ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE"

Transkript

1 ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE Atomic Absorption Spectrometry (AAS) (c) Měří se úbytek intenzity elektromagnetického záření (absorbance) způsobený absorpcí volnými atomy v plynném stavu. Atomy se ze vzorku dostávají do plynné fáze během atomizace. Využívá se zejména rezonanční přechody ze základní E hladiny e - (používají se výhradně čárové zdroje záření!). AAS pro kvantitativní analýzu asi 65 převážně kovových prvků v nízkých koncentracích (stopová analýza). BLOKOVÉ SCHÉMA: ZDROJ ATOMIZÁTOR MONOCHRO- MÁTOR DETEKTOR V AAS a AFS je monochromátor umístěn až za vzorek. Atomy absorbují ve velmi úzkých čarách (10-3 nm), které monochromátory nedokáží vydělit. 1

2 AAS je nejrozšířenější metodou anorganické prvkové analýzy. Má relativně nízké investiční i provozní náklady. Zásadní nevýhoda: obvykle není možná multielementární analýza. Založena na platnosti Kirchhoffova zákona: rozdíl E při přechodu mezi 2 energetickými hladinami při pohlcení a vyzáření fotonu je co do absolutní hodnoty stejný a liší se jen znaménkem. Optické uspořádání AA spektrometrů a) Jednopaprskový systém: větší propustnost záření, nižší šum a lepší LOD; nižší stabilita nelze eliminovat kolísání intenzity zdroje záření. b) Dvoupaprskový systém: vysoká stabilita (je možné eliminovat kolísání intenzity záření); větší ztráty záření. 2

3 Multielementární a CS AAS Simultanní analýza v AAS: ETA s echelle monochromátorem a plošným detektorem umožňuje současně analyzovat až 6 prvků s podobnými atomizačními podmínkami. Continuum Source AAS (CS AAS): kontinuální zdroj záření + monochromátor s vysokým rozlišením a plošný CCD detektor. Zdroje primárního záření Téměř výhradně se používají čárové zdroje záření: Výbojka s dutou katodou (HCL hollow cathode lamp) Superlampa Bezelektrodová výbojka (EDL electrodeless discharge lamp) Okrajově se používají kontinuální zdroje záření: laditelné laserové diody, Xe lampy (CS AAS). Pološířka čáry 0,002 nm Převažují rezonanční čáry Princip: doutnavý výboj Jedno- i víceprvkové Výbojka s dutou katodou 3

4 Zdroje primárního záření Doutnavý výboj v dutině katody HCL: e - přitahovány k anodě srážky s Ar Ar + Ar + přitahován ke katodě vyráží z katody atom atom je excitován nebo ionizován a emituje charakteristické záření Superlampa (boosted lamp) Vnitřní prostor katody je bombardován e - z emitoru intenzivní buzení. Nutný přídavný elektrický zdroj. Potlačena samoabsorpce vyšší intenzita záření. Superlampa David MILDE,

5 Zdroje primárního záření Bezelektordová výbojka Dochází k prstencovému výboji, radiofrekvenční buzení MHz. Náplň křemenné baničky (těkavá sloučenina kovu: I - ). Vyrábí se pouze pro některé prvky (rezonanční čáry pod 220 nm). Porovnání s HCL. AAS zbývající instrumentace ATOMIZÁTOR zdroj a rezervoár volných atomů, absorpční prostředí, 2 základní typy: Plamenová atomizace vzorek je kontinuálně přiváděn do atomizátoru vyhodnocuje se výška signálu. Elektrotermická atomizace vzorek je dávkován diskontinuálně vyhodnocuje se plocha nebo výška atomizačního píku. MONOCHROMÁTOR Mřížkové monochromátory. Nejrozšířenější mřížkový v uspořádání Czerny-Turner. U CS-AAS uspořádání echelle monochromátoru. DETEKTOR Převážně se používá fotonásobič (PMT), u nejnovějších spektrometrů CCD detektory. David MILDE,

6 SPECIFICKÁ A NESPECIFICKÁ ABSORPCE Specifická absorpce je způsobena volnými atomy. Nespecifická absorpce, označovaná jako absorpce pozadí může být způsobena: Překryvem spektrálních čar v AAS se vyskytuje zřídka, všechny možné překryvy jsou tabelovány a řešením je volba jiné spektrální čáry. Rozptylem záření při atomizaci často dochází ke vzniku jemných nevypařených kapalných nebo pevných částic, na kterých může docházet k rozptylu záření: Plamenová atomizace nedokonale vypařené kapky aerosolu. Elektrotermická atomizace částice vzniklé kondenzací vypařených látek v chladnějších částech atomizátoru. Molekulární absorpcí je nejčastější formou nespecifické absorpce a je způsobena přítomností nedisociovaných molekul (např. SO, PO, NO, CaO, NaCl). Má širokopásmový charakter a projevuje se v celé oblasti sledovaného spektra. Absorpce pozadí způsobuje kladnou chybu! KOREKCE POZADÍ SEKVENČNÍ měří se celková absorpce na analytické čáře a následně se měří absorpce pozadí na čáře blízké, kde analyt neabsorbuje. Nelze použít pro korekci pozadí měnícího se s časem nebo výrazně s λ. (Dnes se tento způsob již nepoužívá.) SIMULTANNÍ moderní spektrometry jsou vybaveny alespoň jedním typem korekce pozadí: pomocí zdroje kontinuálního záření, s využitím Zeemanova jevu (Z-korekce), metoda samozvratu čáry zdroje primárního záření, modulace vlnové délky (u CS AAS). Správné provedení korekce vyžaduje měření na stejné λ, ve stejném místě a stejném čase. Takto dokonale žádný korekční systém však nepracuje. 6

7 Korekce pomocí kontinuálního zdroje záření Nejrozšířenější způsob korekce, prostředí atomizátoru je střídavě ozařováno čárovým primárním a kontinuálním zdrojem záření s frekvencí Hz. Kontinuální zdroj: UV D 2 výbojka, Vis W žárovka. Záření dopadající z čárového zdroje odpovídá celkové absorpci (specifická + nespecifická) a záření z kontinuálního zdroje odpovídá absorpci pozadí. Specifickou absorpci získáme odečtením signálů. Výhody: nízká cena, vysoká frekvence odečítání signálu. Nevýhody: neměří se ve stejném čase, špatná korekce strukturovaného pozadí, kdy dochází k velkým chybám. Δλ = 0,005 nm Δλ = 0,2 nm Korekce pomocí kontinuálního zdroje záření Začátek měření I HCL = I D2 Specifická absorpce I HCL <I D2 Snížení I D2 zanedbatelné Absorpce pozadí I HCL = I D2 Snížení I stejné Specifická i nespecifická absorpce I HCL = celková abs, I D2 = abs pozadí 7

8 Korekce pomocí s využitím Zeemanova jevu Zeemanův jev: štěpení energetických stavů e - u atomů nacházejících se v silném magnetickém poli. Normální Zeemanův jev: 1 π složka neposunutá a 2 σ složky posunuty. Anomální Zeemanův jev: složitější a jemnější štěpení obou složek. TRANSVERZÁLNÍ ZEEMAN Siločáry magnetického pole jsou kolmo k optické ose spektrometru. π-složka je polarizována v rovině mag. pole, σ-složky polarizovány kolmo k mag. poli. LONGITUDÁLNÍ ZEEMAN π-složka není ve spektru pozorovatelná, σ-složky jsou cirkulárně polarizovány. 8

9 Korekce pomocí s využitím Zeemanova jevu Magnetické pole může být stálé nebo proměnné a aplikováno na emitující e - nebo absorbující atomy: Přímá Zeemanova korekce: magnet umístěn na zdroji záření. Technicky velmi obtížné problémy se stabilitou a životností výbojek. Inverzní Zeemanova korekce: magnet umístěn na atomizátoru. V současnosti se používají 3 systémy s inverzním uspořádáním. Transverzální Zeeman s konstantním magnetickým polem Při průchodu záření paralelně polarizovaného s mag. polem absorbuje π- složka celková absorpce. Při průchodu záření kolmo polarizovaného absorbuje pozadí. Korekce pomocí s využitím Zeemanova jevu Transverzální Zeeman s proměnným magnetickým polem Statický polarizační filtr propouští pouze σ-složku. Magnet vypnutý celková absorpce. Magnet zapnutý absorpce pozadí. Longitudální Zeeman s proměnným magnetickým polem Magnet vypnutý celková absorpce. Magnet zapnutý absorpce pozadí. 9

10 A Korekce pomocí s využitím Zeemanova jevu Výhody: korekce přesně v místě spektrální čáry, jako jediný koriguje strukturované pozadí. Nevýhody: snížení citlivosti, spektrální rušení, nelinearita kalibrační křivky. Modulace vlnové délky U spektrometrů s kontinuálním zdrojem záření, monochromátorem s vysokým rozlišením a plošným detektorem. Pozadí se koriguje z časového záznamu spektra v digitální formě derivace absorpčních profilů. c Korekce s využitím samozvratu čáry (metoda Smith-Hieftje Hieftje) Využívá se rozšíření a samozvratru čáry primárního zdroje vlivem samoabsorpce při přežhavení HCL. Střídá se: Normální žhavení (3-20 ma) měří se celková absorpce. Přežhavení (až 300 ma) po krátkou dobu měří se absorpce pozadí. Uklidňovací fáze výboj se vrací no normálního režimu. Nevýhody: snížení citlivosti, snížení životnosti HCL, pro některé prvky nelze dosáhnout samozvratu, nelinearita kalibračních křivek. λ 0 λ 0 10

11 Metody atomové absorpční spektrometrie atomizační techniky AAS Plamenová atomizace Generování těkavých sloučenin Elektrotermická atomizace Plamenová atomizace Flame Atomization AAS (FA-AAS) AAS) David MILDE,

12 Roztok vzorku je ve zmlžovači převeden na aerosol a ten je zavede do laminárně předmíchaného plamene. Plamen: probíhá hoření, tj. chemická reakce mezi palivem a oxidovadlem. Plamen musí být průzračný v užívané spektrální oblasti ( nm), mít slabou vlastní emisi, co největší účinnost atomizace a nízký stupeň ionizace. 3 základní části u FA-AAS Štěrbinový hořák: -Ti, nerez - délka štěrbiny ZMLŽOVAČE Pneumatické nízká účinnost; spotřeba vzorku asi 5ml/min. Ultrazvukové vysoká účinnost Hydraulický vysokotlaký zmlžovač Koncentrický pneumatický zmlžovač Babingtonův zmlžovač 12

13 Hydraulický vysokotlaký zmlžovač Účinnost zmlžování okolo 90 %. David MILDE, 2008 PLAMEN V AAS se nejčastěji používají laminární předmíchané plameny. Plamen se skládá z paliva (téměř výhradně C 2 H 2 ) a oxidovadla (vzduch nebo N 2 O). C 2 H 2 vzduch: C 2 H 2 + 5/2 O N 2 2 CO 2 + H 2 O + 10 N 2 C 2 H 2 N 2 O: C 2 H N 2 O 2 CO 2 + H 2 O + 5 N 2 Plameny se liší přítomnosti radikálů a teplotou, plamen se vzduchem dosahuje 2200 C a plamen s N 2 O 2700 C. Chemické reakce v plameni plamen obsahuje řadu radikálů a atomů, které se podílejí na reakci s analytem a vedou k tvorbě oxidů, hydroxidů, hydridů apod.: disociace závisí na teplotě a povaze molekuly, redukce disociace oxidů a jejich redukce v mezireakční zóně, ionizace prvků (je v AAS nežádoucí). 13

14 Struktura plamene Předehřívací zóna zahřátí plynů na zápalnou teplotu ( K). Primární reakční zóna (zvětšuje se s množstvím paliva) probíhá zde hoření a radikálové reakce, které způsobují molekulární emisi. Mezireakční zóna (REDUKČNÍ PODMÍNKY) není ovlivňována O 2 z okolní atmosféry a oxidovadlo bylo spotřebováno v primární zóně. Redukční radikály: CO, CN, C 2, CH, NH. Sekundární reakční zóna dohořívání způsobené difusí O 2 z atmosféry. Tvoří se oxidační radikály: O, OH, NO, NCO. Analytické využití: mezireakční zóna a těsně nad ní. Optimalizace: optimální výška pozorování a složení plamene pro každý prvek. Základní pochody při atomizaci 14

15 Koncentrační trubice STAT Zásadní nevýhody FA-AAS: nízká citlivost, vysoká spotřeba vzorku. Zlepšení detekčních limitů: použití ETA-AAS koncentrační trubice STAT zejména pro lehce atomizovatelné prvky INTERFERENCE Interference = efekt rozdílné velikosti signálu, kterou získáme pro stejnou koncentraci analytu v čistém standardu a za přítomnosti doprovodných složek (matrice). Interference se dělí na: SPEKTRÁLNÍ NESPEKTRÁLNÍ vliv matrice Z hlediska výskytu se dělí na: interference v kondenzované a plynné fázi. Z hlediska studia interferencí se dělí na fyzikální a chemické. Interferenční křivka: Abs fyzikální chemické c interferntu 15

16 Interference v FA-AAS AAS Interference v kondenzované fázi: Interference transportu změny v rychlosti sání a účinnosti zmlžování vliv viskozity, povrchového napětí a solnosti roztoků. Interference vypařování: VZNIK MÉNĚ TĚKAVÉ SLOUČENINY snížení signálu VZNIK TĚKAVĚJŠÍ SLOUČENINY zvýšení signálu ELIMINACE: volba podmínek (složení plamene), úprava výšky pozorování, uvolňovací činidla (např. LaCl 3, EDTA). Interference v plynné fázi: Posun disociační rovnováhy Posun ionizační rovnováhy ionizační interference; ELIMINACE: ionizační pufr zvýšení tlaku e - v plameni. Identifikace nespektrálních interferencí: porovnání směrnic kalibrační přímky a přímky u standardních přídavků. Elektrotermická atomizace Electrothermal atomization AAS (ETA-AAS) AAS) 16

17 C W FA nedosahuje detekčních mezí potřebných pro chemickou praxi (FA mg/l, ETA μg/l). ETA: atomizátor obvykle ve tvaru trubičky (Massmannova konstrukce) je zahříván na teplotu potřebnou pro vznik volných atomů pomocí elektrického proudu: Odporově vyhřívané vkládá se napětí na konce atomizátoru. Kapacitně vyhřívané vkládají se opačné elektrické náboje. Indukční využívá se indukce elektromagnetického pole. Jako materiál atomizátoru se používají zejména různé modifikace grafitu a okrajově některé těžkotavitelné kovy, např. Ta a W. Max. teplota 3000 C 3200 C Max. rychlost ohřevu K/s K/s Měrný el. odpor 2,0 W.cm ,005 W.cm.10-3 Atomizační hlavice 17

18 Modifikace a úpravy grafitu Polykrystalický elektrografit chemicky odolný a mechanicky pevný; velká viskozita povrchu umožňuje vsakování vzorku do struktury grafitu paměťové efekty. Dále dochází ke tvorbě karbidů s některými prvky (Ti, Zr,W, Ta ty nelze stanovit). Elektrografit potažený pyrolytickou vrstvou vrstva je téměř neporézní, je snížena reaktivita povrchu, paměťové efekty i tvorba karbidů. Problémy způsobuje prokorodování pyrolytické vrstvy zejména působením kyselin. TPC kyvety zhotoveny z pyrolytického grafitu, jejich rozšíření brání vysoká cena. Kromě dobrých vlastností povrchu mají také delší životnost. Kyvety s prodlouženou životností silnější pyrolytická vrstva. Karbidování elektrografit je pokryt karbidy, např. Ti,W. Wolframové atomizátory WETA Ochranná atmosféra: Ar + H 2 zabránění oxidace povrchu. Netvoří se karbidy, eliminace paměťových efektů, nenasákavý povrch, nízká cena atomizátorů. Atomizátor poškozuje organická matrice, rekrystalizace W; vysoká rychlost ohřevu vyžaduje spektrometry s vysokou frekvencí snímaní signálu (přechodové signály) vysoká cena. 18

19 Atomizátory Porovnání účinnosti grafitových atomizátorů: 100 μg Mo + 1% HN ,5 % Fe a HClO 4 ; T = 2750 C David MILDE, 2008 Dávkování vzorků do ETA Kapalné vzorky (95% aplikací): V = μl, automatické podavače lepší RSD, depozice aerosolu do ETA. Suspenzní technika: (Slurry sampling) pevný vzorek se namele na definovanou velikost a dávkuje se v podobě homogenní suspenze pomocí automatického podavače. Komplikace s kalibrací. 19

20 Dávkování vzorků do ETA Pevné vzorky (tzv. Direct Solid Sampling): Tento způsob není příliš běžný zejména kvůli problematické kalibraci vhodné kalibrační standardy. Používá se pro obtížně či zdlouhavě rozložitelné vzorky, např. keramika, Al 2 O 3, TiO 2, ZrO 2, SiC, BN, TiC. U těchto vzorků výrazně zkracuje čas analýzy, dosahované LOD ppb. Časový průběh absorbance atomizační pík T ap teplota objevení signálu τ 1 doba atomizace, τ 2 střední doba setrvání atomů Vyhodnocení absorbance plocha či výška píku. 20

21 Základní pochody při atomizaci v ETA 2 skupiny dějů: děje vedoucí ke vzniku volných atomů, děje vedoucí k zániku nebo odstranění atomů z optické osy. Dělení z hlediska časové posloupnosti: 1. Vypařování analytu v molekulární a atomární formě. 2. Disociace molekulárních forem analytu v plynné fázi a následné reakce volných atomů se složkami atmosféry v atomizátoru. 3. Reakce mezi povrchem atomizátoru a složkami plynné atmosféry. 4. Fyzikální transportní děje v atomizátoru. Mechanismy atomizace grafit (ad 1 a 2) 1. Vypaření jako oxid, následná disociace: M X O Y (s,l) M X O Y (g) xm(g) + yo(g) 2. Termický rozklad v pevné fázi: MO (s) M (g) + O (g) 3. Redukce na kov v kondenzované fázi, následné vypaření: M X O Y (s,l) + yc xm(s,l) + yco(g) xm(g) 4. Vypaření halogenidu a jeho následná disociace: MX Y (s,l) MX Y (g) M(g) + yx(g) 21

22 Mechanismy atomizace wolfram (ad 1 a 2) 1. Redukce oxidu wolframem v Ar atmosféře: 3 MO(s,l) + W(s) 3M(s,l,g) + WO 3 (s,g) 2. Mechanismy za přítomnosti H 2 vatmosféře: MO(s,l) + H 2 (g) M(s,l,g) + H 2 O(g) 2 MO(s,l,g) + 1/3 W + H 2 2M(s,l,g)+1/3 WO 3 (s,g) + H 2 O(g) 3. Vypaření oxidu a jeho následná disociace v plynné fázi: M x O y (s,l) M x O y (g) xm (g) + yo (g) INTERAKCE ANALYTU S MATERIÁLEM ATOMIZÁTORU (ad 3) Povrch grafitu je za vysokých teplot vysoce reaktivní, je pravděpodobná celá řada reakcí s analytem i složkami matrice vzorku. Sorpce kyslíku tvoříse různé oxidy stabilní do 950 o C. Chemisorpce a tvorba termicky stabilních sloučenin. Interakce grafitu s analytem za tvorby lamelárních sloučenin reagující složka vstupuje mezi jednotlivé acénové vrstvy grafitu. VÝSTUP VOLNÝCH ATOMŮ Z ATOMIZÁTORU (ad 4) Zánik atomů ve vnitřním prostoru atomizátoru. Výstup atomů na koncích atomizátoru či dávkovacím otvorem: Konvekce uplatňuje se, proudí-li ve fázi atomizace vnitřní inert. Expanze tepelná nebo vývin plynů vznikajících při rozkladu matrice. Difúzní transport je rozhodující u gas stop programů; vzniká díky koncentračním gradientům v atomizátoru a jeho okolí. 22

23 Teplotní program v ETA Analýza v ETA má několik fází (teplotních kroků), které musí být důkladně optimalizovány. Teplotní krok je charakterizován: rychlostí nárůstu teploty, dobou zdržení (tj. doba, po kterou je teplota udržována), typem inertního plynu. Spojení teplotních kroků = teplotní program: 1. Fáze sušení Abs 2. Fáze pyrolýzy (rozkladu) 3. Fáze atomizace 4. Fáze čištění 5. (Fáze chlazení) T Teplotní program v ETA David MILDE,

24 Teplota atomizátoru Rozhodující faktor ovlivňující atomizační mechanismus je teplota v atomizátoru její časový průběh a rozložení v prostoru. Teplota atomizátoru na počátku atomizace po určitou dobu roste a pak je konstantní v čase ale ne v prostoru teplotní gradient podél osy atomizátoru. Neizotermičnost atomizačního děje je příčinou negativních jevů (kondenzace v chladnější části, reakce volných atomů s matricí). Odstranění neizotermičnosti: prostorová příčně vyhřívané atomizátory, časová L vovova platforma. Parametry charakterizující podmínky atomizace: teplota atomizačního povrchu a teplota plynné fáze, rychlost ohřevu atomizátoru. Prostorová neizotermičnost Podélně vyhřívaný atomizátor = nekonstantní teplota. Příčně vyhřívaný atomizátor = prostorově konstantní teplota; zhoršení LOD kvůli kratší optické dráze. David MILDE,

25 Časová neizotermičnost Vzorek se vypařuje do atmosféry o konstantní teplotě platforma zpozdí vypařování, dokud stěna a plyn nejsou teplejší. Vyhřívání platformy 3 složky: zářivé teplo ze stěn atomizátoru, horký inertní plyn (má být co největší), tepelná vodivost dotykem platformy a kyvety (má být co nejmenší). ETA další vývoj Slavin zavedl (80. léta) STPF koncept Stabilized Temperature Platform Furnace. Koncept zahrnuje: rychlý ohřev, zastavení vnitřního inertu během atomizace, vyhodnocování abs pomocí plochy píku. Další vývoje atomizátorů (nezavedeny komerčně): dvoustupňový atomizátor, grafitový atomizátor sloužící jako reaktor, atomizace ze sondy: 25

26 Interference v ETA-AAS AAS Interference v kondenzované fázi: Změna rozložení analytu na atomizační podložce. Změna nasákavosti atomizační podložky koroze HClO 4. Vznik snadno těkavé sloučeniny a ztráty analytu během termické úpravy. Vznik termicky stabilní sloučeniny a její nedostatečná atomizace. Interference v plynné fázi: Posun disociační rovnováhy. Změna rychlosti výstupu analytu z atomizátoru. ELIMINACE: většinu interferencí lze eliminovat použitím modifikátorů a zvýšením izotermičnosti atomizace příp. použitím jiného atomizačního povrchu. MODIFIKÁTORY MATRICE Jsou to látky, které jsou schopny ovlivnit průběh termické úpravy nebo atomizační mechanismus, přičemž nesmí obsahovat stanovovaný prvek. Principy působení modifikátorů: Pokles neselektivní absorpce během atomizace tím, že matrice je převedena na těkavější formu o vytěká z atomizátoru před atomizací. Zvýšení účinnosti atomizace pomocí stabilizace analytu do vyšších teplot. Je možné použít vyšší atomizační teplotu a lépe rozložit matrici. Př. modifikátorů: Pd, Ni ve formě NO 3-, Mg(NO 3 ) 2 NH 4 H 2 PO 4, askorbová kyselina Směsné modifikátory, např.: Pd + Mg(NO 3 ) 2 26

27 PŮSOBENÍ MODIFIKÁTORŮ a) Redukce na kov a tvorba intermetalických sloučenin: Pd + Pb Pd 3 Pb nebo Pd 3 Pb 2. b) Oxidace matrice NO 3- (např. Mg(NO 3 ) 2 ) zvyšují těkavost matrice, zvláště organických sloučenin. c) NH 4 H 2 PO 4 stabilizuje analyt tvorbou termicky stabilních solí: Pb 3 (PO 4 ) 2. d) Tvorba těkavých komponent převedení těžce těkavé matrice v lehce těkavou: NaCl + NH 4 NO 3 NH 4 Cl + NaNO 3 e) Organická činidla (askorbová kyselina, EDTA) tvorba komplexů s analytem či matricí. f) Tvorba lamelárních sloučenin s grafitem. Generování těkavých sloučenin v AAS 27

28 Pro generování těkavých sloučenin se používá: generování těkavých hydridů: As, Se, Bi, Ge, Sn, Te, In, generování málo těkavých hydridů: In, Tl, Cd, Zn, metoda studených par generování par Hg, generování těkavých nanočástic Ag a Au. generování těkavých organokovových sloučenin (VIII. B), halidů, oxidů a chelátů. Fáze generování těkavých sloučenin: převedení analytu na těkavou formu (např. hydrid) v kapalné fázi, převod těkavé formy do plynné fáze a její transport, atomizace těkavé sloučeninu (např. z SeH 2 Se). VÝHODY: Separace analytu od matrice vyšší koncentrace analytu v absorpčním prostředí a významné potlačení interferencí. Možnost zařazení kolekčního prvku zakoncentrování analytu a následná atomizace. Nízké LOD nejlepší ze všech atomizačních technik v AAS. David MILDE, 2010 Generování hydridů Hydride generation AAS (HG-AAS) Jedná se o nejrozšířenější metodu generování těkavých sloučenin, v praxi se používá zejména pro stanovení As, Se, Sb a Sn. Generování hydridů převedení na plynný hydrid 1. Reakce s NaBH 4 v kyselém prostředí BH H 2 O + H + H 3 BO 3 + 8H (atomární vodík) M m+ + (m+n)h MH n + mh + Př.: 3BH H 2 SeO 3 + 3H + 3H 3 BO 3 +4SeH 2 +3H 2 O 2. Reakce kov/kyselina (Zn/HCl) ke tvorbě H (okrajové použití). 3. Elektrochemické generování hydridů redukce analytu na hydrid na povrchu katody, není nutno používat žádná redukční činidla. 4. Fotochemické generování hydridů. David MILDE,

29 Podmíky pro generaci (s NaBH 4 ) NaBH 4 se používá jako 0,5-1 % roztok v alkalickém prostředí (NaOH, KOH). Vzorek je v kyselém prostředí: 0,1-6 M HCl. Analyt musí být ve vhodné oxidační formě pro redukci, tedy anorganické formě, př: As 3+ se v 0,1-2 M HCl redukuje na AsH 3 Se 4+ se ve 2-6 M HCl redukuje na SeH 2 Sb 3+ se v 0,1-3M HCl redukuje na SbH 3 Je-li analyt ve vyšším oxidačním stavu (As 5+, Sb 5+, Se 6+ ) musí se provést předredukce: As a Sb reakce s KI, Se zahřátí na vodní lázni. Uspořádání generátorů 1. Kontinuální generátor (signál má konstantní charakter). 2. Dávkový generátor (časově závislý tvar signálu). 1 2 David MILDE,

30 Uspořádání generátorů 3. Dávkování do proudu FIA (flow injection analysis). Příprava vzorku i dávkování probíhá automaticky v uzavřeném systému. David MILDE, 2010 Transport a kolekce hydridů Separátory fází: hydrostatický, využívající rozdílu specifických hmotností, membránové. Transport hydridů nucený tok inertním plynem Ar, N 2. Kolekce hydridů (zakoncentrování): vymrazováním U trubice ponořená do kapalného N 2, in situ v ETA. David MILDE,

31 Atomizace hydridů techniky používané pro výzkum Difuzní plamen Ar+H 2 připojení ke zmlžovači a v plameni dochází k velkému zředění hydridu (okrajové použití). V ETA grafitový i W atomizátor: Zachycení v atomizátoru (in situ trapping) C. Atomizace ~ 2200 C. Plamínek v křemenné trubici atomizace je způsobena H radikály v plameni H 2 +O 2, atomizátor není vyhříván, teplotu pro atomizaci hydridu zabezpečuje plamen. David MILDE, 2010 Atomizace hydridů křemenná trubice technika pro běžné použití Vyhřívaná křemenná trubice tvar T, t = C. Hydridy jsou přiváděny inertním plynem. Kompletní atomizace v oblaku H radikálů vznikajících reakcí H 2 s O 2 (z roztoku); H radikály jen v malé části trubice. Multiatomizátor: Přívod O 2, ten reaguje s H 2 a při zvýšené teplotě vznikají H radikály, které jsou pak v prostoru celé trubice. Lepší LOD, opakovatelnost i linearita kalibrací. MULTIATOMIZÁTOR David MILDE,

32 Interference v HG-AAS Interference v kondenzované fázi: Nedokonalá mineralizace vzorku analyt není v potřebném oxidační stavu + uhlíkaté zbytky, které snižují účinnost tvorby hydridů. Přítomnost oxidačních činidel (No x, Cl). ELIMINACE: dokonalá mineralizace, odpaření zbytků kyselin. Přítomnost anorganických iontů ve vysokých koncentracích snížení účinnosti uvolnění hydridů. Interference v plynné fázi: Vzájemné ovlivnění hydridotvorných prvků. Stanovení Hg pomocí AAS Hg má dostatečnou tenzi par i za laboratorní teploty. FA a ETA nemají dostatečnou citlivost pro stopovou analýzu, v praxi se nepoužívají. Uhlíkový povrch grafitového atomizátoru redukuje Hg 2+ na Hg 0 a tak dochází k úniku par Hg z atomizátoru. Metoda studených par (cold vapor AAS, CV-AAS) redukční vyvíjecí metoda pro vydestilování par Hg: P 0 REDUKCE Hg 2+ + SnCl 2 Hg 0 TRANSPORT PAR Ar, N 2,vzduch SUŠENÍ silikagel ZAKONCENTROVÁNÍ amalgamátor MĚŘENÍ Abs P 32

33 Stanovení Hg pomocí AAS Termooxidační stanovení Hg: Analyzátory TMA 254, AMA 254. Termooxidační rozklad vzorku v proudu O 2 a následné zachycení a zkoncentrování Hg v amalgamátoru. 33

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS Pro generování těkavých sloučenin se používá: generování těkavých hydridů: As, Se, Bi, Ge, Sn, Te, In, generování málo těkavých hydridů: In, Tl, Cd, Zn, metoda studených

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra) ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra) Atomová spektrometrie 1. OES (AES) 2. AAS 3. AFS Atomová spektra Na s elektronovou konfigurací [Ne] 3s 1 (1 val. e - ) Absorpce fotonu je spojena s excitací

Více

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) Atomová absorpční spektrometrie (AAS) Kvantitativní analytická metoda Měří se absorpce záření veličina absorbance Záření je absorbováno volnými atomy stanovovaného prvku oblak atomů vytvořených ze vzorku.

Více

Atomová spektrometrie

Atomová spektrometrie Atomová spektrometrie Obsah kapitoly Atomová absorpční spektrometrie F AAS ET AAS HG AAS Atomová emisní spektrometrie plamenová fotometrie ICP-AES Atomová absorpční spektrometrie Princip metody absorpce

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

OPTICK SPEKTROMETRIE

OPTICK SPEKTROMETRIE OPTICK TICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE Optical Emission Spectrometry (OES) ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE (AES) (c) -2010 OES je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních e - z vyšších energetických

Více

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE Optical Emission Spectrometry (OES) ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE (AES) (c) -2010 OES je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních e - z vyšších energetických

Více

OES S BUZENÍM V PLAZMATU

OES S BUZENÍM V PLAZMATU OES S BUZENÍM V PLAZMATU (c) -2010 PLAZMA PLAZMA = ionizovaný plyn obsahující dostatečný počet kladně nabitých (iontů) a záporně nabitých částic (e - ), který je navenek elektroneutrální. Celá soustava

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

OES S BUZENÍM V PLAZMATU

OES S BUZENÍM V PLAZMATU OES S BUZENÍM V PLAZMATU PLAZMA He Ar PLAZMA = ionizovaný plyn obsahující dostatečný počet kladně nabitých (iontů) a záporně nabitých částic (e - ), který je navenek elektroneutrální. Celá soustava je

Více

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN Jakub Hraníček Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2 E-mail:

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS S (KT & Geochemie) Optimalizace podmínek měření a práce s S Teoretický základ úlohy: 1: OPTIMLIZCE PRCOVNÍCH PODMÍNEK Jedním z prvních úkolů při práci s atomovým absorpčním spektrometrem (S) je vždy nalezení

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (c) David MILDE 2003-2010 Metody anorganické MS ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, GD-MS spojení doutnavého výboje s MS, SIMS hmotnostní

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (c) Lenka Veverková, 2013 Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES) 2. AAS 3. AFS ATOMOVÁ SPEKTRA ČÁROVÁ SPEKTRA Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Metody spektrální. Základní pojmy a metody prvkové analýzy. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Základní pojmy a metody prvkové analýzy. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Základní pojmy a metody prvkové analýzy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spektrální analýza elektromagnetické záření vlnový model x částicový model elektrická

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU ARSENU METODOU AAS-HG

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU ARSENU METODOU AAS-HG Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU ARSENU METODOU AAS-HG 1 Rozsah a účel Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu arsenu v krmivech a minerálních premixech metodou atomové

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Plazma v technologiích

Plazma v technologiích Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY Požadavky na analytické metody: - robustnost (spolehlivost) - citlivost - selektivita stanovení - možnost automatizace Klasická chemická roztoková analýza většinou nevyhovuje

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ CHARAKTERISTIKY VÝVĚV vývěva = zařízení snižující tlak plynu v uzavřeném objemu parametry: mezní tlak čerpací rychlost pracovní tlak výstupní tlak

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Infračervená spektrometrie

Infračervená spektrometrie Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

Minerální látky a stopové prvky

Minerální látky a stopové prvky Minerální látky a stopové prvky Vymezení: složky obsažené v popelu potraviny (zbytek po úplné oxidaci organické hmoty) K, Na, Mg, Ca, P, Cl, Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Mo, Cr, V, Se, I, F, B, Si, Pb, Cd,

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

ANALÝZA LEHKÝCH PRVKŮ N,O,H FÚZÍ V INERTNÍM PLYNU A POMOCÍ OPTICKÉ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE. Zdeněk WEISS, Pavel NOVÁK

ANALÝZA LEHKÝCH PRVKŮ N,O,H FÚZÍ V INERTNÍM PLYNU A POMOCÍ OPTICKÉ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE. Zdeněk WEISS, Pavel NOVÁK ANALÝZA LEHKÝCH PRVKŮ N,O,H FÚZÍ V INERTNÍM PLYNU A POMOCÍ OPTICKÉ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE Zdeněk WEISS, Pavel NOVÁK LECO Instrumente Plzeň spol. s r.o., Plaská 66, 323 00 Plzeň, Česká republika info@leco.cz

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES Popis systému: Přístroj, včetně řídicího softwaru a počítače, určený pro plně simultánní stanovení prvků v širokém koncentračním rozmezí (ppm až %), v nejrůznějších

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí

Více

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Využití plazmových metod ve strojírenství Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Metody depozice povlaků Využití plazmatu pro depozice (nanášení) povlaků a tenkých vrstev je moderní a stále častěji aplikovaná

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie OPTICKÉ METODY OM OPTICKÉ METODY Identifikace a kvantifikace sloučenin (organických i anorganických) na základě interakce elektromagnetického záření a hmoty Základní rozdělení optických metod: NESPEKTRÁLNÍ

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE Klasifikace Rentgenová spektrometrie Atomová absorpční spektrometrie Atomová emisní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie (ICP-MS) detekce elektromagnetického záření, které

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů - Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více