Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika"

Transkript

1 A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika Vladimír Bartovic, fieditel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Praha Srpen 2014 Pfiíbûh roz ífiení Návrat do Evropy Návrat do Evropy byl jedním z hlavních hesel sametové revoluce, jeï odstartovala 17. listopadu 1989 proces politické, ekonomické a sociální transformace v tehdej ím âeskoslovensku. âeské království jako souãást Svaté fií e fiímské nebo Rakouského císafiství i první âeskoslovenská republika vïdy patfiily k západnímu politickému a kulturnímu svûtu. Vnucená orientace na v chod bûhem komunismu v letech 1948 aï 1989 nebyla ãeskému národu blízká, a proto se okamïitá zmûna orientace ze Sovûtského svazu na tehdej í Evropská spoleãenství stala naprosto pfiirozenou reakcí národa na novû nabytou svobodu a zbavení se v chodního hegemona. Vstup do tehdej ích Evropsk ch spoleãenství se hned na zaãátku procesu demokratick ch zmûn stal pfiedmûtem celonárodního konsenzu. PASOS je mezinárodní síè think-tankû 28 zemí v Evropû a stfiední Asii. Tû nov 1699/3, Praha 1, Czech Republic Tel: PASOS 2014, ISBN Projekt je financován z programu Evropské unie Evropa pro občany. Obsah této publikace je výhradní odpovědností autorů.

2 âeskoslovensko jiï v roce 1991 podepsalo Evropskou dohodu neboli asociaãní smlouvu s Evropsk mi spoleãenstvími (ES), jejímï cílem bylo upevnûní politick ch vztahû s âeskoslovenskem a také postupná ekonomická integrace s ES. Koneãn m a vytouïen m cílem pro zemi pak mûlo b t ãlenství v ES. KvÛli rozdûlení spoleãného státu musela b t asociaãní smlouva podepsána s jiï samostatnou âeskou republikou znovu, coï se stalo jiï devût mûsícû po jejím vzniku, konkrétnû 4. fiíjna Dohoda vstoupila v platnost 1. února 1995, kdy se âeská republika stala asociovanou zemí Evropské unie. V prûbûhu cel ch 90. let byla âeská republika spolu se Slovinskem premiantem regionu stfiední a v chodní Evropy. Vyznaãovala se politickou stabilitou a byla schopna pomûrnû rychle zreformovat svoji ekonomiku, která se pfieorientovala na trhy západních zemí. JiÏ v roce 1995 se jako první zemû z regionu se stala ãlenem Organizace pro hospodáfiskou spolupráci a rozvoj (OECD). Po summitu v Kodani v roce 1993, jenï pfiislíbil zemím stfiední a v chodní Evropy moïnost získat ãlenství v EU a stanovil také jeho podmínky, se zemû soustfiedila na pfiístupov proces do Evropské unie. PÛvodní oãekávání, Ïe vstup bude otázkou nûkolika málo let, se v ak nakonec ukázala jako nereálné. Vyjednávání a vstup do EU âeská republika o ãlenství v Evropské unii poïádala jako jedna z posledních zemí regionu v lednu Evropská komise o rok pozdûji pfiijetím programu Agenda 2000 pfiipravila podmínky pro vstup nov ch zemí po roce 2000 a zvefiejnila posudky o pfiipravenosti jednotliv ch kandidátsk ch zemí, kde doporuãila Radû otevfiít s âeskou republikou vyjednávání o vstupu do EU. Tato vyjednávání âeská republika zahájila spolu s dal ími pûti zemûmi tzv. Lucemburské skupiny (âeská republika, Polsko, Maìarsko, Estonsko, Slovinsko a Kypr) v roce Samotn proces vyjednávání trval ãtyfii roky a nakonec byl uzavfien najednou s deseti kandidátsk mi zemûmi v prosinci 2002 opût na summitu v Kodani. Na vyjednávacím procesu bylo zajímav ch nûkolik aspektû. Ne lo o klasická vyjednávání protoïe pozice obou stran byla daná âeská republika chtûla vstoupit do urãitého spolku s dan mi pravidly a musela je akceptovat. Vyjednávání se vedla hlavnû o urãit ch pfiechodn ch obdobích a nûkolika málo v jimkách na splnûní cílû, jeï byly nároãné z hlediska ãasového nebo finanãního, nebo mohly zpûsobit ohroïení stability hospodáfiství zemû nebo naopak jednotného vnitfiního trhu EU. âeská republika si tak vyjednala pfiechodná období zejména v oblasti Ïivotního prostfiedí nebo prodeje pûdy a domû obãanûm EU a Evropská unie naopak zavedla pfiechodná období na dotace zemûdûlcûm nebo na omezení volného pohybu pracovních sil. Pfiistoupení k EU také znamenalo nutnost pfiijetí celého právního fiádu Evropské unie. âeská republika musela pfiijmout stovky zákonu a dal ích legislativních i nelegislativních opatfiení. Tento proces sebou nesl nutnost hlubok ch reforem, aby zemû obstála na jednotném vnitfiním trhu EU. 2

3 DÛsledky vstupu Jak jiï bylo zmínûno, otázka ãlenství v Evropské unii byla záleïitostí celonárodního konsenzu. Podporu mûla u v ech parlamentních politick ch stran s v jimkou Komunistické strany âech a Moravy (KSâM), která ov em také nezaujala jasn protievropsk postoj. Pro vstup do EU se v té dobû s vût í ãi men í mírou entusiasmu vyslovili také v ichni ãelní pfiedstavitelé âr. V prvním a do dne ní doby i posledním celostátním referendu v historii âeské republiky konaném v ãervnu 2003 se pfies 77 procent voliãû pfii volební úãasti 55 procent vyslovilo pro vstup âr do EU. âeská republika se pak stala spolu s devíti dal ími zemûmi ãlenskou zemí EU 1. kvûtna Pfiístupov proces do Evropské unie a samotn vstup trvale zmûnil politick a ekonomick charakter âeské republiky. Zemû se stala ãlenem klubu, jenï je obecnû povaïován za prostor stability, demokracie a prosperity. âlenstvím tak dokonãila jeden z cílû sametové revoluce, jímï byl zmínûn návrat do Evropy. Samotn pfiístupov proces pfiedstavoval vyãerpávající cviãení z hlediska nutnosti zmûny mnoïství legislativy a zavedení mnoha nutn ch ekonomick ch reforem. JiÏ první volby do Evropského parlamentu potvrdily, stejnû jako ve vût inû dal ích zemí stfiední a v chodní Evropy, urãitou únavu obyvatel z tohoto procesu. Volební úãast dosáhla pouh ch 28 procent a volby znamenaly drtivou poráïku âssd (získala necel ch 9 procent hlasû), jeï zemi do EU pfiivedla a jeï tehdy byla vládní stranou. Bûhem prvních let v Evropské unii se obyvatelé âr postupnû stávali standardními obãany EU. Zaãali vyuïívat moïnosti, jeï EU sv m obãanûm poskytuje. Zejména ãlenství v Schengenské zónû znamenající zru ení hraniãních kontrol a postupné zru ení omezení na voln pohyb pracovních sil zafiadily âeskou republiku mezi plnoprávné ãleny EU. Zatímco otázka ãlenství byla pfiedmûtem celospoleãenského konsenzu, jiï samotné aspekty evropské politiky jimi nejsou. Euroskeptick diskurz po vstupu do EU získal svého zastánce a vûdce v tehdej ím prezidentu âeské republiky Václavu Klausovi a zejména krize, jeï zaãala v roce 2009 a trvá v podstatû aï dodnes, pfiinesla nárûst euroskeptick ch nálad i mezi obyvateli. Zatímco mladí lidé si pomûrnû dobfie uvûdomují v echny v hody, které ãlenství v EU pfiiná í, jako jsou zejména svoboda pohybu, moïnost studovat i pracovat ve kterékoli jiné ãlenské zemi EU, star í generace obãanû se domnívá, Ïe z tûchto v hod pfiíli neprofituje. Podle prûzkumu agentury STEM realizovaného od roku 2000 je aktuální spokojenost âechû s ãlenstvím v EU na úrovni 46 procent, naopak nespokojen ch s ãlenstvím v EU je 44 procent dotázan ch. Nejvy í úroveà míry spokojenosti lidí s ãlenstvím âr v EU agentura namûfiila v únoru 2009, bûhem pfiedsednictví âr v EU 69 procent. V roce 2010 zaãala spokojenost obãanû prudce klesat, aï dosáhla svého minima na úrovni 41 procent v dubnu

4 Zdroj: STEM UÏ bûhem pfiístupového procesu v letech pfiitekly do âeské republiky pfiímé zahraniãní investice ve v i 1,08 bilionu Kã (v roce 1997 byl pfiíliv zahraniãních investic 41 miliard, v roce 1998 jiï 120 miliard a v roce 1999 jiï 219 miliard Kã) a dal ích 1,32 bilionu Kã pak pfiiteklo mezi lety Zahraniãní investice a evropské fondy pfiispûly k rychlému rozvoji ãeské ekonomiky a zv ení Ïivotní úrovnû obyvatel. Od vstupu do Unie aï do vypuknutí svûtové finanãní a hospodáfiské krize v roce 2009 pfiedstavoval prûmûrn roãní rûst HDP v âeské republice 4,1 procent. âeská republika také dostala od Evropské unie od roku 2004 pfiibliïnû 610 miliard Kã, dal ích 270 miliard by je tû mûla dostat z minulého programového období z let Pfiesto zemû nebyla pfiíli úspû ná v cíli pfiibliïování se ekonomické úrovni star ch ãlensk ch zemí EU. Pomûr hrubého domácího produktu na obyvatele v âr vûãi celé EU pfiedstavoval v roce procent a v roce 2012 dosáhl 81 procent. Neuspûla také snaha sníïit regionální rozdíly v rámci zemû. Zatímco region Prahy patfií mezi 10 nejvyspûlej ích regionû EU, ostatní ãeské regiony nedosahují ani úrovnû 75 procent prûmûru EU (nejchud í region Severozápad dosahuje pouze úrovnû 63 procent). Vliv âeské republiky na rozhodování v EU Prvních nûkolik let svého fungování v Evropské unii se âeská republika a její reprezentace postupnû uãila, jak m zpûsobem EU a rozhodování v ní funguje. Zejména pfiedsednictví âr v Radû EU v prvním pololetí roku 2009 pak politickou reprezentaci a státní aparát pfiinutilo vûnovat se evropské politice jako primární klíãové oblasti politiky. Pfiedsednictví âeské republiky probíhalo je tû pfied vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, kdy role pfiedsedající zemû byla mnohem podstatnûj í vzhledem k neexistenci stálého pfiedsedy Evropské rady nebo Rady pro vnûj í vztahy. V ichni ãelní pfiedstavitelé zemû byli pfiímo intenzivnû vtaïeni do tvorby evropské politiky a to bylo reflektováno také v médiích. Pfiedsednictví navíc probíhalo v tûïk ch podmínkách dan ch jak externími faktory, kter mi byla zaãínající finanãní a 4

5 ekonomická krize, plynová krize zapfiíãinûná rozpory mezi Ruskem a Ukrajinou a konflikt v Palestinû, tak interními, kter mi byla vnitropolitická krize, jeï vyvrcholila pádem vlády v polovinû pfiedsednictví. Studie 1 realizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM v roce 2009 potvrdila, Ïe âeská republika (s v jimkou období pfiedsednictví) je jen v jimeãnû schopna b t tzv. agenda setter, tj. tím, kdo v rámci EU pfiichází s nov mi iniciativami a návrhy. V naprosté vût inû oblastí je tzv. agenda taker, tj. pasivním pfiíjemcem iniciativ jin ch zemí nebo institucí EU. Rozhovory s vysok mi státními úfiedníky potvrdily, Ïe tato situace se od té doby pfiíli nezmûnila. Politická reprezentace, jeï zemi vedla v minul ch letech, v ãele s b val m prezidentem Václavem Klausem a b val m premiérem Petrem Neãasem, byla v EU vnímána negativnû vzhledem k ãastému odmítání iniciativ, jeï mûly v EU jinak irokou podporu. Zejména odkládání ratifikace Lisabonské smlouvy a nepfiistoupení âeské republiky k Fiskálnímu kompaktu znamenalo urãitou izolaci a marginalizaci vlivu âeské republiky na rozhodování v EU. âeská republika tak byla za pfiedchozí politické reprezentace obecnû vnímána jako zemû spí e s negativním pfiístupem k prohlubování evropské integrace, o ãemï (vedle odmítání zavedení spoleãné mûny nebo bankovní unie) svûdãí také její neochota zapojit se do nûkter ch projektû posílené spolupráce (daà z finanãních transakcí nebo harmonizace rozvodového práva). Co se t ãe samotného rozhodování v Radû EU, âeská republika byla po Polsku druhou z nov ch ãlensk ch zemí v poãtu men inov ch stanovisek, kdyï z celkového poãtu 564 hlasování 2 estkrát hlasovala proti a osmkrát se zdrïela hlasování. Tento údaj má ov em velice omezenou vypovídací hodnotu jelikoï hlasování, u kter ch hrozí zamítnutí návrhu, pfiedstavují ménû neï 10 procent jejich celkového poãtu. Z hlediska zapojení âeské republiky do koalicí podobnû sm lejících zemí je zemû také spí e pasivní koalic se úãastní, ale málokdy se pokusí o jejich formování. V mnoha oblastech (energetika, vnitfiní trh, regionální rozvoj, atd.) jsou nejpfiirozenûj ím partnerem âeské republiky zemû Visegrádské ãtyfiky: Polsko, Slovensko a Maìarsko. Tyto zemû pravidelnû na rûzn ch úrovních (kupfiíkladu pravidelné setkávání premiérû pfied zasedáními Evropské rady) debatují svá stanoviska k jednotliv m evropsk m politikám, pfiesto není potenciál jejich spolupráce zdaleka vyuïit. Z hlediska jin ch koalic je potfiebné zmínit zapojení âr do skupiny zemí podporujících politiku koheze. Zde se âeská republika bûhem jednání o víceletém finanãním rámci spojila s 12 dal ími zemûmi EU, jeï nejvíce benefitují z kohezní politiky, aby zabránila v znamnému poklesu v dajû na tuto politiku pro období let V oblasti zahraniãní politiky âr tradiãnû patfií mezi zemû podporující dal í roz ifiování Evropské unie, jakoïto i v chodní dimenzi její Evropské sousedské politiky a také mezi zemû, jeï akcentují roli lidsk ch práv a podpory demokracie v zahraniãní politice. Minulá politická reprezentace vidûla jako svého nejbliï ího spojence v EU Velkou Británii, kdy se po jejím vzoru neúãastnila Fiskálního kompaktu nebo 1 Not Your Grandfather s Eastern Bloc: The EU New Member States as Agenda Setters in the Enlarged European Union; country study Czech Republic, autor: Vûra iháãková, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Open Society Institute Sofia, 2009; ke staïení: Sofia_EuPI_April2009_.pdf (datum staïení: ) 2 Hlasování v Radû EU od do Zde je pak zajímavé zmínit paradox, Ïe âeská republika zároveà patfiila do skupiny zemí, která lobovala za niï í rozpoãet Evropské unie. 5

6 Paktu pro Euro Plus. Toto vidûní v ak nemûlo racionální zdûvodnûní, jelikoï jsou postavení a zájmy Velké Británie a âeské republiky v mnoh ch ohledech zásadnû odli né. Nová politická reprezentace se v otázce nejbliï ích spojencû pfieorientovala spí e na Nûmecko a Rakousko, tradiãním spojencem zemû zûstalo Slovensko. Omezen vliv âr na rozhodování v EU vnímají i obãané, kdyï podle prûzkumu vefiejného mínûní 4 jen 23 procent obãanû âr si myslí, Ïe je zemû schopna hrát v evropské politice aktivní roli a prosazovat své stanoviska. Bûhem ãeského pfiedsednictví v roce 2009 toto ãíslo dosahovalo v e 53 procent. Na druhou stranu prûzkum agentury MEDIAN ukázal, Ïe aï 59 procent âechû si myslí, Ïe pozice a vliv âeské republiky v Evropské unii je lep í neï pozice a vliv ostatních stfiedo- a v chodoevropsk ch zemí, jeï vstupovaly do EU spoleãnû s âeskou republikou. âe i také nepfiipisují nedostatek vlivu diskriminaci ze strany EU (pouze 10 procent), ale neschopnosti ãesk ch politikû (89 procent). Vliv v Evropské unii zemû neprosazuje pouze prostfiednictvím hlasování v Radû nebo v Evropském parlamentu, ale také prostfiednictvím zastoupení sv ch obãanû na vrcholn ch politick ch nebo úfiednick ch pozicích v rozhodovacích orgánech EU. V tomto ohledu âeská republika, stejnû jako ostatní ãlenské zemû ze stfiední a v chodní Evropy, v raznû zaostává. V minulém volebním období Evropského parlamentu zastupovalo âeskou republiku 22 europoslancû, patfiících ke ãtyfiem politick m skupinám: Skupina progresivní aliance socialistû a demokratû v Evropském parlamentu (âssd), Skupina Evropsk ch konzervativcû a reformistû (ODS), Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (KSâM) a Skupina Evropské lidové strany (KDU-âSL). 4 STEM Trendy 3/2014 6

7 Kromû spí e ceremoniální funkce místopfiedsedy EP (Oldfiich Vlasák ODS) a administrativní funkce kvestora (Jifií Ma talka KSâM) nebyli ãe tí europoslanci v ãele Ïádného z v borû Evropského parlamentu. Pouze EvÏen To enovsk z ODS se stal místopfiedsedou V boru pro prûmysl, v zkum a energetiku (ITRE) a Milan Cabrnoch (ODS) byl v ãele meziparlamentní delegace (pro spolupráci EU s Gruzií, ÁzerbájdÏánem a Arménií). Studie think tanku Evropské hodnoty 5 také uvádí, Ïe ãe tí europoslanci byli pod evropsk m prûmûrem a dokonce i pod prûmûrem poslancû z jin ch zemí stfiední a v chodní Evropy ve vût inû mûfiiteln ch indikátorû jejich aktivity. V souãasném volebním období zastupuje âeskou republiku v Evropském parlamentu 21 poslancû. Oproti minulému volebnímu období jsou ãe tí europoslanci rozdûleni do esti politick ch skupin. Kromû v e zmínûn ch skupin jsou âe i zastoupeni i ve skupinû Aliance liberálû a demokratû pro Evropu a ve skupinû Evropa svobody a pfiímé demokracie. Za âeskou republiku byli zvoleni poslanci ze tfií nov ch stran: TOP 09 jeï se zafiadila po boku KDÚ-âSL do frakce Evropské lidové strany, Politické hnutí ANO 2011 do frakce Aliance liberálû a demokratû pro Evropu a strana Svobodní do frakce Evropa svobody a pfiímé demokracie. Oproti minulému volebnímu období v ak zaznamenali obrovsk úspûch ve volbách do vedení v borû EP. Pavel Svoboda z KDU-âSL se stal pfiedsedou V boru pro právní záleïitosti (JURI), âesko získalo místa dal ích esti místopfiedsedû v borû a jednoho místopfiedsedy podv boru. Kromû euroskeptické strany Svobodní získali pozice ve vedení v borû v echny politické strany zvolené za âr. Jedin m ãesk m obãanem ve vrcholné funkci v EU je komisafi tefan Füle, jehoï portfoliem je politika roz ifiování a Evropská politika sousedství. Ov em toto nelze pokládat za úspûch, vzhledem k pravidlu, Ïe kaïdá ãlenská zemû EU má svého komisafie. âeské republice chybí také zastoupení ve vrcholn ch úfiednick ch funkcích. V rámci generálního sekretariátu Rady má âeská republika zastoupení v podobû vedoucího kanceláfie generálního tajemníka Rady a v podobû dvou fieditelû. Îádn z ãesk ch obãanû nefiguruje na pozici generálního fieditele anebo fieditele odboru ani v Evropské komisi, ani v Evropském parlamentu. Pro Evropskou komisi pracuje v úfiednick ch pozicích celkem 313 âechû 6, coï je mnohem ménû neï ve srovnateln ch ãlensk ch zemích jako je Maìarsko (390) nebo Portugalsko (396). Nejvût ím problémem ov em je, Ïe âesku se nedafií prosazovat úfiedníky do vy ích pozic. V nejvy í kategorii úfiedníkû (AD16) má âr pouze jednoho obãana, zatímco Portugalsko tfii. V pûti nejvy ích kategoriích (AD12-AD16) je rozdíl je tû markantnûj í, âechû v nich pracuje 18, zatímco PortugalcÛ 260. Je moïné argumentovat, Ïe tento obrovsk nepomûr je dûsledkem krátkého ãlenství âr v EU, kdy se je tû ãe tí úfiedníci nemûli moïnost dostateãnû prosadit v kariérním rûstu. Ov em âeská republika pokulhává i ve srovnání s men ím Maìarskem, které vstupovalo do EU ve stejnou dobu a pfiesto má v této kategorii úfiedníkû zastoupení vût í (23). 5 (datum staïení ) 6 (datum staïení ) 7

8 Aktivní obãanství Poslední volby do Evropského parlamentu v kvûtnu 2014 potvrdily slab zájem obãanû o Evropskou unii, kdy volební úãast dosáhla jen 18,2 procent, coï byla po Slovensku druhá nejniï í zaznamenaná úãast v rámci 28 ãlensk ch zemí Unie. Volební úãast byla také o zhruba 10 procent niï í neï pfii prvních dvou volbách v roce 2004 a 2009, kdy dosáhla zhruba 28 procent. Podle prûzkumu agentury STEM 7 jsou pfiíãinami nízké volební úãasti zejména nezájem o EU (78 procent), nedostatek informací o práci europoslancû (75 procent), nepochopení toho, co ãlenství v Unii pfiiná í (76 procent), nepochopení kompetencí Evropského parlamentu (75 procent) a fakt, Ïe média nedokázala vysvûtlit dûleïitost voleb (60 procent). Lidé naopak nepovaïují za zásadní ostatní moïné dûvody rekordní neúãasti, jak mi jsou dlouhodobé postoje Václava Klause k EU, nedostatek vhodn ch kandidátû do Evropského parlamentu, patné volební kampanû stran anebo fakt, Ïe se lidé necítí Evropany. Dal í prûzkum realizovan agenturou MEDIAN 8 prokázal, Ïe âe i se necítí b t dobfie informováni o ãinnosti Evropského parlamentu a práci ãesk ch europoslancû. Pouze 1 procentu âechû je informováno velice dobfie a pouze dal ích 13 procent spí e dobfie, zatímco 37 procent âechû se cítí b t informováno velice slabû a 49 procent spí e slabû. Alarmující je také skuteãnost, Ïe aï 68 procent âechû si neumí vybavit jméno ani jednoho europoslance. Pro srovnání ve stejném prûzkumu realizovaném na Slovensku si jméno Ïádného europoslance nevybavilo pouze 32 procent SlovákÛ. Zajímavé je také zmínit vztah mezi znalostí europoslancû a vnímáním vlivu ãlenství v EU na Ïivot v âr. Respondenti, ktefií si nevybavili jméno Ïádného europoslance, vnímají dopady ãlenství spí e negativnû (jenom 35 procent pozitivních odpovûdí), zatímco respondenti, ktefií si vybaví jména dvou europoslancû, ho vnímají pfieváïnû pozitivnû (52 procent respondentû). V tomto pfiípadû ov em existují dvû vysvûtlení, a sice Ïe vût í informovanost vede k pozitivnûj ímu vnímání Evropské unie a také, Ïe obãané, ktefií vnímají EU negativnû, nemají zájem o vût í informovanost. 7 (datum staïení ) 8 10 years in the EU: Attitudes of Czechs and Slovaks Towards the European Union, MEDIAN, 2014, 8

9 Probûhnuv í volby do Evropského parlamentu naopak nepotvrdily obavy z vysoké podpory euroskeptick ch stran, kdy uspûla pouze jedna z nich Svobodní, jeï tûsnû pfiekroãila pûtiprocentní hranici pro získání mandátu. I kdybychom mezi euroskeptické strany zafiadili i ODS a KSâM (které se ov em jako euroskeptické samy neprofilují), tyto tfii strany získaly dohromady pouze 6 mandátû z celkov ch 21. Tento volební v sledek má dvû moïná vysvûtlení. Zaprvé se zdá, Ïe obãané nepovaïují evropská témata za nosná pfii svém rozhodování o politické podpofie a v evropsk ch volbách hlasují podobnû jako ve volbách do národního parlamentu. A zadruhé, Ïe obãané, ktefií nepodporují ãlenství âr v EU, se rozhodli volby radûji ignorovat neïli se jich úãastnit. 9

10 Absenci informovanosti, která se zdá spoleãnû s obecn m nezájmem o EU hlavní pfiíãinou nízké volební úãasti âechû ve volbách do Evropského parlamentu, potvrzuje také prûzkum Eurobarometru 80 9, ve kterém 45 procent âechû uvedlo, Ïe rozumí fungování Evropské unie, zatímco opaãn názor vyslovilo 52 procent obyvatel. Je nutno zmínit, Ïe se jednalo o jeden z nejhor ích v sledkû v rámci celé Evropské unie. Podle stejného prûzkumu pouze 27 procent âechû uvedlo, Ïe se cítí b t dostateãnû informováno o evropsk ch záleïitostech, zatímco aï 71 procent uvedlo opak. Konkrétním dûsledkem absence základních informací o EU je fakt, Ïe podle prûzkumu agentury PPM Faktum 10 pouze 32 procent âechû vûdûlo, Ïe poslanci Evropského parlamentu jsou voleni pfiímo, zatímco vût ina obyvatel si myslela, Ïe jsou nominování vládou, prezidentem nebo vybíráni ze ãlenû Parlamentu âr. Jakým způsobem jsou voleni členové Evropského parlamentu? (n = 1001, data v %) Jsou přímo voleni občany ČR Jsou vybírání ze členů Parlamentu ČR Jsou nominováni vládou Jsou nominování prezidentem Těžko říci PrÛzkum Eurobarometru 80 také odhalil, Ïe aï 61 procent âechû Evropské unii nedûvûfiuje, zde se v ak pohled âechû nevymyká evropskému prûmûru, jenï je na úrovni 58 procent. Zajímavé v sledky nabízí srovnání dûvûry, kterou obãané âeské republiky projevují vûãi evropsk m a národním institucím. Podle prûzkumu Eurobarometru 80 âe i dûvûfiují více evropsk m institucím neïli národním. Zatímco ãeskému parlamentu dûvûfiuje pouze 12 procent respondentû, Evropskému parlamentu témûfi tfiikrát tolik 45 procent respondentû. Podobn v sledek zjistíme, kdyï srovnáme dûvûru k ãeské vládû s dûvûrou k Evropské komisi. Této dûvûfiuje 42 procent respondentû, zatímco ãeské vládû pouze 16 procent. âe i mají obecnû kritick pohled na dal í smûrování jak âeské republiky, tak Evropské unie, i kdyï opût jsou mnohem kritiãtûj í ke své vlastní zemi. Podle 61 procent respondentû âeská republika nejde dobr m smûrem. To samé si o Evropské unii myslí 47 procent respondentû. Je tû markantnûj í je rozdíl ve vnímání demokracie a jejího fungování v âeské republice a v Evropské unii. Zatímco v pfiípadû Evropské unie vûfií v její demokratické fungování 49 procent a nevûfií 45 procent obãanû, u âeské 9 Eurobarometer 80, (datum staïení ) 10 PrÛzkum byl zadán SdruÏením pro podporu otevfiené spoleãnosti PASOS a byl konán v záfií

11 republiky je pomûr obrácen ve fungování demokracie v âr vûfií pouze 34 procent respondentû a nevûfií aï 65 procent. Z pohledu aktivního obãanství je také dûleïité zmínit evropskou obãanskou iniciativu, kterou zavedla do evropského práva Lisabonská smlouva. Tato moïnost Ïádat prostfiednictvím petice, aby Evropská komise v rámci sv ch kompetencí navrhla právní pfiedpis, âechy pfiíli nenadchla. Ani jedna ze tfií iniciativ, jeï úspû nû sesbírala milion potfiebn ch podpisû v rámci Evropské unie, nebyla v âeské republice úspû ná. Nafiízení, 11 jímï se sbûr podpisû fiídí, stanovuje pro âeskou republiku minimální poãet podpisû. Ani v jednom z uveden ch tfií pfiípadû nebyl v âesku sesbírán dostatek podpisû. Naproti tomu u mnohem men ího Slovenska získaly potfiebn poãet podpisû (9.750) v echny tfii iniciativy. Název iniciativy âr SK Jeden z nás Voda a hygiena jsou lidská práva Stop vivisekci Nízkou úãast âechû lze opût vysvûtlit velice slabou informovaností. Podle prûzkumu agentury PPM Factum 15 sly elo o moïnosti úãastnit se Evropské obãanské iniciativy 16 procent âechû. Stejné mnoïství jich také projevilo ochotu inciativy se zúãastnit. Podle stejného prûzkumu se iniciativy jiï zúãastnilo 5 procent âechû. Toto ãíslo je v ak pravdûpodobnû v raznû nadsazeno, jelikoï pûtiprocentní participace z pfiibliïnû 8,5 milionu âechû star ích 18 let by znamenala, Ïe se pod nûjakou z iniciativ jiï podepsalo kolem 425 tisíc obyvatel, coï je vzhledem k faktu, Ïe tfii ukonãené iniciativy získaly v âr dohromady ménû neï 25 tisíc podpisû, absolutnû nereálné. Závûry a doporuãení Deset let ãlenství âeské republiky v Unii lze hodnotit pomûrnû úspû nû. Zemû se plnû integrovala do jednotného vnitfiního trhu, postupnû se nauãila, jak v Evropské unii probíhá rozhodování a úspû nû také zvládla své první pfiedsednictví v Radû EU. Posledním zb vajícím krokem k jejímu úplnému ãlenství zûstává pfiijetí spoleãné evropské mûny Eura, tak jak jiï uãinily i dal í zemû 16, jeï vstupovaly do Evropské unie spoleãnû s âeskou republikou. Vzhledem k ekonomickému oïivení, stabilizaci eurozóny a 11 Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ã. 211/2011ze dne 16. února 2011o obãanské iniciativû; 12 Iniciativa na zákaz a zastavení financování aktivit, které pfiedpokládají zniãení lidsk ch embryí pfiedev ím v oblastech v zkumu, rozvojové spolupráce a vefiejného zdraví. 13 Iniciativa na zavedení lidského právo na vodu a hygienu do evropské legislativy a podporu zaji Èování vody a hygieny jako základní vefiejné sluïby pro v echny. 14 Iniciativa na zru ení smûrnice 2010/63/EU o ochranû zvífiat pouïívan ch pro vûdecké úãely, a pfiedloïení nového návrh, kter ukonãí pokusy na zvífiatech. 15 PrÛzkum byl zadán SdruÏením pro podporu otevfiené spoleãnosti PASOS a byl konán v záfií Slovinsko, Malta, Kypr, Estonsko, Slovensko, Loty sko a od také Litva. 11

12 faktu, Ïe âeská republika by nemûla mít problémy s plnûním kritérií pro zavedení eura, by si zemû mûla co nejdfiíve stanovit cílové datum pfiijetí spoleãné mûny a zaãít ãinit konkrétní kroky v tomto smûru. âeská republika se v Evropské unii ne vïdy zachovala jako ãiteln a zodpovûdn partner. AÈ jiï lo o dlouhé otálení s ratifikací Lisabonské smlouvy, nebo o odmítnutí podepsat Fiskální kompakt, jednalo se vïdy o kroky, které zemû nedokázala sv m partnerûm dûvûryhodnû zdûvodnit a kvûli kter m se ãastokrát dostávala do pozice outsidera. Z hlediska ekonomick ch i politick ch zájmû by âeská republika mûla patfiit do jádra Evropské unie a b t jedním z motorû evropské integrace, zûstávat bokem není z hlediska jejích zájmû dûvûryhodnû zdûvodnitelné. Bûhem deseti let ãlenství se zemi nepodafiilo razantnûji zv it úroveà své ekonomiky smûrem k prûmûru Evropské unie. Mûla by se proto po vzoru úspû nûj ích zemí jako je Slovensko nebo pobaltské zemû orientovat na opatfiení, jeï jí v budoucnu pfiinesou vy í ekonomick rûst. Z hlediska vlivu v Evropské unii se zemû s v jimkou pfiedsednictví a nûkolika málo iniciativ v zahraniãní politice nemûïe chlubit tím, Ïe by byla schopna otevírat nová témata a prosazovat své iniciativy. KvÛli své velikosti âeská republika nikdy nebude lídrem ve v ech oblastech evropsk ch politik. Mûla by si v ak zvolit nûkolik témat, jejichï advokátem se mûïe stát, a zde pfiicházet s nov mi iniciativami. V âeské republice doposud chybûla platforma pro diskuzi a definování strategick ch zájmû zemû v Evropské unii. Touto platformou by se mûl stát Národní konvent o EU 17, jeï bude o tûchto zájmech diskutovat za úãasti nejvy ích pfiedstavitelû zemû, politikû, administrativy, zástupcû byznysu, odborû, odborníkû a dal ích pfiedstavitelû obãanské spoleãnosti. Vláda by mûla b t také mnohem aktivnûj í v prosazování sv ch kandidátû do vy ích úfiednick ch a politick ch funkcí v orgánech EU. Zlep it se musí také komunikace mezi ãeskou vládou a parlamentem, ãesk mi zástupci v evropsk ch institucích a ãesk mi europoslanci. Kupfiíkladu slovensk eurokomisafi se celkem pravidelnû úãastní zasedání slovenské vlády, která tak má neustál aktuální pfiehled o dûní v Bruselu z první ruky. âeská vláda musí b t také mnohem aktivnûj í v lobování u témat, jeï se t kají zájmû zemû jako takové, pfiípadnû zájmû ãesk ch subjektû 18. Extrémnû nízká úãast ve volbách do Evropského parlamentu, miziv zájem o Evropskou obãanskou iniciativu a mnoho prûzkumû vefiejného mínûní dokazuje, Ïe âe i o Evropskou unii nejeví pfiíli velk zájem, nedûvûfiují jí, a jsou pomûrnû skeptiãtí ohlednû ãlenství âeské republiky v Unii. PrÛzkumy i rozhovory 19 s obãany potvrdily, Ïe hlavní pfiíãinou tohoto negativního trendu posledních let je neporozumûní Evropské unie a nedostatek informovanosti. Vláda by proto mûla obnovit informaãní kampaà o záleïitostech EU ve stejné intenzitû, jak tomu bylo pfii vstupu do EU a v prvních pûti letech ãlenství, vãetnû grantového mechanizmu, kter umoïní financování informaãních aktivit o EU pro rûzné cílové skupiny obyvatel. 17 Národní konvent by mûl poprvé zasednout na podzim Kupfiíkladu, Slovensko a Rumunsko, jeï mají podobné problémy jako âeská republika s vyãerpáním evropsk ch fondû z minulého programového období, si vyjednaly prodlouïení lhûty k jejich ãerpání o jeden rok. âeská republika se o to zaãala pokou et pfiíli pozdû a málo intenzivnû, a proto neuspûla. 19 Rozhovory byly realizovány v rámci projektu realizovaného SdruÏení pro podporu otevfiené spoleãnosti PASOS Enlargement and Citizenship: Looking to the Future prostfiednictvím tzv. citizens' taskforce. 12

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

EVROPSKÁ UNIE PRO STUDENTY

EVROPSKÁ UNIE PRO STUDENTY EVROPSKÁ UNIE PRO STUDENTY INSTITUT EVROPSKÉ DEMOKRACIE Radim Perlín editor VYDAL INSTITUT EVROPSKÉ DEMOKRACIE Projekt byl uskuteãnûn za finanãní podpory Úfiadu vlády âr v rámci realizace Koncepce informování

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Evropská obãanská iniciativa jako pokus o pfiímou demokracii v Evropské unii

Evropská obãanská iniciativa jako pokus o pfiímou demokracii v Evropské unii Evropská obãanská iniciativa jako pokus o pfiímou demokracii v Evropské unii MAGDALÉNA SVOBODOVÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DISCIPLÍN A VE EJNÉ SPRÁVY, METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA European Citizens Initiative

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû âíslo 7 ROâNÍK 17 18. ZÁ Í 2006 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû nekoneãn ch pfiestfielek a pokusû o dohodu jmenoval prezident novou vládu. Vláda

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

XXXII. SJEZD âssd. ZPRÁVA P EDSEDY POSLANECKÉHO KLUBU âssd. XXXII. sjezdu âssd, konanému v Brnû 25. 27. 3. 2005. Pfiedkládá: JUDr.

XXXII. SJEZD âssd. ZPRÁVA P EDSEDY POSLANECKÉHO KLUBU âssd. XXXII. sjezdu âssd, konanému v Brnû 25. 27. 3. 2005. Pfiedkládá: JUDr. XXXII. SJEZD âssd ZPRÁVA P EDSEDY POSLANECKÉHO KLUBU âssd XXXII. sjezdu âssd, konanému v Brnû 25. 27. 3. 2005 Pfiedkládá: JUDr. Petr IBL 159 XXXII. SJEZD âssd NÁVRH USNESENÍ: XXXII. sjezd schvaluje Zprávu

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

3/2008. Rozhovor s doc. Ing. Františkem Štěpánkem, Ph.D., prvním úspěšným řešitelem projektu ERC v ČR Akce JRC v Praze. Česká Street Party v Bruselu

3/2008. Rozhovor s doc. Ing. Františkem Štěpánkem, Ph.D., prvním úspěšným řešitelem projektu ERC v ČR Akce JRC v Praze. Česká Street Party v Bruselu 3/2008 Rozhovor s doc. Ing. Františkem Štěpánkem, Ph.D., prvním úspěšným řešitelem projektu ERC v ČR Akce JRC v Praze Česká Street Party v Bruselu Blýskání na lepší časy? V roce 2007 byla ČR v rámcových

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Katefiina BroÏová vystupuje v kulturní ãásti pfiedvolebních mítinkû âssd. Foto Milo Schmiedberger

Katefiina BroÏová vystupuje v kulturní ãásti pfiedvolebních mítinkû âssd. Foto Milo Schmiedberger trend politiky vědy kultury společnosti září 2008 25 Kč mimofiádné vydání k volbám 17. a 18. říjen Seznam kandidátů ČSSD do Senátu Parlamentu ČR Seznam krajských lídrů ČSSD XV. ročník vydává Společnost

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Recept na využití dotačních programů

Recept na využití dotačních programů REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY DUBEN 2008 HLAVNÍ TÉMA VYDÁNÍ STAVEBNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTAČNÍ PROGRAMY Stavebnictví napříč regiony 4 5 Smutné plochy oživly 6 PRÁVNÍ PORADNA Jak zadat stavební zakázku

Více

Limitace vefiejného zadluïování v zemích Visegrádské ãtyfiky*

Limitace vefiejného zadluïování v zemích Visegrádské ãtyfiky* 3/2014 JURISPRUDENCE âlánky Limitace vefiejného zadluïování v zemích Visegrádské ãtyfiky* MICHAL KOZIE KATEDRA PRÁVA EKONOMICKÉ FAKULTY VYSOKÉ KOLY BÁ SKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Limitation of Public

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST I. Odpovûdnost za poru ení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a dûkazního bfiemene ve sporech mezi lékafii a pacienty. K mlãenlivosti lékafie

Více

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu RNDr. Jan Srb, DHV, CR spol. s r.o. 1. Úvod Schopnost turistick ch regionû obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivnûna zpûsobem

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací

AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací Ivana JanÛ, Martin Rozumek OBSAH: 7. V ZNAM OCHRANY LIDSK CH PRÁV V EU...34 P EDMLUVA...4 1. ÚVOD DO PRÁVA EVROPSK CH SPOLEâENSTVÍ...5 2. V VOJ SPOLEâNÉ

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû

Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû DT: 338.246(4-11);338.1(4-11) klíčová slova: transformace konvergence makroekonomie ekonomická integrace Evropská unie Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû Evžen KOČENDA* 1. Úvod a

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více