Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny"

Transkript

1 Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny (zkráceno a přeloženo Hygienickou stanicí hl. m. Prahy) Toto stanovisko bylo uveřejněno ve Weekly Epidemiological Record, 2003, 78 (28): Dokumenty typu position paper shrnují základní informace o určitých nemocech a vakcínách a předkládají současné stanovisko SZO k jejich používání v celosvětovém měřítku. Jsou připomínkovány mnoha odborníky, z nichž někteří pracují v SZO, jiní nikoli. Jsou určeny především k využití úřadům, zabývajícím se veřejným zdravím na národní úrovni, a organizátorům očkovacích programů. Souhrn S postupujícím úsilím o celosvětovou eradikaci poliomyelitidy (dále též polio) se v mnoha územích riziko paralytické poliomyelitidy mění. Protože existuje riziko importu divokého polioviru, očkování proti poliu bude pokračovat. Avšak rostoucí počet zemí, které jsou polioprosté považuje riziko paralytické poliomyelitidy související s pokračujícím pravidelným očkováním orální poliovirovou vakcínou (OPV) za větší, než riziko importu divokého viru nebo jeho úniku z laboratoře. Některé z těchto zemí začaly používat inaktivovanou poliovirovou vakcínu (IPV) bezpečnou a účinnou alternativu pro pravidelné očkování přičemž používají dvou různých přístupů: jednak nahrazení OPV vakcínou IPV, jednak zavádějí sekvenční schéma, v němž za sebou následuje očkování IPV a OPV. Země, jež uvažují o takových změnách, by měly dříve, než o změně strategie definitivně rozhodnou, provést pečlivé zhodnocení epidemiologických, finančních a organizačních důsledků. Tropické rozvojové země znamenají pro ty, kdo vytvářejí strategii vzhledem k IPV, zvláštní výzvu. V těchto zemích SZO nedoporučuje k červenci 2003 přijetí IPV samotné ani v sekvenčním schématu, a to kvůli nedořešeným otázkám ohledně imunogenicity IPV, když je podávána očkovacím kalendáři SZO/EPI (Expanded Programme on Immunization), kvůli pokračující cirkulaci divokého viru na dvou kontinentech, kvůli relativně vysoké ceně IPV a složité organizaci zavádění této vakcíny. Očekává se, že toto stanovisko bude znovu posouzeno koncem roku 2004 a, pokud to bude vhodné, bude revidováno podle doplňujících informací, které budou k dispozici o účinnosti IPV, důsledcích pro logistiku a dalším pokroku směrem k eradikaci polia. SZO povzbuzuje ke studiím již probíhajícího používání vakcíny a k projektům zabývajícím se zavádění vakcíny, aby se tyto otázky vyhodnocovaly. Riziko poliomyelitidy v polio-prostých oblastech Kromě rizika importu divokého polioviru existují ještě další dva problémy, které nabývají v polio-prostých oblastech na důležitosti: a) riziko dané pokračujícím používáním OPV a b) riziko spojené se zacházením s divokým poliovirem v laboratořích a v místech výroby IPV. Celosvětová iniciativa pro eradikaci polia postupně snižuje riziko importu divokého polioviru do polio-prostých oblastí tak, jak je dále omezován zeměpisný rozsah šíření viru. Rizika působená OPV zahrnují případy paralytické poliomyelitidy asociované s vakcínou (VAPP), vzplanutí cirkulace od vakcíny odvozeného polioviru (cvdpv) a dlouhodobé nosičství VDPVs nalezeného u imunodeficientních osob (ivdpv). Celosvětový výskyt VAPP je nyní odhadován na případů ročně odhad je založen na tom, že se očekává výskyt 2 4 případů VAPP na 1 milión narození za rok. První vzplanutí cvdpv bylo zaznamenáno v roce 2000, kdy na ostrově Hispaniola (tj. v v Dominikánské republice a na Haiti) ochrnulo 21 dětí. Druhé vzplanutí cvdpv se vyskytlo na Filipínách v roce 2001, kde došlo k paretickému onemocnění 3 dětí a třetí na Madagaskaru v roce 2002, kde se jednalo o 4 děti.

2 Retrospektivní analýzy vzorků rovněž prokázaly cvdpv cirkulaci v Egyptě mezi roky 1988 a 1993 (30 případů). Ačkoli se cvdpv vyskytuje mnohem vzácněji než VAPP, má potenciál působit závažná vzplanutí poliomyelitidy v nedostatečně očkovaných populacích. Konečně zde existuje možnost, že ivdpv reinfikuje obecnou populaci. Takoví nosiči jsou extrémně vzácní, dosud jich bylo zaznamenáno pouze 19, z nichž pouze o 2 je v současnosti známo, že nadále vylučují virus. Nebyl zdokumentován žádný sekundární přenos polioviru z těchto osob na kontakty. Při zacházení s divokým poliovirem vzniká trojí riziko paralytického polia: únik viru nedopatřením z místa výroby IPV, únik viru nedopatřením z laboratoře a úmyslné vypuštění viru. Zatímco tato rizika mohou být dlouhodobě minimalizována vysoce kvalitním uchováváním viru, je potřeba udělat ještě mnoho práce, aby se zlepšila bezpečnost, pokud jde o zacházení se zásobami divokého polioviru a jeho používání. (V posledních 10 letech byl zaznamenán pouze jediný případ úniku divokého viru z místa výroby.) Navzdory pokroku směrem k eradikaci polia a v omezení jeho šíření, zůstává nadále hrozba importu zpoza hranice i z velké vzdálenosti, a to vyžaduje nadále používat vakcíny proti poliu ve všech zemích. Mnoho zemí v polio-prostých oblastech, které používají OPV, reagovalo na měnící se riziko paralytické poliomyelitidy obnoveným zájmem o IPV. Většina průmyslových zemí již dospěla k rozhodnutí, že rizika paralytického polia daná dalším používáním OPV jsou větší, než ta, která jsou dána importem divokého viru, a že to je důvodem ke změně strategie pravidelného očkování. Ve všech případech to byl výskyt VAPP, což je hlavní nežádoucí účinek OPV, který byl posouzen jako nepřijatelně vysoký. Navíc je k dispozici bezpečná a účinná alternativní očkovací látka, IPV. Některé z těchto zemí proto pozměnily schéma pravidelného očkování tak, že obsahuje buď výlučně IPV nebo sekvenční schéma IPV/OPV. Ke konci roku 2002 používalo 22 států a území výlučně IPV a 8 států a území sekvenční schémata IPV/OPV, zatímco v roce 1988 používalo IPV pouze 5 států. Účinnost IPV IPV je klasickou inaktivovanou očkovací látkou, a tak vyžaduje k navození optimální imunitní odpovědi kromě základních dávek také přeočkování. Imunitní odpověď je ovlivněna počtem podaných dávek, intervalem mezi dávkami a hladinami preexistujících pasivně získaných protilátek proti polioviru (většinou získaných od matky), které mohou imunitní odpověď potlačit. Původní IPV byla hodnocena v terénních studiích v roce 1954 ve Spojených státech a tehdy byla stanovena % účinnost, pokud jde o prevenci paralytických projevů. V zemích s vysokými příjmy byla imunogenicita IPV ověřena velkým množstvím studií. Je-li IPV podávána podle níže uvedených schémat (viz Schémata podávání, složení přípravků a bezpečnost IPV), k sérokonverzi došlo téměř u 100 % dětí zařazených do studií a bylo dosahováno vysokých titrů protilátek. Významné je, že většina těchto studií byla provedena v zemích, které spoléhaly při prevenci poliomyelitidy výlučně na IPV (Finsko, Island, Nizozemí, Švédsko). Studie IPV prováděné v zemích, které spoléhají při prevenci poliomyelitidy výlučně na OPV, je mnohem obtížnější interpretovat, protože studované děti jsou sekundárně exponovány OPV. Velikost tohoto efektu OPV je variabilní a pravděpodobně koreluje s úrovní čistoty a hygienických opatření. Například ve Velké Británii 10 % dětí, které byly očkovány IPV ve 2 měsících věku, vylučovaly během jednoměsíčního období studie virus odvozený od OPV. Údaje z Itálie a Spojených států ukazují, že podstatný podíl neočkovaných dětí je sekundárně exponován kontakty s nedávno očkovanými dětmi.

3 V zemích se středními a nízkými příjmy je imunogenicita IPV popsána hůře, především proto, že tyto země spoléhají při prevenci poliomyelitidy na OPV. Pro tyto země je typická nižší úroveň čistoty a hygienických opatření, vyšší hustota obyvatelstva a vyšší míra kontaktů, což představuje ideální prostředí pro přenos viru odvozeného od OPV na děti očkované ve studii IPV. Ojedinělé vyhodnocení provedené v Senegalu před zahájením očkování OPV uvedlo 89 % účinnost (při 95 % intervalu spolehlivosti %), pokud jde o prevenci paralytických onemocnění. V oblasti, kde hodnocení probíhalo, byly dětem podány 2 dávky v intervalu 6 měsíců předtím, než v letech vzplanula poliomyelitida. Jestliže je IPV podáváno podle schématu SZO/EPI (v 6, 10 a 14 týdnech věku), sérokonverze se pohybuje od 67 % do 99 % proti typu 1, od 65 % do 99 % proti typu 2 a od 91 % do 100 % proti typu 3. Nejnižší míry sérokonverze byly udávány ve studii sponzorované SZO v Thajsku (67 % proti typu 1, 65 % proti typu 2 a 94 % proti typu 3). Tatáž studie předkládala také údaje z Gambie a Ománu, kde byly míry sérokonverze podstatně vyšší, ovšem v případě Ománu byly posíleny sekundárním přenosem OPV. Ačkoli se poliovirus replikuje jak v hltanu tak v dolní části střeva, význam slizniční imunity pro prevenci poliomyelitidy na každém z těchto míst závisí na prostředí. V průmyslových zemích se považuje za převažující způsob přenosu polioviru faryngální vylučování a přenos orálně-orální. V zemích s nízkými příjmy převažuje přenos fekálně-orální, především kvůli nikoli optimální čistotě a hygienickým opatřením. Slizniční imunita je nejčastěji hodnocena tak, že se měří snížení exkrece polioviru po podání vyvolávací dávky živé virové vakcíny. (Je možné měřit také sekreční IgA, ale je to technicky náročné.) Faryngální slizniční imunita navozená IPV se jeví jako srovnatelná s imunitou po OPV. IPV má však oproti OPV mnohem nižší dopad na replikaci a vylučování polioviru v dolní části střeva, měřeno odezvou na vyvolávací dávku viru. Eliminaci přenosu divokého polioviru za použití IPV ve státech severní Evropy pravděpodobně napomohla faryngální imunita a rovněž výrazně sezónní výskyt viru v těchto zemích. Schémata podávání, složení přípravků a bezpečnost IPV Schémata podávání IPV jsou v různých průmyslových zemích velmi rozdílná a pohybují se od 4 dávek ve Spojených státech až do 7 dávek ve Francii. Všechna schémata IPV v průmyslových zemích však zahrnují 2-3 dávky podané v prvním roce života a nejméně 1 boosterovací dávku 6 12 měsíců po poslední dávce prvotní série. Vybraná schémata podávání IPV v současných očkovacích programech zahrnují dávky ve 2, 4, měsících a 4-6 letech (Spojené státy); ve 2, 4, 6, měsících a 4-6 letech (Kanada); ve 2, 3, 4, měsících a 6, 11 a 16 letech (Francie); ve 3, 5, 12 měsících a 6 letech (Švédsko) a ve 3, 4, 5, 12 měsících a 4 a 9 letech (Nizozemí). K červnu 2003 žádná země se středními či nízkými příjmy neužívala výlučně IPV. Kvůli snížení výskytu VAPP se také používá sekvenční schéma, v němž po IPV následuje podávání OPV. V Maďarsku ani ve Spojených státech nebyly pozorovány žádné případy VAPP mezi dětmi, které dostaly první dávku IPV. Výhodou takového sekvenčního schématu je to, že optimalizuje míru sérokonverze a jsou dosahovány vyšší titry proti všem třem sérotypům poliovirů při podstatně nižších cenách, než při schématu používajícím pouze IPV; dále přináší výhody obou vakcín, pokud jde o látkovou a slizniční imunitu. Ze zemí s vysokými příjmy používají v současnosti sekvenční schéma Bermudy (2 dávky IPV následované 2 dávkami OPV) a Izrael (3 dávky IPV následované 3 dávkami OPV). Ze zemí a území se středními příjmy používají sekvenční schéma Americká Samoa, Bělorusko, Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy. Některé z nich používají jedinou dávku IPV ve 2 měsících věku následovanou nejméně 3 dávkami

4 OPV. Egypt přidává ke schématu pravidelného očkování ve vymezených a ve vybraných územích 1-2 dávky DTP-IPV. Antigenní místa inaktivovaných poliovirů obsažených v IPV inaktivuje konzervační látka thiomersal. Proto je většina kombinovaných IPV vakcín vyráběná v jednodávkové formě. K červnu 2003 byla IPV registrována a dostupná od 5 výrobců jako samostatná nebo jako kombinovaná vakcína: IPV/DTP, IPV/DTaP, IPV/DTP/Hib, IPV/DTaP/Hib, IPV/DTaP/HepB a IPV/DTaP/Hib/HepB. Žádný z těchto přípravků neprošel dosud prvním schválením (prequalified) SZO, což je nezbytnou podmínkou, aby mohl být nakupován Dětským fondem Spojených národů. IPV je jednou z nejbezpečnějších používaných vakcín. Když se IPV používá jako jednotlivá vakcína, v místě vpichu mohou být pozorovány následující nežádoucí reakce: erytém (0,5-1 %), zatvrdnutí (3-11 %) a bolestivost (14-29 %). Po podání PV nejsou známy žádné závažné systémové nežádoucí reakce. Jestliže je IPV podávána jako kombinovaná vakcína nebo simultánně s jinými očkovacími látkami, následné nežádoucí reakce jsou působeny ostatními simultánně podávanými vakcínami nebo ostatními vakcínami či antigeny obsaženými v kombinované IPV vakcíně. Obecné stanovisko SZO k novým očkovacím látkám Vakcíny pro široké použití by měly: splňovat požadavky na kvalitu v míře definované současným programovým prohlášením SZO o kvalitě očkovacích látek; být bezpečné a mít významný dopad na dané onemocnění v celé cílové populaci; pokud jsou určeny pro kojence a malé děti, být snadno začleněny do schémat a časového rozvrhu národních očkovacích programů pro děti; nenarušovat významně imunitní odpověď dalších vakcín podávaných simultánně; být připraveny tak, aby vyhovovaly běžným technickým omezením, například pokud jde o zmrazení a možnosti skladování; mít přiměřené ceny pro rozdílné trhy. Stanovisko SZO k IPV S postupujícím úsilím o celosvětovou eradikaci poliomyelitidy se v mnoha územích riziko paralytického onemocnění rychle mění. Ačkoli vakcinace očkovacími látkami obsahujícími polio bude pokračovat nejméně do té doby, než bude přenos polioviru celosvětově přerušen, řada polio-prostých zemí nyní usuzuje, že rizika paralytické poliomyelitidy v souvislosti s pokračujícím pravidelným očkováním OPV jsou větší, než rizika z importu divokého viru nebo ze zacházení s divokým virem v laboratořích. Na základě toho některé z těchto zemí začaly používat IPV, bezpečnou a účinnou alternativu pro pravidelné očkování, přičemž používají dva různé přístupy: 1) nahrazení OPV vakcínou IPV a 2) zavedení sekvenčního schématu IPV/OPV, v němž po 1-3 dávkách IPV následují 2-3 dávky OPV. Země, jež zvažují změny ve strategii, by měly provést pečlivé zhodnocení epidemiologických, finančních a organizačních důsledků dříve, než IPV zavedou. Minimálně by měl být ověřen případný výskyt nežádoucích reakcí spojených s OPV (např. VAPP). Za druhé by mělo existovat jasné pochopení toho, jak významné jsou v očích politických vůdců a veřejnosti nežádoucí reakce spojené s OPV a jaký to má případný dopad na přijetí jiných vakcín. Za třetí by měla být analyzována efektivnost nákladů na zavedení IPV s ohledem na případný rozsah

5 cen vakcíny. Za čtvrté by měla existovat schopnost trvale financovat IPV. Konečně by měly být prostudovány organizační důsledky zavádění IPV, a vzít přitom v úvahu, které antigeny nabízí stávající schéma pravidelného očkování, které kombinace antigenů již existují nebo jsou plánovány a ke kterým dalším rozhodnutím, týkajícím se strategie očkování, by mohlo dojít ve střednědobém výhledu. Existující, mezinárodně registrované IPV jednotlivě nebo v kombinacích s DTP, hepatitidou B a/nebo vakcínou proti Hib splňují některá, ale nikoli všechna obecná kritéria SZO pro zavádění nových očkovacích látek. Nejdůležitější je to, že IPV je sice bezpečná, ale není jasné, jakou ochranu by poskytovala při stávajícím schématu SZO/EPI proti šíření importovaných divokých poliovirů nebo pokud by se objevil poliovirus odvozený od vakcinálního. Dále, IPV je většinou obsažena v jednodávkových kombinovaných vakcínách, což představuje zvláštní nároky na funkci chladového řetězce a na skladování. Rovněž není jasné, zda může být začleněna do současného očkovacího schématu SZO/EPI. Konečně nebyla dosud stanovena cena za vakcínu vhodná pro rozvojové země. SZO uznává, že IPV může hrát významnou úlohu v období po certifikaci a povzbuzuje ke studiím již probíhajícího používání vakcíny a k pilotním projektům, které by poskytly lepší znalosti o charakteristikách vakcíny v rozmanitých územích. SZO má obzvlášť zájem na tom, aby tam, kde je příležitost zavést IPV, bylo toho plně využito pro studium sérokonverze, a aby byl zdokumentován dopad vakcíny na VAPP a cirkulaci polioviru odvozeného od OPV. Poté, co byly přezkoumány dostupné vědecké a pracovní údaje o IPV a také o úsilí o celosvětovou eradikaci polia, SZO doporučuje, aby IPV nebyla zaváděna ani samotná ani v sekvenčním schématu, pokud existuje některá z následujících situací: 1) v tropických, rozvojových zemích; 2) v zemích, které byly v nedávné minulosti nebo ještě jsou endemické pro polio anebo mají podstatné kontakty s takovými oblastmi; 3) v zemích používajících schéma pravidelného očkování SZO/EPI (tj. dávky podávané v 6, 10 a 14 týdnech; a 4) v zemích, kde proočkovanost pravidelným očkováním je < 90 % proočkovanosti 3 dávkami DTP. Mezi faktory, které toto doporučení podporují, patří pokračující intenzivní přenos divokých poliovirů v rozsáhlé populaci na dvou kontinentech a pokračující úvahy v mezinárodním měřítku o tom, zda by měla být OPV nebo jakákoli poliovakcína doporučena k pravidelnému očkování v období po certifikaci eradikace polia (tj. v postcertifikačním období ). Souhrnně lze říci, že mnohé země používajících OPV, zejména v podmínkách tropických rozvojových zemí, nemají v současnosti dostatečné údaje, aby mohly udělat plně informované rozhodnutí o dlouhodobé strategii zahrnující zavedení IPV v rámci pravidelného očkování. Vzhledem k postupujícímu úsilí o celosvětovou eradikaci poliomyelitidy a k přibývajícím vědeckým znalostem o riziku paralytického polia v období po certifikaci, bude stanovisko SZO k zavádění IPV v zemích používajících OPV pravidelně přezkoumáváno a pokud to bude vhodné, bude revidováno. Základem pro takové přezkoumávání je pro SZO spolupráce s partnerskými institucemi, výrobci poliovakcín a se zeměmi používajícími OPV, přičemž jsou studovány finanční, ekonomické a logistické důsledky zavádění této vakcíny, zvláště v podmínkách tropických rozvojových zemí. Nejdůležitější jsou ovšem probíhající a plánované studie k hodnocení míry sérokonverze IPV, je-li podávána podle současného schématu SZO/EPI, a k hodnocení dopadu, jaký by vakcína měla na omezení cirkulace divokého a od OPV odvozeného viru zvláště v podmínkách tropických rozvojových zemí. Podle toho, jak tato práce pokračuje, SZO očekává, že toto prohlášení bude znovu přezkoumáno koncem roku 2004.

Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr.

Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr. Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr. Beneš Čestmír 23. Pečenkovy epidemiologické dny, 22. 24.9.29, Jihlava 1 B. pertussis

Více

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL???

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? MUDr. Igor Karen praktický lékař Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Aneb jaká očkování můžeme realizovat v ordinacích VPL jak v tuzemsku,

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob Prevence klíš íšťové meningoencefalitidy u starší ších osob Eva Jílková, Iva Stiborová, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České

Více

Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?)

Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?) 1 Studijní materiál speciál č. 20 Červenec 2006 prázdninové čtení Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?) Isao Arita, Miyuki Nakane, Frank Fenner SCIENCE, Vol. 312,

Více

Novinky v očkování dětí 2010. MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010

Novinky v očkování dětí 2010. MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010 Novinky v očkování dětí 2010 MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010 1 Očkovací kalendář 2006 Age 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7-8 m 9 m 10-11 m 12 m DTPw DTPw DTPw Year 0 BCG Hep B Hib HepB Hib HepB

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP PLDD Vývoj očkování před rokem 1945 Očkování proti neštovicím

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar, injekční suspenze Pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 0,5 ml dávka obsahuje: Pneumococcale

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Nové aspekty očkování v ordinaci PLDD VIII.Hradecké vakcinologické dny 5.10.2012

Nové aspekty očkování v ordinaci PLDD VIII.Hradecké vakcinologické dny 5.10.2012 Nové aspekty očkování v ordinaci PLDD VIII.Hradecké vakcinologické dny 5.10.2012 MUDr.Hana Cabrnochová Nové aspekty očkování Legislativa: vymahatelnost povinného očkování, zákon o zdravotních službách,

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

Souhrn SPC: 56388 D.T.P.ADSORB.DIPHT.+TETAN.+PERT INJ 10X10ML/20DAV. AVS F R 59/069/99-C Rp.

Souhrn SPC: 56388 D.T.P.ADSORB.DIPHT.+TETAN.+PERT INJ 10X10ML/20DAV. AVS F R 59/069/99-C Rp. Souhrn SPC: 56388 D.T.P.ADSORB.DIPHT.+TETAN.+PERT INJ 10X10ML/20DAV. AVS F R 59/069/99-C Rp. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU D.T.P. - Adsorbed diphteria, tetanus and pertussis vaccine 2. SLOŽENÍ

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka : 1 dávka (0,25 ml inj.suspenze) obsahuje: Virus encephalitidis inactivatum purificatum

Více

Zpráva ze zasedání Světové poradní komise SZO pro bezpečnost vakcín (Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 3.-4. 12.2003)

Zpráva ze zasedání Světové poradní komise SZO pro bezpečnost vakcín (Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 3.-4. 12.2003) 1 Studijní materiál důchodce č. 188 Březen 2004 Zpráva ze zasedání Světové poradní komise SZO pro bezpečnost vakcín (Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 3.-4. 12.2003) Weekly epidemiological record,

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR X. Hradecké Vakcinologické dny 3. října 2014 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Aktuální témata roku 2014 Dosažení vysoké proočkovanosti

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Teorie centrálních míst

Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Teorie centrálních míst Teorie centrálních

Více

I. Postup pro vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin

I. Postup pro vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 5. 2015 S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen pojišťovny ) působící v České republice

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka : 1 dávka (0,25 ml inj.suspenze) obsahuje: Virus encephalitidis inactivatum purificatum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Infanrix hexa, prášek a suspenze pro přípravu injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls260035/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 0,25 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Inaktivovaná vakcína proti klíšťové encefalitidě 2. KVALITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Infanrix hexa, prášek a suspenze pro přípravu injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Konjugovaná polysacharidová vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky skupiny C, adsorbovaná

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Konjugovaná polysacharidová vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky skupiny C, adsorbovaná Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU NeisVac-C 1 0,5 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná polysacharidová

Více

Očkování proti choleře (Cholera vaccines, WHO position paper)

Očkování proti choleře (Cholera vaccines, WHO position paper) Studijní materiál důchodce č. 83 Květen 2001 Očkování proti choleře (Cholera vaccines, WHO position paper) Weekly epidemiological record, Vol. 76, 2001, č. 16, s. 117 124 Volně přeložil a zkrátil MUDr.

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Pavel Kosina Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Centrum očkování a cestovní medicíny historie imunizace charakteristika očkovací látky bezpečnost, imunogenita a účinnost vakcíny vakcinační schémata,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Twinrix Adult, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná.

Twinrix Adult, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Twinrix Adult, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (1 ml)

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

laboratorní diagnostika a očkování

laboratorní diagnostika a očkování Bordetella pertussis laboratorní diagnostika a očkování Olga Štěpáníková Imunologické oddělení laboratoří IFCOR-99, Brno XI. Den laboratorní diagnostiky - nejen lymeské boreliózy, Brno, 27.3.2012 Kdo jednou

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Surveillance a epidemiologická situace invazivních bakteriálních onemocnění v ČR a v Evropě Pavla Křížová, Jana Kozáková, Věra Lebedová Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav Praha

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY VY_32_INOVACE_07_2_13_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více