VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009

2 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Roman Fiala, 2009 ISBN

3 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů Management Manažer Analýza 4 E Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Vývoj managementu Klasické období managementu Management let 20. století Management konce 20. století Vybrané techniky managementu Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Prostředí managementu Vnější prostředí Vnitřní prostředí Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Manažerské funkce Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Plánování Podnikové plány Prvky plánování Postup plánování Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Organizování Rozpětí řízení Stupně řízení Základní organizační struktury (formy) Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Vedení lidí Styly vedení Teorie manažerské mřížky Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Motivace Dimenze motivace Motiv a stimul Zdroje motivace Stimulační prostředky Teorie motivace Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly

4 9 Rozhodování Struktura rozhodovacích procesů Typy rozhodovacích problémů Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Komunikace v organizaci Směry komunikace Druhy komunikace Zásady efektivní komunikace Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Kontrola Typy kontrol Preventivní, průběžná a následná kontrola Fáze kontroly Hodnotící kritéria Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Řízení lidských zdrojů Úkoly řízení lidských zdrojů Personální činnosti Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly

5 Úvod Přestože poznatky z manažerské praxe v západních zemích mají zhruba stoletou tradici, je třeba si uvědomit, že potřeba řídit se objevuje již v dávné historii, neboť vzniká v podstatě ve chvíli, kdy lidé spojují svou individuální aktivitu k dosažení společného cíle. Je jisté, že si monumentální stavby dávné historie typu Velké čínské zdi či Chufuovy pyramidy vyžádaly nasazení mnoha tisíců pracovníků, jejichž práce musela být koordinována. Také velmi početné instituce typu armád či církví musely být řízeny. V dobách starověku a středověku byli lidé mobilizováni k dosažení určitých cílů většinou prostřednictvím fyzického násilí. V dalším vývoji dochází postupně k přechodu od pohánění, dozoru a trestů k takovým prostředkům aktivizace pracovníka, které jsou mnohem humánnější a které také pracovníky mnohem více motivují. Rozmach průmyslové výroby v druhé polovině 19. století ve spojení se snahou o zvyšování produktivity práce vede k zdůraznění řídicí činnosti jako významné podnikové činnosti. Koncem 19. století se začíná rozvíjet první etapa novodobé historie managementu klasický management zahrnující období konce 19. století do třicátých let století minulého. Management v dnešním pojetí zahrnuje vykonávání plánovacích, řídicích a kontrolních činností s hlavní prioritou optimálního výsledku dosaženého ve variabilním konkurenčním prostředí, kdy hlavním cílem manažerské snahy je výhodné uplatnění vytvořeného výrobku či služby. Přitom řízení v tržních podmínkách je činnost nejen složitá, ale i zodpovědná a spojená se značnými riziky. A proto k usnadnění proniknutí do základních problémů řízení byla vytvořena tato skripta, která mají sloužit k základní orientaci studentům prezenčního i kombinovaného studia oborů Finance a řízení a Cestovní ruch. Jihlava, leden 2009 Roman Fiala 5

6 1 Vymezení základních pojmů 1.1 Management Management Management je slovo přejaté z angličtiny a jeho obecnému pojetí odpovídá český překlad řízení, vedení, správa. Četné literární zdroje uvádějí, že kořeny výrazu management sahají až k latinskému slovo manus (ruka). V italštině vzniklo slovo maneggio s prvotním významem směřujícím k pojmu výcvik koní. A v angličtině je používán výraz manage, což odpovídá českému vést, řídit. V současné odborné literatuře existuje mnoho slovních vysvětlení a definic pojmu management. Obvykle užívané definice je přitom možno rozdělit podle toho, co zdůrazňují, do tří nebo čtyř skupin: 1. Vedení lidí Definice Koontze a Weihricha: Management je proces vytváření určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracující společně ve skupinách, efektivně uskutečňují zvolené cíle. 2. Souhrn specifických aktivit zahrnující manažerské funkce Definice Chunga: Management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení organizačních cílů. 3. Vědní disciplína Definice Robinse: Management je oblast studia, která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace. 4. Označení pracovníků, kteří v organizaci vykonávají manažerské činnosti a funkce Například se jedná o definici Eschenbacha, který označuje jako management tu část osazenstva firmy, která jménem vlastníků vykonává kontrolu nad činnostmi firmy, předpokladem jejího uskutečnění je manažerská volnost jednání, tj. pravomoc a kompetence manažerů k tomu, aby mohli sledovat a realizovat cíle, které sami považují pro rozvoj firmy za prospěšné. Existence mnoha definic managementu je způsobena zejména tím, že management je předmět interdisciplinární, a každá vědecká disciplína, která se na jeho tvorbě účastní, si přináší svůj obsah i terminologii. Zároveň zde je i velmi silný vliv skutečnosti, že se jedná o poměrně mladý obor společenského charakteru, který se opírá nejen o poznatky z řady vědeckých disciplín, ale využívá též ve značné míře poznatků odpozorovaných přímo z praxe. Proto řada autorů prací z oblasti řízení přiznává, že management není dosud vědou zcela exaktní, ale že je v současných podmínkách hlavně uměním, do jehož jednotlivých projevů stále více proniká věda, přičemž představy o poměru vědy a umění se různí. 6

7 1.2 Manažer Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu organizační jednotky. Využívá k tomu kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů. Z toho vyplývá, že úlohou manažera je zejména využití odborníků, příležitostí a zdrojů k dosažení stanovených cílů, přičemž rozhodujícím faktorem úspěchu manažera je způsob využití svěřeného lidského potenciálu. Manažer Postavení manažera v organizaci Na počátku minulého století nebyl mnohdy rozdíl mezi manažerem a vlastníkem. Jednalo se často o velmi výrazné osobnosti (Tomáš Baťa, Henry Ford), které řídily podnik velmi autokraticky. Jakmile však jejich výkonnost například vlivem stáří nebo nemoci poklesla, podnik se dostával do potíží. Tyto a ještě další skutečnosti vedly k postupnému oddělování vlastníků a manažerů. Vznikla samostatná profese manažera, kterého si najímá vlastník (nebo vlastníci), aby pro něj vedl podnik. Tento proces s sebou v minulosti přinesl celou řadu problémů. Moc manažerů začala stoupat a jak se podnik rozrůstal, docházelo v řadách manažerů k postupné diferenciaci, tj. oddělení vrcholového vedení od každodenní operativy. Obvykle se manažeři rozdělují do tří úrovní: 1. Vrcholoví manažeři, kteří usměrňují a koordinují všechny činnosti, formují dlouhodobé strategie organizace. 2. Střední manažeři, kteří představují velmi početnou a rozmanitou skupinu řídících pracovníků. V činnosti středních manažerů zaujímá největší podíl poskytování a získávání informací. 3. Manažeři první linie (manažeři na základních stupních řízení) Manažerské dovednosti V činnosti manažerů jsou velmi důležité manažerské dovednosti, které lze dále členit na lidské, koncepční a technické dovednosti. a) Lidské dovednosti, jež představují schopnost vést lidi. Znamená to umění vytvářet takové prostředí, které umožní potřebný rozvoj pracovního úsilí a iniciativy podřízených pracovníků (účinná komunikace a motivace). b) Koncepční dovednosti, kam patří schopnost řídit celou organizaci jako systém směřující k stanovenému strategickému cíli. Manažeři musí znát všechny významné aktivity organizace a dokázat je koordinovat. c) Technické dovednosti, jež představují znalosti a zběhlost v používání metod a postupů pro realizaci výkonných činností a procesů. 7

8 Manažeři první linie Manažeři na střední úrovni managementu Manažeři na vrcholové úrovni managementu Koncepční dovednosti schopnost řídit celou organizaci jako systém. Lidské dovednosti schopnost vedení lidí. Technické dovednosti schopnost používat specifické znalosti, techniky, metody a postupy pro realizaci výkonných činností a procesů. Obr. 1.1 Základní manažerské dovednosti 1.3 Analýza 4 E Při výkonu řídících funkcí musí manažer respektovat následující požadavky, jež vyplývají z tzv. analýzy 4 E. Jedná se přitom o: Účelnost (effectiveness), což znamená dělat správné věci; tento požadavek souvisí s výběrem a vytyčováním cílů, s vypracováním správné strategie, patří sem marketingová činnost podniku. Účinnost (efficiency) směřuje k provádění věcí správnou cestou. Týká se používání správných metod a pracovních postupů. Patří sem vhodné organizační schéma a dobrá technika řízení, efektivní tok informací uvnitř podniku atd. Hospodárnost (economy) znamená dělat věci s minimálními náklady. Trvalým zdrojem zvyšování zisku podniku je snižování nákladů. Nejde ale jenom a pouze o náklady, ale v podstatě o celý komplex vzájemně provázaných činností, které ve svém konečném výsledku vedou k hospodárnosti. Odpovědnost (equity) znamená dělat věci spravedlivě a v rámci práva. (Z hlediska vztahu k podnikovému okolí. Souvisí to s odpovědností sociální, etickou, morální, legislativní; v této souvislosti se v poslední době hovoří o sociální odpovědnosti a sociální citlivosti). Analýza 4 E Účelnost Účinnost Hospodárnost Odpovědnost V rámci těchto požadavků vystupuje velmi výrazně do popředí v každodenní činnosti manažerská odpovědnost, která má vícerozměrný charakter, neboť 8

9 se promítá do působnosti různých zájmových skupin. V podstatě se jedná o následující formy odpovědnosti. Odpovědnost manažera vůči vlastníkovi či odpovědnost vlastníka je dána nutností vytvářet potřebný finanční efekt z činnosti, což se projevuje v tvorbě zisku, jež slouží buď k vyplácení dividend, nebo k jeho investování zpět do firmy s cílem dosáhnout zvýšení hodnoty podniku. Odpovědnost manažera vůči zaměstnancům je dána potřebou mít dobré a kvalitní zaměstnance, a proto je tato podoba odpovědnosti významná. V podstatě se jedná o zajištění odpovídající odměny za vykonanou práci, stabilitu zaměstnání a kariérový postup jak osobní, tak odborný. Odpovědnost vůči sobě samému je dána značnou nejistotou manažera, zda splní všechny úkoly a činnosti, které jsou nutné pro dobrou funkci podniku. Z toho vyplývá jeho potřeba vlastního zajištění finančního, odborného i rozvojového. Odpovědnost vůči státu je dána nutností dodržovat příslušnou legislativu a současně i potřebou spolupráce s orgány státní správy a samosprávy. Má vždy charakter oficiální i neoficiální, jež může však někdy přecházet do podoby zájmových nátlakových skupin v podobě lobbování. Odpovědnost vůči společnosti vyplývá z morálních potřeb společnosti a naplňuje některé oblasti výraznějším způsobem, nežli je dáno zákonem. Jedná se např. o ochranu životního prostředí, sponzorování vědy, školství, kultury, postižených občanů apod. Současně se jedná i o dodržování dobrých mravů vůči zákazníkům, dodavatelům i konkurenci. Má značný význam v oblasti tvorby příznivého image a představuje základ podnikové etiky. 1.4 Použitá a doporučená literatura 1. BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Olomouc: Rubico, s. ISBN DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 1. vydání. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, s. ISBN VEBER, J., et al. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management: teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, s. ISBN Moderní řízení. Praha: Economia, Vychází měsíčně. ISSN

10 1.5 Kontrolní otázky a úkoly 1. Podle jakého kritéria se rozdělují definice managementu? 2. Vysvětlete pojem manažer. 3. Jaký je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem? 4. Uveďte tři základní úrovně manažerů v organizaci. 5. Charakterizujte jednotlivé druhy manažerských dovedností. 6. Co to je analýza 4 E? 10

11 2 Vývoj managementu Poznatky z manažerské praxe v západních zemích mají zhruba stoletou tradici. Za dobu vývoje managementu byla řada užitečných zkušeností zobecněna, mnohá tvrzení bylo třeba modifikovat, aby byla v současných podmínkách životaschopná, jiné závěry bylo nutné opustit jako překonané. Management se vyvíjí pod tlakem teorie a praxe a jeho myšlenkové pohledy se často vracejí do minulosti. Vývoj postupuje po spirále. Starší principy se znovu vracejí v nové kvalitě. A to je i důvod pro studium managementu. Jednak se k těmto historickým myšlenkám moderní management často vrací, ale také je třeba se poučit z mylných přístupů a názorů a nevracet se k něčemu, co se již v minulosti neosvědčilo. Vývoj managementu lze členit do následujících stádií: 1. Klasické období managementu. 2. Management let 20. století. 3. Management konce 20. století. 2.1 Klasické období managementu Klasické období Klasické teorie managementu vznikaly v období prvních třiceti let 20. století. Je to období rozvíjejícího se průmyslu, nadbytku nekvalifikovaných pracovních sil, převahy poptávky nad nabídkou. Klasické teorie managementu literatura rozděluje do čtyř směrů (škol) Škola vědeckého řízení Hlavním představitelem byl Frederic Winslow Taylor. Mezi další představitele patří H. L. Gantt, F. B. Gilbreth, L. M. Gilbrethová, H. Emerson, H. Ford, T. Baťa. Škola vědeckého řízení Podle nejvýznamnějšího představitele vědeckého řízení F. W. Taylora jsou velice důležitá tato opatření: a) Uplatnění principů normování jako předpoklad pro dosahování vysokých výkonů. Pro tyto normalizované podmínky je třeba stanovit každému pracovníkovi denní pracovní úkol. Za splnění úkolu vyplácet vysokou mzdu, za jeho nesplnění trestat pracovníka krácením mzdy. b) Provádět výběr pracovníků podle jejich schopností k výkonům určitých funkcí, ve kterých by se mohli tito pracovníci nejlépe uplatnit. c) Úkolem vedoucích je odstraňování všech překážek, které snižují výkonnost podřízených, dělníci musí disciplinovaně plnit pokyny a příkazy vedoucích. Taylor realizoval řadu časových studií, které sloužily pro stanovení normy denního výkonu dělníka. 11

12 Na Taylorovy práce navázala řada následovníků, z nichž k nejvýznamnějším patří H. L. Gantt, který vypracoval řadu grafických metod pro plánování a kontrolu výroby. Taylorovy myšlenky byly též výrazně podporovány známou manželskou dvojicí Frankem a Lilian Gilbrethovými, kteří se zaměřili na racionalitu práce cestou odhalování zbytečných pohybů. Principy F. W. Taylora a F. B. Gilbretha využil H. Ford, který patřil k praktickým realizátorům myšlenek vědeckého řízení. Nejvýznamnějším představitelem školy vědeckého řízení u nás byl bezpochyby Tomáš Baťa. Mezi nejdůležitější znaky Baťova systému řízení patří: 1. Plánování veškeré činnosti, kde základním plánovacím obdobím bylo pololetí. 2. Hospodářská střediska. Činnost podniku byla sledována podle samosprávně hospodařících středisek. 3. Účast na zisku představující přímou hmotnou zainteresovanost každého zaměstnance. 4. Důraz na pořádek a disciplínu. 5. Sociální politika, která vytvářela nutné zázemí pro obnovení sil pracovníků. 6. Spojování finančních prostředků zaměstnance a zaměstnavatele, jež spočívalo v tom, že část výdělku každého pracovníka se zpětně investovala do podniku za výhodné úrokové sazby. Tím se každý pracovník stával spolumajitelem firmy a podnikatelem Škola lidských vztahů Tento směr managementu zdůrazňuje význam psychických a sociálních faktorů a jejich vliv na výsledky práce lidí. Přišel s řadou doporučení pro tvorbu metod vedení lidí, jejich stimulaci a motivaci. Mezi představitele patří H. Münsterberg, E. Mayo, V. Pareto, M. P. Folletová, Ch. Barnard a další. Škola lidských vztahů preferovala člověka jako ústřední prvek organizace a objekt řízení a stala se jedním z prvních východisek pro současný management lidských zdrojů. Škola lidských vztahů Dodnes se cení její názory, kdy a za jakých podmínek je motivační vedení lidí výrazně hospodárnější a účinnější než zdrojově náročnější zlepšování pracovních podmínek. Kritizována bývá její zahloubanost do psychologicko-sociálních otázek. Velice známý je díky závěrům tzv. Hawthornských studií Elton Mayo. Hawthornské studie lze rozdělit do čtyř fází: 1. Pokusy zaměřené na zjištění vlivu účinku změn osvětlení na produktivitu práce. 2. Pokusy zabývající se otázkou vlivu doby nepřetržité práce a dalších pracovních podmínek (např. doby odpočinku) na produktivitu práce. 3. Realizace široce pojatého programu dotazování pracovníků s cílem zjistit jejich pracovní postoje a názory. 4. Identifikace a analyzování sociálních podmínek práce. Hawthornské studie 12

13 V těchto studiích bylo zjištěno, že produktivitu práce ovlivňuje mnohem významněji lidský prvek v pracovním prostředí než technické, respektive fyzikální podmínky práce Škola správního řízení Tato škola se oproti předchozím školám (ty byly orientovány spíše na práci dělníků) zaměřila na řízení organizace jako celku a na úlohu řídících pracovníků při řízení organizace. Tvůrcem teorie správního řízení je Henri Fayol. Ten zdůrazňoval velmi důležitou roli řídícího pracovníka ve všech organizacích. Všechny činnosti, které se v organizacích uskutečňují, mohou být rozděleny na: a) technicko-výrobní (spojené s organizováním a řízením výroby), b) obchodní (nákup a prodej), c) finanční, d) ochranné (ochrana osob a majetku), e) řídicí. Řídící činnosti zahrnují předvídání (plánování), organizování, koordinaci, přikazování a kontrolu Škola byrokratického řízení Zakladatelem této školy je německý sociolog Max Weber, který prosazoval názor, že nejúčinnější forma organizace připomíná stroj. Je charakterizována přímými pravidly, kontrolou, hierarchií a je poháněna byrokracií. Taková organizace je schopná zajistit nejvyšší efektivnost. Základní principy byrokratického řízení podle M. Webera: 1. Dělba práce je základem organizace. 2. Jsou stanovena přesná pravidla a postupy pro jednotlivé činnosti. 3. Souvislý řetěz příkazů. Pracovní příkazy musejí být předávány souvisle a plynuje od vrcholového vedoucího pracovníka až po nejnižší stupeň řízení. 4. Odstup mezi vedoucím pracovníkem a podřízenými. 5. Pracovní postup zaměstnanců je založený na výkonnosti a věku pracovníka. 6. Zaměstnanci se nemají podílet na správě ani vlastnictví majetku organizace. Škola správního řízení Škola byrokratického řízení Ačkoli je byrokracie v současné době synonymem pro ztuhlost a nepružnost, nelze popřít, že má vedle slabin i silné stránky. Mezi silné stránky byrokratických organizačních struktur můžeme zařadit např.: jasné určení autorit, pro specializovanou produkci je vyhledán nejvhodnější pracovník, činnosti jsou dokumentovány, po odchodu pracovníka zaujímá jeho místo jiný i s přesným popisem, co má dělat, pracovníci vědí, co se od nich očekává. 13

14 Slabiny těchto struktur lze rozdělit podle toho, pro koho je daná slabina negativem: Pro organizace nízká flexibilita zaměstnanců vede k snížení celkové produktivity, zaznamenané postupy potlačují pokusy o inovace, snižují flexibilitu, adaptibilitu a odpovědnost, neosobnost a anonymita vytváří klima, kdy se zaměstnanci chápou jako kolečko ve stroji, pravidla a procedury vedou k nahrazování organizačních cílů cíly jednotlivců a oddělení, jednotlivci jsou povyšováni až do chvíle, kdy nezvládají své úkoly. Pro zaměstnance přílišná specializace vede k tomu, že jednotlivec nechápe souvislosti a problémy jiných oddělení, pravidla a procedury zdržují a omezují iniciativu a kreativitu, pracovníci jsou chápáni jako roboti, nikoliv jako lidi s unikátními potřebami. 2.2 Management let 20. století Přístupy k managementu lze v tomto období při určitém zjednodušení rozdělit do pěti skupin, mezi něž patří psychologicko-sociální, procesní, systémové, kvantitativní a empirické (pragmatické) přístupy Psychologicko-sociální přístupy Vycházejí ze školy lidských vztahů. Podle těchto přístupů člověk vždy reaguje v souladu s uspokojováním svých potřeb, které jsou u každého pracovníka individuální. Manažer by měl znát, jaké mají pracovníci potřeby, a podle toho s nimi jednat. Člověk má dle tohoto přístupu zájmy, názory, předsudky, jež ovlivňují jeho chování. Na lidské chování (a tím i na výkon) mají vliv také neformální vztahy na pracovišti, pocit sounáležitosti apod. K hlavním představitelům patří A. Maslow, F. Herzberg, D. McGregor a další. Abraham Maslow publikoval jednu z nejznámějších motivačních teorií Maslowovu hierarchii potřeb. Tento americký psycholog a univerzitní profesor ji vypracoval ve 40. až 50. letech. Ve své teorii Maslow předpokládá, že potřeby lidí lze klasifikovat do pěti skupin. Existují u každého pracovníka souběžně, ale jedna je vždy pro určité podmínky a čas dominující, a tím i rozhodující pro motivaci. Napřed musí být uspokojeny potřeby nižší úrovně, aby se rozhodující mohla stát další úroveň potřeb. Management let 20. století Psychologickosociální přístupy Maslowova hierarchie potřeb Podle Maslowa tvoří potřeby hierarchický systém a mají pyramidální uspořádání: Fyziologické potřeby. Tato kategorie potřeb se skládá z primárních potřeb lidského těla jako např. potřeby potravy, vody a sexu. Nejsou-li fyziologické 14

15 potřeby uspokojeny, pak dominují, a žádné další potřeby už člověka nemotivují. Potřeby existenční jistoty a bezpečnosti. Když jsou fyziologické potřeby odpovídajícím způsobem uspokojeny, přebírá štafetu důležitosti nejbližší vyšší úroveň potřeb. Mezi potřeby bezpečí patří ochrana před tělesným poškozením, nemocí, ekonomickým strádáním a neočekávanými pohromami. Sociální potřeby. Na této úrovni hierarchie potřeb opouští člověk oblast potřeb předchozích dvou úrovní. Mezi tyto potřeby patří láska, přátelství, vztah k jiným lidem, příslušnosti k nějaké skupině. Potřeby uznání. Do této skupiny patří potřeba uznání od ostatních (respekt, prestiž, vážnost, potřeba sebeúcty, pověřování významnými aktivitami). Potřeby seberealizace. Potřeby nejvyšší úrovně. Znamená to, že člověk chce plně realizovat svůj talent a schopnosti. Maslow se domnívá, že uspokojení potřeb seberealizace je možné jedině po uspokojení všech ostatních potřeb. Z Maslowovy teorie potřeb vyplývá, že umění manažera spočívá ve schopnosti včas a diferencovaně ocenit preferenční úroveň potřeb různých skupin či jednotlivců v oblastech, kde vede lidi. Měl by umět zároveň včas posoudit, zda a jak se mění situace, s předstihem načasovat a ve vhodnou dobu využít adekvátního motivačního působení. Přitom si musí být vědom, že jednotlivé úrovně se částečně překrývají a že splnění potřeb nižších úrovní vyvolává vznik potřeb úrovní vyšších. Je třeba si však uvědomit, že i při uspokojivém naplnění potřeb nižší úrovně tyto potřeby nemizí. Jenom přestávají být palčivé. Například i při relativní spokojenosti pracovníků s jejich odměnou za práci pravděpodobně nebudou plně lhostejní k další možnosti jejího zvýšení. Platí též, že při určité změně pracovních a sociálních podmínek pracovníka se některá z dříve relativně uspokojených nižších potřeb může opět stát dominantní. Příkladem může být propuštění dříve spokojeného pracovníka ze zaměstnání, kdy např. ze čtvrté úrovně hierarchie potřeb klesne do úrovně druhé. Velmi známá je také teorie X a Y. Vznikla koncem 50. let, a to především zásluhou dlouholetého profesora na Massachusetts Institute of Technology (MIT), Douglase McGregora. Teorie X a Y Podstata teorie X a Y je založena na dvou myšlenkově krajních modelech přístupu manažerů ke svým podřízeným a na nalezení rozumné míry mezi těmito dvěma nefunkčními extrémy. Teorie X v podstatě představuje metodu cukru a biče, na které jsou postaveny tradiční organizace. Byla hromadně přijímána a praktikována před rozvinutím přístupu postaveného na lidských vztazích. Jejími předpoklady jsou: průměrný člověk je líný a má přirozený odpor k práci, většina lidí musí být k práci nucena, potřebují dohled, řízení a hrozbu trestu, pokud chce organizace dosáhnout svých cílů, 15

16 průměrný člověk se vyhýbá zodpovědnosti, je raději řízen, chybí mu ctižádostivost a ze všeho si nejvíc cení jistoty, motivován je jen na fyziologické úrovni a úrovni jistoty. Manažer vycházející z těchto představ považuje za nutné využívat k vedení lidí krátké vodítko. Jde o autoritativní vedení lidí bez rozhodovací autonomie podřízených. Protikladem teorie X je teorie Y, která představuje směr shodný se současným výzkumem. Jejími předpoklady jsou: pro většinu lidí je práce něco tak přirozeného, jako se pohybovat nebo odpočívat, při službě cílům, ke kterým se zavázali, se lidé sami řídí a sami kontrolují, to, do jaké míry se lidé daným cílům zaváží, je funkcí odměny spojené s dosažením daného cíle, ve správných podmínkách se průměrný pracovník může naučit přijímat a vyhledávat odpovědnost, v populaci je schopnost tvořivého řešení organizačních problémů široce zakořeněna, intelektuální potenciál průměrného člověka je využit jen zčásti. V tomto případě manažer preferuje demokratické (liberální) vedení, tzn. vedení s plnou rozhodovací autonomií vedených pracovníků. Jedná se např. o pravomoc a zodpovědnost za rozhodování ve vymezených činnostech, které jsou sice náročné, ale pro něž mají vedení pracovníci plné profesní a kvalifikační předpoklady Procesní přístupy Procesní přístupy k řízení vyrůstají z klasického managementu, jsou postaveny zejména na Fayolově správním řízení a na Weberově byrokratické organizační struktuře. Spojujícím článkem těchto přístupů je myšlenka, že vlastní aktivity manažerů lze rozdělit do řady dílčích funkcí. Představiteli jsou např. L. Gulick, L. F. Urwick, H. Koontz, H. Weihrich. Luther Gulick ve třicátých letech ve spolupráci s Lyndallem F. Urwickem vypracoval systém POSDCORB, což je označení vyjadřující souhrn zkratek z dílčích procesů řízení (manažerských funkcí), které tvoří v integrálním celku manažerskou činnost. POSDCORB plánování (Planning), organizování (Organizing), personální zajištění (Staffing), přikazování (Directing), koordinace (COordinating), evidence (Raporting), rozpočtování (Budgeting). POSDCORB 16

17 Jejich následovníci přicházeli s různými obměnami tohoto členění. Zahrnovali do manažerských funkcí např. motivaci, zdůrazňovali samostatnou úlohu kontroly, později též připomínali význam komunikace a rozhodování Systémové přístupy Systémové přístupy Tyto přístupy vycházejí z toho, že jakýkoliv objekt můžeme dokonaleji pochopit, když dokážeme definovat jeho jednotlivé části (prvky) a určit jejich vzájemné vztahy, které dotváří celistvost zkoumaného objektu. Hlavním představitelem je Chester Barnard, který spatřuje analogie v úloze vedoucího pracovníka v organizaci a nervového systému vůči zbytku těla. Úkolem manažera je udržovat vnitropodnikovou komunikaci, zajistit významné služby a formulovat cíle a úkoly Kvantitativní přístupy Kvantitativní přístupy spočívají v uplatnění matematických modelů, formalizovaných metod a více či méně algoritmizovaných postupů řešení při řešení rozhodovacích úloh. Patří sem např.: teorie her, teorie hromadné obsluhy, teorie zásob, metody síťové analýzy, apod Empirické (pragmatické) přístupy Empirické přístupy jsou založeny na analýze a vyhodnocování kladných a záporných zkušeností úspěšných i neúspěšných manažerů a organizací. Tyto informace vycházející z praxe jsou zobecňovány a ve formě užitečných doporučení předkládány manažerům za účelem zlepšení jejich řídicích činností. Kvantitativní přístupy Empirické přístupy Mezi nejznámější zastánce empirických přístupů patří P. F. Drucker, M. E. Porter nebo P. Kotler. 2.3 Management konce 20. století Od 80. let 20. století začíná působit soubor vlivů externího podnikatelského prostředí. Jde například o: a) změnu trhu dodavatele na trh zákazníka, b) růst konkurence, c) diskontinuity v ekonomickém vývoji. Změna trhu dodavatele na trh zákazníka Růst výroby předstihuje růst potřeb a nastává převis nabídky nad poptávkou. Problémem již není vyrobit, ale úspěšně prodat. Určujícím na trhu se stává Management konce 20. století Změna trhu 17

18 zákazník a v podnikových strategiích se hledají nové přístupy, jak zákazníka získat a udržet. Pokud vznikají tržní mezery, pak se rychle obsazují. Růst konkurence Již nejde jen o konkurenci ze strany rivalů ve stejných či podobných oblastech podnikatelské činnosti, ale také o růst konkurenčního tlaku ze strany dodavatelů a odběratelů, jakož i ze strany nově vstupujících firem (viz Porterův model pěti sil, kap. 3). Diskontinuity v ekonomickém vývoji Vznikají obvykle nečekaně. Jde zejména o důsledky vyplývající ze změn vnějšího prostředí managementu. Příkladem mohou být ropné šoky v 70. letech a na počátku let Vybrané techniky managementu Reengineering V roce 1993 přišli M. Hammer a J. Champy s publikací Reengineering the Corporation A Manifesto for the Business Revolution, která u nás vyšla v r v českém překladu pod názvem Reengineering Radikální proměna firmy. Hammer a Champy definovali reengineering jako zásadní přehodnocení a radikální přeměnu podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. Růst konkurence Diskontinuity Vybrané techniky managementu Reengineering Pro reengineeringové změny je příznačné, že jde o posuny: Zásadní reengineering ignoruje to, co je, a soustřeďuje se na to, co by mělo být. Radikální nedělat povrchní změny nebo dílčí úpravy toho, co již existuje, ale to, co je staré, odvrhnout. Dramatické - představují kvantitativní výkonnostní skoky. Zaměřené na procesy - procesy, nikoliv organizace či útvary - jsou předmětem reengineeringu. Podniky neprovádějí reengineering svých útvarů či výroby, provádějí reengineering práce, kterou lidé v těchto útvarech vykonávají Outsourcing Outsourcing Outsourcing 1 je vyčleňování činností, které nejsou hlavními činnostmi organizace, a využívání vnitřních nebo vnějších zdrojů dodavatelů k jejich zajištění. Outsourcing můžeme členit na vnitřní a vnější. Při vnitřním se vyčleňují určité činnosti jiným jednotkám uvnitř podniku. Při vnějším outsourcingu se vyčleňují činnosti do cizích organizací. 1 Historie outsourcingu se v moderním pojetí začíná psát sice již v 60. letech, ale za zlom v tomto odvětví se považuje využití outsourcingu firmou Kodak na přelomu 80. a 90. let. Tehdy firma Kodak využila outsourcingu v oblasti informačních systémů. 18

19 2.4.3 Benchmarking Benchmarking je technika zdokonalování organizace a řízení podniku na základě porovnávání vlastní organizace s ostatními předními, špičkovými organizacemi nebo společnostmi. Tato technika byla vyvinuta na počátku 80. let firmou Xerox Corporation. Benchmarking Základní kroky benchmarkingu: a) poznat vlastní činnost, b) poznat, jak to dělají jiní (přední firmy, konkurence), c) definovat faktory úspěchu jsou-li konkurenti v něčem lepší, je třeba zjistit proč a převzít to, d) získat převahu s využitím svých předností a napravených slabých stránek. Druhy benchmarkingu: 1. Vnitřní (interní) benchmarking jsou srovnávány jednotlivé vnitropodnikové procesy a jednotky navzájem. 2. Vnější (externí) porovnání vlastní organizace s jinou. 2.5 Použitá a doporučená literatura 1. DĚDINA, J., CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, s. ISBN X. 5. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, s. ISBN X. 6. GIBSON, R. (editor) Nový obraz budoucnosti. Rethinking the Future. Praha: Management Press, s. ISBN KARLÖF, B., LÖVINGSSON, F. H. The A-Z of Management. Concepts and Models. London: Thorogood Publishing, ISBN POŠVÁŘ, Z., ERBES, J. Management I. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN VEBER, J., et al. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management: teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, s. ISBN Moderní řízení. Praha: Economia, Vychází měsíčně. ISSN

20 2.6 Kontrolní otázky a úkoly 1. Jaké školy řadíme do klasického období managementu? 2. Odlišuje se zásadně škola vědeckého řízení od školy lidských vztahů? Jestli ano, v čem? 3. Vysvětlete podstatu Maslowovy pyramidy potřeb. 4. Vysvětlete podstatu teorie X a Y. 5. Co je to POSDCORB? 6. V čem se odlišují empirické a kvantitativní přístupy? 7. Vysvětlete, v čem se vyznačovala změna trhu dodavatele na trh zákazníka. 8. V jakých oblastech byste využili outsourcing? 9. V čem spočívá podstata benchmarkingu? 20

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Management. označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína

Management. označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína Management Management označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína dosahování cílů organizace prostřednictvím jiných Management

Více

Všeobecná sestra. Management - terminologie

Všeobecná sestra. Management - terminologie Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Management terminologie Management - terminologie Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 1. Motivační

Více

Historie managementu

Historie managementu Historie managementu Historický vývoj managementu 1. klasická škola teorie řízení 2. škola mezilidských vztahů 3. empirická škola teorie řízení 4. škola sociálních systémů 5. nová škola teorie řízení Klasická

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Management. Pojetí managementu, manažerské funkce - činnosti. Ing. Vladimír Foltánek Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Pojetí managementu, manažerské funkce - činnosti. Ing. Vladimír Foltánek Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Pojetí managementu, manažerské funkce - činnosti Ing. Vladimír Foltánek Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Pojetí managementu Management je umění vedení,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Management. Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa

Management. Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa MANAGEMENT Management Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa Definice obsahu pojmu: Souhrn činností, jejichž hlavní obsahovou náplní

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR)

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení lidí Různé přístupy k vedení lidí a řízení HR 1. aby akceptovali, že jsou součástí celku, který musí být v harmonii (japonský management) 2. aby bojovali hlavně

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES

ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A - 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) Personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců. b) Personální

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Organizování plánování organizační místa procesy organizační struktury personální management zajistit jejich funkčnost

Organizování plánování organizační místa procesy organizační struktury personální management zajistit jejich funkčnost Organizování Smyslem je vymezit a hospodárně zajistit plánované a jiné nezbytné činnosti při plnění cílů organizace. předchází plánování 1) zjistit, jaké činnosti (organizační místa, procesy) vedou k cílům

Více

PŘÍSTUPY K MANAGEMENTU. Historický exkurz

PŘÍSTUPY K MANAGEMENTU. Historický exkurz PŘÍSTUPY K MANAGEMENTU Historický exkurz MANAGEMENT: METODA NEBO UMĚNÍ? Do jaké míry je ţádoucí studovat manaţerské postupy a metody? Kdo má postupy a metody vytvářet : akademici, vědecký přístup x manaţeři

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Kontrola Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Kontrola - definice Je to důležitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více