Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio"

Transkript

1 Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000

2 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení programù pro øízení prostøedí Visio... 4 Nové nástroje pro vývojáøe... 5 Pøíklady obrazcù a programù... 6 Zdroje potøebných informací... 6 Použité typy písma... 7 ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Kapitola 1 Úvod 11 Modelování v prostøedí Visio Výkresy s objekty Technologie SmartShapes Obrazce jako komponenty Zaèlenìní dat do obrazcù Automatizace programu Visio Kapitola 2 Nástroje pro tvorbu zákaznických øešení 23 Práce s tabulkou ShapeSheet Zobrazování oddílù tabulky ShapeSheet Vkládání a úpravy vzorcù Odkazy na buòky Mìøicí jednotky ve vzorcích Oddíly tabulky ShapeSheet Tvorba vzorových obrazcù a knihoven Otevøení knihovny Ukládání bìžných obrazcù jako vzorových obrazcù do knihovny Práce s vzorovými obrazci v knihovnì... 34

3 Vytváøení pøedloh dokumentù Otevírání a ukládání dokumentù Otevøení souboru Visio Uložení datových souborù Programování Visio pomocí VBA Úvod do VBA Vkládání modulù a modulù tøíd Vkládání uživatelských formuláøù Užití typových knihoven Visio Správa projektù VBA Ukládání projektù VBA Spouštìní programu VBA ÈÁST II Návrh obrazcù Visio Kapitola 3 Øízení velikosti a umístìní obrazce 55 Popis geometrie obrazce Popis obrazce v souøadnicovém systému Umís ování obrazcù ve stránce Skrytí obrazce Øízení zpùsobu zvìtšení a zmenšení obrazce Zmìna velikosti obrazce v jediném smìru Zaoblení obrazcù Øízení pøeklápìní a otáèení obrazcù Zpùsoby pøeklápìní obrazce Zpùsoby otáèení obrazce Návrh obrazcù s možností pøeklopení a otoèení Seskupování a skládání obrazcù Seskupování a oddìlování obrazcù Skládání obrazcù Úprava velikosti obrazce ve skupinì Definování chování obrazcù ve skupinì pøi zmìnì velikosti skupiny Zmìna velikosti obrazce v jediném smìru Vytvoøení objektu s 3D efektem: pøíklad Ochrana proti nežádoucím zmìnám Užití zámkù k ochranì vlastností obrazce Ochrana vzorcù Ochrana formátování obrazcù ve skupinì iv

4 Kapitola 4 Programování složitìjšího chování obrazcù 81 Ovládání obrazcù pomocí øídicích bodù Vytvoøení a nastavení øídicího bodu Nastavení chování øídicího bodu Nastavení kotvy øídicího bodu Vytvoøení pøíkazù lokálního menu Øízení geometrie obrazce: pøíklad Zaškrtávání položek lokálního menu Zobrazování a skrývání položek lokálního menu Práce se zákaznickými poli Definování zákaznických polí Vložení zákaznického pole do lokálního menu Užití zákaznických polí spolu s databázemi Umís ování obrazcù do vrstev Kapitola 5 Propojování obrazcù: 1D obrazce a pøipojování 99 Rozlišení 1D a 2D obrazcù Pøevádìní 1D a 2D obrazcù Pøehled 1D obrazcù Vytváøení bìžných a automatických 1D spojnic Vytváøení automatických spojnic Vytváøení lomených spojnic: pøíklad Vytvoøení 1D obrazce, založeného na rozmìru výšky: pøíklad Øízení zpùsobu pøipojování obrazcù Definování zpùsobu pøipojování obrazce Pøidání pøipojovacího bodu Kapitola 6 Návrh chování textu 113 O textu v obrazcích Definování textového pole v tabulce ShapeSheet Zobrazení vlastností textu v tabulce ShapeSheet Ochrana vzorcù pro øízení textu Øízení umístìní textového pole Úprava velikosti obrazce s vloženým textem Øízení velikosti textového pole Øízení velikosti obrazce podle množství obsaženého textu Øízení velikosti obrazce podle obsahu textu Zmìna velikosti fontu pøi úpravì velikosti obrazce Øízení otáèení textu Gravitaèní vzorce Vyrovnávací vzorce pro hladinový text v

5 Øízení velikosti textového pole: pøíklady Øízení šíøky hladinového textového pole Øízení šíøky hladinového textového pole s posunutím Øízení textu ve skupinì Zobrazení a formátování výsledku vzorce Zobrazení šíøky obrazce v rùzných jednotkách Zobrazení úhlových hodnot Formátování øetìzcù a textových výstupù Užití funkce FORMAT Zobrazení obsahu zákaznického pole Testování vzorcù pro øízení textových polí Kapitola 7 Práce se styly, formáty a barvami 137 Práce se styly ve výkresové stránce Nastavení základních stylù ve výkresu Vytvoøení nového stylu Úprava formátování bìžných a vzorových obrazcù Zmìna formátování obrazcù úpravou stylu Zmìna formátování vzorového obrazce v samostatné knihovnì Zmìna formátování všech instancí vzorového obrazce Práce s barvami ve stylech, obrazcích a souborech Sjednocení palety barev všech dokumentù Nastavení barvy pomocí vzorce ShapeSheet Užití stylù v knihovnách a pøedlohách dokumentù Jednotnost stylù v dokumentech Pravidla pro pojmenovávání stylù Ochrana lokálního formátování obrazce Vytváøení zákaznických vzorù Návrh zákaznických vzorù výplnì Návrh zákaznických vzorù èar Návrh zákaznického zakonèení èar Kapitola 8 Nastavení mìøítka, pøichytávání a zarovnávání 159 Volba vhodného mìøítka kreslení Volba mìøítka vzorového obrazce Urèení vhodného mìøítka vzorového obrazce Nastavení mìøítka vzorového obrazce Obrazce bez mìøítka Otáèení stránek Volba kreslicí møížky Nastavení kreslicí møížky v pøedloze dokumentu Vytvoøení vzorového obrazce pro použití v kreslicí møížce Vzorce pro uložení kreslicí møížky vi

6 Vytváøení obrazcù pøichytávaných ke kreslicí møížce Nastavení výbìrového rámu obrazce Uzavøení obrazce do vìtšího výbìrového rámu Zákaznické úpravy výbìrového rámu Zmìna výbìrového rámu u 1D obrazcù Zarovnávání obrazcù k vodítkùm a vodicím bodùm Vodítka v otoèené stránce Seskupení vodítka s obrazci Kapitola 9 Závìreèné úpravy knihoven a pøedloh dokumentù 175 Postup pøi vývoji obrazce Vytvoøení nápovìdy obrazce Pøiøazení nápovìdy k obrazci Instalace souboru nápovìdy obrazce Testování nápovìdy obrazce Vývoj zákaznických øešení pro rùzné poèítaèové systémy Typy grafických karet Navrhování obrazcù z hlediska tisku Kontrola vzorových obrazcù Kontrola konzistence vzorových obrazcù Kontrola vzorového obrazce v kreslicím oknì Odzkoušení mìøítka vzorového obrazce Dokonèení a testování knihovny Uspoøádání vzorových obrazcù v knihovnì Koneèné úpravy knihoven Testování knihoven Dokonèení a testování pøedlohy dokumentu Dokonèení pøedlohy dokumentu Testování pøedlohy dokumentu Instalace knihoven a pøedloh dokumentù Ochrana knihoven a pøedloh dokumentù ÈÁST III Rozšíøení Visio pomocí Automation 195 Kapitola 10 Visio a Automation 197 Co je Automation? Postup tvorby øešení Automation v prostøedí Visio Obrazce SmartShapes Poskytnutí pøedlohy dokumentu Vybudování programu Volba typu programu vii

7 Kapitola 11 Užití objektù Visio 205 Objektový model Visio Pøístup k objektùm prostøednictvím vlastností Zjištìní názvu dokumentu: pøíklad Vytvoøení jednoduchého výkresu: pøíklad Získávání a uvolòování objektù Deklarace objektových promìnných Globální objekt Visio Objekt ThisDocument Získávání objektù Visio Odkazy na objekty z kolekce Opakování operace uvnitø kolekce Uvolnìní objektu Užití vlastností a metod Deklarování promìnných pro návratové hodnoty a parametry Užití vlastností Užití metod Užití pøednastavené vlastnosti objektu Složené odkazy Použití souborù VBA z instalaèního CD Visio Zpracování chyb Ovìøení podmínek nutných k bìhu programu Ovìøení existence objektu pøed jeho uvolnìním Ovìøení úspìšného vykonání procedury Zjištìní typu chyby Omezení oboru platnosti a doby platnosti objektové promìnné Kapitola 12 Tvorba výkresu Visio z programu 229 Umís ování vzorových obrazcù ve výkresu Získání pøístupu ke knihovnì Získání odkazu na vzorový obrazec Získání odkazu na výkresovou stránku Umístìní instance vzorového obrazce ve stránce Pøidávání textu do obrazcù Tisk a ukládání dokumentù Tisk dokumentù a stránek Ukládání dokumentù Visio Tvorba výkresù s propojenými obrazci Volba propojovacího obrazce Získání odkazu na objekt Cell Pøipojení obrazce k jinému obrazci Volba místa pøipojení Propojování obrazcù ve schématu organizaèní struktury: pøíklad viii

8 Urèování pozice obrazcù Rozmístìní obrazcù ve výkresu: pøíklad Umístìní obrazcù v organizaèním schématu: pøíklad Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Otevøení databáze Umístìní vzorového obrazce Ethernet Obnovování obsahu obrazovky Umístìní uzlu sí ového diagramu Oznaèení uzlu Pøipojení uzlu k obrazci Ethernet Formátování oznaèení uzlu Kapitola 13 Získávání informací z výkresù Visio 253 Získávání informací z dokumentù a výkresových stránek Získání aktuální stránky Získání dokumentu Získávání informací o dokumentech Visio Získání bìžných výkresových stránek a stránek pozadí Získávání informací o stránkách Získávání informací z obrazcù Získání obrazce Urèení typu obrazce Získání textu obrazce Získání bunìk obrazcù Získání výsledku vzorce Získávání informací z výkresu s propojenými obrazci Získání objektu Connect Získání vlastností objektu Connect Zjištìní struktury propojení ve výkresu: pøíklad Ukládání dat Visio Naèítání a ukládání textu Naèítání a ukládání èíselných hodnot Ukládání dat z výkresu Visio do databáze: pøíklad Kapitola 14 Práce s výkresy a obrazci 279 Vytváøení a úpravy bìžných stránek a stránek pozadí Pøidání stránek do výkresu Tvorba a pøiøazení stránek pozadí Úprava nastavení stránky Nastavení bìžných stránek a stránek pozadí: pøíklad ix

9 Práce s vrstvami Zjištìní vrstev ve výkresové stránce a vzorovém obrazci Zjištìní vrstev, do nichž je obrazec pøiøazen Pøiøazení a odstranìní obrazcù z vrstev Pøidání a odstranìní vrstev ze stránky a vzorového obrazce Zmìna nastavení vrstev Vytváøení a uplatòování stylù Zjištìní stylù v dokumentu Použití stylù v obrazcích Ochrana lokálního formátování Vytvoøení stylu Úprava vlastností stylu Vytváøení a úpravy obrazcù Kreslení nových obrazcù Kopírování, vyjímání, odstraòování a duplikování obrazcù Vytváøení skupin Vytváøení vzorových obrazcù Práce s vybranými obrazci Práce se vzorci Získání objektu Cell Úprava vzorce buòky Nahrazení vzorce výslednou hodnotou Pøepisování chránìných vzorcù Pøemístìní obrazcù užitím vzorcù: pøíklad Úpravy oddílù a øádkù tabulky ShapeSheet Pøidávání oddílù a øádkù Odstraòování oddílù a øádkù Zmìna typu segmentu Práce se zdìdìnými daty Opakování operace nad oddíly a øádky Pøidání oddílu Geometry do tabulky ShapeSheet: pøíklad Pøiøazování dat obrazcùm Práce s uživatelsky definovanými buòkami a zákaznickými poli Generování a používání jedineèného identifikaèního èísla Kapitola 15 Zpracování událostí v prostøedí Visio 315 Zpracování událostí pomocí vzorcù tabulky ShapeSheet Události, které spouští vyhodnocení vzorce Funkce ve vzorcích svázaných s událostmi Psaní kódu pro obsluhu události Deklarování promìnné s atributem with events Zpracování událostí pomocí pøijímacího objektu x

10 Zpracování událostí pomocí objektù Event Volba oboru platnosti události Volba akce po výskytu události Užití kódu události Vytvoøení objektu Event pro spouštìní podpùrných programù Vytváøení objektu Event pro posílání zpráv Získávání informací o událostech Kapitola 16 Zákaznické úpravy uživatelského prostøedí Visio 333 Možné úpravy uživatelského rozhraní Postup pøi zmìnách uživatelského rozhraní Rozdíly mezi úpravou základního a zákaznického uživatelského prostøedí Visio Øízení oboru platnosti uživatelského prostøedí Øízení perzistence uživatelského rozhraní Provádìní zmìn uživatelského prostøedí Visio Získání objektu uživatelského rozhraní Získání objektu MenuSet, ToolbarSet, AccelTable a StatusBar Pøidání menu a položky menu Pøidání panelu nástrojù Nastavení vlastností položky Odstranìní položky z uživatelského rozhraní Odstranìní tlaèítka z panelu nástrojù Odstranìní klávesové zkratky Uplatnìní zákaznického uživatelského rozhraní Uplatnìní zákaznických úprav uživatelského rozhraní Vytvoøení, uložení a zavedení souboru zákaznického uživatelského rozhraní Obnova zabudovaného uživatelského rozhraní v programu Visio Kapitola 17 Spouštìní a distribuce zákaznického øešení 359 Instalace zákaznického øešení Visio Volba umístìní souborù Cesty a složky v programu Visio Spouštìní zákaznického programu Distribuce programu Distribuce programù VBA Dùležité licenèní informace Kapitola 18 Užití ovládacích prvkù ActiveX v zákaznických øešeních Visio 369 Vkládání ovládacích prvkù ActiveX do výkresu Visio Režim návrhu Vložení ovládacího prvku do výkresu Ochrana ovládacích prvkù proti nežádoucím zmìnám xi

11 Zpracování událostí ovládacích prvkù Práce s ovládací prvky za bìhu Názvy ovládacích prvkù Získání ovládacího prvku z kolekce OLEObjects Distribuce ovládacích prvkù v zákaznickém øešení Visio Výpis obrazcù a zákaznických polí pomocí ovládacích prvkù: pøíklad Kapitola 19 Programování Visio pomocí Visual Basicu 379 Objektový model Visio Získání instance Visio Získání aktivní instance Visio Vytvoøení objektu aplikace Vytváøení dokumentu Visio Zpracování chyb Ovìøení, zda program bìží v pøedpokládaných podmínkách: pøíklad Interpretace identifikaèního øetìzce pøedávaného programu Spolupráce s dalšími programy Užití typové knihovny Visio Typová knihovna Visio a soubor VISCONST.BAS Užití globálních konstant Užití souborù Visual Basicu Pøechod z Visual Basicu do VBA Kapitola 20 Programování Visio pomocí C Jak Visio poskytuje objekty Podpora C++ v prostøedí Visio Užití obalových tøíd Rozhraní obalových tøíd Získání objektu Visio Application Návratové hodnoty metod Visio Parametry pøedávané metodám Visio Zpracování událostí Visio v programech C Použití pøijímacích objektù Použití tøídy CVisioAddonSink Knihovny Visio (VSL) Výhody knihoven Visio Architektura knihovny Visio Deklarace a registrace podpùrného programu Spouštìní podpùrných programù xii

12 ÈÁST IV Pøílohy Pøíloha A Oblouky a køivky v prostøedí Visio 419 O obloucích Kruhové oblouky Eliptické oblouky Užiteèné vzorce pro øízení obloukù Práce s køivkami Základní informace o køivkách O periodických a neperiodických køivkách Organizace definièních dat køivky v tabulce ShapeSheet Vytvoøení køivky v tabulce ShapeSheet: pøíklad Pøíloha B Oddíly tabulky ShapeSheet, názvy bunìk a pøehled konstant 429 Oddíly a buòky obrazcù Oddíly a buòky stránek Buòky tabulátorù a typy øádkù Konstanty pro obecné použití Konstanty umístìní oddílu a øádku Konstanty pro identifikaci chyb Pøíloha C Malý GLOSÁØ k nìkterým použitým pojmùm 443 Rejstøík 455 xiii

13 Pár slov o knize Jedná se o pøeklad originálního manuálu Developing Visio Solutions pro Visio 5.0, doplnìný informacemi o novinkách nejnovìjší verze Visio Pøi pøekladu byla vìnována mimoøádná pozornost uvedeným pøíkladùm a postupùm. Tak se podaøilo odstranit i nìkolik chybièek, které se do anglického originálu vloudily. Anglický manuál Developing Visio Solutions byl v tištìné podobì dodáván k verzím Visio 5.0 Technical a Professional, v elektronické podobì byl rovnìž k dispozici na instalaèním CD všech verzí. Pro nové verze Visio 2000 byl manuál Developing Visio Solutions podstatnì rozšíøen, a to na úkor uživatelské pøíruèky. Vývojáøùm je k dispozici pouze v elektronické podobì na originálním instalaèním CD. Protože jsme již v nakladatelství BEN technická literatura vydali obsáhlou uživatelskou pøíruèku k verzím Visio 5.0 (a to je podle našeho nározu na 95 % shodné s verzemi Visio 2000), zdálo se nám zbyteèné duplovat informace zveøejnìné v anglickém manuálu Developing Visio Solutions pro Visio 2000 na úkor zvìtšení rozsahu (snížení pøehlednosti informací), ceny a také pravdìpodobného prodloužení termínu vydání. Visio prodìlalo od svých prvních verzí opravdu bouølivý vývoj a jeho souèasné verze dávají nebývalé možnosti v automatizaci nìkterých postupù pøi kreslení a propojení s databázemi i s Internetem. Pøedkládaná kniha na mnoha pøíkladech vysvìtluje a demonstruje jak efektivnì využít mocné nástroje obsažené v tomto geniálním programu. xiv