VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009

2 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Roman Fiala, 2009 ISBN

3 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů Management Manažer Analýza 4 E Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Vývoj managementu Klasické období managementu Management let 20. století Management konce 20. století Vybrané techniky managementu Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Prostředí managementu Vnější prostředí Vnitřní prostředí Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Manažerské funkce Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Plánování Podnikové plány Prvky plánování Postup plánování Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Organizování Rozpětí řízení Stupně řízení Základní organizační struktury (formy) Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Vedení lidí Styly vedení Teorie manažerské mřížky Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Motivace Dimenze motivace Motiv a stimul Zdroje motivace Stimulační prostředky Teorie motivace Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly

4 9 Rozhodování Struktura rozhodovacích procesů Typy rozhodovacích problémů Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Komunikace v organizaci Směry komunikace Druhy komunikace Zásady efektivní komunikace Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Kontrola Typy kontrol Preventivní, průběžná a následná kontrola Fáze kontroly Hodnotící kritéria Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly Řízení lidských zdrojů Úkoly řízení lidských zdrojů Personální činnosti Použitá a doporučená literatura Kontrolní otázky a úkoly

5 Úvod Přestože poznatky z manažerské praxe v západních zemích mají zhruba stoletou tradici, je třeba si uvědomit, že potřeba řídit se objevuje již v dávné historii, neboť vzniká v podstatě ve chvíli, kdy lidé spojují svou individuální aktivitu k dosažení společného cíle. Je jisté, že si monumentální stavby dávné historie typu Velké čínské zdi či Chufuovy pyramidy vyžádaly nasazení mnoha tisíců pracovníků, jejichž práce musela být koordinována. Také velmi početné instituce typu armád či církví musely být řízeny. V dobách starověku a středověku byli lidé mobilizováni k dosažení určitých cílů většinou prostřednictvím fyzického násilí. V dalším vývoji dochází postupně k přechodu od pohánění, dozoru a trestů k takovým prostředkům aktivizace pracovníka, které jsou mnohem humánnější a které také pracovníky mnohem více motivují. Rozmach průmyslové výroby v druhé polovině 19. století ve spojení se snahou o zvyšování produktivity práce vede k zdůraznění řídicí činnosti jako významné podnikové činnosti. Koncem 19. století se začíná rozvíjet první etapa novodobé historie managementu klasický management zahrnující období konce 19. století do třicátých let století minulého. Management v dnešním pojetí zahrnuje vykonávání plánovacích, řídicích a kontrolních činností s hlavní prioritou optimálního výsledku dosaženého ve variabilním konkurenčním prostředí, kdy hlavním cílem manažerské snahy je výhodné uplatnění vytvořeného výrobku či služby. Přitom řízení v tržních podmínkách je činnost nejen složitá, ale i zodpovědná a spojená se značnými riziky. A proto k usnadnění proniknutí do základních problémů řízení byla vytvořena tato skripta, která mají sloužit k základní orientaci studentům prezenčního i kombinovaného studia oborů Finance a řízení a Cestovní ruch. Jihlava, leden 2009 Roman Fiala 5

6 1 Vymezení základních pojmů 1.1 Management Management Management je slovo přejaté z angličtiny a jeho obecnému pojetí odpovídá český překlad řízení, vedení, správa. Četné literární zdroje uvádějí, že kořeny výrazu management sahají až k latinskému slovo manus (ruka). V italštině vzniklo slovo maneggio s prvotním významem směřujícím k pojmu výcvik koní. A v angličtině je používán výraz manage, což odpovídá českému vést, řídit. V současné odborné literatuře existuje mnoho slovních vysvětlení a definic pojmu management. Obvykle užívané definice je přitom možno rozdělit podle toho, co zdůrazňují, do tří nebo čtyř skupin: 1. Vedení lidí Definice Koontze a Weihricha: Management je proces vytváření určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracující společně ve skupinách, efektivně uskutečňují zvolené cíle. 2. Souhrn specifických aktivit zahrnující manažerské funkce Definice Chunga: Management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení organizačních cílů. 3. Vědní disciplína Definice Robinse: Management je oblast studia, která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace. 4. Označení pracovníků, kteří v organizaci vykonávají manažerské činnosti a funkce Například se jedná o definici Eschenbacha, který označuje jako management tu část osazenstva firmy, která jménem vlastníků vykonává kontrolu nad činnostmi firmy, předpokladem jejího uskutečnění je manažerská volnost jednání, tj. pravomoc a kompetence manažerů k tomu, aby mohli sledovat a realizovat cíle, které sami považují pro rozvoj firmy za prospěšné. Existence mnoha definic managementu je způsobena zejména tím, že management je předmět interdisciplinární, a každá vědecká disciplína, která se na jeho tvorbě účastní, si přináší svůj obsah i terminologii. Zároveň zde je i velmi silný vliv skutečnosti, že se jedná o poměrně mladý obor společenského charakteru, který se opírá nejen o poznatky z řady vědeckých disciplín, ale využívá též ve značné míře poznatků odpozorovaných přímo z praxe. Proto řada autorů prací z oblasti řízení přiznává, že management není dosud vědou zcela exaktní, ale že je v současných podmínkách hlavně uměním, do jehož jednotlivých projevů stále více proniká věda, přičemž představy o poměru vědy a umění se různí. 6

7 1.2 Manažer Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu organizační jednotky. Využívá k tomu kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů. Z toho vyplývá, že úlohou manažera je zejména využití odborníků, příležitostí a zdrojů k dosažení stanovených cílů, přičemž rozhodujícím faktorem úspěchu manažera je způsob využití svěřeného lidského potenciálu. Manažer Postavení manažera v organizaci Na počátku minulého století nebyl mnohdy rozdíl mezi manažerem a vlastníkem. Jednalo se často o velmi výrazné osobnosti (Tomáš Baťa, Henry Ford), které řídily podnik velmi autokraticky. Jakmile však jejich výkonnost například vlivem stáří nebo nemoci poklesla, podnik se dostával do potíží. Tyto a ještě další skutečnosti vedly k postupnému oddělování vlastníků a manažerů. Vznikla samostatná profese manažera, kterého si najímá vlastník (nebo vlastníci), aby pro něj vedl podnik. Tento proces s sebou v minulosti přinesl celou řadu problémů. Moc manažerů začala stoupat a jak se podnik rozrůstal, docházelo v řadách manažerů k postupné diferenciaci, tj. oddělení vrcholového vedení od každodenní operativy. Obvykle se manažeři rozdělují do tří úrovní: 1. Vrcholoví manažeři, kteří usměrňují a koordinují všechny činnosti, formují dlouhodobé strategie organizace. 2. Střední manažeři, kteří představují velmi početnou a rozmanitou skupinu řídících pracovníků. V činnosti středních manažerů zaujímá největší podíl poskytování a získávání informací. 3. Manažeři první linie (manažeři na základních stupních řízení) Manažerské dovednosti V činnosti manažerů jsou velmi důležité manažerské dovednosti, které lze dále členit na lidské, koncepční a technické dovednosti. a) Lidské dovednosti, jež představují schopnost vést lidi. Znamená to umění vytvářet takové prostředí, které umožní potřebný rozvoj pracovního úsilí a iniciativy podřízených pracovníků (účinná komunikace a motivace). b) Koncepční dovednosti, kam patří schopnost řídit celou organizaci jako systém směřující k stanovenému strategickému cíli. Manažeři musí znát všechny významné aktivity organizace a dokázat je koordinovat. c) Technické dovednosti, jež představují znalosti a zběhlost v používání metod a postupů pro realizaci výkonných činností a procesů. 7

8 Manažeři první linie Manažeři na střední úrovni managementu Manažeři na vrcholové úrovni managementu Koncepční dovednosti schopnost řídit celou organizaci jako systém. Lidské dovednosti schopnost vedení lidí. Technické dovednosti schopnost používat specifické znalosti, techniky, metody a postupy pro realizaci výkonných činností a procesů. Obr. 1.1 Základní manažerské dovednosti 1.3 Analýza 4 E Při výkonu řídících funkcí musí manažer respektovat následující požadavky, jež vyplývají z tzv. analýzy 4 E. Jedná se přitom o: Účelnost (effectiveness), což znamená dělat správné věci; tento požadavek souvisí s výběrem a vytyčováním cílů, s vypracováním správné strategie, patří sem marketingová činnost podniku. Účinnost (efficiency) směřuje k provádění věcí správnou cestou. Týká se používání správných metod a pracovních postupů. Patří sem vhodné organizační schéma a dobrá technika řízení, efektivní tok informací uvnitř podniku atd. Hospodárnost (economy) znamená dělat věci s minimálními náklady. Trvalým zdrojem zvyšování zisku podniku je snižování nákladů. Nejde ale jenom a pouze o náklady, ale v podstatě o celý komplex vzájemně provázaných činností, které ve svém konečném výsledku vedou k hospodárnosti. Odpovědnost (equity) znamená dělat věci spravedlivě a v rámci práva. (Z hlediska vztahu k podnikovému okolí. Souvisí to s odpovědností sociální, etickou, morální, legislativní; v této souvislosti se v poslední době hovoří o sociální odpovědnosti a sociální citlivosti). Analýza 4 E Účelnost Účinnost Hospodárnost Odpovědnost V rámci těchto požadavků vystupuje velmi výrazně do popředí v každodenní činnosti manažerská odpovědnost, která má vícerozměrný charakter, neboť 8

9 se promítá do působnosti různých zájmových skupin. V podstatě se jedná o následující formy odpovědnosti. Odpovědnost manažera vůči vlastníkovi či odpovědnost vlastníka je dána nutností vytvářet potřebný finanční efekt z činnosti, což se projevuje v tvorbě zisku, jež slouží buď k vyplácení dividend, nebo k jeho investování zpět do firmy s cílem dosáhnout zvýšení hodnoty podniku. Odpovědnost manažera vůči zaměstnancům je dána potřebou mít dobré a kvalitní zaměstnance, a proto je tato podoba odpovědnosti významná. V podstatě se jedná o zajištění odpovídající odměny za vykonanou práci, stabilitu zaměstnání a kariérový postup jak osobní, tak odborný. Odpovědnost vůči sobě samému je dána značnou nejistotou manažera, zda splní všechny úkoly a činnosti, které jsou nutné pro dobrou funkci podniku. Z toho vyplývá jeho potřeba vlastního zajištění finančního, odborného i rozvojového. Odpovědnost vůči státu je dána nutností dodržovat příslušnou legislativu a současně i potřebou spolupráce s orgány státní správy a samosprávy. Má vždy charakter oficiální i neoficiální, jež může však někdy přecházet do podoby zájmových nátlakových skupin v podobě lobbování. Odpovědnost vůči společnosti vyplývá z morálních potřeb společnosti a naplňuje některé oblasti výraznějším způsobem, nežli je dáno zákonem. Jedná se např. o ochranu životního prostředí, sponzorování vědy, školství, kultury, postižených občanů apod. Současně se jedná i o dodržování dobrých mravů vůči zákazníkům, dodavatelům i konkurenci. Má značný význam v oblasti tvorby příznivého image a představuje základ podnikové etiky. 1.4 Použitá a doporučená literatura 1. BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Olomouc: Rubico, s. ISBN DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 1. vydání. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, s. ISBN VEBER, J., et al. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management: teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, s. ISBN Moderní řízení. Praha: Economia, Vychází měsíčně. ISSN

10 1.5 Kontrolní otázky a úkoly 1. Podle jakého kritéria se rozdělují definice managementu? 2. Vysvětlete pojem manažer. 3. Jaký je rozdíl mezi manažerem a vlastníkem? 4. Uveďte tři základní úrovně manažerů v organizaci. 5. Charakterizujte jednotlivé druhy manažerských dovedností. 6. Co to je analýza 4 E? 10

11 2 Vývoj managementu Poznatky z manažerské praxe v západních zemích mají zhruba stoletou tradici. Za dobu vývoje managementu byla řada užitečných zkušeností zobecněna, mnohá tvrzení bylo třeba modifikovat, aby byla v současných podmínkách životaschopná, jiné závěry bylo nutné opustit jako překonané. Management se vyvíjí pod tlakem teorie a praxe a jeho myšlenkové pohledy se často vracejí do minulosti. Vývoj postupuje po spirále. Starší principy se znovu vracejí v nové kvalitě. A to je i důvod pro studium managementu. Jednak se k těmto historickým myšlenkám moderní management často vrací, ale také je třeba se poučit z mylných přístupů a názorů a nevracet se k něčemu, co se již v minulosti neosvědčilo. Vývoj managementu lze členit do následujících stádií: 1. Klasické období managementu. 2. Management let 20. století. 3. Management konce 20. století. 2.1 Klasické období managementu Klasické období Klasické teorie managementu vznikaly v období prvních třiceti let 20. století. Je to období rozvíjejícího se průmyslu, nadbytku nekvalifikovaných pracovních sil, převahy poptávky nad nabídkou. Klasické teorie managementu literatura rozděluje do čtyř směrů (škol) Škola vědeckého řízení Hlavním představitelem byl Frederic Winslow Taylor. Mezi další představitele patří H. L. Gantt, F. B. Gilbreth, L. M. Gilbrethová, H. Emerson, H. Ford, T. Baťa. Škola vědeckého řízení Podle nejvýznamnějšího představitele vědeckého řízení F. W. Taylora jsou velice důležitá tato opatření: a) Uplatnění principů normování jako předpoklad pro dosahování vysokých výkonů. Pro tyto normalizované podmínky je třeba stanovit každému pracovníkovi denní pracovní úkol. Za splnění úkolu vyplácet vysokou mzdu, za jeho nesplnění trestat pracovníka krácením mzdy. b) Provádět výběr pracovníků podle jejich schopností k výkonům určitých funkcí, ve kterých by se mohli tito pracovníci nejlépe uplatnit. c) Úkolem vedoucích je odstraňování všech překážek, které snižují výkonnost podřízených, dělníci musí disciplinovaně plnit pokyny a příkazy vedoucích. Taylor realizoval řadu časových studií, které sloužily pro stanovení normy denního výkonu dělníka. 11

12 Na Taylorovy práce navázala řada následovníků, z nichž k nejvýznamnějším patří H. L. Gantt, který vypracoval řadu grafických metod pro plánování a kontrolu výroby. Taylorovy myšlenky byly též výrazně podporovány známou manželskou dvojicí Frankem a Lilian Gilbrethovými, kteří se zaměřili na racionalitu práce cestou odhalování zbytečných pohybů. Principy F. W. Taylora a F. B. Gilbretha využil H. Ford, který patřil k praktickým realizátorům myšlenek vědeckého řízení. Nejvýznamnějším představitelem školy vědeckého řízení u nás byl bezpochyby Tomáš Baťa. Mezi nejdůležitější znaky Baťova systému řízení patří: 1. Plánování veškeré činnosti, kde základním plánovacím obdobím bylo pololetí. 2. Hospodářská střediska. Činnost podniku byla sledována podle samosprávně hospodařících středisek. 3. Účast na zisku představující přímou hmotnou zainteresovanost každého zaměstnance. 4. Důraz na pořádek a disciplínu. 5. Sociální politika, která vytvářela nutné zázemí pro obnovení sil pracovníků. 6. Spojování finančních prostředků zaměstnance a zaměstnavatele, jež spočívalo v tom, že část výdělku každého pracovníka se zpětně investovala do podniku za výhodné úrokové sazby. Tím se každý pracovník stával spolumajitelem firmy a podnikatelem Škola lidských vztahů Tento směr managementu zdůrazňuje význam psychických a sociálních faktorů a jejich vliv na výsledky práce lidí. Přišel s řadou doporučení pro tvorbu metod vedení lidí, jejich stimulaci a motivaci. Mezi představitele patří H. Münsterberg, E. Mayo, V. Pareto, M. P. Folletová, Ch. Barnard a další. Škola lidských vztahů preferovala člověka jako ústřední prvek organizace a objekt řízení a stala se jedním z prvních východisek pro současný management lidských zdrojů. Škola lidských vztahů Dodnes se cení její názory, kdy a za jakých podmínek je motivační vedení lidí výrazně hospodárnější a účinnější než zdrojově náročnější zlepšování pracovních podmínek. Kritizována bývá její zahloubanost do psychologicko-sociálních otázek. Velice známý je díky závěrům tzv. Hawthornských studií Elton Mayo. Hawthornské studie lze rozdělit do čtyř fází: 1. Pokusy zaměřené na zjištění vlivu účinku změn osvětlení na produktivitu práce. 2. Pokusy zabývající se otázkou vlivu doby nepřetržité práce a dalších pracovních podmínek (např. doby odpočinku) na produktivitu práce. 3. Realizace široce pojatého programu dotazování pracovníků s cílem zjistit jejich pracovní postoje a názory. 4. Identifikace a analyzování sociálních podmínek práce. Hawthornské studie 12

13 V těchto studiích bylo zjištěno, že produktivitu práce ovlivňuje mnohem významněji lidský prvek v pracovním prostředí než technické, respektive fyzikální podmínky práce Škola správního řízení Tato škola se oproti předchozím školám (ty byly orientovány spíše na práci dělníků) zaměřila na řízení organizace jako celku a na úlohu řídících pracovníků při řízení organizace. Tvůrcem teorie správního řízení je Henri Fayol. Ten zdůrazňoval velmi důležitou roli řídícího pracovníka ve všech organizacích. Všechny činnosti, které se v organizacích uskutečňují, mohou být rozděleny na: a) technicko-výrobní (spojené s organizováním a řízením výroby), b) obchodní (nákup a prodej), c) finanční, d) ochranné (ochrana osob a majetku), e) řídicí. Řídící činnosti zahrnují předvídání (plánování), organizování, koordinaci, přikazování a kontrolu Škola byrokratického řízení Zakladatelem této školy je německý sociolog Max Weber, který prosazoval názor, že nejúčinnější forma organizace připomíná stroj. Je charakterizována přímými pravidly, kontrolou, hierarchií a je poháněna byrokracií. Taková organizace je schopná zajistit nejvyšší efektivnost. Základní principy byrokratického řízení podle M. Webera: 1. Dělba práce je základem organizace. 2. Jsou stanovena přesná pravidla a postupy pro jednotlivé činnosti. 3. Souvislý řetěz příkazů. Pracovní příkazy musejí být předávány souvisle a plynuje od vrcholového vedoucího pracovníka až po nejnižší stupeň řízení. 4. Odstup mezi vedoucím pracovníkem a podřízenými. 5. Pracovní postup zaměstnanců je založený na výkonnosti a věku pracovníka. 6. Zaměstnanci se nemají podílet na správě ani vlastnictví majetku organizace. Škola správního řízení Škola byrokratického řízení Ačkoli je byrokracie v současné době synonymem pro ztuhlost a nepružnost, nelze popřít, že má vedle slabin i silné stránky. Mezi silné stránky byrokratických organizačních struktur můžeme zařadit např.: jasné určení autorit, pro specializovanou produkci je vyhledán nejvhodnější pracovník, činnosti jsou dokumentovány, po odchodu pracovníka zaujímá jeho místo jiný i s přesným popisem, co má dělat, pracovníci vědí, co se od nich očekává. 13

14 Slabiny těchto struktur lze rozdělit podle toho, pro koho je daná slabina negativem: Pro organizace nízká flexibilita zaměstnanců vede k snížení celkové produktivity, zaznamenané postupy potlačují pokusy o inovace, snižují flexibilitu, adaptibilitu a odpovědnost, neosobnost a anonymita vytváří klima, kdy se zaměstnanci chápou jako kolečko ve stroji, pravidla a procedury vedou k nahrazování organizačních cílů cíly jednotlivců a oddělení, jednotlivci jsou povyšováni až do chvíle, kdy nezvládají své úkoly. Pro zaměstnance přílišná specializace vede k tomu, že jednotlivec nechápe souvislosti a problémy jiných oddělení, pravidla a procedury zdržují a omezují iniciativu a kreativitu, pracovníci jsou chápáni jako roboti, nikoliv jako lidi s unikátními potřebami. 2.2 Management let 20. století Přístupy k managementu lze v tomto období při určitém zjednodušení rozdělit do pěti skupin, mezi něž patří psychologicko-sociální, procesní, systémové, kvantitativní a empirické (pragmatické) přístupy Psychologicko-sociální přístupy Vycházejí ze školy lidských vztahů. Podle těchto přístupů člověk vždy reaguje v souladu s uspokojováním svých potřeb, které jsou u každého pracovníka individuální. Manažer by měl znát, jaké mají pracovníci potřeby, a podle toho s nimi jednat. Člověk má dle tohoto přístupu zájmy, názory, předsudky, jež ovlivňují jeho chování. Na lidské chování (a tím i na výkon) mají vliv také neformální vztahy na pracovišti, pocit sounáležitosti apod. K hlavním představitelům patří A. Maslow, F. Herzberg, D. McGregor a další. Abraham Maslow publikoval jednu z nejznámějších motivačních teorií Maslowovu hierarchii potřeb. Tento americký psycholog a univerzitní profesor ji vypracoval ve 40. až 50. letech. Ve své teorii Maslow předpokládá, že potřeby lidí lze klasifikovat do pěti skupin. Existují u každého pracovníka souběžně, ale jedna je vždy pro určité podmínky a čas dominující, a tím i rozhodující pro motivaci. Napřed musí být uspokojeny potřeby nižší úrovně, aby se rozhodující mohla stát další úroveň potřeb. Management let 20. století Psychologickosociální přístupy Maslowova hierarchie potřeb Podle Maslowa tvoří potřeby hierarchický systém a mají pyramidální uspořádání: Fyziologické potřeby. Tato kategorie potřeb se skládá z primárních potřeb lidského těla jako např. potřeby potravy, vody a sexu. Nejsou-li fyziologické 14

15 potřeby uspokojeny, pak dominují, a žádné další potřeby už člověka nemotivují. Potřeby existenční jistoty a bezpečnosti. Když jsou fyziologické potřeby odpovídajícím způsobem uspokojeny, přebírá štafetu důležitosti nejbližší vyšší úroveň potřeb. Mezi potřeby bezpečí patří ochrana před tělesným poškozením, nemocí, ekonomickým strádáním a neočekávanými pohromami. Sociální potřeby. Na této úrovni hierarchie potřeb opouští člověk oblast potřeb předchozích dvou úrovní. Mezi tyto potřeby patří láska, přátelství, vztah k jiným lidem, příslušnosti k nějaké skupině. Potřeby uznání. Do této skupiny patří potřeba uznání od ostatních (respekt, prestiž, vážnost, potřeba sebeúcty, pověřování významnými aktivitami). Potřeby seberealizace. Potřeby nejvyšší úrovně. Znamená to, že člověk chce plně realizovat svůj talent a schopnosti. Maslow se domnívá, že uspokojení potřeb seberealizace je možné jedině po uspokojení všech ostatních potřeb. Z Maslowovy teorie potřeb vyplývá, že umění manažera spočívá ve schopnosti včas a diferencovaně ocenit preferenční úroveň potřeb různých skupin či jednotlivců v oblastech, kde vede lidi. Měl by umět zároveň včas posoudit, zda a jak se mění situace, s předstihem načasovat a ve vhodnou dobu využít adekvátního motivačního působení. Přitom si musí být vědom, že jednotlivé úrovně se částečně překrývají a že splnění potřeb nižších úrovní vyvolává vznik potřeb úrovní vyšších. Je třeba si však uvědomit, že i při uspokojivém naplnění potřeb nižší úrovně tyto potřeby nemizí. Jenom přestávají být palčivé. Například i při relativní spokojenosti pracovníků s jejich odměnou za práci pravděpodobně nebudou plně lhostejní k další možnosti jejího zvýšení. Platí též, že při určité změně pracovních a sociálních podmínek pracovníka se některá z dříve relativně uspokojených nižších potřeb může opět stát dominantní. Příkladem může být propuštění dříve spokojeného pracovníka ze zaměstnání, kdy např. ze čtvrté úrovně hierarchie potřeb klesne do úrovně druhé. Velmi známá je také teorie X a Y. Vznikla koncem 50. let, a to především zásluhou dlouholetého profesora na Massachusetts Institute of Technology (MIT), Douglase McGregora. Teorie X a Y Podstata teorie X a Y je založena na dvou myšlenkově krajních modelech přístupu manažerů ke svým podřízeným a na nalezení rozumné míry mezi těmito dvěma nefunkčními extrémy. Teorie X v podstatě představuje metodu cukru a biče, na které jsou postaveny tradiční organizace. Byla hromadně přijímána a praktikována před rozvinutím přístupu postaveného na lidských vztazích. Jejími předpoklady jsou: průměrný člověk je líný a má přirozený odpor k práci, většina lidí musí být k práci nucena, potřebují dohled, řízení a hrozbu trestu, pokud chce organizace dosáhnout svých cílů, 15

16 průměrný člověk se vyhýbá zodpovědnosti, je raději řízen, chybí mu ctižádostivost a ze všeho si nejvíc cení jistoty, motivován je jen na fyziologické úrovni a úrovni jistoty. Manažer vycházející z těchto představ považuje za nutné využívat k vedení lidí krátké vodítko. Jde o autoritativní vedení lidí bez rozhodovací autonomie podřízených. Protikladem teorie X je teorie Y, která představuje směr shodný se současným výzkumem. Jejími předpoklady jsou: pro většinu lidí je práce něco tak přirozeného, jako se pohybovat nebo odpočívat, při službě cílům, ke kterým se zavázali, se lidé sami řídí a sami kontrolují, to, do jaké míry se lidé daným cílům zaváží, je funkcí odměny spojené s dosažením daného cíle, ve správných podmínkách se průměrný pracovník může naučit přijímat a vyhledávat odpovědnost, v populaci je schopnost tvořivého řešení organizačních problémů široce zakořeněna, intelektuální potenciál průměrného člověka je využit jen zčásti. V tomto případě manažer preferuje demokratické (liberální) vedení, tzn. vedení s plnou rozhodovací autonomií vedených pracovníků. Jedná se např. o pravomoc a zodpovědnost za rozhodování ve vymezených činnostech, které jsou sice náročné, ale pro něž mají vedení pracovníci plné profesní a kvalifikační předpoklady Procesní přístupy Procesní přístupy k řízení vyrůstají z klasického managementu, jsou postaveny zejména na Fayolově správním řízení a na Weberově byrokratické organizační struktuře. Spojujícím článkem těchto přístupů je myšlenka, že vlastní aktivity manažerů lze rozdělit do řady dílčích funkcí. Představiteli jsou např. L. Gulick, L. F. Urwick, H. Koontz, H. Weihrich. Luther Gulick ve třicátých letech ve spolupráci s Lyndallem F. Urwickem vypracoval systém POSDCORB, což je označení vyjadřující souhrn zkratek z dílčích procesů řízení (manažerských funkcí), které tvoří v integrálním celku manažerskou činnost. POSDCORB plánování (Planning), organizování (Organizing), personální zajištění (Staffing), přikazování (Directing), koordinace (COordinating), evidence (Raporting), rozpočtování (Budgeting). POSDCORB 16

17 Jejich následovníci přicházeli s různými obměnami tohoto členění. Zahrnovali do manažerských funkcí např. motivaci, zdůrazňovali samostatnou úlohu kontroly, později též připomínali význam komunikace a rozhodování Systémové přístupy Systémové přístupy Tyto přístupy vycházejí z toho, že jakýkoliv objekt můžeme dokonaleji pochopit, když dokážeme definovat jeho jednotlivé části (prvky) a určit jejich vzájemné vztahy, které dotváří celistvost zkoumaného objektu. Hlavním představitelem je Chester Barnard, který spatřuje analogie v úloze vedoucího pracovníka v organizaci a nervového systému vůči zbytku těla. Úkolem manažera je udržovat vnitropodnikovou komunikaci, zajistit významné služby a formulovat cíle a úkoly Kvantitativní přístupy Kvantitativní přístupy spočívají v uplatnění matematických modelů, formalizovaných metod a více či méně algoritmizovaných postupů řešení při řešení rozhodovacích úloh. Patří sem např.: teorie her, teorie hromadné obsluhy, teorie zásob, metody síťové analýzy, apod Empirické (pragmatické) přístupy Empirické přístupy jsou založeny na analýze a vyhodnocování kladných a záporných zkušeností úspěšných i neúspěšných manažerů a organizací. Tyto informace vycházející z praxe jsou zobecňovány a ve formě užitečných doporučení předkládány manažerům za účelem zlepšení jejich řídicích činností. Kvantitativní přístupy Empirické přístupy Mezi nejznámější zastánce empirických přístupů patří P. F. Drucker, M. E. Porter nebo P. Kotler. 2.3 Management konce 20. století Od 80. let 20. století začíná působit soubor vlivů externího podnikatelského prostředí. Jde například o: a) změnu trhu dodavatele na trh zákazníka, b) růst konkurence, c) diskontinuity v ekonomickém vývoji. Změna trhu dodavatele na trh zákazníka Růst výroby předstihuje růst potřeb a nastává převis nabídky nad poptávkou. Problémem již není vyrobit, ale úspěšně prodat. Určujícím na trhu se stává Management konce 20. století Změna trhu 17

18 zákazník a v podnikových strategiích se hledají nové přístupy, jak zákazníka získat a udržet. Pokud vznikají tržní mezery, pak se rychle obsazují. Růst konkurence Již nejde jen o konkurenci ze strany rivalů ve stejných či podobných oblastech podnikatelské činnosti, ale také o růst konkurenčního tlaku ze strany dodavatelů a odběratelů, jakož i ze strany nově vstupujících firem (viz Porterův model pěti sil, kap. 3). Diskontinuity v ekonomickém vývoji Vznikají obvykle nečekaně. Jde zejména o důsledky vyplývající ze změn vnějšího prostředí managementu. Příkladem mohou být ropné šoky v 70. letech a na počátku let Vybrané techniky managementu Reengineering V roce 1993 přišli M. Hammer a J. Champy s publikací Reengineering the Corporation A Manifesto for the Business Revolution, která u nás vyšla v r v českém překladu pod názvem Reengineering Radikální proměna firmy. Hammer a Champy definovali reengineering jako zásadní přehodnocení a radikální přeměnu podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. Růst konkurence Diskontinuity Vybrané techniky managementu Reengineering Pro reengineeringové změny je příznačné, že jde o posuny: Zásadní reengineering ignoruje to, co je, a soustřeďuje se na to, co by mělo být. Radikální nedělat povrchní změny nebo dílčí úpravy toho, co již existuje, ale to, co je staré, odvrhnout. Dramatické - představují kvantitativní výkonnostní skoky. Zaměřené na procesy - procesy, nikoliv organizace či útvary - jsou předmětem reengineeringu. Podniky neprovádějí reengineering svých útvarů či výroby, provádějí reengineering práce, kterou lidé v těchto útvarech vykonávají Outsourcing Outsourcing Outsourcing 1 je vyčleňování činností, které nejsou hlavními činnostmi organizace, a využívání vnitřních nebo vnějších zdrojů dodavatelů k jejich zajištění. Outsourcing můžeme členit na vnitřní a vnější. Při vnitřním se vyčleňují určité činnosti jiným jednotkám uvnitř podniku. Při vnějším outsourcingu se vyčleňují činnosti do cizích organizací. 1 Historie outsourcingu se v moderním pojetí začíná psát sice již v 60. letech, ale za zlom v tomto odvětví se považuje využití outsourcingu firmou Kodak na přelomu 80. a 90. let. Tehdy firma Kodak využila outsourcingu v oblasti informačních systémů. 18

19 2.4.3 Benchmarking Benchmarking je technika zdokonalování organizace a řízení podniku na základě porovnávání vlastní organizace s ostatními předními, špičkovými organizacemi nebo společnostmi. Tato technika byla vyvinuta na počátku 80. let firmou Xerox Corporation. Benchmarking Základní kroky benchmarkingu: a) poznat vlastní činnost, b) poznat, jak to dělají jiní (přední firmy, konkurence), c) definovat faktory úspěchu jsou-li konkurenti v něčem lepší, je třeba zjistit proč a převzít to, d) získat převahu s využitím svých předností a napravených slabých stránek. Druhy benchmarkingu: 1. Vnitřní (interní) benchmarking jsou srovnávány jednotlivé vnitropodnikové procesy a jednotky navzájem. 2. Vnější (externí) porovnání vlastní organizace s jinou. 2.5 Použitá a doporučená literatura 1. DĚDINA, J., CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, s. ISBN X. 5. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, s. ISBN X. 6. GIBSON, R. (editor) Nový obraz budoucnosti. Rethinking the Future. Praha: Management Press, s. ISBN KARLÖF, B., LÖVINGSSON, F. H. The A-Z of Management. Concepts and Models. London: Thorogood Publishing, ISBN POŠVÁŘ, Z., ERBES, J. Management I. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN VEBER, J., et al. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management: teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, s. ISBN Moderní řízení. Praha: Economia, Vychází měsíčně. ISSN

20 2.6 Kontrolní otázky a úkoly 1. Jaké školy řadíme do klasického období managementu? 2. Odlišuje se zásadně škola vědeckého řízení od školy lidských vztahů? Jestli ano, v čem? 3. Vysvětlete podstatu Maslowovy pyramidy potřeb. 4. Vysvětlete podstatu teorie X a Y. 5. Co je to POSDCORB? 6. V čem se odlišují empirické a kvantitativní přístupy? 7. Vysvětlete, v čem se vyznačovala změna trhu dodavatele na trh zákazníka. 8. V jakých oblastech byste využili outsourcing? 9. V čem spočívá podstata benchmarkingu? 20

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc.

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc. SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN Ing. Stanislav Häuser, CSc. Publikováno ve sborníku: Integrovaný systém řízení Verlag Dashöfer - 4/2009 Část 13: 13/1 OBSAH 13/2 Změna - problém nebo výzva?! 13/3

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více