Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie...pohyb v tabulce, práce s oblastí, formát buòky, zadávání vzorcù, grafy, úprava tabulky, vzhled stránky, názvy bunìk, podmínìný formát, práce s listy, seznamy, pøíèky...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Tabulkové kalkulátory (procesory) jsou programy, urèené hlavnì pro zpracování èíselných údajù. Ty se zpracovávají ve formì tabulky, kde je mo né do jednotlivých bunìk zadávat text nebo èíslo. Do buòky je také mo né vlo it vzorec, podle kterého se na základì obsahu jiných bunìk spoèítá hodnota této buòky. Vazby mezi buòkami jsou stále zachovány a zmìna obsahu buòky (na ni se odkazuje vzorec) automaticky zmìní i výsledky výpoètù. V souèasnosti je nejpou ívanìjším tabulkovým kalkulátorem Microsoft Excel. Ten je prodáván buï samostatnì, nebo jako souèást celého balíku kanceláøských programù pod názvem Microsoft Office. Balík dále obsahuje program Microsoft Word (textový editor), Microsoft PowerPoint (program pro tvorbu prezentací), Microsoft Outlook (klient elektronické pošty a plánovací kalendáø), pøípadnì Microsoft Access (databázový program) nebo Microsoft FrontPage (program pro tvorbu internetových prezentací). Podobné slu by vám mohou nabídnout obdobné balíky jiných firem, dnes hlavnì produkt PCsuite nebo OpenOffice. Další obsah pøíruèky popisuje práci s programem Microsoft Excel (dále jen Excel). Princip ostatních tabulkových kalkulátorù je stejný a podobné je i jejich ovládání. Program Excel se spouští výbìrem zástupce stejného jména (Microsoft Excel) v nabídce Start Programy. Po spuštìní se otevøe okno programu a v nìm nová prázdná tabulka (pod prozatímním názvem Sešit1). Nad tabulkou je nabídkový pruh, který obsahuje v jednotlivých nabídkách pøíkazy programu. Dále to jsou panely nástrojù s ikonami èasto pou ívaných pøíkazù a øádek vzorcù s polem názvù. Na spodním okraji tabulky jsou zálo ky jednotlivých listù sešitu. Práce se soubory Pro otevøení ji existující tabulky (sešitu) je mo né pou ít pøíkaz Otevøít v nabídce Soubor. Po jeho výbìru se zobrazí okno, ve kterém je mo né v horní èásti vybrat disk, jeho obsah se zobrazí v hlavním oknì. Zde je mo né dále vybrat konkrétní slo ku (poklepáním se otevøe) a takto postupnì vyhledat soubor s tabulkou. Poklepáním na jeho ikonu (nebo zvýraznìním kliknutím a výbìrem tlaèítka Otevøít) se soubor otevøe a je mo né s ním pracovat. Soubory obsahující tabulku, vytvoøenou v programu Excel mají pøíponu XLS (ikona ve tvaru listu papíru se symbolem ve tvaru písmene X). Pokud se potøebujete dostat do nadøízené slo ky, staèí vybrat ikonu O úroveò výš (na panelu v horní èásti okna). Pokud jste se souborem v poslední dobì pracovali, bude pravdìpodobnì zobrazen v seznamu nìkolika naposledy otevøených souborù ve spodní èásti nabídky Soubor a staèí ho jen kliknutím myší vybrat. Naposledy otevøený soubor lze také otevøít z nabídky Start Dokumenty jeho vybráním mezi ostatními polo kami. Jinou mo ností otevøení je otevøít soubor z okna Tento poèítaè (nebo Prùzkumník Windows). Zde mù ete procházet obsah jednotlivých diskù a slo ek a pokud vidíte ikonu souboru tabulky (XLS), staèí na ni poklepat. Tím se spustí program Excel a v nìm se tabulka otevøe. Pro vytvoøení nové tabulky potøebujete èasto vyjít z nìjaké ji hotové tabulky. V takovém pøípadì je vhodné po otevøení takové tabulky pou ít pøíkaz Ulo it jako... v nabídce Soubor. V zobrazeném oknì je nutné vybrat jinou slo ku (pøípadnì disk) nebo zadat jiné jméno (po kliknutí myší v poli Název souboru). Kopie souboru vytvoøená volbou Ulo it jako... pod jiným názvem (zobrazeno v záhlaví okna) 1

4 Po potvrzení se vytvoøí nová kopie právì otevøeného souboru pod novým názvem nebo v jiné slo ce. S touto novou kopií lze okam itì pracovat, pøièem pùvodní tabulka zùstává beze zmìny. Pohyb v tabulce V tabulce je v dy nìjaká buòka aktivní (vybraná) a s touto buòkou právì pracujete. Pokud chcete pracovat s jinou buòkou, musíte ji vybrat. To lze provést myší kliknutím do pøíslušné buòky (kurzor myši je ve tvaru obrysu køí e). Obrys buòky je zvýraznìn silnìjším rámeèkem a její adresa je vypsána nad tabulkou v levé èásti øádku vzorcù. Pro výbìr jiné buòky (pøesun) je také mo né pou ít kurzorové klávesy. Adresa buòky se skládá z oznaèení sloupce (písmeno abecedy) a øádku (èíslice), ve kterém se nachází (napøíklad C3). Do vybrané buòky je mo né zadat hodnotu. Staèí zaèít psát písmena nebo èíslice a tyto znaky se hned zobrazují v pøíslušné buòce s textovým kurzorem a zároveò v øádku vzorcù (nad tabulkou). Tento re im editace buòky je nutné pøed další prací ukonèit potvrzením klávesou ENTER, kurzorovými šipkami nebo kliknutím myší do jiné buòky. Bez potvrzení lze ukonèit re im editace klávesou ESC. Pokud chcete zadat do té e buòky jinou hodnotu, staèí ji oznaèit, zadat obsah a potvrdit. Po výbìru buòky je její obsah zobrazen v øádku vzorcù, kde je také mo né po kliknutí obsah upravit. Pro opravu obsahu buòky, mù ete také po jejím výbìru myší stisknout klávesu F2 a potom obsah buòky upravit.. Práce s oblastí S více buòkami lze pracovat najednou pokud jsou oznaèeny jako oblast. To lze provést pomocí myši nebo klávesnice. Po najetí myší (kurzor ve tvaru køí e) do poèáteèní buòky stisknete a dr íte levé tlaèítko myši a táhnete myší v øádku nebo sloupci (tím se oznaèuje pøíslušná èást øádku nebo sloupce), pøípadnì oznaèíte obdélníkovou oblast. Vybraná oblast je také zvýraznìna silnìjším obrysem. Všechny oznaèené buòky jsou také zbarveny èernì (inverzní barvou) kromì první (ta oznaèuje poèátek výbìru). Pro oznaèení celého sloupce lze kliknout na jeho záhlaví (oznaèení názvu, písmeno). Ta ením myší pøes oznaèení sloupcù se oznaèí více sloupcù. Obdobnì jako sloupce lze vybrat øádky. Pomocí klávesnice je mo ný výbìr oblasti kurzorovými klávesami pøi stisknuté klávese SHIFT. Najednou je mo né oznaèit i nìkolik rùzných bunìk nebo oblastí (nesouvislou oblast). K tomu slou í klávesa CTRL, kterou je nutné dr et stisknutou pøi pøidávání do výbìru. S vybranou buòkou nebo oblastí je mo né pracovat. Pro vymazání obsahu staèí pou ít klávesu DELETE. Pøesunout oblast je mo né ta ením myší za rámeèek vybraných bunìk (kurzor ve tvaru šipky). Kopírovat lze stiskem a dr ením klávesy CTRL pøi ta ení nebo táhnout pravým tlaèítkem myši a po jeho uvolnìní vybrat operaci. Oznaèenou oblast je mo né vyplnit stejnými hodnotami. Staèí zadat hodnotu do jedné buòky a potom touto hodnotou vyplnit sousední buòky (v øádku nebo sloupci). K tomu slou í úchyt buòky (malý èerný ètvereèek v pravém dolním rohu). Po najetí myší na nìj (kurzor ve tvaru jednoduchého køí e) je mo né ta ením oznaèit oblast sousedních bunìk. Po uvolnìní tlaèítka je tato oblast vyplnìna hodnotou první buòky. Pokud rozta ení oblasti provedete pravým tlaèítkem myši za úchyt, je mo né její vyplnìní urèitou posloupností hodnot. Po uvolnìní tlaèítka je tøeba vybrat volbu Vyplnit øady a program do vyznaèené oblasti vypíše postupnì rostoucí hodnoty od èísla v první buòce. Pokud chcete zadat jinou posloupnost, tak je nutné po rozta ení oblasti pravým tlaèítkem myši vybrat volbu Øady Po výbìru této volby se zobrazí tabulka, kde je mo né zadat typ øady - lineární (aritmetická, rozdíl dvou 2

5 sousedních hodnot je konstantní) nebo rùstová (geometrická, podíl dvou sousedních hodnot konstantní), pøípadnì kalendáøní. Také je mo né zadat krok a koneènou hodnotu. Formát buòky Pro jednotlivé buòky mù ete nastavit zpùsob zobrazení èíselných hodnot a další vlastnosti. Nastavují se v nabídce Formát Buòky pro vybranou buòku nebo oblast. Zde jsou nejdùle itìjší nastavení v zálo ce Èíslo, kde mù ete vybrat typ dat. V pøípadì èíselné hodnoty je mo né nastavit poèet desetinných míst, v pøípadì cenového údaje symbol mìny a poèet míst, u datumu zpùsob jeho zobrazení.v dalších zálo kách je mo né nastavit zpùsob umístìní hodnoty (zálo ka Zarovnání), ohranièující èáry (zálo ka Ohranièení), vlastnosti písma nebo barevné výplnì (zálo ka Vzorky). Vlastní hodnota buòky a její formát jsou dvì víceménì nezávislé velièiny. Vymazáním hodnoty (klávesou DELETE) zùstává v buòce stále nastavený její formát. Pokud chcete vymazat formát, musíte pou ít v nabídce Úpravy Vymazat pøíkaz Formáty. Nìkteré formáty se automaticky nastaví pøi zadání urèitých hodnot. Pokud napøíklad zadáte hodnotu ve tvaru , program takový zápis vyhodnotí jako hodnotu datumu a nastaví základní formát datumu (zapsaná hodnota se zobrazí jako ). Je vhodné v dy zadávat jen konkrétní èíselné hodnoty bunìk a zpùsob jejich zobrazení nastavit prostøednictvím jejich formátu. Napøíklad zadat 26,5 a nastavit formát èísla mìna (rychleji ikonou Mìna na panelu nástrojù) pak program zobrazí zapsanou hodnotu jako 26,50 Kè. Pokud se sna íte toto zapsat ruènì, tak program nebude moci s hodnotou této buòky provádìt výpoèty, proto e ji pova uje za nìjaký text, namísto konkrétního èísla. Proto také s datumem program pracuje jako s konkrétním èíslem. Ka dý den v kalendáøi má své poøadové èíslo, poèínaje datem 1. ledna 1900 (to má hodnotu 1). V nìkterých pøípadech jsou místo èíselných hodnot zobrazeny znaky ###. To znamená, e šíøka sloupce nestaèí pro zobrazení celé èíselné hodnoty. Potom je nutné zmìnit šíøku najetím myší do záhlaví sloupcù na hranici pøíslušného sloupce (kurzor ve tvaru oboustranné šipky) a ta ením ji upravit. Mù ete také nechat program automaticky upravit šíøku sloupcù z nabídky Formát Sloupec pøíkazem Pøizpùsobit. Program potom sám podle obsahu vybrané buòky nastaví šíøku (pokud je vybraná oblast bunìk, tak podle buòky s nejdelším obsahem). Zadávání vzorcù Do buòky je mo né zadat vzorec podle, kterého bude spoèítána hodnota buòky. Pøi zadávání vzorcù je vhodné dodr ovat tento postup: 1. Nastavit kurzor do buòky kde má být výsledek 2. Vybrat operaci, která se má provést 3. Zadat argumenty funkce (hodnoty, se kterými se bude poèítat) Ka dý vzorec zaèíná znakem =. Vzorec je mo né zadat pøímým zapsáním pomocí matematických operátorù (sèítání +, odèítání -, násobení *, dìlení /, umocòování ^). Pro slo- itìjší výpoèty lze pou ít pøipravené funkce. Pro vlo ení funkce do buòky vyberte pøíkaz 3

6 Funkce v nabídce Vlo it (nebo ikonou fx v øádku vzorcù). Ve vzorci je mo né odkazovat se na hodnoty jiných bunìk zapsáním jejich adresy. Napøíklad pokud do buòky C2 vlo íte vzorec =A2*B2 (obsahují hodnoty 12 a 8), tak po potvrzení se v této buòce zobrazí hodnota 96. Do vzorce lze zadat adresy bunìk jejich vypsáním, nebo kliknutím myši na tuto buòku (tím se automaticky do vzorce zapíše její adresa). Buòku s vlo eným vzorcem je mo né zkopírovat. Pøitom se nekopíruje výsledek výpoètu, ale právì vzorec. Pøi zkopírování vzorce se zmìní i odkazy na adresy bunìk v nìm, proto e se poèítá s relativními adresami. To znamená, e pokud v pùvodním vzorci se poèítá s adresou buòky nad vzorcem, tak po zkopírování vzorce na jiné místo bude ve vzorci zase poèítáno s adresou buòky nad ním. Napøíklad v tabulce máte souèet hodnot v prvním øádku a v dalších øádcích chcete provést stejnou operaci. Potom staèí zkopírovat vzorec (nejlépe pomocí úchytu buòky) do dalších øádkù. V nìkterých pøípadech je ale potøeba, aby se adresy bunìk pøi kopírování vzorcù nemìnily. Potom je potøeba pou ít absolutní adresy. Toho dosáhnete úpravou vzorce, kde do adresy buòky pøidáte znaky $. Pøíklad 1: V tabulce potøebujete nìkteré hodnoty pøepoèítávat urèitým koeficientem. 1. Vyplníte tabulku hodnotami 2. V prvním øádku zadáte vzorec =A2*B$2 a potvrdíte 3. Tuto buòku zkopírujete do dalších øádkù adresa nìjaké buòky nemìnila pøi kopírování do dalších sloupcù, tak musíte zadat ve vzorci u této adresy symbol $ pøed písmeno. V pøípadì, e nechcete zmìnu adresy buòky mìnit pøi kopírování vùbec (ani v øádku ani ve sloupci), je nutné zadat symbol $ jak pøed písmeno, tak pøed èíslo (napøíklad $B$2). Symbol $ mù ete zadat po pøepnutí na anglickou klávesnici. To je mo né pomocí myši kliknutím na indikátor klávesnice (modré pole úplnì vpravo dole na hlavním panelu) a výbìrem jazyku Angliètina nebo také kombinací kláves Levý ALT + Levý SHIFT. Symbol $ je mo né zadat i pøímo zadáním jeho kódu na numerické klávesnici pøi stisknuté klávese ALT (v tomto pøípadì ALT + 36). Grafy Pøed vytváøením grafu je vhodné rozmyslet si a vybrat, které hodnoty chcete do grafu vynést. Napøíklad pro výseèový graf (koláèový) má význam vybrat buòky pouze v jednom øádku nebo sloupci (proto e do tohoto typu grafu nelze zobrazit více øad jako do sloupcového). Kromì tìchto hodnot je vhodné do výbìru zahrnout názvy jednotlivých sloupcù a øádkù tabulky. Tyto údaje budou potom automaticky pou ity pro popis grafu. Jinak v nìm bude obecnì Øada1, Øada2, co jistì není vhodné. Po výbìru dat je mo né pøímo vybrat pøíkaz Graf v nabídce Vlo it (nebo ikonu Prùvodce grafem na panelu nástrojù). V prvním oknì je mo né vybrat typ grafu a jeho podtyp. Zde máte k dispozici nìkolik desítek mo ností provedení grafu. V druhém oknì je ji vidìt vlastní ukázka vašeho grafu a je pøí- Po zkopírování bude v dalším øádku vzorec =A3*B$2. Adresa první buòky se posunula, ale v adrese druhé buòky se nezmìnila hodnota, proto e symbol $ ve vzorci zajistí, e se druhý index této adresy (èíslo øádku) pøi kopírování do dalších øádkù nebude mìnit. Podobnì pokud budete chtít zajistit, aby se 4

7 padnì mo né upravit vybranou oblast. Dùle itá je v nìkterých pøípadech (u více øad hodnot) volba, kde je mo né zadat, zda data tvoøí øádky nebo sloupce. V dalším oknì je mo né zadat další podrobnosti k zobrazení grafu (názvy, popisky, legenda a další). V posledním oknì rozhodujete o umístìní grafu (buï je na samostatném listu, nebo pøímo u vlastní tabulky). S vlo eným grafem je mo né dále pracovat. Po vybrání grafu (kolem nìj jsou zobrazeny úchopové body, ètvereèky) je mo né jej smazat (klávesou DELETE), mìnit velikost (ta ením za body) pøesunout nebo zkopírovat ta ením myší. Kliknutím na nìkterý prvek grafu (je zvýraznìn úchopovými body) ho lze mìnit. Takto lze tøeba posunout nadpis nebo legendu (nebo je smazat), zmìnit barvy nebo další vlastnosti. Je mo né i mìnit osy, pozadí, nebo barvu jednotlivých øad hodnot. Další nastavení je mo né vyvolat kliknutím pravým tlaèítkem myši na nìkterý prvek grafu. Úprava tabulky Po zadání jednotlivých hodnot a vzorcù je potøeba nastavit grafické ztvárnìní tabulky. To lze provést ruènì postupným nastavením jednotlivých prvkù. Je tøeba nastavit formát èísel, zaokrouhlení, písmo, zarovnání, ohranièení bunìk a vzorky (barevnou výplò) pøíkazem Buòky v nabídce Formát. Není nutné provádìt tato nastavení zvláš pro jednotlivé buòky, ale je výhodné provádìt je najednou pro vybrané oblasti (sloupce, øádky nebo celou tabulku). Také je tøeba nastavit vhodnì šíøku sloupcù (pøípadnì øádkù) tak, aby tabulka byla dostateènì pøehledná, nezabírala mnoho místa a pøitom byly korektnì zobrazeny všechny hodnoty. Pro rychlejší nastavení šíøky sloupce lze vyu ít pøíkaz Sloupec v nabídce Formát. Volbou Pøizpùsobit se nastaví šíøka automaticky podle délky obsahu vybrané buòky (podle buòky s nejdelším obsahem). Pro úpravu tabulky je mo né vyu ít volbu Automatický formát v nabídce Formát. Zde je mo né vybrat si z pøipravených (naformátovaných) tabulek a potom program vìtšinu nastavení provede sám. Pøedtím je ale nutné oznaèit celou tabulku. Vzhled stránky Jakým zpùsobem bude tabulka rozmístìna na listu papíru, okraje a další je mo né nastavit výbìrem pøíkazu Vzhled stránky v nabídce Soubor. Èasto pou ívaná je volba Mìøítko, kde mù ete vybrat mo nost Pøizpùsobit na. Tím zajistíte, e tabulka bude podle potøeby zmenšena nebo zvìtšena tak, aby se vešla na zadaný poèet stránek. V Záhlaví a zápatí mù ete nadefinovat automatické oznaèení na horním (spodním) okraji ka dého listu. Do záhlaví nebo zápatí se vkládají napøíklad údaje o názvu projektu, firmy, autora, datum nebo èíslo stránky, sešitu apod. Specifické parametry pro tisk rozsáhlejších tabulek lze nastavit v zálo ce List. Zde mù ete zadat, e se na ka dém listu mají opakovat konkrétní øádky (sloupce) se záhlavími, pøípadnì poøadí tisku listù. Názvy bunìk Ve vzorcích se pracuje s adresami jednotlivých bunìk (napøíklad B3) nebo oblastí bunìk (napøíklad B3:B7). Pøi práci se slo itìjšími tabulkami je ovšem takové oznaèení trochu nepøehledné. Proto program obsahuje nástroje, které usnadòují kontrolu vazeb mezi vzorci. V nabídce Nástroje jsou Závislosti vzorcù. Pokud se nastavíte na buòku s výsledkem nìjakého výpoètu, tak volbou Pøedchùdci se graficky zobrazí, které buòky ovlivòují tuto hodnotu. Naopak, pokud vyberete po nastavení do buòky volbu Následníci uvidíte, ve kterých buòkách se úpravou její 5

8 hodnoty zmìní výsledky. Pro rychlejší práci s tìmito nástroji je mo né zapnout si panel nástrojù s ikonami tìchto i dalších funkcí. Jinou mo ností je zadat názvy jednotlivých bunìk (nebo oblastí) a do vzorcù místo bì ných adres bunìk dosazovat tyto názvy. Potom napøíklad místo vzorce =B2-C2 mù e být zadáno =pøíjmy-výdaje. Aby bylo mo né názvy vyu ít, je nutné je nìjakým zpùsobem zadat. Nejjednodušší je po oznaèení tabulky (vèetnì názvù pøíslušných øádkù nebo sloupcù) vybrat pøíkaz Vytvoøit v nabídce Vlo it. Název. Pak zadat, které údaje budou pou- ity jako názvy jednotlivých oblastí tabulky. Pøíklad 1: U takovéto tabulky jsou vytvoøeny názvy podle záhlaví jednotlivých øádkù a sloupcù. Pokud chcete vybrat všechny hodnoty ve sloupci Poèet kusù, staèí u pole názvù (v levé èásti øádku vzorcù, kde je zobrazena adresa aktivní buòky) rozvinout seznam a vybrat název. Tím máte rovnou oznaèeny pøíslušné hodnoty a mù ete s nimi pracovat. Pokud chcete zadat vzorec do sloupce celkem, mù ete také vyu ít názvy. Postup je následující: 1. Nastavit se v øádku knihy do sloupce Cena celkem 2. Napsat znak = 3. Do vzorce místo adresy vlo it název volbou Název Vlo it v nabídce Vlo it a výbìrem polo ky Poèet kusù 4. Napsat znak * 5. Vlo it další název Cena za kus 6. Potvrdit vzorec (=Poèet kusù*cena za kus) 7. Do dalších øádkù zkopírovat tento vzorec (úchytem buòky), ve všech øádcích je stejný vzorec, ale v dy program automaticky poèítá pouze s hodnotami v pøíslušném øádku. Jiný zpùsob zadání názvù je po výbìru buòky nebo oblasti vybrat pøíkaz Definovat v nabídce Vlo it Název. Zde je mo né zadat konkrétní název. Podmínìný formát Pomocí tohoto nástroje je mo né nastavit formát bunìk závislý na splnìní nìkterých podmínek. Napøíklad v tabulce pøehledu hospodaøení máte pro jednotlivá období pøíjmy a výdaje. V dalším sloupci je spoèten výsledný zisk v daném období. Zde je potøeba nastavit zvýraznìní záporných hodnot (ztrát). Pokud zvýraznìní budete provádìt bez pomoci Podmínìného formátu, tak byste museli pøi zmìnì hodnot v tabulce zmìnit i formátování bunìk ve sloupci. Proto je vhodné pro tyto buòky nastavit Podmínìný formát. Buòky, pro které potøebujete nastavit formát vyberete jako oblast. Potom zvolíte pøíkaz Podmínìné formátování v nabídce Formát. V zobrazeném oknì zvolíte podmínku, která musí být splnìna a také formát buòky, který bude nastaven pøi splnìní této podmínky. Pomocí tlaèítka Pøidat v tomto oknì mù ete pøidávat více podmínek a k nim pøiøazených formátù. Takto nastavené podmínky zajistí, e v pøípadì záporné hodnoty bude buòka vyplnìna èervenou barvou a v pøípadì, e její hodnota bude vìtší nebo rovna nule bude buòka vyplnìna modrou barvou. V pøípadì zmìny 6

9 hodnot se automaticky zmìní i formát. Práce s listy V sešitu tabulky mù ete mít více listù. Jejich zálo ky jsou na spodním okraji tabulky (mají jména List1 a List3). Pro zobrazení obsahu listu staèí kliknout na jeho zálo ku. Jejich názvy mù ete mìnit poklepáním myší na název. Potom zadáte nové jméno a potvrdíte (klávesou ENTER). Listy mù ete pøidávat pøíkazem List v nabídce Vlo it. Odstranìní listu lze provést pøíkazem Odstranit list v nabídce Úpravy (nebo kliknutím pravým tlaèítkem myši na pøíslušnou zálo ku). Najedete-li myší na zálo ku listu a ta ením (u kurzoru je symbol listu papíru a šipka ukazuje novou polohu) mù ete zmìnit jejich poøadí (pøesunout). Pokud nechcete pøesouvat, ale chcete vytvoøit kopii listu (vèetnì celého obsahu) stisknìte a dr te v prùbìhu pøetahování klávesu CTRL (u kurzoru je navíc symbol +). Pøípadnì je mo né na pøíslušnou zálo ku kliknout pravým tlaèítkem myši a vybrat z nabídky mo nost Pøesunout nebo zkopírovat. Pomocí listù je mo né vytváøet i slo itìjší tabulky. Pøíklad: Pøehled prodeje zbo í v prodejnì je jednoduchá tabulka. V pøípadì, e máte více prodejen, potøebujete vést stejné tabulky pro jednotlivé provozovny. Zároveò potøebujete vytvoøit souhrnnou tabulku za všechny provozovny. K tomu lze pou ít listy tabulky a tím zavést do tabulky tøetí rozmìr. Postup je následující: 1. Vytvoøíte jednoduchou tabulku pro jednu prodejnu, vèetnì vzorcù a formátování tabulky (pøípadnì i s grafem) 2. List s vytvoøenou tabulkou postupnì zkopírujte (poèet kopií podle poètu prodejen) 3. Pøejmenujte vhodnì názvy listù 4. V jednotlivých listech vyplòte konkrétní hodnoty 5. Zkopírujte ještì jednou list pro souhrnnou tabulku (nejlépe jako poslední list), pøejmenujte jeho kopii 6. V souhrnné tabulce vyma te hodnoty 7. Do souhrnné tabulky vlo te vzorce pro výpoèet Ve vzorcích je mo né pou ívat odkazy na adresy bunìk z rùzných listù. Pro zadání adresy buòky na jiném listì je nutné navíc tuto adresu doplnit názvem listu s vykøièníkem pøed vlastní adresou. Napøíklad odkaz na buòku B4 na listu s názvem List1 je ve vzorci ve tvaru List1!B4. Tyto adresy lze pøi tvorbì vzorce zadat kliknutím na pøíslušnou buòku po výbìru listu. Proto e máte na všech listech stejnì umístìnou tabulku, lze jednoduše zadat buòku a listy, ze kterých se má pou ít. 8. Nastavte se na buòku, kde má být souèet hodnot z jednotlivých listù 9. Vyberte ikonu Suma (zobrazí se text vzorce =SUMA() 10. Kliknìte na zálo ku listu první prodejny 11. Vyberte odpovídající buòku (zobrazuje se text =SUMA(Prodejna1!B4) 12. Stisknìte a dr te klávesu SHIFT (pro oznaèení rozsahu) a kliknìte na zálo ku poslední prodejny (zobrazuje se =SUMA(Prodejna1:Prodejna5!B4) 13. Potvrïte vzorec klávesou ENTER 14. Do dalších bunìk výsledné tabulky staèí tento vzorec zkopírovat jako v bì né tabulce (nejlépe pomocí úchytu) Tímto zpùsobem je velice rychle vytvoøena tabulka. Seznamy Tabulkové kalkulátory mají propracované nástroje pro práci se seznamy. Je mo né snadno naèíst data z rùzných programù pøíkazem Soubor Otevøít. Zde je nutné vybrat v poli Soubory typu ze kterého programu chcete data naèíst. Podle toho budete dále moci 7

10 upøesnit, jakým zpùsobem budou pøevedena do tabulky. Je také mo né je pøímo v tabulce vytvoøit. Potom lze tato data rùzným zpùsobem øadit nebo zobrazovat. Data mohou být srovnána podle urèitých hledisek. Po oznaèení oblasti je tøeba vybrat pøíkaz Seøadit v nabídce Data. Pokud jste nevybrali celé øádky dat, budete upozornìni, e pokud to nenapravíte, nebudou si po setøídìní data v jednotlivých sloupcích odpovídat V zobrazené tabulce mù ete vybrat, podle kterého sloupce budou data seøazena. Je mo né zadat, zda se jedná o seznam se záhlavím (první øádek jsou názvy dat a nebudou seøazeny) nebo bez záhlaví. Pro rychlejší výbìr z vìtšího mno ství dat je mo né pou ít filtry. S jejich pomocí mù ete doèasnì zobrazit pro vás momentálnì podstatné údaje (zú it zobrazení dat podle zadané podmínky). Po oznaèení tabulky vyberte volbu Automatický filtr v nabídce Data Filtr (je nutné mít seznam se záhlavím, nadpisy jednotlivých sloupcù) a ji mù ete nastavovat filtry. U názvù sloupcù je symbol šipky dolù. Po kliknutí na tuto šipku u vybraného sloupce se vám zobrazí seznam pou itých hodnot v tomto sloupci. Výbìrem pøíslušné polo ky se zobrazí pouze ty øádky seznamu, které obsahují tuto hodnotu. Symbol šipky zmìní barvu na modrou, co vám signalizuje, e pro tento sloupec je zapnutý filtr. Opìtovným výbìrem šipky a volbou Vše se znovu zobrazí všechny záznamy. Vhodnou kombinací filtrù v nìkolika sloupcích mù ete mít ze seznamu nìkolika tisíc polo ek zobrazeno jen nìkolik údajù vyhovujících všem podmínkám. Napøíklad máte seznam adres, v ka dém øádku jedna adresa (Jméno, Pøíjmení, Datum narození, Ulice, Mìsto, ). Po zapnutí automatického filtru a výbìru šipky u sloupce Mìsto mù ete vybrat polo ku Trutnov. Pak jsou zobrazeny pouze øádky, které mají ve sloupci Mìsto údaj Trutnov. Kromì polo ek automatického filtru (seznam všech hodnot ve sloupci) si mù ete nadefinovat vlastní podmínky volbou Vlastní po kliknutí na šipku filtru. V zobrazeném oknì mù ete nadefinovat podmínku pro zobrazení øádku. V prvním poli mù ete zadat podmínku (je rovno, vìtší, obsahuje ) a v druhém poli zadat hodnotu. Takto mù ete zadat dvì podmínky a jejich vztah (volbaa/ Nebo). Napøíklad v pøedchozím pøíkladì seznamu adres byl sloupec Datum narození. Pokud si u tohoto sloupce nadefinujete Vlastní filtr, kde zadáte první podmínku ve tvaru Je vìtší nebo rovno ne a hodnotu a do druhé podmínky Je menší ne a hodnotu Také zaškrtnìte volbu A. Po potvrzení tlaèítkem OK budou v seznamu vypsané pouze ty øádky, v nich je ve sloupci Datum narození hodnota v rozmezí a Pokud chcete filtry úplnì odstranit, staèí znovu vybrat volbu Automatický filtr v nabídce Data Filtr (kde je tato polo ka zatrhnutá). Pøíèky V pøípadì rozsáhlejších tabulek vám pøi pohybu mezi daty bude vadit, e nevidíte stále nadpisy sloupcù nebo øádkù. Proto je mo né nastavit, e tyto údaje mají být v dy zobrazené. Staèí nastavit aktivní buòku za polo ky, které mají být stále zobrazené (napøíklad chcete stále vidìt první dva øádky tabulky a první sloupec, kliknìte tedy do buòky B3). Potom vyberete pøíkaz Ukotvit pøíèky v nabídce Okno. V pøípadì, e chcete pøíèky zrušit, staèí znovu najet na nabídku Okno a vybrat pøíkaz Uvolnit pøíèky. 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) Dodatek OBSAH 13.

Více

Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2.

Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2. Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2. Finance (podvojné úèetnictví) 2.1. Vzorce pøedkontací pro úètování

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více