15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr"

Transkript

1 závisí na specifikách systému zdravotní péče, socioekonomického systému a na historických souvislostech. Stejně tak se liší mezi jednotlivými zeměmi míra uplatnění komerčního, veřejného pojištění a přímého zabezpečení zdravotní péče státem Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr Návrh nového systému zdravotní péãe Problémové okruhy Transformace ve zdravotnictví V prosinci 1990 schválila vláda Návrh nového systému zdravotní péče (usnesení vlády ČR č. 339/90). Tento návrh obsahoval základní zásady nového systému organizace a řízení a financování zdravotní péče. Cílem reformních kroků bylo vybudování liberálního a efektivně fungujícího systému založeného na svobodné volbě občanů v rámci plurality pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče, na právní a ekonomické subjektivitě. Ústředním principem transformace bylo opuštění úplného státního monopolu a nastolení pluralitního systému zdravotní péče na základě funkční a územní decentralizace. Nově byly řešeny tři problémové okruhy: 1. Koncepce systému financování, organizace a řízení včetně vlastnických práv s cílem budovat tento systém jako konzistentní s národohospodářským systémem a současně umožnit naplnění ústavy státní garanci za bezplatnou zdravotní péči. 2. Odstranit nedostatky, které socialistické zdravotnictví neřešilo při vědomí toho, že péče o zdraví obyvatelstva přerůstá možnosti a pravomoci odvětví zdravotnictví a nemůže být výlučně otázkou kvality a kvantity zdravotnických služeb. 3. Zajistit dostatek zdrojů a vyřešit způsob rozdělování finančních prostředků k řešení dosud úzkých profilů: zlepšení vybavenosti zdravotníků technikou při efektivní alokaci zdrojů, zlepšení lékové politiky, řešení odměňování zdravotnických pracovníků. Transformační proces ve zdravotnictví byl iniciován s cílem především podpory a obnovy národního zdraví a dále z titulu konzistence transformačních procesů ve zdravotnictví s transformujícím se ekonomickým systémem. Východiskem byl Bismarckův model založený na principu solidárního pojištění. Zdravotnická zařízení hospodaří jako komerční subjekty. 358

2 ZDRAVOTNÍ POLITIKA Základní principy reformy péče o zdraví byly vytyčeny v sedmi bodech: 143 a) Zdraví a péče o ně je záležitostí celé společnosti. Reforma zdravotnictví vychází z celospolečenské strategie obnovy a podpory národního zdraví a je její integrální součástí. b) Rozvoj péče o zdraví se opírá o zájem a odpovědnost lidí za vlastní zdraví. c) Oprávněné zdravotní potřeby veřejnosti nalézají odpovídající odezvu ve sféře správního, ekonomického a sociálního rozhodování a v činnostech zdravotnických i nezdravotnických institucí. d) Svobodný dialog mezi občany a zdravotníky a vědecké poznání se stávají rozhodující silou, určující obsah zdravotní péče. e) Rozvoj lékařských a dalších spolupracujících oborů a ochrana jejich prestiže jsou neseny autonomními zájmy odborné obce manifestovanými a hájenými Lékařskou komorou a dalšími odbornými společnostmi. f) Pružná distribuce zdrojů (lidských, informačních, finančních i materiálových) v péči o zdraví se zakládá na demonopolizaci, ekonomizaci a vnitřní demokratizaci zdravotnictví a na jejich mobilizaci, svépomoci a dobrovolnosti. g) Standardní zdravotní péče znamená obecně dostupnou veřejnou službu garantovanou státem, která neruší přístup k nadstandardním službám. Centralistický model socialistického zdravotnictví, kde faktický rozsah zdravotní péče byl regulován státním plánem a financován ze státního rozpočtu s příspěvkem NV, byl nahrazen modelem pluralitní zdravotní péče a vícezdrojovým financováním. Dochází tak k pluralitě vlastnických vztahů, tzn. vedle státních zdravotnických zařízení (jejichž počet se snižuje) působí i soukromá zdravotnická zařízení, která vznikají převážně privatizací nebo převodem do vlastnictví krajů. Vlastníkem se stává jak právnická, tak fyzická osoba, samosprávné celky. Zdravotní péče je tak poskytována ve státních, krajských, obecních a dalších soukromých zařízeních. Oficiální materiály Ministerstva zdravotnictví České republiky 144 uvádějí, že primárním cílem privatizace je vytvoření pluralitních vlastnických vztahů ve sféře zdravotnictví. Principy reformy Pluralita vlastnick ch vztahû 143 Přípravné materiály reformy zdravotnictví. 144 Zdravotnictví v pohybu. Praha : MZd ČR, listopad 1994, s

3 Rozdûlení zdravotní péãe Očekávalo se, že pluralitní vlastnické vztahy vytvoří konkurenční prostředí a povedou k vyšší efektivnosti. Přitom zdravotní péče ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na vlastnický charakter je do výše standardu financována ze stejného zdroje, a to ze systému zákonného všeobecného zdravotního pojištění. Soukromé zdroje se podílejí nevýrazně (viz příloha), neboť bezplatná zdravotní péče je právem vyplývajícím z Ústavy ČR. Poskytována je i zdravotní péče za úhradu, která leží mimo standard. Podle zdrojů financování lze poskytovanou zdravotní péči rozdělit: Osobní spotřeba krytá z fondu všeobecného zdravotního pojištění. Patří sem potřebná standardní zdravotní péče, kterou pojištěnci z titulu trvalého pobytu na území České republiky nebo zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR hradí příslušná pojišťovna na základě povinného pojištění. Veřejná spotřeba hrazená ze státního rozpočtu a rozpočtu obcí. Je to činnost zdravotnických zařízení, které vykonávají státní zájem, například činnost hygienické služby, Státní ústav pro kontrolu léčiv, zdravotně výchovné a preventivní programy apod. Osobní spotřeba nezdůvodněná zdravotním stavem, většinou jako nadstandardní. Tuto péči si hradí ten pacient, který ji vyžaduje, a to z vlastních zdrojů. Institucionální spotřeba zahrnuje služby objednané právnickými osobami (například preventivní lázeňskou péči, preventivní rehabilitaci apod.). Tuto péči hradí instituce, která si její poskytnutí vyžádala. Dalším charakteristickým znakem je vytvoření samostatného, mimo státní rozpočet stojícího fondu k financování zdravotní péče. Zdrojem tohoto fondu je všeobecné (veřejné) zdravotní pojištění Vefiejné zdravotní poji tûní v âeské republice Vefiejné zdravotní poji tûní České zdravotnictví představuje samostatný sektor ekonomiky s celkovým objemem zdrojů v roce 2008 přibližně 263 miliard Kč ročně. 145 Relativní podíl výdajů na zdravotnictví v poměru k HDP se stabilizoval kolem 7 procent HDP, což je ve srovnání se zeměmi OECD hodnota poměrně nízká. 145 Aktualizované výdaje na zdravotnictví Aktuální informace č. 57/2009. Praha : ÚZIS, 2009, s

4 ZDRAVOTNÍ POLITIKA Poměr mezi veřejnými a soukromými výdaji je přibližně 85 : 15. Veřejné výdaje jsou představovány především výdaji zdravotních pojišťoven, tj. 201 miliard Kč v roce 2008, podíl výdajů státního rozpočtu a krajů v čase mírně klesá (v roce 2008 to bylo cca 19 miliard Kč). Výběr a alokace těchto prostředků jsou z podstatné části realizovány v rámci veřejného zdravotního pojištění, které je dominantním zdrojem financování zdravotní péče. Pokud zvolíme pro zabezpečení zdravotní péče model veřejného pojištění, pak národohospodářská úloha spočívá v jeho efektivní organizaci v souladu s cíli zdravotní politiky. Soukromé výdaje zahrnují vedle přímých plateb občanů také dary zdravotnickým zařízením, soukromé pojištění a příspěvky zaměstnavatelů. V posledních pěti letech podíl soukromých výdajů mírně vzrostl. Celkově stouply soukromé výdaje v roce 2008 na cca 43 miliard Kč. Od roku 2008 byly zavedeny tzv. regulační poplatky placené pacienty při spotřebě zdravotní péče. Jedná se o poplatek za návštěvu lékaře spojenou s klinickým vyšetřením (30 Kč), poplatek za využití pohotovostní lékařské služby (90 Kč), poplatek za den pobytu v nemocnici (60 Kč) a poplatek za vydání léku plně nebo částečně hrazeného z veřejného zdravotní pojištění (30 Kč). Současně byl zaveden tzv. ochranný limit, při jehož překročení zdravotní pojišťovny vrací pojištěnci částku zaplacenou nad tento limit. Jeho smyslem je především řešení situace dlouhodobé spotřeby léků s vyšší spoluúčastí pacienta. Konkrétní parametry těchto regulačních prvků se od jejich zavedení několikrát měnily, zejména pokud se týkalo sociálně či medicínsky citlivých situací. Navíc některé krajské samosprávy zahájily proplácení zaplacených poplatků pacientům z veřejných rozpočtů. Občan má právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny, které bude platit pojistné. 146 S tímto faktem je spjata nutnost přerozdělování pojistného, kdy je vybrané pojistné převáděno na společný účet spravovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kde je přerozděleno podle struktury pojištěnců pojišťoven. Kritéria pro toto přerozdělení se průběžně upřesňují; jedná se zejména o věkové skupiny pojištěnců anákladovost pojištěnců. Do roku 2003 bylo přerozdělováno šedesát procent vybraného pojistného, v roce 2004 byla přijata legislativní novela, která znamenala postupný náběh na stoprocentní přerozdělení pojistného. Cílem tohoto opatření je zamezit efektu cream-skimmingu, tedy selekci pojištěnců podle jejich bonity. 361

5 Zdravotní pojištění je povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem v ČR nebo zaměstnané u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Plátci pojistného jsou (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů): zaměstnanec a zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů, stát. Výše pojistného je podmíněna společenským konsensem a je proti ní symetricky postavena obecná definice hrazené zdravotní péče ( zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Sazba pojistného na zdravotní pojištění činí v ČR 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. V případě zaměstnanců třetinu pojistného platí zaměstnanec, zbytek zaměstnavatel. Vyměřovací základy procházejí častými změnami zejména v nastavení minimálního a maximálního vyměřovacího základu. U zaměstnanců je vyměřovacím základem hrubá mzda. Z toho vyplývá i minimální vyměřovací základ, tj. minimální mzda (v roce Kč). Maximální vyměřovací základ (tzv. strop na pojistné) byl pro zaměstnance zaveden v rámci reformy veřejných financí od roku 2008 a v současné době (rok 2010) činí 72násobek průměrné mzdy vnárodním hospodářství 147 (přičemž se v praxi postupuje tak, že v případě dosažení tohoto příjmu už pojištěnec v daném kalendářním roce dále pojistné neodvádí). U osob samostatně výdělečně činných je vyměřovacím základem 50 procent z částky rozdílu mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Minimální roční vyměřovací základ je dvanáctinásobek poloviny průměrné mzdy v národním hospodářství. Existují skupiny OSVČ, pro něž uvedený 146 To koresponduje s názorem prezentovaným Světovou zdravotnickou organizací v Normand, C., Weber, A. Social Health Insurance: A Guidebook for Planning. WHO, 1994, s Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu ( 3 odst. 15 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů). 362

6 ZDRAVOTNÍ POLITIKA minimální vyměřovací základ neplatí (například ty, za něž platí pojistné také stát). Maximální roční vyměřovací základ pro OSVČ je v současné době stejný jako pro zaměstnance, tj. 72násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. U osob bez zdanitelných příjmů je vyměřovacím základem částka odpovídající výši minimální mzdy. Specifickou skupinou v českém systému veřejného zdravotního pojištění jsou tzv. státní pojištěnci (například nezaopatřené děti, důchodci, nezaměstnaní), kteří nemají vlastní pracovní zdanitelný příjem a za něž na základě společenského konsensu platí prostřednictvím státního rozpočtu pojistné stát. Podíl státních pojištěnců je vysoký (tvoří více než polovinu všech občanů) a transfer ze státního rozpočtu zdravotním pojišťovnám tak představuje v roce 2010 více než 50 mld. Kč. Klesá však podíl pojistného placeného státem za tyto pojištěnce na celkovém výběru pojistného, a to z 29 % v roce 1993 na cca 23 % v roce Jedním z důvodů tohoto vývoje je způsob stanovení pojistného za tyto pojištěnce. V současnosti je vyměřovacím základem pro státní pojištěnce absolutně stanovená částka aktualizovaná prostřednictvím legislativního procesu. Příjmy zdravotních pojišťoven jsou tak významně ovlivněny politickým rozhodnutím. Pojistné za jednoho státního pojištěnce činí od ,5 % z Kč, tj. 723 Kč. V České republice existuje v současné době devět zdravotních pojišťoven. Platí zvláštní právní úprava pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (zákon č. 551/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a rezortní, oborové, zaměstnanecké a další zdravotní pojišťovny (zákon č. 280/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Po prvotním živelném vzniku zdravotních pojišťoven (v určitém období existovalo paralelně více než dvacet pojišťoven) dochází od roku 1998 k jejich konsolidaci. Stále však přetrvává dualismus právní úpravy a rozdílná pozice VZP na jedné straně a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na straně druhé. Na definitivní nastavení vnitřně stabilního prostředí pro zdravotní pojišťovny český zdravotnický systém teprve čeká. Zdravotní pojišťovny jsou povinny předkládat Ministerstvu zdravotnictví zdravotně pojistný plán, výroční zprávu a účetní závěrku. Tyto dokumenty schvaluje vláda, v případě Všeobecné zdravotní pojišťovny i Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Hospodaření zdravotních pojišťoven s veřejnými prostředky je tak pod veřejnou kontrolou. Zdravotní pojišťovny vytvářejí z veřejných prostředků následující fondy, jejichž způsob naplnění a použití je upraven zákonem: Zdravotní poji Èovny vâr 363

7 Fondy vefiejn ch zdravotních poji Èoven základní fond zdravotního pojištění, sloužící k úhradě zdravotní péče dle zákona č. 48/1997 Sb., rezervní fond, sloužící k tvorbě rezerv pro případ nepříznivého vývoje bilance hospodaření pojišťovny, provozní fond, sloužící k úhradě provozních výdajů pojišťovny v souvislosti s provozováním veřejného zdravotního pojištění, sociální fond, z něhož lze čerpat dle ustanovení kolektivní smlouvy, fond investičního majetku a reprodukce investičního majetku, sloužící k realizaci investic do dlouhodobého majetku, volitelně fond pro úhradu závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče, který mohou vytvářet zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, volitelně fond prevence k financování preventivních programů nad rámec preventivní péče podle zvláštního zákona, ze kterého jsou hrazeny preventivní programy nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Funkce pojišťoven v českém zdravotním systému spočívá primárně v zajištění efektivní alokace veřejných zdrojů v mezích zákonného rámce. K dosažení tohoto cíle má pojišťovna k dispozici nástroje, mezi něž patří zejména různé metody úhrad zdravotní péče a smlouvy se zdravotnickými zařízeními. Podstatnou funkcí zdravotní pojišťovny je i funkce kontrolní, a to z pohledu množství, účelnosti a druhu zdravotní péče poskytované zdravotnickým zařízením za určité období Poskytovatelé zdravotní péãe Poskytovatelé zdravotní péãe Státní a nestátní zafiízení Zdravotní péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních a dalších organizacích uspořádaných do soustavy sítě zdravotnických zařízení. Soustavu zdravotnických zařízení tvoří zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob. Poskytovatelé zdravotní péče jsou zmiňováni jako druhý ze tří elementárních subjektů zdravotnického systému. Zdravotnická zařízení můžeme členit podle různých kritérií, například na: a) Státní a nestátní, kde základním kritériem pro členění je typ vlastnictví. Nestátní zdravotnická zařízení lze dále členit na zařízení spravovaná městským či obecním úřadem a na zařízení privátní, tj. spravovaná fyzickou osobou, církví či jinou právnickou osobou. Zvláštní skupinu převážně státních zdravotnických zařízení tvoří 364

8 ZDRAVOTNÍ POLITIKA zařízení hygienické služby, která vykonávají státní zájem, a proto jsou ve většině financována ze státního rozpočtu. b) Lůžková a ambulantní, tj. podle formy poskytované péče, přičemž u ambulantních zařízení můžeme rozlišovat ambulantní zařízení primární ordinace praktických lékařů, sekundární poskytující specializovanou péči, a terciární superspecializovaná. c) Smluvní a nesmluvní zdravotnická zařízení v závislosti na způsobu jejich proplácení. Smluvní zdravotnická zařízení jsou taková, která uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou, a tudíž jsou financována z prostředků zdravotního pojištění. Nesmluvní zdravotnická zařízení jsou proplácena přímo ze soukromých zdrojů. Za nesmluvní zdravotnická zařízení považujeme ta, která výše zmíněnou smlouvu uzavřenu nemají, jejich činnost není financována z veřejných zdrojů mimo případy neodkladné péče. Tato zdravotnická zařízení nejsou zařazena do sítě veřejných zdravotních zařízení a mohou účtovat pacientům smluvní ceny i za výkony jinak hrazené ze zdravotního pojištění. V této souvislosti je třeba zmínit, že převážná většina zdravotnických zařízení nemá uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se všemi pojišťovnami, a tak je vůči pojištěncům jedné části zdravotních pojišťoven ve vztahu smluvním a vůči části druhé ve vztahu nesmluvním. Pro úplnost nutno do sítě zdravotních zařízení zařadit ještě: lékárny jako nesmluvní zdravotnická zařízení určená k výdaji léků a prostředků zdravotnické techniky, zvláštní dětská zařízení, jako jsou kojenecké ústavy, dětské domovy a jesle. LÛÏková a ambulantní zafiízení Smluvní a nesmluvní zafiízení Z hlediska výkonu práva na zdravotní péči je důležité, aby existovala síť zdravotnických zařízení, která by umožňovala, aby v případě potřeby pacient na péči dosáhl. To předpokládá, aby kapacity byly na území země rovnoměrně rozloženy. Parametry pro budování sítě by měly být stanoveny psaným právním předpisem tak, aby byla zajištěna vymahatelnost práva na dostupnou zdravotní péči Blíže viz HOLČÍK, J., KAŇOVÁ, P., PRUDIL, L. Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů, 2005, s

9 Poskytování a úhrada zdravotní péãe poji tûncûm Plnûní ze zdravotního poji tûní Plnění ze zdravotního pojištění je v ČR vždy nepeněžní. Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat, obnovit nebo zlepšit jeho zdravotní stav, a to bez jeho přímé finanční účasti. Hrazená zdravotní péče zahrnuje: a) léčebnou péči, ambulantní a ústavní, b) pohotovostní a záchrannou službu, c) preventivní péči, d) dispenzární péči, e) léky a prostředky zdravotnické techniky a stomatologické výrobky v rozsahu stanoveném rozhodnutím vlády ČR o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, f) lázeňskou péči a péči v dětských odborných léčebnách, g) závodní preventivní péči, h) dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů, i) posudkovou činnost, j) prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu včetně dopravy do výše standardu. Úhrady zdravotní péãe zdravotnick m zafiízením Způsob úhrady zdravotnických služeb sám o sobě nevytváří rovnováhu mezi disponibilními zdroji určenými na zdravotní péči a finančně vyjádřeným objemem zdravotních služeb, má však prokazatelný vliv na chování poskytovatelů, plátců i pacientů. Způsob úhrady by měl odpovídat těmto požadavkům: měl by odrážet oprávněné zájmy všech účastníků zdravotní péče, tj. pacientů, poskytovatelů zdravotní péče, plátců, společnosti jako celku reprezentované státem, zúčtovací systém by měl být univerzální, tzn. aplikovatelný ve všech zařízeních stejného typu, měl by být průhledný a jednoduchý, měl by být spojen s minimálními administrativními náklady, měl by být flexibilní ve vztahu k měnícím se podmínkám. 366

10 ZDRAVOTNÍ POLITIKA Platba za v kon Jde o platbu za jednotlivou položku zdravotní péče, tj. za jednotlivý úkon diagnózy léčení, ošetřování, farmaceutických služeb apod. Výkony jsou popsané a oceněné přímo nebo prostřednictvím bodu. Seznam výkonů je zároveň ceníkem, podle kterého poskytovatel účtuje plátci. Za přijatelný se pokládá seznam do položek. Toto ČR překračuje více než dvojnásobně. Lze ho použít u praktických lékařů, specialistů, sester, nemocnic, lékáren. Následující graf znázorňuje účinnost systému výkonové platby. Zdravotnické zařízení, které je financováno tímto způsobem, motivuje k hypertrofii výkonů a při financování z veřejných rozpočtů je tento systém finančně velmi náročný. Při relativní hodnotě bodu pak má zabudován mechanismus inflace bodu, který umocňuje negativní důsledky výkonového modelu do systému ufinancovatelnosti zdravotnického systému. Platba za v kon Platba za diagnózu Platí se soubor služeb u jednoho pacienta za jednu epizodu nemoci. Nejznámější jsou DRG, 149 které byly poprvé použity v USA v roce Je téměř stejně nákladný a administrativně náročný jako výkonový model a poskytuje neméně prostoru k ekonomicky a medicínsky nežádoucímu chování než model výkonový. VZP ČR připravovala českou verzi DRG již od roku 1996 a od roku 1997 byl tento model testován. Platba za diagnózu 149 DRG Diagnosis Related Groups. 367

11 V říjnu 2001 se začala shromažďovat a vyhodnocovat data v centrálním registru s cílem vytvoření českých diagnostických skupin. DRG je určený pro nemocnice, ale v nedávné době vyvinuli v USA podobný typ pro ambulantní specialisty nazývaný RRVS 150, s nímž se zatím pouze experimentuje. Platba za o etfiovací den Kalkulaãní vzorec Platba za o etfiovací den Základní jednotkou jsou náklady na jednoho pacienta za jeden den. Právní norma nebo rámcová dohoda stanoví, co se do jednotky počítá, a odstupňuje cenu za jednotku podle kategorie nemocnice. Tento typ platby lze použít převážně v nemocnicích nebo zařízeních částečné hospitalizace. Kalkulační vzorec pro úhradu ošetřovacích dnů při ústavní péči: 1. Přímé náklady: přímo spotřebovaný materiál s náklady na jeho dopravu, náklady na úklid, sanitární prostředky náklady na jejich dopravu, náklady na pořízení a praní prádla a doprava, doprava pacientů, odpisy vnitřního vybavení lůžkového oddělení, opravy, údržba, malování a úklid lůžkového oddělení, náklady na odvoz odpadů, náklady na jejich likvidaci, mzdy pracovníků a náklady s tím spojené, skutečné náklady na stravování pacientů včetně režie stravovacího zařízení, náklady na pojistné pracovišť. 2. Nepřímé náklady: náklady na poštovné, telefony, odpisy budov, náklady na jejich opravy, správní režie, provozní režie, další finanční náklady poplatky podle místních podmínek. 3. Agregované výkony do ošetřovacího dne, tj. agregační paušál za výkony obvyklé v ústavní péči určité odbornosti a kategorie pracoviště, které by nebyly propláceny výkonovým systémem, ale paušální úhradou za účelnou průměrnou frekvencí jejich provádění v odbornosti. 4. Přímo podané léky při ústavní péči na 1 ošetřovací den. 150 RRVS Resource-based Relativ Value Scale. 368

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 7 9.4.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Systémy zdravotní péče

Systémy zdravotní péče Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zdravotnické systémy 1 Systémové pojetí 1 Obecná teorie systémů všechny předměty, jevy a procesy reálného světa si lze představit jako systémy:

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Hlavní zdroje financování zdravotnictví Veřejné zdravotní pojištění (79%) občané stát zaměstnavatelé Státní a místní rozpočty (5,7%) státní (státní rozpočet) krajské a obecní

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

TŘÍSTUPŇOVÁ GARANCE ZDRAVOTNÍ PÉČE

TŘÍSTUPŇOVÁ GARANCE ZDRAVOTNÍ PÉČE TŘÍSTUPŇOVÁ GARANCE ZDRAVOTNÍ PÉČE MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 CESTY K REALIZACI STŘEDOVÉHO MODELU I. Definice a plošné zajištění solidárně hrazené péče. II. Třístupňová garance péče. III. Řízená péče.

Více

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Pluralita zdravotních pojišťoven Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Aktuální stav Pojišťovny jsou nuceny plně přizpůsobovat ZPP kalkulacím vycházejícím z rozhodnutí MZ k úhradám zdravotní péče a

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Kapitola 1 Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR

Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Mgr. Tomáš Červinka ředitel Odboru pojistného a správy pojistného Praha, Poslanecká sněmovna, leden 2015 Obsah: 1. Hlavní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Role krajů v reformě zdravotnictví

Role krajů v reformě zdravotnictví Role krajů v reformě zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Reforma zdravotnictví cíl: zdravotnictví, které: je finančně stabilní a schopné průběžné adaptace na vývoj zajišťuje občanům spravedlivý

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny PharmDr.Alena Tomášková, MZ, odbor farmacie 23.9.2014 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Rozpočtová politika v oblasti zdravotnictví

Rozpočtová politika v oblasti zdravotnictví Rozpočtová politika v oblasti zdravotnictví zdraví : základní lidská hodnota různé definice: WHO - zdraví je stav plné fyzické, psychické a sociální pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Zdravotnické systémy - 1

Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy Pro zajištění zdravotní péče vytváří státy v oblasti organizace zdravotnictví určitou soustavu zdravotnických zařízení tj., systém zdravotní péče. V současné

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady předpis vztahy PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost volnost Vysoká efektivita Politická cena Kontraktační Neudržitelnost povinnost rozpočtu

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Věci veřejné reforma zdravotnictví Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Navrhujeme jasnou koncepci zdravotnictví

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Pavel Hroboň, Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha, 8. 3. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Očekávané změny ve vnějším prostředí: Změny ve stanovení

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Transformace systému zdravotní péče

Transformace systému zdravotní péče Transformace systému zdravotní péče Základní data Parametr Výsledek ČR Celkový objem nákladů na ZP 4 100 000 000 000 000 000 Roční náklady na osobu 639 1382 Nejvyšší náklady na osobu USA 6103 Nejnižší

Více

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Úhradová vyhláška pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Finanční bilance roku 2018 Výběr pojistného o cca 15 mld. vyšší než v

Více

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zorný úhel Ministerstva financí nové atributy veřejných financí Fiskální udržitelnost veřejných

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 6. 29 14 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 28 Wages in health services in 28 Souhrn Průměrný měsíční plat zaměstnanců

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více