Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)"

Transkript

1 Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze eviduje. Odpisy účtuje daňové. Počáteční stavy na vybraných účtech: 022 Samostatné movité věci Strojní zařízení A Strojní zařízení B Strojní zařízení C Oprávky k samostatným movitým věcem: Oprávky k strojnímu zařízení A Oprávky k strojnímu zařízení B Oprávky k strojnímu zařízení C Č. Text Kč MD Dal 1 Přijatá faktura - dovybavení strojního zařízení A pásovým dopravníkem Cena bez daně DPH 19 % Celkem VÚD - převedení dopravníku do užívání.. 3 Přijatá zálohová faktura na nákup nového strojního zařízení D Zálohová faktura není daňovým dokladem, je zde uveden pouze orientační rozpis DPH: cena bez daně Kč; DPH Kč 4 Úhrada zálohové faktury z běžného účtu Přijatý daňový doklad na uhrazenou zálohu: Cena bez daně DPH 19 % Faktura přijatá za zařízení D: Cena bez daně DPH 19 % Celkem Zaplacená záloha - cena bez daně DPH 19 % cena s daní Zbývá k úhradě VÚD - přeprava a montáž strojního zařízení D V hotovosti zaplaceno školení pracovníků k obsluze nového str. zař. D Cena bez daně DPH 19 %

2 Celkem Úhrada faktury za strojní zařízení D (viz operace č. 6) z krátkodobého bankovního úvěru (výpis z úvěrového účtu) 10 Přiznaná dotace na strojní zařízení D ze strukturálních fondů EU VÚD - převedení strojního zařízení D do užívání 12 VÚD - vyřazení strojního zařízení B - prodej ve čtvrtém roce užívání (3. odpisová, rovnoměrné dopisování) Poloviční odpis strojního zařízení B Doúčtování zůstatkové ceny Vyřazení z evidence v pořizovací ceně Pozn.: Výpočet uveďte v příloze č Vystavená faktura za strojní zařízení B Smluvní cena (bez daně) DPH 19 % Celkem. 14 Úhrada vystavené faktury za strojní zařízení B směnkou na vlastní řad (jmenovitá hodnota směnky ). 15 Směnečný úrok (směnka je splatná v běžném období). 16 Eskont směnky bance. 17 Výpis z BÚ: za eskontovanou směnku. diskont Výpis z krátkodobého eskontního úvěrového účtu: za eskontovanou směnku. 19 Avízo banky o úhradě směnky dlužníkem. 20 VÚD - vyřazení opotřebovaného strojního zařízení C. 21 Faktura přijatá za likvidaci nebezpečného odpadu od firmy ASA, a.s., související s vyřazením strojního zařízení C Cena bez daně DPH 19 % Celkem Odpisy (vnitřní účetní doklad, viz příloha č. 2) Strojní zařízení A - odpisová 3, odpis ve čtvrtém roce, způsob = zrychlený Strojní zařízení D = odpisová 3, odpis, využito zvýšení odpisu o 10 %, způsob = zrychlený 2

3 Mzdy Firma Alfa, s. r. o. zaměstnává v prosinci 2006 následující: 1. Jan Novák: společník firmy, podepsal Prohlášení k dani (uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti) hrubá odměna ,-- Kč k dispozici firemní osobní automobil s pořizovací cenou ,-- Kč na soukromé životní pojištění si nechává srážet 4 000,-- Kč 2. Karel Malý: zaměstnanec, podepsal Prohlášení k dani (uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti) měsíční tarif ,-- Kč v prosinci 3 dny dovolená, průměr pro náhrady 120,75/hod. za prosinec 150 hod, časovou mzdu za odpracovaný čas zaokrouhlete na celé Kč nahoru (týdenní pracovní doba 40 hodin 5 x v týdnu po 8 hodinách) za práci přesčas náleží příplatek ve výši 25% průměru pro náhrady na hodinu 3. Jana Veselá dohoda o provedení práce, nepodepsala Prohlášení k dani hodinový tarif 150,-- Kč za prosinec odpracovala 40 hodin (celkem za rok 2006 odpracovala 95 hodin) Měsíc prosinec 2006 měl 19 pracovních dnů + 2 dny svátků (zaměstnanci nepracovali). Vypočítejte mzdy za prosinec, výpočty uvádějte do následující tabulky. Doplňující informace k výpočtu daně z příjmu ze závislé činnosti naleznete v příloze č. 3. Položka mzdy Jan Novák Karel Malý Jana Veselá Časová mzda za odpracovanou dobu Příplatky Náhrady Hrubá mzda Soc. zabezpečení 8 % Zdrav. Pojištění 4,5 % Základ daně Úprava základu daně 3

4 Základ daně zaokrouhlený na sta nahoru Daň z příjmu Slevy na dani Daň po slevách Čistá mzda Jiné srážky Mzda k výplatě Zaúčtujte operace související s posledním dnem v prosinci 2006 a dny následujícími v lednu 2007: Datum Doklad Text Částka Účtování MD DAL ZVLs/12 Hrubá odměna společníka Soc. zabezpečení Zdravotní pojištění Záloha na daň z příjmu Životní pojištění ZVLz/12 Hrubé mzdy zaměstnanců Soc. zabezpečení Zdravotní pojištění Záloha na daň z příjmu VUD/12 Předpis pojistného za podnik za zaměstnance i společníka Soc. zabezpečení (26 %) Zdravotní pojištění (9 %) b/1 Soc. zabezpečení Zdravot. pojištění Záloha na daň z příjmu Životní pojištění Jan Novák 4

5 Karel Malý Jana Veselá 5

6 Příloha č. 1 výpočet odpisů 1) Strojní zařízení 2) Strojní zařízení 3) Strojní zařízení 4) Strojní zařízení 6

7 Příloha č. 2 (Zákon o dani z příjmu) 31 (1) Při rovnoměrném hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby: a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) až d) vstupní cenu ,3 1a 14,2 28, , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu o 20 % vstupní cenu , , ,4 8,4 10 c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu o 15 % vstupní cenu ,5 33, ,

8 d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu o 10 % vstupní cenu ,3 1a 24,1 25, , ,4 9,4 10 (1) Při zrychleném hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty pro zrychlené : Koeficient pro zrychlené zůstatkovou cenu a (2) Při zrychleném se stanoví odpisy hmotného majetku a) jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené platného ; přitom poplatník, který je prvním vlastníkem, může tento odpis zvýšit o % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3, a to jen u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou,7) % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem 99) do podtřídy , pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29 Standardní klasifikace produkce, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny ve skupinách a Standardní klasifikace produkce, % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v bodech 1 a 2 a v 31 odst. 5, Příloha č. 3 8

9 Sazba záloh daně z příjmů od roku 2006 Upravený základ daně Daň od Kč do Kč Ze základu přesahujícího % 0 Kč Kč + 19 % Kč Kč + 25 % Kč a více Kč + 32 % Kč Roční slevy na dani (od roku 2006) Sleva na dani Výše slevy Na poplatníka Kč Na dítě Kč Na dítě ZTP/P Kč Na vyživovanou manželku/manžela Kč Na partnera ZTP/P Kč Částečný invalidní důchod Kč Plný invalidní důchod Kč ZTP/P Kč Student Srážková daň z příjmu ve výši 15 % se uplatní u mzdy od vedlejšího zaměstnavatele, pokud hrubá mzda nepřesahuje Kč za měsíc. Způsob stanovení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti závisí na tom, zda poplatník u daného zaměstnavatele podepsal "prohlášení" k příjmům ze závislé činnosti a funkčním požitkům. Každý poplatník si může zvolit pouze jednoho zaměstnavatele, u kterého "prohlášení" podepíše. "Prohlášení" je jednou z podmínek, aby poplatník mohl uplatňovat v průběhu zdaňovacího období Slevy na dani a daňové zvýhodnění. Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel při výpočtu daně nepřihlíží ke slevám a daňovému zvýhodnění a výsledná zdanitelná mzda je zdaněna minimálně 20 %. 9

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK)

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Základy účetnictví Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Náklady a výnosy Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování výnosů

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

PRAKTICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY 2012

PRAKTICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY 2012 Věra Rubáková PRAKTICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY 2012 PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ NA VŠECH ÚČTECH zahrnuje novelu zákona o DPH k 1. 1. 2012 účetní případy jsou seřazeny podle jednotlivých účtových tříd jednoduché i složité

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více