OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT: Liberec LIBEREC BEZEN 2008 Za poizovatele: Jaroslav Urban (SU) Ing.Lubor Franc (UK) poizovatel:magistrát msta Liberec,Odbor Stavební úad, oddlení územního plánování

2 Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY poizovatel:magistrát msta Liberec,Odbor Stavební úad, oddlení územního plánování

3 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Výroková ást OPATENÍ OBECNÉ POVAHY ZMNA.40 ÚZEMNÍHO PLÁNU MSTA LIBEREC Zastupitelstvo msta Liberec, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ( dále jen stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a následujících zákona.500/2004 Sb., správní ád, 13 a pílohy.7 vyhlášky.500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovcí dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona, v y d á v á tuto zmnu. 40 územního plánu msta Liberec, schváleného usnesením Zastupitelstva msta Liberec. 94/02 dne , jehož závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec. 2 /2002, a zmnného 3. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.27/04 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2004 a dále zmnného 4. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.28/04 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.2/2004 a dále zmnného 5., 6., 7a. a 10. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 91/05 a 92/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2005 a dále zmnnného 2. a 15. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 124/05 a 125/05 dne a dále zmnného 7c. a 17. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenými usneseními Zastupitelstva msta Liberec. 180/05 a 183/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.4/2005 a dále zmnného 7b. a 13. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstvem msta Liberec. 217/05 a 218/05 dne , jejichž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.5/2005 a dále zmnného 14a. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.240/05 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.10/2005 a dále zmnnného 23. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.54/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.1/2006 a dále zmnného 16. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.75/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.2/2006 a dále zmnného 11. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.92/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.3/2006 a dále zmnného 19. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.134/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.4/2006 a dále zmnného 26. zmnou územního plánu msta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva msta Liberec.215/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.5/2006 a dále zmnného 18a. a 18b. zmnou územního plánu msta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva msta Liberec.237/06 a 238/06 dne , jejíž závazná ást byla vydána obecn závaznou vyhláškou Msta Liberec.6/2006 a dále upraveného 27. zmnou územního plánu msta Liberec, vydanou opatením obecné povahy Zastupitelstvem msta Liberec na základ usnesení.12/07 ze dne a dále upraveného 34. zmnou územního plánu msta Liberec, vydanou opatením obecné povahy Zastupitelstvem msta Liberec na základ usnesení.190/07 ze dne : závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se mní takto: 1. Nov se vymezují tyto funkní plochy: a) Obchodn prmyslové plochy (OPP), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/1a, Statutární msto Liberec

4 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Výroková ást OPATENÍ OBECNÉ POVAHY b) Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/1b. c) Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR), oznaená v grafické ásti dokumentace této zmny 40/2. 2. Funkní plochy oznaené 40/1a a 40/1b,vymezené v odstavci 1, se zaazují do území zastavitelného, plocha oznaená 40/2 do území nezastavitelného. 3. Souástí tohoto opatení obecné povahy je dokumentace 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovaná autorizovaným architektem Ing.arch.Jiím Plašilem z (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást obsahu. Dokumentaci tvoí úvodní list,3 strany textové ásti a 1 list grafické ásti výez Hlavního výkresu (hlavní výkres*) 1x M 1: Statutární msto Liberec

5 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny

6 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Akce: ást dokumentace: Fáze: Poizovatel: Objednatel Územní plán msta Liberec 40.Zmna (v textu 40.Zmna ) OBSAH 40.Zmny Návrh dokumentace Magistrát msta Liberec Stavební úad Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Statutární msto Liberec Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Zhotovitel: Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 íslo zakázky zhotovitele: 013/2007 íslo zakázky objednatele: Datum zpracování: AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovdný projektant Demografie Obanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zaízení Vodní hospodáství Energetika, informaní systémy Pírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostedí, nakládání s odpady Ochrana pírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zele, ÚSES Limity využití území Civilní ochrana Terénní przkumy Fotodokumentace Grafické práce Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký RNDr. Václav Poštolka Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Kenek Ing. Petr Koínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldich Lubojacký Mgr. Pavel Kuírek Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Ing. Oldich Lubojacký Ing. Jaroslav Štainbruch Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký Romana Svobodová

7 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI Kapitola Strana Identifikaní údaje 1 Vymezení obsahu dokumentace (dle píl.7 vyhlášky 500/2006 Sb.) 2 A Vymezení zastavného území neuplatuje se B Koncepce rozvoje území msta neuplatuje se C Urbanistická koncepce 3 C1 Návrh celkového plošného a prostorového uspoádání území neuplatuje se C2 Vymezení zastavitelných ploch 3 C3 Vymezení ploch pestavby neuplatuje se C4 Vymezení nezastavitelných ploch systému sídelní zelen 3 D Koncepce veejné infrastruktury neuplatuje se E Koncepce uspoádání krajiny neuplatuje se F Stanovení podmínek pro využití ploch neuplatuje se G Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkm a stavbám neuplatuje se vyvlastnit H Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit pedkupní právo neuplatuje se I Vymezení ploch a koridor územních rezerv neuplatuje se J Vymezení ploch a koridor k provení RP, územní studií neuplatuje se K Údaje o potu list a výkres územního plánu 3 Pozn.: Jedná se pouze o dílí zmnu územního plánu. Proto dokumentace zmny obsahuje pouze ást vyhláškou definovaných údaj, vztahujících se k mnným skutenostem. Ostatní údaje, které se v rámci ešení zmny neuplatnily, dokumentace neobsahuje (z dvodu její požadované pehlednosti a jednoznanosti). OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI íslo Název výkresu Mítko 1a Hlavní výkres (Hlavní výkres*) 1 : Pozn.: * název dle platného ÚPML

8 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Textová ást obsahu zmny C C2 URBANISTICKÁ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Zastavitelné plochy vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec se 40.Zmnou zmenšují o ást lokality 17/1 Obchodn prmyslové plochy zóny Ržodol I Sever vymezenou pro navrženou lokalitu zmny.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR). Zastavitelné plochy vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec se 40.Zmnou rozšiují o ást navržené lokality zmny.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), pesahující plochy zahrádek a chatových osad vymezené v grafické ásti územního plánu msta Liberec, které lokalita.40/1 nahrazuje. Oznaení dle Pvodní využití navrhované v ÚPML 40.Zmny 40/1a Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh Plochy ostatní mstské zelen stav 40/1b Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh Plochy ostatní mstské zelen stav Plochy komunikací ostatních stav Nové využití navrho-vané v 40.Zmn Obchodn prmyslové plochy (OPP) návrh Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) návrh Katastrální území Ržodol I Ržodol I C4 VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Systém sídelní zelen se 40.Zmnou dopluje plochou lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR). Oznaení dle Pvodní využití navrhované v ÚPML Nové využití navrhované Katastrální území 40.Zmny v 40.Zmn 40/2 Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav Plochy urbanizované zelen Ržodol I - ást lokality.17/1 zele rekreaní - návrh Nezastavitelné plochy vymezené v závazné ásti územního plánu msta Liberec se celkov 40.Zmnou zvtšují o plochu navržené lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) poníženou o plochu ásti lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) nov vymezené na nezastavitelných plochách. V textové ásti územního plánu msta Liberec regulativech funkního a prostorového uspoádání území se v lánku Plochy pracovních aktivit (VD) 3.odstavci dopluje: Podmínky úinnosti urí svým stanoviskem píslušný dotený správní úad ochrany životního prostedí. a v lánku Plochy smíšené ostatní (SS) se dopluje 3.odstavec: Od ploch bydlení budou plochy smíšené ostatní oddleny úinným pásem ochranné zelen. Podmínky úinnosti urí svým stanoviskem píslušný dotený správní úad ochrany životního prostedí. K ÚDAJE O POTU LIST A VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást 40. zmny územního plánu msta Liberec obsahuje 3 strany textu. Grafická ást 40. zmny územního plánu msta Liberec obsahuje 1 výkres formátu A4. V Liberci dne Ing.arch. Jií Plašil

9 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec HLAVNÍ VÝKRES

10 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Statutární msto Liberec O d v o d n n í Odvodnní opatení obecné povahy, kterým se vydává zmna. 40 územního plánu msta Liberec, obsahuje vlastní odvodnní a nedílnou pílohu - dokumentaci 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovanou autorizovaným architektem Ing.arch. Jiím Plašilem z (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást odvodnní. A. Vlastní odvodnní: 1. Zmna. 40, územního plánu msta Liberec (dále jen ÚPML), byla schválena usnesením Zastupitelstva msta Liberec. 45/07 dne Ve smyslu tohoto usnesení byl v souladu se stavebním zákonem zahájen proces poízení zmny územního plánu.genereln je uren pro spolupráci v procesu poizování ÚPML a jeho zmn zastupitel - námstek primátora Ing.Ivo Palouš, a to z titulu své funkce námstka primátora pro rozvoj a územní plánování. Ve spolupráci s jemu podízeným odborným pracovištm odborem strategie a územní koncepce, byl vypracován a zákonným zpsobem projednán návrh zadání zmny. 40 ÚPML. Dne , na 9. zasedání zastupitelstva msta Liberec, bylo zadání zmny. 40 ÚPML schváleno usnesením.159/07 a na jeho základ byl autorizovaným projektantem zpracován návrh zmny.40 ÚPML. Dne se konalo spolené jednání o návrhu zmny. 40 ÚPML. Z doruených stanovisek dotených orgán nevyplynula poteba na provedení úprav v návrhu zmny územního plánu. Dne byla pedložena dokumentace návrhu zmny.40 ÚPML, vetn návrhu opatení obecné povahy zpracovaného poizovatelem, Krajskému úadu Libereckého kraje, k posouzení podle 51 stavebního zákona. Dne se konalo veejné projednání zmny.40 ÚPML ve form opatení obecné povahy. Na jednání se nedostavili žádní zástupci dotených orgán, sousedních obcí ani veejnosti, tudíž nebyly vzneseny žádné námitky ani pipomínky. 2. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s územn plánovací dokumentací Libereckého kraje a Politikou územního rozvoje R. Zmna v ešené ploše navržených lokalit 40/1a, 40/1b a 40/2 nemá podstatné úinky pesahující hranici ešeného území platného ÚP. 3. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavného území. Zmna. 40 ÚPML umožuje realizovat pedpokládanou výstavbu pi souasném zajištní vyvážených vztah v území a s pozitivním dopadem ( navýšení ) na celkovou výmru nezastavných ploch. 4. Zmna.40 ÚPML je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis. V rámci pezkumu podklad a dokumentací zmny nebyl poizovatelem zmny schledán žádný rozpor se stavebním zákonem. Dokumentace zmny. 40 ÚPML obsahuje všechny pedepsané a požadované souásti a údaje, vetn komplexního zdvodnní pijatého ešení. 5. Zmna. 40 ÚPML je v souladu s požadavky zvláštních právních pedpis a je v souladu se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis. 6. Navržená zmna splnila požadavky schváleného zadání v plném rozsahu. 7. Pedpokládanými dsledky pi plánovaném využití ploch, je pimená intenzita výstavby umožující hospodáský rozvoj msta pi souasném rozvoji sociálních vztah pomocí adekvátního využití ploch rekreaní zelen a pi absenci doložitelných podstatných negativních vliv na životní prostedí. Z pedpokládaných dsledk na udržitelný rozvoj území byl poizovatelem vyhodnocen píznivý vliv zmny. 40 ÚPML na rovnovážnost vztah v území a tím i na udržitelný rozvoj území msta Liberec. 8. V zadání nebylo požadováno vyhodnocení vliv na životní prostedí ani vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území ve smyslu zvláštního pedpisu, stavebního zákona a jeho provádcích vyhlášek.

11 Zmna. 40. územního plánu msta Liberec Odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY 9. Vyhodnocení úelného využití zastavných ploch a poteby vymezení zastavitelných ploch je obsaženo v kapitole C, lánku C1 dokumentace v píloze tohoto odvodnní. 10. O námitkách nebylo rozhodováno 11. Pipomínky nebyly uplatnny. B. píloha odvodnní: Nedílnou pílohu tohoto odvodnní tvoí dokumentace 40. zmny územního plánu msta Liberec, zpracovaná autorizovaným architektem Ing.arch. Jiím Plašilem, KA 01603, ke dni (.zakázky 013/2007) textová a výkresová ást odvodnní. Dokumentaci tvoí úvodní list,12 stran textové ásti a 3 listy grafické ásti výez Koordinaního výkresu (hlavní výkres*) 1x M 1: x A4 legenda výez Výkresu pedpokládaných zábor ZPF (vyhodnocení záboru ZPF*) 1x M 1: Pouení: Proti zmn. 40 územního plánu msta Liberec, vydané formou opatení obecné povahy nelze podat opravný prostedek ( 173 odst. 2 správního ádu ) Ing.Jií Kittner primátor msta Liberec Ing.Ivo Palouš námstek primátora Statutární msto Liberec

12 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40

13 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Akce: ást dokumentace: Fáze: Poizovatel: Objednatel Územní plán msta Liberec 40.Zmna (v textu 40.Zmna ) ODVODNNÍ 40.Zmny návrh dokumentace Magistrát msta Liberec Stavební úad Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Statutární msto Liberec Nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 1 Zhotovitel: Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 íslo zakázky zhotovitele: 013/2007 íslo zakázky objednatele: Datum zpracování: AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovdný projektant Demografie Obanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zaízení Vodní hospodáství Energetika, informaní systémy Pírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostedí, nakládání s odpady Ochrana pírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zele, ÚSES Limity využití území Civilní ochrana Terénní przkumy Fotodokumentace Grafické práce Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký RNDr. Václav Poštolka Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Kenek Ing. Petr Koínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldich Lubojacký Mgr. Pavel Kuírek Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Ing. Oldich Lubojacký Ing. Jaroslav Štainbruch Ing. arch. Jií Plašil Ing. Oldich Lubojacký Romana Svobodová

14 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI Kapitola Strana A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah 3 A1 Vyhodnocení širších vztah 3 A2 Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou krajem 3 B Údaje o splnní zadání 3 B1 Údaje o Zadání 3 B2 Údaje o splnní Zadání 3 C Komplexní zdvodnní pijatého ešení 4 C1 Vyhodnocení úelného využití zastavného území a poteby vymezení zastavitelných ploch C2 Vyhodnocení souladu zmny koncepce rozvoje území msta s cíli územního 5 plánování a s požadavky na ochranu hodnot v území C3 Odvodnní pijatého ešení urbanistické koncepce 6 C4 Odvodnní koncepce veejné infrastruktury 6 C5 Odvodnní koncepce uspoádání krajiny 7 C6 Odvodnní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem 7 využití C7 Odvodnní vymezení VPS a VPO 7 C8 Odvodnní vymezení ploch a koridor k provení RP a územní studií 7 D Informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území 8 E Vyhodnocení dsledk ešení na ZPF a PUPFL 10 F Údaje o potu list a výkres odvodnní ÚP 12 Pozn.: Zpracovaná dokumentace byla vytvoena za prbžné souinnosti s poizovatelem zmny a obsahuje informace poizovatelem ovené. OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI íslo Název výkresu Mítko 1a Koordinaní výkres (Hlavní výkres*) 1 : Výkres pedpokládaných zábor pdního fondu (Vyhodnocení záboru ZPF*) 1 : Pozn.: *název dle platného ÚPML 40.Zmna = 40.Zmna územního plánu msta Liberec ÚPML = územní plán msta Liberec 4

15 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 A A1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAH 40.Zmna v navržených lokalitách 40/1 a 40/2 neeší aktivity pesahující hranici ešeného území platného ÚPML. A2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM Žádné požadavky z ÚPD vydané Libereckým krajem pro ešené území 40.Zmny nevyplývají. 40.Zmna je v souladu s koncepcemi této dokumentace v aktuálním stavu. 40.Zmna je v souladu s požadavky a prioritami Politiky územního rozvoje R. Liberec je zalenn do rozvojové oblasti OB7 Liberec. Zvláštní požadavky na 40.Zmnu z pohledu PÚR R nevyplývají. Pedmt 40.Zmny je v souladu s rozvojovými cíly platného Strategického plánu rozvoje msta Liberec a s úkolem pro ústední orgány pro rozvojovou oblast OB7 PÚR podpora podnikatelských aktivit. B B1 ÚDAJE O SPLNNÍ ZADÁNÍ ÚDAJE O ZADÁNÍ Podkladem pro zpracování návrhu 40.Zmny je Zadání 40.Zmny schválené Zastupitelstvem msta Liberec na jeho zasedání dne usnesením.159/07. B2 ÚDAJE O SPLNNÍ ZADÁNÍ Zadání 40.Zmny je splnno návrhem zmny funkního využití ploch nezastavného resp. zastavitelného území platného ÚPML v lokalit.40/1 a zmny funkního využití ploch (souasn) zastavného území platného ÚPML v lokalit.40/2. Promítnutí dsledk 40.Zmny do smrné ásti platného ÚPML nebylo podle pokynu poizovatele v rámci 40.Zmny ešeno (vyjma ZPF). V souasnosti probíhá píprava na zpracování ÚAP, v jejichž rámci bude nov proveno i ešené území. 40.Zmna není v rozporu s hlavní strategií rozvoje msta a proto Statutární msto Liberec zmnu smrné ásti nepožaduje. Stanoviska k Zadání 40.Zmny jsou v návrhu 40.Zmny zohlednna. PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT íslo lokality dle 40.Zmny 40/1a Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, plochy ostatní mstské zelen stav Nové využití navržené v 40.Zmn Obchodn prmyslové plochy (OPP) - návrh Doporuená kapacita 5000m 2 CUP Dopravní pístupnost z již realizovaného sjezdu na komunikaci Nové Ostašovské s povoleným pouze pravým odboením bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít shodn s plochami pvodního funkního využití obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavitelném území a nezastavitelných ploch v nezastavném území, rozšiuje rozsah zastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec

16 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 íslo lokality dle 40.Zmny 40/1b Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, plochy ostatní mstské zelen stav, plochy komunikací ostatních stav Nové využití navržené v 40.Zmn Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) návrh Doporuená kapacita 15000m 2 CUP Dopravní pístupnost ze stávající okružní kižovatky na Nové Ostašovské bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít shodn s plochami pvodního funkního využití obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavitelném území a nezastavitelných ploch v nezastavném území, rozšiuje rozsah zastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec íslo lokality dle 40.Zmny 40/2 Katastrální území Ržodol I Velikost plochy (m 2 ) Pvodní využití navržené v ÚP Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav ást lokality.17/1 Nové využití navržené v 40.Zmn Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) - návrh Doporuená kapacita - Dopravní pístupnost nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚP Napojení na inženýrské sít nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚP Poznámka zmna funkce zastavitelných ploch v zastavném území, zmenšuje rozsah zastavitelných ploch oznaených Obchodn prmyslová zóna Ržodol I - Sever na úkor nezastavitelných ploch Limity využití území ochranná pásma proti nebezpeným klamavým svtlm, OP s omezením vzdušných vedení, vnitní a vnjší ornitologické ochranné pásmo letišt Liberec C C1 KOMPLEXNÍ ZDVODNNÍ PIJATÉHO EŠENÍ VYHODNOCENÍ ÚELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVNÉHO ÚZEMÍ A POTEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Pedmtem ešení 40.Zmny je prostor v okolí Obchodn prmyslové zóny Ržodol I - Sever, která byla na základ vydaného územního rozhodnutí zaazena do platného ÚPML jako Plochy prmyslové výroby (VP) stav a následn 17.Zmnou zaazena do nové funkní kategorie Obchodn prmyslové plochy (OPP) stav. V prbhu pípravných prací na probíhající realizaci jednotlivých komplex staveb v této zón bylo zjištno, že ást této vymezené zastavitelné plochy je v dsledku geologických pomr (plochy rekultivované skládky) fakticky nezastavitelná a byla tudíž z této plochy vyjmuta jako lokalita 40.Zmny.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) návrh. Ztráta výmry zastavitelných ploch, na které byla dimenzována inženýrská infrastruktura, je následn kompenzována návrhem lokalit 40.Zmny.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) návrh a.40/1b - Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), umístných podél pístupové komunikace Nová Ostašovská na úkor Ploch ostatní mstské zelen stav, Ploch ostatních komunikací stav a Ploch zahrádek a chatových osad (ZZ) návrh, jejichž umístní v dané lokalit se ukazuje jako rekrean neatraktivní. Plochy obchodn prmyslové zde vhodn využijí existující a budované technické a dopravní infrastruktury a umožní jemnjší pechod urbanistického mítka z kapacitních ploch stávající obchodn prmyslové zóny k plochám bydlení istého pes drobnjší podnikatelské plochy umístné na tvarov lenitých pozemcích podél kapacitní komunikace a navazující na souasné i navrhované (pestavby) využití pilehlých ploch. 40.Zmnou navrhované zastavitelné plochy (lokalita.40/1) se zmnou funkního využití jsou situovány ásten na zastavitelné plochy v zastavitelném území a ásten na nezastavné plochy vn (souasn) zastavného území msta, ímž rozšiují zastavitelné území platného ÚPML. 40.Zmnou navrhované nezastavitelné plochy (lokalita.40/2) se zmnou funkního využití jsou situovány na zastavitelné plochy uvnit (souasn) zastavného území msta, ímž rozšiují nezastavitelné území platného ÚPML. 40.Zmna jako celek nevyžaduje rozšíení zastavitelných ploch.

17 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 C2 VYHODNOCENÍ SOULADU 40.ZMNY S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ C2.1 VYHODNOCENÍ SOULADU 40.ZMNY S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 40.Zmna vytváí pedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spoívá ve vyváženém vztahu podmínek pro píznivé životní prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost spoleenství obyvatel území a který uspokojuje poteby souasné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 40.Zmna zajiš uje pedpoklady pro udržitelný rozvoj území zmnou úelného využití a prostorového uspoádání území s cílem dosažení obecn prospšného souladu veejných a soukromých zájm na rozvoji území. 40.Zmna koordinuje veejné i soukromé zámry zmn v území, výstavbu a jiné innosti ovlivující rozvoj území a konkretizuje ochranu veejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních pedpis. 40.Zmna ve veejném zájmu chrání a rozvíjí pírodní a civilizaní hodnoty území. Pitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostedí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to respektuje podmínky pro hospodárné využívání zastavného území a zajiš uje ochranu nezastavného území a nezastavitelných pozemk. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavného území. 40.Zmna v nezastavném území pipouští v souladu s jeho charakterem umis ování staveb, zaízení a jiných opatení pouze pro vodní hospodáství, pro ochranu pírody a krajiny, pro veejnou technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpeí ekologických a pírodních katastrof a pro odstraování jejich dsledk, a dále taková technická opatení a stavby, které zlepší podmínky pro jeho využití pro úely rekreace, napíklad cyklistické stezky, hygienická zaízení. 40.Zmna na nezastavitelných pozemcích umožuje výjimen umístit technickou infrastrukturu zpsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ PÍRODNÍ A KULTURNÍ HODNOTY Navržené ešení 40.Zmny reáln pispívá k zachování a podpoe pírodních hodnot na území msta Liberec. Koncepce ešení 40.Zmny vhodným zpsobem dopluje pírodní prostedí ešeného území, realizací lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) zajiš uje rozlenní rozsáhlé zástavby obchodn prmyslové zóny do menších urbanistických celk. Lesní areál Opiák s nebezkými rybníky nebude s ohledem na umístní nad navrhovanými lokalitami a za hlavní sbrnou komunikací a s ohledem na respektování ochranného pásma lesa ve své pírodní funkci navrženými zastavitelnými plochami omezen. Nov navržené lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) a.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) budou s ohledem na tsnou návaznost na sousední obytné plochy doplnny na jihovýchodním okraji souvislým pásem izolaní zelen, který spolu se zachovanou vzrostlou zelení v jejím sousedství vytvoí rovnž její prostorový rámec. CIVILIZANÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY ešení zástavby nov navržených obchodn prmyslových ploch bude respektovat civilizaní hodnoty v lokalit tím, že s ohledem na menší velikost a lenitý tvar pozemk umožní vytvoit velikostní pechod mezi hmotami a prostory budované obchodn prmyslové zóny a stávající obytnou zástavbou podél Ostašovské ulice (využití nap. pro autosalony, služby, drobnou emeslnou výrobu). Toto je zajištno stávajícím regulativem mstského sektoru ( výška a hmota objekt bude pizpsobena okolní zástavb, nepijatelné jsou výškové a hmotové dominanty narušující architektonický charakter území a významné prhledy ).

18 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Stanovení limit využití území msta Liberec se v dsledku 40.Zmny nemní. Omezení a limitující prvky vyplývající ze všech dotených obecn závazných právních pedpis, norem a správních rozhodnutí pro 40.Zmnu byly pevzaty z jednotlivých výkres a kapitol platného ÚPML. Pro jednotlivé nov navržené lokality.40/1a, 40/1b a 40/2 je uvedena jejich potenciální kolize s limitujícími prvky a podmínky využití území v kapitole Podrobný popis návrhových lokalit. 40.Zmna nenavrhuje žádné nové limity, které by vycházely z konkrétních podmínek a nových funkcí ešených lokalit ani speciální požadavky vyplývající ze zvláštních pedpis, které by se staly závaznými podmínkami schválením 40.Zmny schvalujícím orgánem. C3 ODVODNNÍ PIJATÉHO EŠENÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE V rámci projektových prací byl vyhodnocen požadavek Zadání na ešení zmny využití pedmtných ploch nadefinovanými funkními plochami. Z urbanistického hlediska a s pihlédnutím k probíhající exploataci ešené plochy se tento požadavek jeví jako optimáln dostupné ešení. V rámci zpracování návrhu byly nadefinovány hranice ploch s rozdílným zpsobem využití. Oproti vymezení ploch v Zadání 40.Zmny byla detailn upravena hranice lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) v sousedství obchodn prmyslové zóny se stávající plochou urbanizované zelen rozdíl vyplynul zjevn z nesouladu použitých podkladních map. Oproti vymezení ploch v Zadání 40.Zmny byla rovnž detailn upravena hranice lokality.40/1b v sousedství stávající obytné zástavby Srbské ulice a to omezením rozsahu této lokality tak, aby Srbská ulice mohla být ve svém prbhu zachována vetn propojení na nov budovanou pší komunikaci z Ostašovské ulice do obchodn prmyslové zóny. C4 ODVODNNÍ KONCEPCE VEEJNÉ INFRASTRUKTURY ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Dosavadní koncepce dopravy Sektoru Severozápad, zakotvená v územním plánu msta Liberec a jeho schválených zmnách, založená na využití nov realizované komunikace Nová Ostašovská je v 40.Zmn zachována. Lokalita.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) nevyžaduje dopravní napojení, bžná údržba bude mít pístup po vnitní komunikaní koste obchodn prmyslové zóny. Hlavní dopravní napojení lokality.40/1a Obchodn prmyslové plochy (OPP) je s ohledem na terénní konfiguraci ešeno z jihu z již vybudovaného sjezdu na komunikaci Nová Ostašovská stejn jako další plochy obdobné funkce a velikosti napojené na tuto komunikaci. S ohledem na význam a zatížení tohoto úseku hlavní sbrné komunikace a nepipravené odboovací pruhy bude pipuštno pouze pravé odboení. Hlavní dopravní napojení lokality.40/1b je ešeno ze severu pímo z budované okružní kižovatky na komunikaci Nová Ostašovská, podružné vjezdy mohou být napojeny z jihu na komunikaci Ostašovská, avšak jejich charakter nesmí zpsobit petížení na ni napojených obytných ploch zejména nákladní dopravou. Odstavení vozidel zamstnanc a návštvník provozoven navržených v rámci lokality.40/1 bude ešené v rámci vlastních funkních ploch, specifické plochy dopravy v klidu se proto nevymezují. ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Napojení lokality.40/2 Plochy urbanizované zelen zele rekreaní (ZR) na inženýrské sít není požadováno. Napojení lokality.40/1 na inženýrské sít bude provedeno pomocí stávajících resp. navržených úelových pípojek a zaízení budovaných v rámci lokality.40/1 a napojených na celomstskou koncepci stejným zpsobem, jako navazující obchodn prmyslová zóna Ržodol I Sever. Výstavba v lokalit si nevyžádá peložky inženýrských sítí vyššího ádu ani posílení celomstských ad a uzl.

19 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 ODVODNNÍ NÁVRHU ZMNY OBANSKÉHO VYBAVENÍ Koncepce obanského vybavení veejné infrastruktury stanovená platným ÚPML se v dsledku 40.Zmny nemní. ODVODNNÍ NÁVRHU VEEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Platný ÚPML nepracuje s pojmem veejné prostranství ve smyslu zákona.183/2006 Sb., vyhlášek.500 a.501/2006 Sb. a jejich píloh. 40.Zmna nenavrhuje žádné plochy veejných prostranství ve smyslu tchto pedpis, protože jejich izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví jako bezúelný. ODVODNNÍ NÁVRHU EŠENÍ POŽADAVK CIVILNÍ OCHRANY Podmínky pro innosti na území msta Liberec z hlediska civilní ochrany se v dsledku 40.Zmny nemní. Pro 40.Zmnu platí ešení požadavk civilní ochrany schválené ÚPML. C5 ODVODNNÍ KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY Koncepce uspoádání krajiny platného ÚPML se v dsledku 40.Zmny nemní. Návrhy 40.Zmny se nedotýkají lesních pozemk (PUPFL), jsou situovány zásti na trvalých travních porostech, zásti na ostatních druzích pozemk (ostatní plochy neplodné i manipulaní plochy). Realizacemi zámr nedojde k narušení souasného charakteru krajinného rázu ani kolizi s prvky ÚSES a dalšími pírodními prvky se zvýšenou ochranou. Podél komunikace Nová Ostašovská zstává v souladu se schválenou projektovou dokumentací zachován pás ochranné zelen kopírující násypy a záezy, pás izolaní ale i prostorotvorné zelen bude doplnn na jihovýchodním okraji ploch lokality.40/1. Podmínky vegetaního zakrytí a využití lokality.40/2 musí odpovídat jejímu charakteru rekultivované skládky. C6 ODVODNNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ V Zadání 40.Zmny nebyly požadovány a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly zmny ve stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití platného ÚPML. C7 ODVODNNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO V Zadání 40.Zmny nebyly požadovány a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly zmny ve Vymezení VPS a VPO a asananí zásahy platného ÚPML. C8 ODVODNNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR K PROVENÍ RP A ÚZEMNÍ STUDIÍ V Zadání 40.Zmny nebyly uplatnny a ani z ešení 40.Zmny nevyplynuly požadavky na provení ploch a koridor regulaním plánem a územní studií.

20 Píloha odvodnní OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Textová ást Odvodnní zmny. 40 D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ S ohledem na malý rozsah, jednoduchost zmny bez pedpokládaného vzniku negativních vliv vyvolaných 40.Zmnou na okolí a s ohledem na to, že dosud nebyl proveden Rozbor udržitelného rozvoje území msta Liberec Zadání 40.Zmny nepožaduje provedení vyhodnocení vliv 40.Zmny na udržitelný rozvoj. a VYHODNOCENÍ VLIV 40.ZMNY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ Z provedených przkum a rozbor ešeného území nevyplývá žádný pedpoklad podstatného negativního vlivu na životní prostedí a tedy není pedpoklad požadavku na provedení vyhodnocení vlivu na životní prostedí podle zvláštního zákona. Z hlediska zmny platného ÚPML lze pedpokládat možné vlivy na následující složky životního prostedí: OCHRANA VEEJNÉHO ZDRAVÍ V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde ke zvýšení obslužné dopravy v prostoru okružní kižovatky na komunikaci Nová Ostašovská, kde se budou koncentrovat návštvníci pijíždjící do obchodní ásti obchodn prmyslové zóny. To bude mít za následek zvýšení emisí hluku v území a zvýšení emisí zneištní ovzduší. Jedná se o možný záporný jev se sekundárními vlivy. Jde však o relativn nevýznamná zvýšení a v žádném pípad nedojde k pekroení stanovených limit resp. zatížení kompenzovaného ochrannými opateními. OCHRANA PÍRODY A KRAJINY VLIV NA ÚSES, KRAJINU V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde k drobným terénním úpravám a zásahm do ekosystém a krajiny. Jedná se negativní vlivy okamžité s možnými sekundárními vlivy (pokud by nebyla realizována ochranná opatení). Tyto nepíznivé vlivy jsou eliminovatelné. VLIV NA FAUNU A FLÓRU V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru dojde k drobným terénním úpravám a zásahm do ekosystém a krajiny. Sekundárním vlivem mže být ovlivnní vegetace. Ovlivnní fauny se nepedpokládá. Jedná se o negativní vliv okamžitý s možnými sekundárními vlivy (pokud by nebyla realizována ochranná opatení). VLIV NA ZVLÁŠT CHRÁNNÁ ÚZEMÍ V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru nebudou dotena zvlášt chránná území. OCHRANA ZPF V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru budou zábory a vyntí pozemk ze ZPF ešeny standardním zpsobem v rámci platné legislativy v ochran ZPF, resp. regulativy ÚPML. Pro ešení nebudou vyvolány nestandardní postupy. Nepíznivé vlivy jsou eliminovatelné nap. vyrovnáním záporného vlivu lokality.40/1 a kladného vlivu lokality.40/2. OCHRANA LESA V dsledku 40.Zmny a následné realizace zámru nedojde k záboru a vyntí PUPFL. POSUZOVÁNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ (EIA) Pro 40.Zmnu není vypracováno hodnocení vliv na trvale udržitelný rozvoj z hlediska životního prostedí. V rámci pípravy samotné realizace zámru mže být zámr hodnocen prostednictvím oznámení EIA.

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice Výroková ást zmny: Z 1807 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1807 / 07 Mstská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Praha Šeberov, Praha Kunratice Šeberov, Kunratice východn od Kunratické spojky, smr

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 Bod pořadu jednání: Návrh zadání 68. A změny územního plánu města Liberec Zpracoval: Adam Lenert, odborný referent

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OBEC L I BÁ. o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru

OBEC L I BÁ. o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru OBEC L I BÁ V Y H L Á Š K A o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru LIBÁ Starosta obce Libá.wriá.v4 na základ" usnesení Obecního zastupitelstva Libá. ze dne. p o d l e 8 9, odst.3, zákona FS

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, tel. 387 311 238, 387 312 513, mobil +420605 277 998 ZMNA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ VÝSLEDNÝ NÁVRH TEXTOVÁ ÁST

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Horní Vltavice ZM NA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE. Zm na. 6 ÚPNSÚ Horní Vltavice ZÁZNAM O Ú INNOSTI ING. ARCH. JAROSLAV DAN K LEGENDA

Horní Vltavice ZM NA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE. Zm na. 6 ÚPNSÚ Horní Vltavice ZÁZNAM O Ú INNOSTI ING. ARCH. JAROSLAV DAN K LEGENDA ZMNA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE LEGENDA ÚZEMÍ EŠENÉ ZMNOU. 6 HRANICE ZASTAVNÉHO ÚZEMÍ HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH Horní Vltavice HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice. kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce. Tršice

Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice. kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce. Tršice 1 Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce Tršice Zastupitelstvo obce Tršice se na svém zasedání dne 10. 10. 2006 usneslo vydat na základ ustanovení

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 2. 9. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Zadání 46. změny územního plánu města Liberce Zpracoval: odbor, oddělení: Adam Lenert

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ANDLSKÁ HORA

O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ANDLSKÁ HORA VYHLÁŠKA OBCEANDLSKÁ HORA O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ANDLSKÁ HORA Starosta obce And&lská Hora dle usneseni zastupitelstva ze dne 27. kv&tna 1996 vydává podle 29 odst. 2 zákona 7.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Petrovice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více