VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009

2 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Roman Fiala, 2009 ISBN

3 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů Management Manažer Analýza 4 E Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Vývoj managementu Klasické období managementu Management let 20. století Management konce 20. století Vybrané techniky managementu Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Prostředí managementu Vnější prostředí Vnitřní prostředí Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Manažerské funkce Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Plánování Podnikové plány Prvky plánování Postup plánování Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Organizování Rozpětí řízení Stupně řízení Základní organizační struktury (formy) Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Vedení lidí Styly vedení Teorie manažerské mřížky Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Motivace Dimenze motivace Motiv a stimul Zdroje motivace Stimulační prostředky Teorie motivace Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly

4 9 Rozhodování Struktura rozhodovacích procesů Typy rozhodovacích problémů Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Komunikace v organizaci Směry komunikace Druhy komunikace Zásady efektivní komunikace Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Kontrola Typy kontrol Preventivní, průběžná a následná kontrola Fáze kontroly Hodnotící kritéria Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Řízení lidských zdrojů Úkoly řízení lidských zdrojů Personální činnosti Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly

5 Úvod Přestože poznatky z manažerské praxe v západních zemích mají zhruba stoletou tradici, je třeba si uvědomit, že potřeba řídit se objevuje již v dávné historii, neboť vzniká v podstatě ve chvíli, kdy lidé spojují svou individuální aktivitu k dosažení společného cíle. Je jisté, že si monumentální stavby dávné historie typu Velké čínské zdi či Chufuovy pyramidy vyžádaly nasazení mnoha tisíců pracovníků, jejichž práce musela být koordinována. Také velmi početné instituce typu armád či církví musely být řízeny. V dobách starověku a středověku byli lidé mobilizováni k dosažení určitých cílů většinou prostřednictvím fyzického násilí. V dalším vývoji dochází postupně k přechodu od pohánění, dozoru a trestů k takovým prostředkům aktivizace pracovníka, které jsou mnohem humánnější a které také pracovníky mnohem více motivují. Rozmach průmyslové výroby v druhé polovině 19. století ve spojení se snahou o zvyšování produktivity práce vede k zdůraznění řídicí činnosti jako významné podnikové činnosti. Koncem 19. století se začíná rozvíjet první etapa novodobé historie managementu klasický management zahrnující období konce 19. století do třicátých let století minulého. Management v dnešním pojetí zahrnuje vykonávání plánovacích, řídicích a kontrolních činností s hlavní prioritou optimálního výsledku dosaženého ve variabilním konkurenčním prostředí, kdy hlavním cílem manažerské snahy je výhodné uplatnění vytvořeného výrobku či služby. Přitom řízení v tržních podmínkách je činnost nejen složitá, ale i zodpovědná a spojená se značnými riziky. A proto k usnadnění proniknutí do základních problémů řízení byla vytvořena tato skripta, která mají sloužit k základní orientaci studentům prezenčního i kombinovaného studia oborů Finance a řízení a Cestovní ruch. Jihlava, leden 2009 Roman Fiala 5

6 1 Vymezení základních pojmů 1.1 Management Management Management je slovo přejaté z angličtiny a jeho obecnému pojetí odpovídá český překlad řízení, vedení, správa. Četné literární zdroje uvádějí, že kořeny výrazu management sahají až k latinskému slovo manus (ruka). V italštině vzniklo slovo maneggio s prvotním významem směřujícím k pojmu výcvik koní. A v angličtině je používán výraz manage, což odpovídá českému vést, řídit. V současné odborné literatuře existuje mnoho slovních vysvětlení a definic pojmu management. Obvykle užívané definice je přitom možno rozdělit podle toho, co zdůrazňují, do tří nebo čtyř skupin: 1. Vedení lidí Definice Koontze a Weihricha: Management je proces vytváření určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracující společně ve skupinách, efektivně uskutečňují zvolené cíle. 2. Souhrn specifických aktivit zahrnující manažerské funkce Definice Chunga: Management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení organizačních cílů. 3. Vědní disciplína Definice Robinse: Management je oblast studia, která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace. 4. Označení pracovníků, kteří v organizaci vykonávají manažerské činnosti a funkce Například se jedná o definici Eschenbacha, který označuje jako management tu část osazenstva firmy, která jménem vlastníků vykonává kontrolu nad činnostmi firmy, předpokladem jejího uskutečnění je manažerská volnost jednání, tj. pravomoc a kompetence manažerů k tomu, aby mohli sledovat a realizovat cíle, které sami považují pro rozvoj firmy za prospěšné. Existence mnoha definic managementu je způsobena zejména tím, že management je předmět interdisciplinární, a každá vědecká disciplína, která se na jeho tvorbě účastní, si přináší svůj obsah i terminologii. Zároveň zde je i velmi silný vliv skutečnosti, že se jedná o poměrně mladý obor společenského charakteru, který se opírá nejen o poznatky z řady vědeckých disciplín, ale využívá též ve značné míře poznatků odpozorovaných přímo z praxe. Proto řada autorů prací z oblasti řízení přiznává, že management není dosud vědou zcela exaktní, ale že je v současných podmínkách hlavně uměním, do jehož jednotlivých projevů stále více proniká věda, přičemž představy o poměru vědy a umění se různí. 6

7 1.2 Manažer Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu organizační jednotky. Využívá k tomu kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů. Z toho vyplývá, že úlohou manažera je zejména využití odborníků, příležitostí a zdrojů k dosažení stanovených cílů, přičemž rozhodujícím faktorem úspěchu manažera je způsob využití svěřeného lidského potenciálu. Manažer Postavení manažera v organizaci Na počátku minulého století nebyl mnohdy rozdíl mezi manažerem a vlastníkem. Jednalo se často o velmi výrazné osobnosti (Tomáš Baťa, Henry Ford), které řídily podnik velmi autokraticky. Jakmile však jejich výkonnost například vlivem stáří nebo nemoci poklesla, podnik se dostával do potíží. Tyto a ještě další skutečnosti vedly k postupnému oddělování vlastníků a manažerů. Vznikla samostatná profese manažera, kterého si najímá vlastník (nebo vlastníci), aby pro něj vedl podnik. Tento proces s sebou v minulosti přinesl celou řadu problémů. Moc manažerů začala stoupat a jak se podnik rozrůstal, docházelo v řadách manažerů k postupné diferenciaci, tj. oddělení vrcholového vedení od každodenní operativy. Obvykle se manažeři rozdělují do tří úrovní: 1. Vrcholoví manažeři, kteří usměrňují a koordinují všechny činnosti, formují dlouhodobé strategie organizace. 2. Střední manažeři, kteří představují velmi početnou a rozmanitou skupinu řídících pracovníků. V činnosti středních manažerů zaujímá největší podíl poskytování a získávání informací. 3. Manažeři první linie (manažeři na základních stupních řízení) Manažerské dovednosti V činnosti manažerů jsou velmi důležité manažerské dovednosti, které lze dále členit na lidské, koncepční a technické dovednosti. a) Lidské dovednosti, jež představují schopnost vést lidi. Znamená to umění vytvářet takové prostředí, které umožní potřebný rozvoj pracovního úsilí a iniciativy podřízených pracovníků (účinná komunikace a motivace). b) Koncepční dovednosti, kam patří schopnost řídit celou organizaci jako systém směřující k stanovenému strategickému cíli. Manažeři musí znát všechny významné aktivity organizace a dokázat je koordinovat. c) Technické dovednosti, jež představují znalosti a zběhlost v používání metod a postupů pro realizaci výkonných činností a procesů. 7

8 Manažeři první linie Manažeři na střední úrovni managementu Manažeři na vrcholové úrovni managementu Koncepční dovednosti schopnost řídit celou organizaci jako systém. Lidské dovednosti schopnost vedení lidí. Technické dovednosti schopnost používat specifické znalosti, techniky, metody a postupy pro realizaci výkonných činností a procesů. Obr. 1.1 Základní manažerské dovednosti 1.3 Analýza 4 E Při výkonu řídících funkcí musí manažer respektovat následující požadavky, jež vyplývají z tzv. analýzy 4 E. Jedná se přitom o: Účelnost (effectiveness), což znamená dělat správné věci; tento požadavek souvisí s výběrem a vytyčováním cílů, s vypracováním správné strategie, patří sem marketingová činnost podniku. Účinnost (efficiency) směřuje k provádění věcí správnou cestou. Týká se používání správných metod a pracovních postupů. Patří sem vhodné organizační schéma a dobrá technika řízení, efektivní tok informací uvnitř podniku atd. Hospodárnost (economy) znamená dělat věci s minimálními náklady. Trvalým zdrojem zvyšování zisku podniku je snižování nákladů. Nejde ale jenom a pouze o náklady, ale v podstatě o celý komplex vzájemně provázaných činností, které ve svém konečném výsledku vedou k hospodárnosti. Odpovědnost (equity) znamená dělat věci spravedlivě a v rámci práva. (Z hlediska vztahu k podnikovému okolí. Souvisí to s odpovědností sociální, etickou, morální, legislativní; v této souvislosti se v poslední době hovoří o sociální odpovědnosti a sociální citlivosti). Analýza 4 E Účelnost Účinnost Hospodárnost Odpovědnost V rámci těchto požadavků vystupuje velmi výrazně do popředí v každodenní činnosti manažerská odpovědnost, která má vícerozměrný charakter, neboť 8

9 se promítá do působnosti různých zájmových skupin. V podstatě se jedná o následující formy odpovědnosti. Odpovědnost manažera vůči vlastníkovi či odpovědnost vlastníka je dána nutností vytvářet potřebný finanční efekt z činnosti, což se projevuje v tvorbě zisku, jež slouží buď k vyplácení dividend, nebo k jeho investování zpět do firmy s cílem dosáhnout zvýšení hodnoty podniku. Odpovědnost manažera vůči zaměstnancům je dána potřebou mít dobré a kvalitní zaměstnance, a proto je tato podoba odpovědnosti významná. V podstatě se jedná o zajištění odpovídající odměny za vykonanou práci, stabilitu zaměstnání a kariérový postup jak osobní, tak odborný. Odpovědnost vůči sobě samému je dána značnou nejistotou manažera, zda splní všechny úkoly a činnosti, které jsou nutné pro dobrou funkci podniku. Z toho vyplývá jeho potřeba vlastního zajištění finančního, odborného i rozvojového. Odpovědnost vůči státu je dána nutností dodržovat příslušnou legislativu a současně i potřebou spolupráce s orgány státní správy a samosprávy. Má vždy charakter oficiální i neoficiální, jež může však někdy přecházet do podoby zájmových nátlakových skupin v podobě lobbování. Odpovědnost vůči společnosti vyplývá z morálních potřeb společnosti a naplňuje některé oblasti výraznějším způsobem, nežli je dáno zákonem. Jedná se např. o ochranu životního prostředí, sponzorování vědy, školství, kultury, postižených občanů apod. Současně se jedná i o dodržování dobrých mravů vůči zákazníkům, dodavatelům i konkurenci. Má značný význam v oblasti tvorby příznivého image a představuje základ podnikové etiky. 1.4 Použitá a doporučená literatura 1. BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Olomouc: Rubico, s. ISBN DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 1. vydání. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, s. ISBN VEBER, J., et al. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management: teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, s. ISBN Moderní řízení. Praha: Economia, Vychází měsíčně. ISSN

10 1.5 Kontrolní otázky a úkoly 1. Podle jakého kritéria se rozdělují definice managementu? 2. Vysvětlete pojem manažer. 3. Jaký je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem? 4. Uveďte tři základní úrovně manažerů v organizaci. 5. Charakterizujte jednotlivé druhy manažerských dovedností. 6. Co to je analýza 4 E? 10

11 2 Vývoj managementu Poznatky z manažerské praxe v západních zemích mají zhruba stoletou tradici. Za dobu vývoje managementu byla řada užitečných zkušeností zobecněna, mnohá tvrzení bylo třeba modifikovat, aby byla v současných podmínkách životaschopná, jiné závěry bylo nutné opustit jako překonané. Management se vyvíjí pod tlakem teorie a praxe a jeho myšlenkové pohledy se často vracejí do minulosti. Vývoj postupuje po spirále. Starší principy se znovu vracejí v nové kvalitě. A to je i důvod pro studium managementu. Jednak se k těmto historickým myšlenkám moderní management často vrací, ale také je třeba se poučit z mylných přístupů a názorů a nevracet se k něčemu, co se již v minulosti neosvědčilo. Vývoj managementu lze členit do následujících stádií: 1. Klasické období managementu. 2. Management let 20. století. 3. Management konce 20. století. 2.1 Klasické období managementu Klasické období Klasické teorie managementu vznikaly v období prvních třiceti let 20. století. Je to období rozvíjejícího se průmyslu, nadbytku nekvalifikovaných pracovních sil, převahy poptávky nad nabídkou. Klasické teorie managementu literatura rozděluje do čtyř směrů (škol) Škola vědeckého řízení Hlavním představitelem byl Frederic Winslow Taylor. Mezi další představitele patří H. L. Gantt, F. B. Gilbreth, L. M. Gilbrethová, H. Emerson, H. Ford, T. Baťa. Škola vědeckého řízení Podle nejvýznamnějšího představitele vědeckého řízení F. W. Taylora jsou velice důležitá tato opatření: a) Uplatnění principů normování jako předpoklad pro dosahování vysokých výkonů. Pro tyto normalizované podmínky je třeba stanovit každému pracovníkovi denní pracovní úkol. Za splnění úkolu vyplácet vysokou mzdu, za jeho nesplnění trestat pracovníka krácením mzdy. b) Provádět výběr pracovníků podle jejich schopností k výkonům určitých funkcí, ve kterých by se mohli tito pracovníci nejlépe uplatnit. c) Úkolem vedoucích je odstraňování všech překážek, které snižují výkonnost podřízených, dělníci musí disciplinovaně plnit pokyny a příkazy vedoucích. Taylor realizoval řadu časových studií, které sloužily pro stanovení normy denního výkonu dělníka. 11

12 Na Taylorovy práce navázala řada následovníků, z nichž k nejvýznamnějším patří H. L. Gantt, který vypracoval řadu grafických metod pro plánování a kontrolu výroby. Taylorovy myšlenky byly též výrazně podporovány známou manželskou dvojicí Frankem a Lilian Gilbrethovými, kteří se zaměřili na racionalitu práce cestou odhalování zbytečných pohybů. Principy F. W. Taylora a F. B. Gilbretha využil H. Ford, který patřil k praktickým realizátorům myšlenek vědeckého řízení. Nejvýznamnějším představitelem školy vědeckého řízení u nás byl bezpochyby Tomáš Baťa. Mezi nejdůležitější znaky Baťova systému řízení patří: 1. Plánování veškeré činnosti, kde základním plánovacím obdobím bylo pololetí. 2. Hospodářská střediska. Činnost podniku byla sledována podle samosprávně hospodařících středisek. 3. Účast na zisku představující přímou hmotnou zainteresovanost každého zaměstnance. 4. Důraz na pořádek a disciplínu. 5. Sociální politika, která vytvářela nutné zázemí pro obnovení sil pracovníků. 6. Spojování finančních prostředků zaměstnance a zaměstnavatele, jež spočívalo v tom, že část výdělku každého pracovníka se zpětně investovala do podniku za výhodné úrokové sazby. Tím se každý pracovník stával spolumajitelem firmy a podnikatelem Škola lidských vztahů Tento směr managementu zdůrazňuje význam psychických a sociálních faktorů a jejich vliv na výsledky práce lidí. Přišel s řadou doporučení pro tvorbu metod vedení lidí, jejich stimulaci a motivaci. Mezi představitele patří H. Münsterberg, E. Mayo, V. Pareto, M. P. Folletová, Ch. Barnard a další. Škola lidských vztahů preferovala člověka jako ústřední prvek organizace a objekt řízení a stala se jedním z prvních východisek pro současný management lidských zdrojů. Škola lidských vztahů Dodnes se cení její názory, kdy a za jakých podmínek je motivační vedení lidí výrazně hospodárnější a účinnější než zdrojově náročnější zlepšování pracovních podmínek. Kritizována bývá její zahloubanost do psychologicko-sociálních otázek. Velice známý je díky závěrům tzv. Hawthornských studií Elton Mayo. Hawthornské studie lze rozdělit do čtyř fází: 1. Pokusy zaměřené na zjištění vlivu účinku změn osvětlení na produktivitu práce. 2. Pokusy zabývající se otázkou vlivu doby nepřetržité práce a dalších pracovních podmínek (např. doby odpočinku) na produktivitu práce. 3. Realizace široce pojatého programu dotazování pracovníků s cílem zjistit jejich pracovní postoje a názory. 4. Identifikace a analyzování sociálních podmínek práce. Hawthornské studie 12

13 V těchto studiích bylo zjištěno, že produktivitu práce ovlivňuje mnohem významněji lidský prvek v pracovním prostředí než technické, respektive fyzikální podmínky práce Škola správního řízení Tato škola se oproti předchozím školám (ty byly orientovány spíše na práci dělníků) zaměřila na řízení organizace jako celku a na úlohu řídících pracovníků při řízení organizace. Tvůrcem teorie správního řízení je Henri Fayol. Ten zdůrazňoval velmi důležitou roli řídícího pracovníka ve všech organizacích. Všechny činnosti, které se v organizacích uskutečňují, mohou být rozděleny na: a) technicko-výrobní (spojené s organizováním a řízením výroby), b) obchodní (nákup a prodej), c) finanční, d) ochranné (ochrana osob a majetku), e) řídicí. Řídící činnosti zahrnují předvídání (plánování), organizování, koordinaci, přikazování a kontrolu Škola byrokratického řízení Zakladatelem této školy je německý sociolog Max Weber, který prosazoval názor, že nejúčinnější forma organizace připomíná stroj. Je charakterizována přímými pravidly, kontrolou, hierarchií a je poháněna byrokracií. Taková organizace je schopná zajistit nejvyšší efektivnost. Základní principy byrokratického řízení podle M. Webera: 1. Dělba práce je základem organizace. 2. Jsou stanovena přesná pravidla a postupy pro jednotlivé činnosti. 3. Souvislý řetěz příkazů. Pracovní příkazy musejí být předávány souvisle a plynuje od vrcholového vedoucího pracovníka až po nejnižší stupeň řízení. 4. Odstup mezi vedoucím pracovníkem a podřízenými. 5. Pracovní postup zaměstnanců je založený na výkonnosti a věku pracovníka. 6. Zaměstnanci se nemají podílet na správě ani vlastnictví majetku organizace. Škola správního řízení Škola byrokratického řízení Ačkoli je byrokracie v současné době synonymem pro ztuhlost a nepružnost, nelze popřít, že má vedle slabin i silné stránky. Mezi silné stránky byrokratických organizačních struktur můžeme zařadit např.: jasné určení autorit, pro specializovanou produkci je vyhledán nejvhodnější pracovník, činnosti jsou dokumentovány, po odchodu pracovníka zaujímá jeho místo jiný i s přesným popisem, co má dělat, pracovníci vědí, co se od nich očekává. 13

14 Slabiny těchto struktur lze rozdělit podle toho, pro koho je daná slabina negativem: Pro organizace nízká flexibilita zaměstnanců vede k snížení celkové produktivity, zaznamenané postupy potlačují pokusy o inovace, snižují flexibilitu, adaptibilitu a odpovědnost, neosobnost a anonymita vytváří klima, kdy se zaměstnanci chápou jako kolečko ve stroji, pravidla a procedury vedou k nahrazování organizačních cílů cíly jednotlivců a oddělení, jednotlivci jsou povyšováni až do chvíle, kdy nezvládají své úkoly. Pro zaměstnance přílišná specializace vede k tomu, že jednotlivec nechápe souvislosti a problémy jiných oddělení, pravidla a procedury zdržují a omezují iniciativu a kreativitu, pracovníci jsou chápáni jako roboti, nikoliv jako lidi s unikátními potřebami. 2.2 Management let 20. století Přístupy k managementu lze v tomto období při určitém zjednodušení rozdělit do pěti skupin, mezi něž patří psychologicko-sociální, procesní, systémové, kvantitativní a empirické (pragmatické) přístupy Psychologicko-sociální přístupy Vycházejí ze školy lidských vztahů. Podle těchto přístupů člověk vždy reaguje v souladu s uspokojováním svých potřeb, které jsou u každého pracovníka individuální. Manažer by měl znát, jaké mají pracovníci potřeby, a podle toho s nimi jednat. Člověk má dle tohoto přístupu zájmy, názory, předsudky, jež ovlivňují jeho chování. Na lidské chování (a tím i na výkon) mají vliv také neformální vztahy na pracovišti, pocit sounáležitosti apod. K hlavním představitelům patří A. Maslow, F. Herzberg, D. McGregor a další. Abraham Maslow publikoval jednu z nejznámějších motivačních teorií Maslowovu hierarchii potřeb. Tento americký psycholog a univerzitní profesor ji vypracoval ve 40. až 50. letech. Ve své teorii Maslow předpokládá, že potřeby lidí lze klasifikovat do pěti skupin. Existují u každého pracovníka souběžně, ale jedna je vždy pro určité podmínky a čas dominující, a tím i rozhodující pro motivaci. Napřed musí být uspokojeny potřeby nižší úrovně, aby se rozhodující mohla stát další úroveň potřeb. Management let 20. století Psychologickosociální přístupy Maslowova hierarchie potřeb Podle Maslowa tvoří potřeby hierarchický systém a mají pyramidální uspořádání: Fyziologické potřeby. Tato kategorie potřeb se skládá z primárních potřeb lidského těla jako např. potřeby potravy, vody a sexu. Nejsou-li fyziologické 14

15 potřeby uspokojeny, pak dominují, a žádné další potřeby už člověka nemotivují. Potřeby existenční jistoty a bezpečnosti. Když jsou fyziologické potřeby odpovídajícím způsobem uspokojeny, přebírá štafetu důležitosti nejbližší vyšší úroveň potřeb. Mezi potřeby bezpečí patří ochrana před tělesným poškozením, nemocí, ekonomickým strádáním a neočekávanými pohromami. Sociální potřeby. Na této úrovni hierarchie potřeb opouští člověk oblast potřeb předchozích dvou úrovní. Mezi tyto potřeby patří láska, přátelství, vztah k jiným lidem, příslušnosti k nějaké skupině. Potřeby uznání. Do této skupiny patří potřeba uznání od ostatních (respekt, prestiž, vážnost, potřeba sebeúcty, pověřování významnými aktivitami). Potřeby seberealizace. Potřeby nejvyšší úrovně. Znamená to, že člověk chce plně realizovat svůj talent a schopnosti. Maslow se domnívá, že uspokojení potřeb seberealizace je možné jedině po uspokojení všech ostatních potřeb. Z Maslowovy teorie potřeb vyplývá, že umění manažera spočívá ve schopnosti včas a diferencovaně ocenit preferenční úroveň potřeb různých skupin či jednotlivců v oblastech, kde vede lidi. Měl by umět zároveň včas posoudit, zda a jak se mění situace, s předstihem načasovat a ve vhodnou dobu využít adekvátního motivačního působení. Přitom si musí být vědom, že jednotlivé úrovně se částečně překrývají a že splnění potřeb nižších úrovní vyvolává vznik potřeb úrovní vyšších. Je třeba si však uvědomit, že i při uspokojivém naplnění potřeb nižší úrovně tyto potřeby nemizí. Jenom přestávají být palčivé. Například i při relativní spokojenosti pracovníků s jejich odměnou za práci pravděpodobně nebudou plně lhostejní k další možnosti jejího zvýšení. Platí též, že při určité změně pracovních a sociálních podmínek pracovníka se některá z dříve relativně uspokojených nižších potřeb může opět stát dominantní. Příkladem může být propuštění dříve spokojeného pracovníka ze zaměstnání, kdy např. ze čtvrté úrovně hierarchie potřeb klesne do úrovně druhé. Velmi známá je také teorie X a Y. Vznikla koncem 50. let, a to především zásluhou dlouholetého profesora na Massachusetts Institute of Technology (MIT), Douglase McGregora. Teorie X a Y Podstata teorie X a Y je založena na dvou myšlenkově krajních modelech přístupu manažerů ke svým podřízeným a na nalezení rozumné míry mezi těmito dvěma nefunkčními extrémy. Teorie X v podstatě představuje metodu cukru a biče, na které jsou postaveny tradiční organizace. Byla hromadně přijímána a praktikována před rozvinutím přístupu postaveného na lidských vztazích. Jejími předpoklady jsou: průměrný člověk je líný a má přirozený odpor k práci, většina lidí musí být k práci nucena, potřebují dohled, řízení a hrozbu trestu, pokud chce organizace dosáhnout svých cílů, 15

16 průměrný člověk se vyhýbá zodpovědnosti, je raději řízen, chybí mu ctižádostivost a ze všeho si nejvíc cení jistoty, motivován je jen na fyziologické úrovni a úrovni jistoty. Manažer vycházející z těchto představ považuje za nutné využívat k vedení lidí krátké vodítko. Jde o autoritativní vedení lidí bez rozhodovací autonomie podřízených. Protikladem teorie X je teorie Y, která představuje směr shodný se současným výzkumem. Jejími předpoklady jsou: pro většinu lidí je práce něco tak přirozeného, jako se pohybovat nebo odpočívat, při službě cílům, ke kterým se zavázali, se lidé sami řídí a sami kontrolují, to, do jaké míry se lidé daným cílům zaváží, je funkcí odměny spojené s dosažením daného cíle, ve správných podmínkách se průměrný pracovník může naučit přijímat a vyhledávat odpovědnost, v populaci je schopnost tvořivého řešení organizačních problémů široce zakořeněna, intelektuální potenciál průměrného člověka je využit jen zčásti. V tomto případě manažer preferuje demokratické (liberální) vedení, tzn. vedení s plnou rozhodovací autonomií vedených pracovníků. Jedná se např. o pravomoc a zodpovědnost za rozhodování ve vymezených činnostech, které jsou sice náročné, ale pro něž mají vedení pracovníci plné profesní a kvalifikační předpoklady Procesní přístupy Procesní přístupy k řízení vyrůstají z klasického managementu, jsou postaveny zejména na Fayolově správním řízení a na Weberově byrokratické organizační struktuře. Spojujícím článkem těchto přístupů je myšlenka, že vlastní aktivity manažerů lze rozdělit do řady dílčích funkcí. Představiteli jsou např. L. Gulick, L. F. Urwick, H. Koontz, H. Weihrich. Luther Gulick ve třicátých letech ve spolupráci s Lyndallem F. Urwickem vypracoval systém POSDCORB, což je označení vyjadřující souhrn zkratek z dílčích procesů řízení (manažerských funkcí), které tvoří v integrálním celku manažerskou činnost. POSDCORB plánování (Planning), organizování (Organizing), personální zajištění (Staffing), přikazování (Directing), koordinace (COordinating), evidence (Raporting), rozpočtování (Budgeting). POSDCORB 16

17 Jejich následovníci přicházeli s různými obměnami tohoto členění. Zahrnovali do manažerských funkcí např. motivaci, zdůrazňovali samostatnou úlohu kontroly, později též připomínali význam komunikace a rozhodování Systémové přístupy Systémové přístupy Tyto přístupy vycházejí z toho, že jakýkoliv objekt můžeme dokonaleji pochopit, když dokážeme definovat jeho jednotlivé části (prvky) a určit jejich vzájemné vztahy, které dotváří celistvost zkoumaného objektu. Hlavním představitelem je Chester Barnard, který spatřuje analogie v úloze vedoucího pracovníka v organizaci a nervového systému vůči zbytku těla. Úkolem manažera je udržovat vnitropodnikovou komunikaci, zajistit významné služby a formulovat cíle a úkoly Kvantitativní přístupy Kvantitativní přístupy spočívají v uplatnění matematických modelů, formalizovaných metod a více či méně algoritmizovaných postupů řešení při řešení rozhodovacích úloh. Patří sem např.: teorie her, teorie hromadné obsluhy, teorie zásob, metody síťové analýzy, apod Empirické (pragmatické) přístupy Empirické přístupy jsou založeny na analýze a vyhodnocování kladných a záporných zkušeností úspěšných i neúspěšných manažerů a organizací. Tyto informace vycházející z praxe jsou zobecňovány a ve formě užitečných doporučení předkládány manažerům za účelem zlepšení jejich řídicích činností. Kvantitativní přístupy Empirické přístupy Mezi nejznámější zastánce empirických přístupů patří P. F. Drucker, M. E. Porter nebo P. Kotler. 2.3 Management konce 20. století Od 80. let 20. století začíná působit soubor vlivů externího podnikatelského prostředí. Jde například o: a) změnu trhu dodavatele na trh zákazníka, b) růst konkurence, c) diskontinuity v ekonomickém vývoji. Změna trhu dodavatele na trh zákazníka Růst výroby předstihuje růst potřeb a nastává převis nabídky nad poptávkou. Problémem již není vyrobit, ale úspěšně prodat. Určujícím na trhu se stává Management konce 20. století Změna trhu 17

18 zákazník a v podnikových strategiích se hledají nové přístupy, jak zákazníka získat a udržet. Pokud vznikají tržní mezery, pak se rychle obsazují. Růst konkurence Již nejde jen o konkurenci ze strany rivalů ve stejných či podobných oblastech podnikatelské činnosti, ale také o růst konkurenčního tlaku ze strany dodavatelů a odběratelů, jakož i ze strany nově vstupujících firem (viz Porterův model pěti sil, kap. 3). Diskontinuity v ekonomickém vývoji Vznikají obvykle nečekaně. Jde zejména o důsledky vyplývající ze změn vnějšího prostředí managementu. Příkladem mohou být ropné šoky v 70. letech a na počátku let Vybrané techniky managementu Reengineering V roce 1993 přišli M. Hammer a J. Champy s publikací Reengineering the Corporation A Manifesto for the Business Revolution, která u nás vyšla v r v českém překladu pod názvem Reengineering Radikální proměna firmy. Hammer a Champy definovali reengineering jako zásadní přehodnocení a radikální přeměnu podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. Růst konkurence Diskontinuity Vybrané techniky managementu Reengineering Pro reengineeringové změny je příznačné, že jde o posuny: Zásadní reengineering ignoruje to, co je, a soustřeďuje se na to, co by mělo být. Radikální nedělat povrchní změny nebo dílčí úpravy toho, co již existuje, ale to, co je staré, odvrhnout. Dramatické - představují kvantitativní výkonnostní skoky. Zaměřené na procesy - procesy, nikoliv organizace či útvary - jsou předmětem reengineeringu. Podniky neprovádějí reengineering svých útvarů či výroby, provádějí reengineering práce, kterou lidé v těchto útvarech vykonávají Outsourcing Outsourcing Outsourcing 1 je vyčleňování činností, které nejsou hlavními činnostmi organizace, a využívání vnitřních nebo vnějších zdrojů dodavatelů k jejich zajištění. Outsourcing můžeme členit na vnitřní a vnější. Při vnitřním se vyčleňují určité činnosti jiným jednotkám uvnitř podniku. Při vnějším outsourcingu se vyčleňují činnosti do cizích organizací. 1 Historie outsourcingu se v moderním pojetí začíná psát sice již v 60. letech, ale za zlom v tomto odvětví se považuje využití outsourcingu firmou Kodak na přelomu 80. a 90. let. Tehdy firma Kodak využila outsourcingu v oblasti informačních systémů. 18

19 2.4.3 Benchmarking Benchmarking je technika zdokonalování organizace a řízení podniku na základě porovnávání vlastní organizace s ostatními předními, špičkovými organizacemi nebo společnostmi. Tato technika byla vyvinuta na počátku 80. let firmou Xerox Corporation. Benchmarking Základní kroky benchmarkingu: a) poznat vlastní činnost, b) poznat, jak to dělají jiní (přední firmy, konkurence), c) definovat faktory úspěchu jsou-li konkurenti v něčem lepší, je třeba zjistit proč a převzít to, d) získat převahu s využitím svých předností a napravených slabých stránek. Druhy benchmarkingu: 1. Vnitřní (interní) benchmarking jsou srovnávány jednotlivé vnitropodnikové procesy a jednotky navzájem. 2. Vnější (externí) porovnání vlastní organizace s jinou. 2.5 Použitá a doporučená literatura 1. DĚDINA, J., CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, s. ISBN X. 5. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, s. ISBN X. 6. GIBSON, R. (editor) Nový obraz budoucnosti. Rethinking the Future. Praha: Management Press, s. ISBN KARLÖF, B., LÖVINGSSON, F. H. The A-Z of Management. Concepts and Models. London: Thorogood Publishing, ISBN POŠVÁŘ, Z., ERBES, J. Management I. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN VEBER, J., et al. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management: teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, s. ISBN Moderní řízení. Praha: Economia, Vychází měsíčně. ISSN

20 2.6 Kontrolní otázky a úkoly 1. Jaké školy řadíme do klasického období managementu? 2. Odlišuje se zásadně škola vědeckého řízení od školy lidských vztahů? Jestli ano, v čem? 3. Vysvětlete podstatu Maslowovy pyramidy potřeb. 4. Vysvětlete podstatu teorie X a Y. 5. Co je to POSDCORB? 6. V čem se odlišují empirické a kvantitativní přístupy? 7. Vysvětlete, v čem se vyznačovala změna trhu dodavatele na trh zákazníka. 8. V jakých oblastech byste využili outsourcing? 9. V čem spočívá podstata benchmarkingu? 20

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Management. Historický vývoj managementu, hlavní školy a představitelé

Management. Historický vývoj managementu, hlavní školy a představitelé Management Historický vývoj managementu, hlavní školy a představitelé Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Autor Mgr. Miroslav Janda

Autor Mgr. Miroslav Janda Autor Mgr. Miroslav Janda LITERATURA : 1. Světlík,J. Marketing školy.zlín:ekka,1966 2. Bacík,F. a kol..úvod do teorie a praxe školského managementu.praha,uk,1955 3. Fischer,Walter.A..Vedení a rozvoj školy.brno,paido,1997.isbn

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management MANAGEMENT 2010-11 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Fischer, Dwight: CIO Plymouth State University Plymouth, New Hampshire 2. Sommerville, Ian : chap 5, 2004 3. Ruddock, Allen:

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

1) Určitá skupina lidí v podniku TOP MANAGEMENT, vrcholová skupina pracovníků řídících podnik, manažeři, realizují manažerské funkce

1) Určitá skupina lidí v podniku TOP MANAGEMENT, vrcholová skupina pracovníků řídících podnik, manažeři, realizují manažerské funkce Management Vysvětlení pojmu management Management - tomuto pojmu v češtině odpovídá termín řízení Management jako takový je chápán s podnikovým řízením Management je obratné zacházení, správa, řízení,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více