K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních"

Transkript

1 K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.; Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Klíčová slova smysl života, pozice seniorů, pomáhající pracovník Abstrakt Senior na sklonku života v novém prostředí potřebuje pomoc profesionálů, kteří mají za úkol poskytovat odpovídající péči, vyplývající z morálního kodexu. Optimální relace mezi klientem, pacientem a personálem tvoří garanci úspěšné léčby, příznivé cesty k obnově životní rovnováhy, získání pocitu prospěšnosti životní pouti, respektive očekávání její závěrečné fáze, která méně připraveným seniorům připravuje bolestné životní trauma. Úvod Termín životní smysl upozorňuje na hlavní motivační motor, který koriguje orientaci a snahy každého jedince v průběhu života. Nezbytná podmínka pro život, prožívání a jednání člověka, pátrajícího po smyslu života, spočívá v odhalení něčeho, pro co stojí žít. Vzhledem k omezenosti individuálního života musí něco nebo někdo přesahovat vlastní limity; nemůže spočívat v něm samotném, nýbrž také v prostředí, v němž žije. Taková osoba se musí záměrně osvobodit, cíleně odhalit při realizaci zvolených, smysl poskytujících hodnot ve světě, aby začala racionálně jednat s vědomím subjektivní odpovědnosti. Její svědomí přijímá roli praktického vůdce. Do jádra smyslu života patří také religiozita a spiritualita, poněvadž člověku přinášejí vyrovnanost se životem (tedy uvědomovanou spokojenost s ním, v přeneseném slova smyslu slunce v duši ), obohacování se moudrostí (všeobecně platnou zkušeností lidstva), permanentní radost, uspokojení z prokazování nezištné lásky (větší zážitek z poskytování než přijímání), možnosti i uskutečňované změny osobnosti ve směru zdokonalování.

2 Souhrnně lze konstatovat, že hledaný a rozvíjený smysl života je vrcholovým regulátorem jednotlivých složek života, který je současně nejúčinnějším pramenem stálé spokojenosti člověka se životem, zdrojem přetrvávající pohody, jevištěm života, na němž se také (sporadicky) objevují okamžiky štěstí. Pozitivní psychologové vnímají štěstí jako soubor kladných pocitů a pozitivních aktivit; všímají si jejich relace k minulosti, budoucnosti a daru. Kladné pocity vzhledem k minulosti zahrnují uspokojení, spokojenost, pýchu i klid a aktuálně se chápou jako potěšení a odstranění rozpačitosti, blokování dojetí. Pozitivní pocity vůči budoucnosti, spojené s darem lidství, naplňuje nakažlivý optimismus, naděje a důvěra. K reálnému pochopení situace seniora ve finálních etapách života je třeba uvést několik determinujících momentů reálné pozice a subjektivní potíže starších osob ve spektru zařízení pro dříve narozené v souvislosti se změnou životních podmínek, přístupy a naděje pracovníků pomáhajících profesí k pacientům, klientům, syndrom vyhoření a jiné negativní okolnosti, ovlivňující optimální poměr mezi personálem a seniory, akutní otázky běžného života a mnohé další méně příjemné okamžiky. 1. Starší lidé mezi ostatními Lidé vyššího věku znamenají evidentní oříšek, ale i zdroj poučení pro zainteresované odborníky v rozmanitých profesně specializovaných sférách společnosti, zabývajících se hledáním odpovídající relace k otázkám života seniorů a důsledků diskriminace, posměchu v jednání mladé generace O stárnutí a stáří Zdraví má mnoho tváří. Zdraví ve stáří má nevyčíslitelnou hodnotu. Přiměřený zdravotní stav v závěru privátní pouti podmiňuje pociťovanou kvalitu života, bytostně uvědomovanou pohodu žití. Zdraví i ve finálních letech nabízí šance ke svobodnému výběru možností. Čím se vyznačují zdraví senioři? Převažuje u nich celistvý tělesný, duševní a sociální klid, souznění s okolím. Na stáří se včas a dobře připravili a porozuměli si s ním. S kvalitou vlastního života jsou zcela spokojeni. Provádějí přiměřené fyzické a psychické aktivity a udržují solidní společenské kontakty. Jsou přiměřeně soběstační. Mají sice věkem limitovanou, normální funkční kapacitu. Reálně odhadují subjektivní možnosti. Staří zdraví lidé sice mohou mít zdravotní potíže, ale naučili se s nimi žít. Brání se označení osobních

3 problémů za sotva překonatelná břemena vyššího věku. Netrápí se pro něco, co jim chybí, ale radují se z toho, co mají. V souvislosti s involucí se projevuje snaha o pozitivní ovlivnění funkčního a zdravotního stavu seniorů, uvádí se koncept úspěšného stárnutí a zdravého stáří. Vychází z přesvědčení, že lidský život se v současnosti může nejen prodlužovat, ale v průběhu stáří také funkčně zkvalitňovat. Proto se v různých podobách objevuje požadavek přidávat život létům, nikoliv léta životu. Koncepce úspěšného stárnutí, zdravého stáří a komprese nemocnosti závisí na dvou předpokladech. První tvoří omezená střední i maximální délka lidského života a existence přirozené smrti stářím. Druhá premisa souvisí s reálným potenciálem pro pozitivní ovlivňování funkčního stavu a fenotypu stáří. Pojetí úspěšného stárnutí se zaměřuje na zlepšení funkčního stavu a fenotypu stáří nad rámec pouhého odstranění dlouhodobé ústavní péče a obnovy bazální nezávislosti, soběstačnosti. Vývoj zdravotního stavu a disability ve stáří v poslední době totiž přináší naděje na možnosti úspěšného stárnutí. Za největší sociální problém stárnutí se považuje izolovanost ve všech jejích významech, poněvadž z ní pramení většina fyzických i psychických těžkostí. Za nejlepší zbraň proti osamělosti či odstupu se považuje vhodná aktivita, přiměřená možnostem starého člověka, lépe s podporou a pomocí nejbližšího okolí. S přibývajícím věkem starších lidí se mění i jejich hodnotová orientace. Dřívější smysl života ztrácí význam, do popředí se dostávají nové kvality, významy. V případě, že si člověk nenajde adekvátní náhradu, brzo přijme trpné prožívání života, včetně idealizace minulosti. Současně dochází ke změnám postoje k sobě a ostatním, zvýšení osobní závislosti na druhých, hlavně na ostatních členech rodiny. Mnoho lidí, zejména mužů, těžko prožívá ztrátu společenské prestiže, osobní zklamání a někdy zdánlivé projevy nepřátelství. Starší člověk však vlastní jeden z největších a pro dříve narozené typický poklad trpělivost. Chce být sám sebou, být jedinečný, realizovat vlastní záměry, uspokojovat soukromé oprávněné potřeby, uskutečňovat se a stále se potvrzovat jako osobnost originální, svobodná, autentická, ustavičně obnovující vratkou rovnováhu mezi sebou a světem. Jeho osobní integrace se jeví jako podmínka vlastního kulturního přínosu Význam aktivního stárnutí Obecně akceptovaná myšlenka, že se nečinné stáří často považuje za hlavní příčinu stáří, vyvolává otázku na způsob života ve stáří. Tvrdí se, že stáří

4 pojímané jako vinobraní života pro mnohé starší osoby představuje mimořádný dar a štěstí, jiným přináší utrpení a zklamání. Zjistilo se, že na éru překročení do odlišného životního období připravení jedinci se nové skutečnosti snáze a rychleji přizpůsobí. Rozhodně se vyplatí investovat úsilí do pomoci seniorům pro překonání obav ze stáří a nabídek alternativ prožití aktivního a šťastného stáří (přes četné kladné příklady nutno vzhledem k sílícímu podílu starší generace v populaci upozornit na naléhavost výstavby nových zařízení, včetně precizně vyškolených profesionálů). Opakovaně se totiž prokázalo, že se inaktivita jako samostatný fenomén nemusí výhradně vztahovat na špatný zdravotní stav. Veškerá osvěta, tzv. příprava na stáří, i vytváření podmínek má ambice na realizaci podstatných posunů ve funkční zdatnosti seniorů. K závažným rysům sociálního prostředí patří jeho stálost/proměnlivost. Za prioritní, dominantní faktor působení sociálního okolí se však považuje jeho bezpečnost a funkční náročnost, přítomnost osobních bariér. Jedná se o klíčovou položku soběstačnosti, která se chápe jako poměr funkční zdatnosti seniora k náročnosti konkrétního prostředí. Individuální pojetí stáří, seniorské aspirace, očekávání, výhledy i subjektivní stylizace doplňují psychosociální modelování starého člověka. Mají kořeny v osobním založení a životních zkušenostech, rodinné situaci i řadě dalších vlivů. Zároveň se konkretizují projevy adaptace na stáří (aktivní, pasivní, rezignovaná nebo konfrontační), spojené s osobní úrovní schopnosti zvládnout hlavně časové, stresující napětí. Z různých důvodů se někteří senioři ocitají na pozicích méně úspěšných outsiderů, dosahujících slabších výsledků a vzbuzujících horší zdání, než které se očekávají v souvislosti s jejich subjektivními předpoklady a schopnostmi, včetně mentálních. Stáří se někdy chápe jako koruna života a v souvislosti s tendencí aktivizace seniorů se připomíná motivace osob, zejména těch, kteří ztratili životní perspektivu a rezignovali. Skutečná podpora aktivity znamená společné důstojné hledání všeho, co jedince naplňuje radostí, podporuje spokojenost se sebou samým, nabízí ocenění od druhých a rozmnožuje jeho příjemné prožitky. Také přináší pocity sounáležitosti a soudržnosti vůči širšímu společenství, spojené s vědomím smysluplné existence a sebeúcty Postavení seniorů ve společnosti Odlišnost současného seniora proti dřívějším generacím je znatelná. Dnešní starší člověk se liší esteticky i vizuálně, což způsobuje nejen dynamika změn oblékání (juvenilní tlak společnosti a médií, mládí jako idol současné

5 společnosti spolu se sexem představuje osu vlivu reklamy). Další příčinou vzhledu je využívání kosmetiky a plastické chirurgie. Proměny se projevují v názorech i psychice. Dnešní staří lidé pružněji reagují na vnější podněty a informace, mají snadnější přístup k informacím, dochází i k inovaci životního stylu. Na druhé straně menší konzervativnost přináší větší konformitu, zranitelnost vůči médiím a jejich manipulacím. I vzdělání seniora doznalo změn. Jedná se o radikální převrat v docenění vzdělanostního faktoru, který se promítá do úrovně čtenářské gramotnosti a čtenářských návyků; nadále upřednostňují tištěné slovo. Předpokládá se však postupný pokles zájmu o četbu a její náhrada kyberkulturou. Dalšími znaky je lepší ovládání cizího jazyka, rozšířené možnosti cestování (svoboda rozhodování při volbě cílové země ve spektru destinací). K atributům moderní společnosti patří posun střední délky života. Příčin je zřejmě více. Největší vliv na zdraví seniorů má bezesporu kvalita zdravotní péče a úroveň medicíny v období života seniora. Na druhé straně došlo ke zhoršení bezpečnostní situace ve společnosti. Senioři se stávají objektem trestné činnosti méně přizpůsobivých osob. Starší lidé negativně vnímají dopady tržního sociálního systému a vzhledem k evidentnímu vyloučení z běžného života stojí již mimo hlavní společenský proud. S přihlédnutím k závažným změnám v životě člověka, narozeného v první polovině dvacátého století, v posledních letech vyplývají některé otázky. Co přináší stáří a postavení seniora pozitivního? Volný čas je plně k dispozici pro rozvoj zájmů, na četbu, péči o vnoučata. Zvětšuje se prostor pro cestování (v závislosti na finančních poměrech), objevuje se možnost souznění s přírodou, do centra pozornosti se dostala turistika s procházkami a výlety. Zvýšila se šance k chovu zvířat. Spokojenost s prožíváním závěrečných fází života také souvisí s bytovými poměry. Diferencující antagonistické kriterium představuje vlastní domek či panelákový sídlištní dům, respektive nájemní dům v nehostinném prostředí, třeba s obyvateli z etnických menšin. V osobní rovině se u staršího člověka projevuje dříve nemyslitelná volnost, svoboda, což přináší zcela novou kvalitu posuzování životních okolností. I životní styl určuje svoboda s vlastní volbou. Senior, přicházející do let, údajně získává nadhled, zralost a moudrost. Jeho postavení se rapidně osvobozuje od stresu (dříve existenční zabezpečení rodiny, problémy v zaměstnání, slaďování pracovních povinností s úkoly v domácnosti). Na scénu života se však dostaly problémy s nepřiměřenou úrovní stresu a chybějící kontakty s lidmi. Co přináší stáří a postavení seniora negativního? Perspektiva ztížených podmínek života, vnímání sebe sama, eventualita brzké nemohoucnosti,

6 pocity zbytečnosti, marnosti a osamocení, doplněné vtíravým vědomím blížící se smrti. Zejména ukončení pracovního poměru a nedobrovolný odchod do důchodu se jedince dotýká jako fenomén s výrazně zápornou hodnotou. Za vysoce deprimující fakt se považuje zúžení sociálního pole a zejména způsob jeho dosažení. Po odchodu do důchodu se redukuje původní sociální kapitál, přátelé se postupně vytrácejí, citelně se snižují sociální kontakty. Ze života začínají postupně odcházet přátelé a blízcí. Na druhé straně dostatek disponibilního času může v případě absence zájmů a četnosti zdravotních omezení, navíc spojený s méně příznivou finanční situací, přinést individuální prožitek nudy. Přidává se úbytek fyzických sil, zhoršování zdravotního stavu, podpořený perspektivou nezvratného konce života. Jakou hodnotu představuje starší člověk pro současnou společnost? Moudrost, životní vyspělost a zkušenosti seniorů v aktuální době společnost slepě opomíjí, opovržlivě přehlíží, přezíravě podceňuje. Moderní společnost, charakterizovanou zjevnou naléhavostí, rychlostí a záplavou nových překvapivých zpráv a sdělení bulvárního charakteru, navíc ovlivňují tvůrci veřejného mínění v podobě mladých mnohdy nedovzdělaných novinářů a pomíjivým pozlátkem oslněných příslušníků populárního světa, považujících získanou moudrost a jistou nadčasovost seniorů za zdánlivé nebezpečí pro jimi prezentované pseudopravdy, často zvrácené nebo pomýlené názory a deformované postoje. Zralost, osvícenost starého člověka se nehodí do předstíraného ráje idolů blyštivého prostředí hudby, sportu, mládí a absurdních ikon veřejného života v záři reflektorů a všudypřítomnými mikrofony a kamerami. Současná česká juvenilní společnost v podobě manažerů na různých profesních postech, obdařená generační omezeností a nadměrnou arogancí, již dokonce veřejně opovrhuje přežilým a odepsaným i padesátiletým člověkem. Může vůbec senior prospět mladším generacím? Stáří představuje závěrečnou, vývoj uzavírající etapu životní dráhy. Bilanční charakter i mimořádná příležitost k hodnocení pracovního a osobního života umožní rozbor plusů i záporů vlastní cesty životem. Akceptovatelným přínosem pro ekonomiku a mladé příbuzné zůstane zdravý, schopný, adaptovaný důchodce, nejlépe mimořádná osobnost v původním profesním zaměření. Senior se chápe jako osoba ve specifickém sociálně ekonomickém postavení, které koriguje jeho finanční zabezpečení, umožňující profesní inaktivitu a poskytující značný fond disponibilního času. Zároveň se vzhledem k přibývajícímu věku stal jedincem sociálně zranitelnějším a závislejším na

7 zdravotní péči. Vidina stále více se rozevírajících sociálních a zdravotnických nůžek získala zřetelnější podobu. Zdravotní, sociální, mezigenerační a další problémy seniorů je odkázaly do kohorty odstrčených a odmítaných, často přehlížených osob, které získaly nálepku téměř parazitů společnosti, ujídajících chléb ostatním. Vždyť přece již pouhou fyzickou přítomností a lidským bytím způsobují vážné problémy v dopravě, službách, zdravotnictví a jinde! Na základě občasného střetnutí s arogantním jednáním nyní vládnoucích vrstev a jejich prodloužených rukou v podobě armády byrokratických úředníků se právem cítí zbyteční a osamocení v osobních trablech, vydaní na pospas mašinérii pokynů, příkazů, nařízení, vyhlášek, směrnic a plateb. Jejich dosavadní zásluhy jsou zapomenuté, naopak subjektivní potíže se kompetentními osobami vnímají jako malicherné, banální, zavádějící. Bezbranní jedinci se stále častěji dostávají do pozice prosebníků o pomoc, kdy se cítí naprosto osamoceni ve zcela nepřátelském chladném prostředí. Marně bijí na poplach, nikdo je nevyslyší, zůstávají napospas privátním problémům. Každý člověk přece má dostatek vlastních potíží a problémů! Copak soused, známý, člověk, který kdysi třeba něco a pro druhé znamenal, mohl být dokonce ve víru společenského dění, něco potřebuje? A že je najednou ztracený uprostřed společenského davu, bez pomoci, stranou zájmu ostatních? Koho vlastně senior zajímá? Co mu vlastně v jeho osamělosti zůstává? Kdo mu pomůže? Dočká se vůbec třeba poděkování, projevu zájmu v podobě nabídnuté ruky? Kdo si uvědomuje, co se vůbec děje v nitru starého člověku, co ho děsí a trápí, čím denně žije? 2. Postavení a úlohy pomáhajícího pracovníka Úvahy o významu pozice a rolí profesionála v pomáhajících povoláních, včetně zaměstnanců ze zdravotnického, sociálního, pedagogického a jiného prostředí, se točí kolem několika ohnisek. Propagované pojetí pomáhajících profesí ve zdravotní, sociální, psychologické i pedagogické oblasti, včetně sociální pedagogiky i sociální práce, má tvrdošíjné zastánce i zaryté odpůrce. Většina povolání slouží prospěchu lidí. Činnost lékařů, psychoterapeutů, učitelů a vychovatelů, sociálních pracovníků, duchovních i dalších zaměstnanců úzce souvisí se specifickým, přímým výkonem, s pomocí osobám méně šťastným, postiženým oslabením nebo chorobou a též lidem se ztrátou životní orientace. Příslušnost k určité profesní komunitě s sebou zákonitě přináší zařazení jako zdánlivého odborníka v daném oboru. Činnost ve kterékoli pomáhající

8 profesi automaticky staví pracovníka do role odborníka. Plíživě se dostavuje pocit všeznalce, mistra nad mistry, génia v oboru, spojeného s uvedenou hrozbou subjektivního uplatnění jisté převahy vůči na pomoci závislému jedinci. Dochází k osobnímu uvědomění si iluzorní nadřazenosti, stimulované škálou veřejně známých i latentních údajů z anamnézy osobnosti, násobené znalostí zákulisí lidské duše, osvojením persuáze a ovládání druhých. Nabízí rozmanité možnosti predikce, příležitost k manévrování, přispívá k manipulaci a aplikaci umění verbálního projevu. Avšak vlastní hrdost mu znemožňuje interní přiznání, že pokaždé nedokáže precizně odpovědět na veškeré otázky, bojí se upozornit na vlastní zranitelnost. Nesourodost vzájemného poměru vždy skrývá šanci projekce dominantního prvku v osobě poučeného profesionála k využití situačních okolností v soukromý prospěch, k získání výhody pro posílení vlastního Já. Relativně snadno nabytá moc odborníka poskytnutím aplikované formy pomoci potřebnému jedinci může snadno vyústit v bezmocnost až závislost objektu působení, proměnu klienta, vychovávaného, partnera v jednání, v loutku, hříčku v nevyváženém vztahu. Propagovaný rovnocenný poměr mezi oběma stranami, přátelské ovzduší a mistrnou komunikaci naruší stěží napravitelná trhlina, dlouhotrvající až celoživotní šrám, stigma, ztráta důvěry k okolí. Jako protipól však vždy vystupuje pomáhající faktor, který se v každém okamžiku prezentuje jako hlavní nástroj humánního přístupu ke druhým, upřímností a pravdivostí vůči sobě. Někteří pracovníci ve výše uvedených resortech obtížně čelí i nebezpečí trvale číhajícího syndromu pomocníka. Pro profesionála totiž představuje závažný alarmující moment, kdy se interní potřeba pomáhat stane balastem, přítěží, nevědomou obranou, kompenzující neschopnost prožívat a vyjadřovat vlastní emoce a potřeby. Letmo načrtnuté postupující změny mohou výrazně ovlivnit dynamiku vztahů mezi personálem a klienty, deformovat dříve příznivé a vzájemně korektní jednání, způsobit četná příkoří, ovlivnit vzájemné vazby. Co se očekává od zasvěceného odborníka v pomáhajících profesích? Především empatie, porozumění, bezpodmínečné kladné přijetí, shoda, upřímnost, vřelost a sebeodhalování, flexibilita, schopnost usměrňovat a zvládat úzkost, zájem, pozornost, investování, zvídavost a otevřenost, humor, skromnost a trpělivost. Zejména protihráč druhá strana vzájemného působení musí plně zažívat pocit, že je přijímaný, ceněný, chápaný, že bude schopný přiměřeného a bezpečného otevření se, vlastních korekcí a výzev, že si bude vážit sám sebe a vlastních schopností. Podmínku úspěchu aplikace zvoleného postupu samozřejmě tvoří vytvoření

9 oboustranně příznivé atmosféry pro vzájemnou vstřícnost, zajištění kritické zpětné vazby a optimální pozornosti. Skutečného specialistu, který si zvolil namáhavé zaměstnání, spojené s nezištnou pomocí druhým, přibližuje nikdy nekončící přehlídka atributů přístupu, vytváření příznivé bilaterální relace, osobních humánních vlastností. Klíčovým parametrem budoucího společného úspěchu je ideální volba odpovídajícího vztahu. Pasování se do pozice jedinečného znalce, podobně jako sklouznutí do role lidumila, upozorňuje na četná úskalí a eventuelní případy zneužití v konkrétní běžné praxi, poněvadž oba póly deformují požadovanou rovnováhu a jedinečnou příležitost k nalezení jednotné řeči. Ideální cestu naznačuje pomyslný široký střed možností s příklonem k extrémům podle aktuální situace nebo eskalace průběhu. Empiricky zdatný pracovník se škálou pedagogicko-psychologických variant v jednání dokonale využije privátní zásoby osvojených prostředků, umí se správně rozhodnout pro pokračování součinnosti. Je-li navíc vybavený repertoárem lidsky přijímaných vlastností, pak se stává víc než přítelem, skromným rádcem nebo lépe taktním poradcem, majákem pomoci, ukazatelem cesty, blízkou bytostí, na kterou je možné se bez obav spolehnout. Ohromně silnou a trvale podněcující zbraní oboustranně vstřícného postoje (přednostní zájem o nutnou spolupráci spočívá na straně pracovníků pomáhajících profesí) je naslouchání, hovory i opakované vnímání příběhů, názorů a vyprávění. Pokud se na konkrétní pomoci zainteresovaný člen blízkého i profesně zaujatého okolí seniora hlouběji seznámí i se specifickým uměním a výhodami využití transakční analýzy, pak skutečně humánní souznění a vzájemné partnerství dokáže překlenout eventuelní neshody, sváry, rozmíšky, pocity iluzorních křivd a případných nedorozumění. 3. Význam pomáhajících profesí Na závěr zbývá upozornit na klíčové momenty všech povolání, která si kladou za cíl pomáhat lidem, očekávajícím naději, vlídné slovo, úsměv a především opravdové porozumění. Porozumění jako specifický sociálně pedagogický nástroj naznačuje cestu k okolí, blízkým i ostatním lidem a jejich životním situacím, k sobě samému i historickým událostem. Nalézání společného světa a vnímání odlišností přináší asociaci empatie se sympatiemi. Současně pomáhá dešifrovat, co na pomoci personálu závislý jedinec mohl, měl a musel předvídat, umožňuje

10 rekonstruovat strukturu individuálních motivů, někdy vedoucích k nezamyšlenému efektu. Všeobecně se předpokládá, že pracovníci pomáhajících profesí ovládají metodologické aspekty interpretace sociálně pedagogického dění. Dokážou se přiměřeně orientovat v životním světě klientů, specifikují možnosti aktérů v sociálním dění, sledují a hodnotí projevy chování v činnostech. Snaží se provokovat iniciativu, tvořivost, zájem zainteresovaných. K dalším jejich úkolům patří okamžité a správné posouzení souvislostí jednotlivých událostí, volba účinné strategie konkrétního postupu. Každou životní situaci jedince lze totiž vždy chápat jako výzvu, která stimuluje člověka k aktivitě, přemýšlení a jednání. Proto sociální profesionálové všech zaměstnaneckých skupin podněcují klienta směrem k permanentnímu pochopení vlastní životní situace v kontextu osobního vývoje. Snaží se správně rozluštit smysl a průběh jednání, příčiny a podoby jejich činů a projevů, především v poměru k přáním, zájmům, úsilí a s ohledem na skutečnou situaci a přiměřené řešení podoby spolupráce. Výsledek podrobného opakovaného hodnocení aktuální situace, doplněný komplexním porozuměním všem okolnostem, vždy předchází finálnímu vysvětlení, vyslovení závěrečného mínění a výběru vhodné strategie postupu. Opravdový pracovník v pomáhajících profesích se vyznačuje trvalým zápalem, neutuchajícím skutečným zájmem o klienta a namáhavou pracovní aktivitu, který si je plně vědom nedostatečného společenského a finančního docenění a číhajícího nebezpečí nástupu profesních deformací a nevratných změn i osobnosti. Současně jako specialista v rizikové sféře musí nepřetržitě optimálně posuzovat vlastní postavení jako skutečně lidské záruky pomoci všem, kteří očekávají pomoc v životních nesnázích. Velmi citlivě se ho dotýká budoucnost vlastní pracovní angažovanosti, eventuelních problémů, především s enormním množstvím starších (a pravděpodobně méně aktivních, zdravotně indisponovaných) osob, a také zabezpečení nutné součinnosti a zabezpečení dostatečné kvalifikovanosti dobrovolnického systému. Další moment je osobnostně značně náročný. Jako příslušník méně akceptovaného odborného stavu pracovníků se bude bránit (nebo podlehne) zhoubné mašinérii protekce, korupce a specificky svérázného jednání k lidem různého postavení a sociálního zařazení nebo schouleného postoje čekatele na almužnu či pozornost od klientů, pacientů a jiných potřebných osob. Vždy se bude jednat o psychický tlak na zvýšení kvality interpersonálních poměrů, od každého pomáhajícího pracovníka na jakémkoli postu až k samotnému žadateli přiměřené a humánní pomoci.

11 Použitá literatura [1] KALVACH, Z. et al Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, ISBN [2] KŘIVOHLAVÝ, J Psychologie smysluplnosti existence. Otázky na vrcholu života. Praha: Grada, ISBN [3] KŘIVOHLAVÝ, J Mít pro co žít. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN [4] URBAN, H To nejdůležitější v životě. Praha: Portál, ISBN [5] VÁŽANSKÝ, M Kvalita života starších dospělých a seniorů v kontextu výchovné a sociální pomoci. Brno: Mendelova univerzita, MDS, ISBN [6] YALOM, I. D Pohled do slunce: O překonávání strachu ze smrti. Praha: Portál, ISBN

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Konference Psychologie práce a organizace v ČR Praha 21.9.2012 Alena Slezáčková Dozvíte se I. Čím se zabývá pozitivní psychologie?

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Název. PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V PRÁCI SESTRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název. PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V PRÁCI SESTRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V PRÁCI SESTRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Olga Čadilová Psychoterapeutický přístup

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace

Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze GERONTAGOGIKA TEORIE UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Integrace nebo Inkluse? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - vývoj

Integrace nebo Inkluse? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - vývoj Integrace nebo Inkluse? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - vývoj Vývoj přístupů Koncepty vzdělávání jedinců s postiţením Medicínský Léčebny Ústavy Reedukační Speciální školy Speciální

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

RADY A DOPORUČENÍ RP. E. Jarolímová Kurz ETK

RADY A DOPORUČENÍ RP. E. Jarolímová Kurz ETK RADY A DOPORUČENÍ RP E. Jarolímová Kurz ETK 1 KOMUNIKACE S RODINOU - dobré přijetí - umění naslouchat, aktivně naslouchat - kladení otázek - vyhodnotit potřebnost a naléhavost tématu problémové situace

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1

výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1 výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1 Role SPk v multidisciplinárním týmu shoda napříč oblastmi Koordinátor Případový manager Mediátor Facilitátor Kontrolor a hodnotitel naplnění výstupů

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Několik poznámek k roli lektora v současnosti. Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 24. října 2012

Několik poznámek k roli lektora v současnosti. Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 24. října 2012 Několik poznámek k roli lektora v současnosti Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 24. října 2012 Struktura příspěvku 1. Některé rozdíly v práci lektora a učitele odborných předmětů 2. Čím je ovlivněno

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí ODMĚNY A TRESTY KDO A ZA CO ODMĚŇUJE VE ŠKOLE Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí se na vytváření

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Sociometrie: Reflexe spokojenosti učitelů

Sociometrie: Reflexe spokojenosti učitelů Sociometrie: Reflexe spokojenosti učitelů Vyhodnocení dotazníkového šetření pro vedení školy ZŠ Havířov-Šumbark, Jarošova 33/851 Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více