Seznamte se, Erasmus+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznamte se, Erasmus+"

Transkript

1 Seznamte se, Erasmus+

2 Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

3 Erasmus+ rozpočet: 15 miliard EUR, o 40 % více než u stávajících programů posílení decentralizace (20 % EACEA; 80 % NA) posílení synergií mezi sektory, mezi formálním a neformálním vzděláváním uznávání dovedností, včetně těch, které byly získány mimo rámec formálního vzdělávacího systému pracovníci účastnící se mobility by měli být multiplikátory rozvoj digitálního vzdělávání a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) omezit předčasné opouštění vzdělávání zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

4 Erasmus+ Rozložení prostředků Vzdělávání a odborná příprava (77.5%) Mládež (10%) Podpora studentských půjček (3.5%) Jean Monnet (1.9%) Sport (1.8%) Rozložení v sekci "Vzdělávání a odborná příprava Vysoké školství (43%) Odborné vzdělávání a příprava (22%) Školní vzdělávání (15%) Vzdělávání dospělých(5%)

5 Program Erasmus program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání zapojit se mohou zejména instituce a organizace působící v oblasti formálního i neformálního vzdělávání: školy všech typů, zřizovatelé škol a další organizace v oblasti vzdělávání, neziskové organizace a střediska pracující s mládeží, neformální skupiny mladých lidí, subjekty reprezentující cílové skupiny programu cílové skupiny programu: pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci, ředitelé, úředníci, učitelé, poradci, studenti, žáci, děti v předškolním vzdělávání, mladí lidé a pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání

6 Strategie Evropa 2020 Mládež v pohybu - Youth on the Move zlepšit perspektivy uplatnění mladých lidí na pracovním trhu; větší počet mladých lidí bude mít možnost zapsat se do terciárního vzdělávání; změnit charakter vzdělávání a odborné přípravy tak, aby lépe odpovídaly potřebám mladých lidí; každý Evropan bude mít možnost studovat nebo projít odborným výcvikem v zahraničí; snížit míru nezaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím zvýšení počtu lépe dostupných pracovních míst, studijně-pracovních stáží a zkušeností posilujících podnikatelské myšlení studentů; zvýšit informovanost veřejnosti o nástrojích EU určených na podporu mobility, tedy především studia, odborné přípravy nebo pracovní stáže v jiné zemi.

7 Erasmus+ 2 miliony vysokoškolských studentů mohou absolvovat studium či odbornou přípravu v zahraničí (včetně stáží), pedagogických pracovníků, včetně učitelů základních i vysokých škol, mistrů a vychovatelů, a pracovníků s mládeží získá stipendia na vyučování či přípravu v zahraničí, přes mladých lidí dostane možnost pracovat jako dobrovolníci v zahraničí nebo se zúčastnit výměn mládeže,

8 Nová struktura programu Erasmus+ Školní vzdělávání (Comenius) Odborné vzdělávání a příprava (Leonardo) Mládež (Mládež v akci) Vysokoškolské vzdělávání (Erasmus) Vzdělávání dospělých (Grundtvig) Specifické akce: Jean Monnet Sport ERASMUS+ ( ) KA1 KA2 KA3 Vzdělávací mobilita jednotlivců Spolupráce - inovace a výměna dobré praxe Podpora reforem vzděláva cí politiky Decentralizované aktivity - NA, Praha Centralizované aktivity EK VA, Brusel

9 Erasmus + Klíčová Akce 1 Projekty mobility osob Klíčová jfhffjfj Akce 2 Projekty spolupráce Klíčová Akce 3 Reformy a centralizované aktivity Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Odborné vzdělávání Mládež Vysokoškolské vzdělávání Vzdělávání dospělých Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Odborné vzdělávání Mládež Vysokoš. vzdělávání Vzdělávání dospělých Neziskový sektor Strukturovaný dialog Centralizované aktivity 9

10 KLÍČOVÁ AKCE 1 VZDĚLÁVACÍ MOBILITY JEDNOTLIVCŮ

11 Aktivity KA1 Vysokoškolské vzdělávání 1) Pro zaměstnance VŠ/VOŠ Výukové pobyty (umožňuje vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci) Školení (školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí)

12 Aktivity KA1 Vysokoškolské vzdělávání 2) Pro studenty Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců, realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v délce 2-12 m, nově také existuje možnost realizace absolventské stáže.

13 Kdo se může zapojit-podmínky: Student zapsaný do akreditovaného bakalářského, magisterské, doktorského studijního programu na VŠ, či na VŠO. Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Studijní pobyt (zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia). Na praktické stáži může studovat jakýkoliv ročník studia. Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

14 Po úspěšném absolvování výběrového řízení Vyplní studijní smlouvu (Learning Agreement for Studies) část 1 před mobilitou (before the mobility)-vybrané kurzy (Learning Agreements for Studies during the mobility)- změny Dále student vyplní protokol ke studijnímu plánu. Výpis dosavadních studijních výsledků studenta Student vyplní a podepíše čestné prohlášení.

15 Po úspěšném absolvování výběrového řízení Otestování znalosti jazyka Uzavření účastnické smlouvy, na základě které bude na studium v zahraničí vyplacena finanční podpora. Po návratu -výpis studijních výsledků s datem zahájení a ukončení výjezdu prostřednictvím 3. části studijní smlouvy po mobilitě (Learning Agreement for Studies after the mobility - vyplní závěrečnou zprávu. Na dobu studijního pobytu v zahraničí si student musí sjednat pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi. Ubytování si zajišťuje student sám.

16 16

17 Koordinátoři pro ERASMUS na UJEP Sídlo oddělení pro vnější vztahy - Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, kancelář Ing. Gabriela Krečová institucionální koordinátorka tel.: Mgr. Lucie Velková koordinátorka (vyjíždějící studenti - studijní pobyty, přijíždějící studenti) tel.: Ing. Lenka Potencová koordinátorka (vyjíždějící studenti - pracovní stáže) tel.:

18 Erasmus+ - Mládež v akci Obecné cíle Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) mladých lidí a pracovníků s mládeží (včetně těch s omezenými příležitostmi) prostřednictvím neformálního vzdělávání Podporovat jejich participaci v demokratickém životě a na trhu práce, jejich aktivní občanství, interkulturní dialog, sociální inkluzi a solidaritu Zlepšit kvalitu práce s mládeží v Evropě i v sousedních zemích Přispět k politickým reformám na místní, regionální a národní úrovni, podporovat rozvoj politiky mládeže založené na znalostech a faktech, docílit uznávání neformálního a informálního učení Podpora mezinárodní dimenze aktivit mládeže a role pracovníků s mládeží a organizací jako podpůrné struktury pro mladé lidi, především skrze propagaci mobility a spolupráce mezi EU, organizace z partnerských zemí a mezinárodními organizacemi a skrze cílené budování kapacit v partnerských zemích 18

19 Erasmus+ - Mládež v akci Stálé priority podpora sociální inkluze a blahobytu mladých lidí, především podpora projektů věnujících se tématu nezaměstnanosti mladých lidí včetně projektů stimulujících participaci nezaměstnaných mladých lidí podpora zdravého chování, prostřednictvím propagace aktivit pro podporu zdravého životního stylu a sportu na místní úrovni a posílení sociální inkluze a aktivní účasti mladých lidí ve společnost zvýšení povědomí o evropském občanství a právech s ním spojených a stimulace aktivní účasti mladých lidí na politickém rozhodování; zvláštní pozornost bude věnována projektům zaměřeným na podporu účasti ve volbách do Evropského parlamentu 2014 a tedy na to, aby bylo mladým lidem umožněno chovat se jako aktivní, informovaní občané 19

20 Aktivity KA1 mobilita mladých lidí a pracovníků s mládeží 1) mobilita mladých lidí výměny mládeže (setkávání, cvičení, debaty, semináře, venkovní aktivity X ne turistika a rekreace) evropská dobrovolná služba (dobrovolnictví v organizacích) 2) mobilita pracovníků s mládeží školení a networking (stínování, pozorování, semináře, školení, studijní pobyty, akce sloužící k navázání kontaktů)

21 Evropská dobrovolná služba Co je to EVS? - Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských. - příležitostí pro mladé lidi získat schopnosti a individuálně růst prostřednictvím neformálního a informálního učení. Co je cílem? - Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. Požadovaná kritéria: - Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR nebo v partnerské zemi. 21

22 Oprávněné účastnické země Partnerské země Programové země Západní Balkán Východní Evropa a Kavkaz Jižní středomořské země Ostatní EU země Albánie Arménie Alžírsko Ruská federace Makedonie Bosna a Hercegovina Ázerbájdžán Egypt Island Černá Hora Bělorusko Israel Lichtenštejnsko Srbsko Gruzie Jordánsko Norsko Kosovo Moldavsko Libanon Turecko Ukrajina Maroko Švýcarsko * některé Akce jsou otevřené všem partnerským zemím světa Palestina Sýrie Tunisko Libye 22

23 Evropská dobrovolná služba Typy aktivit Evropské dobrovolné služby (EDS) A) Individuální EDS zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity. B) Skupinová EDS umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích. 23

24 Evropská dobrovolná služba Financování Cestovní náklady: 6 pásem dle online kalkulátoru Organizační podpora 490 EUR/měsíc (pro aktivity v ČR) Individuální podpora (kapesné) 90 EUR (pro aktivity v ČR) Jazyková podpora Speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením Mimořádné náklady (víza a náklady spojené se získáním víz, očkování, posílené mentorství, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN) Krátkodobá EDS (od 2 týdnů do 2 měsíců) pro mladé s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků denní sazby pro organizační a individuální podporu 24

25 Jak se stát dobrovolníkem Vyhledat českou akreditovanou vysílající organizaci na webu: - Koordinátor organizace Vám pomůže s vysláním. Poté hledejte v databázi stejným způsobem zahraniční hostitelskou organizaci. Dobře si rozmyslete typ činnosti. Máte-li už jasno, zašlete hostitelské organizaci na kontaktní svůj životopis a motivační dopis. Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu, oznamte to koordinátorovi své vysílající organizace. Organizace poté podají žádost o grant k národní agentuře. (Uzávěrky projektů jsou jen 3 za rok!) 25

26 Co se děje po schválení projektu Váš projekt může začít 3 měsíce po uzávěrce. Např. když podáváte žádost k 30.4., Vaše EDS může začít nejdříve 1.8. Absolvujete předodjezdové školení (zařizuje DZS). Pojištění-zahrnuje běžnou zdravotní péči, asistenční službu, repatriaci, odškodnění za invaliditu, smrt, občanskou odpovědnost. Pokud je dobrovolník pojištěn tímto pojištěním a odjíždí na dobu delší než půl roku, může si odhlásit svoje národní zdravotní pojištění. Sociální pojištění není hrazeno v rámci EVS Sepíšete Dobrovolnickou smlouvu (úkoly, povinnosti, očekávané výsledky učení, youthpass) Huráá na EVS 26

27 Dopad EVS a Erasmus na dobrovolníky a studenty Zlepšení sociálně-komunikačních a jazykových kompetencí Životní zkušenost Samostatnost Noví přátelé Motivace k dalšímu vzdělávání Možnost další seberealizace v zahraničí, motivace k cestování Zájem o pracovní stáž Erasmus Zahraniční zkušenost jako hodnotný prvek pro budoucího zaměstnavatele Pracovní pozice v mezinárodním prostředí 27

28 Erasmus+ - kde se informovat - Národní agentury pro Erasmus+ - Výkonná agentura (EACEA) v Bruselu Hlavní webová stránka Evropské komise: Dostupné informace v českém jazyce: Webová stránka české národní agentury (Dům zahraniční spolupráce):

29 Děkuji za pozornost. Mgr. Martina Vlková Regionální konzultantka Erasmus+: Mládež v akci (Ústecký kraj) rk-ustecky.dzs.cz, tel

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost.

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost. MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í leden 2015 Aktuality a zajímavosti Česko rakouská inspirace Program AKTION ČR Rakousko vydal brožuru, která Vás může inspirovat k podání

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. HLAS Z RADNICE Každý z nás byl, je, či určitě bude někdy

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více