K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních"

Transkript

1 K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.; Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Klíčová slova smysl života, pozice seniorů, pomáhající pracovník Abstrakt Senior na sklonku života v novém prostředí potřebuje pomoc profesionálů, kteří mají za úkol poskytovat odpovídající péči, vyplývající z morálního kodexu. Optimální relace mezi klientem, pacientem a personálem tvoří garanci úspěšné léčby, příznivé cesty k obnově životní rovnováhy, získání pocitu prospěšnosti životní pouti, respektive očekávání její závěrečné fáze, která méně připraveným seniorům připravuje bolestné životní trauma. Úvod Termín životní smysl upozorňuje na hlavní motivační motor, který koriguje orientaci a snahy každého jedince v průběhu života. Nezbytná podmínka pro život, prožívání a jednání člověka, pátrajícího po smyslu života, spočívá v odhalení něčeho, pro co stojí žít. Vzhledem k omezenosti individuálního života musí něco nebo někdo přesahovat vlastní limity; nemůže spočívat v něm samotném, nýbrž také v prostředí, v němž žije. Taková osoba se musí záměrně osvobodit, cíleně odhalit při realizaci zvolených, smysl poskytujících hodnot ve světě, aby začala racionálně jednat s vědomím subjektivní odpovědnosti. Její svědomí přijímá roli praktického vůdce. Do jádra smyslu života patří také religiozita a spiritualita, poněvadž člověku přinášejí vyrovnanost se životem (tedy uvědomovanou spokojenost s ním, v přeneseném slova smyslu slunce v duši ), obohacování se moudrostí (všeobecně platnou zkušeností lidstva), permanentní radost, uspokojení z prokazování nezištné lásky (větší zážitek z poskytování než přijímání), možnosti i uskutečňované změny osobnosti ve směru zdokonalování.

2 Souhrnně lze konstatovat, že hledaný a rozvíjený smysl života je vrcholovým regulátorem jednotlivých složek života, který je současně nejúčinnějším pramenem stálé spokojenosti člověka se životem, zdrojem přetrvávající pohody, jevištěm života, na němž se také (sporadicky) objevují okamžiky štěstí. Pozitivní psychologové vnímají štěstí jako soubor kladných pocitů a pozitivních aktivit; všímají si jejich relace k minulosti, budoucnosti a daru. Kladné pocity vzhledem k minulosti zahrnují uspokojení, spokojenost, pýchu i klid a aktuálně se chápou jako potěšení a odstranění rozpačitosti, blokování dojetí. Pozitivní pocity vůči budoucnosti, spojené s darem lidství, naplňuje nakažlivý optimismus, naděje a důvěra. K reálnému pochopení situace seniora ve finálních etapách života je třeba uvést několik determinujících momentů reálné pozice a subjektivní potíže starších osob ve spektru zařízení pro dříve narozené v souvislosti se změnou životních podmínek, přístupy a naděje pracovníků pomáhajících profesí k pacientům, klientům, syndrom vyhoření a jiné negativní okolnosti, ovlivňující optimální poměr mezi personálem a seniory, akutní otázky běžného života a mnohé další méně příjemné okamžiky. 1. Starší lidé mezi ostatními Lidé vyššího věku znamenají evidentní oříšek, ale i zdroj poučení pro zainteresované odborníky v rozmanitých profesně specializovaných sférách společnosti, zabývajících se hledáním odpovídající relace k otázkám života seniorů a důsledků diskriminace, posměchu v jednání mladé generace O stárnutí a stáří Zdraví má mnoho tváří. Zdraví ve stáří má nevyčíslitelnou hodnotu. Přiměřený zdravotní stav v závěru privátní pouti podmiňuje pociťovanou kvalitu života, bytostně uvědomovanou pohodu žití. Zdraví i ve finálních letech nabízí šance ke svobodnému výběru možností. Čím se vyznačují zdraví senioři? Převažuje u nich celistvý tělesný, duševní a sociální klid, souznění s okolím. Na stáří se včas a dobře připravili a porozuměli si s ním. S kvalitou vlastního života jsou zcela spokojeni. Provádějí přiměřené fyzické a psychické aktivity a udržují solidní společenské kontakty. Jsou přiměřeně soběstační. Mají sice věkem limitovanou, normální funkční kapacitu. Reálně odhadují subjektivní možnosti. Staří zdraví lidé sice mohou mít zdravotní potíže, ale naučili se s nimi žít. Brání se označení osobních

3 problémů za sotva překonatelná břemena vyššího věku. Netrápí se pro něco, co jim chybí, ale radují se z toho, co mají. V souvislosti s involucí se projevuje snaha o pozitivní ovlivnění funkčního a zdravotního stavu seniorů, uvádí se koncept úspěšného stárnutí a zdravého stáří. Vychází z přesvědčení, že lidský život se v současnosti může nejen prodlužovat, ale v průběhu stáří také funkčně zkvalitňovat. Proto se v různých podobách objevuje požadavek přidávat život létům, nikoliv léta životu. Koncepce úspěšného stárnutí, zdravého stáří a komprese nemocnosti závisí na dvou předpokladech. První tvoří omezená střední i maximální délka lidského života a existence přirozené smrti stářím. Druhá premisa souvisí s reálným potenciálem pro pozitivní ovlivňování funkčního stavu a fenotypu stáří. Pojetí úspěšného stárnutí se zaměřuje na zlepšení funkčního stavu a fenotypu stáří nad rámec pouhého odstranění dlouhodobé ústavní péče a obnovy bazální nezávislosti, soběstačnosti. Vývoj zdravotního stavu a disability ve stáří v poslední době totiž přináší naděje na možnosti úspěšného stárnutí. Za největší sociální problém stárnutí se považuje izolovanost ve všech jejích významech, poněvadž z ní pramení většina fyzických i psychických těžkostí. Za nejlepší zbraň proti osamělosti či odstupu se považuje vhodná aktivita, přiměřená možnostem starého člověka, lépe s podporou a pomocí nejbližšího okolí. S přibývajícím věkem starších lidí se mění i jejich hodnotová orientace. Dřívější smysl života ztrácí význam, do popředí se dostávají nové kvality, významy. V případě, že si člověk nenajde adekvátní náhradu, brzo přijme trpné prožívání života, včetně idealizace minulosti. Současně dochází ke změnám postoje k sobě a ostatním, zvýšení osobní závislosti na druhých, hlavně na ostatních členech rodiny. Mnoho lidí, zejména mužů, těžko prožívá ztrátu společenské prestiže, osobní zklamání a někdy zdánlivé projevy nepřátelství. Starší člověk však vlastní jeden z největších a pro dříve narozené typický poklad trpělivost. Chce být sám sebou, být jedinečný, realizovat vlastní záměry, uspokojovat soukromé oprávněné potřeby, uskutečňovat se a stále se potvrzovat jako osobnost originální, svobodná, autentická, ustavičně obnovující vratkou rovnováhu mezi sebou a světem. Jeho osobní integrace se jeví jako podmínka vlastního kulturního přínosu Význam aktivního stárnutí Obecně akceptovaná myšlenka, že se nečinné stáří často považuje za hlavní příčinu stáří, vyvolává otázku na způsob života ve stáří. Tvrdí se, že stáří

4 pojímané jako vinobraní života pro mnohé starší osoby představuje mimořádný dar a štěstí, jiným přináší utrpení a zklamání. Zjistilo se, že na éru překročení do odlišného životního období připravení jedinci se nové skutečnosti snáze a rychleji přizpůsobí. Rozhodně se vyplatí investovat úsilí do pomoci seniorům pro překonání obav ze stáří a nabídek alternativ prožití aktivního a šťastného stáří (přes četné kladné příklady nutno vzhledem k sílícímu podílu starší generace v populaci upozornit na naléhavost výstavby nových zařízení, včetně precizně vyškolených profesionálů). Opakovaně se totiž prokázalo, že se inaktivita jako samostatný fenomén nemusí výhradně vztahovat na špatný zdravotní stav. Veškerá osvěta, tzv. příprava na stáří, i vytváření podmínek má ambice na realizaci podstatných posunů ve funkční zdatnosti seniorů. K závažným rysům sociálního prostředí patří jeho stálost/proměnlivost. Za prioritní, dominantní faktor působení sociálního okolí se však považuje jeho bezpečnost a funkční náročnost, přítomnost osobních bariér. Jedná se o klíčovou položku soběstačnosti, která se chápe jako poměr funkční zdatnosti seniora k náročnosti konkrétního prostředí. Individuální pojetí stáří, seniorské aspirace, očekávání, výhledy i subjektivní stylizace doplňují psychosociální modelování starého člověka. Mají kořeny v osobním založení a životních zkušenostech, rodinné situaci i řadě dalších vlivů. Zároveň se konkretizují projevy adaptace na stáří (aktivní, pasivní, rezignovaná nebo konfrontační), spojené s osobní úrovní schopnosti zvládnout hlavně časové, stresující napětí. Z různých důvodů se někteří senioři ocitají na pozicích méně úspěšných outsiderů, dosahujících slabších výsledků a vzbuzujících horší zdání, než které se očekávají v souvislosti s jejich subjektivními předpoklady a schopnostmi, včetně mentálních. Stáří se někdy chápe jako koruna života a v souvislosti s tendencí aktivizace seniorů se připomíná motivace osob, zejména těch, kteří ztratili životní perspektivu a rezignovali. Skutečná podpora aktivity znamená společné důstojné hledání všeho, co jedince naplňuje radostí, podporuje spokojenost se sebou samým, nabízí ocenění od druhých a rozmnožuje jeho příjemné prožitky. Také přináší pocity sounáležitosti a soudržnosti vůči širšímu společenství, spojené s vědomím smysluplné existence a sebeúcty Postavení seniorů ve společnosti Odlišnost současného seniora proti dřívějším generacím je znatelná. Dnešní starší člověk se liší esteticky i vizuálně, což způsobuje nejen dynamika změn oblékání (juvenilní tlak společnosti a médií, mládí jako idol současné

5 společnosti spolu se sexem představuje osu vlivu reklamy). Další příčinou vzhledu je využívání kosmetiky a plastické chirurgie. Proměny se projevují v názorech i psychice. Dnešní staří lidé pružněji reagují na vnější podněty a informace, mají snadnější přístup k informacím, dochází i k inovaci životního stylu. Na druhé straně menší konzervativnost přináší větší konformitu, zranitelnost vůči médiím a jejich manipulacím. I vzdělání seniora doznalo změn. Jedná se o radikální převrat v docenění vzdělanostního faktoru, který se promítá do úrovně čtenářské gramotnosti a čtenářských návyků; nadále upřednostňují tištěné slovo. Předpokládá se však postupný pokles zájmu o četbu a její náhrada kyberkulturou. Dalšími znaky je lepší ovládání cizího jazyka, rozšířené možnosti cestování (svoboda rozhodování při volbě cílové země ve spektru destinací). K atributům moderní společnosti patří posun střední délky života. Příčin je zřejmě více. Největší vliv na zdraví seniorů má bezesporu kvalita zdravotní péče a úroveň medicíny v období života seniora. Na druhé straně došlo ke zhoršení bezpečnostní situace ve společnosti. Senioři se stávají objektem trestné činnosti méně přizpůsobivých osob. Starší lidé negativně vnímají dopady tržního sociálního systému a vzhledem k evidentnímu vyloučení z běžného života stojí již mimo hlavní společenský proud. S přihlédnutím k závažným změnám v životě člověka, narozeného v první polovině dvacátého století, v posledních letech vyplývají některé otázky. Co přináší stáří a postavení seniora pozitivního? Volný čas je plně k dispozici pro rozvoj zájmů, na četbu, péči o vnoučata. Zvětšuje se prostor pro cestování (v závislosti na finančních poměrech), objevuje se možnost souznění s přírodou, do centra pozornosti se dostala turistika s procházkami a výlety. Zvýšila se šance k chovu zvířat. Spokojenost s prožíváním závěrečných fází života také souvisí s bytovými poměry. Diferencující antagonistické kriterium představuje vlastní domek či panelákový sídlištní dům, respektive nájemní dům v nehostinném prostředí, třeba s obyvateli z etnických menšin. V osobní rovině se u staršího člověka projevuje dříve nemyslitelná volnost, svoboda, což přináší zcela novou kvalitu posuzování životních okolností. I životní styl určuje svoboda s vlastní volbou. Senior, přicházející do let, údajně získává nadhled, zralost a moudrost. Jeho postavení se rapidně osvobozuje od stresu (dříve existenční zabezpečení rodiny, problémy v zaměstnání, slaďování pracovních povinností s úkoly v domácnosti). Na scénu života se však dostaly problémy s nepřiměřenou úrovní stresu a chybějící kontakty s lidmi. Co přináší stáří a postavení seniora negativního? Perspektiva ztížených podmínek života, vnímání sebe sama, eventualita brzké nemohoucnosti,

6 pocity zbytečnosti, marnosti a osamocení, doplněné vtíravým vědomím blížící se smrti. Zejména ukončení pracovního poměru a nedobrovolný odchod do důchodu se jedince dotýká jako fenomén s výrazně zápornou hodnotou. Za vysoce deprimující fakt se považuje zúžení sociálního pole a zejména způsob jeho dosažení. Po odchodu do důchodu se redukuje původní sociální kapitál, přátelé se postupně vytrácejí, citelně se snižují sociální kontakty. Ze života začínají postupně odcházet přátelé a blízcí. Na druhé straně dostatek disponibilního času může v případě absence zájmů a četnosti zdravotních omezení, navíc spojený s méně příznivou finanční situací, přinést individuální prožitek nudy. Přidává se úbytek fyzických sil, zhoršování zdravotního stavu, podpořený perspektivou nezvratného konce života. Jakou hodnotu představuje starší člověk pro současnou společnost? Moudrost, životní vyspělost a zkušenosti seniorů v aktuální době společnost slepě opomíjí, opovržlivě přehlíží, přezíravě podceňuje. Moderní společnost, charakterizovanou zjevnou naléhavostí, rychlostí a záplavou nových překvapivých zpráv a sdělení bulvárního charakteru, navíc ovlivňují tvůrci veřejného mínění v podobě mladých mnohdy nedovzdělaných novinářů a pomíjivým pozlátkem oslněných příslušníků populárního světa, považujících získanou moudrost a jistou nadčasovost seniorů za zdánlivé nebezpečí pro jimi prezentované pseudopravdy, často zvrácené nebo pomýlené názory a deformované postoje. Zralost, osvícenost starého člověka se nehodí do předstíraného ráje idolů blyštivého prostředí hudby, sportu, mládí a absurdních ikon veřejného života v záři reflektorů a všudypřítomnými mikrofony a kamerami. Současná česká juvenilní společnost v podobě manažerů na různých profesních postech, obdařená generační omezeností a nadměrnou arogancí, již dokonce veřejně opovrhuje přežilým a odepsaným i padesátiletým člověkem. Může vůbec senior prospět mladším generacím? Stáří představuje závěrečnou, vývoj uzavírající etapu životní dráhy. Bilanční charakter i mimořádná příležitost k hodnocení pracovního a osobního života umožní rozbor plusů i záporů vlastní cesty životem. Akceptovatelným přínosem pro ekonomiku a mladé příbuzné zůstane zdravý, schopný, adaptovaný důchodce, nejlépe mimořádná osobnost v původním profesním zaměření. Senior se chápe jako osoba ve specifickém sociálně ekonomickém postavení, které koriguje jeho finanční zabezpečení, umožňující profesní inaktivitu a poskytující značný fond disponibilního času. Zároveň se vzhledem k přibývajícímu věku stal jedincem sociálně zranitelnějším a závislejším na

7 zdravotní péči. Vidina stále více se rozevírajících sociálních a zdravotnických nůžek získala zřetelnější podobu. Zdravotní, sociální, mezigenerační a další problémy seniorů je odkázaly do kohorty odstrčených a odmítaných, často přehlížených osob, které získaly nálepku téměř parazitů společnosti, ujídajících chléb ostatním. Vždyť přece již pouhou fyzickou přítomností a lidským bytím způsobují vážné problémy v dopravě, službách, zdravotnictví a jinde! Na základě občasného střetnutí s arogantním jednáním nyní vládnoucích vrstev a jejich prodloužených rukou v podobě armády byrokratických úředníků se právem cítí zbyteční a osamocení v osobních trablech, vydaní na pospas mašinérii pokynů, příkazů, nařízení, vyhlášek, směrnic a plateb. Jejich dosavadní zásluhy jsou zapomenuté, naopak subjektivní potíže se kompetentními osobami vnímají jako malicherné, banální, zavádějící. Bezbranní jedinci se stále častěji dostávají do pozice prosebníků o pomoc, kdy se cítí naprosto osamoceni ve zcela nepřátelském chladném prostředí. Marně bijí na poplach, nikdo je nevyslyší, zůstávají napospas privátním problémům. Každý člověk přece má dostatek vlastních potíží a problémů! Copak soused, známý, člověk, který kdysi třeba něco a pro druhé znamenal, mohl být dokonce ve víru společenského dění, něco potřebuje? A že je najednou ztracený uprostřed společenského davu, bez pomoci, stranou zájmu ostatních? Koho vlastně senior zajímá? Co mu vlastně v jeho osamělosti zůstává? Kdo mu pomůže? Dočká se vůbec třeba poděkování, projevu zájmu v podobě nabídnuté ruky? Kdo si uvědomuje, co se vůbec děje v nitru starého člověku, co ho děsí a trápí, čím denně žije? 2. Postavení a úlohy pomáhajícího pracovníka Úvahy o významu pozice a rolí profesionála v pomáhajících povoláních, včetně zaměstnanců ze zdravotnického, sociálního, pedagogického a jiného prostředí, se točí kolem několika ohnisek. Propagované pojetí pomáhajících profesí ve zdravotní, sociální, psychologické i pedagogické oblasti, včetně sociální pedagogiky i sociální práce, má tvrdošíjné zastánce i zaryté odpůrce. Většina povolání slouží prospěchu lidí. Činnost lékařů, psychoterapeutů, učitelů a vychovatelů, sociálních pracovníků, duchovních i dalších zaměstnanců úzce souvisí se specifickým, přímým výkonem, s pomocí osobám méně šťastným, postiženým oslabením nebo chorobou a též lidem se ztrátou životní orientace. Příslušnost k určité profesní komunitě s sebou zákonitě přináší zařazení jako zdánlivého odborníka v daném oboru. Činnost ve kterékoli pomáhající

8 profesi automaticky staví pracovníka do role odborníka. Plíživě se dostavuje pocit všeznalce, mistra nad mistry, génia v oboru, spojeného s uvedenou hrozbou subjektivního uplatnění jisté převahy vůči na pomoci závislému jedinci. Dochází k osobnímu uvědomění si iluzorní nadřazenosti, stimulované škálou veřejně známých i latentních údajů z anamnézy osobnosti, násobené znalostí zákulisí lidské duše, osvojením persuáze a ovládání druhých. Nabízí rozmanité možnosti predikce, příležitost k manévrování, přispívá k manipulaci a aplikaci umění verbálního projevu. Avšak vlastní hrdost mu znemožňuje interní přiznání, že pokaždé nedokáže precizně odpovědět na veškeré otázky, bojí se upozornit na vlastní zranitelnost. Nesourodost vzájemného poměru vždy skrývá šanci projekce dominantního prvku v osobě poučeného profesionála k využití situačních okolností v soukromý prospěch, k získání výhody pro posílení vlastního Já. Relativně snadno nabytá moc odborníka poskytnutím aplikované formy pomoci potřebnému jedinci může snadno vyústit v bezmocnost až závislost objektu působení, proměnu klienta, vychovávaného, partnera v jednání, v loutku, hříčku v nevyváženém vztahu. Propagovaný rovnocenný poměr mezi oběma stranami, přátelské ovzduší a mistrnou komunikaci naruší stěží napravitelná trhlina, dlouhotrvající až celoživotní šrám, stigma, ztráta důvěry k okolí. Jako protipól však vždy vystupuje pomáhající faktor, který se v každém okamžiku prezentuje jako hlavní nástroj humánního přístupu ke druhým, upřímností a pravdivostí vůči sobě. Někteří pracovníci ve výše uvedených resortech obtížně čelí i nebezpečí trvale číhajícího syndromu pomocníka. Pro profesionála totiž představuje závažný alarmující moment, kdy se interní potřeba pomáhat stane balastem, přítěží, nevědomou obranou, kompenzující neschopnost prožívat a vyjadřovat vlastní emoce a potřeby. Letmo načrtnuté postupující změny mohou výrazně ovlivnit dynamiku vztahů mezi personálem a klienty, deformovat dříve příznivé a vzájemně korektní jednání, způsobit četná příkoří, ovlivnit vzájemné vazby. Co se očekává od zasvěceného odborníka v pomáhajících profesích? Především empatie, porozumění, bezpodmínečné kladné přijetí, shoda, upřímnost, vřelost a sebeodhalování, flexibilita, schopnost usměrňovat a zvládat úzkost, zájem, pozornost, investování, zvídavost a otevřenost, humor, skromnost a trpělivost. Zejména protihráč druhá strana vzájemného působení musí plně zažívat pocit, že je přijímaný, ceněný, chápaný, že bude schopný přiměřeného a bezpečného otevření se, vlastních korekcí a výzev, že si bude vážit sám sebe a vlastních schopností. Podmínku úspěchu aplikace zvoleného postupu samozřejmě tvoří vytvoření

9 oboustranně příznivé atmosféry pro vzájemnou vstřícnost, zajištění kritické zpětné vazby a optimální pozornosti. Skutečného specialistu, který si zvolil namáhavé zaměstnání, spojené s nezištnou pomocí druhým, přibližuje nikdy nekončící přehlídka atributů přístupu, vytváření příznivé bilaterální relace, osobních humánních vlastností. Klíčovým parametrem budoucího společného úspěchu je ideální volba odpovídajícího vztahu. Pasování se do pozice jedinečného znalce, podobně jako sklouznutí do role lidumila, upozorňuje na četná úskalí a eventuelní případy zneužití v konkrétní běžné praxi, poněvadž oba póly deformují požadovanou rovnováhu a jedinečnou příležitost k nalezení jednotné řeči. Ideální cestu naznačuje pomyslný široký střed možností s příklonem k extrémům podle aktuální situace nebo eskalace průběhu. Empiricky zdatný pracovník se škálou pedagogicko-psychologických variant v jednání dokonale využije privátní zásoby osvojených prostředků, umí se správně rozhodnout pro pokračování součinnosti. Je-li navíc vybavený repertoárem lidsky přijímaných vlastností, pak se stává víc než přítelem, skromným rádcem nebo lépe taktním poradcem, majákem pomoci, ukazatelem cesty, blízkou bytostí, na kterou je možné se bez obav spolehnout. Ohromně silnou a trvale podněcující zbraní oboustranně vstřícného postoje (přednostní zájem o nutnou spolupráci spočívá na straně pracovníků pomáhajících profesí) je naslouchání, hovory i opakované vnímání příběhů, názorů a vyprávění. Pokud se na konkrétní pomoci zainteresovaný člen blízkého i profesně zaujatého okolí seniora hlouběji seznámí i se specifickým uměním a výhodami využití transakční analýzy, pak skutečně humánní souznění a vzájemné partnerství dokáže překlenout eventuelní neshody, sváry, rozmíšky, pocity iluzorních křivd a případných nedorozumění. 3. Význam pomáhajících profesí Na závěr zbývá upozornit na klíčové momenty všech povolání, která si kladou za cíl pomáhat lidem, očekávajícím naději, vlídné slovo, úsměv a především opravdové porozumění. Porozumění jako specifický sociálně pedagogický nástroj naznačuje cestu k okolí, blízkým i ostatním lidem a jejich životním situacím, k sobě samému i historickým událostem. Nalézání společného světa a vnímání odlišností přináší asociaci empatie se sympatiemi. Současně pomáhá dešifrovat, co na pomoci personálu závislý jedinec mohl, měl a musel předvídat, umožňuje

10 rekonstruovat strukturu individuálních motivů, někdy vedoucích k nezamyšlenému efektu. Všeobecně se předpokládá, že pracovníci pomáhajících profesí ovládají metodologické aspekty interpretace sociálně pedagogického dění. Dokážou se přiměřeně orientovat v životním světě klientů, specifikují možnosti aktérů v sociálním dění, sledují a hodnotí projevy chování v činnostech. Snaží se provokovat iniciativu, tvořivost, zájem zainteresovaných. K dalším jejich úkolům patří okamžité a správné posouzení souvislostí jednotlivých událostí, volba účinné strategie konkrétního postupu. Každou životní situaci jedince lze totiž vždy chápat jako výzvu, která stimuluje člověka k aktivitě, přemýšlení a jednání. Proto sociální profesionálové všech zaměstnaneckých skupin podněcují klienta směrem k permanentnímu pochopení vlastní životní situace v kontextu osobního vývoje. Snaží se správně rozluštit smysl a průběh jednání, příčiny a podoby jejich činů a projevů, především v poměru k přáním, zájmům, úsilí a s ohledem na skutečnou situaci a přiměřené řešení podoby spolupráce. Výsledek podrobného opakovaného hodnocení aktuální situace, doplněný komplexním porozuměním všem okolnostem, vždy předchází finálnímu vysvětlení, vyslovení závěrečného mínění a výběru vhodné strategie postupu. Opravdový pracovník v pomáhajících profesích se vyznačuje trvalým zápalem, neutuchajícím skutečným zájmem o klienta a namáhavou pracovní aktivitu, který si je plně vědom nedostatečného společenského a finančního docenění a číhajícího nebezpečí nástupu profesních deformací a nevratných změn i osobnosti. Současně jako specialista v rizikové sféře musí nepřetržitě optimálně posuzovat vlastní postavení jako skutečně lidské záruky pomoci všem, kteří očekávají pomoc v životních nesnázích. Velmi citlivě se ho dotýká budoucnost vlastní pracovní angažovanosti, eventuelních problémů, především s enormním množstvím starších (a pravděpodobně méně aktivních, zdravotně indisponovaných) osob, a také zabezpečení nutné součinnosti a zabezpečení dostatečné kvalifikovanosti dobrovolnického systému. Další moment je osobnostně značně náročný. Jako příslušník méně akceptovaného odborného stavu pracovníků se bude bránit (nebo podlehne) zhoubné mašinérii protekce, korupce a specificky svérázného jednání k lidem různého postavení a sociálního zařazení nebo schouleného postoje čekatele na almužnu či pozornost od klientů, pacientů a jiných potřebných osob. Vždy se bude jednat o psychický tlak na zvýšení kvality interpersonálních poměrů, od každého pomáhajícího pracovníka na jakémkoli postu až k samotnému žadateli přiměřené a humánní pomoci.

11 Použitá literatura [1] KALVACH, Z. et al Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, ISBN [2] KŘIVOHLAVÝ, J Psychologie smysluplnosti existence. Otázky na vrcholu života. Praha: Grada, ISBN [3] KŘIVOHLAVÝ, J Mít pro co žít. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN [4] URBAN, H To nejdůležitější v životě. Praha: Portál, ISBN [5] VÁŽANSKÝ, M Kvalita života starších dospělých a seniorů v kontextu výchovné a sociální pomoci. Brno: Mendelova univerzita, MDS, ISBN [6] YALOM, I. D Pohled do slunce: O překonávání strachu ze smrti. Praha: Portál, ISBN

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A LOGOPEDIE Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor:

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Volnočasové aktivity a vliv na vývoj osobnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Knotová,

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení všichni, kdo se chystáte pracovat s předkládanou publikací Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, dovolte pár úvodních slov, která

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb Diplomová práce Brno 2013 Autor práce: Bc. Petra Jurmanová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Kvalita života seniorů

Kvalita života seniorů Dagmar Dvořáčková Kvalita života seniorů v domovech pro seniory Dagmar Dvořáčková Kvalita života seniorů v domovech pro seniory GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ

VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ SYNDROM VYHOŘENÍ (Informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu) Vladimír Kebza Iva

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více