkonů v dané odbornosti

21 omezení celkové výše úhrady se stanoví ve výši: Úhr_amb max = Úhr_amb 2015 * 1,03 kde Úhr_amb max je maximální celková úhrada včetně ZULP a ZUM, s výjimkou výkonů a ZULPu hrazeného nad rámec maximální úhrady Úhr_amb 2015 je celková výše úhrady za r včetně úhrady za ZULP a ZUM, do Úhr_amb 2015 se nezahrnuje úhrada za výkony a ZULPy hrazeného nad rámec maximální úhrady

22 ambulantní specializovaná péče odbornost HB psychiatrie, léčba alkoholismu a jin. toxikománií, sexuologie vykazující výkony odb , 306, 308 a 309 se stacionářem 1,08 klinická psychologie, dětská psychologie 901, 931 1,08 psychoterapie 910 se stacionářem 1,08 hemodialýza, kromě výkonu a ,90 hemodialýza - výkon a ,75 ortoptista, klinická logopedie, zrakový terapeut, adiktolog radiační onkologie - výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, , 903, 905, 919 1, ,68 radiační onkologie - výkony 43652, ,00 oftalmologie - výkony 75347, a ,68 screening. karcinomu kolorekta , 15103, 15105, 15107, 15440, a novorozenecký screening výkony a nebo 702 1,00 výkon (ošetření dítěte do 6 let) 1, , , , 307, , , 710, 901, 904, 910 bez stacionáře 1,03 ostatní ambulantní specializované odbornosti (+ výše uvedené odbornosti u nevyjmenovaných výkonů) , , , bez stacionáře, 307, 309 bez stacionáře, , , 710, 901, 904, 910 bez stacionáře 1,03

23 komplement + radiodiagnostika Odbornost doplňující podmínka HB mamografický screening 806 1,03 screening děložního hrdla 820 1,03 radiodiagnostika - kromě výkonů CT a NMR (kromě výkonů až a až 89619) 809, 810 1,10 radiodiagnostika - výkony CT a NMR (výkony až a až 89619) radiodiagnostika - denzitometrie dvoufotonová (výkony 89312) 809, 810 0,55 809, 810 0,80 laboratorní odbornosti, kromě lab. lékařské genetiky 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 815, 817, 818, 819, 822, 823 s certifikátem ISO ČSN nebo NASKL II 0,71 laboratorní odbornosti, kromě lab. lékařské genetiky 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 815, 817, 818, 819, 822, 823 bez certifikátu ISO ČSN nebo NASKL II 0,40 lab. lékařské genetiky 816 lab. lékařské genetiky 816 s certifikátem ISO ČSN nebo NASKL II bez certifikátu ISO ČSN nebo NASKL II 0,50 0,40

24 segment zdravotní péče komplement + radiodiagnostika odbornost HB domácí zdravotní péče domácí zdravotní péče domácí zdravotní péče home care 925 1,02 všeobecná sestra, psychiatrická sestra, nutriční terapeut, porodní asistentka výkony dopravy v návštěvní službě 911, 914, 916, 921 0,90 911,914,916,921,925 0,90 fyzioterapie, ergoterapeut zdravotní výkony 902, 917 0,80 výkony dopravy v návštěvní 902, 917 0,90 fyzioterapie, ergoterapeut službě DZS s nepřetržitým provozem 989 0,96 DZS mimo nepřetržitý provoz 989 0,81 LPS 003 1,00 ZZS 709 1,11 přeprava pacientů neodkladné péče 1,10 PLD, PLDD zdravotní výkony 001,002 1,00 výkony dopravy v návštěvní 001,002 0,90 PLD, PLDD službě Gynekologie zdravotní výkony 603, 604 1,08

25 část celkové úhrady ve výši 0,015 * PU drg, ,015 * Uhr_amb 2015 je určena na navýšení osobních nákladů kde PU drg,2015 je celková výše úhrady za hospitalizace ukončené v r uvedené v př.10 ÚV 2016 (podíl z případového paušálu za r odpovídající procentu CM za DRG skupiny uvedené v př. 10 ÚV 2016 na celkovém CM za všechny DRG skupiny, které byly v r hrazeny případovým paušálem) Uhr_amb 2015 je celková výše úhrady za r včetně úhrady za ZULP a ZUM, do Úhr_amb 2015 se nezahrnuje úhrada za výkony a ZULPy hrazeného nad rámec maximální úhrady

26 OLÚ, LDN, ošetřovatelská lůžka úhrada paušální sazbou za 1 den hospitalizace stanovenou pro každou kategorii pacienta a typ OD samostatně, a to ve výši PS OD,2016 = max { 1,12 * PS OD,2014 ; 1,065 * PS OD, ; X} kde X je minimální paušální sazba na 1 den hospitalizace (hodnoty X zde) nad rámec PS OD,2016 se hradí přijímací a propouštěcí vyšetření + ZUM/ZUL navýšení úhrady ve výši 0,015 1,09 PS OD,2014 je určeno na navýšení osobních nákladů. NIP (následná intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) - úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána na rok Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2015 sjednána k , použije zdravotní pojišťovna výši úhrady za jeden den pobytu, která byla sjednána na rok 2015 u srovnatelného poskytovatele. Hospic (OD 00030) - výkonová úhrada s HB ve výši 1,02 Kč

27 Ambulantní péče (vykazovaná pod stejným IČZ jako lůžková péče) - úhrada podle seznamu zdravotních výkonů s HB 0,95 Kč Zvláštní ambulantní péče (podle 22 písm.c) a e) z. 48/97 Sb. - úhrada podle seznamu zdravotních výkonů s HB 1,02 Kč s omezením ve výši 1,03 * POPzpo x PUROo, kde POPzpo je počet unikátních pojištěnců ošetřených v r PUROo je průměrná úhrada za výkony včetně ZUM/ZULP na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v r Poznámka: pokud je ZAP nasmlouvána i v nemocnici, mechanismus úhrady je shodný se ZZ následné péče pokud v r LZZ ošetřilo 10 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro stanovení průměrné úhrady hodnotu za r u srovnatelných poskytovatelů Zvláštní ambulantní péče v sociálních ústavech - úhradu za tuto péči vyhláška nestanovuje

28 pokud zdravotní pojišťovna zjistí při kontrole odchylky od pravidel ve vykazování a kódování podle Klasifikace, v jejichž důsledku došlo k nesprávnému zařazení případu do DRG skupiny s vyšší hodnotou relativní váhy, sníží CM 1,2016,013 případně CM 2016,013,4 případně CM 2016,013,5 případně CM 2016,013,13 (dále jen CM) o a) při revizi jednotlivých případů - o dvojnásobek rozdílu mezi původním a revidovaným CM b) při revizi statisticky méně významném počtu nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi - o 20% z celkového CM dané báze vynásobené průměrným snížením na 1 revidovaný případ c) při statisticky významném počtu nesprávně zařazených případů o 80% z celkového CM dané báze vynásobené průměrným snížením na 1 revidovaný případ pravidla pro řazení do ad a) až ad c) Regulační omezení na upcoding se uplatní pouze pokud ZP sdělí poskytovateli do 30. dubna 2016 hodnotu vyžádané extramurální péče za r oceněnou hodnotami bodu platnými v r včetně nákladů na ZUM a ZULP oznámí poskytovateli nejpozději týden před započetím revize, jestli se bude jednat o revizi náhodného vzorku případů či o revizi vybraných jednotlivých případů

29 GUP (globální unikátní pojištěnec) jedinečný výskyt čísla pojištěnce v ambulantní specializované péči (bez ohledu na jednotlivé odbornosti) podmínkou pro uplatnění regulačního omezení je, že zdravotní pojišťovna sdělí do referenční hodnoty, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v r regulační omezení se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení referenčních průměrných úhrad regulační omezení se u poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309, pokud k překročení průměrných úhrad došlo v souvislosti s péčí o osoby, jimž bylo soudem nařízeno ochranné léčení zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku za předepsaná léčiva a ZP a za vyžádanou péči pro ambulantní pacienty maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o objem úhrady za ZUM a ZULP v r případě, že poskytovatel poskytl v r hrazené služby 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna regulační srážku za předepsaná léčiva a ZP a za vyžádanou péči pro ambulantní pacienty neuplatní

30 pokud průměrná úhrada na 1 GUP za předepsaná léčiva (s výjimkou ATC H01AC01 léčba růstovým hormonem) a ZP v r bude vyšší než 100 % průměrné úhrady v r. 2014, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5% z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu GUP v r za každé započaté 0,5% překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení při výpočtu průměrné úhrady na 1 GUP a počtu GUP v r se do výpočtu nezahrnou GUP, na které byl vykázán pouze zdravotní výkon do regulačního omezení se nezahrnují léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem bude-li alespoň 50% lékařských předpisů vydáno v elektronické podobě, dojde k uplatnění regulační srážky (RS) při překročení 101 % průměrné úhrady v r. 2014

31 pokud průměrná úhrada na 1 GUP za vyžádanou péči komplementu, vyjma vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, v r bude vyšší než 100 % průměrné úhrady v r. 2014, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu GUP v r za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 55 % z překročení při výpočtu průměrné úhrady na 1 GUP a počtu GUP v r se do výpočtu nezahrnou GUP, na které byl vykázán pouze zdravotní výkon do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2016 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

32 ISSSU počet případů ISSSU ad b) a jejich CM za r v jednotlivých DRG skupinách počet případů a CM za DRG skupiny uvedené v ISSSU ad b), v př.10 a př. 13 ÚV 2016 hodnota případového paušálu za rok 2015 centrová léčiva objem vykázaných centrových léčiv za r sjednaná maximální úhrada pro r. 2015, resp. maximální úhrada spočtená dle ÚV 2015 případový paušál hodnota případového paušálu za rok 2015 počet případů a CM za DRG skupiny uvedené v ISSSU ad b), v př.10 a př. 13 ÚV 2016 případy hospitalizace uvedené v př. 10 ÚV 2016 ukončené jiným kódem než 4 či 5 počet případů a CM v jednotlivých DRG skupinách za r případy hospitalizace uvedené v př. 10 ÚV 2016 ukončené kódem než 4 či 5 počet případů v jednotlivých DRG skupinách za r celkový CM a počet GUP za r Poznámka: červeně jsou označené údaje vztahující se k r. 2015, jejich přesná hodnota bude známa nejdříve v polovině r. 2016; do té doby je třeba pracovat s odhady provedenými nad daty r. 2015

33 případy hospitalizace vyčleněné z případového paušálu celková výše úhrady za případy v DRG skupinách uvedených v př.9, 10 a 13 ÚV 2016 CM za případy v DRG skupinách uvedených uvedených v př.9, 10 a 13 ÚV 2016 ambulantní péče celková výše úhrady za r počet bodů za výkony screeningu za r mamografický, karcinomu děložního hrdla, kolorektálního karcinomu objem krevních derivátů za r uvedených v př. 12 ÚV 2016

34 ISSSU počet případů v jednotlivých DRG skupinách uvedených v př. 9 ÚV 2016 centrová léčiva celkový objem poskytnutých léčiv ve vazbě na objem poskytnutých centrových léčiv v r. 2015, popř. na sjednaném limitu případový paušál případy hospitalizace uvedené v př. 10 ÚV 2016 ukončené jiným kódem než 4 či 5 počet případů a CM v jednotlivých DRG skupinách průměrný CM na 1 případ ve srovnání s r případy hospitalizace uvedené v př. 10 ÚV 2016 ukončené kódem než 4 či 5 počet případů a CM v jednotlivých DRG skupinách celkový CM a počet GUP ve srovnání s r objem krevních derivátů uvedených v př. 12 ÚV 2016 počet kódů doprovodu a Případy hospitalizace vyčleněné z případového paušálu počet případů v jednotlivých DRG skupinách uvedených v př. 13 ÚV 2016

35 ambulantní péče odbornosti a kódy výkonů, u nichž je celková úhrada omezena maximální úhradou počet bodů + ZUM/ZULP v jednotlivých odbornostech počet bodů za výkony zařazené do maximální úhrady (např. výkony CT, NMR) počet bodů za výkony (ÚPS) a (soudní pitva) počet bodů za výkony screeningu mamografický, karcinomu děložního hrdla, kolorektálního karcinomu objem krevních derivátů uvedených v př. 12 ÚV2016 počet výkonů (signální kód pro klinické vyšetření) počet kódu 78890

36 Výhody technicky dobře spočitatelná úhrada Nevýhody nemožnost spočítat výši úhrady na začátku roku problém, pokud nemocnice bude námitkovat výpočet výše úhrady za r limit pro ambulantní péči při nižším objemu lůžkové péče se úhrada adekvátně snižuje vyšší objem ambulantní péče se nijak nezohledňuje vyšší objem lůžkové péče se zohledňuje až při překročení CM o 7% zakonzervované nerovnosti ve výši úhrad u jednotlivých zdravotních pojišťoven skutečnost, že vyšší objem poskytnuté lůžkové péče v referenčním období se stává základem pro aktuální období neboli pokud zůstala v referenčním období část péče neuhrazena, tak její objem snižuje výši jednotkové ceny v dalším období

37

38 DRG báze příloha 9 - ad b) DRG báze ad b) název 0001 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC 0002 TRANSPLANTACE JATER 0014 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ 0204 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE 0802 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN 0804 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ 0818 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU 1101 TRANSPLANTACE LEDVIN

39 Chronická onemocnění výčet a) revmatoidní artritis, b) Bechtěrevova choroba, c) psoriatrická artritis, d) Crohnova choroba, e) colitis ulcerosa, f) psoriáza těžká, g) plicní arteriální hypertenze, h) astma, i) Parkinsonova choroba a j) juvenilní artritida k) roztroušená skleróza

40 metabolické vady výčet onemocnění a) Fabryho choroba, b) Gaucherova choroba, c) Niemen-Pickova choroba, d) Mukopolysacharidóza I, e) Mukopolysacharidóza II, f) Mukopolysacharidóza VI, g) Pompeho choroba, h) Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu a i) Dědičná tyrozinemie typu I

41 příloha 12 ZULP vyjmutý v lůžkové péči z platby případovým paušálem a v ambulantní péči hrazený nad rámce maximální úhrady HVLP ATC B02BB01 ATC B02BD01 B02BD10 ATC B05AA02 IVLP Kryoprotein ( ) Plazma čerstvá, zmrazená pro klinické použití ( )

42 Baze Název skupiny 1460 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM 1461 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ 1462 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE 1463 VAGINÁLNÍ POROD 1561 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ 1562 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM 1563 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU 1564 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM 1565 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU 1566 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM 1567 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU 1568 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM 1569 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU 1570 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM 1571 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM 1572 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ 1573 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM 1574 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ 1575 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

43 Baze Název skupiny 2401 HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 2402 HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV 2403 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV 2430 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU 2431 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ 2432 HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY 2435 HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV

44 OD kategorie pacienta 1 (resp. 0) kategorie pacienta 2 kategorie pacienta 3 kategorie pacienta 4 kategorie pacienta , , , , , , , , ,7 1751, , , , , , , , , , , ,6 1253, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

45 Revize dle ad a) se uplatní pokud byla provedena revize na DRG bazi, v níž nemocnice vykázala 10 či méně než 10 případů nebo na maximálně na X případů v DRG bazi, v níž nemocnice vykázala více než 10 případů, přitom nelze uplatnit revizi ad b) nebo ad c). X se vypočítá jako 10 případů plus 10 % případů vykázaných v dané DRG bazi. Revize dle ad b) se uplatní pokud revize byla provedena na více než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 30 případů v rámci příslušné DRG baze Revize dle ad c) se uplatní pokud revize byla provedena na méně než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 10 případů v rámci příslušné DRG báze

46 Složka úhrady finanční ukazatelé produkční ukazatelé ISSSU r r centrová léčiva r r případový paušál kromě doprovodu (kód a 00032) a ZULPů uvedených v př. 12 ÚV 2016 kód a ZULP uvedený v př. 12 ÚV 2016 r DRG skupiny vyjmuty z případového paušálu r ambulantní péče kromě kódu 09543, 09563, 88101, screeningů a ZULP uvedený v př. 12 ÚV 2016 kód kód 09563, 88101, screeningy a ZULP uvedený v př. 12 ÚV r výkon r r

47 Popis ukazatelů pro výpočet ÚHRho zz ho ÚHR zz úhrada pro r ÚHR 2015 i,zz úhrada za vyjmenovanou bázi v roce 2015, ho PP i,zz počet případů ve vyjmenované bázi v r PP i,zz počet případů ve vyjmenované bázi v roce 2015 i index odkazující na příslušnou 1 až n, n je počet vyjmenovaných bazí X nabývá hodnoty 1,03 pro báze ad a) i ad b)

48 2015 Popis ukazatelů pro výpočet ÚHR i,zz CELK PU drg,2015 je celková úhrada formou případového paušálu za r EM CM i,zz je hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizace ukončených v r a hrazených formou případového paušálu oceněná hodnotami bodu platnými v roce 2015 včetně nákladů na ZUM a ZULP je CM za případy hospitalizace ISSSU ad b) ukončené v r a vynásobené indexy 2015 CM 2015,012, je CM za případy hospitalizace ukončené v r uvedené v př. 10 a př. 13 ÚV 2016 a ISSSU ad b) vynásobené indexy 2015 neboli CM za případy hospitalizace ukončené v r hrazených formou případového paušálu a vynásobené indexy 2015

49 PU drg,2015 = CELK PU drg, EM CM 2015,012, CM 2015,012, CM 2015,012, kde CELK PU drg,2015 je celková úhrada formou případového paušálu za r EM 2015 je hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizace ukončených v r a hrazených formou případového paušálu oceněná hodnotami bodu platnými v r včetně nákladů na ZUM a ZULP CM 2015,012, je CM za případy hospitalizace ISSSU ad b) ukončené v r vynásobené indexy 2015 CM 2015,012, je CM za případy hospitalizace ukončené v r a uvedené v př. 13 ÚV 2016 vynásobené indexy 2015 CM 2015,012, je CM za případy hospitalizace ukončené v r uvedené v př. 10 ÚV 2016, ř. 13 ÚV 2016 a ISSSU ad b) vynásobené indexy 2015 neboli CM za případy hospitalizace ukončené v r hrazených formou případového paušálu a vynásobené indexy 2015

50 I ZP = 1 + max 0; 0,75 min CM red,2016,013 CM 2015,013 1,07; 0,08 I GUP kde I GUP je index změny globálních unikátních pojištěnců vypočtený jako kde I GUP = max 0; min 1; GUP 2016 GUP ,5 min CM red,2016,013 CM 2015,013 1 ; 0,15 CM red,2016,013 je redukovaný CM za r vstupující do konečné hodnoty případového paušálu za r CM 2015,013 je CM za případy hospitalizace ukončené v r vynásobené indexy (RV) r GUP 2016 počet globálních unikátních pojištěnců hospitalizovaných v DRG skupinách uvedených v př. 10 ÚV 2016 v r GUP 2016 počet globálních unikátních pojištěnců hospitalizovaných v DRG skupinách uvedených v př. 10 ÚV 2016 v r. 2015

51 CM red 1 = min CM 1,2016,013 ; CM 1,2016,013 0,2 1,05 PP1,drg,2016 CM 1,2015,013 PP 1,drg,2015 0,8 kde CM 1,2016,013 je CM případy hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016), které nebyly ukončeny kódem 4 nebo kódem 5 CM 1,2015,013 je CM případy hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016), které nebyly ukončeny kódem 4 nebo kódem 5, vynásobené indexy (RV) r PP 1,drg,2016 je počet případů hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016), které nebyly ukončeny kódem 4 nebo kódem 5 PP 1,drg,2015 je počet případů hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016), které nebyly ukončeny kódem 4 nebo kódem 5

52 CM red 2 = CM 2016,013,4 min 1; 1,05 PPR drg,2015,4 PPR drg,2016,4 PP drg,2016 PP drg,2015 kde CM 2016,013,4 je CM za r za případy hospitalizace hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016) a ukončených kódem 4 PP drg,2015 je počet případů hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016) PP drg,2016 je počet případů hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016) PPR drg,2015,4 je počet případů hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016) a ukončených kódem 4 PPR drg,2016,4 je počet případů hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016) a ukončených kódem 4

53 CM red 3 = CM 2016,013,5 min 1; 1,05 PPR drg,2015,5 PPR drg,2016,5 PP drg,2016 PP drg,2015 kde CM 2016,013,5 je CM za r za případy hospitalizace hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016) a ukončených kódem 5 PP drg,2015 je počet případů hospitalizace (uvedených v př.10 ÚV 2016) PP drg,2016 je počet případů hospitalizace (uvedených v př.10 ÚV 2016) za r hrazených případovým paušálem za r hrazených případovým paušálem PPR drg,2015,5 je počet případů hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016) a ukončených kódem 5 PPR drg,2016,5 je počet případů hospitalizace za r hrazených případovým paušálem (uvedených v př.10 ÚV 2016) a ukončených kódem 5

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období I. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období II. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co nového přináší úhradová vyhláška 2015 Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2015 1. Hospitalizační úhrada 2. Ambulantní

Více

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015 Příloha č. 1 k protokolu z DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS pro rok 2016 14.7.2015 Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Více

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016.

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. A) Hodnota bodu a výše úhrad 1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s

Více

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2014 1.

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2013 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2013 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2013 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči V Praze dne 26.června 2013 Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči Vážení kolegové, dovolte nám, abychom reagovali na mnohé žádosti

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Používané úhradové mechanismy akutní lůžkové péče a

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR

ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL OÚZP ROK 2015 INDIVIDUÁLNÍ SLOŽKY Kardiologie: smluvně dohodnuty implantace koronárních

Více

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007)

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) Výchozí předpoklady: Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) nárůst zdrojů o 5 % (bude upřesněno najednání analytické komise

Více

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Obsah úhradové vyhlášky 2015 Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Parametry systému v roce 2015 - Příjmy 300 000 Nárůst výběru pojistného o 9 mld. Kč oproti roku 2014 (+7,3

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Věc: Dodatek č. CU/1/2015 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb - Dohoda o ceně pro rok 2015 ambulantní specialista

Věc: Dodatek č. CU/1/2015 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb - Dohoda o ceně pro rok 2015 ambulantní specialista «TableStart:body» «Adrdiv» Česká republika «Nazev» «Adresakontakt_1_r» «Adresakontakt_2_r» Email: «email» Referent:: «referent» IČZ: «Icz» Věc: Dodatek č. CU/1/2015 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

NÁVRH. Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

NÁVRH. Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne prosince 2010, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Princip úhrady péče případovým paušálem - DRG Úhrada

Více

Připomínky České lékařské komory k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2015

Připomínky České lékařské komory k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2015 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMOR A tel. 25721 1 3 29 Kancelář prezid en ta : Lék a řská ulice č. 2, E-ma il: se kreta r iat@cl kcr.c z 1 5 0 00 Praha 5, www.lkcr.cz Kancelář v Olomouci, Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11.

Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11. Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11.2010 k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR o stanovení

Více

MIS nástroj pro controlling objemu poskytované péče v podmínkách současných úhradových vyhlášek. Konference DRG listopad 2012 Marcela Ambrožová

MIS nástroj pro controlling objemu poskytované péče v podmínkách současných úhradových vyhlášek. Konference DRG listopad 2012 Marcela Ambrožová MIS nástroj pro controlling objemu poskytované péče v podmínkách současných úhradových vyhlášek. Konference DRG listopad 2012 Marcela Ambrožová Motto Úhradová vyhláška pro rok 2012 (č. 425/2011) obsahuje

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle O d ů v o d n ě n í OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb

Více

Příprava a zpracování dat

Příprava a zpracování dat Příprava a zpracování dat 18.6.2015 Brno www.i.cz 1 Agenda Metodika zpracování dat Zpracování dokladů Zpracování preskripce Datové pumpy Číselníky nastavení Závěr www.i.cz 2 Metodika zpracování produkce

Více

Úhrada zdravotní péče v roce 2010

Úhrada zdravotní péče v roce 2010 CERGE EI Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 Vývoj míry nezaměstnanosti - čtvrtletní 2 Mzdy x HDP 3 Mzdy x inflace 4 Vyměřovací základy

Více

Úhradové mechanizmy a jejich dopad na zdravotní pojišťovny

Úhradové mechanizmy a jejich dopad na zdravotní pojišťovny Úhradové mechanizmy a jejich dopad na zdravotní pojišťovny Mgr. Jan Kvaček (jkvacek@kpmg.cz) červen 2014 Úvod Proč se zabývat úhradami? Zásadní ekonomický dopad na pojišťovnu Platné mechanizmy mají vliv

Více

Ozvy nemocnic v roce 2015?!

Ozvy nemocnic v roce 2015?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma PERRIGO, CZ & SK Operations Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL Ozvy nemocnic v roce 2015?!...aneb finanční tlak na komory nemocničních srdcí! ÚV

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 7 9 2 IČZ smluvního ZZ 4 5 9 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 8 P 4 5 A 0 2 4 Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Centra - struktura, organizace, úhrady. MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole

Centra - struktura, organizace, úhrady. MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole Centra - struktura, organizace, úhrady MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole Témata Pojem centrum Co předcházelo centrové péči Struktura center Mechanizmy úhrady Diagnostické skupiny Budoucí

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2015 se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA). A. NAVRHOVANÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 1. Důvod předložení

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby

Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby I.Vítová, vedoucí AZP, kl. 416 9.1.2015 Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby při vykazování

Více

Aktuální stav úhrad cytologických výkonů a výsledky dohodovacích řízení. David Hepnar

Aktuální stav úhrad cytologických výkonů a výsledky dohodovacích řízení. David Hepnar Aktuální stav úhrad cytologických výkonů a výsledky dohodovacích řízení David Hepnar Dohodovací řízení o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Kalkulační

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Principy DRG restart. Ing. Petr Mašek, vedoucí vývoje

Principy DRG restart. Ing. Petr Mašek, vedoucí vývoje Principy DRG restart Ing. Petr Mašek, vedoucí vývoje Principy DRG restart Rozsah projektu: Komplexní kontrola dat Výpočet relativních vah Pravidla pro použití relativních vah Návrh použití v úhradách Metodika

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Změny algoritmu grouperu 2013

Změny algoritmu grouperu 2013 Změny algoritmu grouperu 2013 Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 4.9.2012 Změny algoritmu grouperu 2013 návrh řešení v projektu Správa a

Více

Jednání ČLK o úhradové vyhlášce

Jednání ČLK o úhradové vyhlášce Jednání ČLK o úhradové vyhlášce Dohodovací řízení o úhradách a regulacích skončilo ve většině segmentů nedohodou. Ambulantní specialisté: Nedohoda, parciální dohoda u hemodialýzy. Praktičtí lékaři: Nedohoda,

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2014

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2014 Příloha č.1 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2014 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2014 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním

Více

Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010

Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010 Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010 Relativní váhy Informace o nákladech Neříkají KOLIK případ skupiny stojí, ale O KOLIK je dražší (levnější) než případ spadající do jiné skupiny

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

MUDr.Ivana Hodačová jednatel/ka. Michal Dolejší vedoucí referátu ambulantních poskytovatelů. Článek I.

MUDr.Ivana Hodačová jednatel/ka. Michal Dolejší vedoucí referátu ambulantních poskytovatelů. Článek I. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 6A08B002 ze dne (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro dospělé) uzavřené mezi smluvními stranami:

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 5 9 8 9 3 IČZ smluvního ZZ 5 9 2 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 U 5 9 K 0 1 2 Název IČO OKB Lab, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 4 5 9 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 2 2 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 A 2 6 4 Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Výpočet relativních vah 011. Závěrečná zpráva

Výpočet relativních vah 011. Závěrečná zpráva Výpočet relativních vah 011 Závěrečná zpráva Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 12. 12. 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED POUŽITÝCH VÝRAZŮ A ZKRATEK... 3 3 ÚVOD... 4 3.1 ZADÁNÍ... 4 3.2 SPECIFICKÉ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 2 8 4 1 1 5 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 R 0 0 1 Název IČO ENVISON s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů AGENDA Definice kvality DRG systému Statistické metody hodnocení kvality DRG klasifikace Identifikace nenáhodného rozložení případů Využití regresní analýzy nákladů při hledání důvodů v rozdílných nákladech

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

PŘÍLOHA č.2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č.2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO Název IČO IČZ smluvního ZZ Číslo smlouvy PŘÍLOHA č.2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy ode dne Číslo složky Číslo dodatku Datum uplatnění od Datum

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR ORPHANS Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR NÁKLADY ORPHANS VZP 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 CZK 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 1 pol. 2012 2 ORPHANS

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 2 1 1 8 0 8 IČZ smluvního ZZ 4 2 3 6 8 0 0 0 Číslo smlouvy 0 K 4 2 A 1 0 8 Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

ročenka VZP ČR za rok 2014

ročenka VZP ČR za rok 2014 ročenka VZP ČR za rok 2014 www.vzp.cz Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 8 7 1 1 3 1 9 IČZ smluvního ZZ 5 4 1 1 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 L 5 4 X 0 0 1 Název IČO Poliklinika Liberec s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

REGULACE SPOTŘEBY ZDRAVOTNÍ PÉČE. Lubomír Dvořáček. Zkušenosti největší zdravotní pojišťovny v České republice. Regulace

REGULACE SPOTŘEBY ZDRAVOTNÍ PÉČE. Lubomír Dvořáček. Zkušenosti největší zdravotní pojišťovny v České republice. Regulace Farmakoekonomika a lieková politika, ročník 2, číslo 1, 2006 ORIGINÁLNE ČLÁNKY REGULACE SPOTŘEBY ZDRAVOTNÍ PÉČE Zkušenosti největší zdravotní pojišťovny v České republice Lubomír Dvořáček LogicaCMG s.r.o.

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity Seminář na půdě Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Kladno MUDr. Tomáš Jedlička 4. 4. 2013 Co je efektivita Efektivita či efektivnost

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) předkládá návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2013. Uvedený návrh

Více

Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 7 8 1 2 5 IČZ smluvního ZZ 7 4 5 9 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 B 7 4 V 0 0 3 Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle O d ů v o d n ě n í OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb

Více

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 3 4 8 8 2 6 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 6 1 Číslo smlouvy 7 B 7 2 P 0 2 9 Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 8 6 0 8 4 4 IČZ smluvního ZZ 9 2 5 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 7 M 9 2 K 0 0 2 Název IČO DIMOLab s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 3 8 6 6 3 4 IČZ smluvního ZZ 7 1 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 1 N 0 0 1 Název IČO mocnice Blansko PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více