Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku Diplomová práce Bc. Kateřina Snášilová Brno 2011

2 Děkuji svému vedoucímu práce, Mgr. Radku Pospíšilovi za odborné vedení a cenné připomínky v prŧběhu vypracování diplomové práce.

3 Prohlašuji, ţe jsem předloţenou diplomovou práci vypracovala samostatně s pouţitím informačních zdrojŧ uvedených v seznamu literatury. Souhlasím s tím, aby diplomová práce byla uloţena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zpřístupněna ke studijním účelŧm. Brno, 18. dubna 2011 Kateřina Snášilová

4 Obsah Úvod... 1 Teoretická část 1 Předškolní pedagogika 1.1 Definice, obecné přístupy Organizace předškolního vzdělávání, legislativa, RVP PV Alternativní předškolní vzdělávání Mateřská centra pro rodiče s dětmi Osobnost dítěte předškolního věku 2.1 Vývoj základních schopností a dovedností Kognitivní, sociální a emocionální vývoj Psychomotorika a hra Školní zralost a připravenost na školu Dílčí funkce a jejich deficity u dětí předškolního věku z pohledu speciální pedagogiky 3.1 Vymezení pojmu dílčí funkce Deficity dílčích funkcí Diagnostika deficitŧ dílčích funkcí Reedukace deficitŧ dílčích funkcí Didaktické prostředky v procesu vzdělávání 4.1 Obecná didaktika Didaktické zásady Didaktické pomŧcky a jejich typy Pracovní listy a jejich tvorba Praktická část 5 Výchovně vzdělávací lekce pro děti předškolního věku 5.1 Stavba hodiny, vybavení, pomŧcky Pracovní listy pro učitele Psychomotorická cvičení a opičí dráha Výtvarně - grafomotorická cvičení... 36

5 5.2.3 Hudebně pohybová cvičení Relaxační cvičení Doporučení pro vyuţívání pracovních listŧ Centrum MIMIA, vyuţití pracovních listŧ, certifikované kurzy Závěr Shrnutí Resumé Použité zdroje Seznam příloh... 86

6 Úvod V současné době přibývá stále více dětí s odkladem školní docházky. Dŧvodŧ mŧţe být mnoho, např. školní nezralost dítěte, nerovnoměrně rozvinuté chorosti či další dŧvody, které stanoví dětský lékař či psycholog. Další problém nastává v navazování sociálních vztahŧ a komunikaci dětí. Děti stále více času tráví doma u počítačŧ místo toho, aby jej trávili se svými vrstevníky. Na toto poukazuje skutečnost, ţe přibývá dětí, které mají problémy s hrubou motorikou. Tyto problémy se projeví v nadcházející povinné školní docházce a to konkrétně v oboru Tělesná výchova. Ve školách se čím dál více setkáváme s dětmi trpícími rŧznými druhy specifických poruch učení, které mohou být zpŧsobeny deficity v jednotlivých schopnostech. Díky této problematice jsem se rozhodla zaměřit se na podporu dětí předškolního věku v souvislosti na školní připravenost. Přínosem by měla být moje pětiletá praxe s hlídáním dětí a provozování rŧzných volnočasových aktivit s dětmi. Cílem diplomové práce je vytvoření metodické příručky pro práci s dětmi předškolního věku a jejich příprava na povinnou školní docházku, která bude slouţit jako manuál jak pro rodiče dětí, tak pro další vyuţití v předškolním vzdělávání. Diplomová práce se skládá ze čtyř teoretických kapitol, na které navazuje kapitola praktická. Úvodní kapitola vymezuje teoretická východiska, organizaci, cíle a pojetí předškolního vzdělávání a také podkapitolu o alternativním předškolním vzdělávání, které existuje v České republice. Zaměřuji se zde na mateřská centra či jiné neziskové organizace, které se zabývají vzděláváním a výchovou dětí předškolního věku. V druhé části popisuji osobnost dítěte předškolního věku z celkového hlediska. Zabývám se zde základními schopnostmi a dovednostmi dítěte předškolního věku, sociálním, kognitivním a emocionálním vývojem. V poslední podkapitole popisuji školní zralost a připravenost na školní docházku. Na předchozí kapitolu navazuje část týkající rozvoje dílčích funkcí a jejich moţných deficitŧ u dětí předškolního věku, které jsou základem pro vznik specifických poruch učení ve školním věku. Problematiku popisuji z pohledu speciální pedagogiky. Zabývám se zde intervencí, prevencí, diagnostikou a reedukací deficitŧ dílčích funkcí. V praktické části diplomové práce vyuţiji některé poznatky ze speciální pedagogiky a to se zaměřením rozvoj jednotlivých dílčích funkcí a předcházení jejich deficitŧm. Poslední kapitola teoretické části obsahuje informace týkající se teoretického základu tvorby pracovních listŧ. Jsou zde popisovány obecné principy didaktiky, didaktické zásady a

7 prostředky pro tvorbu učebních pomŧcek. V praktické části se zabývám tvorbou pracovních listŧ, jejichţ metodologickou stránku popisuji v této kapitole. V rámci praktické části diplomové práce vytvářím metodickou příručku pro cvičení s dětmi předškolního věku. Obsahem této příručky jsou rŧzná cvičení pro rozvoj dílčích funkcí a jednotlivých schopností a dovedností dŧleţitých pro optimální a kvalitní nástup do školní docházky. Jednotlivé části příručky se věnují psychomotorickým, hudebně-pohybovým hrám a výtvarným činnostem s nácvikem grafomotoriky. Příručka je doplněna vlastními autorskými ilustracemi. Pouţitím říkadel známých autorŧ v pracovních listech se navracím k dřívějším tradicím a snaţím se o morální rozvoj a estetické cítění předškolních dětí. Tento metodický materiál bude vyuţit v Centru MIMIA, které se orientuje na rodiče s dětmi a jejich všestranný vývoj. Ke zpracování diplomové práce jsem pouţila metody a techniky pouţívané v odborné literatuře zabývající se problematikou školní zralosti a rozvojem jednotlivých schopností dítěte.

8 Nepřestáváme si hrát, protoţe stárneme, ale stárneme, protoţe jsme si přestali hrát. Herbert Spencer 1 Předškolní pedagogika 1.1 Definice, obecné principy předškolní výchovy Termín pedagogika má své kořeny v antickém Řecku, kdy byl slovem paidagógos nazýván otrok, který svého pána doprovázel na cvičení a do školy. Později v antické latině vzniká slovo paedagogus neboli učitel, vychovatel a do českých zemí se dostává pod pojmem pedagog. Definice pedagogiky nemá ucelený termín, Pospíšil (Pedagogika jako vědecká disciplína, [online]) uvádí, ţe pedagogika je chápána jako věda s širokým spektrem zájmů a obrovským polem působnosti, definice se odlišují dle autora. Prŧcha, Walterová, Mareš uvádějí definici pedagogiky popisující v odborném významu vědu a výzkum zabývající se vzděláním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti (Prŧcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 160). Předškolní vzdělávání znamená pro dítě jisté změny, které přicházejí s nástupem do nového prostředí, tj. prostředí mimo rodinu. Organizace předškolního vzdělávání navazuje na uspořádání v rodině, avšak klade na dítě větší nároky a poţadavky. Z psychologického hlediska mŧţe tento přestup pro dítě znamenat jistá omezení v jeho dosavadních zvyklostech a občas trvá delší dobu, neţ se dítě aklimatizuje na nové prostředí, avšak přináší to s sebou nové poznatky a rozvoj v rovině kognitivní, emocionální a sociální. Bruceová (1996, s ) uvádí ve své publikaci tyto obecné principy tradiční předškolní pedagogiky: 1. Dětství je povaţováno za plnohodnotnou součást ţivota, a ne pouze za přípravu na dospělost. Proto i výchova je chápána jako přínosná pro daný okamţik, a ne jen jako příprava a výcvik na pozdější období ţivota. 2. Dŧleţité je dítě jako celek. Zdŧrazňuje se zdraví jak tělesné, tak duševní, stejně jako potřeba vnímat, přemýšlet, mít duchovní záţitky. 3. Učení nelze rozškatulkovat, protoţe všechno poznání, vědění je vzájemně

9 propojeno. 4. Velký význam má vnitřní motivace, která ústí v činnost, k níţ dítě dává podnět samo a samo ji i řídí. 5. Dŧraz na sebekázeň. 6. Vývoj dítěte lze rozdělit na specifická stadia. 7. S výchovou a vzděláváním dítěte je třeba začít u činnosti, kterou dítě ovládá, ne u činnosti, kterou nezná. 8. Dítě má svŧj vlastní vnitřní ţivot, který projevuje jen za příznivých okolností a podmínek. 9. Pro dítě jsou velmi dŧleţití lidé (jak dospělí, tak děti), se kterými je v kontaktu. 10. Výchova dítěte je chápána jako vzájemné ovlivňování dítěte a vnějšího prostředí, které zahrnuje ostatní osoby v jeho okolí a vědění samo o sobě. Předškolní pedagogika byla dříve brána v postavení vŧči vzdělávání spíše jako určitá kompenzace či doplnění rodinné péče. Ve dvacátých letech minulého století se dostává do širšího povědomí její nepostradatelnost a objevuje se snaha o její zařazení do sociální péče. Vychovatelky v mateřské škole začínají být nazývány učitelkami, s čímţ souvisí i adekvátní vzdělání. Předškolní pedagogika se dostává do povědomí široké společnosti jako nepostradatelný a počáteční článek ve vzdělávání dětí. Po roce 1945 dochází ke vzniku mnoha mateřských škol, kde převládá spíše nekvalifikovanost, a to z dŧvodu vysokého počtu předškolních dětí. Avšak svoji sociální funkci si mateřské školy zachovávají i za zmiňovaných podmínek. V současné době si předškolní pedagogika vydobyla své postavení na vysoké úrovni, kdy přestává být pouze doplněním rodinné péče, ale stává se součástí systému výchovy institucionální. Dítěti se nabízejí podněty jak pro úspěšný intelektuální vývoj, tak i vývoj fyzický a psychický (Dostál, Opravilová, 1988, s ). Hlavní myšlenkou předškolní pedagogiky, jak uvádí Bruceová (1996, s. 32, 33), je začít raději od toho, co dítě umí, než od toho, co neumí. S touto myšlenkou se shodují i prŧkopníci alternativních proudŧ ve vzdělávání, například Montessoriová a Steiner. Jejich hlavním cílem je pozorování ţáka a zjišťování informací o dovednostech a schopnostech jednotlivých ţákŧ. Na tyto dovednosti a schopnosti učitelé naváţí a dále je rozvíjí a posouvají směrem vpřed. Ke kaţdému dítěti musí učitel přistupovat individuálně a rozvíjet nejdříve ty dovednosti a schopnosti vznikající v určitém vývojovém stádiu (Bruceová, 1996, s ).

10 1.2 Organizace předškolního vzdělávání, legislativa, RVP PV Předškolní vzdělávání je z legitimního hlediska zařazováno do systému vzdělávání. Organizace, pojetí, cíle a obsahy jsou popsány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který tvoří systém kurikulárních dokumentŧ zavedených v roce Kurikulární dokumenty vznikají na dvou úrovních- státní a školní ( RVP PV, 2004, s. 5). Předškolní vzdělávání se řídí novelou školského zákona 561/2004 Sb. a to zákonem 14/2009 Sb. zákonŧ O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dříve zákon č.561/ školský zákon) a Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílou knihou). Edukace dětí předškolního věku se dále řídí vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb. zákonŧ O předškolním vzdělávání, případně vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. zákonŧ o Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V RVP PV (2004, s. 7) se uvádí, ţe předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami, popř. je realizováno v přípravných třídách základních škol. Předškolní vzdělávání je určeno dětem od tří do šesti (sedmi) let a lze vytvářet třídy věkově homogenní i heterogenní, tj. třídu mohou navštěvovat děti stejného nebo rŧzného věku. Mezi základní a hlavní úkoly předškolního vzdělávání patří doplňování rodinné výchovy, poskytování dostatku podnětŧ k dalšímu aktivnímu rozvoji a učení dítěte s poskytnutím odborné péče a v neposlední řadě také pomoc dítěti při další ţivotní a vzdělávací cestě. Předškolní vzdělávání s sebou nese určitá specifika ve vzdělávání, která jsou uvedena v RVP PV (2004, s. 8), kdy předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Dŧleţitým aspektem ve vzdělávání dětí je poskytnutí vhodného prostředí, tedy prostředí podnětného, obsahově bohatého a bezpečného z hlediska vnímání dítěte. Kaţdé dítě má své individuální potřeby zahrnující i vzdělávací potřeby specifické. Pro všestranný rozvoj dítěte je zapotřebí zahrnout do edukačního procesu odpovídající metody a formy práce. Mezi základní metody, vyuţívané v předškolní pedagogice, patří proţitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí. Dále je uplatňováno situační učení, spontánní situační učení zaloţené na nápodobě a také aktivity spontánní a řízené, které se prolínají (RVP PV, 2004, s. 8). V kaţdém kurikulárním dokumentu jsou stanoveny cíle vzdělávání. U předškolního vzdělávání jsou stanoveny cíle v podobě záměrŧ a výstupŧ, které jsou vzájemně provázané.

11 Cíle existují ve dvou oblastech, obecné a oblastní úrovni. Výstupy jsou vyjádřeny v podobě klíčových kompetencí, coţ jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojŧ a hodnot kaţdého jedince. Pro předškolní vzdělávání rozeznáváme pět základních klíčových kompetencí: 1) kompetence k učení 2) kompetence k řešení problémů 3) kompetence komunikativní 4) kompetence sociální a personální 5) kompetence činnostní a občanské Hlavním prostředkem v předškolním vzdělávání v mateřských školách je vzdělávací obsah, který je zahrnut v RVP PV. Vytváří vnitřně propojený celek, kdy je dětem nabízeno učivo v podobě činností a výsledkem jsou očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho psychika), interpersonální (Dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a environmentální (Dítě a svět) (RVP PV, 2004, s ). Vzdělávací obsah tvoří východisko pro pedagoga a jeho vlastní přípravu školního vzdělávacího programu. Dětem tento obsah předkládá v integrovaných blocích, které se mohou vztahovat k určitému tématu, vycházet z praktických ţivotních problémŧ a situací, nebo se zaměřují na určité praktické činnosti. Integrované bloky by se měly navzájem prolínat či na sebe navazovat, aby dítě pochopilo souvislosti mezi nimi. 1.3 Alternativní předškolní vzdělávání V současné době přibývá stále více nových inovativních trendŧ ve vzdělávání a mimo uzákoněné instituce se objevují nové moţnosti vzdělávání. Rodič dítěte si mŧţe vybrat z několika variant vzdělávání jiţ v předškolním věku dítěte a rozhodnout tak o moţných budoucích krocích dítěte. Definici alternativní školy či vzdělávání uvádí Prŧcha, Walterová, Mareš (2004, s. 16) jako synonymický ekvivalent jiným pojmům jako netradiční škola, volná škola, svobodná škola, otevřená škola, nezávislá škola aj. Definicí existuje mnoho a z jejich znění vyplívá více pohledŧ na danou problematiku, jako jsou například názory jednotlivých zemí, jejich

12 vzdělávací systémy a pedagogické teorie. V pedagogických slovnících či encyklopediích nalezneme rŧzná vysvětlení pojmu alternativní vzdělávání. Alternativní školy se dělí dle Prŧchy (2004, s. 8) na dva typy nestátní a státní nebo soukromé. Mezi nestátní školy zařazujeme školy Klasické reformní (waldorfské, montessoriovské, freinetovské, jenské, daltonské) a Církevní (katolické, protestantské, ţidovské, jiné konfesní). Druhý typ alternativních škol nazýváme školy Moderní alternativní (s otevřeným vyučováním, s volnou architekturou, magnetové, přesahující, školy 21. století, bez ročníkŧ, s alternativním programem, nezávislé, cestující, mezinárodní, odenwaldské, hibrniánské, Gesamtschule, kolegiální, brémská školní centra, obecné a občanské, zdravé školy, s angaţovaným učením, integrované, škola hrou a jiné). Mezi čtyři nejznámější alternativně zaměřené předškolní istituce u nás patří Waldorfská mateřská škola, Mateřská škola Marie Montessori, Mateřská škola začít spolu a Mateřská škola s programem Začít spolu. Podrobněji popisuji první z výše jmenovaných alternativních škol. Waldorfská mateřská škola má své základy ve Stuttgartu, kde ji zaloţil v roce 1919 Rudolf Steiner. Při této škole byla o rok později zaloţena i mateřská škola. Mezi základní myšlenky podle Steinera (Steiner In Koťátková, 2008, s. 167) patří: Podstatné na lidském vědění nejsou informace, ale zkušenosti. Zkušenosti jsou spojeny s tělem a zapsány do našeho vědomí a podvědomí. Duševní vývoj dítěte je závislý na tělesném vývoji. Malé dítě nejedná na základě porozumění, ale jeho jednání je bezprostředně vázáno na smyslové vjemy anebo reaguje na procesy vlastního těla. Dítě je soustředěný a vnitřně aktivní pozorovatel činností dospělých a má potřebu napodobovat. V prvních sedmi letech mají děti dar bezprostředního vcítění se do činnosti a výrazových prostředkŧ lidí, kteří je obklopují. V první sedmileté fázi dominuje při výchově princip napodobování, kterému mŧţeme jít vstříc praktickou výchovou. Vychovateli nejsme tím, co dětem říkáme, ale tím, co před nimi kaţdodenně děláme. Výchova napodobováním klade podstatně vyšší nároky na dospělého jakoţto vychovatele, neţ výchova autoritativní. Příliš raná autoritativní výchova omezuje vznik vlastních zkušeností dítěte.

13 Vznik a fungování waldorfské školy i mateřské školy má být vţdy výsledkem svobodné iniciativy a spolupráce učitelŧ s rodiči. Za cíl si Waldorfská pedagogika klade vytvoření takového prostředí a lidí uvnitř něj, ve kterém dítě mŧţe přirozeně napodobovat ostatní a aktivně se projevovat. Dále motivovat děti k tomu, aby se zúčastňovali veškerého dění v rámci školy i mimo ni a tak upevňovali svoji vŧli k dosahování cílŧ. Dŧraz je kladen na vzájemnou spolupráci rodičŧ s vedením mateřské školy a jejich společné podílení se na výchově a vzdělávání dítěte. Organizační náleţitosti Waldorfské školy mŧţeme shrnout do několika prvkŧ: Děti se vzdělávají metodou učení se přímou zkušeností, hrou či proţitkem, kdy vyuţívají principu nápodoby. Uspořádání prostoru školy má svá specifika šestiúhelníkový nebo kruhový pŧdorys budovy, vyuţívání přírodních materiálŧ, kladen dŧraz na barevnost interiéru. Vyuţívá se výtvarných činností, zpěvu, volných her a eurytmie Učitel vytváří harmonické, přirozené a bezpečné prostředí, ve kterém se dítě cítí dobře a motivuje ho to k aktivitě. Děti z waldorfských mateřských škol mohou dále navázat na waldorfské základní i střední školy (Koťátková, 2008, s ). 1.4 Mateřská centra pro rodiče s dětmi V současné době je nabídka aktivit pro rodiče s dětmi velmi široká. Mateřská centra, neziskové organizace či soukromí ţivnostníci nabízejí rŧzné aktivity zaměřené pro děti předškolního věku. Vzniká stále více organizací, které se věnují dětem od útlého dětství, to znamená, ţe matky mohou navštěvovat krouţky pro děti jiţ od prvních měsícŧ ţivota jejich dětí. Matky dětí nemusí jiţ trávit mateřskou dovolenou pouze se svým dítětem doma, ale mohou navštěvovat zájmové krouţky zaměřené přesně podle věku dítěte. V České republice je 302 zaregistrovaných mateřských center. Z toho v Brně nalezneme 10 mateřských center, která mají ve své nabídce rŧznorodé aktivity, např. cvičení rodičŧ s dětmi, cvičení pro těhotné a po porodu, volnočasové aktivity pro maminky a děti, provozování dětských koutkŧ a další (Firmy, [online]). V roce 2001 vznikla organizace nazvaná Síť mateřských center o.s., která sdruţuje mateřská centra. Účelem zřízení této organizace je:

14 koordinace, propagace a rozšiřování hnutí Mateřských center v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahŧ, úlohy rodičŧ, mateřské a otcovské role ve společnosti podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příleţitostí pro všechny podpory zdravého ţivota ve zdravém prostředí (Mateřská centra, [online]) Na základě této organizace vzniká několik projektŧ, které jsou finančně podporovány Evropským sociálním fondem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Mezi projekty patří projekt Krok k zaměstnání, jehoţ hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti rodičŧ (zejména matek pečujících o děti do 15-ti let věku), nabízení alternativních forem práce (částečné úvazky, sdílené úvazky, flexibilní pracovní doba, práce z domova a další) a dále motivuje rodiče k aktivnímu hledání a získání vhodného zaměstnání. Projekt je realizován v 7 krajích České republiky (Moravskoslezský, Středočeský, Zlínský, Ústecký, Olomoucký a Vysočina). Jsou zde 4 hlavní oblasti aktivit: rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o děti, nová místa v mateřských centrech na zkrácený pracovní úvazek, přímé poradenství pro klienty mateřských center, vzdělávací semináře Zpátky do zaměstnání. Dalším projektem, do kterého se plánuji zapojit na podzim 2011, je projekt Krok za Krokem. Hlavním cílem je usnadnit rodičŧm s dětmi návrat do zaměstnání a s tím související rozvoj sluţeb péče o předškolní děti. Díky nedostatečnému počtu volných míst v mateřských školách začínají vznikat alternativní formy péče o dítě. V rámci tohoto projektu se objevuje nabídka pravidelného krátkodobého hlídání pro rodiče, kteří pracují při mateřské dovolené na zkrácený pracovní úvazek. Předkládám soubor aktivit, které jsou v rámci projektu nabízeny: realizace miniškolky, vytvoření přenositelné metodiky zřízení a provozování miniškolky/firemní školky, realizace vzdělávacích kurzŧ pro pečovatelky v miniškolce, práce se zaměstnavateli, vytvoření databáze pečovatelek a zprostředkování individuálního hlídání dětí (Mateřská centra, [online]). Projekt Krok za krokem započal v listopadu 2010 a potrvá do dubna Obou ze zmiňovaných projektŧ se zúčastním k prohloubení znalostí o dané problematice a k získání dokladu o rekvalifikaci. V období červenec srpen 2011 plánuji otevření miniškolky v Centru MIMIA v Brně.

15 2 Osobnost dítěte předškolního věku Dětství je bezesporu nejdŧleţitější etapou v ţivotě člověka, která ovlivňuje jeho další prŧběh. Mezi hlavní faktory, které tento prŧběh ovlivňují a v počátečních fázích značně směrují, patří rodina. Rodina jak uvádí Fontana (2010, s. 36) je nejdůležitější jednotkou veškerého společenského vývoje dítěte a také, ţe v rodině se nejen ustavují první vazby dítěte, ale tam se také učíme mnohým z našich vnějších sociálních rolí. Po rodině nastupuje další sociokulturní prostředí a tím je přechod do mateřské školy či jiného alternativního předškolního vzdělávání dítěte. 2.1 Vývoj základních schopností a dovedností dítěte předškolního věku Předškolní věk znamená pro dítě velké změny jak v psychice, tak ve fyzické vybavenosti jeho vlastního těla. Toto stádium je nazýváno podle Čačky (2000, s. 68) jako poslední stadium raného dětství, na které dále navazuje mladší školní věk. Mezi základní schopnosti a dovednosti, které dítě v tomto věku zvládá, zahrnujeme zdokonalenou pohybovou koordinaci, zejména hrubé motoriky, a dále je dítě schopno vykonávat těţší pohybové dovednosti, jako je například jízda na kole. V pozadí nezŧstává ani jemná motorika, zahrnující drobné svaly prstŧ. Dítě je ve fázi, kdy jsou pohyby více zautomatizované a je tak schopno vykonat sloţitější úkony, jako například vystřihování papíru, kreslení podle předlohy i bez ní a další. Dítě dle Wedlichové, Heřmanové (2008, s. 18) ovládá dobře sebeobsluţné činnosti a hygienické návyky. Zapojuje do menších pracovních činností, které pŧsobí významně na rozvoj subjektivního vnímání vlastní dŧleţitosti. Další odlišností od předcházejícího vývojového období je význam dětské kresby. Dítě díky kresbě vyjadřuje pohled na svět a jeho vnímání. Kresba je souhrou velkého souboru schopností a dovedností, mezi které zahrnujeme hrubou a jemnou motoriku, senzomotoriku, kognitivní vnímání a další. Dále je ovlivněna celkovým psychickým stavem dítěte a jeho aktuálním naladěním. V předškolním věku, vymezeném věkem 3-5 (6) let, dětská kresba prochází určitým vývojem. Od náznakŧ prvotního obrysu, kdy se dítě snaţí zobrazit konkrétné věc, přes fázi intelektuálního realismu znázorňováním toho co ví, nikoli co kreslí, do fáze realistické kresby. V etapě předškolního věku dochází k výraznému vývoji řeči. Tříleté dítě zvládá některá říkadla a souvětí, avšak řeč

16 je nedokonalá. U čtyřletých dětí převládají agramatismy a nepřesnosti ve výslovnosti, ale začínají jiţ pouţívat sloţitější větné celky. Práce s předměty denní potřeby či vykonávání rŧzných činností rozvíjí intelektuální stránku osobnosti. Dle Krejčíkové (1982, s. 50) intelektuální rozvoj probíhá v rámci procesu učení, kdy si dítě jednotlivé činnosti a aktivity zapamatuje a v případě potřeby vybaví. Jedná se o činnosti, jako je například zavazování bot, sebeobsluha v oblékání či základní hygienické návyky. Dŧleţitým faktorem ve vývoji dítěte jsou vlivy prostředí, ve kterém vyrŧstá. Pokud je dítě součástí podnětného prostředí zdárně to ovlivňuje rozvoj jeho psychických i fyzických funkcí. S podnětným prostředím je spojeno i zrakové vnímání. Pokud má dítě moţnost pohybovat se ve stimulujícím prostředí a dostává se tak do kontaktu s rŧznými předměty, rozvíjí své kognitivní funkce. Sluchové vnímání dítěte se ve fázi předškolního věku stále zdokonaluje a souvisí s rozvojem řeči a aktivním pouţíváním řeči. Rozvoj řeči u dětí předškolního věku vede k postupnému uvědomování si a regulaci svého chování pomocí slovních instrukcí. Nejdříve si tříleté dítě pokyny nahlas opakuje, později dochází k vytvoření tzv. vnitřní řeči, která vede dítě k určitému chování. Další vývojovou změnou je potřeba dítěte navazovat nové vztahy mimo rámec rodiny. Stává se více samostatným a zapojuje se do společné činnosti s vrstevníky. S tímto faktem vzniká i uvědomování si své dŧleţitosti a snaha zapojit se do společné činnosti, neboli pomáhání v domácnosti či vykonávání menších úkolŧ (Langmeier, Krejčíková, 2006, s ). 2.2 Kognitivní, sociální a emocionální vývoj dítěte Pojem socializace popisuje Prŧcha, Walterová, Mareš (2009, s. 267) jako celoživotní proces, v jehož průběhu si jedinec osvojuje specificky lidské formy chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, kulturu a začleňuje se tak do společnosti. Realizuje se hlavně sociálním učením, sociální komunikací a interakcí, i nátlakem. Čačka (2000, s. 69) ve své publikaci uvádí, ţe úroveň racionálně-kognitivních procesů (vnímání, pozornosti, paměti, zpracovávání a osvojování podnětů, včetně pronikavosti porozumění situaci) závisí nejen na zrání centrální nervové soustavy (to až do počátků dospívání) a na narůstající zásobě zkušeností, ale i na dosažené vyspělosti subjektivity, tedy kvalitách imaginativně-emotivních funkcí osobnosti (prožívání, motivaci a Jáství). Při vnímání dítěte jsou nejdŧleţitějšími počitky právě ty, které upoutají jeho

17 pozornost. Jednotlivé smysly (hmat, čich, chuť, zrak a sluch) jsou v tomto období značně diferenciované a dítě dokáţe rozlišit mnoho podnětŧ, barev a zvukŧ. Ve vnímání dítě stále zŧstává ve fázi egocentričnosti, kdy je pro něj zajímavé jen to, co jej upoutá. Paměť u dítěte předškolního věku rozvíjíme díky básničkám a písničkám, kdy se dítě soustředí spíše na rytmus a rým neţ na obsahovou stránku textu. Rodiče by měli dítě v tomto věku vést k osvojování si logické paměti před pamětí mechanickou. Díky stálému opakování se z úkonŧ stávají návyky, které v prŧběhu nabírají na sloţitosti. V předškolním věku dítě vnímá realitu svým vlastním zpŧsobem, tak aby jí porozuměl. Velkou roli zde hraje fantazie. Dítě často spojuje skutečný svět se světem jeho představ a dochází tak dle Wedlichové, Heřmanové (2008, s. 23) k tzv. konfabulaci. Převládá magické myšlení nad realitou, kdy dítě pro něj nevysvětlitelné věci vidí jako pŧsobení nadpřirozených sil a neţivým věcem vdechuje ţivot. Myšlení se ve vývojovém období předškolního věku dostává v rozvoji do popředí před řeč. Do pozornosti dítěte se dostává poznání vztahŧ a souvislostí rŧzných podnětŧ za pouţívání analýzy, syntézy, srovnávání, třídění či zobecňování. Stále však převládá konkrétnost nad obecností a dítě tak nevnímá propojenost vztahŧ mezi jednotlivými podněty a dochází k jejich unáhlenému zobecňování. V předškolním období dochází k výrazným změnám v sociálním vývoji dítěte. Dítě se dostává do jiného prostřední neţ je rodina a do kontaktu s cizími lidmi v rámci předškolního vzdělávání. Avšak primární funkci v předškolním vzdělávání stále nese rodina dítěte. Dítě dochází do předškolního zařízení, kde se setkává s vrstevníky a učí se novým sociálním rolím. S tím souvisí i sociální kontrola, hodnotová orientace dítěte a jeho uvědomování si své pozice ve společnosti. Socializace je dle Hoskovcové (2006, s. 31) úzce spjata s emočním vývojem dítěte a vývojem sebepojetí. Vrstevníci pro dítě hrají velkou roli, protoţe se stávají cílovou skupinou, ve které se formují pozdější přátelské i partnerské vztahy. Dřívější egocentrismus střídá prosociální chování, které později vytváří základy morálního chování. Vztahy v rodině se mění s vývojem jednotlivých členŧ. Sourozenci mezi sebou často bojují, ale v náročné situaci si jsou oporou. Je dokázáno, ţe děti, které mají sourozence, navazují otevřenější a zralejší vztahy plné dŧvěry s ostatními lidmi. Dŧleţitými osobami pro sociální rozvoj dítěte v prvních vývojových fázích jsou rodiče dítěte a jejich role v rodině, na které navazují předškolní instituce. Čáp, Mareš (2007, s. 55) uvádí, ţe socializace zahrnuje osvojení lidských forem chování, zejména chování ve styku s lidmi, osvojení jazyka, velkého množství poznatků, hodnot společnosti, její kultury a formují se zde poznávací procesy, emoce, celá osobnost. Sociální učení má v socializaci značnou roli. Dítě se pomocí nápodoby učí společným

18 činnostem, navazování interpersonálních vztahŧ a formování sociálních rolí. Společné činnosti, jako je hra, soutěţ či zájmová aktivita, podporují vztahy mezi jedinci a díky jejich spolupráci je dítě schopno dosáhnout vyšších cílŧ. Do socializace zařazujeme sociální komunikaci, která slouţí k sociální interakci, tedy k výměně informací mezi lidmi navzájem. Sociální role kaţdého jedince doprovází celý ţivot. Dítě předškolního věku má určitou roli v rodině, ve vrstevnické skupině či ve školce. Kaţdá z těchto rolí s sebou nese určitá pravidla chování, povinnosti a postoje. Dítě se s nimi buď identifikuje, nebo neztotoţňuje a mŧţe vést ke konfliktu s jinými lidmi. Hartl (2004, s. 58) uvádí ve své publikaci definici emocí jako biologicky účelné adaptace, evolučně starší, a proto silnější a hůře ovlivnitelné než rozumové procesy; spojovány s činností limbického systému; v zásadě jde o hodnotící reakce na podnět; zahrnují: fyziologické změny, prožitky libosti a nelibosti, motorické projevy, zaměřenost a vyšší či nižší pohotovost k jednání; rozlišovány afekty, nálady a vášně. Dále autor rozlišuje emoce na 8 typŧ: radost, dŧvěra, překvapení, očekávání, strach, vztek, smutek a znechucení. Jedná se dle Hartla, Hartlové (2010, s. 126) o pojem zastřešující subjektivní zážitky libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy (gestikulace, mimika), stavy menší či větší pohotovosti zaměřenosti (láska, strach, nenávist). Emoce mají své funkce, které rozlišuje Stuchlíková (Stuchlíková In Wedlichová, Heřmanová, 2008, s. 58, 59) na tři typy: 1. Intrapersonální funkce 2. Sociální funkce 3. Vývojová funkce Kaţdá z výše jmenovaných funkcí tvoří nedílnou součást lidského ţivota a dopomáhá nám ke zvládání adaptace na rŧzné situace či podněty, v individuální socializaci a v duševním vývoji jedince. Dítě v předškolním věku pŧsobí stále emočně nevyrovnaně. Zaznamenáváme náhlé změny nálad, například ze smíchu přejde do pláče či zlosti. U dítěte se začínají formovat takové citové vztahy, ve kterých dochází k zobecňování a dítě se více orientuje pouze na určité vlastnosti druhé osoby. City k ostatním lidem se v druhé polovině předškolního věku značně stabilizují a začínají se formovat základy pro empatii a altruismus (Čačka, 2000, s. 78). S emocemi se zároveň rozvíjí aspekt Já či Jáství. Jedná se o sebeúctu, sebepojetí, sebehodnocení, sebevědomí a další vlastnosti týkající se vlastního já. Blatný a kolektiv (2010, s. 125) říká, ţe emoce dodávají psychice rozměr citového prožívání, který u člověka

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více