K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních"

Transkript

1 K otázkám života seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.; Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Klíčová slova smysl života, pozice seniorů, pomáhající pracovník Abstrakt Senior na sklonku života v novém prostředí potřebuje pomoc profesionálů, kteří mají za úkol poskytovat odpovídající péči, vyplývající z morálního kodexu. Optimální relace mezi klientem, pacientem a personálem tvoří garanci úspěšné léčby, příznivé cesty k obnově životní rovnováhy, získání pocitu prospěšnosti životní pouti, respektive očekávání její závěrečné fáze, která méně připraveným seniorům připravuje bolestné životní trauma. Úvod Termín životní smysl upozorňuje na hlavní motivační motor, který koriguje orientaci a snahy každého jedince v průběhu života. Nezbytná podmínka pro život, prožívání a jednání člověka, pátrajícího po smyslu života, spočívá v odhalení něčeho, pro co stojí žít. Vzhledem k omezenosti individuálního života musí něco nebo někdo přesahovat vlastní limity; nemůže spočívat v něm samotném, nýbrž také v prostředí, v němž žije. Taková osoba se musí záměrně osvobodit, cíleně odhalit při realizaci zvolených, smysl poskytujících hodnot ve světě, aby začala racionálně jednat s vědomím subjektivní odpovědnosti. Její svědomí přijímá roli praktického vůdce. Do jádra smyslu života patří také religiozita a spiritualita, poněvadž člověku přinášejí vyrovnanost se životem (tedy uvědomovanou spokojenost s ním, v přeneseném slova smyslu slunce v duši ), obohacování se moudrostí (všeobecně platnou zkušeností lidstva), permanentní radost, uspokojení z prokazování nezištné lásky (větší zážitek z poskytování než přijímání), možnosti i uskutečňované změny osobnosti ve směru zdokonalování.

2 Souhrnně lze konstatovat, že hledaný a rozvíjený smysl života je vrcholovým regulátorem jednotlivých složek života, který je současně nejúčinnějším pramenem stálé spokojenosti člověka se životem, zdrojem přetrvávající pohody, jevištěm života, na němž se také (sporadicky) objevují okamžiky štěstí. Pozitivní psychologové vnímají štěstí jako soubor kladných pocitů a pozitivních aktivit; všímají si jejich relace k minulosti, budoucnosti a daru. Kladné pocity vzhledem k minulosti zahrnují uspokojení, spokojenost, pýchu i klid a aktuálně se chápou jako potěšení a odstranění rozpačitosti, blokování dojetí. Pozitivní pocity vůči budoucnosti, spojené s darem lidství, naplňuje nakažlivý optimismus, naděje a důvěra. K reálnému pochopení situace seniora ve finálních etapách života je třeba uvést několik determinujících momentů reálné pozice a subjektivní potíže starších osob ve spektru zařízení pro dříve narozené v souvislosti se změnou životních podmínek, přístupy a naděje pracovníků pomáhajících profesí k pacientům, klientům, syndrom vyhoření a jiné negativní okolnosti, ovlivňující optimální poměr mezi personálem a seniory, akutní otázky běžného života a mnohé další méně příjemné okamžiky. 1. Starší lidé mezi ostatními Lidé vyššího věku znamenají evidentní oříšek, ale i zdroj poučení pro zainteresované odborníky v rozmanitých profesně specializovaných sférách společnosti, zabývajících se hledáním odpovídající relace k otázkám života seniorů a důsledků diskriminace, posměchu v jednání mladé generace O stárnutí a stáří Zdraví má mnoho tváří. Zdraví ve stáří má nevyčíslitelnou hodnotu. Přiměřený zdravotní stav v závěru privátní pouti podmiňuje pociťovanou kvalitu života, bytostně uvědomovanou pohodu žití. Zdraví i ve finálních letech nabízí šance ke svobodnému výběru možností. Čím se vyznačují zdraví senioři? Převažuje u nich celistvý tělesný, duševní a sociální klid, souznění s okolím. Na stáří se včas a dobře připravili a porozuměli si s ním. S kvalitou vlastního života jsou zcela spokojeni. Provádějí přiměřené fyzické a psychické aktivity a udržují solidní společenské kontakty. Jsou přiměřeně soběstační. Mají sice věkem limitovanou, normální funkční kapacitu. Reálně odhadují subjektivní možnosti. Staří zdraví lidé sice mohou mít zdravotní potíže, ale naučili se s nimi žít. Brání se označení osobních

3 problémů za sotva překonatelná břemena vyššího věku. Netrápí se pro něco, co jim chybí, ale radují se z toho, co mají. V souvislosti s involucí se projevuje snaha o pozitivní ovlivnění funkčního a zdravotního stavu seniorů, uvádí se koncept úspěšného stárnutí a zdravého stáří. Vychází z přesvědčení, že lidský život se v současnosti může nejen prodlužovat, ale v průběhu stáří také funkčně zkvalitňovat. Proto se v různých podobách objevuje požadavek přidávat život létům, nikoliv léta životu. Koncepce úspěšného stárnutí, zdravého stáří a komprese nemocnosti závisí na dvou předpokladech. První tvoří omezená střední i maximální délka lidského života a existence přirozené smrti stářím. Druhá premisa souvisí s reálným potenciálem pro pozitivní ovlivňování funkčního stavu a fenotypu stáří. Pojetí úspěšného stárnutí se zaměřuje na zlepšení funkčního stavu a fenotypu stáří nad rámec pouhého odstranění dlouhodobé ústavní péče a obnovy bazální nezávislosti, soběstačnosti. Vývoj zdravotního stavu a disability ve stáří v poslední době totiž přináší naděje na možnosti úspěšného stárnutí. Za největší sociální problém stárnutí se považuje izolovanost ve všech jejích významech, poněvadž z ní pramení většina fyzických i psychických těžkostí. Za nejlepší zbraň proti osamělosti či odstupu se považuje vhodná aktivita, přiměřená možnostem starého člověka, lépe s podporou a pomocí nejbližšího okolí. S přibývajícím věkem starších lidí se mění i jejich hodnotová orientace. Dřívější smysl života ztrácí význam, do popředí se dostávají nové kvality, významy. V případě, že si člověk nenajde adekvátní náhradu, brzo přijme trpné prožívání života, včetně idealizace minulosti. Současně dochází ke změnám postoje k sobě a ostatním, zvýšení osobní závislosti na druhých, hlavně na ostatních členech rodiny. Mnoho lidí, zejména mužů, těžko prožívá ztrátu společenské prestiže, osobní zklamání a někdy zdánlivé projevy nepřátelství. Starší člověk však vlastní jeden z největších a pro dříve narozené typický poklad trpělivost. Chce být sám sebou, být jedinečný, realizovat vlastní záměry, uspokojovat soukromé oprávněné potřeby, uskutečňovat se a stále se potvrzovat jako osobnost originální, svobodná, autentická, ustavičně obnovující vratkou rovnováhu mezi sebou a světem. Jeho osobní integrace se jeví jako podmínka vlastního kulturního přínosu Význam aktivního stárnutí Obecně akceptovaná myšlenka, že se nečinné stáří často považuje za hlavní příčinu stáří, vyvolává otázku na způsob života ve stáří. Tvrdí se, že stáří

4 pojímané jako vinobraní života pro mnohé starší osoby představuje mimořádný dar a štěstí, jiným přináší utrpení a zklamání. Zjistilo se, že na éru překročení do odlišného životního období připravení jedinci se nové skutečnosti snáze a rychleji přizpůsobí. Rozhodně se vyplatí investovat úsilí do pomoci seniorům pro překonání obav ze stáří a nabídek alternativ prožití aktivního a šťastného stáří (přes četné kladné příklady nutno vzhledem k sílícímu podílu starší generace v populaci upozornit na naléhavost výstavby nových zařízení, včetně precizně vyškolených profesionálů). Opakovaně se totiž prokázalo, že se inaktivita jako samostatný fenomén nemusí výhradně vztahovat na špatný zdravotní stav. Veškerá osvěta, tzv. příprava na stáří, i vytváření podmínek má ambice na realizaci podstatných posunů ve funkční zdatnosti seniorů. K závažným rysům sociálního prostředí patří jeho stálost/proměnlivost. Za prioritní, dominantní faktor působení sociálního okolí se však považuje jeho bezpečnost a funkční náročnost, přítomnost osobních bariér. Jedná se o klíčovou položku soběstačnosti, která se chápe jako poměr funkční zdatnosti seniora k náročnosti konkrétního prostředí. Individuální pojetí stáří, seniorské aspirace, očekávání, výhledy i subjektivní stylizace doplňují psychosociální modelování starého člověka. Mají kořeny v osobním založení a životních zkušenostech, rodinné situaci i řadě dalších vlivů. Zároveň se konkretizují projevy adaptace na stáří (aktivní, pasivní, rezignovaná nebo konfrontační), spojené s osobní úrovní schopnosti zvládnout hlavně časové, stresující napětí. Z různých důvodů se někteří senioři ocitají na pozicích méně úspěšných outsiderů, dosahujících slabších výsledků a vzbuzujících horší zdání, než které se očekávají v souvislosti s jejich subjektivními předpoklady a schopnostmi, včetně mentálních. Stáří se někdy chápe jako koruna života a v souvislosti s tendencí aktivizace seniorů se připomíná motivace osob, zejména těch, kteří ztratili životní perspektivu a rezignovali. Skutečná podpora aktivity znamená společné důstojné hledání všeho, co jedince naplňuje radostí, podporuje spokojenost se sebou samým, nabízí ocenění od druhých a rozmnožuje jeho příjemné prožitky. Také přináší pocity sounáležitosti a soudržnosti vůči širšímu společenství, spojené s vědomím smysluplné existence a sebeúcty Postavení seniorů ve společnosti Odlišnost současného seniora proti dřívějším generacím je znatelná. Dnešní starší člověk se liší esteticky i vizuálně, což způsobuje nejen dynamika změn oblékání (juvenilní tlak společnosti a médií, mládí jako idol současné

5 společnosti spolu se sexem představuje osu vlivu reklamy). Další příčinou vzhledu je využívání kosmetiky a plastické chirurgie. Proměny se projevují v názorech i psychice. Dnešní staří lidé pružněji reagují na vnější podněty a informace, mají snadnější přístup k informacím, dochází i k inovaci životního stylu. Na druhé straně menší konzervativnost přináší větší konformitu, zranitelnost vůči médiím a jejich manipulacím. I vzdělání seniora doznalo změn. Jedná se o radikální převrat v docenění vzdělanostního faktoru, který se promítá do úrovně čtenářské gramotnosti a čtenářských návyků; nadále upřednostňují tištěné slovo. Předpokládá se však postupný pokles zájmu o četbu a její náhrada kyberkulturou. Dalšími znaky je lepší ovládání cizího jazyka, rozšířené možnosti cestování (svoboda rozhodování při volbě cílové země ve spektru destinací). K atributům moderní společnosti patří posun střední délky života. Příčin je zřejmě více. Největší vliv na zdraví seniorů má bezesporu kvalita zdravotní péče a úroveň medicíny v období života seniora. Na druhé straně došlo ke zhoršení bezpečnostní situace ve společnosti. Senioři se stávají objektem trestné činnosti méně přizpůsobivých osob. Starší lidé negativně vnímají dopady tržního sociálního systému a vzhledem k evidentnímu vyloučení z běžného života stojí již mimo hlavní společenský proud. S přihlédnutím k závažným změnám v životě člověka, narozeného v první polovině dvacátého století, v posledních letech vyplývají některé otázky. Co přináší stáří a postavení seniora pozitivního? Volný čas je plně k dispozici pro rozvoj zájmů, na četbu, péči o vnoučata. Zvětšuje se prostor pro cestování (v závislosti na finančních poměrech), objevuje se možnost souznění s přírodou, do centra pozornosti se dostala turistika s procházkami a výlety. Zvýšila se šance k chovu zvířat. Spokojenost s prožíváním závěrečných fází života také souvisí s bytovými poměry. Diferencující antagonistické kriterium představuje vlastní domek či panelákový sídlištní dům, respektive nájemní dům v nehostinném prostředí, třeba s obyvateli z etnických menšin. V osobní rovině se u staršího člověka projevuje dříve nemyslitelná volnost, svoboda, což přináší zcela novou kvalitu posuzování životních okolností. I životní styl určuje svoboda s vlastní volbou. Senior, přicházející do let, údajně získává nadhled, zralost a moudrost. Jeho postavení se rapidně osvobozuje od stresu (dříve existenční zabezpečení rodiny, problémy v zaměstnání, slaďování pracovních povinností s úkoly v domácnosti). Na scénu života se však dostaly problémy s nepřiměřenou úrovní stresu a chybějící kontakty s lidmi. Co přináší stáří a postavení seniora negativního? Perspektiva ztížených podmínek života, vnímání sebe sama, eventualita brzké nemohoucnosti,

6 pocity zbytečnosti, marnosti a osamocení, doplněné vtíravým vědomím blížící se smrti. Zejména ukončení pracovního poměru a nedobrovolný odchod do důchodu se jedince dotýká jako fenomén s výrazně zápornou hodnotou. Za vysoce deprimující fakt se považuje zúžení sociálního pole a zejména způsob jeho dosažení. Po odchodu do důchodu se redukuje původní sociální kapitál, přátelé se postupně vytrácejí, citelně se snižují sociální kontakty. Ze života začínají postupně odcházet přátelé a blízcí. Na druhé straně dostatek disponibilního času může v případě absence zájmů a četnosti zdravotních omezení, navíc spojený s méně příznivou finanční situací, přinést individuální prožitek nudy. Přidává se úbytek fyzických sil, zhoršování zdravotního stavu, podpořený perspektivou nezvratného konce života. Jakou hodnotu představuje starší člověk pro současnou společnost? Moudrost, životní vyspělost a zkušenosti seniorů v aktuální době společnost slepě opomíjí, opovržlivě přehlíží, přezíravě podceňuje. Moderní společnost, charakterizovanou zjevnou naléhavostí, rychlostí a záplavou nových překvapivých zpráv a sdělení bulvárního charakteru, navíc ovlivňují tvůrci veřejného mínění v podobě mladých mnohdy nedovzdělaných novinářů a pomíjivým pozlátkem oslněných příslušníků populárního světa, považujících získanou moudrost a jistou nadčasovost seniorů za zdánlivé nebezpečí pro jimi prezentované pseudopravdy, často zvrácené nebo pomýlené názory a deformované postoje. Zralost, osvícenost starého člověka se nehodí do předstíraného ráje idolů blyštivého prostředí hudby, sportu, mládí a absurdních ikon veřejného života v záři reflektorů a všudypřítomnými mikrofony a kamerami. Současná česká juvenilní společnost v podobě manažerů na různých profesních postech, obdařená generační omezeností a nadměrnou arogancí, již dokonce veřejně opovrhuje přežilým a odepsaným i padesátiletým člověkem. Může vůbec senior prospět mladším generacím? Stáří představuje závěrečnou, vývoj uzavírající etapu životní dráhy. Bilanční charakter i mimořádná příležitost k hodnocení pracovního a osobního života umožní rozbor plusů i záporů vlastní cesty životem. Akceptovatelným přínosem pro ekonomiku a mladé příbuzné zůstane zdravý, schopný, adaptovaný důchodce, nejlépe mimořádná osobnost v původním profesním zaměření. Senior se chápe jako osoba ve specifickém sociálně ekonomickém postavení, které koriguje jeho finanční zabezpečení, umožňující profesní inaktivitu a poskytující značný fond disponibilního času. Zároveň se vzhledem k přibývajícímu věku stal jedincem sociálně zranitelnějším a závislejším na

7 zdravotní péči. Vidina stále více se rozevírajících sociálních a zdravotnických nůžek získala zřetelnější podobu. Zdravotní, sociální, mezigenerační a další problémy seniorů je odkázaly do kohorty odstrčených a odmítaných, často přehlížených osob, které získaly nálepku téměř parazitů společnosti, ujídajících chléb ostatním. Vždyť přece již pouhou fyzickou přítomností a lidským bytím způsobují vážné problémy v dopravě, službách, zdravotnictví a jinde! Na základě občasného střetnutí s arogantním jednáním nyní vládnoucích vrstev a jejich prodloužených rukou v podobě armády byrokratických úředníků se právem cítí zbyteční a osamocení v osobních trablech, vydaní na pospas mašinérii pokynů, příkazů, nařízení, vyhlášek, směrnic a plateb. Jejich dosavadní zásluhy jsou zapomenuté, naopak subjektivní potíže se kompetentními osobami vnímají jako malicherné, banální, zavádějící. Bezbranní jedinci se stále častěji dostávají do pozice prosebníků o pomoc, kdy se cítí naprosto osamoceni ve zcela nepřátelském chladném prostředí. Marně bijí na poplach, nikdo je nevyslyší, zůstávají napospas privátním problémům. Každý člověk přece má dostatek vlastních potíží a problémů! Copak soused, známý, člověk, který kdysi třeba něco a pro druhé znamenal, mohl být dokonce ve víru společenského dění, něco potřebuje? A že je najednou ztracený uprostřed společenského davu, bez pomoci, stranou zájmu ostatních? Koho vlastně senior zajímá? Co mu vlastně v jeho osamělosti zůstává? Kdo mu pomůže? Dočká se vůbec třeba poděkování, projevu zájmu v podobě nabídnuté ruky? Kdo si uvědomuje, co se vůbec děje v nitru starého člověku, co ho děsí a trápí, čím denně žije? 2. Postavení a úlohy pomáhajícího pracovníka Úvahy o významu pozice a rolí profesionála v pomáhajících povoláních, včetně zaměstnanců ze zdravotnického, sociálního, pedagogického a jiného prostředí, se točí kolem několika ohnisek. Propagované pojetí pomáhajících profesí ve zdravotní, sociální, psychologické i pedagogické oblasti, včetně sociální pedagogiky i sociální práce, má tvrdošíjné zastánce i zaryté odpůrce. Většina povolání slouží prospěchu lidí. Činnost lékařů, psychoterapeutů, učitelů a vychovatelů, sociálních pracovníků, duchovních i dalších zaměstnanců úzce souvisí se specifickým, přímým výkonem, s pomocí osobám méně šťastným, postiženým oslabením nebo chorobou a též lidem se ztrátou životní orientace. Příslušnost k určité profesní komunitě s sebou zákonitě přináší zařazení jako zdánlivého odborníka v daném oboru. Činnost ve kterékoli pomáhající

8 profesi automaticky staví pracovníka do role odborníka. Plíživě se dostavuje pocit všeznalce, mistra nad mistry, génia v oboru, spojeného s uvedenou hrozbou subjektivního uplatnění jisté převahy vůči na pomoci závislému jedinci. Dochází k osobnímu uvědomění si iluzorní nadřazenosti, stimulované škálou veřejně známých i latentních údajů z anamnézy osobnosti, násobené znalostí zákulisí lidské duše, osvojením persuáze a ovládání druhých. Nabízí rozmanité možnosti predikce, příležitost k manévrování, přispívá k manipulaci a aplikaci umění verbálního projevu. Avšak vlastní hrdost mu znemožňuje interní přiznání, že pokaždé nedokáže precizně odpovědět na veškeré otázky, bojí se upozornit na vlastní zranitelnost. Nesourodost vzájemného poměru vždy skrývá šanci projekce dominantního prvku v osobě poučeného profesionála k využití situačních okolností v soukromý prospěch, k získání výhody pro posílení vlastního Já. Relativně snadno nabytá moc odborníka poskytnutím aplikované formy pomoci potřebnému jedinci může snadno vyústit v bezmocnost až závislost objektu působení, proměnu klienta, vychovávaného, partnera v jednání, v loutku, hříčku v nevyváženém vztahu. Propagovaný rovnocenný poměr mezi oběma stranami, přátelské ovzduší a mistrnou komunikaci naruší stěží napravitelná trhlina, dlouhotrvající až celoživotní šrám, stigma, ztráta důvěry k okolí. Jako protipól však vždy vystupuje pomáhající faktor, který se v každém okamžiku prezentuje jako hlavní nástroj humánního přístupu ke druhým, upřímností a pravdivostí vůči sobě. Někteří pracovníci ve výše uvedených resortech obtížně čelí i nebezpečí trvale číhajícího syndromu pomocníka. Pro profesionála totiž představuje závažný alarmující moment, kdy se interní potřeba pomáhat stane balastem, přítěží, nevědomou obranou, kompenzující neschopnost prožívat a vyjadřovat vlastní emoce a potřeby. Letmo načrtnuté postupující změny mohou výrazně ovlivnit dynamiku vztahů mezi personálem a klienty, deformovat dříve příznivé a vzájemně korektní jednání, způsobit četná příkoří, ovlivnit vzájemné vazby. Co se očekává od zasvěceného odborníka v pomáhajících profesích? Především empatie, porozumění, bezpodmínečné kladné přijetí, shoda, upřímnost, vřelost a sebeodhalování, flexibilita, schopnost usměrňovat a zvládat úzkost, zájem, pozornost, investování, zvídavost a otevřenost, humor, skromnost a trpělivost. Zejména protihráč druhá strana vzájemného působení musí plně zažívat pocit, že je přijímaný, ceněný, chápaný, že bude schopný přiměřeného a bezpečného otevření se, vlastních korekcí a výzev, že si bude vážit sám sebe a vlastních schopností. Podmínku úspěchu aplikace zvoleného postupu samozřejmě tvoří vytvoření

9 oboustranně příznivé atmosféry pro vzájemnou vstřícnost, zajištění kritické zpětné vazby a optimální pozornosti. Skutečného specialistu, který si zvolil namáhavé zaměstnání, spojené s nezištnou pomocí druhým, přibližuje nikdy nekončící přehlídka atributů přístupu, vytváření příznivé bilaterální relace, osobních humánních vlastností. Klíčovým parametrem budoucího společného úspěchu je ideální volba odpovídajícího vztahu. Pasování se do pozice jedinečného znalce, podobně jako sklouznutí do role lidumila, upozorňuje na četná úskalí a eventuelní případy zneužití v konkrétní běžné praxi, poněvadž oba póly deformují požadovanou rovnováhu a jedinečnou příležitost k nalezení jednotné řeči. Ideální cestu naznačuje pomyslný široký střed možností s příklonem k extrémům podle aktuální situace nebo eskalace průběhu. Empiricky zdatný pracovník se škálou pedagogicko-psychologických variant v jednání dokonale využije privátní zásoby osvojených prostředků, umí se správně rozhodnout pro pokračování součinnosti. Je-li navíc vybavený repertoárem lidsky přijímaných vlastností, pak se stává víc než přítelem, skromným rádcem nebo lépe taktním poradcem, majákem pomoci, ukazatelem cesty, blízkou bytostí, na kterou je možné se bez obav spolehnout. Ohromně silnou a trvale podněcující zbraní oboustranně vstřícného postoje (přednostní zájem o nutnou spolupráci spočívá na straně pracovníků pomáhajících profesí) je naslouchání, hovory i opakované vnímání příběhů, názorů a vyprávění. Pokud se na konkrétní pomoci zainteresovaný člen blízkého i profesně zaujatého okolí seniora hlouběji seznámí i se specifickým uměním a výhodami využití transakční analýzy, pak skutečně humánní souznění a vzájemné partnerství dokáže překlenout eventuelní neshody, sváry, rozmíšky, pocity iluzorních křivd a případných nedorozumění. 3. Význam pomáhajících profesí Na závěr zbývá upozornit na klíčové momenty všech povolání, která si kladou za cíl pomáhat lidem, očekávajícím naději, vlídné slovo, úsměv a především opravdové porozumění. Porozumění jako specifický sociálně pedagogický nástroj naznačuje cestu k okolí, blízkým i ostatním lidem a jejich životním situacím, k sobě samému i historickým událostem. Nalézání společného světa a vnímání odlišností přináší asociaci empatie se sympatiemi. Současně pomáhá dešifrovat, co na pomoci personálu závislý jedinec mohl, měl a musel předvídat, umožňuje

10 rekonstruovat strukturu individuálních motivů, někdy vedoucích k nezamyšlenému efektu. Všeobecně se předpokládá, že pracovníci pomáhajících profesí ovládají metodologické aspekty interpretace sociálně pedagogického dění. Dokážou se přiměřeně orientovat v životním světě klientů, specifikují možnosti aktérů v sociálním dění, sledují a hodnotí projevy chování v činnostech. Snaží se provokovat iniciativu, tvořivost, zájem zainteresovaných. K dalším jejich úkolům patří okamžité a správné posouzení souvislostí jednotlivých událostí, volba účinné strategie konkrétního postupu. Každou životní situaci jedince lze totiž vždy chápat jako výzvu, která stimuluje člověka k aktivitě, přemýšlení a jednání. Proto sociální profesionálové všech zaměstnaneckých skupin podněcují klienta směrem k permanentnímu pochopení vlastní životní situace v kontextu osobního vývoje. Snaží se správně rozluštit smysl a průběh jednání, příčiny a podoby jejich činů a projevů, především v poměru k přáním, zájmům, úsilí a s ohledem na skutečnou situaci a přiměřené řešení podoby spolupráce. Výsledek podrobného opakovaného hodnocení aktuální situace, doplněný komplexním porozuměním všem okolnostem, vždy předchází finálnímu vysvětlení, vyslovení závěrečného mínění a výběru vhodné strategie postupu. Opravdový pracovník v pomáhajících profesích se vyznačuje trvalým zápalem, neutuchajícím skutečným zájmem o klienta a namáhavou pracovní aktivitu, který si je plně vědom nedostatečného společenského a finančního docenění a číhajícího nebezpečí nástupu profesních deformací a nevratných změn i osobnosti. Současně jako specialista v rizikové sféře musí nepřetržitě optimálně posuzovat vlastní postavení jako skutečně lidské záruky pomoci všem, kteří očekávají pomoc v životních nesnázích. Velmi citlivě se ho dotýká budoucnost vlastní pracovní angažovanosti, eventuelních problémů, především s enormním množstvím starších (a pravděpodobně méně aktivních, zdravotně indisponovaných) osob, a také zabezpečení nutné součinnosti a zabezpečení dostatečné kvalifikovanosti dobrovolnického systému. Další moment je osobnostně značně náročný. Jako příslušník méně akceptovaného odborného stavu pracovníků se bude bránit (nebo podlehne) zhoubné mašinérii protekce, korupce a specificky svérázného jednání k lidem různého postavení a sociálního zařazení nebo schouleného postoje čekatele na almužnu či pozornost od klientů, pacientů a jiných potřebných osob. Vždy se bude jednat o psychický tlak na zvýšení kvality interpersonálních poměrů, od každého pomáhajícího pracovníka na jakémkoli postu až k samotnému žadateli přiměřené a humánní pomoci.

11 Použitá literatura [1] KALVACH, Z. et al Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, ISBN [2] KŘIVOHLAVÝ, J Psychologie smysluplnosti existence. Otázky na vrcholu života. Praha: Grada, ISBN [3] KŘIVOHLAVÝ, J Mít pro co žít. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN [4] URBAN, H To nejdůležitější v životě. Praha: Portál, ISBN [5] VÁŽANSKÝ, M Kvalita života starších dospělých a seniorů v kontextu výchovné a sociální pomoci. Brno: Mendelova univerzita, MDS, ISBN [6] YALOM, I. D Pohled do slunce: O překonávání strachu ze smrti. Praha: Portál, ISBN

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Konference Psychologie práce a organizace v ČR Praha 21.9.2012 Alena Slezáčková Dozvíte se I. Čím se zabývá pozitivní psychologie?

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní osti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb JT's test, Ostrava-Poruba, U Sportoviště 1164 VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha

Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha 1 Citát: dobrá praxe je založena na dobré teorii Leonardo da Vinci 2 Všeobecně se předpokládá, že zdravotnictví

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více