OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT: Liberec LIBEREC BEZEN 2008 Za poizovatele: Jaroslav Urban (SU) Ing.Lubor Franc (UK) poizovatel:magistrát msta Liberec,Odbor Stavební úad, oddlení územního plánování

2 Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY poizovatel:magistrát msta Liberec,Odbor Stavební úad, oddlení územního plánování

3 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Výroková ást OPATENÍ OBECNÉ POVAHY ZMNA.40 ÚZEMNÍHO PLÁNU MSTA LIBEREC Zastupitelstvo msta Liberec, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ( dále jen stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a následujících zákona.500/2004 Sb., správní ád, 13 a pílohy.7 vyhlášky.500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovcí dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona, v y d á v á tuto zmnu. 40 územního plánu msta Liberec, schváleného usnesením Zastupitelstva msta Liberec. 94/02 dne , jehož závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec. 2 /2002, a zmnného 3. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.27/04 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2004 a dále zmnného 4. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.28/04 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.2/2004 a dále zmnného 5., 6., 7a. a 10. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 91/05 a 92/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2005 a dále zmnnného 2. a 15. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 124/05 a 125/05 dne a dále zmnného 7c. a 17. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenými usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 180/05 a 183/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.4/2005 a dále zmnného 7b. a 13. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstvem msta Liberec. 217/05 a 218/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.5/2005 a dále zmnného 14a. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.240/05 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.10/2005 a dále zmnnného 23. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.54/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2006 a dále zmnného 16. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.75/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.2/2006 a dále zmnného 11. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.92/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.3/2006 a dále zmnného 19. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.134/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.4/2006 a dále zmnného 26. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.215/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.5/2006 a dále zmnného 18a. a 18b. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec.237/06 a 238/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.6/2006 a dále upraveného 27. zmnou územního plánu msta Liberec, vydanou opatením obecné povahy Zastupitelstvem msta Liberec na základ usnesení.12/07 ze dne a dále upraveného 34. zmnou územního plánu msta Liberec, vydanou opatením obecné povahy Zastupitelstvem msta Liberec na základ usnesení.190/07 ze dne : závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se mní takto: 1. Nov se vymezují tyto funkní plochy: a) Obchodn prmyslové plochy (OPP), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/1a, Statutární msto Liberec

4 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Výroková ást OPATENÍ OBECNÉ POVAHY b) Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/1b. c) Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/2. 2. Funkní plochy oznaené 40/1a a 40/1b,vymezené v odstavci 1, se zaazují do území zastavitelného, plocha oznaená 40/2 do území nezastavitelného. 3. Souástí tohoto opatení obecné povahy je dokumentace 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovaná autorizovaným architektem Ing.arch.Jiím Plašilem z (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást obsahu. Dokumentaci tvoí úvodní list,3 strany textové ásti a 1 list grafické ásti výez Hlavního výkresu (hlavní výkres*) 1x M 1: Statutární msto Liberec

5 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny

6 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Akce: ást dokumentace: Fáze: Poizovatel: Objednatel Územní plán msta Liberec 40.Zmna (v textu 40.Zmna ) OBSAH 40.Zmny Návrh dokumentace Magistrát msta Liberec Stavební úad Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Statutární msto Liberec Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Zhotovitel: Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 íslo zakázky zhotovitele: 013/2007 íslo zakázky objednatele: Datum zpracování: AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovdný projektant Demografie Obanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zaízení Vodní hospodáství Energetika, informaní systémy Pírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostedí, nakládání s odpady Ochrana pírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zele, ÚSES Limity využití území Civilní ochrana Terénní przkumy Fotodokumentace Grafické práce Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký RNDr. Václav Poštolka Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Kenek Ing. Petr Koínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldich Lubojacký Mgr. Pavel Kuírek Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Ing. Oldich Lubojacký Ing. Jaroslav Štainbruch Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký Romana Svobodová

7 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI Kapitola Strana Identifikaní údaje 1 Vymezení obsahu dokumentace (dle píl.7 vyhlášky 500/2006 Sb.) 2 A Vymezení zastavného území neuplatuje se B Koncepce rozvoje území msta neuplatuje se C Urbanistická koncepce 3 C1 Návrh celkového plošného a prostorového uspoádání území neuplatuje se C2 Vymezení zastavitelných ploch 3 C3 Vymezení ploch pestavby neuplatuje se C4 Vymezení nezastavitelných ploch systému sídelní zelen 3 D Koncepce veejné infrastruktury neuplatuje se E Koncepce uspoádání krajiny neuplatuje se F Stanovení podmínek pro využití ploch neuplatuje se G Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkm a stavbám neuplatuje se vyvlastnit H Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit pedkupní právo neuplatuje se I Vymezení ploch a koridor územních rezerv neuplatuje se J Vymezení ploch a koridor k provení RP, územní studií neuplatuje se K Údaje o potu list a výkres územního plánu 3 Pozn.: Jedná se pouze o dílí zmnu územního plánu. Proto dokumentace zmny obsahuje pouze ást vyhláškou definovaných údaj, vztahujících se k mnným skutenostem. Ostatní údaje, které se v rámci ešení zmny neuplatnily, dokumentace neobsahuje (z dvodu její požadované pehlednosti a jednoznanosti). OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI íslo Název výkresu Mítko 1a Hlavní výkres (Hlavní výkres*) 1 : Pozn.: * název dle platného ÚPML

8 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny C C2 URBANISTICKÁ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Zastavitelné plochy vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec se 40.Zmnou zmenšují o ást lokality 17/1 Obchodn prmyslové plochy zóny Ržodol I Sever vymezenou pro navrženou lokalitu zmny.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR). Zastavitelné plochy vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec se 40.Zmnou rozšiují o ást navržené lokality zmny.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), pesahující plochy zahrádek a chatových osad vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec, které lokalita.40/1 nahrazuje. Oznaení dle Pvodní využití navrhované v ÚPML 40.Zmny 40/1a Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh Plochy ostatní mstské zelen stav 40/1b Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh Plochy ostatní mstské zelen stav Plochy komunikací ostatních stav Nové využití navrho-vané v 40.Zmn Obchodn prmyslové plochy (OPP) návrh Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) návrh Katastrální území Ržodol I Ržodol I C4 VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Systém sídelní zelen se 40.Zmnou dopluje plochou lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR). Oznaení dle Pvodní využití navrhované v ÚPML Nové využití navrhované Katastrální území 40.Zmny v 40.Zmn 40/2 Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav Plochy urbanizované zelen Ržodol I - ást lokality.17/1 zele rekreaní - návrh Nezastavitelné plochy vymezené v závazné ásti územního plánu msta Liberec se celkov 40.Zmnou zvtšují o plochu navržené lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) poníženou o plochu ásti lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) nov vymezené na nezastavitelných plochách. V textové ásti územního plánu msta Liberec regulativech funkního a prostorového uspoádání území se v lánku Plochy pracovních aktivit (VD) 3.odstavci dopluje: Podmínky úinnosti urí svým stanoviskem píslušný dotený správní úad ochrany životního prostedí. a v lánku Plochy smíšené ostatní (SS) se dopluje 3.odstavec: Od ploch bydlení budou plochy smíšené ostatní oddleny úinným pásem ochranné zelen. Podmínky úinnosti urí svým stanoviskem píslušný dotený správní úad ochrany životního prostedí. K ÚDAJE O POTU LIST A VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást 40. zmny územního plánu msta Liberec obsahuje 3 strany textu. Grafická ást 40. zmny územního plánu msta Liberec obsahuje 1 výkres formátu A4. V Liberci dne Ing.arch. Jií Plašil

9 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec HLAVNÍ VÝKRES

10 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Statutární msto Liberec O d v o d n n í Odvodnní opatení obecné povahy, kterým se vydává zmna. 40 územního plánu msta Liberec, obsahuje vlastní odvodnní a nedílnou pílohu - dokumentaci 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovanou autorizovaným architektem Ing.arch. Jiím Plašilem z (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást odvodnní. A. Vlastní odvodnní: 1. Zmna. 40, územního plánu msta Liberec (dále jen ÚPML), byla schválena usnesením Zastupitelstva msta Liberec. 45/07 dne Ve smyslu tohoto usnesení byl v souladu se stavebním zákonem zahájen proces poízení zmny územního plánu.genereln je uren pro spolupráci v procesu poizování ÚPML a jeho zmn zastupitel - námstek primátora Ing.Ivo Palouš, a to z titulu své funkce námstka primátora pro rozvoj a územní plánování. Ve spolupráci s jemu podízeným odborným pracovištm odborem strategie a územní koncepce, byl vypracován a zákonným zpsobem projednán návrh zadání zmny. 40 ÚPML. Dne , na 9. zasedání zastupitelstva msta Liberec, bylo zadání zmny. 40 ÚPML schváleno usnesením.159/07 a na jeho základ byl autorizovaným projektantem zpracován návrh zmny.40 ÚPML. Dne se konalo spolené jednání o návrhu zmny. 40 ÚPML. Z doruených stanovisek dotených orgán nevyplynula poteba na provedení úprav v návrhu zmny územního plánu. Dne byla pedložena dokumentace návrhu zmny.40 ÚPML, vetn návrhu opatení obecné povahy zpracovaného poizovatelem, Krajskému úadu Libereckého kraje, k posouzení podle 51 stavebního zákona. Dne se konalo veejné projednání zmny.40 ÚPML ve form opatení obecné povahy. Na jednání se nedostavili žádní zástupci dotených orgán, sousedních obcí ani veejnosti, tudíž nebyly vzneseny žádné námitky ani pipomínky. 2. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s územn plánovací dokumentací Libereckého kraje a Politikou územního rozvoje R. Zmna v ešené ploše navržených lokalit 40/1a, 40/1b a 40/2 nemá podstatné úinky pesahující hranici ešeného území platného ÚP. 3. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavného území. Zmna. 40 ÚPML umožuje realizovat pedpokládanou výstavbu pi souasném zajištní vyvážených vztah v území a s pozitivním dopadem ( navýšení ) na celkovou výmru nezastavných ploch. 4. Zmna.40 ÚPML je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis. V rámci pezkumu podklad a dokumentací zmny nebyl poizovatelem zmny schledán žádný rozpor se stavebním zákonem. Dokumentace zmny. 40 ÚPML obsahuje všechny pedepsané a požadované souásti a údaje, vetn komplexního zdvodnní pijatého ešení. 5. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s požadavky zvláštních právních pedpis a je v souladu se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis. 6. Navržená zmna splnila požadavky schváleného zadání v plném rozsahu. 7. Pedpokládanými dsledky pi plánovaném využití ploch, je pimená intenzita výstavby umožující hospodáský rozvoj msta pi souasném rozvoji sociálních vztah pomocí adekvátního využití ploch rekreaní zelen a pi absenci doložitelných podstatných negativních vliv na životní prostedí. Z pedpokládaných dsledk na udržitelný rozvoj území byl poizovatelem vyhodnocen píznivý vliv zmny. 40 ÚPML na rovnovážnost vztah v území a tím i na udržitelný rozvoj území msta Liberec. 8. V zadání nebylo požadováno vyhodnocení vliv na životní prostedí ani vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území ve smyslu zvláštního pedpisu, stavebního zákona a jeho provádcích vyhlášek.

11 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY 9. Vyhodnocení úelného využití zastavných ploch a poteby vymezení zastavitelných ploch je obsaženo v kapitole C, lánku C1 dokumentace v píloze tohoto odvodnní. 10. O námitkách nebylo rozhodováno 11. Pipomínky nebyly uplatnny. B. píloha odvodnní: Nedílnou pílohu tohoto odvodnní tvoí dokumentace 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovaná autorizovaným architektem Ing.arch. Jiím Plašilem, KA 01603, ke dni (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást odvodnní. Dokumentaci tvoí úvodní list,12 stran textové ásti a 3 listy grafické ásti výez Koordinaního výkresu (hlavní výkres*) 1x M 1: x A4 legenda výez Výkresu pedpokládaných zábor ZPF (vyhodnocení záboru ZPF*) 1x M 1: Pouení: Proti zmn. 40 územního plánu msta Liberec, vydané formou opatení obecné povahy nelze podat opravný prostedek ( 173 odst. 2 správního ádu ) Ing.Jií Kittner primátor msta Liberec Ing.Ivo Palouš námstek primátora Statutární msto Liberec

12 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40

13 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Akce: ást dokumentace: Fáze: Poizovatel: Objednatel Územní plán msta Liberec 40.Zmna (v textu 40.Zmna ) ODVODNNÍ 40.Zmny návrh dokumentace Magistrát msta Liberec Stavební úad Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Statutární msto Liberec Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Zhotovitel: Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 íslo zakázky zhotovitele: 013/2007 íslo zakázky objednatele: Datum zpracování: AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovdný projektant Demografie Obanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zaízení Vodní hospodáství Energetika, informaní systémy Pírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostedí, nakládání s odpady Ochrana pírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zele, ÚSES Limity využití území Civilní ochrana Terénní przkumy Fotodokumentace Grafické práce Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký RNDr. Václav Poštolka Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Kenek Ing. Petr Koínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldich Lubojacký Mgr. Pavel Kuírek Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Ing. Oldich Lubojacký Ing. Jaroslav Štainbruch Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký Romana Svobodová

14 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI Kapitola Strana A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah 3 A1 Vyhodnocení širších vztah 3 A2 Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou krajem 3 B Údaje o splnní zadání 3 B1 Údaje o Zadání 3 B2 Údaje o splnní Zadání 3 C Komplexní zdvodnní pijatého ešení 4 C1 Vyhodnocení úelného využití zastavného území a poteby vymezení zastavitelných ploch C2 Vyhodnocení souladu zmny koncepce rozvoje území msta s cíli územního 5 plánování a s požadavky na ochranu hodnot v území C3 Odvodnní pijatého ešení urbanistické koncepce 6 C4 Odvodnní koncepce veejné infrastruktury 6 C5 Odvodnní koncepce uspoádání krajiny 7 C6 Odvodnní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem 7 využití C7 Odvodnní vymezení VPS a VPO 7 C8 Odvodnní vymezení ploch a koridor k provení RP a územní studií 7 D Informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území 8 E Vyhodnocení dsledk ešení na ZPF a PUPFL 10 F Údaje o potu list a výkres odvodnní ÚP 12 Pozn.: Zpracovaná dokumentace byla vytvoena za prbžné souinnosti s poizovatelem zmny a obsahuje informace poizovatelem ovené. OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI íslo Název výkresu Mítko 1a Koordinaní výkres (Hlavní výkres*) 1 : Výkres pedpokládaných zábor pdního fondu (Vyhodnocení záboru ZPF*) 1 : Pozn.: *název dle platného ÚPML 40.Zmna = 40.Zmna územního plánu msta Liberec ÚPML = územní plán msta Liberec 4

15 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 A A1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAH 40.Zmna v navržených lokalitách 40/1 a 40/2 neeší aktivity pesahující hranici ešeného území platného ÚPML. A2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM Žádné požadavky z ÚPD vydané Libereckým krajem pro ešené území 40.Zmny nevyplývají. 40.Zmna je v souladu s koncepcemi této dokumentace v aktuálním stavu. 40.Zmna je v souladu s požadavky a prioritami Politiky územního rozvoje R. Liberec je zalenn do rozvojové oblasti OB7 Liberec. Zvláštní požadavky na 40.Zmnu z pohledu PÚR R nevyplývají. Pedmt 40.Zmny je v souladu s rozvojovými cíly platného Strategického plánu rozvoje msta Liberec a s úkolem pro ústední orgány pro rozvojovou oblast OB7 PÚR podpora podnikatelských aktivit. B B1 ÚDAJE O SPLNNÍ ZADÁNÍ ÚDAJE O ZADÁNÍ Podkladem pro zpracování návrhu 40.Zmny je Zadání 40.Zmny schválené Zastupitelstvem msta Liberec na jeho zasedání dne usnesením.159/07. B2 ÚDAJE O SPLNNÍ ZADÁNÍ Zadání 40.Zmny je splnno návrhem zmny funkního využití ploch nezastavného resp. zastavitelného území platného ÚPML v lokalit.40/1 a zmny funkního využití ploch (souasn) zastavného území platného ÚPML v lokalit.40/2. Promítnutí dsledk 40.Zmny do smrné ásti platného ÚPML nebylo podle pokynu poizovatele v rámci 40.Zmny ešeno (vyjma ZPF). V souasnosti probíhá píprava na zpracování ÚAP, v jejichž rámci bude nov proveno i ešené území. 40.Zmna není v rozporu s hlavní strategií rozvoje msta a proto Statutární msto Liberec zmnu smrné ásti nepožaduje. Stanoviska k Zadání 40.Zmny jsou v návrhu 40.Zmny zohlednna. PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT íslo lokality dle 40.Zmny 40/1a Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, plochy ostatní mstské zelen stav Nové využití navržené v 40.Zmn Obchodn prmyslové plochy (OPP) - návrh Doporuená kapacita 5000m 2 CUP Dopravní pístupnost z již realizovaného sjezdu na komunikaci Nové Ostašovské s povoleným pouze pravým odboením bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít shodn s plochami pvodního funkního využití obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavitelném území a nezastavitelných ploch v nezastavném území, rozšiuje rozsah zastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec

16 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 íslo lokality dle 40.Zmny 40/1b Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, plochy ostatní mstské zelen stav, plochy komunikací ostatních stav Nové využití navržené v 40.Zmn Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) návrh Doporuená kapacita 15000m 2 CUP Dopravní pístupnost ze stávající okružní kižovatky na Nové Ostašovské bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít shodn s plochami pvodního funkního využití obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavitelném území a nezastavitelných ploch v nezastavném území, rozšiuje rozsah zastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec íslo lokality dle 40.Zmny 40/2 Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav ást lokality.17/1 Nové využití navržené v 40.Zmn Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) - návrh Doporuená kapacita - Dopravní pístupnost nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavném území, zmenšuje rozsah zastavitelných ploch oznaených Obchodn prmyslová zóna Ržodol I - Sever na úkor nezastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec C C1 KOMPLEXNÍ ZDVODNNÍ PIJATÉHO EŠENÍ VYHODNOCENÍ ÚELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVNÉHO ÚZEMÍ A POTEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Pedmtem ešení 40.Zmny je prostor v okolí Obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever, která byla na základ vydaného územního rozhodnutí zaazena do platného ÚPML jako Plochy prmyslové výroby (VP) stav a následn 17.Zmnou zaazena do nové funkní kategorie Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav. V prbhu pípravných prací na probíhající realizaci jednotlivých komplex staveb v této zón bylo zjištno, že ást této vymezené zastavitelné plochy je v dsledku geologických pomr (plochy rekultivované skládky) fakticky nezastavitelná a byla tudíž z této plochy vyjmuta jako lokalita 40.Zmny.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) návrh. Ztráta výmry zastavitelných ploch, na které byla dimenzována inženýrská infrastruktura, je následn kompenzována návrhem lokalit 40.Zmny.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) návrh a.40/1b - Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), umístných podél pístupové komunikace Nová Ostašovská na úkor Ploch ostatní mstské zelen stav, Ploch ostatních komunikací stav a Ploch zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, jejichž umístní v dané lokalit se ukazuje jako rekrean neatraktivní. Plochy obchodn prmyslové zde vhodn využijí existující a budované technické a dopravní infrastruktury a umožní jemnjší pechod urbanistického mítka z kapacitních ploch stávající obchodn prmyslové zóny k plochám bydlení istého pes drobnjší podnikatelské plochy umístné na tvarov lenitých pozemcích podél kapacitní komunikace a navazující na souasné i navrhované (pestavby) využití pilehlých ploch. 40.Zmnou navrhované zastavitelné plochy (lokalita.40/1) se zmnou funkního využití jsou situovány ásten na zastavitelné plochy v zastavitelném území a ásten na nezastavné plochy vn (souasn) zastavného území msta, ímž rozšiují zastavitelné území platného ÚPML. 40.Zmnou navrhované nezastavitelné plochy (lokalita.40/2) se zmnou funkního využití jsou situovány na zastavitelné plochy uvnit (souasn) zastavného území msta, ímž rozšiují nezastavitelné území platného ÚPML. 40.Zmna jako celek nevyžaduje rozšíení zastavitelných ploch.

17 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 C2 VYHODNOCENÍ SOULADU 40.ZMNY S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ C2.1 VYHODNOCENÍ SOULADU 40.ZMNY S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 40.Zmna vytváí pedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spoívá ve vyváženém vztahu podmínek pro píznivé životní prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost spoleenství obyvatel území a který uspokojuje poteby souasné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 40.Zmna zajiš uje pedpoklady pro udržitelný rozvoj území zmnou úelného využití a prostorového uspoádání území s cílem dosažení obecn prospšného souladu veejných a soukromých zájm na rozvoji území. 40.Zmna koordinuje veejné i soukromé zámry zmn v území, výstavbu a jiné innosti ovlivující rozvoj území a konkretizuje ochranu veejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních pedpis. 40.Zmna ve veejném zájmu chrání a rozvíjí pírodní a civilizaní hodnoty území. Pitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostedí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to respektuje podmínky pro hospodárné využívání zastavného území a zajiš uje ochranu nezastavného území a nezastavitelných pozemk. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavného území. 40.Zmna v nezastavném území pipouští v souladu s jeho charakterem umis ování staveb, zaízení a jiných opatení pouze pro vodní hospodáství, pro ochranu pírody a krajiny, pro veejnou technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpeí ekologických a pírodních katastrof a pro odstraování jejich dsledk, a dále taková technická opatení a stavby, které zlepší podmínky pro jeho využití pro úely rekreace, napíklad cyklistické stezky, hygienická zaízení. 40.Zmna na nezastavitelných pozemcích umožuje výjimen umístit technickou infrastrukturu zpsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ PÍRODNÍ A KULTURNÍ HODNOTY Navržené ešení 40.Zmny reáln pispívá k zachování a podpoe pírodních hodnot na území msta Liberec. Koncepce ešení 40.Zmny vhodným zpsobem dopluje pírodní prostedí ešeného území, realizací lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) zajiš uje rozlenní rozsáhlé zástavby obchodn prmyslové zóny do menších urbanistických celk. Lesní areál Opiák s nebezkými rybníky nebude s ohledem na umístní nad navrhovanými lokalitami a za hlavní sbrnou komunikací a s ohledem na respektování ochranného pásma lesa ve své pírodní funkci navrženými zastavitelnými plochami omezen. Nov navržené lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) budou s ohledem na tsnou návaznost na sousední obytné plochy doplnny na jihovýchodním okraji souvislým pásem izolaní zelen, který spolu se zachovanou vzrostlou zelení v jejím sousedství vytvoí rovnž její prostorový rámec. CIVILIZANÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY ešení zástavby nov navržených obchodn prmyslových ploch bude respektovat civilizaní hodnoty v lokalit tím, že s ohledem na menší velikost a lenitý tvar pozemk umožní vytvoit velikostní pechod mezi hmotami a prostory budované obchodn prmyslové zóny a stávající obytnou zástavbou podél Ostašovské ulice (využití nap. pro autosalony, služby, drobnou emeslnou výrobu). Toto je zajištno stávajícím regulativem mstského sektoru ( výška a hmota objekt bude pizpsobena okolní zástavb, nepijatelné jsou výškové a hmotové dominanty narušující architektonický charakter území a významné prhledy ).

18 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Stanovení limit využití území msta Liberec se v dsledku 40.Zmny nemní. Omezení a limitující prvky vyplývající ze všech dotených obecn závazných právních pedpis, norem a správních rozhodnutí pro 40.Zmnu byly pevzaty z jednotlivých výkres a kapitol platného ÚPML. Pro jednotlivé nov navržené lokality.40/1a, 40/1b a 40/2 je uvedena jejich potenciální kolize s limitujícími prvky a podmínky využití území v kapitole Podrobný popis návrhových lokalit. 40.Zmna nenavrhuje žádné nové limity, které by vycházely z konkrétních podmínek a nových funkcí ešených lokalit ani speciální požadavky vyplývající ze zvláštních pedpis, které by se staly závaznými podmínkami schválením 40.Zmny schvalujícím orgánem. C3 ODVODNNÍ PIJATÉHO EŠENÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE V rámci projektových prací byl vyhodnocen požadavek Zadání na ešení zmny využití pedmtných ploch nadefinovanými funkními plochami. Z urbanistického hlediska a s pihlédnutím k probíhající exploataci ešené plochy se tento požadavek jeví jako optimáln dostupné ešení. V rámci zpracování návrhu byly nadefinovány hranice ploch s rozdílným zpsobem využití. Oproti vymezení ploch v Zadání 40.Zmny byla detailn upravena hranice lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) v sousedství obchodn prmyslové zóny se stávající plochou urbanizované zelen rozdíl vyplynul zjevn z nesouladu použitých podkladních map. Oproti vymezení ploch v Zadání 40.Zmny byla rovnž detailn upravena hranice lokality.40/1b v sousedství stávající obytné zástavby Srbské ulice a to omezením rozsahu této lokality tak, aby Srbská ulice mohla být ve svém prbhu zachována vetn propojení na nov budovanou pší komunikaci z Ostašovské ulice do obchodn prmyslové zóny. C4 ODVODNNÍ KONCEPCE VEEJNÉ INFRASTRUKTURY ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Dosavadní koncepce dopravy Sektoru Severozápad, zakotvená v územním plánu msta Liberec a jeho schválených zmnách, založená na využití nov realizované komunikace Nová Ostašovská je v 40.Zmn zachována. Lokalita.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) nevyžaduje dopravní napojení, bžná údržba bude mít pístup po vnitní komunikaní koste obchodn prmyslové zóny. Hlavní dopravní napojení lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) je s ohledem na terénní konfiguraci ešeno z jihu z již vybudovaného sjezdu na komunikaci Nová Ostašovská stejn jako další plochy obdobné funkce a velikosti napojené na tuto komunikaci. S ohledem na význam a zatížení tohoto úseku hlavní sbrné komunikace a nepipravené odboovací pruhy bude pipuštno pouze pravé odboení. Hlavní dopravní napojení lokality.40/1b je ešeno ze severu pímo z budované okružní kižovatky na komunikaci Nová Ostašovská, podružné vjezdy mohou být napojeny z jihu na komunikaci Ostašovská, avšak jejich charakter nesmí zpsobit petížení na ni napojených obytných ploch zejména nákladní dopravou. Odstavení vozidel zamstnanc a návštvník provozoven navržených v rámci lokality.40/1 bude ešené v rámci vlastních funkních ploch, specifické plochy dopravy v klidu se proto nevymezují. ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Napojení lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) na inženýrské sít není požadováno. Napojení lokality.40/1 na inženýrské sít bude provedeno pomocí stávajících resp. navržených úelových pípojek a zaízení budovaných v rámci lokality.40/1 a napojených na celomstskou koncepci stejným zpsobem, jako navazující obchodn prmyslová zóna Ržodol I Sever. Výstavba v lokalit si nevyžádá peložky inženýrských sítí vyššího ádu ani posílení celomstských ad a uzl.

19 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY OBANSKÉHO VYBAVENÍ Koncepce obanského vybavení veejné infrastruktury stanovená platným ÚPML se v dsledku 40.Zmny nemní. ODVODNNÍ NÁVRHU VEEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Platný ÚPML nepracuje s pojmem veejné prostranství ve smyslu zákona.183/2006 Sb., vyhlášek.500 a.501/2006 Sb. a jejich píloh. 40.Zmna nenavrhuje žádné plochy veejných prostranství ve smyslu tchto pedpis, protože jejich izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví jako bezúelný. ODVODNNÍ NÁVRHU EŠENÍ POŽADAVK CIVILNÍ OCHRANY Podmínky pro innosti na území msta Liberec z hlediska civilní ochrany se v dsledku 40.Zmny nemní. Pro 40.Zmnu platí ešení požadavk civilní ochrany schválené ÚPML. C5 ODVODNNÍ KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY Koncepce uspoádání krajiny platného ÚPML se v dsledku 40.Zmny nemní. Návrhy 40.Zmny se nedotýkají lesních pozemk (PUPFL), jsou situovány zásti na trvalých travních porostech, zásti na ostatních druzích pozemk (ostatní plochy neplodné i manipulaní plochy). Realizacemi zámr nedojde k narušení souasného charakteru krajinného rázu ani kolizi s prvky ÚSES a dalšími pírodními prvky se zvýšenou ochranou. Podél komunikace Nová Ostašovská zstává v souladu se schválenou projektovou dokumentací zachován pás ochranné zelen kopírující násypy a záezy, pás izolaní ale i prostorotvorné zelen bude doplnn na jihovýchodním okraji ploch lokality.40/1. Podmínky vegetaního zakrytí a využití lokality.40/2 musí odpovídat jejímu charakteru rekultivované skládky. C6 ODVODNNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ V Zadání 40.Zmny nebyly požadovány a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly zmny ve stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití platného ÚPML. C7 ODVODNNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO V Zadání 40.Zmny nebyly požadovány a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly zmny ve Vymezení VPS a VPO a asananí zásahy platného ÚPML. C8 ODVODNNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR K PROVENÍ RP A ÚZEMNÍ STUDIÍ V Zadání 40.Zmny nebyly uplatnny a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly požadavky na provení ploch a koridor regulaním plánem a územní studií.

20 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ S ohledem na malý rozsah, jednoduchost zmny bez pedpokládaného vzniku negativních vliv vyvolaných 40.Zmnou na okolí a s ohledem na to, že dosud nebyl proveden Rozbor udržitelného rozvoje území msta Liberec Zadání 40.Zmny nepožaduje provedení vyhodnocení vliv 40.Zmny na udržitelný rozvoj. a VYHODNOCENÍ VLIV 40.ZMNY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ Z provedených przkum a rozbor ešeného území nevyplývá žádný pedpoklad podstatného negativního vlivu na životní prostedí a tedy není pedpoklad požadavku na provedení vyhodnocení vlivu na životní prostedí podle zvláštního zákona. Z hlediska zmny platného ÚPML lze pedpokládat možné vlivy na následující složky životního prostedí: OCHRANA VEEJNÉHO ZDRAVÍ V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde ke zvýšení obslužné dopravy v prostoru okružní kižovatky na komunikaci Nová Ostašovská, kde se budou koncentrovat návštvníci pijíždjící do obchodní ásti obchodn prmyslové zóny. To bude mít za následek zvýšení emisí hluku v území a zvýšení emisí zneištní ovzduší. Jedná se o možný záporný jev se sekundárními vlivy. Jde však o relativn nevýznamná zvýšení a v žádném pípad nedojde k pekroení stanovených limit resp. zatížení kompenzovaného ochrannými opateními. OCHRANA PÍRODY A KRAJINY VLIV NA ÚSES, KRAJINU V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde k drobným terénním úpravám a zásahm do ekosystém a krajiny. Jedná se negativní vlivy okamžité s možnými sekundárními vlivy (pokud by nebyla realizována ochranná opatení). Tyto nepíznivé vlivy jsou eliminovatelné. VLIV NA FAUNU A FLÓRU V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde k drobným terénním úpravám a zásahm do ekosystém a krajiny. Sekundárním vlivem mže být ovlivnní vegetace. Ovlivnní fauny se nepedpokládá. Jedná se o negativní vliv okamžitý s možnými sekundárními vlivy (pokud by nebyla realizována ochranná opatení). VLIV NA ZVLÁŠT CHRÁNNÁ ÚZEMÍ V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru nebudou dotena zvlášt chránná území. OCHRANA ZPF V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru budou zábory a vyntí pozemk ze ZPF ešeny standardním zpsobem v rámci platné legislativy v ochran ZPF, resp. regulativy ÚPML. Pro ešení nebudou vyvolány nestandardní postupy. Nepíznivé vlivy jsou eliminovatelné nap. vyrovnáním záporného vlivu lokality.40/1 a kladného vlivu lokality.40/2. OCHRANA LESA V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru nedojde k záboru a vyntí PUPFL. POSUZOVÁNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ (EIA) Pro 40.Zmnu není vypracováno hodnocení vliv na trvale udržitelný rozvoj z hlediska životního prostedí. V rámci pípravy samotné realizace zámru mže být zámr hodnocen prostednictvím oznámení EIA.

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava Jih I: 13 59 45 16 Tel/fax: 596 748 979, 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Vyhodnocení vliv koncepce dle pílohy.

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh - po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více