Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie...pohyb v tabulce, práce s oblastí, formát buòky, zadávání vzorcù, grafy, úprava tabulky, vzhled stránky, názvy bunìk, podmínìný formát, práce s listy, seznamy, pøíèky...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Tabulkové kalkulátory (procesory) jsou programy, urèené hlavnì pro zpracování èíselných údajù. Ty se zpracovávají ve formì tabulky, kde je mo né do jednotlivých bunìk zadávat text nebo èíslo. Do buòky je také mo né vlo it vzorec, podle kterého se na základì obsahu jiných bunìk spoèítá hodnota této buòky. Vazby mezi buòkami jsou stále zachovány a zmìna obsahu buòky (na ni se odkazuje vzorec) automaticky zmìní i výsledky výpoètù. V souèasnosti je nejpou ívanìjším tabulkovým kalkulátorem Microsoft Excel. Ten je prodáván buï samostatnì, nebo jako souèást celého balíku kanceláøských programù pod názvem Microsoft Office. Balík dále obsahuje program Microsoft Word (textový editor), Microsoft PowerPoint (program pro tvorbu prezentací), Microsoft Outlook (klient elektronické pošty a plánovací kalendáø), pøípadnì Microsoft Access (databázový program) nebo Microsoft FrontPage (program pro tvorbu internetových prezentací). Podobné slu by vám mohou nabídnout obdobné balíky jiných firem, dnes hlavnì produkt PCsuite nebo OpenOffice. Další obsah pøíruèky popisuje práci s programem Microsoft Excel (dále jen Excel). Princip ostatních tabulkových kalkulátorù je stejný a podobné je i jejich ovládání. Program Excel se spouští výbìrem zástupce stejného jména (Microsoft Excel) v nabídce Start Programy. Po spuštìní se otevøe okno programu a v nìm nová prázdná tabulka (pod prozatímním názvem Sešit1). Nad tabulkou je nabídkový pruh, který obsahuje v jednotlivých nabídkách pøíkazy programu. Dále to jsou panely nástrojù s ikonami èasto pou ívaných pøíkazù a øádek vzorcù s polem názvù. Na spodním okraji tabulky jsou zálo ky jednotlivých listù sešitu. Práce se soubory Pro otevøení ji existující tabulky (sešitu) je mo né pou ít pøíkaz Otevøít v nabídce Soubor. Po jeho výbìru se zobrazí okno, ve kterém je mo né v horní èásti vybrat disk, jeho obsah se zobrazí v hlavním oknì. Zde je mo né dále vybrat konkrétní slo ku (poklepáním se otevøe) a takto postupnì vyhledat soubor s tabulkou. Poklepáním na jeho ikonu (nebo zvýraznìním kliknutím a výbìrem tlaèítka Otevøít) se soubor otevøe a je mo né s ním pracovat. Soubory obsahující tabulku, vytvoøenou v programu Excel mají pøíponu XLS (ikona ve tvaru listu papíru se symbolem ve tvaru písmene X). Pokud se potøebujete dostat do nadøízené slo ky, staèí vybrat ikonu O úroveò výš (na panelu v horní èásti okna). Pokud jste se souborem v poslední dobì pracovali, bude pravdìpodobnì zobrazen v seznamu nìkolika naposledy otevøených souborù ve spodní èásti nabídky Soubor a staèí ho jen kliknutím myší vybrat. Naposledy otevøený soubor lze také otevøít z nabídky Start Dokumenty jeho vybráním mezi ostatními polo kami. Jinou mo ností otevøení je otevøít soubor z okna Tento poèítaè (nebo Prùzkumník Windows). Zde mù ete procházet obsah jednotlivých diskù a slo ek a pokud vidíte ikonu souboru tabulky (XLS), staèí na ni poklepat. Tím se spustí program Excel a v nìm se tabulka otevøe. Pro vytvoøení nové tabulky potøebujete èasto vyjít z nìjaké ji hotové tabulky. V takovém pøípadì je vhodné po otevøení takové tabulky pou ít pøíkaz Ulo it jako... v nabídce Soubor. V zobrazeném oknì je nutné vybrat jinou slo ku (pøípadnì disk) nebo zadat jiné jméno (po kliknutí myší v poli Název souboru). Kopie souboru vytvoøená volbou Ulo it jako... pod jiným názvem (zobrazeno v záhlaví okna) 1

4 Po potvrzení se vytvoøí nová kopie právì otevøeného souboru pod novým názvem nebo v jiné slo ce. S touto novou kopií lze okam itì pracovat, pøièem pùvodní tabulka zùstává beze zmìny. Pohyb v tabulce V tabulce je v dy nìjaká buòka aktivní (vybraná) a s touto buòkou právì pracujete. Pokud chcete pracovat s jinou buòkou, musíte ji vybrat. To lze provést myší kliknutím do pøíslušné buòky (kurzor myši je ve tvaru obrysu køí e). Obrys buòky je zvýraznìn silnìjším rámeèkem a její adresa je vypsána nad tabulkou v levé èásti øádku vzorcù. Pro výbìr jiné buòky (pøesun) je také mo né pou ít kurzorové klávesy. Adresa buòky se skládá z oznaèení sloupce (písmeno abecedy) a øádku (èíslice), ve kterém se nachází (napøíklad C3). Do vybrané buòky je mo né zadat hodnotu. Staèí zaèít psát písmena nebo èíslice a tyto znaky se hned zobrazují v pøíslušné buòce s textovým kurzorem a zároveò v øádku vzorcù (nad tabulkou). Tento re im editace buòky je nutné pøed další prací ukonèit potvrzením klávesou ENTER, kurzorovými šipkami nebo kliknutím myší do jiné buòky. Bez potvrzení lze ukonèit re im editace klávesou ESC. Pokud chcete zadat do té e buòky jinou hodnotu, staèí ji oznaèit, zadat obsah a potvrdit. Po výbìru buòky je její obsah zobrazen v øádku vzorcù, kde je také mo né po kliknutí obsah upravit. Pro opravu obsahu buòky, mù ete také po jejím výbìru myší stisknout klávesu F2 a potom obsah buòky upravit.. Práce s oblastí S více buòkami lze pracovat najednou pokud jsou oznaèeny jako oblast. To lze provést pomocí myši nebo klávesnice. Po najetí myší (kurzor ve tvaru køí e) do poèáteèní buòky stisknete a dr íte levé tlaèítko myši a táhnete myší v øádku nebo sloupci (tím se oznaèuje pøíslušná èást øádku nebo sloupce), pøípadnì oznaèíte obdélníkovou oblast. Vybraná oblast je také zvýraznìna silnìjším obrysem. Všechny oznaèené buòky jsou také zbarveny èernì (inverzní barvou) kromì první (ta oznaèuje poèátek výbìru). Pro oznaèení celého sloupce lze kliknout na jeho záhlaví (oznaèení názvu, písmeno). Ta ením myší pøes oznaèení sloupcù se oznaèí více sloupcù. Obdobnì jako sloupce lze vybrat øádky. Pomocí klávesnice je mo ný výbìr oblasti kurzorovými klávesami pøi stisknuté klávese SHIFT. Najednou je mo né oznaèit i nìkolik rùzných bunìk nebo oblastí (nesouvislou oblast). K tomu slou í klávesa CTRL, kterou je nutné dr et stisknutou pøi pøidávání do výbìru. S vybranou buòkou nebo oblastí je mo né pracovat. Pro vymazání obsahu staèí pou ít klávesu DELETE. Pøesunout oblast je mo né ta ením myší za rámeèek vybraných bunìk (kurzor ve tvaru šipky). Kopírovat lze stiskem a dr ením klávesy CTRL pøi ta ení nebo táhnout pravým tlaèítkem myši a po jeho uvolnìní vybrat operaci. Oznaèenou oblast je mo né vyplnit stejnými hodnotami. Staèí zadat hodnotu do jedné buòky a potom touto hodnotou vyplnit sousední buòky (v øádku nebo sloupci). K tomu slou í úchyt buòky (malý èerný ètvereèek v pravém dolním rohu). Po najetí myší na nìj (kurzor ve tvaru jednoduchého køí e) je mo né ta ením oznaèit oblast sousedních bunìk. Po uvolnìní tlaèítka je tato oblast vyplnìna hodnotou první buòky. Pokud rozta ení oblasti provedete pravým tlaèítkem myši za úchyt, je mo né její vyplnìní urèitou posloupností hodnot. Po uvolnìní tlaèítka je tøeba vybrat volbu Vyplnit øady a program do vyznaèené oblasti vypíše postupnì rostoucí hodnoty od èísla v první buòce. Pokud chcete zadat jinou posloupnost, tak je nutné po rozta ení oblasti pravým tlaèítkem myši vybrat volbu Øady Po výbìru této volby se zobrazí tabulka, kde je mo né zadat typ øady - lineární (aritmetická, rozdíl dvou 2

5 sousedních hodnot je konstantní) nebo rùstová (geometrická, podíl dvou sousedních hodnot konstantní), pøípadnì kalendáøní. Také je mo né zadat krok a koneènou hodnotu. Formát buòky Pro jednotlivé buòky mù ete nastavit zpùsob zobrazení èíselných hodnot a další vlastnosti. Nastavují se v nabídce Formát Buòky pro vybranou buòku nebo oblast. Zde jsou nejdùle itìjší nastavení v zálo ce Èíslo, kde mù ete vybrat typ dat. V pøípadì èíselné hodnoty je mo né nastavit poèet desetinných míst, v pøípadì cenového údaje symbol mìny a poèet míst, u datumu zpùsob jeho zobrazení.v dalších zálo kách je mo né nastavit zpùsob umístìní hodnoty (zálo ka Zarovnání), ohranièující èáry (zálo ka Ohranièení), vlastnosti písma nebo barevné výplnì (zálo ka Vzorky). Vlastní hodnota buòky a její formát jsou dvì víceménì nezávislé velièiny. Vymazáním hodnoty (klávesou DELETE) zùstává v buòce stále nastavený její formát. Pokud chcete vymazat formát, musíte pou ít v nabídce Úpravy Vymazat pøíkaz Formáty. Nìkteré formáty se automaticky nastaví pøi zadání urèitých hodnot. Pokud napøíklad zadáte hodnotu ve tvaru , program takový zápis vyhodnotí jako hodnotu datumu a nastaví základní formát datumu (zapsaná hodnota se zobrazí jako ). Je vhodné v dy zadávat jen konkrétní èíselné hodnoty bunìk a zpùsob jejich zobrazení nastavit prostøednictvím jejich formátu. Napøíklad zadat 26,5 a nastavit formát èísla mìna (rychleji ikonou Mìna na panelu nástrojù) pak program zobrazí zapsanou hodnotu jako 26,50 Kè. Pokud se sna íte toto zapsat ruènì, tak program nebude moci s hodnotou této buòky provádìt výpoèty, proto e ji pova uje za nìjaký text, namísto konkrétního èísla. Proto také s datumem program pracuje jako s konkrétním èíslem. Ka dý den v kalendáøi má své poøadové èíslo, poèínaje datem 1. ledna 1900 (to má hodnotu 1). V nìkterých pøípadech jsou místo èíselných hodnot zobrazeny znaky ###. To znamená, e šíøka sloupce nestaèí pro zobrazení celé èíselné hodnoty. Potom je nutné zmìnit šíøku najetím myší do záhlaví sloupcù na hranici pøíslušného sloupce (kurzor ve tvaru oboustranné šipky) a ta ením ji upravit. Mù ete také nechat program automaticky upravit šíøku sloupcù z nabídky Formát Sloupec pøíkazem Pøizpùsobit. Program potom sám podle obsahu vybrané buòky nastaví šíøku (pokud je vybraná oblast bunìk, tak podle buòky s nejdelším obsahem). Zadávání vzorcù Do buòky je mo né zadat vzorec podle, kterého bude spoèítána hodnota buòky. Pøi zadávání vzorcù je vhodné dodr ovat tento postup: 1. Nastavit kurzor do buòky kde má být výsledek 2. Vybrat operaci, která se má provést 3. Zadat argumenty funkce (hodnoty, se kterými se bude poèítat) Ka dý vzorec zaèíná znakem =. Vzorec je mo né zadat pøímým zapsáním pomocí matematických operátorù (sèítání +, odèítání -, násobení *, dìlení /, umocòování ^). Pro slo- itìjší výpoèty lze pou ít pøipravené funkce. Pro vlo ení funkce do buòky vyberte pøíkaz 3

6 Funkce v nabídce Vlo it (nebo ikonou fx v øádku vzorcù). Ve vzorci je mo né odkazovat se na hodnoty jiných bunìk zapsáním jejich adresy. Napøíklad pokud do buòky C2 vlo íte vzorec =A2*B2 (obsahují hodnoty 12 a 8), tak po potvrzení se v této buòce zobrazí hodnota 96. Do vzorce lze zadat adresy bunìk jejich vypsáním, nebo kliknutím myši na tuto buòku (tím se automaticky do vzorce zapíše její adresa). Buòku s vlo eným vzorcem je mo né zkopírovat. Pøitom se nekopíruje výsledek výpoètu, ale právì vzorec. Pøi zkopírování vzorce se zmìní i odkazy na adresy bunìk v nìm, proto e se poèítá s relativními adresami. To znamená, e pokud v pùvodním vzorci se poèítá s adresou buòky nad vzorcem, tak po zkopírování vzorce na jiné místo bude ve vzorci zase poèítáno s adresou buòky nad ním. Napøíklad v tabulce máte souèet hodnot v prvním øádku a v dalších øádcích chcete provést stejnou operaci. Potom staèí zkopírovat vzorec (nejlépe pomocí úchytu buòky) do dalších øádkù. V nìkterých pøípadech je ale potøeba, aby se adresy bunìk pøi kopírování vzorcù nemìnily. Potom je potøeba pou ít absolutní adresy. Toho dosáhnete úpravou vzorce, kde do adresy buòky pøidáte znaky $. Pøíklad 1: V tabulce potøebujete nìkteré hodnoty pøepoèítávat urèitým koeficientem. 1. Vyplníte tabulku hodnotami 2. V prvním øádku zadáte vzorec =A2*B$2 a potvrdíte 3. Tuto buòku zkopírujete do dalších øádkù adresa nìjaké buòky nemìnila pøi kopírování do dalších sloupcù, tak musíte zadat ve vzorci u této adresy symbol $ pøed písmeno. V pøípadì, e nechcete zmìnu adresy buòky mìnit pøi kopírování vùbec (ani v øádku ani ve sloupci), je nutné zadat symbol $ jak pøed písmeno, tak pøed èíslo (napøíklad $B$2). Symbol $ mù ete zadat po pøepnutí na anglickou klávesnici. To je mo né pomocí myši kliknutím na indikátor klávesnice (modré pole úplnì vpravo dole na hlavním panelu) a výbìrem jazyku Angliètina nebo také kombinací kláves Levý ALT + Levý SHIFT. Symbol $ je mo né zadat i pøímo zadáním jeho kódu na numerické klávesnici pøi stisknuté klávese ALT (v tomto pøípadì ALT + 36). Grafy Pøed vytváøením grafu je vhodné rozmyslet si a vybrat, které hodnoty chcete do grafu vynést. Napøíklad pro výseèový graf (koláèový) má význam vybrat buòky pouze v jednom øádku nebo sloupci (proto e do tohoto typu grafu nelze zobrazit více øad jako do sloupcového). Kromì tìchto hodnot je vhodné do výbìru zahrnout názvy jednotlivých sloupcù a øádkù tabulky. Tyto údaje budou potom automaticky pou ity pro popis grafu. Jinak v nìm bude obecnì Øada1, Øada2, co jistì není vhodné. Po výbìru dat je mo né pøímo vybrat pøíkaz Graf v nabídce Vlo it (nebo ikonu Prùvodce grafem na panelu nástrojù). V prvním oknì je mo né vybrat typ grafu a jeho podtyp. Zde máte k dispozici nìkolik desítek mo ností provedení grafu. V druhém oknì je ji vidìt vlastní ukázka vašeho grafu a je pøí- Po zkopírování bude v dalším øádku vzorec =A3*B$2. Adresa první buòky se posunula, ale v adrese druhé buòky se nezmìnila hodnota, proto e symbol $ ve vzorci zajistí, e se druhý index této adresy (èíslo øádku) pøi kopírování do dalších øádkù nebude mìnit. Podobnì pokud budete chtít zajistit, aby se 4

7 padnì mo né upravit vybranou oblast. Dùle itá je v nìkterých pøípadech (u více øad hodnot) volba, kde je mo né zadat, zda data tvoøí øádky nebo sloupce. V dalším oknì je mo né zadat další podrobnosti k zobrazení grafu (názvy, popisky, legenda a další). V posledním oknì rozhodujete o umístìní grafu (buï je na samostatném listu, nebo pøímo u vlastní tabulky). S vlo eným grafem je mo né dále pracovat. Po vybrání grafu (kolem nìj jsou zobrazeny úchopové body, ètvereèky) je mo né jej smazat (klávesou DELETE), mìnit velikost (ta ením za body) pøesunout nebo zkopírovat ta ením myší. Kliknutím na nìkterý prvek grafu (je zvýraznìn úchopovými body) ho lze mìnit. Takto lze tøeba posunout nadpis nebo legendu (nebo je smazat), zmìnit barvy nebo další vlastnosti. Je mo né i mìnit osy, pozadí, nebo barvu jednotlivých øad hodnot. Další nastavení je mo né vyvolat kliknutím pravým tlaèítkem myši na nìkterý prvek grafu. Úprava tabulky Po zadání jednotlivých hodnot a vzorcù je potøeba nastavit grafické ztvárnìní tabulky. To lze provést ruènì postupným nastavením jednotlivých prvkù. Je tøeba nastavit formát èísel, zaokrouhlení, písmo, zarovnání, ohranièení bunìk a vzorky (barevnou výplò) pøíkazem Buòky v nabídce Formát. Není nutné provádìt tato nastavení zvláš pro jednotlivé buòky, ale je výhodné provádìt je najednou pro vybrané oblasti (sloupce, øádky nebo celou tabulku). Také je tøeba nastavit vhodnì šíøku sloupcù (pøípadnì øádkù) tak, aby tabulka byla dostateènì pøehledná, nezabírala mnoho místa a pøitom byly korektnì zobrazeny všechny hodnoty. Pro rychlejší nastavení šíøky sloupce lze vyu ít pøíkaz Sloupec v nabídce Formát. Volbou Pøizpùsobit se nastaví šíøka automaticky podle délky obsahu vybrané buòky (podle buòky s nejdelším obsahem). Pro úpravu tabulky je mo né vyu ít volbu Automatický formát v nabídce Formát. Zde je mo né vybrat si z pøipravených (naformátovaných) tabulek a potom program vìtšinu nastavení provede sám. Pøedtím je ale nutné oznaèit celou tabulku. Vzhled stránky Jakým zpùsobem bude tabulka rozmístìna na listu papíru, okraje a další je mo né nastavit výbìrem pøíkazu Vzhled stránky v nabídce Soubor. Èasto pou ívaná je volba Mìøítko, kde mù ete vybrat mo nost Pøizpùsobit na. Tím zajistíte, e tabulka bude podle potøeby zmenšena nebo zvìtšena tak, aby se vešla na zadaný poèet stránek. V Záhlaví a zápatí mù ete nadefinovat automatické oznaèení na horním (spodním) okraji ka dého listu. Do záhlaví nebo zápatí se vkládají napøíklad údaje o názvu projektu, firmy, autora, datum nebo èíslo stránky, sešitu apod. Specifické parametry pro tisk rozsáhlejších tabulek lze nastavit v zálo ce List. Zde mù ete zadat, e se na ka dém listu mají opakovat konkrétní øádky (sloupce) se záhlavími, pøípadnì poøadí tisku listù. Názvy bunìk Ve vzorcích se pracuje s adresami jednotlivých bunìk (napøíklad B3) nebo oblastí bunìk (napøíklad B3:B7). Pøi práci se slo itìjšími tabulkami je ovšem takové oznaèení trochu nepøehledné. Proto program obsahuje nástroje, které usnadòují kontrolu vazeb mezi vzorci. V nabídce Nástroje jsou Závislosti vzorcù. Pokud se nastavíte na buòku s výsledkem nìjakého výpoètu, tak volbou Pøedchùdci se graficky zobrazí, které buòky ovlivòují tuto hodnotu. Naopak, pokud vyberete po nastavení do buòky volbu Následníci uvidíte, ve kterých buòkách se úpravou její 5

8 hodnoty zmìní výsledky. Pro rychlejší práci s tìmito nástroji je mo né zapnout si panel nástrojù s ikonami tìchto i dalších funkcí. Jinou mo ností je zadat názvy jednotlivých bunìk (nebo oblastí) a do vzorcù místo bì ných adres bunìk dosazovat tyto názvy. Potom napøíklad místo vzorce =B2-C2 mù e být zadáno =pøíjmy-výdaje. Aby bylo mo né názvy vyu ít, je nutné je nìjakým zpùsobem zadat. Nejjednodušší je po oznaèení tabulky (vèetnì názvù pøíslušných øádkù nebo sloupcù) vybrat pøíkaz Vytvoøit v nabídce Vlo it. Název. Pak zadat, které údaje budou pou- ity jako názvy jednotlivých oblastí tabulky. Pøíklad 1: U takovéto tabulky jsou vytvoøeny názvy podle záhlaví jednotlivých øádkù a sloupcù. Pokud chcete vybrat všechny hodnoty ve sloupci Poèet kusù, staèí u pole názvù (v levé èásti øádku vzorcù, kde je zobrazena adresa aktivní buòky) rozvinout seznam a vybrat název. Tím máte rovnou oznaèeny pøíslušné hodnoty a mù ete s nimi pracovat. Pokud chcete zadat vzorec do sloupce celkem, mù ete také vyu ít názvy. Postup je následující: 1. Nastavit se v øádku knihy do sloupce Cena celkem 2. Napsat znak = 3. Do vzorce místo adresy vlo it název volbou Název Vlo it v nabídce Vlo it a výbìrem polo ky Poèet kusù 4. Napsat znak * 5. Vlo it další název Cena za kus 6. Potvrdit vzorec (=Poèet kusù*cena za kus) 7. Do dalších øádkù zkopírovat tento vzorec (úchytem buòky), ve všech øádcích je stejný vzorec, ale v dy program automaticky poèítá pouze s hodnotami v pøíslušném øádku. Jiný zpùsob zadání názvù je po výbìru buòky nebo oblasti vybrat pøíkaz Definovat v nabídce Vlo it Název. Zde je mo né zadat konkrétní název. Podmínìný formát Pomocí tohoto nástroje je mo né nastavit formát bunìk závislý na splnìní nìkterých podmínek. Napøíklad v tabulce pøehledu hospodaøení máte pro jednotlivá období pøíjmy a výdaje. V dalším sloupci je spoèten výsledný zisk v daném období. Zde je potøeba nastavit zvýraznìní záporných hodnot (ztrát). Pokud zvýraznìní budete provádìt bez pomoci Podmínìného formátu, tak byste museli pøi zmìnì hodnot v tabulce zmìnit i formátování bunìk ve sloupci. Proto je vhodné pro tyto buòky nastavit Podmínìný formát. Buòky, pro které potøebujete nastavit formát vyberete jako oblast. Potom zvolíte pøíkaz Podmínìné formátování v nabídce Formát. V zobrazeném oknì zvolíte podmínku, která musí být splnìna a také formát buòky, který bude nastaven pøi splnìní této podmínky. Pomocí tlaèítka Pøidat v tomto oknì mù ete pøidávat více podmínek a k nim pøiøazených formátù. Takto nastavené podmínky zajistí, e v pøípadì záporné hodnoty bude buòka vyplnìna èervenou barvou a v pøípadì, e její hodnota bude vìtší nebo rovna nule bude buòka vyplnìna modrou barvou. V pøípadì zmìny 6

9 hodnot se automaticky zmìní i formát. Práce s listy V sešitu tabulky mù ete mít více listù. Jejich zálo ky jsou na spodním okraji tabulky (mají jména List1 a List3). Pro zobrazení obsahu listu staèí kliknout na jeho zálo ku. Jejich názvy mù ete mìnit poklepáním myší na název. Potom zadáte nové jméno a potvrdíte (klávesou ENTER). Listy mù ete pøidávat pøíkazem List v nabídce Vlo it. Odstranìní listu lze provést pøíkazem Odstranit list v nabídce Úpravy (nebo kliknutím pravým tlaèítkem myši na pøíslušnou zálo ku). Najedete-li myší na zálo ku listu a ta ením (u kurzoru je symbol listu papíru a šipka ukazuje novou polohu) mù ete zmìnit jejich poøadí (pøesunout). Pokud nechcete pøesouvat, ale chcete vytvoøit kopii listu (vèetnì celého obsahu) stisknìte a dr te v prùbìhu pøetahování klávesu CTRL (u kurzoru je navíc symbol +). Pøípadnì je mo né na pøíslušnou zálo ku kliknout pravým tlaèítkem myši a vybrat z nabídky mo nost Pøesunout nebo zkopírovat. Pomocí listù je mo né vytváøet i slo itìjší tabulky. Pøíklad: Pøehled prodeje zbo í v prodejnì je jednoduchá tabulka. V pøípadì, e máte více prodejen, potøebujete vést stejné tabulky pro jednotlivé provozovny. Zároveò potøebujete vytvoøit souhrnnou tabulku za všechny provozovny. K tomu lze pou ít listy tabulky a tím zavést do tabulky tøetí rozmìr. Postup je následující: 1. Vytvoøíte jednoduchou tabulku pro jednu prodejnu, vèetnì vzorcù a formátování tabulky (pøípadnì i s grafem) 2. List s vytvoøenou tabulkou postupnì zkopírujte (poèet kopií podle poètu prodejen) 3. Pøejmenujte vhodnì názvy listù 4. V jednotlivých listech vyplòte konkrétní hodnoty 5. Zkopírujte ještì jednou list pro souhrnnou tabulku (nejlépe jako poslední list), pøejmenujte jeho kopii 6. V souhrnné tabulce vyma te hodnoty 7. Do souhrnné tabulky vlo te vzorce pro výpoèet Ve vzorcích je mo né pou ívat odkazy na adresy bunìk z rùzných listù. Pro zadání adresy buòky na jiném listì je nutné navíc tuto adresu doplnit názvem listu s vykøièníkem pøed vlastní adresou. Napøíklad odkaz na buòku B4 na listu s názvem List1 je ve vzorci ve tvaru List1!B4. Tyto adresy lze pøi tvorbì vzorce zadat kliknutím na pøíslušnou buòku po výbìru listu. Proto e máte na všech listech stejnì umístìnou tabulku, lze jednoduše zadat buòku a listy, ze kterých se má pou ít. 8. Nastavte se na buòku, kde má být souèet hodnot z jednotlivých listù 9. Vyberte ikonu Suma (zobrazí se text vzorce =SUMA() 10. Kliknìte na zálo ku listu první prodejny 11. Vyberte odpovídající buòku (zobrazuje se text =SUMA(Prodejna1!B4) 12. Stisknìte a dr te klávesu SHIFT (pro oznaèení rozsahu) a kliknìte na zálo ku poslední prodejny (zobrazuje se =SUMA(Prodejna1:Prodejna5!B4) 13. Potvrïte vzorec klávesou ENTER 14. Do dalších bunìk výsledné tabulky staèí tento vzorec zkopírovat jako v bì né tabulce (nejlépe pomocí úchytu) Tímto zpùsobem je velice rychle vytvoøena tabulka. Seznamy Tabulkové kalkulátory mají propracované nástroje pro práci se seznamy. Je mo né snadno naèíst data z rùzných programù pøíkazem Soubor Otevøít. Zde je nutné vybrat v poli Soubory typu ze kterého programu chcete data naèíst. Podle toho budete dále moci 7

10 upøesnit, jakým zpùsobem budou pøevedena do tabulky. Je také mo né je pøímo v tabulce vytvoøit. Potom lze tato data rùzným zpùsobem øadit nebo zobrazovat. Data mohou být srovnána podle urèitých hledisek. Po oznaèení oblasti je tøeba vybrat pøíkaz Seøadit v nabídce Data. Pokud jste nevybrali celé øádky dat, budete upozornìni, e pokud to nenapravíte, nebudou si po setøídìní data v jednotlivých sloupcích odpovídat V zobrazené tabulce mù ete vybrat, podle kterého sloupce budou data seøazena. Je mo né zadat, zda se jedná o seznam se záhlavím (první øádek jsou názvy dat a nebudou seøazeny) nebo bez záhlaví. Pro rychlejší výbìr z vìtšího mno ství dat je mo né pou ít filtry. S jejich pomocí mù ete doèasnì zobrazit pro vás momentálnì podstatné údaje (zú it zobrazení dat podle zadané podmínky). Po oznaèení tabulky vyberte volbu Automatický filtr v nabídce Data Filtr (je nutné mít seznam se záhlavím, nadpisy jednotlivých sloupcù) a ji mù ete nastavovat filtry. U názvù sloupcù je symbol šipky dolù. Po kliknutí na tuto šipku u vybraného sloupce se vám zobrazí seznam pou itých hodnot v tomto sloupci. Výbìrem pøíslušné polo ky se zobrazí pouze ty øádky seznamu, které obsahují tuto hodnotu. Symbol šipky zmìní barvu na modrou, co vám signalizuje, e pro tento sloupec je zapnutý filtr. Opìtovným výbìrem šipky a volbou Vše se znovu zobrazí všechny záznamy. Vhodnou kombinací filtrù v nìkolika sloupcích mù ete mít ze seznamu nìkolika tisíc polo ek zobrazeno jen nìkolik údajù vyhovujících všem podmínkám. Napøíklad máte seznam adres, v ka dém øádku jedna adresa (Jméno, Pøíjmení, Datum narození, Ulice, Mìsto, ). Po zapnutí automatického filtru a výbìru šipky u sloupce Mìsto mù ete vybrat polo ku Trutnov. Pak jsou zobrazeny pouze øádky, které mají ve sloupci Mìsto údaj Trutnov. Kromì polo ek automatického filtru (seznam všech hodnot ve sloupci) si mù ete nadefinovat vlastní podmínky volbou Vlastní po kliknutí na šipku filtru. V zobrazeném oknì mù ete nadefinovat podmínku pro zobrazení øádku. V prvním poli mù ete zadat podmínku (je rovno, vìtší, obsahuje ) a v druhém poli zadat hodnotu. Takto mù ete zadat dvì podmínky a jejich vztah (volbaa/ Nebo). Napøíklad v pøedchozím pøíkladì seznamu adres byl sloupec Datum narození. Pokud si u tohoto sloupce nadefinujete Vlastní filtr, kde zadáte první podmínku ve tvaru Je vìtší nebo rovno ne a hodnotu a do druhé podmínky Je menší ne a hodnotu Také zaškrtnìte volbu A. Po potvrzení tlaèítkem OK budou v seznamu vypsané pouze ty øádky, v nich je ve sloupci Datum narození hodnota v rozmezí a Pokud chcete filtry úplnì odstranit, staèí znovu vybrat volbu Automatický filtr v nabídce Data Filtr (kde je tato polo ka zatrhnutá). Pøíèky V pøípadì rozsáhlejších tabulek vám pøi pohybu mezi daty bude vadit, e nevidíte stále nadpisy sloupcù nebo øádkù. Proto je mo né nastavit, e tyto údaje mají být v dy zobrazené. Staèí nastavit aktivní buòku za polo ky, které mají být stále zobrazené (napøíklad chcete stále vidìt první dva øádky tabulky a první sloupec, kliknìte tedy do buòky B3). Potom vyberete pøíkaz Ukotvit pøíèky v nabídce Okno. V pøípadì, e chcete pøíèky zrušit, staèí znovu najet na nabídku Okno a vybrat pøíkaz Uvolnit pøíèky. 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše MS OFFICE 2013 PODROBNÉ OSNOVY MS Excel základy První spuštìní Spuštìní aplikace Minipanel nástrojù Skrývání pásu karet Úvod do MS Excel Vytvoøení nového sešitu Vytvoøení dokumentu Vlastnosti souboru Uložení

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Excel Vladimír Bříza Podrobný průvodce 2007 Excel 2007 podrobný průvodce Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

3.4 Oprava obsahu buň ky F2 Enter 3.5 Př epsá ní pů vodního obsahu buň ky Enter 3.6 Vymazá ní obsahu buň ky Del Del 3.7 Dlouhý text v buň ce

3.4 Oprava obsahu buň ky F2 Enter 3.5 Př epsá ní pů vodního obsahu buň ky Enter 3.6 Vymazá ní obsahu buň ky Del Del 3.7 Dlouhý text v buň ce 3 Zá kladní operace 3.1 Typy buněk Kaž dá buňka může nést informace nezávisle na jiné buňce. Přitom typ informace v buňce může bý t následující: řetězec (text) textová buňka může obsahovat prakticky cokoliv

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více