Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny"

Transkript

1 Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny (zkráceno a přeloženo Hygienickou stanicí hl. m. Prahy) Toto stanovisko bylo uveřejněno ve Weekly Epidemiological Record, 2003, 78 (28): Dokumenty typu position paper shrnují základní informace o určitých nemocech a vakcínách a předkládají současné stanovisko SZO k jejich používání v celosvětovém měřítku. Jsou připomínkovány mnoha odborníky, z nichž někteří pracují v SZO, jiní nikoli. Jsou určeny především k využití úřadům, zabývajícím se veřejným zdravím na národní úrovni, a organizátorům očkovacích programů. Souhrn S postupujícím úsilím o celosvětovou eradikaci poliomyelitidy (dále též polio) se v mnoha územích riziko paralytické poliomyelitidy mění. Protože existuje riziko importu divokého polioviru, očkování proti poliu bude pokračovat. Avšak rostoucí počet zemí, které jsou polioprosté považuje riziko paralytické poliomyelitidy související s pokračujícím pravidelným očkováním orální poliovirovou vakcínou (OPV) za větší, než riziko importu divokého viru nebo jeho úniku z laboratoře. Některé z těchto zemí začaly používat inaktivovanou poliovirovou vakcínu (IPV) bezpečnou a účinnou alternativu pro pravidelné očkování přičemž používají dvou různých přístupů: jednak nahrazení OPV vakcínou IPV, jednak zavádějí sekvenční schéma, v němž za sebou následuje očkování IPV a OPV. Země, jež uvažují o takových změnách, by měly dříve, než o změně strategie definitivně rozhodnou, provést pečlivé zhodnocení epidemiologických, finančních a organizačních důsledků. Tropické rozvojové země znamenají pro ty, kdo vytvářejí strategii vzhledem k IPV, zvláštní výzvu. V těchto zemích SZO nedoporučuje k červenci 2003 přijetí IPV samotné ani v sekvenčním schématu, a to kvůli nedořešeným otázkám ohledně imunogenicity IPV, když je podávána očkovacím kalendáři SZO/EPI (Expanded Programme on Immunization), kvůli pokračující cirkulaci divokého viru na dvou kontinentech, kvůli relativně vysoké ceně IPV a složité organizaci zavádění této vakcíny. Očekává se, že toto stanovisko bude znovu posouzeno koncem roku 2004 a, pokud to bude vhodné, bude revidováno podle doplňujících informací, které budou k dispozici o účinnosti IPV, důsledcích pro logistiku a dalším pokroku směrem k eradikaci polia. SZO povzbuzuje ke studiím již probíhajícího používání vakcíny a k projektům zabývajícím se zavádění vakcíny, aby se tyto otázky vyhodnocovaly. Riziko poliomyelitidy v polio-prostých oblastech Kromě rizika importu divokého polioviru existují ještě další dva problémy, které nabývají v polio-prostých oblastech na důležitosti: a) riziko dané pokračujícím používáním OPV a b) riziko spojené se zacházením s divokým poliovirem v laboratořích a v místech výroby IPV. Celosvětová iniciativa pro eradikaci polia postupně snižuje riziko importu divokého polioviru do polio-prostých oblastí tak, jak je dále omezován zeměpisný rozsah šíření viru. Rizika působená OPV zahrnují případy paralytické poliomyelitidy asociované s vakcínou (VAPP), vzplanutí cirkulace od vakcíny odvozeného polioviru (cvdpv) a dlouhodobé nosičství VDPVs nalezeného u imunodeficientních osob (ivdpv). Celosvětový výskyt VAPP je nyní odhadován na případů ročně odhad je založen na tom, že se očekává výskyt 2 4 případů VAPP na 1 milión narození za rok. První vzplanutí cvdpv bylo zaznamenáno v roce 2000, kdy na ostrově Hispaniola (tj. v v Dominikánské republice a na Haiti) ochrnulo 21 dětí. Druhé vzplanutí cvdpv se vyskytlo na Filipínách v roce 2001, kde došlo k paretickému onemocnění 3 dětí a třetí na Madagaskaru v roce 2002, kde se jednalo o 4 děti.

2 Retrospektivní analýzy vzorků rovněž prokázaly cvdpv cirkulaci v Egyptě mezi roky 1988 a 1993 (30 případů). Ačkoli se cvdpv vyskytuje mnohem vzácněji než VAPP, má potenciál působit závažná vzplanutí poliomyelitidy v nedostatečně očkovaných populacích. Konečně zde existuje možnost, že ivdpv reinfikuje obecnou populaci. Takoví nosiči jsou extrémně vzácní, dosud jich bylo zaznamenáno pouze 19, z nichž pouze o 2 je v současnosti známo, že nadále vylučují virus. Nebyl zdokumentován žádný sekundární přenos polioviru z těchto osob na kontakty. Při zacházení s divokým poliovirem vzniká trojí riziko paralytického polia: únik viru nedopatřením z místa výroby IPV, únik viru nedopatřením z laboratoře a úmyslné vypuštění viru. Zatímco tato rizika mohou být dlouhodobě minimalizována vysoce kvalitním uchováváním viru, je potřeba udělat ještě mnoho práce, aby se zlepšila bezpečnost, pokud jde o zacházení se zásobami divokého polioviru a jeho používání. (V posledních 10 letech byl zaznamenán pouze jediný případ úniku divokého viru z místa výroby.) Navzdory pokroku směrem k eradikaci polia a v omezení jeho šíření, zůstává nadále hrozba importu zpoza hranice i z velké vzdálenosti, a to vyžaduje nadále používat vakcíny proti poliu ve všech zemích. Mnoho zemí v polio-prostých oblastech, které používají OPV, reagovalo na měnící se riziko paralytické poliomyelitidy obnoveným zájmem o IPV. Většina průmyslových zemí již dospěla k rozhodnutí, že rizika paralytického polia daná dalším používáním OPV jsou větší, než ta, která jsou dána importem divokého viru, a že to je důvodem ke změně strategie pravidelného očkování. Ve všech případech to byl výskyt VAPP, což je hlavní nežádoucí účinek OPV, který byl posouzen jako nepřijatelně vysoký. Navíc je k dispozici bezpečná a účinná alternativní očkovací látka, IPV. Některé z těchto zemí proto pozměnily schéma pravidelného očkování tak, že obsahuje buď výlučně IPV nebo sekvenční schéma IPV/OPV. Ke konci roku 2002 používalo 22 států a území výlučně IPV a 8 států a území sekvenční schémata IPV/OPV, zatímco v roce 1988 používalo IPV pouze 5 států. Účinnost IPV IPV je klasickou inaktivovanou očkovací látkou, a tak vyžaduje k navození optimální imunitní odpovědi kromě základních dávek také přeočkování. Imunitní odpověď je ovlivněna počtem podaných dávek, intervalem mezi dávkami a hladinami preexistujících pasivně získaných protilátek proti polioviru (většinou získaných od matky), které mohou imunitní odpověď potlačit. Původní IPV byla hodnocena v terénních studiích v roce 1954 ve Spojených státech a tehdy byla stanovena % účinnost, pokud jde o prevenci paralytických projevů. V zemích s vysokými příjmy byla imunogenicita IPV ověřena velkým množstvím studií. Je-li IPV podávána podle níže uvedených schémat (viz Schémata podávání, složení přípravků a bezpečnost IPV), k sérokonverzi došlo téměř u 100 % dětí zařazených do studií a bylo dosahováno vysokých titrů protilátek. Významné je, že většina těchto studií byla provedena v zemích, které spoléhaly při prevenci poliomyelitidy výlučně na IPV (Finsko, Island, Nizozemí, Švédsko). Studie IPV prováděné v zemích, které spoléhají při prevenci poliomyelitidy výlučně na OPV, je mnohem obtížnější interpretovat, protože studované děti jsou sekundárně exponovány OPV. Velikost tohoto efektu OPV je variabilní a pravděpodobně koreluje s úrovní čistoty a hygienických opatření. Například ve Velké Británii 10 % dětí, které byly očkovány IPV ve 2 měsících věku, vylučovaly během jednoměsíčního období studie virus odvozený od OPV. Údaje z Itálie a Spojených států ukazují, že podstatný podíl neočkovaných dětí je sekundárně exponován kontakty s nedávno očkovanými dětmi.

3 V zemích se středními a nízkými příjmy je imunogenicita IPV popsána hůře, především proto, že tyto země spoléhají při prevenci poliomyelitidy na OPV. Pro tyto země je typická nižší úroveň čistoty a hygienických opatření, vyšší hustota obyvatelstva a vyšší míra kontaktů, což představuje ideální prostředí pro přenos viru odvozeného od OPV na děti očkované ve studii IPV. Ojedinělé vyhodnocení provedené v Senegalu před zahájením očkování OPV uvedlo 89 % účinnost (při 95 % intervalu spolehlivosti %), pokud jde o prevenci paralytických onemocnění. V oblasti, kde hodnocení probíhalo, byly dětem podány 2 dávky v intervalu 6 měsíců předtím, než v letech vzplanula poliomyelitida. Jestliže je IPV podáváno podle schématu SZO/EPI (v 6, 10 a 14 týdnech věku), sérokonverze se pohybuje od 67 % do 99 % proti typu 1, od 65 % do 99 % proti typu 2 a od 91 % do 100 % proti typu 3. Nejnižší míry sérokonverze byly udávány ve studii sponzorované SZO v Thajsku (67 % proti typu 1, 65 % proti typu 2 a 94 % proti typu 3). Tatáž studie předkládala také údaje z Gambie a Ománu, kde byly míry sérokonverze podstatně vyšší, ovšem v případě Ománu byly posíleny sekundárním přenosem OPV. Ačkoli se poliovirus replikuje jak v hltanu tak v dolní části střeva, význam slizniční imunity pro prevenci poliomyelitidy na každém z těchto míst závisí na prostředí. V průmyslových zemích se považuje za převažující způsob přenosu polioviru faryngální vylučování a přenos orálně-orální. V zemích s nízkými příjmy převažuje přenos fekálně-orální, především kvůli nikoli optimální čistotě a hygienickým opatřením. Slizniční imunita je nejčastěji hodnocena tak, že se měří snížení exkrece polioviru po podání vyvolávací dávky živé virové vakcíny. (Je možné měřit také sekreční IgA, ale je to technicky náročné.) Faryngální slizniční imunita navozená IPV se jeví jako srovnatelná s imunitou po OPV. IPV má však oproti OPV mnohem nižší dopad na replikaci a vylučování polioviru v dolní části střeva, měřeno odezvou na vyvolávací dávku viru. Eliminaci přenosu divokého polioviru za použití IPV ve státech severní Evropy pravděpodobně napomohla faryngální imunita a rovněž výrazně sezónní výskyt viru v těchto zemích. Schémata podávání, složení přípravků a bezpečnost IPV Schémata podávání IPV jsou v různých průmyslových zemích velmi rozdílná a pohybují se od 4 dávek ve Spojených státech až do 7 dávek ve Francii. Všechna schémata IPV v průmyslových zemích však zahrnují 2-3 dávky podané v prvním roce života a nejméně 1 boosterovací dávku 6 12 měsíců po poslední dávce prvotní série. Vybraná schémata podávání IPV v současných očkovacích programech zahrnují dávky ve 2, 4, měsících a 4-6 letech (Spojené státy); ve 2, 4, 6, měsících a 4-6 letech (Kanada); ve 2, 3, 4, měsících a 6, 11 a 16 letech (Francie); ve 3, 5, 12 měsících a 6 letech (Švédsko) a ve 3, 4, 5, 12 měsících a 4 a 9 letech (Nizozemí). K červnu 2003 žádná země se středními či nízkými příjmy neužívala výlučně IPV. Kvůli snížení výskytu VAPP se také používá sekvenční schéma, v němž po IPV následuje podávání OPV. V Maďarsku ani ve Spojených státech nebyly pozorovány žádné případy VAPP mezi dětmi, které dostaly první dávku IPV. Výhodou takového sekvenčního schématu je to, že optimalizuje míru sérokonverze a jsou dosahovány vyšší titry proti všem třem sérotypům poliovirů při podstatně nižších cenách, než při schématu používajícím pouze IPV; dále přináší výhody obou vakcín, pokud jde o látkovou a slizniční imunitu. Ze zemí s vysokými příjmy používají v současnosti sekvenční schéma Bermudy (2 dávky IPV následované 2 dávkami OPV) a Izrael (3 dávky IPV následované 3 dávkami OPV). Ze zemí a území se středními příjmy používají sekvenční schéma Americká Samoa, Bělorusko, Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy. Některé z nich používají jedinou dávku IPV ve 2 měsících věku následovanou nejméně 3 dávkami

4 OPV. Egypt přidává ke schématu pravidelného očkování ve vymezených a ve vybraných územích 1-2 dávky DTP-IPV. Antigenní místa inaktivovaných poliovirů obsažených v IPV inaktivuje konzervační látka thiomersal. Proto je většina kombinovaných IPV vakcín vyráběná v jednodávkové formě. K červnu 2003 byla IPV registrována a dostupná od 5 výrobců jako samostatná nebo jako kombinovaná vakcína: IPV/DTP, IPV/DTaP, IPV/DTP/Hib, IPV/DTaP/Hib, IPV/DTaP/HepB a IPV/DTaP/Hib/HepB. Žádný z těchto přípravků neprošel dosud prvním schválením (prequalified) SZO, což je nezbytnou podmínkou, aby mohl být nakupován Dětským fondem Spojených národů. IPV je jednou z nejbezpečnějších používaných vakcín. Když se IPV používá jako jednotlivá vakcína, v místě vpichu mohou být pozorovány následující nežádoucí reakce: erytém (0,5-1 %), zatvrdnutí (3-11 %) a bolestivost (14-29 %). Po podání PV nejsou známy žádné závažné systémové nežádoucí reakce. Jestliže je IPV podávána jako kombinovaná vakcína nebo simultánně s jinými očkovacími látkami, následné nežádoucí reakce jsou působeny ostatními simultánně podávanými vakcínami nebo ostatními vakcínami či antigeny obsaženými v kombinované IPV vakcíně. Obecné stanovisko SZO k novým očkovacím látkám Vakcíny pro široké použití by měly: splňovat požadavky na kvalitu v míře definované současným programovým prohlášením SZO o kvalitě očkovacích látek; být bezpečné a mít významný dopad na dané onemocnění v celé cílové populaci; pokud jsou určeny pro kojence a malé děti, být snadno začleněny do schémat a časového rozvrhu národních očkovacích programů pro děti; nenarušovat významně imunitní odpověď dalších vakcín podávaných simultánně; být připraveny tak, aby vyhovovaly běžným technickým omezením, například pokud jde o zmrazení a možnosti skladování; mít přiměřené ceny pro rozdílné trhy. Stanovisko SZO k IPV S postupujícím úsilím o celosvětovou eradikaci poliomyelitidy se v mnoha územích riziko paralytického onemocnění rychle mění. Ačkoli vakcinace očkovacími látkami obsahujícími polio bude pokračovat nejméně do té doby, než bude přenos polioviru celosvětově přerušen, řada polio-prostých zemí nyní usuzuje, že rizika paralytické poliomyelitidy v souvislosti s pokračujícím pravidelným očkováním OPV jsou větší, než rizika z importu divokého viru nebo ze zacházení s divokým virem v laboratořích. Na základě toho některé z těchto zemí začaly používat IPV, bezpečnou a účinnou alternativu pro pravidelné očkování, přičemž používají dva různé přístupy: 1) nahrazení OPV vakcínou IPV a 2) zavedení sekvenčního schématu IPV/OPV, v němž po 1-3 dávkách IPV následují 2-3 dávky OPV. Země, jež zvažují změny ve strategii, by měly provést pečlivé zhodnocení epidemiologických, finančních a organizačních důsledků dříve, než IPV zavedou. Minimálně by měl být ověřen případný výskyt nežádoucích reakcí spojených s OPV (např. VAPP). Za druhé by mělo existovat jasné pochopení toho, jak významné jsou v očích politických vůdců a veřejnosti nežádoucí reakce spojené s OPV a jaký to má případný dopad na přijetí jiných vakcín. Za třetí by měla být analyzována efektivnost nákladů na zavedení IPV s ohledem na případný rozsah

5 cen vakcíny. Za čtvrté by měla existovat schopnost trvale financovat IPV. Konečně by měly být prostudovány organizační důsledky zavádění IPV, a vzít přitom v úvahu, které antigeny nabízí stávající schéma pravidelného očkování, které kombinace antigenů již existují nebo jsou plánovány a ke kterým dalším rozhodnutím, týkajícím se strategie očkování, by mohlo dojít ve střednědobém výhledu. Existující, mezinárodně registrované IPV jednotlivě nebo v kombinacích s DTP, hepatitidou B a/nebo vakcínou proti Hib splňují některá, ale nikoli všechna obecná kritéria SZO pro zavádění nových očkovacích látek. Nejdůležitější je to, že IPV je sice bezpečná, ale není jasné, jakou ochranu by poskytovala při stávajícím schématu SZO/EPI proti šíření importovaných divokých poliovirů nebo pokud by se objevil poliovirus odvozený od vakcinálního. Dále, IPV je většinou obsažena v jednodávkových kombinovaných vakcínách, což představuje zvláštní nároky na funkci chladového řetězce a na skladování. Rovněž není jasné, zda může být začleněna do současného očkovacího schématu SZO/EPI. Konečně nebyla dosud stanovena cena za vakcínu vhodná pro rozvojové země. SZO uznává, že IPV může hrát významnou úlohu v období po certifikaci a povzbuzuje ke studiím již probíhajícího používání vakcíny a k pilotním projektům, které by poskytly lepší znalosti o charakteristikách vakcíny v rozmanitých územích. SZO má obzvlášť zájem na tom, aby tam, kde je příležitost zavést IPV, bylo toho plně využito pro studium sérokonverze, a aby byl zdokumentován dopad vakcíny na VAPP a cirkulaci polioviru odvozeného od OPV. Poté, co byly přezkoumány dostupné vědecké a pracovní údaje o IPV a také o úsilí o celosvětovou eradikaci polia, SZO doporučuje, aby IPV nebyla zaváděna ani samotná ani v sekvenčním schématu, pokud existuje některá z následujících situací: 1) v tropických, rozvojových zemích; 2) v zemích, které byly v nedávné minulosti nebo ještě jsou endemické pro polio anebo mají podstatné kontakty s takovými oblastmi; 3) v zemích používajících schéma pravidelného očkování SZO/EPI (tj. dávky podávané v 6, 10 a 14 týdnech; a 4) v zemích, kde proočkovanost pravidelným očkováním je < 90 % proočkovanosti 3 dávkami DTP. Mezi faktory, které toto doporučení podporují, patří pokračující intenzivní přenos divokých poliovirů v rozsáhlé populaci na dvou kontinentech a pokračující úvahy v mezinárodním měřítku o tom, zda by měla být OPV nebo jakákoli poliovakcína doporučena k pravidelnému očkování v období po certifikaci eradikace polia (tj. v postcertifikačním období ). Souhrnně lze říci, že mnohé země používajících OPV, zejména v podmínkách tropických rozvojových zemí, nemají v současnosti dostatečné údaje, aby mohly udělat plně informované rozhodnutí o dlouhodobé strategii zahrnující zavedení IPV v rámci pravidelného očkování. Vzhledem k postupujícímu úsilí o celosvětovou eradikaci poliomyelitidy a k přibývajícím vědeckým znalostem o riziku paralytického polia v období po certifikaci, bude stanovisko SZO k zavádění IPV v zemích používajících OPV pravidelně přezkoumáváno a pokud to bude vhodné, bude revidováno. Základem pro takové přezkoumávání je pro SZO spolupráce s partnerskými institucemi, výrobci poliovakcín a se zeměmi používajícími OPV, přičemž jsou studovány finanční, ekonomické a logistické důsledky zavádění této vakcíny, zvláště v podmínkách tropických rozvojových zemí. Nejdůležitější jsou ovšem probíhající a plánované studie k hodnocení míry sérokonverze IPV, je-li podávána podle současného schématu SZO/EPI, a k hodnocení dopadu, jaký by vakcína měla na omezení cirkulace divokého a od OPV odvozeného viru zvláště v podmínkách tropických rozvojových zemí. Podle toho, jak tato práce pokračuje, SZO očekává, že toto prohlášení bude znovu přezkoumáno koncem roku 2004.

Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem

Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem IX. HVD, 3.-5.10. 2013 Hradec Králové Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Česká vakcinologická společnost Hradec

Více

Weekly epidemiological record, Vol. 77, 2002, č. 27, s. 221-228) Volně přeložil a zkrátil MUDr. Vladimír Plesník

Weekly epidemiological record, Vol. 77, 2002, č. 27, s. 221-228) Volně přeložil a zkrátil MUDr. Vladimír Plesník 1 Studijní materiál důchodce č. 132 Srpen 2002 Eradikační programy spalniček a dětské obrny (WHO-UNICEF joint statement on strategies to reduce measles mortality worldwide) (Certification of poliomyelitis

Více

Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr.

Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr. Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr. Beneš Čestmír 23. Pečenkovy epidemiologické dny, 22. 24.9.29, Jihlava 1 B. pertussis

Více

Očkování dětí v ČR- aktuální situace. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Očkování dětí v ČR- aktuální situace. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Očkování dětí v ČR- aktuální situace MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Povinná očkování 0-5 let Očkování Zavedení Aktuální situace 2016 DTPa-IPV- HepB-Hib 2007 3+1 x 2+1, Infanrix Hexa, Hexacima Individuální

Více

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Očkovací kalendář Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. Kalendář

Více

Poliomyelitida, epidemiologická situace

Poliomyelitida, epidemiologická situace Poliomyelitida, epidemiologická situace a očkovo kování J.Částkov stková,, R.Králov lová Státní zdravotní ústav Praha 2008 Poliomyelitida Infekční agens: : polioviry = enteroviry: typy - 1,2,3 - bez zkřížen

Více

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL???

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? MUDr. Igor Karen praktický lékař Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Aneb jaká očkování můžeme realizovat v ordinacích VPL jak v tuzemsku,

Více

Očkování dětí MUDr.Hana Cabrnochová OSPDL ČLS JEP

Očkování dětí MUDr.Hana Cabrnochová OSPDL ČLS JEP Očkování dětí 2011 MUDr.Hana Cabrnochová OSPDL ČLS JEP 1 Typy očkování Legislativně vázaná (povinná) pravidelné (dle očkovacího kalendáře) zvláštní (pro rizikové skupiny) mimořádné (za mimořádné situace)

Více

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové epidemiologicky nejzávažnější typ mezi virovými hepatitidami případy 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1982-2014 r.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

VÝBOR PRO VETERINÁRNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY POKYN: POŽADAVKY NA SOUBĚŽNOU APLIKACI IMUNOLOGICKÝCH VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

VÝBOR PRO VETERINÁRNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY POKYN: POŽADAVKY NA SOUBĚŽNOU APLIKACI IMUNOLOGICKÝCH VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VÝBOR PRO VETERINÁRNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY POKYN: POŽADAVKY NA SOUBĚŽNOU APLIKACI IMUNOLOGICKÝCH VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ SCHVÁLENO IMUNOLOGICKOU PRACOVNÍ SKUPINOU 13. 5. 2002 PŘIJATO VÝBOREM PRO PŘEDÁNÍ

Více

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Očkování v těhotenství T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Obecná pravidla 1) K očkování těhotné ženy je třeba přistupovat individuálně. 2) Vždy je třeba zvážit

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5

Více

Pertuse a vakcinační strategie v ČR MUDr. Kateřina Fabiánová MUDr. Čestmír Beneš

Pertuse a vakcinační strategie v ČR MUDr. Kateřina Fabiánová MUDr. Čestmír Beneš Pertuse a vakcinační strategie v ČR MUDr. Kateřina Fabiánová MUDr. Čestmír Beneš Státní zdravotní ústav, Praha Mezikrajový seminář, Pec pod Sněžkou, 1.-3. června 21 1 Vývoj očkování proti pertusi v ČR

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls158765/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě

Více

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob Prevence klíš íšťové meningoencefalitidy u starší ších osob Eva Jílková, Iva Stiborová, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České

Více

Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011

Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011 The incidence of vaccine-preventable

Více

Univerzita Obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov. dny

Univerzita Obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov. dny OČKOVACÍ KALENDÁŘE E ZEMÍ EU M. Špliňo, R. Prymula, R. Chlíbek Univerzita Obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové 19. 21. 10. 2006 II. Hradecké vakcinologické dny 1 VAKCINACE ZEMÍ EU

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn.sukls44489/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná) Přečtěte si pozorně celou

Více

Smyšlený název Obsah léčivých látek Léková forma Živočišné druhy. Držitel rozhodnutí o registraci. Členský stát EU/EHP

Smyšlený název Obsah léčivých látek Léková forma Živočišné druhy. Držitel rozhodnutí o registraci. Členský stát EU/EHP Příloha I Seznam názvů, lékových forem, obsahů léčivých látek veterinárního léčivého přípravku, živočišných druhů a držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech 1/10 Členský stát EU/EHP Držitel

Více

NEREGISTROVANÝ PŘÍPRAVEK použití povoleno v rámci specifického léčebného programu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NEREGISTROVANÝ PŘÍPRAVEK použití povoleno v rámci specifického léčebného programu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ADACEL POLIO, injekční suspenze v předplněné stříkačce Vakcína (adsorbovaná) proti diftérii (snížený obsah antigenu), tetanu, pertusi (acelulární komponenta)

Více

IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná)

IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná) Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls205477/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná)

Více

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí?

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Fabiánová Kateřina Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav, Praha X. Hradecké Vakcinologické dny 2. 4.10.2014,

Více

MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zhodnocení rizika pro populaci ČR Způsob přenosu nákazy Riziko jednotlivých infekcí Riziko pro zdravotnická zařízení AKTUÁLNÍ SITUACE POBYT CIZINCŮ

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

ková Jan Smetana,, Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové

ková Jan Smetana,, Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové Očkování proti tetanu Jan Smetana,, Roman Chlíbek Vanda Boštíkov ková Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové V. Hradecké vakcinologické dny, 1. 3. 10.2009 Tetanus - epidemiologie Clostridium

Více

Novinky v očkování proti chřipce v roce 2010

Novinky v očkování proti chřipce v roce 2010 Novinky v očkování proti chřipce v roce 2010 Jan Kynčl, Martina Havlíčková, Jitka Částková Státní zdravotní ústav Praha Chřipka Podle analýz ECDC, v zemích EU každý rok: 25 až 50 milionů osob dostane chřipku

Více

Novinky v očkování dětí 2010. MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010

Novinky v očkování dětí 2010. MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010 Novinky v očkování dětí 2010 MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010 1 Očkovací kalendář 2006 Age 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7-8 m 9 m 10-11 m 12 m DTPw DTPw DTPw Year 0 BCG Hep B Hib HepB Hib HepB

Více

INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM. Administrative estimate of vaccination coverage in the Czech Republic by December 31, 2010

INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM. Administrative estimate of vaccination coverage in the Czech Republic by December 31, 2010 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Administrativní kontrola proočkovanosti

Více

Aktuality v očkování 2015

Aktuality v očkování 2015 Aktuality v očkování 2015 XI. Hradecké vakcinologické dny 2015 1.- 3.10. 2015 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Katedra PLDD IPVZ Praha Aktuální témata roku 2015 Odmítání

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 K(2011)10129 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.1.2012 kterým se zamítá stanovení léčivého přípravku Tecovirimat jako léčivého přípravku pro

Více

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP PLDD Vývoj očkování před rokem 1945 Očkování proti neštovicím

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Jan Smetana Roman Chlíbek Vanda Boštíková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové IX. Hradecké vakcinologickédny, 4. - 5. 10. 2013 2 Výskyt

Více

SPALNIČKY poučení z krizového vývoje Eva Jílková, Ivana Stiborová Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

SPALNIČKY poučení z krizového vývoje Eva Jílková, Ivana Stiborová Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem SPALNIČKY poučení z krizového vývoje Eva Jílková, Ivana Stiborová Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Mezikrajské setkání epidemiologů 2017 Pardubice SPALNIČKY poučení z krizového vývoje MSK 18.

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Cestování s dětmi do zahraničí

Cestování s dětmi do zahraničí Cestování s dětmi do zahraničí (doporučená očkování a vztah k pravidelnému očkovacímu kalendáři) Pavel Kosina, Věra Pellantová, Jana Krausová, Šárka Rumlarová Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN v Hradci

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?)

Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?) 1 Studijní materiál speciál č. 20 Červenec 2006 prázdninové čtení Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?) Isao Arita, Miyuki Nakane, Frank Fenner SCIENCE, Vol. 312,

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Canigen Puppy 2b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Složení v dávce 1 ml Léčivá látka: Parvovirus enteritidis canis attenuatum

Více

SANCO/1468/200 Datum poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009

SANCO/1468/200 Datum poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009 SANCO/1468/200 poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Seznam členských států, poţadujících přechodné podmínky stanovené v článku 9a nařízení Komise č. 1266/2007 z 26 října 2007,

Více

Očkování proti HPV historie a současnost MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Očkování proti HPV historie a současnost MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Očkování proti HPV historie a současnost MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Přístup k očkování proti HPV v ČR od roku 2006 Pracovní skupina pro očkování proti lidským papillomavirům ČLS JEP 12. prosince 2006

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls59573/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls59573/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls59573/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti tetanu (adsorbovaná)

Více

Neurologické komplikace po očkování

Neurologické komplikace po očkování očkování MUDr.Josef Trmal Ph.D. KHS Ústí n/l 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice očkování Neurologické komplikace (NK) po očkování nejsou časté, ale klinicky jsou nejzávažnější. Reakce po

Více

Řešení nestandardních situací Zlata Jirsenská Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno LF MU

Řešení nestandardních situací Zlata Jirsenská Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno LF MU Řešení nestandardních situací Zlata Jirsenská Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno LF MU Nestandardní situace Přistupovat individuálně Snažit se dodržovat obecná pravidla vakcinace Riziko selhání

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem

439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem 439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 k provedení 45, 46 odst. 1, 2 a 6 a 47 odst.

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar, injekční suspenze Pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 0,5 ml dávka obsahuje: Pneumococcale

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

Provakcinační politika

Provakcinační politika Provakcinační politika MUDr. Jana Prattingerová MUDr. Vladimír Valenta, PhD Seminář Problematika očkování Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 3.3.2015 70. léta dvacátého století Díky antibiotikům a očkovacím

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC v a c c i n e s f o r p i g s Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii pro klasickou intramuskulární nebo bezjehelnou intradermální

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls223527/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VACTETA 40 mezinárodních jednotek/0,5ml injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

Vysoký výskyt zarděnek v Polsku, , epidemiologická situace a možné intervence

Vysoký výskyt zarděnek v Polsku, , epidemiologická situace a možné intervence Vysoký výskyt zarděnek v Polsku, 2005 2008, epidemiologická situace a možné intervence Hana Orlíková L.Zimmeman, N.Buddha, P.Stefanoff, J.Rogalska, M.P.Czarkowski, A. Zieliński M. Haponiuk, A. Kosek, E.

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. PROČ SE NEDAŘÍ ZVÝŠIT PROOČKOVANOST PROTI CHŘIPCE V ČESKÉ REPUBLICE? Přijde někdy významná pandemie? Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové Subkatedra tropické

Více

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR X. Hradecké Vakcinologické dny 3. října 2014 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Aktuální témata roku 2014 Dosažení vysoké proočkovanosti

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Studijní materiál důchodce č. 104 Listopad 2001

Studijní materiál důchodce č. 104 Listopad 2001 1 Studijní materiál důchodce č. 104 Listopad 2001 Nežádoucí reakce po očkování proti VH-A a VH-B Supplementary information on vaccine safety. Part 2: Background rates of adverse events following immunization

Více

Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse.

Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse. Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse. MUDr. Kateřina Fabiánová SZÚ, Praha Xl. Hradecké vakcinologické dny, 1.-3.10.2015 Kdo je pertusi nejvíce ohrožen? Malé

Více

CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ

CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ Na naší polokouli chřipka zpravidla koně nezabíjí: zabíjí události. Rychlost šíření a síla chřipkové vlny závisí na: množství nenavakcinovaných koní frekvenci přesunů

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

předpisech Rudolf Kaiser

předpisech Rudolf Kaiser K návrhu požární odolnosti v národních předpisech p 10.2.2010 Rudolf Kaiser Obsah prezentace Úvod do legislativy - požární bezpečnosti staveb První část t prokazování shody v požár. bezpeč. č řešeníš í

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tetanol pur Injekční suspenze, adsorbovaná vakcína proti tetanu, bez konzervačních prosředků 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5

Více

Studijní materiál speciál č. 71 Březen 2009

Studijní materiál speciál č. 71 Březen 2009 1 Studijní materiál speciál č. 71 Březen 2009 Závěry a doporučení z porady expertů pro strategii imunizace v listopadu 2008 (Meeting of the immunization Strategic Advisory Group of Experts, November 2008

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY VY_32_INOVACE_07_2_13_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls265484/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AVAXIM 160 U, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná, adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

VYŠETŘENÍ LIDSKÉHO SÉRA JAKO NÁSTROJ KE SLEDOVÁNÍ EXPOZICE KRYPTOSPORIDIÍ VE VZTAHU K PITNÉ VODĚ

VYŠETŘENÍ LIDSKÉHO SÉRA JAKO NÁSTROJ KE SLEDOVÁNÍ EXPOZICE KRYPTOSPORIDIÍ VE VZTAHU K PITNÉ VODĚ VYŠETŘENÍ LIDSKÉHO SÉRA JAKO NÁSTROJ KE SLEDOVÁNÍ EXPOZICE KRYPTOSPORIDIÍ VE VZTAHU K PITNÉ VODĚ F. Kožíšek, P. Pumann, L. Čeřovská, G. Craun, F. Frost, T. Kunde Konference Aktuální otázky vodárenské biologie

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Milan Trojánek Klinika infekčních nemocí 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Více

Nové aspekty očkování v ordinaci PLDD VIII.Hradecké vakcinologické dny 5.10.2012

Nové aspekty očkování v ordinaci PLDD VIII.Hradecké vakcinologické dny 5.10.2012 Nové aspekty očkování v ordinaci PLDD VIII.Hradecké vakcinologické dny 5.10.2012 MUDr.Hana Cabrnochová Nové aspekty očkování Legislativa: vymahatelnost povinného očkování, zákon o zdravotních službách,

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 2. 2010 2008/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 Návrh stanoviska Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) k návrhu nařízení Evropského

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte.

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte. ROTAVIRUS ROTAVIRUS Nyní mimořádný příspěvek VZP až domimořádný výše 1500 Kč. Nyní příspěvek VZP až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. Je rozšířený, nakažlivý Přečtěte si o

Více

Epidemiologická situace u zadržených migrantů a zdravotní rizika zavlečení infekčního onemocnění

Epidemiologická situace u zadržených migrantů a zdravotní rizika zavlečení infekčního onemocnění Epidemiologická situace u zadržených migrantů a zdravotní rizika zavlečení infekčního onemocnění CHLÍBEK R., SMETANA J., ŠOŠOVIČKOVÁ R., ŠPLIŇO M. K A T E D R A E P I D E M I O L O G I E F A K U L T A

Více

537 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2006 o očkování proti infekčním nemocem

537 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2006 o očkování proti infekčním nemocem 537 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2006 o očkování proti infekčním nemocem Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Imunizace žen fertilního věku

Imunizace žen fertilního věku Studijní materiál důchodce č.65 Leden 2001 Imunizace žen fertilního věku Podle seriálu článků na uvedené téma v časopise Gynäkologe, Vol.33, 2000, č.8, zpracoval a podstatně zkrátil MUDr. Vladimír Plesník.

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více