OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT: Liberec LIBEREC BEZEN 2008 Za poizovatele: Jaroslav Urban (SU) Ing.Lubor Franc (UK) poizovatel:magistrát msta Liberec,Odbor Stavební úad, oddlení územního plánování

2 Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY poizovatel:magistrát msta Liberec,Odbor Stavební úad, oddlení územního plánování

3 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Výroková ást OPATENÍ OBECNÉ POVAHY ZMNA.40 ÚZEMNÍHO PLÁNU MSTA LIBEREC Zastupitelstvo msta Liberec, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ( dále jen stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a následujících zákona.500/2004 Sb., správní ád, 13 a pílohy.7 vyhlášky.500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovcí dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona, v y d á v á tuto zmnu. 40 územního plánu msta Liberec, schváleného usnesením Zastupitelstva msta Liberec. 94/02 dne , jehož závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec. 2 /2002, a zmnného 3. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.27/04 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2004 a dále zmnného 4. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.28/04 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.2/2004 a dále zmnného 5., 6., 7a. a 10. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 91/05 a 92/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2005 a dále zmnnného 2. a 15. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 124/05 a 125/05 dne a dále zmnného 7c. a 17. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenými usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 180/05 a 183/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.4/2005 a dále zmnného 7b. a 13. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstvem msta Liberec. 217/05 a 218/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.5/2005 a dále zmnného 14a. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.240/05 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.10/2005 a dále zmnnného 23. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.54/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2006 a dále zmnného 16. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.75/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.2/2006 a dále zmnného 11. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.92/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.3/2006 a dále zmnného 19. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.134/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.4/2006 a dále zmnného 26. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.215/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.5/2006 a dále zmnného 18a. a 18b. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec.237/06 a 238/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.6/2006 a dále upraveného 27. zmnou územního plánu msta Liberec, vydanou opatením obecné povahy Zastupitelstvem msta Liberec na základ usnesení.12/07 ze dne a dále upraveného 34. zmnou územního plánu msta Liberec, vydanou opatením obecné povahy Zastupitelstvem msta Liberec na základ usnesení.190/07 ze dne : závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se mní takto: 1. Nov se vymezují tyto funkní plochy: a) Obchodn prmyslové plochy (OPP), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/1a, Statutární msto Liberec

4 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Výroková ást OPATENÍ OBECNÉ POVAHY b) Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/1b. c) Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/2. 2. Funkní plochy oznaené 40/1a a 40/1b,vymezené v odstavci 1, se zaazují do území zastavitelného, plocha oznaená 40/2 do území nezastavitelného. 3. Souástí tohoto opatení obecné povahy je dokumentace 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovaná autorizovaným architektem Ing.arch.Jiím Plašilem z (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást obsahu. Dokumentaci tvoí úvodní list,3 strany textové ásti a 1 list grafické ásti výez Hlavního výkresu (hlavní výkres*) 1x M 1: Statutární msto Liberec

5 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny

6 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Akce: ást dokumentace: Fáze: Poizovatel: Objednatel Územní plán msta Liberec 40.Zmna (v textu 40.Zmna ) OBSAH 40.Zmny Návrh dokumentace Magistrát msta Liberec Stavební úad Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Statutární msto Liberec Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Zhotovitel: Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 íslo zakázky zhotovitele: 013/2007 íslo zakázky objednatele: Datum zpracování: AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovdný projektant Demografie Obanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zaízení Vodní hospodáství Energetika, informaní systémy Pírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostedí, nakládání s odpady Ochrana pírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zele, ÚSES Limity využití území Civilní ochrana Terénní przkumy Fotodokumentace Grafické práce Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký RNDr. Václav Poštolka Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Kenek Ing. Petr Koínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldich Lubojacký Mgr. Pavel Kuírek Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Ing. Oldich Lubojacký Ing. Jaroslav Štainbruch Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký Romana Svobodová

7 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI Kapitola Strana Identifikaní údaje 1 Vymezení obsahu dokumentace (dle píl.7 vyhlášky 500/2006 Sb.) 2 A Vymezení zastavného území neuplatuje se B Koncepce rozvoje území msta neuplatuje se C Urbanistická koncepce 3 C1 Návrh celkového plošného a prostorového uspoádání území neuplatuje se C2 Vymezení zastavitelných ploch 3 C3 Vymezení ploch pestavby neuplatuje se C4 Vymezení nezastavitelných ploch systému sídelní zelen 3 D Koncepce veejné infrastruktury neuplatuje se E Koncepce uspoádání krajiny neuplatuje se F Stanovení podmínek pro využití ploch neuplatuje se G Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkm a stavbám neuplatuje se vyvlastnit H Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit pedkupní právo neuplatuje se I Vymezení ploch a koridor územních rezerv neuplatuje se J Vymezení ploch a koridor k provení RP, územní studií neuplatuje se K Údaje o potu list a výkres územního plánu 3 Pozn.: Jedná se pouze o dílí zmnu územního plánu. Proto dokumentace zmny obsahuje pouze ást vyhláškou definovaných údaj, vztahujících se k mnným skutenostem. Ostatní údaje, které se v rámci ešení zmny neuplatnily, dokumentace neobsahuje (z dvodu její požadované pehlednosti a jednoznanosti). OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI íslo Název výkresu Mítko 1a Hlavní výkres (Hlavní výkres*) 1 : Pozn.: * název dle platného ÚPML

8 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny C C2 URBANISTICKÁ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Zastavitelné plochy vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec se 40.Zmnou zmenšují o ást lokality 17/1 Obchodn prmyslové plochy zóny Ržodol I Sever vymezenou pro navrženou lokalitu zmny.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR). Zastavitelné plochy vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec se 40.Zmnou rozšiují o ást navržené lokality zmny.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), pesahující plochy zahrádek a chatových osad vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec, které lokalita.40/1 nahrazuje. Oznaení dle Pvodní využití navrhované v ÚPML 40.Zmny 40/1a Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh Plochy ostatní mstské zelen stav 40/1b Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh Plochy ostatní mstské zelen stav Plochy komunikací ostatních stav Nové využití navrho-vané v 40.Zmn Obchodn prmyslové plochy (OPP) návrh Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) návrh Katastrální území Ržodol I Ržodol I C4 VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Systém sídelní zelen se 40.Zmnou dopluje plochou lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR). Oznaení dle Pvodní využití navrhované v ÚPML Nové využití navrhované Katastrální území 40.Zmny v 40.Zmn 40/2 Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav Plochy urbanizované zelen Ržodol I - ást lokality.17/1 zele rekreaní - návrh Nezastavitelné plochy vymezené v závazné ásti územního plánu msta Liberec se celkov 40.Zmnou zvtšují o plochu navržené lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) poníženou o plochu ásti lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) nov vymezené na nezastavitelných plochách. V textové ásti územního plánu msta Liberec regulativech funkního a prostorového uspoádání území se v lánku Plochy pracovních aktivit (VD) 3.odstavci dopluje: Podmínky úinnosti urí svým stanoviskem píslušný dotený správní úad ochrany životního prostedí. a v lánku Plochy smíšené ostatní (SS) se dopluje 3.odstavec: Od ploch bydlení budou plochy smíšené ostatní oddleny úinným pásem ochranné zelen. Podmínky úinnosti urí svým stanoviskem píslušný dotený správní úad ochrany životního prostedí. K ÚDAJE O POTU LIST A VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást 40. zmny územního plánu msta Liberec obsahuje 3 strany textu. Grafická ást 40. zmny územního plánu msta Liberec obsahuje 1 výkres formátu A4. V Liberci dne Ing.arch. Jií Plašil

9 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec HLAVNÍ VÝKRES

10 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Statutární msto Liberec O d v o d n n í Odvodnní opatení obecné povahy, kterým se vydává zmna. 40 územního plánu msta Liberec, obsahuje vlastní odvodnní a nedílnou pílohu - dokumentaci 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovanou autorizovaným architektem Ing.arch. Jiím Plašilem z (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást odvodnní. A. Vlastní odvodnní: 1. Zmna. 40, územního plánu msta Liberec (dále jen ÚPML), byla schválena usnesením Zastupitelstva msta Liberec. 45/07 dne Ve smyslu tohoto usnesení byl v souladu se stavebním zákonem zahájen proces poízení zmny územního plánu.genereln je uren pro spolupráci v procesu poizování ÚPML a jeho zmn zastupitel - námstek primátora Ing.Ivo Palouš, a to z titulu své funkce námstka primátora pro rozvoj a územní plánování. Ve spolupráci s jemu podízeným odborným pracovištm odborem strategie a územní koncepce, byl vypracován a zákonným zpsobem projednán návrh zadání zmny. 40 ÚPML. Dne , na 9. zasedání zastupitelstva msta Liberec, bylo zadání zmny. 40 ÚPML schváleno usnesením.159/07 a na jeho základ byl autorizovaným projektantem zpracován návrh zmny.40 ÚPML. Dne se konalo spolené jednání o návrhu zmny. 40 ÚPML. Z doruených stanovisek dotených orgán nevyplynula poteba na provedení úprav v návrhu zmny územního plánu. Dne byla pedložena dokumentace návrhu zmny.40 ÚPML, vetn návrhu opatení obecné povahy zpracovaného poizovatelem, Krajskému úadu Libereckého kraje, k posouzení podle 51 stavebního zákona. Dne se konalo veejné projednání zmny.40 ÚPML ve form opatení obecné povahy. Na jednání se nedostavili žádní zástupci dotených orgán, sousedních obcí ani veejnosti, tudíž nebyly vzneseny žádné námitky ani pipomínky. 2. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s územn plánovací dokumentací Libereckého kraje a Politikou územního rozvoje R. Zmna v ešené ploše navržených lokalit 40/1a, 40/1b a 40/2 nemá podstatné úinky pesahující hranici ešeného území platného ÚP. 3. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavného území. Zmna. 40 ÚPML umožuje realizovat pedpokládanou výstavbu pi souasném zajištní vyvážených vztah v území a s pozitivním dopadem ( navýšení ) na celkovou výmru nezastavných ploch. 4. Zmna.40 ÚPML je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis. V rámci pezkumu podklad a dokumentací zmny nebyl poizovatelem zmny schledán žádný rozpor se stavebním zákonem. Dokumentace zmny. 40 ÚPML obsahuje všechny pedepsané a požadované souásti a údaje, vetn komplexního zdvodnní pijatého ešení. 5. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s požadavky zvláštních právních pedpis a je v souladu se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis. 6. Navržená zmna splnila požadavky schváleného zadání v plném rozsahu. 7. Pedpokládanými dsledky pi plánovaném využití ploch, je pimená intenzita výstavby umožující hospodáský rozvoj msta pi souasném rozvoji sociálních vztah pomocí adekvátního využití ploch rekreaní zelen a pi absenci doložitelných podstatných negativních vliv na životní prostedí. Z pedpokládaných dsledk na udržitelný rozvoj území byl poizovatelem vyhodnocen píznivý vliv zmny. 40 ÚPML na rovnovážnost vztah v území a tím i na udržitelný rozvoj území msta Liberec. 8. V zadání nebylo požadováno vyhodnocení vliv na životní prostedí ani vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území ve smyslu zvláštního pedpisu, stavebního zákona a jeho provádcích vyhlášek.

11 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY 9. Vyhodnocení úelného využití zastavných ploch a poteby vymezení zastavitelných ploch je obsaženo v kapitole C, lánku C1 dokumentace v píloze tohoto odvodnní. 10. O námitkách nebylo rozhodováno 11. Pipomínky nebyly uplatnny. B. píloha odvodnní: Nedílnou pílohu tohoto odvodnní tvoí dokumentace 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovaná autorizovaným architektem Ing.arch. Jiím Plašilem, KA 01603, ke dni (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást odvodnní. Dokumentaci tvoí úvodní list,12 stran textové ásti a 3 listy grafické ásti výez Koordinaního výkresu (hlavní výkres*) 1x M 1: x A4 legenda výez Výkresu pedpokládaných zábor ZPF (vyhodnocení záboru ZPF*) 1x M 1: Pouení: Proti zmn. 40 územního plánu msta Liberec, vydané formou opatení obecné povahy nelze podat opravný prostedek ( 173 odst. 2 správního ádu ) Ing.Jií Kittner primátor msta Liberec Ing.Ivo Palouš námstek primátora Statutární msto Liberec

12 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40

13 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Akce: ást dokumentace: Fáze: Poizovatel: Objednatel Územní plán msta Liberec 40.Zmna (v textu 40.Zmna ) ODVODNNÍ 40.Zmny návrh dokumentace Magistrát msta Liberec Stavební úad Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Statutární msto Liberec Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Zhotovitel: Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 íslo zakázky zhotovitele: 013/2007 íslo zakázky objednatele: Datum zpracování: AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovdný projektant Demografie Obanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zaízení Vodní hospodáství Energetika, informaní systémy Pírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostedí, nakládání s odpady Ochrana pírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zele, ÚSES Limity využití území Civilní ochrana Terénní przkumy Fotodokumentace Grafické práce Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký RNDr. Václav Poštolka Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Kenek Ing. Petr Koínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldich Lubojacký Mgr. Pavel Kuírek Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Ing. Oldich Lubojacký Ing. Jaroslav Štainbruch Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký Romana Svobodová

14 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI Kapitola Strana A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah 3 A1 Vyhodnocení širších vztah 3 A2 Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou krajem 3 B Údaje o splnní zadání 3 B1 Údaje o Zadání 3 B2 Údaje o splnní Zadání 3 C Komplexní zdvodnní pijatého ešení 4 C1 Vyhodnocení úelného využití zastavného území a poteby vymezení zastavitelných ploch C2 Vyhodnocení souladu zmny koncepce rozvoje území msta s cíli územního 5 plánování a s požadavky na ochranu hodnot v území C3 Odvodnní pijatého ešení urbanistické koncepce 6 C4 Odvodnní koncepce veejné infrastruktury 6 C5 Odvodnní koncepce uspoádání krajiny 7 C6 Odvodnní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem 7 využití C7 Odvodnní vymezení VPS a VPO 7 C8 Odvodnní vymezení ploch a koridor k provení RP a územní studií 7 D Informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území 8 E Vyhodnocení dsledk ešení na ZPF a PUPFL 10 F Údaje o potu list a výkres odvodnní ÚP 12 Pozn.: Zpracovaná dokumentace byla vytvoena za prbžné souinnosti s poizovatelem zmny a obsahuje informace poizovatelem ovené. OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI íslo Název výkresu Mítko 1a Koordinaní výkres (Hlavní výkres*) 1 : Výkres pedpokládaných zábor pdního fondu (Vyhodnocení záboru ZPF*) 1 : Pozn.: *název dle platného ÚPML 40.Zmna = 40.Zmna územního plánu msta Liberec ÚPML = územní plán msta Liberec 4

15 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 A A1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAH 40.Zmna v navržených lokalitách 40/1 a 40/2 neeší aktivity pesahující hranici ešeného území platného ÚPML. A2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM Žádné požadavky z ÚPD vydané Libereckým krajem pro ešené území 40.Zmny nevyplývají. 40.Zmna je v souladu s koncepcemi této dokumentace v aktuálním stavu. 40.Zmna je v souladu s požadavky a prioritami Politiky územního rozvoje R. Liberec je zalenn do rozvojové oblasti OB7 Liberec. Zvláštní požadavky na 40.Zmnu z pohledu PÚR R nevyplývají. Pedmt 40.Zmny je v souladu s rozvojovými cíly platného Strategického plánu rozvoje msta Liberec a s úkolem pro ústední orgány pro rozvojovou oblast OB7 PÚR podpora podnikatelských aktivit. B B1 ÚDAJE O SPLNNÍ ZADÁNÍ ÚDAJE O ZADÁNÍ Podkladem pro zpracování návrhu 40.Zmny je Zadání 40.Zmny schválené Zastupitelstvem msta Liberec na jeho zasedání dne usnesením.159/07. B2 ÚDAJE O SPLNNÍ ZADÁNÍ Zadání 40.Zmny je splnno návrhem zmny funkního využití ploch nezastavného resp. zastavitelného území platného ÚPML v lokalit.40/1 a zmny funkního využití ploch (souasn) zastavného území platného ÚPML v lokalit.40/2. Promítnutí dsledk 40.Zmny do smrné ásti platného ÚPML nebylo podle pokynu poizovatele v rámci 40.Zmny ešeno (vyjma ZPF). V souasnosti probíhá píprava na zpracování ÚAP, v jejichž rámci bude nov proveno i ešené území. 40.Zmna není v rozporu s hlavní strategií rozvoje msta a proto Statutární msto Liberec zmnu smrné ásti nepožaduje. Stanoviska k Zadání 40.Zmny jsou v návrhu 40.Zmny zohlednna. PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT íslo lokality dle 40.Zmny 40/1a Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, plochy ostatní mstské zelen stav Nové využití navržené v 40.Zmn Obchodn prmyslové plochy (OPP) - návrh Doporuená kapacita 5000m 2 CUP Dopravní pístupnost z již realizovaného sjezdu na komunikaci Nové Ostašovské s povoleným pouze pravým odboením bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít shodn s plochami pvodního funkního využití obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavitelném území a nezastavitelných ploch v nezastavném území, rozšiuje rozsah zastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec

16 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 íslo lokality dle 40.Zmny 40/1b Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, plochy ostatní mstské zelen stav, plochy komunikací ostatních stav Nové využití navržené v 40.Zmn Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) návrh Doporuená kapacita 15000m 2 CUP Dopravní pístupnost ze stávající okružní kižovatky na Nové Ostašovské bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít shodn s plochami pvodního funkního využití obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavitelném území a nezastavitelných ploch v nezastavném území, rozšiuje rozsah zastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec íslo lokality dle 40.Zmny 40/2 Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav ást lokality.17/1 Nové využití navržené v 40.Zmn Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) - návrh Doporuená kapacita - Dopravní pístupnost nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavném území, zmenšuje rozsah zastavitelných ploch oznaených Obchodn prmyslová zóna Ržodol I - Sever na úkor nezastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec C C1 KOMPLEXNÍ ZDVODNNÍ PIJATÉHO EŠENÍ VYHODNOCENÍ ÚELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVNÉHO ÚZEMÍ A POTEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Pedmtem ešení 40.Zmny je prostor v okolí Obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever, která byla na základ vydaného územního rozhodnutí zaazena do platného ÚPML jako Plochy prmyslové výroby (VP) stav a následn 17.Zmnou zaazena do nové funkní kategorie Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav. V prbhu pípravných prací na probíhající realizaci jednotlivých komplex staveb v této zón bylo zjištno, že ást této vymezené zastavitelné plochy je v dsledku geologických pomr (plochy rekultivované skládky) fakticky nezastavitelná a byla tudíž z této plochy vyjmuta jako lokalita 40.Zmny.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) návrh. Ztráta výmry zastavitelných ploch, na které byla dimenzována inženýrská infrastruktura, je následn kompenzována návrhem lokalit 40.Zmny.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) návrh a.40/1b - Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), umístných podél pístupové komunikace Nová Ostašovská na úkor Ploch ostatní mstské zelen stav, Ploch ostatních komunikací stav a Ploch zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, jejichž umístní v dané lokalit se ukazuje jako rekrean neatraktivní. Plochy obchodn prmyslové zde vhodn využijí existující a budované technické a dopravní infrastruktury a umožní jemnjší pechod urbanistického mítka z kapacitních ploch stávající obchodn prmyslové zóny k plochám bydlení istého pes drobnjší podnikatelské plochy umístné na tvarov lenitých pozemcích podél kapacitní komunikace a navazující na souasné i navrhované (pestavby) využití pilehlých ploch. 40.Zmnou navrhované zastavitelné plochy (lokalita.40/1) se zmnou funkního využití jsou situovány ásten na zastavitelné plochy v zastavitelném území a ásten na nezastavné plochy vn (souasn) zastavného území msta, ímž rozšiují zastavitelné území platného ÚPML. 40.Zmnou navrhované nezastavitelné plochy (lokalita.40/2) se zmnou funkního využití jsou situovány na zastavitelné plochy uvnit (souasn) zastavného území msta, ímž rozšiují nezastavitelné území platného ÚPML. 40.Zmna jako celek nevyžaduje rozšíení zastavitelných ploch.

17 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 C2 VYHODNOCENÍ SOULADU 40.ZMNY S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ C2.1 VYHODNOCENÍ SOULADU 40.ZMNY S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 40.Zmna vytváí pedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spoívá ve vyváženém vztahu podmínek pro píznivé životní prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost spoleenství obyvatel území a který uspokojuje poteby souasné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 40.Zmna zajiš uje pedpoklady pro udržitelný rozvoj území zmnou úelného využití a prostorového uspoádání území s cílem dosažení obecn prospšného souladu veejných a soukromých zájm na rozvoji území. 40.Zmna koordinuje veejné i soukromé zámry zmn v území, výstavbu a jiné innosti ovlivující rozvoj území a konkretizuje ochranu veejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních pedpis. 40.Zmna ve veejném zájmu chrání a rozvíjí pírodní a civilizaní hodnoty území. Pitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostedí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to respektuje podmínky pro hospodárné využívání zastavného území a zajiš uje ochranu nezastavného území a nezastavitelných pozemk. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavného území. 40.Zmna v nezastavném území pipouští v souladu s jeho charakterem umis ování staveb, zaízení a jiných opatení pouze pro vodní hospodáství, pro ochranu pírody a krajiny, pro veejnou technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpeí ekologických a pírodních katastrof a pro odstraování jejich dsledk, a dále taková technická opatení a stavby, které zlepší podmínky pro jeho využití pro úely rekreace, napíklad cyklistické stezky, hygienická zaízení. 40.Zmna na nezastavitelných pozemcích umožuje výjimen umístit technickou infrastrukturu zpsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ PÍRODNÍ A KULTURNÍ HODNOTY Navržené ešení 40.Zmny reáln pispívá k zachování a podpoe pírodních hodnot na území msta Liberec. Koncepce ešení 40.Zmny vhodným zpsobem dopluje pírodní prostedí ešeného území, realizací lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) zajiš uje rozlenní rozsáhlé zástavby obchodn prmyslové zóny do menších urbanistických celk. Lesní areál Opiák s nebezkými rybníky nebude s ohledem na umístní nad navrhovanými lokalitami a za hlavní sbrnou komunikací a s ohledem na respektování ochranného pásma lesa ve své pírodní funkci navrženými zastavitelnými plochami omezen. Nov navržené lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) budou s ohledem na tsnou návaznost na sousední obytné plochy doplnny na jihovýchodním okraji souvislým pásem izolaní zelen, který spolu se zachovanou vzrostlou zelení v jejím sousedství vytvoí rovnž její prostorový rámec. CIVILIZANÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY ešení zástavby nov navržených obchodn prmyslových ploch bude respektovat civilizaní hodnoty v lokalit tím, že s ohledem na menší velikost a lenitý tvar pozemk umožní vytvoit velikostní pechod mezi hmotami a prostory budované obchodn prmyslové zóny a stávající obytnou zástavbou podél Ostašovské ulice (využití nap. pro autosalony, služby, drobnou emeslnou výrobu). Toto je zajištno stávajícím regulativem mstského sektoru ( výška a hmota objekt bude pizpsobena okolní zástavb, nepijatelné jsou výškové a hmotové dominanty narušující architektonický charakter území a významné prhledy ).

18 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Stanovení limit využití území msta Liberec se v dsledku 40.Zmny nemní. Omezení a limitující prvky vyplývající ze všech dotených obecn závazných právních pedpis, norem a správních rozhodnutí pro 40.Zmnu byly pevzaty z jednotlivých výkres a kapitol platného ÚPML. Pro jednotlivé nov navržené lokality.40/1a, 40/1b a 40/2 je uvedena jejich potenciální kolize s limitujícími prvky a podmínky využití území v kapitole Podrobný popis návrhových lokalit. 40.Zmna nenavrhuje žádné nové limity, které by vycházely z konkrétních podmínek a nových funkcí ešených lokalit ani speciální požadavky vyplývající ze zvláštních pedpis, které by se staly závaznými podmínkami schválením 40.Zmny schvalujícím orgánem. C3 ODVODNNÍ PIJATÉHO EŠENÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE V rámci projektových prací byl vyhodnocen požadavek Zadání na ešení zmny využití pedmtných ploch nadefinovanými funkními plochami. Z urbanistického hlediska a s pihlédnutím k probíhající exploataci ešené plochy se tento požadavek jeví jako optimáln dostupné ešení. V rámci zpracování návrhu byly nadefinovány hranice ploch s rozdílným zpsobem využití. Oproti vymezení ploch v Zadání 40.Zmny byla detailn upravena hranice lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) v sousedství obchodn prmyslové zóny se stávající plochou urbanizované zelen rozdíl vyplynul zjevn z nesouladu použitých podkladních map. Oproti vymezení ploch v Zadání 40.Zmny byla rovnž detailn upravena hranice lokality.40/1b v sousedství stávající obytné zástavby Srbské ulice a to omezením rozsahu této lokality tak, aby Srbská ulice mohla být ve svém prbhu zachována vetn propojení na nov budovanou pší komunikaci z Ostašovské ulice do obchodn prmyslové zóny. C4 ODVODNNÍ KONCEPCE VEEJNÉ INFRASTRUKTURY ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Dosavadní koncepce dopravy Sektoru Severozápad, zakotvená v územním plánu msta Liberec a jeho schválených zmnách, založená na využití nov realizované komunikace Nová Ostašovská je v 40.Zmn zachována. Lokalita.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) nevyžaduje dopravní napojení, bžná údržba bude mít pístup po vnitní komunikaní koste obchodn prmyslové zóny. Hlavní dopravní napojení lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) je s ohledem na terénní konfiguraci ešeno z jihu z již vybudovaného sjezdu na komunikaci Nová Ostašovská stejn jako další plochy obdobné funkce a velikosti napojené na tuto komunikaci. S ohledem na význam a zatížení tohoto úseku hlavní sbrné komunikace a nepipravené odboovací pruhy bude pipuštno pouze pravé odboení. Hlavní dopravní napojení lokality.40/1b je ešeno ze severu pímo z budované okružní kižovatky na komunikaci Nová Ostašovská, podružné vjezdy mohou být napojeny z jihu na komunikaci Ostašovská, avšak jejich charakter nesmí zpsobit petížení na ni napojených obytných ploch zejména nákladní dopravou. Odstavení vozidel zamstnanc a návštvník provozoven navržených v rámci lokality.40/1 bude ešené v rámci vlastních funkních ploch, specifické plochy dopravy v klidu se proto nevymezují. ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Napojení lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) na inženýrské sít není požadováno. Napojení lokality.40/1 na inženýrské sít bude provedeno pomocí stávajících resp. navržených úelových pípojek a zaízení budovaných v rámci lokality.40/1 a napojených na celomstskou koncepci stejným zpsobem, jako navazující obchodn prmyslová zóna Ržodol I Sever. Výstavba v lokalit si nevyžádá peložky inženýrských sítí vyššího ádu ani posílení celomstských ad a uzl.

19 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY OBANSKÉHO VYBAVENÍ Koncepce obanského vybavení veejné infrastruktury stanovená platným ÚPML se v dsledku 40.Zmny nemní. ODVODNNÍ NÁVRHU VEEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Platný ÚPML nepracuje s pojmem veejné prostranství ve smyslu zákona.183/2006 Sb., vyhlášek.500 a.501/2006 Sb. a jejich píloh. 40.Zmna nenavrhuje žádné plochy veejných prostranství ve smyslu tchto pedpis, protože jejich izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví jako bezúelný. ODVODNNÍ NÁVRHU EŠENÍ POŽADAVK CIVILNÍ OCHRANY Podmínky pro innosti na území msta Liberec z hlediska civilní ochrany se v dsledku 40.Zmny nemní. Pro 40.Zmnu platí ešení požadavk civilní ochrany schválené ÚPML. C5 ODVODNNÍ KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY Koncepce uspoádání krajiny platného ÚPML se v dsledku 40.Zmny nemní. Návrhy 40.Zmny se nedotýkají lesních pozemk (PUPFL), jsou situovány zásti na trvalých travních porostech, zásti na ostatních druzích pozemk (ostatní plochy neplodné i manipulaní plochy). Realizacemi zámr nedojde k narušení souasného charakteru krajinného rázu ani kolizi s prvky ÚSES a dalšími pírodními prvky se zvýšenou ochranou. Podél komunikace Nová Ostašovská zstává v souladu se schválenou projektovou dokumentací zachován pás ochranné zelen kopírující násypy a záezy, pás izolaní ale i prostorotvorné zelen bude doplnn na jihovýchodním okraji ploch lokality.40/1. Podmínky vegetaního zakrytí a využití lokality.40/2 musí odpovídat jejímu charakteru rekultivované skládky. C6 ODVODNNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ V Zadání 40.Zmny nebyly požadovány a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly zmny ve stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití platného ÚPML. C7 ODVODNNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO V Zadání 40.Zmny nebyly požadovány a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly zmny ve Vymezení VPS a VPO a asananí zásahy platného ÚPML. C8 ODVODNNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR K PROVENÍ RP A ÚZEMNÍ STUDIÍ V Zadání 40.Zmny nebyly uplatnny a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly požadavky na provení ploch a koridor regulaním plánem a územní studií.

20 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ S ohledem na malý rozsah, jednoduchost zmny bez pedpokládaného vzniku negativních vliv vyvolaných 40.Zmnou na okolí a s ohledem na to, že dosud nebyl proveden Rozbor udržitelného rozvoje území msta Liberec Zadání 40.Zmny nepožaduje provedení vyhodnocení vliv 40.Zmny na udržitelný rozvoj. a VYHODNOCENÍ VLIV 40.ZMNY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ Z provedených przkum a rozbor ešeného území nevyplývá žádný pedpoklad podstatného negativního vlivu na životní prostedí a tedy není pedpoklad požadavku na provedení vyhodnocení vlivu na životní prostedí podle zvláštního zákona. Z hlediska zmny platného ÚPML lze pedpokládat možné vlivy na následující složky životního prostedí: OCHRANA VEEJNÉHO ZDRAVÍ V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde ke zvýšení obslužné dopravy v prostoru okružní kižovatky na komunikaci Nová Ostašovská, kde se budou koncentrovat návštvníci pijíždjící do obchodní ásti obchodn prmyslové zóny. To bude mít za následek zvýšení emisí hluku v území a zvýšení emisí zneištní ovzduší. Jedná se o možný záporný jev se sekundárními vlivy. Jde však o relativn nevýznamná zvýšení a v žádném pípad nedojde k pekroení stanovených limit resp. zatížení kompenzovaného ochrannými opateními. OCHRANA PÍRODY A KRAJINY VLIV NA ÚSES, KRAJINU V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde k drobným terénním úpravám a zásahm do ekosystém a krajiny. Jedná se negativní vlivy okamžité s možnými sekundárními vlivy (pokud by nebyla realizována ochranná opatení). Tyto nepíznivé vlivy jsou eliminovatelné. VLIV NA FAUNU A FLÓRU V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde k drobným terénním úpravám a zásahm do ekosystém a krajiny. Sekundárním vlivem mže být ovlivnní vegetace. Ovlivnní fauny se nepedpokládá. Jedná se o negativní vliv okamžitý s možnými sekundárními vlivy (pokud by nebyla realizována ochranná opatení). VLIV NA ZVLÁŠT CHRÁNNÁ ÚZEMÍ V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru nebudou dotena zvlášt chránná území. OCHRANA ZPF V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru budou zábory a vyntí pozemk ze ZPF ešeny standardním zpsobem v rámci platné legislativy v ochran ZPF, resp. regulativy ÚPML. Pro ešení nebudou vyvolány nestandardní postupy. Nepíznivé vlivy jsou eliminovatelné nap. vyrovnáním záporného vlivu lokality.40/1 a kladného vlivu lokality.40/2. OCHRANA LESA V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru nedojde k záboru a vyntí PUPFL. POSUZOVÁNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ (EIA) Pro 40.Zmnu není vypracováno hodnocení vliv na trvale udržitelný rozvoj z hlediska životního prostedí. V rámci pípravy samotné realizace zámru mže být zámr hodnocen prostednictvím oznámení EIA.

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje Odvodnní

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje Odvodnní Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje Odvodnní OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI ODVODNNÍ ZÚR KK O.a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah, vetn vyhodnocení souladu s politikou územního

Více

67.Změna ÚP města Liberec. Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace:

67.Změna ÚP města Liberec. Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace: Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace: OBSAH 67.Změny Fáze: Návrh dokumentace Pořizovatel: Magistrát města Liberec Odbor hlavního architekta,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více