Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio"

Transkript

1 Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000

2 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení programù pro øízení prostøedí Visio... 4 Nové nástroje pro vývojáøe... 5 Pøíklady obrazcù a programù... 6 Zdroje potøebných informací... 6 Použité typy písma... 7 ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Kapitola 1 Úvod 11 Modelování v prostøedí Visio Výkresy s objekty Technologie SmartShapes Obrazce jako komponenty Zaèlenìní dat do obrazcù Automatizace programu Visio Kapitola 2 Nástroje pro tvorbu zákaznických øešení 23 Práce s tabulkou ShapeSheet Zobrazování oddílù tabulky ShapeSheet Vkládání a úpravy vzorcù Odkazy na buòky Mìøicí jednotky ve vzorcích Oddíly tabulky ShapeSheet Tvorba vzorových obrazcù a knihoven Otevøení knihovny Ukládání bìžných obrazcù jako vzorových obrazcù do knihovny Práce s vzorovými obrazci v knihovnì... 34

3 Vytváøení pøedloh dokumentù Otevírání a ukládání dokumentù Otevøení souboru Visio Uložení datových souborù Programování Visio pomocí VBA Úvod do VBA Vkládání modulù a modulù tøíd Vkládání uživatelských formuláøù Užití typových knihoven Visio Správa projektù VBA Ukládání projektù VBA Spouštìní programu VBA ÈÁST II Návrh obrazcù Visio Kapitola 3 Øízení velikosti a umístìní obrazce 55 Popis geometrie obrazce Popis obrazce v souøadnicovém systému Umís ování obrazcù ve stránce Skrytí obrazce Øízení zpùsobu zvìtšení a zmenšení obrazce Zmìna velikosti obrazce v jediném smìru Zaoblení obrazcù Øízení pøeklápìní a otáèení obrazcù Zpùsoby pøeklápìní obrazce Zpùsoby otáèení obrazce Návrh obrazcù s možností pøeklopení a otoèení Seskupování a skládání obrazcù Seskupování a oddìlování obrazcù Skládání obrazcù Úprava velikosti obrazce ve skupinì Definování chování obrazcù ve skupinì pøi zmìnì velikosti skupiny Zmìna velikosti obrazce v jediném smìru Vytvoøení objektu s 3D efektem: pøíklad Ochrana proti nežádoucím zmìnám Užití zámkù k ochranì vlastností obrazce Ochrana vzorcù Ochrana formátování obrazcù ve skupinì iv

4 Kapitola 4 Programování složitìjšího chování obrazcù 81 Ovládání obrazcù pomocí øídicích bodù Vytvoøení a nastavení øídicího bodu Nastavení chování øídicího bodu Nastavení kotvy øídicího bodu Vytvoøení pøíkazù lokálního menu Øízení geometrie obrazce: pøíklad Zaškrtávání položek lokálního menu Zobrazování a skrývání položek lokálního menu Práce se zákaznickými poli Definování zákaznických polí Vložení zákaznického pole do lokálního menu Užití zákaznických polí spolu s databázemi Umís ování obrazcù do vrstev Kapitola 5 Propojování obrazcù: 1D obrazce a pøipojování 99 Rozlišení 1D a 2D obrazcù Pøevádìní 1D a 2D obrazcù Pøehled 1D obrazcù Vytváøení bìžných a automatických 1D spojnic Vytváøení automatických spojnic Vytváøení lomených spojnic: pøíklad Vytvoøení 1D obrazce, založeného na rozmìru výšky: pøíklad Øízení zpùsobu pøipojování obrazcù Definování zpùsobu pøipojování obrazce Pøidání pøipojovacího bodu Kapitola 6 Návrh chování textu 113 O textu v obrazcích Definování textového pole v tabulce ShapeSheet Zobrazení vlastností textu v tabulce ShapeSheet Ochrana vzorcù pro øízení textu Øízení umístìní textového pole Úprava velikosti obrazce s vloženým textem Øízení velikosti textového pole Øízení velikosti obrazce podle množství obsaženého textu Øízení velikosti obrazce podle obsahu textu Zmìna velikosti fontu pøi úpravì velikosti obrazce Øízení otáèení textu Gravitaèní vzorce Vyrovnávací vzorce pro hladinový text v

5 Øízení velikosti textového pole: pøíklady Øízení šíøky hladinového textového pole Øízení šíøky hladinového textového pole s posunutím Øízení textu ve skupinì Zobrazení a formátování výsledku vzorce Zobrazení šíøky obrazce v rùzných jednotkách Zobrazení úhlových hodnot Formátování øetìzcù a textových výstupù Užití funkce FORMAT Zobrazení obsahu zákaznického pole Testování vzorcù pro øízení textových polí Kapitola 7 Práce se styly, formáty a barvami 137 Práce se styly ve výkresové stránce Nastavení základních stylù ve výkresu Vytvoøení nového stylu Úprava formátování bìžných a vzorových obrazcù Zmìna formátování obrazcù úpravou stylu Zmìna formátování vzorového obrazce v samostatné knihovnì Zmìna formátování všech instancí vzorového obrazce Práce s barvami ve stylech, obrazcích a souborech Sjednocení palety barev všech dokumentù Nastavení barvy pomocí vzorce ShapeSheet Užití stylù v knihovnách a pøedlohách dokumentù Jednotnost stylù v dokumentech Pravidla pro pojmenovávání stylù Ochrana lokálního formátování obrazce Vytváøení zákaznických vzorù Návrh zákaznických vzorù výplnì Návrh zákaznických vzorù èar Návrh zákaznického zakonèení èar Kapitola 8 Nastavení mìøítka, pøichytávání a zarovnávání 159 Volba vhodného mìøítka kreslení Volba mìøítka vzorového obrazce Urèení vhodného mìøítka vzorového obrazce Nastavení mìøítka vzorového obrazce Obrazce bez mìøítka Otáèení stránek Volba kreslicí møížky Nastavení kreslicí møížky v pøedloze dokumentu Vytvoøení vzorového obrazce pro použití v kreslicí møížce Vzorce pro uložení kreslicí møížky vi

6 Vytváøení obrazcù pøichytávaných ke kreslicí møížce Nastavení výbìrového rámu obrazce Uzavøení obrazce do vìtšího výbìrového rámu Zákaznické úpravy výbìrového rámu Zmìna výbìrového rámu u 1D obrazcù Zarovnávání obrazcù k vodítkùm a vodicím bodùm Vodítka v otoèené stránce Seskupení vodítka s obrazci Kapitola 9 Závìreèné úpravy knihoven a pøedloh dokumentù 175 Postup pøi vývoji obrazce Vytvoøení nápovìdy obrazce Pøiøazení nápovìdy k obrazci Instalace souboru nápovìdy obrazce Testování nápovìdy obrazce Vývoj zákaznických øešení pro rùzné poèítaèové systémy Typy grafických karet Navrhování obrazcù z hlediska tisku Kontrola vzorových obrazcù Kontrola konzistence vzorových obrazcù Kontrola vzorového obrazce v kreslicím oknì Odzkoušení mìøítka vzorového obrazce Dokonèení a testování knihovny Uspoøádání vzorových obrazcù v knihovnì Koneèné úpravy knihoven Testování knihoven Dokonèení a testování pøedlohy dokumentu Dokonèení pøedlohy dokumentu Testování pøedlohy dokumentu Instalace knihoven a pøedloh dokumentù Ochrana knihoven a pøedloh dokumentù ÈÁST III Rozšíøení Visio pomocí Automation 195 Kapitola 10 Visio a Automation 197 Co je Automation? Postup tvorby øešení Automation v prostøedí Visio Obrazce SmartShapes Poskytnutí pøedlohy dokumentu Vybudování programu Volba typu programu vii

7 Kapitola 11 Užití objektù Visio 205 Objektový model Visio Pøístup k objektùm prostøednictvím vlastností Zjištìní názvu dokumentu: pøíklad Vytvoøení jednoduchého výkresu: pøíklad Získávání a uvolòování objektù Deklarace objektových promìnných Globální objekt Visio Objekt ThisDocument Získávání objektù Visio Odkazy na objekty z kolekce Opakování operace uvnitø kolekce Uvolnìní objektu Užití vlastností a metod Deklarování promìnných pro návratové hodnoty a parametry Užití vlastností Užití metod Užití pøednastavené vlastnosti objektu Složené odkazy Použití souborù VBA z instalaèního CD Visio Zpracování chyb Ovìøení podmínek nutných k bìhu programu Ovìøení existence objektu pøed jeho uvolnìním Ovìøení úspìšného vykonání procedury Zjištìní typu chyby Omezení oboru platnosti a doby platnosti objektové promìnné Kapitola 12 Tvorba výkresu Visio z programu 229 Umís ování vzorových obrazcù ve výkresu Získání pøístupu ke knihovnì Získání odkazu na vzorový obrazec Získání odkazu na výkresovou stránku Umístìní instance vzorového obrazce ve stránce Pøidávání textu do obrazcù Tisk a ukládání dokumentù Tisk dokumentù a stránek Ukládání dokumentù Visio Tvorba výkresù s propojenými obrazci Volba propojovacího obrazce Získání odkazu na objekt Cell Pøipojení obrazce k jinému obrazci Volba místa pøipojení Propojování obrazcù ve schématu organizaèní struktury: pøíklad viii

8 Urèování pozice obrazcù Rozmístìní obrazcù ve výkresu: pøíklad Umístìní obrazcù v organizaèním schématu: pøíklad Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Otevøení databáze Umístìní vzorového obrazce Ethernet Obnovování obsahu obrazovky Umístìní uzlu sí ového diagramu Oznaèení uzlu Pøipojení uzlu k obrazci Ethernet Formátování oznaèení uzlu Kapitola 13 Získávání informací z výkresù Visio 253 Získávání informací z dokumentù a výkresových stránek Získání aktuální stránky Získání dokumentu Získávání informací o dokumentech Visio Získání bìžných výkresových stránek a stránek pozadí Získávání informací o stránkách Získávání informací z obrazcù Získání obrazce Urèení typu obrazce Získání textu obrazce Získání bunìk obrazcù Získání výsledku vzorce Získávání informací z výkresu s propojenými obrazci Získání objektu Connect Získání vlastností objektu Connect Zjištìní struktury propojení ve výkresu: pøíklad Ukládání dat Visio Naèítání a ukládání textu Naèítání a ukládání èíselných hodnot Ukládání dat z výkresu Visio do databáze: pøíklad Kapitola 14 Práce s výkresy a obrazci 279 Vytváøení a úpravy bìžných stránek a stránek pozadí Pøidání stránek do výkresu Tvorba a pøiøazení stránek pozadí Úprava nastavení stránky Nastavení bìžných stránek a stránek pozadí: pøíklad ix

9 Práce s vrstvami Zjištìní vrstev ve výkresové stránce a vzorovém obrazci Zjištìní vrstev, do nichž je obrazec pøiøazen Pøiøazení a odstranìní obrazcù z vrstev Pøidání a odstranìní vrstev ze stránky a vzorového obrazce Zmìna nastavení vrstev Vytváøení a uplatòování stylù Zjištìní stylù v dokumentu Použití stylù v obrazcích Ochrana lokálního formátování Vytvoøení stylu Úprava vlastností stylu Vytváøení a úpravy obrazcù Kreslení nových obrazcù Kopírování, vyjímání, odstraòování a duplikování obrazcù Vytváøení skupin Vytváøení vzorových obrazcù Práce s vybranými obrazci Práce se vzorci Získání objektu Cell Úprava vzorce buòky Nahrazení vzorce výslednou hodnotou Pøepisování chránìných vzorcù Pøemístìní obrazcù užitím vzorcù: pøíklad Úpravy oddílù a øádkù tabulky ShapeSheet Pøidávání oddílù a øádkù Odstraòování oddílù a øádkù Zmìna typu segmentu Práce se zdìdìnými daty Opakování operace nad oddíly a øádky Pøidání oddílu Geometry do tabulky ShapeSheet: pøíklad Pøiøazování dat obrazcùm Práce s uživatelsky definovanými buòkami a zákaznickými poli Generování a používání jedineèného identifikaèního èísla Kapitola 15 Zpracování událostí v prostøedí Visio 315 Zpracování událostí pomocí vzorcù tabulky ShapeSheet Události, které spouští vyhodnocení vzorce Funkce ve vzorcích svázaných s událostmi Psaní kódu pro obsluhu události Deklarování promìnné s atributem with events Zpracování událostí pomocí pøijímacího objektu x

10 Zpracování událostí pomocí objektù Event Volba oboru platnosti události Volba akce po výskytu události Užití kódu události Vytvoøení objektu Event pro spouštìní podpùrných programù Vytváøení objektu Event pro posílání zpráv Získávání informací o událostech Kapitola 16 Zákaznické úpravy uživatelského prostøedí Visio 333 Možné úpravy uživatelského rozhraní Postup pøi zmìnách uživatelského rozhraní Rozdíly mezi úpravou základního a zákaznického uživatelského prostøedí Visio Øízení oboru platnosti uživatelského prostøedí Øízení perzistence uživatelského rozhraní Provádìní zmìn uživatelského prostøedí Visio Získání objektu uživatelského rozhraní Získání objektu MenuSet, ToolbarSet, AccelTable a StatusBar Pøidání menu a položky menu Pøidání panelu nástrojù Nastavení vlastností položky Odstranìní položky z uživatelského rozhraní Odstranìní tlaèítka z panelu nástrojù Odstranìní klávesové zkratky Uplatnìní zákaznického uživatelského rozhraní Uplatnìní zákaznických úprav uživatelského rozhraní Vytvoøení, uložení a zavedení souboru zákaznického uživatelského rozhraní Obnova zabudovaného uživatelského rozhraní v programu Visio Kapitola 17 Spouštìní a distribuce zákaznického øešení 359 Instalace zákaznického øešení Visio Volba umístìní souborù Cesty a složky v programu Visio Spouštìní zákaznického programu Distribuce programu Distribuce programù VBA Dùležité licenèní informace Kapitola 18 Užití ovládacích prvkù ActiveX v zákaznických øešeních Visio 369 Vkládání ovládacích prvkù ActiveX do výkresu Visio Režim návrhu Vložení ovládacího prvku do výkresu Ochrana ovládacích prvkù proti nežádoucím zmìnám xi

11 Zpracování událostí ovládacích prvkù Práce s ovládací prvky za bìhu Názvy ovládacích prvkù Získání ovládacího prvku z kolekce OLEObjects Distribuce ovládacích prvkù v zákaznickém øešení Visio Výpis obrazcù a zákaznických polí pomocí ovládacích prvkù: pøíklad Kapitola 19 Programování Visio pomocí Visual Basicu 379 Objektový model Visio Získání instance Visio Získání aktivní instance Visio Vytvoøení objektu aplikace Vytváøení dokumentu Visio Zpracování chyb Ovìøení, zda program bìží v pøedpokládaných podmínkách: pøíklad Interpretace identifikaèního øetìzce pøedávaného programu Spolupráce s dalšími programy Užití typové knihovny Visio Typová knihovna Visio a soubor VISCONST.BAS Užití globálních konstant Užití souborù Visual Basicu Pøechod z Visual Basicu do VBA Kapitola 20 Programování Visio pomocí C Jak Visio poskytuje objekty Podpora C++ v prostøedí Visio Užití obalových tøíd Rozhraní obalových tøíd Získání objektu Visio Application Návratové hodnoty metod Visio Parametry pøedávané metodám Visio Zpracování událostí Visio v programech C Použití pøijímacích objektù Použití tøídy CVisioAddonSink Knihovny Visio (VSL) Výhody knihoven Visio Architektura knihovny Visio Deklarace a registrace podpùrného programu Spouštìní podpùrných programù xii

12 ÈÁST IV Pøílohy Pøíloha A Oblouky a køivky v prostøedí Visio 419 O obloucích Kruhové oblouky Eliptické oblouky Užiteèné vzorce pro øízení obloukù Práce s køivkami Základní informace o køivkách O periodických a neperiodických køivkách Organizace definièních dat køivky v tabulce ShapeSheet Vytvoøení køivky v tabulce ShapeSheet: pøíklad Pøíloha B Oddíly tabulky ShapeSheet, názvy bunìk a pøehled konstant 429 Oddíly a buòky obrazcù Oddíly a buòky stránek Buòky tabulátorù a typy øádkù Konstanty pro obecné použití Konstanty umístìní oddílu a øádku Konstanty pro identifikaci chyb Pøíloha C Malý GLOSÁØ k nìkterým použitým pojmùm 443 Rejstøík 455 xiii

13 Pár slov o knize Jedná se o pøeklad originálního manuálu Developing Visio Solutions pro Visio 5.0, doplnìný informacemi o novinkách nejnovìjší verze Visio Pøi pøekladu byla vìnována mimoøádná pozornost uvedeným pøíkladùm a postupùm. Tak se podaøilo odstranit i nìkolik chybièek, které se do anglického originálu vloudily. Anglický manuál Developing Visio Solutions byl v tištìné podobì dodáván k verzím Visio 5.0 Technical a Professional, v elektronické podobì byl rovnìž k dispozici na instalaèním CD všech verzí. Pro nové verze Visio 2000 byl manuál Developing Visio Solutions podstatnì rozšíøen, a to na úkor uživatelské pøíruèky. Vývojáøùm je k dispozici pouze v elektronické podobì na originálním instalaèním CD. Protože jsme již v nakladatelství BEN technická literatura vydali obsáhlou uživatelskou pøíruèku k verzím Visio 5.0 (a to je podle našeho nározu na 95 % shodné s verzemi Visio 2000), zdálo se nám zbyteèné duplovat informace zveøejnìné v anglickém manuálu Developing Visio Solutions pro Visio 2000 na úkor zvìtšení rozsahu (snížení pøehlednosti informací), ceny a také pravdìpodobného prodloužení termínu vydání. Visio prodìlalo od svých prvních verzí opravdu bouølivý vývoj a jeho souèasné verze dávají nebývalé možnosti v automatizaci nìkterých postupù pøi kreslení a propojení s databázemi i s Internetem. Pøedkládaná kniha na mnoha pøíkladech vysvìtluje a demonstruje jak efektivnì využít mocné nástroje obsažené v tomto geniálním programu. xiv

Visio 5 0 pøíruèka uživatele Urèeno pro produkty Visio Standard, Visio Technical a Visio Professional Copyright 1997 Visio Corporation Veškerá práva vyhrazena Informace v této publikaci obsažené jsou poskytovány

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše MS OFFICE 2013 PODROBNÉ OSNOVY MS Excel základy První spuštìní Spuštìní aplikace Minipanel nástrojù Skrývání pásu karet Úvod do MS Excel Vytvoøení nového sešitu Vytvoøení dokumentu Vlastnosti souboru Uložení

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

F Mravenec CD 3 vydání Praha, duben 2001 Hlavním produktem na kompaktním disku F Mravenec CD, vloženém do tohoto sešitku, je F Mravenec verze 3 50, poslední verze návrhového systému pro plošné spoje, který

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22 Obsah K a p i t o l a 1 : Ú v o d d o t e c h n o l o g i e S h a r e P o i n t 1 1 Co je SharePoint 11 Windows SharePoint Services 12 SharePoint Portal Server 12 Jednoduchá navigace 13 Snadné publikování

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

OBSAH Gödelova nezapomenutelná práce 15 0 ÚVOD 16 0.1 Základní pojmy... 18 0.1.1 Formální systémy... 18 0.1.2 Jazyk a metajazyk... 20 0.1.3 Bezesporné aneb konzistentní teorie... 21 0.1.4 Neúplné teorie...

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty EX05 / EX05H interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr INTELIGENTNÍ PERIFERIE PES-EX Technický list - 06.2005 Pro mìøení a zobrazování teploty prostoru, relativní vlhkosti, rosného bodu a dal ích informací

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

MIKROSKOPY A PROJEKTORY

MIKROSKOPY A PROJEKTORY MIKROSKOPY A PROJEKTORY MA 113 MA 116 MA 118 MA 121 STØEDICÍ MIKROSKOPY MA 113, MA 116, MA 118, MA 121, MA 111, MA 112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA 117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3 Použití: pro støedìní a ustavování

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

([FHQWULFLWD 6WUPRVW

([FHQWULFLWD 6WUPRVW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Filtrace v prostorové oblasti

Filtrace v prostorové oblasti prostorová oblast (spatial domain) se vztahuje k obrazu samotnému - metody zpracování obrazu jsou zalo¾eny na pøímou manipulaci s pixely v obraze transformaèní oblast (transform domain) - metody zpracování

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE LH 6110 CZ PolluTherm KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO PRO MÌØIÈ TEPLA A CHLADU POUŽITÍ Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného množství energie v topných

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA projekèní a velkoplošné zobrazování Praha 2000 ANOTACE Kniha D je ètvrtou èástí ze ètyøsvazkového díla TELEVIZNÍ TECHNIKA a vychází postupnì jako 4 publikace po knihách

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací

Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací ZAČÍNÁME Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací CO JE NOVÉHO V ADOBE ILLUSTRATORU CS4 Vylepšený pracovní prostor Více kreslicích pláten Automatická vodítka (Smart

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5 Excel - databáze Opakování Soubor, který jsme upravovali Podklady pro výpočty Upravený soubor B6=B4*B5 H4=SUMA(B4:G4) I4 =PRŮMĚR(B4:G4) B7= B6*$M$4 B10 =B6-B7-B8-B9 B13=KDYŽ(C4>=450;"přes";KDYŽ(C4>=380;

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více