Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie Tabulka pro zaèáteèníky...popis programu, práce se soubory, výbìr, zadávání hodnot, pøesun, kopírování a mazání, formát buòky, vyplnìní øady, zadávání a kopírování vzorcù, graf...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Pro zpracování èíselných údajù na poèítaèi se pou ívají vìtšinou programy nazývané tabulkové kalkulátory nebo tabulkové procesory. S jejich pomocí jsou tyto údaje zpracovány ve formì tabulky. Do jednotlivých políèek lze zadávat nejen èísla, ale i texty a vzorce. Potom lze na základì hodnot v nìkterých buòkách provést výpoèet a zobrazit výsledek. Výhodou je, e pøi zmìnì hodnoty nìkteré buòky se automaticky pøepoèítají všechny vzorce a opraví se výsledky. Pomocí tìchto programù je tedy mo né provádìt rùzné výpoèty, kalkulace a rozbory. Pou ívá se více rùzných programù, døíve program Calc602, Supercalc, QuattroPro, WinTab, dnes se pou- ívá hlavnì program Microsoft Excel. Tak e další popis se týká právì tohoto programu, který se pou ívá ve více verzích od verze 97, 2000, 2002 a po nejnovìjší verzi Ostatní programy této kategorie pracují velice podobnì. Microsoft Excel Ke spuštìní programu staèí vybrat zástupce stejného jména, který najdete vìtšinou v nabídce Start Programy (eventuelnì Záhlaví øádkù v další nabídce s názvem Microsoft Office). Po spuštìní se na chvíli zobrazí okno s informacemi o verzi programu a copyrightu. Potom se program otevøe ve standardním oknì. Okno programu má bì né ovládací prvky (titulkový pruh, minimalizaèní, maximalizaèní a uzavírací tlaèítko). Dále obsahuje nabídkový pruh, ve kterém jsou v jednotlivých nabídkách soustøedìny všechny pøíkazy programu. Pod ním jsou bì nì zobrazeny dva panely nástrojù (øádky s ikonami). Ty slou í k rychlejšímu výbìru èasto pou ívaných pøíkazù. Pod nimi je øádek vzorcù (zobrazuje adresu a obsah buòky). V oknì je po spuštìní programu automaticky otevøená nová prázdná tabulka. Na pravém a spodním okraji jsou zobrazeny posuvníky pro pohyb v tabulce a zálo ky jednotlivých listù. Pomocí listù je mo né pøidat do tabulky další (tøetí) rozmìr. Spodní øádek okna zobrazuje informace o stavu programu. Popis programu V nabídkách Soubor a Úpravy jsou obdobné pøíkazy jako v textovém editoru a obdobných programech. Navíc je v nabídce Úpravy Nabídkový pruh Øádek vzorcù Panel nástrojù Záhlaví sloupcù Svislý posuvník Informaèní a stavový øádek Listy Vodorovný posuvník 1

4 pøíkaz Vyplnit pro rychlejší vyplnìní tabulky, Vymazat pro vyprázdnìní tabulky a Odstranit. V nabídce Zobrazit jsou pøíkazy pro nastavení zobrazení tabulky a ovládacích prvkù. Vkládání rùzných prvkù (øádku, sloupce, grafu nebo vzorce) se provádí pomocí pøíkazù v nabídce Vlo it a k nastavení jejich vlastností jsou mo nosti v nabídce Formát. V nabídce Nástroje jsou další doplòující pøíkazy a v nabídce Data jsou pøevá nì pøíkazy pro práci se seznamy a podobnými daty. Práce se soubory Pro otevøení ji existující tabulky slou í pøíkaz Otevøít v nabídce Soubor. Po jeho vybrání se zobrazí tabulka, kde lze v horní èásti v poli s názvem Oblast hledání vybrat konkrétní disk v poèítaèi. V dolní èásti se zobrazí obsah vybraného disku a je mo né procházet jeho jednotlivé slo ky. Pro zobrazení obsahu vybrané slo ky staèí na ni myší poklepat. Pro návrat do nadøízené slo ky je mo né pou ít ikonu O úroveò výš v horní èásti okna. Po nalezení souboru pøíslušné tabulky staèí na jeho ikonu poklepat a soubor se otevøe. Pro ulo ení tabulky slou í pøíkaz Ulo it v nabídce Soubor. Chcete-li pøi vytváøení tabulky vyu ít ji existující, právì otevøenou tabulku, je vhodné pou ít pøíkaz Ulo it jako v nabídce Soubor. Po jeho výbìru je potøeba v zobrazeném oknì (podobném jako pøi otevírání) vybrat jiné umístìní nebo jiný název. Po stisku tlaèítka ulo it se vytvoøí nová kopie právì otevøené tabulky pod jiným jménem nebo stejným jménem v jiné slo ce. Potom pracujete s touto novou kopií pøièem pùvodní tabulka zùstává beze zmìny. Pohyb v tabulce, výbìr Tabulka, která je zobrazená, je rozdìlena na jednotlivé øádky a sloupce. Názvy jednotlivých sloupcù tabulky jsou zobrazeny v záhlaví sloupcù a jsou tvoøeny písmeny abecedy. Øádky mají poøadová èísla, zobrazená v záhlaví úplnì vlevo. Ka dé políèko tabulky (buòka) má svou jednoznaènou adresu, tvoøenou oznaèením sloupce a øádku. Tak e napøíklad buòka v druhém øádku ètvrtého sloupce má adresu D2. V dy jedna buòka je vybraná (aktivní), má zvýraznìný obrys a její adresa je vypsaná nad tabulkou v levé èásti øádku vzorcù. Pokud chcete vybrat jinou buòku, staèí na ni kliknout levým tlaèítkem myši (kurzor je ve tvaru obrysu køí e). Pro pohyb v tabulce je také mo né pou ít klávesnici. Pomocí kurzorových šipek (mezi hlavním blokem klávesnice a numerickou klávesnicí) je mo né se pøesunout na sousední buòku. Pro pohyb na zaèátek øádku lze pou ít také klávesu HOME, na konec øádku klávesami CTRL+END. Na zaèátek tabulky je mo ný pøesun klávesami CTRL+HOME a na konec CTRL+END. Standardnì má celá tabulka rozmìr 256 sloupcù a øádkù. Pokud je buòka vybraná, je mo né s ní pracovat. Pokud chcete pracovat najednou s více buòkami, mù ete je oznaèit jako oblast. Pomocí myši se oblast oznaèí nastavením kurzoru na první buòku výbìru a pøi stisknutém levém tlaèítku a ta ením pøes buòky, které chcete vybrat. Vybrané buòky jsou oznaèeny silnìjším rámeèkem a inverzní barvou (kromì první buòky, ta oznaèuje zaèátek výbìru). Takto je mo né vybrat èást sloupce nebo 2

5 øádku, pøípadnì jinou obdélníkovou oblast. Pokud chcete vybrat celý sloupec (øádek), staèí kliknout na jeho záhlaví (písmeno nebo poøadové èíslo), tím se oznaèí všechny øádky v celém sloupci (øádku). Více celých sloupcù (øádkù) najednou lze oznaèit tak, e najedete na záhlaví a pøi stisknutém levém tlaèítku myši táhnete pøes záhlaví dalších sloupcù (øádkù). Pro výbìr celé tabulky je mo né kliknout do levého horního rohu nad tabulkou (v prùseèíku záhlaví sloupcù a øádkù). Pokud chcete výbìr zrušit, staèí kliknout na libovolnou buòku tabulky a bude vybraná jen tato buòka. Je také mo né oznaèit najednou nìkolik rùzných bunìk nebo oblastí (nesouvislou oblast). K tomu slou í klávesa CTRL. Po vybrání první oblasti je mo né pøidat do výbìru oznaèením další èásti pøi stisknuté klávese CTRL. Z klávesnice je mo né oznaèit oblast pomocí klávesy SHIFT (stisknout a dr et) a kurzorových kláves (šipky doleva, doprava, nahoru, dolù, HOME, END, PAGEUP, PAGE- DOWN). Zadávání hodnot Do vybrané buòky lze rovnou zadávat hodnoty. Staèí zaèít psát písmena nebo èíslice, které se hned objevují i s textovým kurzorem v pøíslušné aktivní buòce a zároveò i v øádku vzorcù (pole hned nad tabulkou). Tento re im editace buòky je nutné ukonèit (jinak nejsou nìkteré další funkce dostupné). Ukonèení editace je mo né potvrzením zadaného obsahu klávesou ENTER. Tím se obsah potvrdí a aktivní buòkou se stává buòka pod ní. Také je mo né ukonèení editace pomocí kurzorových kláves (šipek), kdy se po potvrzení stává aktivní buòkou sousední pole v pøíslušném smìru kurzorové šipky. Pomocí myši lze obsah potvrdit tím, e kliknete na jinou buòku nebo kliknutím na symbol zeleného zatr ítka v øádku vzorcù. Ukonèení re imu editace bez potvrzení obsahu je mo né klávesou ESC nebo kliknutím myši na symbol èerveného køí ku v øádku vzorcù. Pokud chcete ji zadaný obsah buòky zmìnit, staèí se na ni nastavit, zapsat nový obsah a potvrdit. Je také mo né jen opravit údaje, po nastavení na pøíslušnou buòku se její obsah zobrazí nad tabulkou v øádku vzorcù. Pokud do tohoto øádku kliknete, zobrazí se zde textový kurzor a je mo né upravit obsah a poté ho potvrdit klávesou ENTER. Poklepete-li na nìkterou buòku, zobrazí se textový kurzor pøímo v této buòce a je mo né pøímo v tabulce upravit její obsah. Pokud provedete nìjakou zmìnu v tabulce je samozøejmì mo né vrátit poslední operaci zpìt (pøíkazem zpìt v nabídce úpravy nebo ikonou v panelu nástrojù). Pøesun, kopírování, mazání Vybranou buòku (nebo celou oblast) je mo né pøesunout na jiné místo tabulky. Staèí najet myší na okraj buòky nebo oblasti (se silnìjším rámeèkem) a ta ením myši (kurzor musí být ve tvaru šipky) posunout na jiné místo. Pokud potøebujete provést pøesun do èásti tabulky, která není vidìt, staèí najet myší na okraj smìrem k cílové oblasti a zobrazená èást se automaticky odroluje (posune) tak e je vidìt další èást tabulky. Pokud chcete místo pøesunu vytvoøit kopii, stisknìte a dr te pøi pøetahování myší klávesu CTRL (u kurzoru je zobrazen symbol +). Pro pøesun nebo zkopírování je také mo né pou ít pravé tlaèítko myši. Pak se po jeho uvolnìní na cílovém místì zobrazí nabídka, ve které je mo né vybrat, zda chcete buòku pøesunout nebo zkopírovat. Jinou mo ností je pou ití schránky. Pøíkazem Vyjmout se oznaèená data pøesunou do schránky, pøíkazem Kopírovat se vytvoøí ve schránce jejich kopie. Potom na cílovém 3

6 místì vybrat pøíkaz Vlo it. Tyto pøíkazy jsou v nabídce Úpravy a jejich ikony jsou také na panelu nástrojù. Mù ete je vyvolat i kliknutím pravým tlaèítkem myši na pøíslušné místo v tabulce. Pro vymazání hodnoty buòky je mo né pou ít klávesu DELETE. Formát buòky V ka dé buòce mù e být vlo ena nìjaká hodnota. Navíc je mo né pro jednotlivé buòky nastavovat formát (vlastnosti). To lze provést pøíkazem Buòky v nabídce Formát. V zobrazené tabulce jsou jednotlivé kategorie vlastností v samostatných zálo kách. Èíslo - nastavuje druh hodnoty v dané buòce nebo zpùsob jejího zobrazení. Zde je mo né nastavit formát Obecný (blí e nespecifikovaný), Èíslo (èíselná hodnota s daným poètem desetinných míst), Mìna nebo Úèetnický (pro zobrazení èíselných hodnot se symbolem Kè), Datum (pro zobrazení Datumu v daném tvaru) a další. Zarovnání - nastavuje zpùsob umístìní údajù v buòce jak ve vodorovném, tak i svislém smìru, otoèení textu a další. Písmo - umo òuje nastavení typu, velikosti, barvy a dalších efektù písma. Ohranièení - nastavuje typ èar, které oddìlují jednotlivé buòky. Vzorky - nastavuje barevnou výplò (nebo výplòový vzorek) bunìk. Zámek - nastavuje zpùsob ochrany urèitých polí pøed pøepsáním. Nejdùle itìjší je nastavení formátu èíselné hodnoty. V dy je nutné do buòky vyplòovat konkrétní èíselnou hodnotu a pomocí formátu nastavit zpùsob jejího zobrazení. Tak e pro zápis cenových údajù (napøíklad 26,50 Kè) zadat jen vlastní èíslo (26,5) a nastavit pomocí formátu, e tato hodnota má být zobrazena vèetnì 2 desetinných míst a symbolu mìny (Kè). Pokud toto budete celé vypisovat do buòky ruènì, pak program nebude umìt s takovými hodnotami poèítat. Pova uje je za text (je zde kombinace písmen a èíslic). Podobnì je mo né zadávat i datum a jen nastavit, jak se má datum zobrazit. Vlastní hodnota a její formát jsou víceménì dvì nezávislé velièiny. Kdy vyma ete hodnotu buòky (klávesou DELETE) nebo ji zmìníte, zùstává zachovaný její formát. Pokud chcete z buòky odstranit její formát, je mo né pou ít pøíkaz Vymazat v nabídce Úpravy. Mù ete si vybrat, zda chcete vymazat vlastní hodnotu, její nastavení (formát), komentáø (jakousi bì nì neviditelnou poznámku) nebo vše najednou. Vymazáním Vše se nastaví základní formát buòky tak, jak to je ve všech buòkách po otevøení nové prázdné tabulky (to znamená formát èíselné hodnoty, písmo, ohranièení a další). Pro zadání datumu do tabulky staèí napsat konkrétní datum (to znamená èíslo.èíslo.èíslo), napøíklad Z toho program pozná, e se jedná o hodnotu datumu a automaticky nastaví základní formát datumu (zobrazí se ). Pokud potom z této buòky vyma- ete hodnotu (klávesou DELETE) a chcete do té e buòky zapsat èíslo 123, zobrazí se Je to zpùsobeno tím, e v buòce stále zùstal nastavený formát èísla pro datum. Tak e ka dá hodnota je automaticky pøevedena na datum. Pokud byste z pùvodní buòky s datumem vymazali formát (pøíkaz Úpravy Vymazat Formáty), tak se zobrazí èíslo Proè se zobrazí právì tato èísla? Ka dý den, poèínaje 1. lednem roku 1900 má pøidìlené poøadové èíslo. Na základì toho, e ka dý datum je reprezentován konkrétním èíslem, je mo né s datumy operovat pøi rùzných výpoètech. V tabulce nelze pracovat s datumy staršími ne 1. leden Pokud chcete nastavit jiný tvar zobrazení 4

7 datumu, lze pou ít pøíkaz Buòky v nabídce Formát. Zde v zálo ce Èíslo staèí jen po výbìru kategorie Datum vybrat po adovaný zpùsob zobrazení datumu. Pøípadnì je mo né v kategorii Vlastní nadefinovat jiný zpùsob pomocí kódových znakù d (den), m (mìsíc), r (rok). Podle poètu tìchto znakù je potom zobrazen datum. Tak e napøíklad zadáním kódu dddd dd.mmm.rr bude v buòce zobrazeno pondìlí 03.XI.03. Pokud máte v buòce ji zadán konkrétní datum, je v oknì nastavení formátu buòky v poli Ukázka hned vidìt, jak se výbìr nìkteré mo nosti projeví na jeho zobrazení. Den, mìsíc a rok mù ete pøi zadávání oddìlovat teèkou nebo lomítkem. Pokud zadáte jen èíslo lomítko a èíslo bude datum zobrazen ve tvaru 3.XI (pokud nenastavíte jinak). V nìkterých pøípadech se mù e stát, e v nìkteré buòce jsou místo hodnoty zobrazeny jen symboly ###. To znamená, e šíøka pøíslušného sloupce je malá pro zobrazení celé hodnoty a je nutné ji zvìtšit. K tomu staèí najet myší do záhlaví sloupcù na jejich rozhraní a zobrazí se symbol oboustranné šipky. Potom je mo né ta ením myši upravit šíøku. Mù ete také nastavit automaticky potøebnou šíøku pøíkazem Sloupec v nabídce Formát. Po výbìru mo nosti Pøizpùsobit, se podle obsahu vybrané buòky nastaví potøebná šíøka sloupce. Pokud máte vybranou oblast více bunìk, pak je šíøka sloupce nastavena podle nejdelšího obsahu z vybraných bunìk v pøíslušném sloupci. Pokud je v buòce text delší ne je šíøka sloupce, tak se zobrazí i pøes následující sloupce pokud v nich nejsou hodnoty (celý text je ale obsa en v první buòce). Pokud sousední buòky ji nìjaké hodnoty obsahují, je zobrazena jen èást textu. Vyplnìní oblasti, øady V nìkterých pøípadech je potøeba vypsat urèitou hodnotu do více bunìk. Napøíklad ve sloupci DPH budete potøebovat vìtšinou vyplnit u jednotlivých polo ek hodnotu 22. V tom pøípadì postaèí napsat tuto hodnotu jen jednou do první buòky. Po potvrzení je mo né vyu ít úchyt (ouško), to je malý èerný ètvereèek v pravém dolním rohu vybrané buòky nebo oblasti (kurzor musí zmìnit tvar na jednoduchý køí ). Ta ením za tento úchyt levým tlaèítkem myši se oznaèí èást sloupce nebo øádku a do všech oznaèených bunìk bude vyplnìna hodnota z první buòky. Je také mo né pou ít pøíkaz Vyplnit v nabídce Úpravy (po zadání hodnoty do prvního pole a oznaèení oblasti). Vyplnìní hodnoty je mo né nejen konstantní hodnotou, ale také nìjakou øadou hodnot (nebo seznamem). Po zadání první hodnoty (napøíklad èísla 5) lze podobnì jako v pøedchozím pøípadì pou ít úchyt. Pro jeho rozta- ení pou ijte pravé tlaèítko myši. Z nabídnutých mo ností vyberete volbu Vyplnit øady a program automaticky vypíše do oznaèené oblasti další hodnoty (6, 7, 8, ). Pokud chcete jinou øadu hodnot, vyberte poslední nabízenou volbu Øady. V zobrazeném oknì je mo né nastavit parametry vlastní øady hodnot. Zde mù ete vybrat typ øady. Lineární øada (aritmetická) je øadou hodnot, kde rozdíl dvou sousedních èlenù má 5

8 konstantní hodnotu (nastavenou v poli Krok), napøíklad 1, 3, 5, 7, 9 (lineární s krokem 2). Rùstová øada (geometrická) je øadou hodnot, kde podíl dvou sousedních èlenù je konstantní. Jinak øeèeno následující èlen øady má hodnotu rovnou pøedchozímu èlenu, vynásobenému velikostí kroku. Tak e pokud budete poèítat se stejnými hodnotami jako v pøedchozím pøípadì, ale typ øady bude nastaven na rùstový, bude øada hodnot 1, 2, 4, 8, 16 (rùstová s krokem 2). Pokud chcete øadu ukonèit nìjakou konkrétní hodnotou, je mo né vyplnit tuto horní mez do pole Koneèná hodnota. Potom staèí vybrat dostateènì velkou oblast a øada je automaticky ukonèena tak, aby nepøesáhla tuto mez. Podobným zpùsobem je mo né vytvoøit øadu datumovou (odvíjející se od nìjakého data). V tomto pøípadì je mo né vybrat nejen krok, ale také jednotku. To znamená, e øada pùjde po dnech, pracovních dnech (to jest bez sobot a nedìlí, ale nerozlišuje svátky), týdnech, mìsících nebo rocích. Pokud máte v prvním poli hodnotu typu datum, tak pøi vyplòování oblasti (levým tlaèítkem za úchyt) se automaticky vytvoøí øada postupných datumù. Pokud chcete mít stejné datumy v celé oblasti, je nutné pou ít pravé tlaèítko myši a vybrat volbu Kopírovat buòky. Pokud jste pøi oznaèení oblasti neodhadli dobøe její velikost a potøebujete ji dodateènì upravit (pøidat další hodnoty nebo ubrat), je mo né tuto vybranou oblast levým tlaèítkem myši na úchytu upravit (roztáhnout) a tím doplnit další hodnoty (nebo odebrat). Øady hodnot je mo né vytváøet i z jiných hodnot. Pokud zadáte do jedné buòky text leden a za úchyt ji roztáhnete, automaticky se vyplní názvy dalších mìsícù v roce. Podobnì program vyplòuje i názvy dnù v týdnu. Další vlastní seznamy hodnot si mù ete vytvoøit pøíkazem Mo nosti v nabídce Nástroje v zálo ce vlastní seznamy. Zadávání vzorcù Na základì hodnot nìkterých bunìk je mo né spoèítat obsah jiných bunìk podle urèitého vzorce. Pøi zadávání vzorcù je nezbytné dodr- ovat tento postup: 1. Nastavit se na buòku, v které má být výsledek výpoètu. 2. Zadat operaci (funkci). 3. Zadat hodnoty (argumenty). Ka dý vzorec v dy zaèíná znakem =. Vzorec mù ete zadat buï ruènì pomocí základních matematických operátorù (+ pro sèítání, - pro odeèítání, * pro násobení, / pro dìlení a ^ pro umocòování). Odkazy na buòky s hodnotami mù ete do vzorce zadat jejich výbìrem (kliknutím na pøíslušnou buòku, oznaèí se blikající èárkovanou èarou) nebo zapsáním jejich adresy. Pøíklad 1: V buòce A1 je hodnota 125 a v buòce A2 hodnota 5, v buòcea3 chcete mít jejich podíl Kliknete na políèkoa3 Napíšete znak = Kliknete na pole A1 (jeho adresa se napíše do vzorce) Napíšete znak / Kliknete na pole A2 (jeho adresa se napíše do vzorce) 6. Potvrdíte klávesou ENTER Program ihned po zadání a potvrzení vzorce provede výpoèet a v buòce A3 je zobrazen výpoèet, hodnota 25. Po výbìru této buòky (která obsahuje výpoèet) je v øádku vzorcù (nad tabulkou) zobrazen vzorec, na jeho základì je proveden výpoèet. Pokud ho chcete zmìnit, staèí do nìj kliknout a mù ete vzorec upravit a nakonec potvrdit klávesou ENTER. Pokud zmìníte hodnotu èísla 125 (v buòcea1) na 120, ihned se zmìní i hodnota buòky A3 (která obsahuje vzorec s adresou buòkya1) na hodnotu 24. 6

9 Jeden z nejèastìjších výpoètù je souèet nìkolika hodnot. Proto máte k dispozici funkci Suma (ikona se znakem na panelu nástrojù). Pøíklad 2: V buòkách B1 a E1 jsou zadány èíselné hodnoty. V buòce F1 potøebujete mít jejich souèet. 1. Kliknete na pole F1 2. Vyberete ikonu Suma (automaticky se zapíše =SUMA(B1:E1)) 3. Program se sna í automaticky vybrat vhodnou oblast hodnot 4. Pokud není vybrána správná oblast, oznaète myší potøebné buòky 5. Ukonèete zadání vzorce klávesou ENTER Pokud chcete provést slo itìjší výpoèty, mù ete pou ít pøipravené matematické funkce. Ty jsou k dispozici v nabídce Vlo it Funkce (nebo ikonou fx). Po jejím výbìru je mo né v oknì vybrat potøebnou funkci. Všechny funkce jsou rozèlenìny do nìkolika kategorií naposledy pou ité (seznam nìkolika posledních voleb), vše, finanèní, datum a èas, matematické, statistické, vyhledávací, databáze, text, logické a informaèní. Pøíklad 3: V buòkách B1 a E1 jsou zadány èíselné hodnoty. V buòce G1 potøebujete mít spoèítanou jejich prùmìrnou hodnotu. 1. Kliknete na pole G1 2. Vyberete ikonu Vlo it funkci (automaticky se zapíše = a otevøe se okno Vlo it funkci) 3. Vyberete kategorii statistické (pøípadnì kategorii naposledy pou ité) 4. V seznamu najdete funkci prùmìr (po jejím výbìru je zobrazen její tvar a popis) 5. Potvrdíte a zobrazí se okno pro zadání argumentù 6. Program se sna í automaticky vybrat vhodnou oblast hodnot 7. Myší oznaète v tabulce potøebné buòky B1 a E1 (pokud nejsou vidìt, lze okno Argumenty funkce odsunout) 8. V oknì se vypíší hodnoty z vybraných bunìk a také výsledek 9. Ukonèete zadání vzorce klávesou ENTER Podobnì se zadávají i ostatní funkce. Kopírování vzorcù Pokud chcete podobnì jako v jednom øádku provést stejný výpoèet i pro další øádky, je mo né vzorec zadaný v jednom øádku zkopírovat. Pokud kopírujete buòku s výpoètem, nekopíruje se výsledek výpoètu, ale vzorec. Pøi kopírování vzorce na jiné místo se automaticky mìní adresy bunìk ve vzorci. To je zpùsobeno tím, e standardnì se pracuje s relativními adresami bunìk. To znamená, e jestli e jsou ve vzorci pou ity adresy 5 bunìk vlevo od výsledku, tak po zkopírování na jiné místo se zkopíruje vzorec, který poèítá s 5 hodnotami vlevo od nové pozice vzorce. Ke kopírování je mo né pou ít i úchyt buòky. Ta ením úchytu buòky, obsahující vzorec levým tlaèítkem myši pøes sousední øádky (nebo sloupce) se do polí oznaèené oblasti zkopíruje tento vzorec s pøíslušnì posunutými adresami. Grafická úprava tabulky Tabulku je mo né graficky upravit. Tyto úpravy je vhodné provádìt a po zadání jednotlivých hodnot a vzorcù. Je vhodné upravit formát hodnot nastavením formátu èísla. Napøíklad pro vyjádøení cenových údajù nastavit formát mìny (tøeba pomocí ikony Mìna na panelu nástrojù). U výsledkù výpoètù mù e být vhodné nastavit zaokrouhlení hodnot (ikony pøidat nebo ubrat desetinné místo). Nastavením poètu desetinných míst jsou pouze zobrazeny zaokrouhlené hodnoty, stále se poèítá s pøesnou hodnotou (chcete-li poèítat se zaokrouhlenou hodnotou, pou ijte funkci zaokrouhlit). 7

10 Dále upravit šíøku sloupcù tabulky (nebo výšku). Upravit zarovnání (pozici obsahu jednotlivých bunìk). Upravit ohranièení. Výbìrem celé tabulky a potom v nabídce Formát Buòky vybrat zálo ku Ohranièení. Po výbìru stylu a barvy èáry je nutné v levé èásti zvolit pøíslušné hranice, které touto èarou mají být provedeny. Tak e po volbì širší èáry kliknout na ikonu Vnìjší a poté vybrat slabší èáru a kliknout na ikonu Vnitøní. Tím jste celou tabulku ohranièili silnìjší èarou a všechny ostatní èáry v tabulce budou slabší. Pro oddìlení záhlaví (nadpisù) sloupcù od ostatních hodnot je tøeba oznaèit tyto buòky záhlaví. Potom v nastavení ohranièení vybrat znovu typ èáry a pomocí ikony (s naznaèenou èarou dole) vyberte kde tato èára má být umístìna. Podobnì je mo né pro jednotlivé vybrané buòky (nebo oblasti) nastavovat pøíslušné hranice. Lze také nastavit výplò bunìk nìjakou barvou nebo vzorkem. K tomu slou í zálo ka Vzorky v oknì Formát Buòky. Èasto je potøeba nad tabulku umístit nadpis uprostøed nad celou šíøí tabulky. Je vhodné jej napsat celý do levé krajní buòky. Potom oznaèit èást tohoto øádku nad tabulkou a výbìrem ikony Slouèit a zarovnat na støed (na panelu nástrojù vedle ikon nastavení písma a zarovnání). Tím se oznaèené buòky spojí do jedné. nejen vymazat, ale úplnì odstranit i jejich prostor, je nutné vybrat pøíkaz Odstranit v nabídce úpravy. Graf K vynesení hodnot tabulky do grafu slou í pøíkaz Graf v nabídce Vlo it (nebo ikona Prùvodce grafem na panelu nástrojù). Pøed vlastním spuštìním funkce je vhodné vybrat pøíslušné hodnoty, které mají být graficky znázornìny. Kromì vlastních èíselných hodnot je nutné oznaèit i nadpisy jednotlivých øádku nebo sloupcù. Tyto údaje budou pou ity pro popis grafu. Pokud potøebujete do grafu vynést jen tøetí øádek hodnot, je nutné vybrat nejen buòky v tomto øádku, ale i pøíslušné nadpisy jednotlivých sloupcù. To znamená pøidat je do výbìru pomocí klávesy CTRL (po vybrání jedné oblasti stisknout a dr et CTRLa oznaèit další oblast). Po výbìru funkce Graf mù ete vybrat typ grafu, dále je zobrazena ukázka a mo nost zmìnit výbìr oblasti. V následujícím kroku mù ete zadat popisky grafu a nastavit nìkteré jeho další vlastnosti. V posledním oknì jste Pokud je potøeba vlo it nìkde mezi ji zadané hodnoty další øádek nebo sloupec (napøíklad pro nadepsání nadpisu), je tøeba se nastavit do øádku, pøed který má být vlo en další prázdný øádek. Potom vybrat pøíkaz Øádek (sloupec) v nabídce Vlo it. Pokud naopak potøebujete nìkteré buòky dotázáni, zda chcete graf mít pøímo v listu u tabulky (vhodné pro menší tabulky a grafy), nebo na samostatném listu. Po dokonèení je graf vlo en. Je ve formì objektu (podobnì jako tøeba obrázek ve Wordu) a je s ním mo né pracovat pokud je aktivní (vybraný, u jeho obrysu jsou úchopové body, ètvereèky). Ke smazání staèí stisknout klávesu DELETE, posun lze provést pøeta ením myší, velikost nastavit lze ta ením za úchopový bod (kurzor ve tvaru oboustranné šipky). 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

3.4 Oprava obsahu buň ky F2 Enter 3.5 Př epsá ní pů vodního obsahu buň ky Enter 3.6 Vymazá ní obsahu buň ky Del Del 3.7 Dlouhý text v buň ce

3.4 Oprava obsahu buň ky F2 Enter 3.5 Př epsá ní pů vodního obsahu buň ky Enter 3.6 Vymazá ní obsahu buň ky Del Del 3.7 Dlouhý text v buň ce 3 Zá kladní operace 3.1 Typy buněk Kaž dá buňka může nést informace nezávisle na jiné buňce. Přitom typ informace v buňce může bý t následující: řetězec (text) textová buňka může obsahovat prakticky cokoliv

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše MS OFFICE 2013 PODROBNÉ OSNOVY MS Excel základy První spuštìní Spuštìní aplikace Minipanel nástrojù Skrývání pásu karet Úvod do MS Excel Vytvoøení nového sešitu Vytvoøení dokumentu Vlastnosti souboru Uložení

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN8DV_05_02_17

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více