Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku Diplomová práce Bc. Kateřina Snášilová Brno 2011

2 Děkuji svému vedoucímu práce, Mgr. Radku Pospíšilovi za odborné vedení a cenné připomínky v prŧběhu vypracování diplomové práce.

3 Prohlašuji, ţe jsem předloţenou diplomovou práci vypracovala samostatně s pouţitím informačních zdrojŧ uvedených v seznamu literatury. Souhlasím s tím, aby diplomová práce byla uloţena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zpřístupněna ke studijním účelŧm. Brno, 18. dubna 2011 Kateřina Snášilová

4 Obsah Úvod... 1 Teoretická část 1 Předškolní pedagogika 1.1 Definice, obecné přístupy Organizace předškolního vzdělávání, legislativa, RVP PV Alternativní předškolní vzdělávání Mateřská centra pro rodiče s dětmi Osobnost dítěte předškolního věku 2.1 Vývoj základních schopností a dovedností Kognitivní, sociální a emocionální vývoj Psychomotorika a hra Školní zralost a připravenost na školu Dílčí funkce a jejich deficity u dětí předškolního věku z pohledu speciální pedagogiky 3.1 Vymezení pojmu dílčí funkce Deficity dílčích funkcí Diagnostika deficitŧ dílčích funkcí Reedukace deficitŧ dílčích funkcí Didaktické prostředky v procesu vzdělávání 4.1 Obecná didaktika Didaktické zásady Didaktické pomŧcky a jejich typy Pracovní listy a jejich tvorba Praktická část 5 Výchovně vzdělávací lekce pro děti předškolního věku 5.1 Stavba hodiny, vybavení, pomŧcky Pracovní listy pro učitele Psychomotorická cvičení a opičí dráha Výtvarně - grafomotorická cvičení... 36

5 5.2.3 Hudebně pohybová cvičení Relaxační cvičení Doporučení pro vyuţívání pracovních listŧ Centrum MIMIA, vyuţití pracovních listŧ, certifikované kurzy Závěr Shrnutí Resumé Použité zdroje Seznam příloh... 86

6 Úvod V současné době přibývá stále více dětí s odkladem školní docházky. Dŧvodŧ mŧţe být mnoho, např. školní nezralost dítěte, nerovnoměrně rozvinuté chorosti či další dŧvody, které stanoví dětský lékař či psycholog. Další problém nastává v navazování sociálních vztahŧ a komunikaci dětí. Děti stále více času tráví doma u počítačŧ místo toho, aby jej trávili se svými vrstevníky. Na toto poukazuje skutečnost, ţe přibývá dětí, které mají problémy s hrubou motorikou. Tyto problémy se projeví v nadcházející povinné školní docházce a to konkrétně v oboru Tělesná výchova. Ve školách se čím dál více setkáváme s dětmi trpícími rŧznými druhy specifických poruch učení, které mohou být zpŧsobeny deficity v jednotlivých schopnostech. Díky této problematice jsem se rozhodla zaměřit se na podporu dětí předškolního věku v souvislosti na školní připravenost. Přínosem by měla být moje pětiletá praxe s hlídáním dětí a provozování rŧzných volnočasových aktivit s dětmi. Cílem diplomové práce je vytvoření metodické příručky pro práci s dětmi předškolního věku a jejich příprava na povinnou školní docházku, která bude slouţit jako manuál jak pro rodiče dětí, tak pro další vyuţití v předškolním vzdělávání. Diplomová práce se skládá ze čtyř teoretických kapitol, na které navazuje kapitola praktická. Úvodní kapitola vymezuje teoretická východiska, organizaci, cíle a pojetí předškolního vzdělávání a také podkapitolu o alternativním předškolním vzdělávání, které existuje v České republice. Zaměřuji se zde na mateřská centra či jiné neziskové organizace, které se zabývají vzděláváním a výchovou dětí předškolního věku. V druhé části popisuji osobnost dítěte předškolního věku z celkového hlediska. Zabývám se zde základními schopnostmi a dovednostmi dítěte předškolního věku, sociálním, kognitivním a emocionálním vývojem. V poslední podkapitole popisuji školní zralost a připravenost na školní docházku. Na předchozí kapitolu navazuje část týkající rozvoje dílčích funkcí a jejich moţných deficitŧ u dětí předškolního věku, které jsou základem pro vznik specifických poruch učení ve školním věku. Problematiku popisuji z pohledu speciální pedagogiky. Zabývám se zde intervencí, prevencí, diagnostikou a reedukací deficitŧ dílčích funkcí. V praktické části diplomové práce vyuţiji některé poznatky ze speciální pedagogiky a to se zaměřením rozvoj jednotlivých dílčích funkcí a předcházení jejich deficitŧm. Poslední kapitola teoretické části obsahuje informace týkající se teoretického základu tvorby pracovních listŧ. Jsou zde popisovány obecné principy didaktiky, didaktické zásady a

7 prostředky pro tvorbu učebních pomŧcek. V praktické části se zabývám tvorbou pracovních listŧ, jejichţ metodologickou stránku popisuji v této kapitole. V rámci praktické části diplomové práce vytvářím metodickou příručku pro cvičení s dětmi předškolního věku. Obsahem této příručky jsou rŧzná cvičení pro rozvoj dílčích funkcí a jednotlivých schopností a dovedností dŧleţitých pro optimální a kvalitní nástup do školní docházky. Jednotlivé části příručky se věnují psychomotorickým, hudebně-pohybovým hrám a výtvarným činnostem s nácvikem grafomotoriky. Příručka je doplněna vlastními autorskými ilustracemi. Pouţitím říkadel známých autorŧ v pracovních listech se navracím k dřívějším tradicím a snaţím se o morální rozvoj a estetické cítění předškolních dětí. Tento metodický materiál bude vyuţit v Centru MIMIA, které se orientuje na rodiče s dětmi a jejich všestranný vývoj. Ke zpracování diplomové práce jsem pouţila metody a techniky pouţívané v odborné literatuře zabývající se problematikou školní zralosti a rozvojem jednotlivých schopností dítěte.

8 Nepřestáváme si hrát, protoţe stárneme, ale stárneme, protoţe jsme si přestali hrát. Herbert Spencer 1 Předškolní pedagogika 1.1 Definice, obecné principy předškolní výchovy Termín pedagogika má své kořeny v antickém Řecku, kdy byl slovem paidagógos nazýván otrok, který svého pána doprovázel na cvičení a do školy. Později v antické latině vzniká slovo paedagogus neboli učitel, vychovatel a do českých zemí se dostává pod pojmem pedagog. Definice pedagogiky nemá ucelený termín, Pospíšil (Pedagogika jako vědecká disciplína, [online]) uvádí, ţe pedagogika je chápána jako věda s širokým spektrem zájmů a obrovským polem působnosti, definice se odlišují dle autora. Prŧcha, Walterová, Mareš uvádějí definici pedagogiky popisující v odborném významu vědu a výzkum zabývající se vzděláním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti (Prŧcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 160). Předškolní vzdělávání znamená pro dítě jisté změny, které přicházejí s nástupem do nového prostředí, tj. prostředí mimo rodinu. Organizace předškolního vzdělávání navazuje na uspořádání v rodině, avšak klade na dítě větší nároky a poţadavky. Z psychologického hlediska mŧţe tento přestup pro dítě znamenat jistá omezení v jeho dosavadních zvyklostech a občas trvá delší dobu, neţ se dítě aklimatizuje na nové prostředí, avšak přináší to s sebou nové poznatky a rozvoj v rovině kognitivní, emocionální a sociální. Bruceová (1996, s ) uvádí ve své publikaci tyto obecné principy tradiční předškolní pedagogiky: 1. Dětství je povaţováno za plnohodnotnou součást ţivota, a ne pouze za přípravu na dospělost. Proto i výchova je chápána jako přínosná pro daný okamţik, a ne jen jako příprava a výcvik na pozdější období ţivota. 2. Dŧleţité je dítě jako celek. Zdŧrazňuje se zdraví jak tělesné, tak duševní, stejně jako potřeba vnímat, přemýšlet, mít duchovní záţitky. 3. Učení nelze rozškatulkovat, protoţe všechno poznání, vědění je vzájemně

9 propojeno. 4. Velký význam má vnitřní motivace, která ústí v činnost, k níţ dítě dává podnět samo a samo ji i řídí. 5. Dŧraz na sebekázeň. 6. Vývoj dítěte lze rozdělit na specifická stadia. 7. S výchovou a vzděláváním dítěte je třeba začít u činnosti, kterou dítě ovládá, ne u činnosti, kterou nezná. 8. Dítě má svŧj vlastní vnitřní ţivot, který projevuje jen za příznivých okolností a podmínek. 9. Pro dítě jsou velmi dŧleţití lidé (jak dospělí, tak děti), se kterými je v kontaktu. 10. Výchova dítěte je chápána jako vzájemné ovlivňování dítěte a vnějšího prostředí, které zahrnuje ostatní osoby v jeho okolí a vědění samo o sobě. Předškolní pedagogika byla dříve brána v postavení vŧči vzdělávání spíše jako určitá kompenzace či doplnění rodinné péče. Ve dvacátých letech minulého století se dostává do širšího povědomí její nepostradatelnost a objevuje se snaha o její zařazení do sociální péče. Vychovatelky v mateřské škole začínají být nazývány učitelkami, s čímţ souvisí i adekvátní vzdělání. Předškolní pedagogika se dostává do povědomí široké společnosti jako nepostradatelný a počáteční článek ve vzdělávání dětí. Po roce 1945 dochází ke vzniku mnoha mateřských škol, kde převládá spíše nekvalifikovanost, a to z dŧvodu vysokého počtu předškolních dětí. Avšak svoji sociální funkci si mateřské školy zachovávají i za zmiňovaných podmínek. V současné době si předškolní pedagogika vydobyla své postavení na vysoké úrovni, kdy přestává být pouze doplněním rodinné péče, ale stává se součástí systému výchovy institucionální. Dítěti se nabízejí podněty jak pro úspěšný intelektuální vývoj, tak i vývoj fyzický a psychický (Dostál, Opravilová, 1988, s ). Hlavní myšlenkou předškolní pedagogiky, jak uvádí Bruceová (1996, s. 32, 33), je začít raději od toho, co dítě umí, než od toho, co neumí. S touto myšlenkou se shodují i prŧkopníci alternativních proudŧ ve vzdělávání, například Montessoriová a Steiner. Jejich hlavním cílem je pozorování ţáka a zjišťování informací o dovednostech a schopnostech jednotlivých ţákŧ. Na tyto dovednosti a schopnosti učitelé naváţí a dále je rozvíjí a posouvají směrem vpřed. Ke kaţdému dítěti musí učitel přistupovat individuálně a rozvíjet nejdříve ty dovednosti a schopnosti vznikající v určitém vývojovém stádiu (Bruceová, 1996, s ).

10 1.2 Organizace předškolního vzdělávání, legislativa, RVP PV Předškolní vzdělávání je z legitimního hlediska zařazováno do systému vzdělávání. Organizace, pojetí, cíle a obsahy jsou popsány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který tvoří systém kurikulárních dokumentŧ zavedených v roce Kurikulární dokumenty vznikají na dvou úrovních- státní a školní ( RVP PV, 2004, s. 5). Předškolní vzdělávání se řídí novelou školského zákona 561/2004 Sb. a to zákonem 14/2009 Sb. zákonŧ O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dříve zákon č.561/ školský zákon) a Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílou knihou). Edukace dětí předškolního věku se dále řídí vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb. zákonŧ O předškolním vzdělávání, případně vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. zákonŧ o Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V RVP PV (2004, s. 7) se uvádí, ţe předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami, popř. je realizováno v přípravných třídách základních škol. Předškolní vzdělávání je určeno dětem od tří do šesti (sedmi) let a lze vytvářet třídy věkově homogenní i heterogenní, tj. třídu mohou navštěvovat děti stejného nebo rŧzného věku. Mezi základní a hlavní úkoly předškolního vzdělávání patří doplňování rodinné výchovy, poskytování dostatku podnětŧ k dalšímu aktivnímu rozvoji a učení dítěte s poskytnutím odborné péče a v neposlední řadě také pomoc dítěti při další ţivotní a vzdělávací cestě. Předškolní vzdělávání s sebou nese určitá specifika ve vzdělávání, která jsou uvedena v RVP PV (2004, s. 8), kdy předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Dŧleţitým aspektem ve vzdělávání dětí je poskytnutí vhodného prostředí, tedy prostředí podnětného, obsahově bohatého a bezpečného z hlediska vnímání dítěte. Kaţdé dítě má své individuální potřeby zahrnující i vzdělávací potřeby specifické. Pro všestranný rozvoj dítěte je zapotřebí zahrnout do edukačního procesu odpovídající metody a formy práce. Mezi základní metody, vyuţívané v předškolní pedagogice, patří proţitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí. Dále je uplatňováno situační učení, spontánní situační učení zaloţené na nápodobě a také aktivity spontánní a řízené, které se prolínají (RVP PV, 2004, s. 8). V kaţdém kurikulárním dokumentu jsou stanoveny cíle vzdělávání. U předškolního vzdělávání jsou stanoveny cíle v podobě záměrŧ a výstupŧ, které jsou vzájemně provázané.

11 Cíle existují ve dvou oblastech, obecné a oblastní úrovni. Výstupy jsou vyjádřeny v podobě klíčových kompetencí, coţ jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojŧ a hodnot kaţdého jedince. Pro předškolní vzdělávání rozeznáváme pět základních klíčových kompetencí: 1) kompetence k učení 2) kompetence k řešení problémů 3) kompetence komunikativní 4) kompetence sociální a personální 5) kompetence činnostní a občanské Hlavním prostředkem v předškolním vzdělávání v mateřských školách je vzdělávací obsah, který je zahrnut v RVP PV. Vytváří vnitřně propojený celek, kdy je dětem nabízeno učivo v podobě činností a výsledkem jsou očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho psychika), interpersonální (Dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a environmentální (Dítě a svět) (RVP PV, 2004, s ). Vzdělávací obsah tvoří východisko pro pedagoga a jeho vlastní přípravu školního vzdělávacího programu. Dětem tento obsah předkládá v integrovaných blocích, které se mohou vztahovat k určitému tématu, vycházet z praktických ţivotních problémŧ a situací, nebo se zaměřují na určité praktické činnosti. Integrované bloky by se měly navzájem prolínat či na sebe navazovat, aby dítě pochopilo souvislosti mezi nimi. 1.3 Alternativní předškolní vzdělávání V současné době přibývá stále více nových inovativních trendŧ ve vzdělávání a mimo uzákoněné instituce se objevují nové moţnosti vzdělávání. Rodič dítěte si mŧţe vybrat z několika variant vzdělávání jiţ v předškolním věku dítěte a rozhodnout tak o moţných budoucích krocích dítěte. Definici alternativní školy či vzdělávání uvádí Prŧcha, Walterová, Mareš (2004, s. 16) jako synonymický ekvivalent jiným pojmům jako netradiční škola, volná škola, svobodná škola, otevřená škola, nezávislá škola aj. Definicí existuje mnoho a z jejich znění vyplívá více pohledŧ na danou problematiku, jako jsou například názory jednotlivých zemí, jejich

12 vzdělávací systémy a pedagogické teorie. V pedagogických slovnících či encyklopediích nalezneme rŧzná vysvětlení pojmu alternativní vzdělávání. Alternativní školy se dělí dle Prŧchy (2004, s. 8) na dva typy nestátní a státní nebo soukromé. Mezi nestátní školy zařazujeme školy Klasické reformní (waldorfské, montessoriovské, freinetovské, jenské, daltonské) a Církevní (katolické, protestantské, ţidovské, jiné konfesní). Druhý typ alternativních škol nazýváme školy Moderní alternativní (s otevřeným vyučováním, s volnou architekturou, magnetové, přesahující, školy 21. století, bez ročníkŧ, s alternativním programem, nezávislé, cestující, mezinárodní, odenwaldské, hibrniánské, Gesamtschule, kolegiální, brémská školní centra, obecné a občanské, zdravé školy, s angaţovaným učením, integrované, škola hrou a jiné). Mezi čtyři nejznámější alternativně zaměřené předškolní istituce u nás patří Waldorfská mateřská škola, Mateřská škola Marie Montessori, Mateřská škola začít spolu a Mateřská škola s programem Začít spolu. Podrobněji popisuji první z výše jmenovaných alternativních škol. Waldorfská mateřská škola má své základy ve Stuttgartu, kde ji zaloţil v roce 1919 Rudolf Steiner. Při této škole byla o rok později zaloţena i mateřská škola. Mezi základní myšlenky podle Steinera (Steiner In Koťátková, 2008, s. 167) patří: Podstatné na lidském vědění nejsou informace, ale zkušenosti. Zkušenosti jsou spojeny s tělem a zapsány do našeho vědomí a podvědomí. Duševní vývoj dítěte je závislý na tělesném vývoji. Malé dítě nejedná na základě porozumění, ale jeho jednání je bezprostředně vázáno na smyslové vjemy anebo reaguje na procesy vlastního těla. Dítě je soustředěný a vnitřně aktivní pozorovatel činností dospělých a má potřebu napodobovat. V prvních sedmi letech mají děti dar bezprostředního vcítění se do činnosti a výrazových prostředkŧ lidí, kteří je obklopují. V první sedmileté fázi dominuje při výchově princip napodobování, kterému mŧţeme jít vstříc praktickou výchovou. Vychovateli nejsme tím, co dětem říkáme, ale tím, co před nimi kaţdodenně děláme. Výchova napodobováním klade podstatně vyšší nároky na dospělého jakoţto vychovatele, neţ výchova autoritativní. Příliš raná autoritativní výchova omezuje vznik vlastních zkušeností dítěte.

13 Vznik a fungování waldorfské školy i mateřské školy má být vţdy výsledkem svobodné iniciativy a spolupráce učitelŧ s rodiči. Za cíl si Waldorfská pedagogika klade vytvoření takového prostředí a lidí uvnitř něj, ve kterém dítě mŧţe přirozeně napodobovat ostatní a aktivně se projevovat. Dále motivovat děti k tomu, aby se zúčastňovali veškerého dění v rámci školy i mimo ni a tak upevňovali svoji vŧli k dosahování cílŧ. Dŧraz je kladen na vzájemnou spolupráci rodičŧ s vedením mateřské školy a jejich společné podílení se na výchově a vzdělávání dítěte. Organizační náleţitosti Waldorfské školy mŧţeme shrnout do několika prvkŧ: Děti se vzdělávají metodou učení se přímou zkušeností, hrou či proţitkem, kdy vyuţívají principu nápodoby. Uspořádání prostoru školy má svá specifika šestiúhelníkový nebo kruhový pŧdorys budovy, vyuţívání přírodních materiálŧ, kladen dŧraz na barevnost interiéru. Vyuţívá se výtvarných činností, zpěvu, volných her a eurytmie Učitel vytváří harmonické, přirozené a bezpečné prostředí, ve kterém se dítě cítí dobře a motivuje ho to k aktivitě. Děti z waldorfských mateřských škol mohou dále navázat na waldorfské základní i střední školy (Koťátková, 2008, s ). 1.4 Mateřská centra pro rodiče s dětmi V současné době je nabídka aktivit pro rodiče s dětmi velmi široká. Mateřská centra, neziskové organizace či soukromí ţivnostníci nabízejí rŧzné aktivity zaměřené pro děti předškolního věku. Vzniká stále více organizací, které se věnují dětem od útlého dětství, to znamená, ţe matky mohou navštěvovat krouţky pro děti jiţ od prvních měsícŧ ţivota jejich dětí. Matky dětí nemusí jiţ trávit mateřskou dovolenou pouze se svým dítětem doma, ale mohou navštěvovat zájmové krouţky zaměřené přesně podle věku dítěte. V České republice je 302 zaregistrovaných mateřských center. Z toho v Brně nalezneme 10 mateřských center, která mají ve své nabídce rŧznorodé aktivity, např. cvičení rodičŧ s dětmi, cvičení pro těhotné a po porodu, volnočasové aktivity pro maminky a děti, provozování dětských koutkŧ a další (Firmy, [online]). V roce 2001 vznikla organizace nazvaná Síť mateřských center o.s., která sdruţuje mateřská centra. Účelem zřízení této organizace je:

14 koordinace, propagace a rozšiřování hnutí Mateřských center v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahŧ, úlohy rodičŧ, mateřské a otcovské role ve společnosti podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příleţitostí pro všechny podpory zdravého ţivota ve zdravém prostředí (Mateřská centra, [online]) Na základě této organizace vzniká několik projektŧ, které jsou finančně podporovány Evropským sociálním fondem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Mezi projekty patří projekt Krok k zaměstnání, jehoţ hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti rodičŧ (zejména matek pečujících o děti do 15-ti let věku), nabízení alternativních forem práce (částečné úvazky, sdílené úvazky, flexibilní pracovní doba, práce z domova a další) a dále motivuje rodiče k aktivnímu hledání a získání vhodného zaměstnání. Projekt je realizován v 7 krajích České republiky (Moravskoslezský, Středočeský, Zlínský, Ústecký, Olomoucký a Vysočina). Jsou zde 4 hlavní oblasti aktivit: rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o děti, nová místa v mateřských centrech na zkrácený pracovní úvazek, přímé poradenství pro klienty mateřských center, vzdělávací semináře Zpátky do zaměstnání. Dalším projektem, do kterého se plánuji zapojit na podzim 2011, je projekt Krok za Krokem. Hlavním cílem je usnadnit rodičŧm s dětmi návrat do zaměstnání a s tím související rozvoj sluţeb péče o předškolní děti. Díky nedostatečnému počtu volných míst v mateřských školách začínají vznikat alternativní formy péče o dítě. V rámci tohoto projektu se objevuje nabídka pravidelného krátkodobého hlídání pro rodiče, kteří pracují při mateřské dovolené na zkrácený pracovní úvazek. Předkládám soubor aktivit, které jsou v rámci projektu nabízeny: realizace miniškolky, vytvoření přenositelné metodiky zřízení a provozování miniškolky/firemní školky, realizace vzdělávacích kurzŧ pro pečovatelky v miniškolce, práce se zaměstnavateli, vytvoření databáze pečovatelek a zprostředkování individuálního hlídání dětí (Mateřská centra, [online]). Projekt Krok za krokem započal v listopadu 2010 a potrvá do dubna Obou ze zmiňovaných projektŧ se zúčastním k prohloubení znalostí o dané problematice a k získání dokladu o rekvalifikaci. V období červenec srpen 2011 plánuji otevření miniškolky v Centru MIMIA v Brně.

15 2 Osobnost dítěte předškolního věku Dětství je bezesporu nejdŧleţitější etapou v ţivotě člověka, která ovlivňuje jeho další prŧběh. Mezi hlavní faktory, které tento prŧběh ovlivňují a v počátečních fázích značně směrují, patří rodina. Rodina jak uvádí Fontana (2010, s. 36) je nejdůležitější jednotkou veškerého společenského vývoje dítěte a také, ţe v rodině se nejen ustavují první vazby dítěte, ale tam se také učíme mnohým z našich vnějších sociálních rolí. Po rodině nastupuje další sociokulturní prostředí a tím je přechod do mateřské školy či jiného alternativního předškolního vzdělávání dítěte. 2.1 Vývoj základních schopností a dovedností dítěte předškolního věku Předškolní věk znamená pro dítě velké změny jak v psychice, tak ve fyzické vybavenosti jeho vlastního těla. Toto stádium je nazýváno podle Čačky (2000, s. 68) jako poslední stadium raného dětství, na které dále navazuje mladší školní věk. Mezi základní schopnosti a dovednosti, které dítě v tomto věku zvládá, zahrnujeme zdokonalenou pohybovou koordinaci, zejména hrubé motoriky, a dále je dítě schopno vykonávat těţší pohybové dovednosti, jako je například jízda na kole. V pozadí nezŧstává ani jemná motorika, zahrnující drobné svaly prstŧ. Dítě je ve fázi, kdy jsou pohyby více zautomatizované a je tak schopno vykonat sloţitější úkony, jako například vystřihování papíru, kreslení podle předlohy i bez ní a další. Dítě dle Wedlichové, Heřmanové (2008, s. 18) ovládá dobře sebeobsluţné činnosti a hygienické návyky. Zapojuje do menších pracovních činností, které pŧsobí významně na rozvoj subjektivního vnímání vlastní dŧleţitosti. Další odlišností od předcházejícího vývojového období je význam dětské kresby. Dítě díky kresbě vyjadřuje pohled na svět a jeho vnímání. Kresba je souhrou velkého souboru schopností a dovedností, mezi které zahrnujeme hrubou a jemnou motoriku, senzomotoriku, kognitivní vnímání a další. Dále je ovlivněna celkovým psychickým stavem dítěte a jeho aktuálním naladěním. V předškolním věku, vymezeném věkem 3-5 (6) let, dětská kresba prochází určitým vývojem. Od náznakŧ prvotního obrysu, kdy se dítě snaţí zobrazit konkrétné věc, přes fázi intelektuálního realismu znázorňováním toho co ví, nikoli co kreslí, do fáze realistické kresby. V etapě předškolního věku dochází k výraznému vývoji řeči. Tříleté dítě zvládá některá říkadla a souvětí, avšak řeč

16 je nedokonalá. U čtyřletých dětí převládají agramatismy a nepřesnosti ve výslovnosti, ale začínají jiţ pouţívat sloţitější větné celky. Práce s předměty denní potřeby či vykonávání rŧzných činností rozvíjí intelektuální stránku osobnosti. Dle Krejčíkové (1982, s. 50) intelektuální rozvoj probíhá v rámci procesu učení, kdy si dítě jednotlivé činnosti a aktivity zapamatuje a v případě potřeby vybaví. Jedná se o činnosti, jako je například zavazování bot, sebeobsluha v oblékání či základní hygienické návyky. Dŧleţitým faktorem ve vývoji dítěte jsou vlivy prostředí, ve kterém vyrŧstá. Pokud je dítě součástí podnětného prostředí zdárně to ovlivňuje rozvoj jeho psychických i fyzických funkcí. S podnětným prostředím je spojeno i zrakové vnímání. Pokud má dítě moţnost pohybovat se ve stimulujícím prostředí a dostává se tak do kontaktu s rŧznými předměty, rozvíjí své kognitivní funkce. Sluchové vnímání dítěte se ve fázi předškolního věku stále zdokonaluje a souvisí s rozvojem řeči a aktivním pouţíváním řeči. Rozvoj řeči u dětí předškolního věku vede k postupnému uvědomování si a regulaci svého chování pomocí slovních instrukcí. Nejdříve si tříleté dítě pokyny nahlas opakuje, později dochází k vytvoření tzv. vnitřní řeči, která vede dítě k určitému chování. Další vývojovou změnou je potřeba dítěte navazovat nové vztahy mimo rámec rodiny. Stává se více samostatným a zapojuje se do společné činnosti s vrstevníky. S tímto faktem vzniká i uvědomování si své dŧleţitosti a snaha zapojit se do společné činnosti, neboli pomáhání v domácnosti či vykonávání menších úkolŧ (Langmeier, Krejčíková, 2006, s ). 2.2 Kognitivní, sociální a emocionální vývoj dítěte Pojem socializace popisuje Prŧcha, Walterová, Mareš (2009, s. 267) jako celoživotní proces, v jehož průběhu si jedinec osvojuje specificky lidské formy chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, kulturu a začleňuje se tak do společnosti. Realizuje se hlavně sociálním učením, sociální komunikací a interakcí, i nátlakem. Čačka (2000, s. 69) ve své publikaci uvádí, ţe úroveň racionálně-kognitivních procesů (vnímání, pozornosti, paměti, zpracovávání a osvojování podnětů, včetně pronikavosti porozumění situaci) závisí nejen na zrání centrální nervové soustavy (to až do počátků dospívání) a na narůstající zásobě zkušeností, ale i na dosažené vyspělosti subjektivity, tedy kvalitách imaginativně-emotivních funkcí osobnosti (prožívání, motivaci a Jáství). Při vnímání dítěte jsou nejdŧleţitějšími počitky právě ty, které upoutají jeho

17 pozornost. Jednotlivé smysly (hmat, čich, chuť, zrak a sluch) jsou v tomto období značně diferenciované a dítě dokáţe rozlišit mnoho podnětŧ, barev a zvukŧ. Ve vnímání dítě stále zŧstává ve fázi egocentričnosti, kdy je pro něj zajímavé jen to, co jej upoutá. Paměť u dítěte předškolního věku rozvíjíme díky básničkám a písničkám, kdy se dítě soustředí spíše na rytmus a rým neţ na obsahovou stránku textu. Rodiče by měli dítě v tomto věku vést k osvojování si logické paměti před pamětí mechanickou. Díky stálému opakování se z úkonŧ stávají návyky, které v prŧběhu nabírají na sloţitosti. V předškolním věku dítě vnímá realitu svým vlastním zpŧsobem, tak aby jí porozuměl. Velkou roli zde hraje fantazie. Dítě často spojuje skutečný svět se světem jeho představ a dochází tak dle Wedlichové, Heřmanové (2008, s. 23) k tzv. konfabulaci. Převládá magické myšlení nad realitou, kdy dítě pro něj nevysvětlitelné věci vidí jako pŧsobení nadpřirozených sil a neţivým věcem vdechuje ţivot. Myšlení se ve vývojovém období předškolního věku dostává v rozvoji do popředí před řeč. Do pozornosti dítěte se dostává poznání vztahŧ a souvislostí rŧzných podnětŧ za pouţívání analýzy, syntézy, srovnávání, třídění či zobecňování. Stále však převládá konkrétnost nad obecností a dítě tak nevnímá propojenost vztahŧ mezi jednotlivými podněty a dochází k jejich unáhlenému zobecňování. V předškolním období dochází k výrazným změnám v sociálním vývoji dítěte. Dítě se dostává do jiného prostřední neţ je rodina a do kontaktu s cizími lidmi v rámci předškolního vzdělávání. Avšak primární funkci v předškolním vzdělávání stále nese rodina dítěte. Dítě dochází do předškolního zařízení, kde se setkává s vrstevníky a učí se novým sociálním rolím. S tím souvisí i sociální kontrola, hodnotová orientace dítěte a jeho uvědomování si své pozice ve společnosti. Socializace je dle Hoskovcové (2006, s. 31) úzce spjata s emočním vývojem dítěte a vývojem sebepojetí. Vrstevníci pro dítě hrají velkou roli, protoţe se stávají cílovou skupinou, ve které se formují pozdější přátelské i partnerské vztahy. Dřívější egocentrismus střídá prosociální chování, které později vytváří základy morálního chování. Vztahy v rodině se mění s vývojem jednotlivých členŧ. Sourozenci mezi sebou často bojují, ale v náročné situaci si jsou oporou. Je dokázáno, ţe děti, které mají sourozence, navazují otevřenější a zralejší vztahy plné dŧvěry s ostatními lidmi. Dŧleţitými osobami pro sociální rozvoj dítěte v prvních vývojových fázích jsou rodiče dítěte a jejich role v rodině, na které navazují předškolní instituce. Čáp, Mareš (2007, s. 55) uvádí, ţe socializace zahrnuje osvojení lidských forem chování, zejména chování ve styku s lidmi, osvojení jazyka, velkého množství poznatků, hodnot společnosti, její kultury a formují se zde poznávací procesy, emoce, celá osobnost. Sociální učení má v socializaci značnou roli. Dítě se pomocí nápodoby učí společným

18 činnostem, navazování interpersonálních vztahŧ a formování sociálních rolí. Společné činnosti, jako je hra, soutěţ či zájmová aktivita, podporují vztahy mezi jedinci a díky jejich spolupráci je dítě schopno dosáhnout vyšších cílŧ. Do socializace zařazujeme sociální komunikaci, která slouţí k sociální interakci, tedy k výměně informací mezi lidmi navzájem. Sociální role kaţdého jedince doprovází celý ţivot. Dítě předškolního věku má určitou roli v rodině, ve vrstevnické skupině či ve školce. Kaţdá z těchto rolí s sebou nese určitá pravidla chování, povinnosti a postoje. Dítě se s nimi buď identifikuje, nebo neztotoţňuje a mŧţe vést ke konfliktu s jinými lidmi. Hartl (2004, s. 58) uvádí ve své publikaci definici emocí jako biologicky účelné adaptace, evolučně starší, a proto silnější a hůře ovlivnitelné než rozumové procesy; spojovány s činností limbického systému; v zásadě jde o hodnotící reakce na podnět; zahrnují: fyziologické změny, prožitky libosti a nelibosti, motorické projevy, zaměřenost a vyšší či nižší pohotovost k jednání; rozlišovány afekty, nálady a vášně. Dále autor rozlišuje emoce na 8 typŧ: radost, dŧvěra, překvapení, očekávání, strach, vztek, smutek a znechucení. Jedná se dle Hartla, Hartlové (2010, s. 126) o pojem zastřešující subjektivní zážitky libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy (gestikulace, mimika), stavy menší či větší pohotovosti zaměřenosti (láska, strach, nenávist). Emoce mají své funkce, které rozlišuje Stuchlíková (Stuchlíková In Wedlichová, Heřmanová, 2008, s. 58, 59) na tři typy: 1. Intrapersonální funkce 2. Sociální funkce 3. Vývojová funkce Kaţdá z výše jmenovaných funkcí tvoří nedílnou součást lidského ţivota a dopomáhá nám ke zvládání adaptace na rŧzné situace či podněty, v individuální socializaci a v duševním vývoji jedince. Dítě v předškolním věku pŧsobí stále emočně nevyrovnaně. Zaznamenáváme náhlé změny nálad, například ze smíchu přejde do pláče či zlosti. U dítěte se začínají formovat takové citové vztahy, ve kterých dochází k zobecňování a dítě se více orientuje pouze na určité vlastnosti druhé osoby. City k ostatním lidem se v druhé polovině předškolního věku značně stabilizují a začínají se formovat základy pro empatii a altruismus (Čačka, 2000, s. 78). S emocemi se zároveň rozvíjí aspekt Já či Jáství. Jedná se o sebeúctu, sebepojetí, sebehodnocení, sebevědomí a další vlastnosti týkající se vlastního já. Blatný a kolektiv (2010, s. 125) říká, ţe emoce dodávají psychice rozměr citového prožívání, který u člověka

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY Pramen: Kalhous, Z., Obst, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc, UP 2003. Kalhous, Z., Obst. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. Pedagogickopsychologická charakteristika ţáka

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více