Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie Tabulka pro zaèáteèníky...popis programu, práce se soubory, výbìr, zadávání hodnot, pøesun, kopírování a mazání, formát buòky, vyplnìní øady, zadávání a kopírování vzorcù, graf...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Pro zpracování èíselných údajù na poèítaèi se pou ívají vìtšinou programy nazývané tabulkové kalkulátory nebo tabulkové procesory. S jejich pomocí jsou tyto údaje zpracovány ve formì tabulky. Do jednotlivých políèek lze zadávat nejen èísla, ale i texty a vzorce. Potom lze na základì hodnot v nìkterých buòkách provést výpoèet a zobrazit výsledek. Výhodou je, e pøi zmìnì hodnoty nìkteré buòky se automaticky pøepoèítají všechny vzorce a opraví se výsledky. Pomocí tìchto programù je tedy mo né provádìt rùzné výpoèty, kalkulace a rozbory. Pou ívá se více rùzných programù, døíve program Calc602, Supercalc, QuattroPro, WinTab, dnes se pou- ívá hlavnì program Microsoft Excel. Tak e další popis se týká právì tohoto programu, který se pou ívá ve více verzích od verze 97, 2000, 2002 a po nejnovìjší verzi Ostatní programy této kategorie pracují velice podobnì. Microsoft Excel Ke spuštìní programu staèí vybrat zástupce stejného jména, který najdete vìtšinou v nabídce Start Programy (eventuelnì Záhlaví øádkù v další nabídce s názvem Microsoft Office). Po spuštìní se na chvíli zobrazí okno s informacemi o verzi programu a copyrightu. Potom se program otevøe ve standardním oknì. Okno programu má bì né ovládací prvky (titulkový pruh, minimalizaèní, maximalizaèní a uzavírací tlaèítko). Dále obsahuje nabídkový pruh, ve kterém jsou v jednotlivých nabídkách soustøedìny všechny pøíkazy programu. Pod ním jsou bì nì zobrazeny dva panely nástrojù (øádky s ikonami). Ty slou í k rychlejšímu výbìru èasto pou ívaných pøíkazù. Pod nimi je øádek vzorcù (zobrazuje adresu a obsah buòky). V oknì je po spuštìní programu automaticky otevøená nová prázdná tabulka. Na pravém a spodním okraji jsou zobrazeny posuvníky pro pohyb v tabulce a zálo ky jednotlivých listù. Pomocí listù je mo né pøidat do tabulky další (tøetí) rozmìr. Spodní øádek okna zobrazuje informace o stavu programu. Popis programu V nabídkách Soubor a Úpravy jsou obdobné pøíkazy jako v textovém editoru a obdobných programech. Navíc je v nabídce Úpravy Nabídkový pruh Øádek vzorcù Panel nástrojù Záhlaví sloupcù Svislý posuvník Informaèní a stavový øádek Listy Vodorovný posuvník 1

4 pøíkaz Vyplnit pro rychlejší vyplnìní tabulky, Vymazat pro vyprázdnìní tabulky a Odstranit. V nabídce Zobrazit jsou pøíkazy pro nastavení zobrazení tabulky a ovládacích prvkù. Vkládání rùzných prvkù (øádku, sloupce, grafu nebo vzorce) se provádí pomocí pøíkazù v nabídce Vlo it a k nastavení jejich vlastností jsou mo nosti v nabídce Formát. V nabídce Nástroje jsou další doplòující pøíkazy a v nabídce Data jsou pøevá nì pøíkazy pro práci se seznamy a podobnými daty. Práce se soubory Pro otevøení ji existující tabulky slou í pøíkaz Otevøít v nabídce Soubor. Po jeho vybrání se zobrazí tabulka, kde lze v horní èásti v poli s názvem Oblast hledání vybrat konkrétní disk v poèítaèi. V dolní èásti se zobrazí obsah vybraného disku a je mo né procházet jeho jednotlivé slo ky. Pro zobrazení obsahu vybrané slo ky staèí na ni myší poklepat. Pro návrat do nadøízené slo ky je mo né pou ít ikonu O úroveò výš v horní èásti okna. Po nalezení souboru pøíslušné tabulky staèí na jeho ikonu poklepat a soubor se otevøe. Pro ulo ení tabulky slou í pøíkaz Ulo it v nabídce Soubor. Chcete-li pøi vytváøení tabulky vyu ít ji existující, právì otevøenou tabulku, je vhodné pou ít pøíkaz Ulo it jako v nabídce Soubor. Po jeho výbìru je potøeba v zobrazeném oknì (podobném jako pøi otevírání) vybrat jiné umístìní nebo jiný název. Po stisku tlaèítka ulo it se vytvoøí nová kopie právì otevøené tabulky pod jiným jménem nebo stejným jménem v jiné slo ce. Potom pracujete s touto novou kopií pøièem pùvodní tabulka zùstává beze zmìny. Pohyb v tabulce, výbìr Tabulka, která je zobrazená, je rozdìlena na jednotlivé øádky a sloupce. Názvy jednotlivých sloupcù tabulky jsou zobrazeny v záhlaví sloupcù a jsou tvoøeny písmeny abecedy. Øádky mají poøadová èísla, zobrazená v záhlaví úplnì vlevo. Ka dé políèko tabulky (buòka) má svou jednoznaènou adresu, tvoøenou oznaèením sloupce a øádku. Tak e napøíklad buòka v druhém øádku ètvrtého sloupce má adresu D2. V dy jedna buòka je vybraná (aktivní), má zvýraznìný obrys a její adresa je vypsaná nad tabulkou v levé èásti øádku vzorcù. Pokud chcete vybrat jinou buòku, staèí na ni kliknout levým tlaèítkem myši (kurzor je ve tvaru obrysu køí e). Pro pohyb v tabulce je také mo né pou ít klávesnici. Pomocí kurzorových šipek (mezi hlavním blokem klávesnice a numerickou klávesnicí) je mo né se pøesunout na sousední buòku. Pro pohyb na zaèátek øádku lze pou ít také klávesu HOME, na konec øádku klávesami CTRL+END. Na zaèátek tabulky je mo ný pøesun klávesami CTRL+HOME a na konec CTRL+END. Standardnì má celá tabulka rozmìr 256 sloupcù a øádkù. Pokud je buòka vybraná, je mo né s ní pracovat. Pokud chcete pracovat najednou s více buòkami, mù ete je oznaèit jako oblast. Pomocí myši se oblast oznaèí nastavením kurzoru na první buòku výbìru a pøi stisknutém levém tlaèítku a ta ením pøes buòky, které chcete vybrat. Vybrané buòky jsou oznaèeny silnìjším rámeèkem a inverzní barvou (kromì první buòky, ta oznaèuje zaèátek výbìru). Takto je mo né vybrat èást sloupce nebo 2

5 øádku, pøípadnì jinou obdélníkovou oblast. Pokud chcete vybrat celý sloupec (øádek), staèí kliknout na jeho záhlaví (písmeno nebo poøadové èíslo), tím se oznaèí všechny øádky v celém sloupci (øádku). Více celých sloupcù (øádkù) najednou lze oznaèit tak, e najedete na záhlaví a pøi stisknutém levém tlaèítku myši táhnete pøes záhlaví dalších sloupcù (øádkù). Pro výbìr celé tabulky je mo né kliknout do levého horního rohu nad tabulkou (v prùseèíku záhlaví sloupcù a øádkù). Pokud chcete výbìr zrušit, staèí kliknout na libovolnou buòku tabulky a bude vybraná jen tato buòka. Je také mo né oznaèit najednou nìkolik rùzných bunìk nebo oblastí (nesouvislou oblast). K tomu slou í klávesa CTRL. Po vybrání první oblasti je mo né pøidat do výbìru oznaèením další èásti pøi stisknuté klávese CTRL. Z klávesnice je mo né oznaèit oblast pomocí klávesy SHIFT (stisknout a dr et) a kurzorových kláves (šipky doleva, doprava, nahoru, dolù, HOME, END, PAGEUP, PAGE- DOWN). Zadávání hodnot Do vybrané buòky lze rovnou zadávat hodnoty. Staèí zaèít psát písmena nebo èíslice, které se hned objevují i s textovým kurzorem v pøíslušné aktivní buòce a zároveò i v øádku vzorcù (pole hned nad tabulkou). Tento re im editace buòky je nutné ukonèit (jinak nejsou nìkteré další funkce dostupné). Ukonèení editace je mo né potvrzením zadaného obsahu klávesou ENTER. Tím se obsah potvrdí a aktivní buòkou se stává buòka pod ní. Také je mo né ukonèení editace pomocí kurzorových kláves (šipek), kdy se po potvrzení stává aktivní buòkou sousední pole v pøíslušném smìru kurzorové šipky. Pomocí myši lze obsah potvrdit tím, e kliknete na jinou buòku nebo kliknutím na symbol zeleného zatr ítka v øádku vzorcù. Ukonèení re imu editace bez potvrzení obsahu je mo né klávesou ESC nebo kliknutím myši na symbol èerveného køí ku v øádku vzorcù. Pokud chcete ji zadaný obsah buòky zmìnit, staèí se na ni nastavit, zapsat nový obsah a potvrdit. Je také mo né jen opravit údaje, po nastavení na pøíslušnou buòku se její obsah zobrazí nad tabulkou v øádku vzorcù. Pokud do tohoto øádku kliknete, zobrazí se zde textový kurzor a je mo né upravit obsah a poté ho potvrdit klávesou ENTER. Poklepete-li na nìkterou buòku, zobrazí se textový kurzor pøímo v této buòce a je mo né pøímo v tabulce upravit její obsah. Pokud provedete nìjakou zmìnu v tabulce je samozøejmì mo né vrátit poslední operaci zpìt (pøíkazem zpìt v nabídce úpravy nebo ikonou v panelu nástrojù). Pøesun, kopírování, mazání Vybranou buòku (nebo celou oblast) je mo né pøesunout na jiné místo tabulky. Staèí najet myší na okraj buòky nebo oblasti (se silnìjším rámeèkem) a ta ením myši (kurzor musí být ve tvaru šipky) posunout na jiné místo. Pokud potøebujete provést pøesun do èásti tabulky, která není vidìt, staèí najet myší na okraj smìrem k cílové oblasti a zobrazená èást se automaticky odroluje (posune) tak e je vidìt další èást tabulky. Pokud chcete místo pøesunu vytvoøit kopii, stisknìte a dr te pøi pøetahování myší klávesu CTRL (u kurzoru je zobrazen symbol +). Pro pøesun nebo zkopírování je také mo né pou ít pravé tlaèítko myši. Pak se po jeho uvolnìní na cílovém místì zobrazí nabídka, ve které je mo né vybrat, zda chcete buòku pøesunout nebo zkopírovat. Jinou mo ností je pou ití schránky. Pøíkazem Vyjmout se oznaèená data pøesunou do schránky, pøíkazem Kopírovat se vytvoøí ve schránce jejich kopie. Potom na cílovém 3

6 místì vybrat pøíkaz Vlo it. Tyto pøíkazy jsou v nabídce Úpravy a jejich ikony jsou také na panelu nástrojù. Mù ete je vyvolat i kliknutím pravým tlaèítkem myši na pøíslušné místo v tabulce. Pro vymazání hodnoty buòky je mo né pou ít klávesu DELETE. Formát buòky V ka dé buòce mù e být vlo ena nìjaká hodnota. Navíc je mo né pro jednotlivé buòky nastavovat formát (vlastnosti). To lze provést pøíkazem Buòky v nabídce Formát. V zobrazené tabulce jsou jednotlivé kategorie vlastností v samostatných zálo kách. Èíslo - nastavuje druh hodnoty v dané buòce nebo zpùsob jejího zobrazení. Zde je mo né nastavit formát Obecný (blí e nespecifikovaný), Èíslo (èíselná hodnota s daným poètem desetinných míst), Mìna nebo Úèetnický (pro zobrazení èíselných hodnot se symbolem Kè), Datum (pro zobrazení Datumu v daném tvaru) a další. Zarovnání - nastavuje zpùsob umístìní údajù v buòce jak ve vodorovném, tak i svislém smìru, otoèení textu a další. Písmo - umo òuje nastavení typu, velikosti, barvy a dalších efektù písma. Ohranièení - nastavuje typ èar, které oddìlují jednotlivé buòky. Vzorky - nastavuje barevnou výplò (nebo výplòový vzorek) bunìk. Zámek - nastavuje zpùsob ochrany urèitých polí pøed pøepsáním. Nejdùle itìjší je nastavení formátu èíselné hodnoty. V dy je nutné do buòky vyplòovat konkrétní èíselnou hodnotu a pomocí formátu nastavit zpùsob jejího zobrazení. Tak e pro zápis cenových údajù (napøíklad 26,50 Kè) zadat jen vlastní èíslo (26,5) a nastavit pomocí formátu, e tato hodnota má být zobrazena vèetnì 2 desetinných míst a symbolu mìny (Kè). Pokud toto budete celé vypisovat do buòky ruènì, pak program nebude umìt s takovými hodnotami poèítat. Pova uje je za text (je zde kombinace písmen a èíslic). Podobnì je mo né zadávat i datum a jen nastavit, jak se má datum zobrazit. Vlastní hodnota a její formát jsou víceménì dvì nezávislé velièiny. Kdy vyma ete hodnotu buòky (klávesou DELETE) nebo ji zmìníte, zùstává zachovaný její formát. Pokud chcete z buòky odstranit její formát, je mo né pou ít pøíkaz Vymazat v nabídce Úpravy. Mù ete si vybrat, zda chcete vymazat vlastní hodnotu, její nastavení (formát), komentáø (jakousi bì nì neviditelnou poznámku) nebo vše najednou. Vymazáním Vše se nastaví základní formát buòky tak, jak to je ve všech buòkách po otevøení nové prázdné tabulky (to znamená formát èíselné hodnoty, písmo, ohranièení a další). Pro zadání datumu do tabulky staèí napsat konkrétní datum (to znamená èíslo.èíslo.èíslo), napøíklad Z toho program pozná, e se jedná o hodnotu datumu a automaticky nastaví základní formát datumu (zobrazí se ). Pokud potom z této buòky vyma- ete hodnotu (klávesou DELETE) a chcete do té e buòky zapsat èíslo 123, zobrazí se Je to zpùsobeno tím, e v buòce stále zùstal nastavený formát èísla pro datum. Tak e ka dá hodnota je automaticky pøevedena na datum. Pokud byste z pùvodní buòky s datumem vymazali formát (pøíkaz Úpravy Vymazat Formáty), tak se zobrazí èíslo Proè se zobrazí právì tato èísla? Ka dý den, poèínaje 1. lednem roku 1900 má pøidìlené poøadové èíslo. Na základì toho, e ka dý datum je reprezentován konkrétním èíslem, je mo né s datumy operovat pøi rùzných výpoètech. V tabulce nelze pracovat s datumy staršími ne 1. leden Pokud chcete nastavit jiný tvar zobrazení 4

7 datumu, lze pou ít pøíkaz Buòky v nabídce Formát. Zde v zálo ce Èíslo staèí jen po výbìru kategorie Datum vybrat po adovaný zpùsob zobrazení datumu. Pøípadnì je mo né v kategorii Vlastní nadefinovat jiný zpùsob pomocí kódových znakù d (den), m (mìsíc), r (rok). Podle poètu tìchto znakù je potom zobrazen datum. Tak e napøíklad zadáním kódu dddd dd.mmm.rr bude v buòce zobrazeno pondìlí 03.XI.03. Pokud máte v buòce ji zadán konkrétní datum, je v oknì nastavení formátu buòky v poli Ukázka hned vidìt, jak se výbìr nìkteré mo nosti projeví na jeho zobrazení. Den, mìsíc a rok mù ete pøi zadávání oddìlovat teèkou nebo lomítkem. Pokud zadáte jen èíslo lomítko a èíslo bude datum zobrazen ve tvaru 3.XI (pokud nenastavíte jinak). V nìkterých pøípadech se mù e stát, e v nìkteré buòce jsou místo hodnoty zobrazeny jen symboly ###. To znamená, e šíøka pøíslušného sloupce je malá pro zobrazení celé hodnoty a je nutné ji zvìtšit. K tomu staèí najet myší do záhlaví sloupcù na jejich rozhraní a zobrazí se symbol oboustranné šipky. Potom je mo né ta ením myši upravit šíøku. Mù ete také nastavit automaticky potøebnou šíøku pøíkazem Sloupec v nabídce Formát. Po výbìru mo nosti Pøizpùsobit, se podle obsahu vybrané buòky nastaví potøebná šíøka sloupce. Pokud máte vybranou oblast více bunìk, pak je šíøka sloupce nastavena podle nejdelšího obsahu z vybraných bunìk v pøíslušném sloupci. Pokud je v buòce text delší ne je šíøka sloupce, tak se zobrazí i pøes následující sloupce pokud v nich nejsou hodnoty (celý text je ale obsa en v první buòce). Pokud sousední buòky ji nìjaké hodnoty obsahují, je zobrazena jen èást textu. Vyplnìní oblasti, øady V nìkterých pøípadech je potøeba vypsat urèitou hodnotu do více bunìk. Napøíklad ve sloupci DPH budete potøebovat vìtšinou vyplnit u jednotlivých polo ek hodnotu 22. V tom pøípadì postaèí napsat tuto hodnotu jen jednou do první buòky. Po potvrzení je mo né vyu ít úchyt (ouško), to je malý èerný ètvereèek v pravém dolním rohu vybrané buòky nebo oblasti (kurzor musí zmìnit tvar na jednoduchý køí ). Ta ením za tento úchyt levým tlaèítkem myši se oznaèí èást sloupce nebo øádku a do všech oznaèených bunìk bude vyplnìna hodnota z první buòky. Je také mo né pou ít pøíkaz Vyplnit v nabídce Úpravy (po zadání hodnoty do prvního pole a oznaèení oblasti). Vyplnìní hodnoty je mo né nejen konstantní hodnotou, ale také nìjakou øadou hodnot (nebo seznamem). Po zadání první hodnoty (napøíklad èísla 5) lze podobnì jako v pøedchozím pøípadì pou ít úchyt. Pro jeho rozta- ení pou ijte pravé tlaèítko myši. Z nabídnutých mo ností vyberete volbu Vyplnit øady a program automaticky vypíše do oznaèené oblasti další hodnoty (6, 7, 8, ). Pokud chcete jinou øadu hodnot, vyberte poslední nabízenou volbu Øady. V zobrazeném oknì je mo né nastavit parametry vlastní øady hodnot. Zde mù ete vybrat typ øady. Lineární øada (aritmetická) je øadou hodnot, kde rozdíl dvou sousedních èlenù má 5

8 konstantní hodnotu (nastavenou v poli Krok), napøíklad 1, 3, 5, 7, 9 (lineární s krokem 2). Rùstová øada (geometrická) je øadou hodnot, kde podíl dvou sousedních èlenù je konstantní. Jinak øeèeno následující èlen øady má hodnotu rovnou pøedchozímu èlenu, vynásobenému velikostí kroku. Tak e pokud budete poèítat se stejnými hodnotami jako v pøedchozím pøípadì, ale typ øady bude nastaven na rùstový, bude øada hodnot 1, 2, 4, 8, 16 (rùstová s krokem 2). Pokud chcete øadu ukonèit nìjakou konkrétní hodnotou, je mo né vyplnit tuto horní mez do pole Koneèná hodnota. Potom staèí vybrat dostateènì velkou oblast a øada je automaticky ukonèena tak, aby nepøesáhla tuto mez. Podobným zpùsobem je mo né vytvoøit øadu datumovou (odvíjející se od nìjakého data). V tomto pøípadì je mo né vybrat nejen krok, ale také jednotku. To znamená, e øada pùjde po dnech, pracovních dnech (to jest bez sobot a nedìlí, ale nerozlišuje svátky), týdnech, mìsících nebo rocích. Pokud máte v prvním poli hodnotu typu datum, tak pøi vyplòování oblasti (levým tlaèítkem za úchyt) se automaticky vytvoøí øada postupných datumù. Pokud chcete mít stejné datumy v celé oblasti, je nutné pou ít pravé tlaèítko myši a vybrat volbu Kopírovat buòky. Pokud jste pøi oznaèení oblasti neodhadli dobøe její velikost a potøebujete ji dodateènì upravit (pøidat další hodnoty nebo ubrat), je mo né tuto vybranou oblast levým tlaèítkem myši na úchytu upravit (roztáhnout) a tím doplnit další hodnoty (nebo odebrat). Øady hodnot je mo né vytváøet i z jiných hodnot. Pokud zadáte do jedné buòky text leden a za úchyt ji roztáhnete, automaticky se vyplní názvy dalších mìsícù v roce. Podobnì program vyplòuje i názvy dnù v týdnu. Další vlastní seznamy hodnot si mù ete vytvoøit pøíkazem Mo nosti v nabídce Nástroje v zálo ce vlastní seznamy. Zadávání vzorcù Na základì hodnot nìkterých bunìk je mo né spoèítat obsah jiných bunìk podle urèitého vzorce. Pøi zadávání vzorcù je nezbytné dodr- ovat tento postup: 1. Nastavit se na buòku, v které má být výsledek výpoètu. 2. Zadat operaci (funkci). 3. Zadat hodnoty (argumenty). Ka dý vzorec v dy zaèíná znakem =. Vzorec mù ete zadat buï ruènì pomocí základních matematických operátorù (+ pro sèítání, - pro odeèítání, * pro násobení, / pro dìlení a ^ pro umocòování). Odkazy na buòky s hodnotami mù ete do vzorce zadat jejich výbìrem (kliknutím na pøíslušnou buòku, oznaèí se blikající èárkovanou èarou) nebo zapsáním jejich adresy. Pøíklad 1: V buòce A1 je hodnota 125 a v buòce A2 hodnota 5, v buòcea3 chcete mít jejich podíl Kliknete na políèkoa3 Napíšete znak = Kliknete na pole A1 (jeho adresa se napíše do vzorce) Napíšete znak / Kliknete na pole A2 (jeho adresa se napíše do vzorce) 6. Potvrdíte klávesou ENTER Program ihned po zadání a potvrzení vzorce provede výpoèet a v buòce A3 je zobrazen výpoèet, hodnota 25. Po výbìru této buòky (která obsahuje výpoèet) je v øádku vzorcù (nad tabulkou) zobrazen vzorec, na jeho základì je proveden výpoèet. Pokud ho chcete zmìnit, staèí do nìj kliknout a mù ete vzorec upravit a nakonec potvrdit klávesou ENTER. Pokud zmìníte hodnotu èísla 125 (v buòcea1) na 120, ihned se zmìní i hodnota buòky A3 (která obsahuje vzorec s adresou buòkya1) na hodnotu 24. 6

9 Jeden z nejèastìjších výpoètù je souèet nìkolika hodnot. Proto máte k dispozici funkci Suma (ikona se znakem na panelu nástrojù). Pøíklad 2: V buòkách B1 a E1 jsou zadány èíselné hodnoty. V buòce F1 potøebujete mít jejich souèet. 1. Kliknete na pole F1 2. Vyberete ikonu Suma (automaticky se zapíše =SUMA(B1:E1)) 3. Program se sna í automaticky vybrat vhodnou oblast hodnot 4. Pokud není vybrána správná oblast, oznaète myší potøebné buòky 5. Ukonèete zadání vzorce klávesou ENTER Pokud chcete provést slo itìjší výpoèty, mù ete pou ít pøipravené matematické funkce. Ty jsou k dispozici v nabídce Vlo it Funkce (nebo ikonou fx). Po jejím výbìru je mo né v oknì vybrat potøebnou funkci. Všechny funkce jsou rozèlenìny do nìkolika kategorií naposledy pou ité (seznam nìkolika posledních voleb), vše, finanèní, datum a èas, matematické, statistické, vyhledávací, databáze, text, logické a informaèní. Pøíklad 3: V buòkách B1 a E1 jsou zadány èíselné hodnoty. V buòce G1 potøebujete mít spoèítanou jejich prùmìrnou hodnotu. 1. Kliknete na pole G1 2. Vyberete ikonu Vlo it funkci (automaticky se zapíše = a otevøe se okno Vlo it funkci) 3. Vyberete kategorii statistické (pøípadnì kategorii naposledy pou ité) 4. V seznamu najdete funkci prùmìr (po jejím výbìru je zobrazen její tvar a popis) 5. Potvrdíte a zobrazí se okno pro zadání argumentù 6. Program se sna í automaticky vybrat vhodnou oblast hodnot 7. Myší oznaète v tabulce potøebné buòky B1 a E1 (pokud nejsou vidìt, lze okno Argumenty funkce odsunout) 8. V oknì se vypíší hodnoty z vybraných bunìk a také výsledek 9. Ukonèete zadání vzorce klávesou ENTER Podobnì se zadávají i ostatní funkce. Kopírování vzorcù Pokud chcete podobnì jako v jednom øádku provést stejný výpoèet i pro další øádky, je mo né vzorec zadaný v jednom øádku zkopírovat. Pokud kopírujete buòku s výpoètem, nekopíruje se výsledek výpoètu, ale vzorec. Pøi kopírování vzorce na jiné místo se automaticky mìní adresy bunìk ve vzorci. To je zpùsobeno tím, e standardnì se pracuje s relativními adresami bunìk. To znamená, e jestli e jsou ve vzorci pou ity adresy 5 bunìk vlevo od výsledku, tak po zkopírování na jiné místo se zkopíruje vzorec, který poèítá s 5 hodnotami vlevo od nové pozice vzorce. Ke kopírování je mo né pou ít i úchyt buòky. Ta ením úchytu buòky, obsahující vzorec levým tlaèítkem myši pøes sousední øádky (nebo sloupce) se do polí oznaèené oblasti zkopíruje tento vzorec s pøíslušnì posunutými adresami. Grafická úprava tabulky Tabulku je mo né graficky upravit. Tyto úpravy je vhodné provádìt a po zadání jednotlivých hodnot a vzorcù. Je vhodné upravit formát hodnot nastavením formátu èísla. Napøíklad pro vyjádøení cenových údajù nastavit formát mìny (tøeba pomocí ikony Mìna na panelu nástrojù). U výsledkù výpoètù mù e být vhodné nastavit zaokrouhlení hodnot (ikony pøidat nebo ubrat desetinné místo). Nastavením poètu desetinných míst jsou pouze zobrazeny zaokrouhlené hodnoty, stále se poèítá s pøesnou hodnotou (chcete-li poèítat se zaokrouhlenou hodnotou, pou ijte funkci zaokrouhlit). 7

10 Dále upravit šíøku sloupcù tabulky (nebo výšku). Upravit zarovnání (pozici obsahu jednotlivých bunìk). Upravit ohranièení. Výbìrem celé tabulky a potom v nabídce Formát Buòky vybrat zálo ku Ohranièení. Po výbìru stylu a barvy èáry je nutné v levé èásti zvolit pøíslušné hranice, které touto èarou mají být provedeny. Tak e po volbì širší èáry kliknout na ikonu Vnìjší a poté vybrat slabší èáru a kliknout na ikonu Vnitøní. Tím jste celou tabulku ohranièili silnìjší èarou a všechny ostatní èáry v tabulce budou slabší. Pro oddìlení záhlaví (nadpisù) sloupcù od ostatních hodnot je tøeba oznaèit tyto buòky záhlaví. Potom v nastavení ohranièení vybrat znovu typ èáry a pomocí ikony (s naznaèenou èarou dole) vyberte kde tato èára má být umístìna. Podobnì je mo né pro jednotlivé vybrané buòky (nebo oblasti) nastavovat pøíslušné hranice. Lze také nastavit výplò bunìk nìjakou barvou nebo vzorkem. K tomu slou í zálo ka Vzorky v oknì Formát Buòky. Èasto je potøeba nad tabulku umístit nadpis uprostøed nad celou šíøí tabulky. Je vhodné jej napsat celý do levé krajní buòky. Potom oznaèit èást tohoto øádku nad tabulkou a výbìrem ikony Slouèit a zarovnat na støed (na panelu nástrojù vedle ikon nastavení písma a zarovnání). Tím se oznaèené buòky spojí do jedné. nejen vymazat, ale úplnì odstranit i jejich prostor, je nutné vybrat pøíkaz Odstranit v nabídce úpravy. Graf K vynesení hodnot tabulky do grafu slou í pøíkaz Graf v nabídce Vlo it (nebo ikona Prùvodce grafem na panelu nástrojù). Pøed vlastním spuštìním funkce je vhodné vybrat pøíslušné hodnoty, které mají být graficky znázornìny. Kromì vlastních èíselných hodnot je nutné oznaèit i nadpisy jednotlivých øádku nebo sloupcù. Tyto údaje budou pou ity pro popis grafu. Pokud potøebujete do grafu vynést jen tøetí øádek hodnot, je nutné vybrat nejen buòky v tomto øádku, ale i pøíslušné nadpisy jednotlivých sloupcù. To znamená pøidat je do výbìru pomocí klávesy CTRL (po vybrání jedné oblasti stisknout a dr et CTRLa oznaèit další oblast). Po výbìru funkce Graf mù ete vybrat typ grafu, dále je zobrazena ukázka a mo nost zmìnit výbìr oblasti. V následujícím kroku mù ete zadat popisky grafu a nastavit nìkteré jeho další vlastnosti. V posledním oknì jste Pokud je potøeba vlo it nìkde mezi ji zadané hodnoty další øádek nebo sloupec (napøíklad pro nadepsání nadpisu), je tøeba se nastavit do øádku, pøed který má být vlo en další prázdný øádek. Potom vybrat pøíkaz Øádek (sloupec) v nabídce Vlo it. Pokud naopak potøebujete nìkteré buòky dotázáni, zda chcete graf mít pøímo v listu u tabulky (vhodné pro menší tabulky a grafy), nebo na samostatném listu. Po dokonèení je graf vlo en. Je ve formì objektu (podobnì jako tøeba obrázek ve Wordu) a je s ním mo né pracovat pokud je aktivní (vybraný, u jeho obrysu jsou úchopové body, ètvereèky). Ke smazání staèí stisknout klávesu DELETE, posun lze provést pøeta ením myší, velikost nastavit lze ta ením za úchopový bod (kurzor ve tvaru oboustranné šipky). 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více