Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie Tabulka pro zaèáteèníky...popis programu, práce se soubory, výbìr, zadávání hodnot, pøesun, kopírování a mazání, formát buòky, vyplnìní øady, zadávání a kopírování vzorcù, graf...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Pro zpracování èíselných údajù na poèítaèi se pou ívají vìtšinou programy nazývané tabulkové kalkulátory nebo tabulkové procesory. S jejich pomocí jsou tyto údaje zpracovány ve formì tabulky. Do jednotlivých políèek lze zadávat nejen èísla, ale i texty a vzorce. Potom lze na základì hodnot v nìkterých buòkách provést výpoèet a zobrazit výsledek. Výhodou je, e pøi zmìnì hodnoty nìkteré buòky se automaticky pøepoèítají všechny vzorce a opraví se výsledky. Pomocí tìchto programù je tedy mo né provádìt rùzné výpoèty, kalkulace a rozbory. Pou ívá se více rùzných programù, døíve program Calc602, Supercalc, QuattroPro, WinTab, dnes se pou- ívá hlavnì program Microsoft Excel. Tak e další popis se týká právì tohoto programu, který se pou ívá ve více verzích od verze 97, 2000, 2002 a po nejnovìjší verzi Ostatní programy této kategorie pracují velice podobnì. Microsoft Excel Ke spuštìní programu staèí vybrat zástupce stejného jména, který najdete vìtšinou v nabídce Start Programy (eventuelnì Záhlaví øádkù v další nabídce s názvem Microsoft Office). Po spuštìní se na chvíli zobrazí okno s informacemi o verzi programu a copyrightu. Potom se program otevøe ve standardním oknì. Okno programu má bì né ovládací prvky (titulkový pruh, minimalizaèní, maximalizaèní a uzavírací tlaèítko). Dále obsahuje nabídkový pruh, ve kterém jsou v jednotlivých nabídkách soustøedìny všechny pøíkazy programu. Pod ním jsou bì nì zobrazeny dva panely nástrojù (øádky s ikonami). Ty slou í k rychlejšímu výbìru èasto pou ívaných pøíkazù. Pod nimi je øádek vzorcù (zobrazuje adresu a obsah buòky). V oknì je po spuštìní programu automaticky otevøená nová prázdná tabulka. Na pravém a spodním okraji jsou zobrazeny posuvníky pro pohyb v tabulce a zálo ky jednotlivých listù. Pomocí listù je mo né pøidat do tabulky další (tøetí) rozmìr. Spodní øádek okna zobrazuje informace o stavu programu. Popis programu V nabídkách Soubor a Úpravy jsou obdobné pøíkazy jako v textovém editoru a obdobných programech. Navíc je v nabídce Úpravy Nabídkový pruh Øádek vzorcù Panel nástrojù Záhlaví sloupcù Svislý posuvník Informaèní a stavový øádek Listy Vodorovný posuvník 1

4 pøíkaz Vyplnit pro rychlejší vyplnìní tabulky, Vymazat pro vyprázdnìní tabulky a Odstranit. V nabídce Zobrazit jsou pøíkazy pro nastavení zobrazení tabulky a ovládacích prvkù. Vkládání rùzných prvkù (øádku, sloupce, grafu nebo vzorce) se provádí pomocí pøíkazù v nabídce Vlo it a k nastavení jejich vlastností jsou mo nosti v nabídce Formát. V nabídce Nástroje jsou další doplòující pøíkazy a v nabídce Data jsou pøevá nì pøíkazy pro práci se seznamy a podobnými daty. Práce se soubory Pro otevøení ji existující tabulky slou í pøíkaz Otevøít v nabídce Soubor. Po jeho vybrání se zobrazí tabulka, kde lze v horní èásti v poli s názvem Oblast hledání vybrat konkrétní disk v poèítaèi. V dolní èásti se zobrazí obsah vybraného disku a je mo né procházet jeho jednotlivé slo ky. Pro zobrazení obsahu vybrané slo ky staèí na ni myší poklepat. Pro návrat do nadøízené slo ky je mo né pou ít ikonu O úroveò výš v horní èásti okna. Po nalezení souboru pøíslušné tabulky staèí na jeho ikonu poklepat a soubor se otevøe. Pro ulo ení tabulky slou í pøíkaz Ulo it v nabídce Soubor. Chcete-li pøi vytváøení tabulky vyu ít ji existující, právì otevøenou tabulku, je vhodné pou ít pøíkaz Ulo it jako v nabídce Soubor. Po jeho výbìru je potøeba v zobrazeném oknì (podobném jako pøi otevírání) vybrat jiné umístìní nebo jiný název. Po stisku tlaèítka ulo it se vytvoøí nová kopie právì otevøené tabulky pod jiným jménem nebo stejným jménem v jiné slo ce. Potom pracujete s touto novou kopií pøièem pùvodní tabulka zùstává beze zmìny. Pohyb v tabulce, výbìr Tabulka, která je zobrazená, je rozdìlena na jednotlivé øádky a sloupce. Názvy jednotlivých sloupcù tabulky jsou zobrazeny v záhlaví sloupcù a jsou tvoøeny písmeny abecedy. Øádky mají poøadová èísla, zobrazená v záhlaví úplnì vlevo. Ka dé políèko tabulky (buòka) má svou jednoznaènou adresu, tvoøenou oznaèením sloupce a øádku. Tak e napøíklad buòka v druhém øádku ètvrtého sloupce má adresu D2. V dy jedna buòka je vybraná (aktivní), má zvýraznìný obrys a její adresa je vypsaná nad tabulkou v levé èásti øádku vzorcù. Pokud chcete vybrat jinou buòku, staèí na ni kliknout levým tlaèítkem myši (kurzor je ve tvaru obrysu køí e). Pro pohyb v tabulce je také mo né pou ít klávesnici. Pomocí kurzorových šipek (mezi hlavním blokem klávesnice a numerickou klávesnicí) je mo né se pøesunout na sousední buòku. Pro pohyb na zaèátek øádku lze pou ít také klávesu HOME, na konec øádku klávesami CTRL+END. Na zaèátek tabulky je mo ný pøesun klávesami CTRL+HOME a na konec CTRL+END. Standardnì má celá tabulka rozmìr 256 sloupcù a øádkù. Pokud je buòka vybraná, je mo né s ní pracovat. Pokud chcete pracovat najednou s více buòkami, mù ete je oznaèit jako oblast. Pomocí myši se oblast oznaèí nastavením kurzoru na první buòku výbìru a pøi stisknutém levém tlaèítku a ta ením pøes buòky, které chcete vybrat. Vybrané buòky jsou oznaèeny silnìjším rámeèkem a inverzní barvou (kromì první buòky, ta oznaèuje zaèátek výbìru). Takto je mo né vybrat èást sloupce nebo 2

5 øádku, pøípadnì jinou obdélníkovou oblast. Pokud chcete vybrat celý sloupec (øádek), staèí kliknout na jeho záhlaví (písmeno nebo poøadové èíslo), tím se oznaèí všechny øádky v celém sloupci (øádku). Více celých sloupcù (øádkù) najednou lze oznaèit tak, e najedete na záhlaví a pøi stisknutém levém tlaèítku myši táhnete pøes záhlaví dalších sloupcù (øádkù). Pro výbìr celé tabulky je mo né kliknout do levého horního rohu nad tabulkou (v prùseèíku záhlaví sloupcù a øádkù). Pokud chcete výbìr zrušit, staèí kliknout na libovolnou buòku tabulky a bude vybraná jen tato buòka. Je také mo né oznaèit najednou nìkolik rùzných bunìk nebo oblastí (nesouvislou oblast). K tomu slou í klávesa CTRL. Po vybrání první oblasti je mo né pøidat do výbìru oznaèením další èásti pøi stisknuté klávese CTRL. Z klávesnice je mo né oznaèit oblast pomocí klávesy SHIFT (stisknout a dr et) a kurzorových kláves (šipky doleva, doprava, nahoru, dolù, HOME, END, PAGEUP, PAGE- DOWN). Zadávání hodnot Do vybrané buòky lze rovnou zadávat hodnoty. Staèí zaèít psát písmena nebo èíslice, které se hned objevují i s textovým kurzorem v pøíslušné aktivní buòce a zároveò i v øádku vzorcù (pole hned nad tabulkou). Tento re im editace buòky je nutné ukonèit (jinak nejsou nìkteré další funkce dostupné). Ukonèení editace je mo né potvrzením zadaného obsahu klávesou ENTER. Tím se obsah potvrdí a aktivní buòkou se stává buòka pod ní. Také je mo né ukonèení editace pomocí kurzorových kláves (šipek), kdy se po potvrzení stává aktivní buòkou sousední pole v pøíslušném smìru kurzorové šipky. Pomocí myši lze obsah potvrdit tím, e kliknete na jinou buòku nebo kliknutím na symbol zeleného zatr ítka v øádku vzorcù. Ukonèení re imu editace bez potvrzení obsahu je mo né klávesou ESC nebo kliknutím myši na symbol èerveného køí ku v øádku vzorcù. Pokud chcete ji zadaný obsah buòky zmìnit, staèí se na ni nastavit, zapsat nový obsah a potvrdit. Je také mo né jen opravit údaje, po nastavení na pøíslušnou buòku se její obsah zobrazí nad tabulkou v øádku vzorcù. Pokud do tohoto øádku kliknete, zobrazí se zde textový kurzor a je mo né upravit obsah a poté ho potvrdit klávesou ENTER. Poklepete-li na nìkterou buòku, zobrazí se textový kurzor pøímo v této buòce a je mo né pøímo v tabulce upravit její obsah. Pokud provedete nìjakou zmìnu v tabulce je samozøejmì mo né vrátit poslední operaci zpìt (pøíkazem zpìt v nabídce úpravy nebo ikonou v panelu nástrojù). Pøesun, kopírování, mazání Vybranou buòku (nebo celou oblast) je mo né pøesunout na jiné místo tabulky. Staèí najet myší na okraj buòky nebo oblasti (se silnìjším rámeèkem) a ta ením myši (kurzor musí být ve tvaru šipky) posunout na jiné místo. Pokud potøebujete provést pøesun do èásti tabulky, která není vidìt, staèí najet myší na okraj smìrem k cílové oblasti a zobrazená èást se automaticky odroluje (posune) tak e je vidìt další èást tabulky. Pokud chcete místo pøesunu vytvoøit kopii, stisknìte a dr te pøi pøetahování myší klávesu CTRL (u kurzoru je zobrazen symbol +). Pro pøesun nebo zkopírování je také mo né pou ít pravé tlaèítko myši. Pak se po jeho uvolnìní na cílovém místì zobrazí nabídka, ve které je mo né vybrat, zda chcete buòku pøesunout nebo zkopírovat. Jinou mo ností je pou ití schránky. Pøíkazem Vyjmout se oznaèená data pøesunou do schránky, pøíkazem Kopírovat se vytvoøí ve schránce jejich kopie. Potom na cílovém 3

6 místì vybrat pøíkaz Vlo it. Tyto pøíkazy jsou v nabídce Úpravy a jejich ikony jsou také na panelu nástrojù. Mù ete je vyvolat i kliknutím pravým tlaèítkem myši na pøíslušné místo v tabulce. Pro vymazání hodnoty buòky je mo né pou ít klávesu DELETE. Formát buòky V ka dé buòce mù e být vlo ena nìjaká hodnota. Navíc je mo né pro jednotlivé buòky nastavovat formát (vlastnosti). To lze provést pøíkazem Buòky v nabídce Formát. V zobrazené tabulce jsou jednotlivé kategorie vlastností v samostatných zálo kách. Èíslo - nastavuje druh hodnoty v dané buòce nebo zpùsob jejího zobrazení. Zde je mo né nastavit formát Obecný (blí e nespecifikovaný), Èíslo (èíselná hodnota s daným poètem desetinných míst), Mìna nebo Úèetnický (pro zobrazení èíselných hodnot se symbolem Kè), Datum (pro zobrazení Datumu v daném tvaru) a další. Zarovnání - nastavuje zpùsob umístìní údajù v buòce jak ve vodorovném, tak i svislém smìru, otoèení textu a další. Písmo - umo òuje nastavení typu, velikosti, barvy a dalších efektù písma. Ohranièení - nastavuje typ èar, které oddìlují jednotlivé buòky. Vzorky - nastavuje barevnou výplò (nebo výplòový vzorek) bunìk. Zámek - nastavuje zpùsob ochrany urèitých polí pøed pøepsáním. Nejdùle itìjší je nastavení formátu èíselné hodnoty. V dy je nutné do buòky vyplòovat konkrétní èíselnou hodnotu a pomocí formátu nastavit zpùsob jejího zobrazení. Tak e pro zápis cenových údajù (napøíklad 26,50 Kè) zadat jen vlastní èíslo (26,5) a nastavit pomocí formátu, e tato hodnota má být zobrazena vèetnì 2 desetinných míst a symbolu mìny (Kè). Pokud toto budete celé vypisovat do buòky ruènì, pak program nebude umìt s takovými hodnotami poèítat. Pova uje je za text (je zde kombinace písmen a èíslic). Podobnì je mo né zadávat i datum a jen nastavit, jak se má datum zobrazit. Vlastní hodnota a její formát jsou víceménì dvì nezávislé velièiny. Kdy vyma ete hodnotu buòky (klávesou DELETE) nebo ji zmìníte, zùstává zachovaný její formát. Pokud chcete z buòky odstranit její formát, je mo né pou ít pøíkaz Vymazat v nabídce Úpravy. Mù ete si vybrat, zda chcete vymazat vlastní hodnotu, její nastavení (formát), komentáø (jakousi bì nì neviditelnou poznámku) nebo vše najednou. Vymazáním Vše se nastaví základní formát buòky tak, jak to je ve všech buòkách po otevøení nové prázdné tabulky (to znamená formát èíselné hodnoty, písmo, ohranièení a další). Pro zadání datumu do tabulky staèí napsat konkrétní datum (to znamená èíslo.èíslo.èíslo), napøíklad Z toho program pozná, e se jedná o hodnotu datumu a automaticky nastaví základní formát datumu (zobrazí se ). Pokud potom z této buòky vyma- ete hodnotu (klávesou DELETE) a chcete do té e buòky zapsat èíslo 123, zobrazí se Je to zpùsobeno tím, e v buòce stále zùstal nastavený formát èísla pro datum. Tak e ka dá hodnota je automaticky pøevedena na datum. Pokud byste z pùvodní buòky s datumem vymazali formát (pøíkaz Úpravy Vymazat Formáty), tak se zobrazí èíslo Proè se zobrazí právì tato èísla? Ka dý den, poèínaje 1. lednem roku 1900 má pøidìlené poøadové èíslo. Na základì toho, e ka dý datum je reprezentován konkrétním èíslem, je mo né s datumy operovat pøi rùzných výpoètech. V tabulce nelze pracovat s datumy staršími ne 1. leden Pokud chcete nastavit jiný tvar zobrazení 4

7 datumu, lze pou ít pøíkaz Buòky v nabídce Formát. Zde v zálo ce Èíslo staèí jen po výbìru kategorie Datum vybrat po adovaný zpùsob zobrazení datumu. Pøípadnì je mo né v kategorii Vlastní nadefinovat jiný zpùsob pomocí kódových znakù d (den), m (mìsíc), r (rok). Podle poètu tìchto znakù je potom zobrazen datum. Tak e napøíklad zadáním kódu dddd dd.mmm.rr bude v buòce zobrazeno pondìlí 03.XI.03. Pokud máte v buòce ji zadán konkrétní datum, je v oknì nastavení formátu buòky v poli Ukázka hned vidìt, jak se výbìr nìkteré mo nosti projeví na jeho zobrazení. Den, mìsíc a rok mù ete pøi zadávání oddìlovat teèkou nebo lomítkem. Pokud zadáte jen èíslo lomítko a èíslo bude datum zobrazen ve tvaru 3.XI (pokud nenastavíte jinak). V nìkterých pøípadech se mù e stát, e v nìkteré buòce jsou místo hodnoty zobrazeny jen symboly ###. To znamená, e šíøka pøíslušného sloupce je malá pro zobrazení celé hodnoty a je nutné ji zvìtšit. K tomu staèí najet myší do záhlaví sloupcù na jejich rozhraní a zobrazí se symbol oboustranné šipky. Potom je mo né ta ením myši upravit šíøku. Mù ete také nastavit automaticky potøebnou šíøku pøíkazem Sloupec v nabídce Formát. Po výbìru mo nosti Pøizpùsobit, se podle obsahu vybrané buòky nastaví potøebná šíøka sloupce. Pokud máte vybranou oblast více bunìk, pak je šíøka sloupce nastavena podle nejdelšího obsahu z vybraných bunìk v pøíslušném sloupci. Pokud je v buòce text delší ne je šíøka sloupce, tak se zobrazí i pøes následující sloupce pokud v nich nejsou hodnoty (celý text je ale obsa en v první buòce). Pokud sousední buòky ji nìjaké hodnoty obsahují, je zobrazena jen èást textu. Vyplnìní oblasti, øady V nìkterých pøípadech je potøeba vypsat urèitou hodnotu do více bunìk. Napøíklad ve sloupci DPH budete potøebovat vìtšinou vyplnit u jednotlivých polo ek hodnotu 22. V tom pøípadì postaèí napsat tuto hodnotu jen jednou do první buòky. Po potvrzení je mo né vyu ít úchyt (ouško), to je malý èerný ètvereèek v pravém dolním rohu vybrané buòky nebo oblasti (kurzor musí zmìnit tvar na jednoduchý køí ). Ta ením za tento úchyt levým tlaèítkem myši se oznaèí èást sloupce nebo øádku a do všech oznaèených bunìk bude vyplnìna hodnota z první buòky. Je také mo né pou ít pøíkaz Vyplnit v nabídce Úpravy (po zadání hodnoty do prvního pole a oznaèení oblasti). Vyplnìní hodnoty je mo né nejen konstantní hodnotou, ale také nìjakou øadou hodnot (nebo seznamem). Po zadání první hodnoty (napøíklad èísla 5) lze podobnì jako v pøedchozím pøípadì pou ít úchyt. Pro jeho rozta- ení pou ijte pravé tlaèítko myši. Z nabídnutých mo ností vyberete volbu Vyplnit øady a program automaticky vypíše do oznaèené oblasti další hodnoty (6, 7, 8, ). Pokud chcete jinou øadu hodnot, vyberte poslední nabízenou volbu Øady. V zobrazeném oknì je mo né nastavit parametry vlastní øady hodnot. Zde mù ete vybrat typ øady. Lineární øada (aritmetická) je øadou hodnot, kde rozdíl dvou sousedních èlenù má 5

8 konstantní hodnotu (nastavenou v poli Krok), napøíklad 1, 3, 5, 7, 9 (lineární s krokem 2). Rùstová øada (geometrická) je øadou hodnot, kde podíl dvou sousedních èlenù je konstantní. Jinak øeèeno následující èlen øady má hodnotu rovnou pøedchozímu èlenu, vynásobenému velikostí kroku. Tak e pokud budete poèítat se stejnými hodnotami jako v pøedchozím pøípadì, ale typ øady bude nastaven na rùstový, bude øada hodnot 1, 2, 4, 8, 16 (rùstová s krokem 2). Pokud chcete øadu ukonèit nìjakou konkrétní hodnotou, je mo né vyplnit tuto horní mez do pole Koneèná hodnota. Potom staèí vybrat dostateènì velkou oblast a øada je automaticky ukonèena tak, aby nepøesáhla tuto mez. Podobným zpùsobem je mo né vytvoøit øadu datumovou (odvíjející se od nìjakého data). V tomto pøípadì je mo né vybrat nejen krok, ale také jednotku. To znamená, e øada pùjde po dnech, pracovních dnech (to jest bez sobot a nedìlí, ale nerozlišuje svátky), týdnech, mìsících nebo rocích. Pokud máte v prvním poli hodnotu typu datum, tak pøi vyplòování oblasti (levým tlaèítkem za úchyt) se automaticky vytvoøí øada postupných datumù. Pokud chcete mít stejné datumy v celé oblasti, je nutné pou ít pravé tlaèítko myši a vybrat volbu Kopírovat buòky. Pokud jste pøi oznaèení oblasti neodhadli dobøe její velikost a potøebujete ji dodateènì upravit (pøidat další hodnoty nebo ubrat), je mo né tuto vybranou oblast levým tlaèítkem myši na úchytu upravit (roztáhnout) a tím doplnit další hodnoty (nebo odebrat). Øady hodnot je mo né vytváøet i z jiných hodnot. Pokud zadáte do jedné buòky text leden a za úchyt ji roztáhnete, automaticky se vyplní názvy dalších mìsícù v roce. Podobnì program vyplòuje i názvy dnù v týdnu. Další vlastní seznamy hodnot si mù ete vytvoøit pøíkazem Mo nosti v nabídce Nástroje v zálo ce vlastní seznamy. Zadávání vzorcù Na základì hodnot nìkterých bunìk je mo né spoèítat obsah jiných bunìk podle urèitého vzorce. Pøi zadávání vzorcù je nezbytné dodr- ovat tento postup: 1. Nastavit se na buòku, v které má být výsledek výpoètu. 2. Zadat operaci (funkci). 3. Zadat hodnoty (argumenty). Ka dý vzorec v dy zaèíná znakem =. Vzorec mù ete zadat buï ruènì pomocí základních matematických operátorù (+ pro sèítání, - pro odeèítání, * pro násobení, / pro dìlení a ^ pro umocòování). Odkazy na buòky s hodnotami mù ete do vzorce zadat jejich výbìrem (kliknutím na pøíslušnou buòku, oznaèí se blikající èárkovanou èarou) nebo zapsáním jejich adresy. Pøíklad 1: V buòce A1 je hodnota 125 a v buòce A2 hodnota 5, v buòcea3 chcete mít jejich podíl Kliknete na políèkoa3 Napíšete znak = Kliknete na pole A1 (jeho adresa se napíše do vzorce) Napíšete znak / Kliknete na pole A2 (jeho adresa se napíše do vzorce) 6. Potvrdíte klávesou ENTER Program ihned po zadání a potvrzení vzorce provede výpoèet a v buòce A3 je zobrazen výpoèet, hodnota 25. Po výbìru této buòky (která obsahuje výpoèet) je v øádku vzorcù (nad tabulkou) zobrazen vzorec, na jeho základì je proveden výpoèet. Pokud ho chcete zmìnit, staèí do nìj kliknout a mù ete vzorec upravit a nakonec potvrdit klávesou ENTER. Pokud zmìníte hodnotu èísla 125 (v buòcea1) na 120, ihned se zmìní i hodnota buòky A3 (která obsahuje vzorec s adresou buòkya1) na hodnotu 24. 6

9 Jeden z nejèastìjších výpoètù je souèet nìkolika hodnot. Proto máte k dispozici funkci Suma (ikona se znakem na panelu nástrojù). Pøíklad 2: V buòkách B1 a E1 jsou zadány èíselné hodnoty. V buòce F1 potøebujete mít jejich souèet. 1. Kliknete na pole F1 2. Vyberete ikonu Suma (automaticky se zapíše =SUMA(B1:E1)) 3. Program se sna í automaticky vybrat vhodnou oblast hodnot 4. Pokud není vybrána správná oblast, oznaète myší potøebné buòky 5. Ukonèete zadání vzorce klávesou ENTER Pokud chcete provést slo itìjší výpoèty, mù ete pou ít pøipravené matematické funkce. Ty jsou k dispozici v nabídce Vlo it Funkce (nebo ikonou fx). Po jejím výbìru je mo né v oknì vybrat potøebnou funkci. Všechny funkce jsou rozèlenìny do nìkolika kategorií naposledy pou ité (seznam nìkolika posledních voleb), vše, finanèní, datum a èas, matematické, statistické, vyhledávací, databáze, text, logické a informaèní. Pøíklad 3: V buòkách B1 a E1 jsou zadány èíselné hodnoty. V buòce G1 potøebujete mít spoèítanou jejich prùmìrnou hodnotu. 1. Kliknete na pole G1 2. Vyberete ikonu Vlo it funkci (automaticky se zapíše = a otevøe se okno Vlo it funkci) 3. Vyberete kategorii statistické (pøípadnì kategorii naposledy pou ité) 4. V seznamu najdete funkci prùmìr (po jejím výbìru je zobrazen její tvar a popis) 5. Potvrdíte a zobrazí se okno pro zadání argumentù 6. Program se sna í automaticky vybrat vhodnou oblast hodnot 7. Myší oznaète v tabulce potøebné buòky B1 a E1 (pokud nejsou vidìt, lze okno Argumenty funkce odsunout) 8. V oknì se vypíší hodnoty z vybraných bunìk a také výsledek 9. Ukonèete zadání vzorce klávesou ENTER Podobnì se zadávají i ostatní funkce. Kopírování vzorcù Pokud chcete podobnì jako v jednom øádku provést stejný výpoèet i pro další øádky, je mo né vzorec zadaný v jednom øádku zkopírovat. Pokud kopírujete buòku s výpoètem, nekopíruje se výsledek výpoètu, ale vzorec. Pøi kopírování vzorce na jiné místo se automaticky mìní adresy bunìk ve vzorci. To je zpùsobeno tím, e standardnì se pracuje s relativními adresami bunìk. To znamená, e jestli e jsou ve vzorci pou ity adresy 5 bunìk vlevo od výsledku, tak po zkopírování na jiné místo se zkopíruje vzorec, který poèítá s 5 hodnotami vlevo od nové pozice vzorce. Ke kopírování je mo né pou ít i úchyt buòky. Ta ením úchytu buòky, obsahující vzorec levým tlaèítkem myši pøes sousední øádky (nebo sloupce) se do polí oznaèené oblasti zkopíruje tento vzorec s pøíslušnì posunutými adresami. Grafická úprava tabulky Tabulku je mo né graficky upravit. Tyto úpravy je vhodné provádìt a po zadání jednotlivých hodnot a vzorcù. Je vhodné upravit formát hodnot nastavením formátu èísla. Napøíklad pro vyjádøení cenových údajù nastavit formát mìny (tøeba pomocí ikony Mìna na panelu nástrojù). U výsledkù výpoètù mù e být vhodné nastavit zaokrouhlení hodnot (ikony pøidat nebo ubrat desetinné místo). Nastavením poètu desetinných míst jsou pouze zobrazeny zaokrouhlené hodnoty, stále se poèítá s pøesnou hodnotou (chcete-li poèítat se zaokrouhlenou hodnotou, pou ijte funkci zaokrouhlit). 7

10 Dále upravit šíøku sloupcù tabulky (nebo výšku). Upravit zarovnání (pozici obsahu jednotlivých bunìk). Upravit ohranièení. Výbìrem celé tabulky a potom v nabídce Formát Buòky vybrat zálo ku Ohranièení. Po výbìru stylu a barvy èáry je nutné v levé èásti zvolit pøíslušné hranice, které touto èarou mají být provedeny. Tak e po volbì širší èáry kliknout na ikonu Vnìjší a poté vybrat slabší èáru a kliknout na ikonu Vnitøní. Tím jste celou tabulku ohranièili silnìjší èarou a všechny ostatní èáry v tabulce budou slabší. Pro oddìlení záhlaví (nadpisù) sloupcù od ostatních hodnot je tøeba oznaèit tyto buòky záhlaví. Potom v nastavení ohranièení vybrat znovu typ èáry a pomocí ikony (s naznaèenou èarou dole) vyberte kde tato èára má být umístìna. Podobnì je mo né pro jednotlivé vybrané buòky (nebo oblasti) nastavovat pøíslušné hranice. Lze také nastavit výplò bunìk nìjakou barvou nebo vzorkem. K tomu slou í zálo ka Vzorky v oknì Formát Buòky. Èasto je potøeba nad tabulku umístit nadpis uprostøed nad celou šíøí tabulky. Je vhodné jej napsat celý do levé krajní buòky. Potom oznaèit èást tohoto øádku nad tabulkou a výbìrem ikony Slouèit a zarovnat na støed (na panelu nástrojù vedle ikon nastavení písma a zarovnání). Tím se oznaèené buòky spojí do jedné. nejen vymazat, ale úplnì odstranit i jejich prostor, je nutné vybrat pøíkaz Odstranit v nabídce úpravy. Graf K vynesení hodnot tabulky do grafu slou í pøíkaz Graf v nabídce Vlo it (nebo ikona Prùvodce grafem na panelu nástrojù). Pøed vlastním spuštìním funkce je vhodné vybrat pøíslušné hodnoty, které mají být graficky znázornìny. Kromì vlastních èíselných hodnot je nutné oznaèit i nadpisy jednotlivých øádku nebo sloupcù. Tyto údaje budou pou ity pro popis grafu. Pokud potøebujete do grafu vynést jen tøetí øádek hodnot, je nutné vybrat nejen buòky v tomto øádku, ale i pøíslušné nadpisy jednotlivých sloupcù. To znamená pøidat je do výbìru pomocí klávesy CTRL (po vybrání jedné oblasti stisknout a dr et CTRLa oznaèit další oblast). Po výbìru funkce Graf mù ete vybrat typ grafu, dále je zobrazena ukázka a mo nost zmìnit výbìr oblasti. V následujícím kroku mù ete zadat popisky grafu a nastavit nìkteré jeho další vlastnosti. V posledním oknì jste Pokud je potøeba vlo it nìkde mezi ji zadané hodnoty další øádek nebo sloupec (napøíklad pro nadepsání nadpisu), je tøeba se nastavit do øádku, pøed který má být vlo en další prázdný øádek. Potom vybrat pøíkaz Øádek (sloupec) v nabídce Vlo it. Pokud naopak potøebujete nìkteré buòky dotázáni, zda chcete graf mít pøímo v listu u tabulky (vhodné pro menší tabulky a grafy), nebo na samostatném listu. Po dokonèení je graf vlo en. Je ve formì objektu (podobnì jako tøeba obrázek ve Wordu) a je s ním mo né pracovat pokud je aktivní (vybraný, u jeho obrysu jsou úchopové body, ètvereèky). Ke smazání staèí stisknout klávesu DELETE, posun lze provést pøeta ením myší, velikost nastavit lze ta ením za úchopový bod (kurzor ve tvaru oboustranné šipky). 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

MS Excel. Obsah. 1. MS EXCEL úvod... 2. 2. Adresování buněk, řady, vzorce, funkce... 8. 3. Vkládání objektů, grafy... 16

MS Excel. Obsah. 1. MS EXCEL úvod... 2. 2. Adresování buněk, řady, vzorce, funkce... 8. 3. Vkládání objektů, grafy... 16 Obsah 1. MS EXCEL úvod... 2 1.1. Pracovní prostředí... 2 1.2. Buňka... 2 1.3. Řádky a sloupce... 3 1.4. Nastavení stránky... 3 1.5. Pohyb po sešitu... 4 1.6. Označování buněk (řádků, sloupců, oblastí),

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr.

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr. OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) www.isspolygr.cz Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013 Strana 1 Škola Ročník Název projektu 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více