5. Zúčtování se zaměstnanci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Zúčtování se zaměstnanci"

Transkript

1 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné) náhrada mzdy za nemoc zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění zúčtování s finančním úřadem účtování mezd společníků ostatní pohledávky a závazky vůči zaměstnancům syntetická evidence mzdových nákladů a závazků analytická evidence mezd a souvisejících odvodů účetní doklady v mzdové oblasti Firmu, založili 3 společníci: Tomáš Adamec, Renáta Dlouhá a Daniel Krtina. Společník Adamec podepsal pracovní smlouvu a je zároveň zaměstnancem firmy. Společnost se zabývá poskytováním služeb v oblasti účetního a daňového poradenství. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: DIČ: CZ (firma je plátcem DPH) bankovní spojení: AVJ banka, a. s., pobočka Jihlava, č. BÚ /4100 Vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví: - pracovní doba 8 h denně - výplatní termín je 5. den v kalendářním měsíci - mzdy se vyplácejí převodem na bankovní účty zaměstnanců - základní mzda a osobní ohodnocení se stanovují za kalendářní měsíc, přepočítávají se podle počtu skutečně odpracovaných dní, zaokrouhlují se na celé Kč podle matematických pravidel - další částky související s mzdovými výpočty se rovněž zaokrouhlují na celé Kč podle matematických pravidel, pokud zákonný předpis nestanoví jinak - dobrovolné srážky ze mzdy firma provádí na základě písemné žádosti zaměstnance - zaměstnanec má nárok na stravenku v hodnotě Kč 80,-- za každý odpracovaný den; zaměstnavatel hradí 80 % z ceny stravenky, zbytek hradí zaměstnanec formou srážky ze mzdy, srážka se provádí každý kalendářní měsíc - zaměstnanec má nárok na zálohu na pracovní cestu; žádost o zálohu je součástí cestovního příkazu a musí být podána alespoň 2 dny před nástupem na pracovní cestu; do 3 dnů od ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit zprávu z pracovní cesty společně s vyúčtováním, vyúčtování se provádí na cestovním příkazu a musí být doloženo originálními doklady; cestovní výdaje se proplácejí podle zákoníku práce ( ) a podle platné vyhlášky MPSV ČR 1

2 Úkol 1 Byl(a) jste úspěšný(á) ve výběrovém řízení vyhlášeném společností TOREDAN. Od xx nastupujete na pozici účetního-juniora firmy. Před nástupem (při osobní schůzce konané dne xx) od Vás zaměstnavatel požaduje, abyste vyplnili: žádost o výpis z trestního rejstříku, osobní dotazník, osobní údaje v pracovní smlouvě a platovém výměru, dohodu o hmotné odpovědnosti a prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Místo pro kolkovou známku Kč 50,-- Žádosti zasílejte na adresu: Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha 4 ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ Upozornění Adresu žadatele, na kterou se má výpis zaslat, uvádějte ve tvaru: jméno, příjmení název ulice, číslo domu PSČ název města nebo obce Adresa žadatele: Jméno a původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Rodné číslo Den, měsíc, rok narození Místo narození Okres Pohlaví Státní občanství Muž Žena Jméno a příjmení otce Jméno a příjmení matky Rodné příjmení matky Trvalý pobyt žadatele Podpis žadatele Razítko orgánu, který ověřil správnost údajů a totožnost žadatele: ZÁZNAM REJSTŘÍKU TRESTŮ Ověřeno podle Účel žádosti Spisová značka č.j. Datum a podpis zodpovědného pracovníka 2

3 Jméno, příjmení, titul: Trvalé bydliště: OSOBNÍ DOTAZNÍK Datum a místo narození: Přechodné bydliště: telefon: telefon: RČ: č.op: státní příslušnost: rodinný stav: Údaje o rodinných příslušnících (manžel/ka, nezaopatřené děti): Jméno, příjmení Datum narození Bydliště Zaměstnání/studium Údaje o dokončeném, nedokončeném a probíhajícím vzdělání: Vzdělání Škola Rok ukončení základní střední odborné úplné střední všeobec. úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské postgraduální studium nedokončené probíhající Znalost cizích jazyků (uveďte jazyk, stupeň znalosti, druh zkoušky): Řidičský průkaz B : Srážky ze mzdy * : Kuřák: Zdravotní stav: ANO NE ANO NE ANO NE Zdravotní pojišťovna: Prohlašuji, že jsem nic nezamlčel a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. V. dne.. podpis... * budete pravidelně měsíčně splácet půjčku Kč 800,-- 3

4 PRACOVNÍ SMLOUVA Č. 5/20xx uzavřená mezi Zaměstnanec (pan/paní): Rodné příjmení: Místo narození: Datum narození: RČ: č. OP Adresa (platná v den nástupu): a Zaměstnavatel/jeho zástupce: Mgr. Renáta Dlouhá (jednatelka) Den nástupu do pracovního poměru: xx Pracovní poměr se uzavírá na dobu: určitou ( xx) Místo výkonu práce:, Pracovní zařazení zaměstnance (funkce): účetní-junior Zkušební doba: 3 měsíce Pracovní doba: 8 h denně (pevná část pracovní doby 9,00 h - 15,00 h) Další ujednání: dohoda o hmotné odpovědnosti Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s pracovními povinnostmi, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s protipožárními předpisy, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně, svědomitě a řádně práce přidělené podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době, řídit se pokyny svých vedoucích a příslušnými předpisy. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze změnit, dohodne-li se zaměstnavatel a pracovník na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce, dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, organizačním řádem a vnitřními předpisy. Podpis zaměstnance: Mgr. Renáta Dlouhá.. Razítko a podpis zaměstnavatele: V..dne.. 4

5 ,, PLATOVÝ VÝMĚR k pracovní smlouvě č. 5/20xx I. Zaměstnanec. II. Pracovní zařazení: účetní-junior na základě Vašeho pracovního zařazení a v souladu se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. STANOVUJI Vaši mzdu následovně: základní mzda (měsíční) Kč ,-- osobní ohodnocení (měsíční) Kč 500,-- přesčasy (1 hodina) Kč 200,-- III. Základní mzda i pohyblivá část mzdy jsou stanoveny za předpokladu splnění všech úkolů souvisejících s Vaším pracovním zařazením. Výše určené částky se v jednotlivých měsících upravují podle skutečně odpracovaného času. IV. Tento výměr nabývá platnosti 1. ledna 20xx. Mgr. Renáta Dlouhá Jihlava, 20. prosince 20xx 5

6 DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI č. 16/20xx za hodnoty svěřené k vyúčtování Zaměstnanec (pan/paní): Rodné příjmení: Místo narození: Datum narození: RČ: č. OP Adresa (platná v den nástupu): a Zaměstnavatel/jeho zástupce: Mgr. Renáta Dlouhá (jednatelka) uzavírají podle ustanovení zákoníku práce tuto dohodu: I. Firma pověřila zaměstnance funkcí účetního-juniora a svěřila mu notebook a mobilní telefon, které jsou předmětem vyúčtování. Celková hodnota svěřených předmětů, které zaměstnanec přebírá dne xx, činí Kč ,-- (slovy Dvacetpěttisíc). Za svěřené předměty přejímá zaměstnanec hmotnou odpovědnost a plně odpovídá za případné vzniklé manko. Manko se hradí ve výši zůstatkové ceny svěřených předmětů srážkou ze mzdy. Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela, popř. zčásti, jestliže prokáže, že manko vzniklo zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. II. Zaměstnanec se zavazuje, že učiní ze své strany vše k zabránění manka na hodnotách, které mu byly svěřeny k vyúčtování, že provede všechny potřebné a předepsané zápisy a podklady a bude sestavovat a předkládat všechny předepsané výkazy a hlášení ve stanovených lhůtách. Firma se zavazuje, že v souladu s ustanoveními zákoníku práce zajistí zaměstnanci takové pracovní podmínky, aby mohl řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. Zjistí-li zaměstnanec, že se vyskytly závady, které mu brání v řádném plnění pracovních úkolů za svěřené hodnoty, je toto povinen písemně oznámit neprodleně svému nadřízenému. Může-li závadu odstranit sám, je tak povinen učinit. Firma je povinna učinit opatření k jejich odstranění v dohodnutém termínu. III. Obě smluvní strany prohlašují, že v den podepsání dohody byly svěřené předměty bez závad, které by zaměstnanci bránily v řádném plnění pracovních úkolů nebo povinností. IV. Dohoda zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody po provedení inventury za svěřené předměty. Tato dohoda je sepsaná ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží firma, druhé pracovník. Podpis zaměstnance: Mgr. Renáta Dlouhá.. Razítko a podpis zaměstnavatele: V..dne.. 6

7 PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji pro plátce (název a adresa) I. 1. Podle 35ba odst. 1 písm. a) a 35d odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), základní slevu na dani na poplatníka na zdaňovací období nebo uvedenou část zdaňovacího období: uplatňuji 2 ) neuplatňuji 2 ) uplatňuji 2 ) neuplatňuji 2 ) uplatňuji 2 ) neuplatňuji 2 ) 2. Podle 35ba odst. 1 písm. c) až f) a 35d odst. 2 zákona uplatňuji slevu na dani z důvodu, že 2 ) a) pobírám invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo u mne zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, b) pobírám invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že jsem invalidní ve třetím stupni, zanikl mi nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo jsem podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně mi byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že nejsem invalidní ve třetím stupni, c) jsem držitelem průkazu ZTP/P Druh přiznaného důchodu z důvodu invalidity Číslo a datum rozhodnutí o přiznání důchodu, popř. potvrzení FÚ č. j., ze dne Důchod přiznán od Datum vystavení průkazu ZTP/P d) se soustavně připravuji na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, ve zdaňovacím období od - do 2 ) od - do 2 ) od - do 2 ) a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. 3. Podle 35c a 35d zákona uplatňuji daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící se mnou ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu (vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit): 6 ) a) Nezletilé dítě Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo b) Zletilé dítě až do dovršení 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání: Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo MFin vzor č. 23 1

8 nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost: Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Stav Potvrzení FÚ č. j. ze dne c) Z dětí uvedených pod písmeny a) a b) jsou držiteli průkazu ZTP/P: Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Uplatňujete-li daňové zvýhodnění a Váš(e) manžel(ka) je zaměstnán(a), vyplňte: Údaje o manželce (manželovi) žijící (žijícím) se mnou ve společně hospodařící domácnosti: 6 ) Příjmení a jméno(-a) Název a adresa zaměstnavatele II. Prohlašuji, že 1) současně neuplatňuji za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období a) nárok na slevy na dani podle 35ba zákona u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku jsem nepodepsal(-a) u jiného plátce prohlášení k dani 3 ); b) daňové zvýhodnění 4 ) na vyživované dítě u jiného plátce daně a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba; 2) k 1. lednu uvedeného zdaňovacího období starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu pobírám 2).... nepobírám 2) pobírám 2).... nepobírám 2) pobírám 2).... nepobírám 2) Dojde-li během zdaňovacího období ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a daně nebo ke změně podmínek pro poskytnutí slev na dani podle 35ba zákona, nebo daňového zvýhodnění, písemně je oznámím plátci daně (např. změnou v prohlášení) nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Jsem si vědom(-a) následků, kdyby toto prohlášení neodpovídalo pravdě a jsem si vědom(-a) toho, že rozdíl z nesprávně sražené zálohy na daň nebo daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění z mé viny bude v plné výši včetně příslušenství sražen z mé mzdy. Změny, k nimž během zdaňovacího období došlo, níže uvádím: Druh změny Změna nastala Datum podpisu Podpis poplatníka Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení Na zdaňovací období Datum Podpis Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) Datum Podpis Na zdaňovací období Datum Podpis Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) Datum Podpis Na zdaňovací období Datum Podpis Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) Datum Podpis Nárok na uznání slev na dani podle 35ba zákona a nárok na daňové zvýhodnění prokázal poplatník 5 ) Na zdaňovací období Za plátce ověřil Na zdaňovací období Za plátce ověřil Na zdaňovací období Za plátce ověřil 2

9 III. Žádám o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění 2 ) a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období a současně prohlašuji, že za uvedené zdaňovací období 1. nejsem povinen(-na) podat ze svých příjmů přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2. jsem nepobíral(-a) v uplynulém zdaňovacím období kromě mzdy od jednoho plátce nebo postupně od více plátců včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době, kdy jsem pro ně již nevykonával(-a) činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, jiné příjmy podle 7 až 10 zákona podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší než Kč 3. jsem pobíral(-a) v uplynulém zdaňovacím období kromě příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a) pouze od jednoho plátce ve zdaňovacím období 2 ) b) postupně od dalších plátců daně včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době, kdy jsem pro ně již nevykonával(-a) činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, které níže uvádím a potvrzení o vyplacených příjmech a sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění od těchto plátců současně předkládám 2 ). Ve zdaňovacím období V kalendářních měsících Jména plátců Prohlašuji, že: (vyplní pouze poplatník uplatňující nezdanitelnou část základu daně podle 15 odst. 3 a 4 zákona) - odpočet úroků ze základu daně, na které uplatňuji nárok z důvodu zaplacených úroků z úvěru použitého na fi nancování bytových potřeb ze stavebního spoření 2 ), úroků z hypotečního úvěru 2 ) anebo z jiného úvěru poskytnutého v souvislosti s těmito úvěry 2 ), poskytovatelem stavebního spoření, bankou 2 ), za zdaňovací období neuplatňuje jiná osoba 2 ), uplatňují tyto osoby: 2 ) /uveďte v tabulce/ Zdaňovací období Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Adresa trvalého pobytu - předmět bytové potřeby pod písmeny a) 2 ) b) 2 ) c) 2 ) d) 2 ) e) 2 ) f) 2 ) g) 2 ) h) 2 ) 15 odst. 3 zákona, na který uplatňuji odpočet úroků z poskytnutého úvěru, byl užíván v souladu s 15 odst. 4 zákona, a že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle 15 odst. 3 a 4 zákona v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících se mnou ve společně hospodařící domácnosti 6 ) nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období Kč. Při placení úroků jen po část roku uplatňovaná částka nepřekročila jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků. 3

10 Kromě nároku na slevy na dani a nároku na daňové zvýhodnění podle údajů uvedených již v prohlášení uplatňuji nárok na: 1. Slevu na dani podle 35ba odst. 1 písm. b) zákona na manželku (manžela) 6 ) Jméno(-a) Příjmení RČ, která (který) v uplynulém zdaňovacím období se mnou žila (žil) ve společně hospodařící domácnosti a neměla (neměl) v tomto zdaňovacím období vlastní příjem přesahující Kč a v uplynulém zdaňovacím období byla (byl) 2 ) nebyla (byl) 2 ) držitelkou (-lem) průkazu ZTP/P. od - do 2 ) od - do 2 ) od - do 2 ) byla (byl) 2 ) nebyla (byl) 2 ) byla (byl) 2 ) nebyla (byl) 2 ) 2. Nezdanitelné části základu daně: a) Podle 15 odst. 1 zákona z důvodu bezúplatného plnění Zdaňovací období Hodnota bezúplatného Zdaňovací období Hodnota bezúplatného Zdaňovací období plnění (Kč) plnění (Kč) Hodnota bezúplatného plnění (Kč) b) Podle 15 odst. 3 a 4 zákona z důvodu zaplacených úroků z úvěru Zdaňovací období Výše úroků (Kč) Zdaňovací období Výše úroků (Kč) Zdaňovací období Výše úroků (Kč) c) Podle 15 odst. 5 zákona z důvodu platby příspěvků na své penzijní připojištění nebo penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) d) Podle 15 odst. 6 zákona z důvodu zaplaceného pojistného na své soukromé životní pojištění Zdaňovací období Výše pojistného (Kč) Zdaňovací období Výše pojistného (Kč) Zdaňovací období Výše pojistného (Kč) e) Podle 15 odst. 7 zákona z důvodu zaplacených členských příspěvků člena odborové organizace Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) f) Podle 15 odst. 8 zákona z důvodu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Zdaňovací období Výše úhrady (Kč) Zdaňovací období Výše úhrady (Kč) Zdaňovací období Výše úhrady (Kč) Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v oddíle III. Za zdaňovací období Datum podpisu Podpis poplatníka 1 ) U daňových nerezidentů ČR uveďte datum narození a číslo pasu nebo jiného dokladu, prokazující totožnost poplatníka 2 ) Nehodící se škrtne, popř. podle jednotlivých zdaňovacích období 3 ) 38k odst. 4 zákona 4 ) 35c a 35d zákona 5 ) 38l zákona 6 ) 21e zákona 4

11 EVIDENCE DOCHÁZKY duben 20xx Os. Příjm čís. 01 Adamec S D D D D x x / / / / / x x / / / / / x x / / / / / x x / / 08 Fišerová S / / / / x x N N N N N N N / / / / / x x / / / / / x x / / 13. S / / / / x x / / / / / x x / / / / / x x / / / / / x x / / Vysvětlivky: / přítomen x sobota, neděle S státní svátek D dovolená N nemoc Příklad 1 (vypočítejte mzdu společníka Tomáše Adamce za duben 20xx, vycházejte z evidence docházky a níže uvedených údajů) základní mzda Kč ,-- osobní ohodnocení Kč 5 000,-- náhrada mzdy za dovolenou Kč 186,--/1 h srážka za stravenky příspěvek na penzijní připojištění Kč 700,-- 2 nezaopatřené děti (manželka nepracuje, pobírá rodičovský příspěvek) výpočet: 7

12 Příklad 2 (vypočítejte mzdu uklízečky Jany Fišerové za duben 20xx, vycházejte z evidence docházky a níže uvedených údajů) základní mzda Kč ,-- odměna za úklid kanceláří po malování 4 000,-- náhrada mzdy za nemoc Kč 1 020,-- srážka za stravenky. invalidita 1. stupně výpočet: Příklad 3 (vypočítejte mzdu účetního-juniora. za duben 20xx, vycházejte z evidence docházky, platového výměru, mzdového listu a níže uvedených údajů) základní mzda.. osobní ohodnocení přesčasových hodin. srážka za stravenky... dobrovolná srážka. studium na vysoké škole při zaměstnání.. výpočet: 8

13 Úkol 2 (doplňte osobní údaje do mzdového listu, zaznamenejte do mzdového listu mzdu na duben z příkladu 3) Příjmení a jméno: MZDOVÝ LIST ZAMĚSTNANCE NA ROK 20XX Datum a místo narození: Trvalé bydliště: Osobní číslo: Přechodné bydliště: 13 Rodné příjmení: Dřívější příjmení: Datum nástupu do zaměstnání: xx Rodné číslo: Číslo OP: Pracovní zařazení: Ostatní srážky ze mzdy (dobrovolné) účetní-junior Základní mzda: ,-- Slevy na dani Osob. ohodnocení: 500,-- Přesčasy: 200,--/1 hodina Kč druh ve prospěch VS KS od kdy do kdy druh od kdy do kdy měsíčně splátka půjčky / , xx student xx Hodinový průměr pro náhradu mzdy na 1. čtvrtletí na 2. čtvrtletí na 3. čtvrtletí na 4. čtvrtletí Kč 105,-- Kč 109,-- Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Odpracov. dny/h 22+1 * Hodiny přesčasové Dovolená dny Neplac.volno dny Nemoc dny ** -- Základní mzda , , ,-- Ostatní složky HM 3 500, , ,-- Hrubá mzda , , ,-- Sociální pojištění 1 268,-- 909, ,-- Zdravotní pojištění 878,-- 629,-- 833,-- ZD=super HM , , ,-- Daň před slevami 3 930, , ,-- Slevy na dani 2 405, , ,-- Daň po slevách 1 525,-- 415, ,-- Náhrada za nemoc ,-- -- Ostatní srážky 800,-- 800,-- 800,-- Stravenky 352,-- 240,-- 352,-- K výplatě , , ,-- Vysvětlivky: * placený svátek **so+ne 9

14 Úkol 3 (do zúčtovací a výplatní listiny zaznamenejte údaje z příkladů 1 3 a doplňte součtové řádky) Osobní číslo Zaměstnanec Základní mzda Ostatní složky hrubé mzdy Hrubá mzda (HM) ZÚČTOVACÍ A VÝPLATNÍ LISTINA SP 6,5 % ZP 4,5 % Základ daně (super HM) Záloha na DPFO před slevami Slevy na dani Záloha na DPFO po slevách Ostatní srážky Srážka za stravenky duben 20xx Náhrada mzdy za nemoc 08 Fišerová 13 xx ostatní , , , , ,- xxxxx xxxxx xxxxx 21795,- 8200,- 3360,- 9230,- celkem zaměstn. 01 Adamec součet zam.+spol. Částka k výplatě Úkol 4 (vyplňte vnitřní účetní doklad, podle kterého bude zaúčtováno hrazené sociální a zdravotní pojištění za duben 20xx) výpočet: sociální pojištění Organizace: ÚČETNÍ DOKLAD Číslo: 81/20xx zdravotní pojištění Text Účtovací předpis MD D Účet Kč Účet Kč Vyhotovil (datum, podpis): xx, Pelcová Schválil (datum, podpis): xx, Krtina Zaúčtoval (datum, podpis): xx, Pelcová 10

15 Úkol 5 (vyhotovte cestovní příkaz) Ing. Daniel Krtina Vás posílá na 2-denní školení Účetní a daňové aktuality do Prahy. Odjíždíte xx v 6,45h autobusem z Jihlavy (příjezd do Prahy v 8,25h) a vracíte se xx autobusem z Prahy v 16,45h (příjezd do Jihlavy v 19,52h). Cena jednosměrného jízdného Kč 130,--. V Praze hradíte účastnický poplatek za školení Kč 1 600,--, nocleh v hotelu Kč 590,-- a 4 jízdenky MHD za Kč 32,--/1 ks. Máte nárok na stravné (aktuální vyhlášku najdete na Dne xx Vám pokladní paní Hradilíková vyplatila zálohu na pracovní cestu Kč 3 000,-- (VPD č. 107/20xx). Vyúčtování pracovní cesty proběhlo xx. CESTOVNÍ PŘÍKAZ 1.Příjmení, jméno, titul.. 2.Bydliště... Počátek cesty Místo jednání Účel cesty (místo, datum, hodina) Útvar: účetnictví a úč. poradenství Normální pracovní doba od..do... Konec cesty (místo, datum, hodina) 3.Spolucestující. 4.Dopravní prostředek (u vlast. voz. druh, & spotř. dle TP, druh PH) Předpokládaná částka výdajů Kč Povolená záloha Kč..vyplacená dne.podle VPD č.... podpis pokladníka datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY 7.Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne.. Se způsobem provedení souhlasí:.... datum a podpis odpovědného pracovníka 8.Výdajový příjmový pokladní doklad č. Účtovací předpis Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na Má dáti Dal Částka Kč. Vyplacená záloha dne. Kč. Doplatek přeplatek dne Kč. Poznámka o zaúčtování: slovy. datum a podpis zaměstnance Den Odjezd - příjezd. datum a podpis pokladníka VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY. schválil (datum a podpis) Počátek a Jízdné a Nutné Použitý Vzdále- konec místní Stravné Nocležné vedlejší Celkem dopravní nost pracovního přeprava výdaje prostřev dek 2 v km 3 výkonu 1 Kč Kč Kč Kč Kč h (hodina) Odjezd Příjezd Odjezd Příjezd Odjezd Příjezd Celkem Záloha Doplatek - Přeplatek 1 Dobu odjezdu a příjezdu vyplňte podle jízdního řádu. 2 Uvádějte ve zkratce: O osobní vlak, R rychlík, A autobus, L letadlo, AUS auto služební, AUV auto vlastní, P pěšky. 3 Uvádějte při použití AUS a AUV. Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl(a) úplně a správně:. datum a podpis zaměstnance 11

16 Příklad 4 (zaúčtujte účetní operace v deníku) Č. Doklad Text Kč MD D 1. PPD Společník Adamec poskytl zápůjčku firmě ,-- TOREDAN ( xx) 2. DFA Nákup stravenek pro zaměstnance 270 ks ( xx) 3. VÚD Nákup čistících prostředků ( xx) DPH 21 % celkem 762,-- (Uklízečka předložila paragon z nákupu, nečerpala zálohu, dosud neproplaceno.) 4. VPD Proplacení paragonu ( xx) 5. ZVL Mzdy za duben zaměstnanci ( xx) a). b). c). d). e). f).. g). h) částka k výplatě 6. ZVL Mzda za duben společník ( xx) a).. b).. c).. d).. e).. f)... g) částka k výplatě 7. VÚD VÚD č. 81/20xx ( xx) a).. b).. 8. VÚD Zaměstnancům vydáno 265 ks stravenek na květen ( xx): a).. b).. c).. 9. VPD VPD č. 107/20xx ( xx) VBÚ Odvody z mezd ( xx) a)... b)... c)... d)... e) vyplacení mezd zaměstnancům f) vyplacení mzdy společníkovi 11. VÚD Cestovné ( xx) Vyúčtování zálohy z prac. cesty (9.5.20xx) 13. VBÚ Firma TOREDAN splatila zápůjčku společníkovi Adamcovi ( xx) a) dlužná částka b) úrok 800,-- 12

17 Teoretický test (u následujících otázek vyberte nebo doplňte správnou odpověď): 1) Nárok na mzdu vzniká zaměstnanci: a) na konci každého kalendářního dne b) na konci každého kalendářního měsíce c) na začátku každého kalendářního měsíce 2) Nárok zaměstnance na mzdu je pro firmu: a) dluhem b) výdajem c) výnosem 3) Výplatní termín je den, kdy firmě vznikne: a) dluh b) náklad c) výdaj 4) Mzdový list je ve vztahu k účtu 331 Zaměstnanci: a) syntetická evidence b) analytická evidence c) účetní doklad 5) Zúčtovací a výplatní listina je ve vztahu k účtu 331 Zaměstnanci: a) syntetická evidence b) analytická evidence c) účetní doklad 6) Účet 331 Zaměstnanci je: a) aktivní b) pasivní c) výsledkový 7) Do hrubé mzdy nepatří: a) základní mzda b) náhrada mzdy za dovolenou c) náhrada mzdy za nemoc 8) Jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou?.. 9) Které instituci se odvádí: a) sociální pojištění. b) zdravotní pojištění.. c) záloha na daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti... 10) Záloha na pracovní cestu je pro firmu: a) pohledávka b) dluh c) náklad 13

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Příklad s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 mu provedla

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů Ing. Ivana Důrasová 2014 Ivana Důrasová MZDOVÁ AGENDA V PRAXI 1. vydání ISBN 978-80-88064-02-2 Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o.

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alžběta Srnová Jaroslav Oubělický Brno 2015 Tímto

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více