2.12+5& Vyhodnocení vliv zmny.03 územního" name="description"> 2.12+5& Vyhodnocení vliv zmny.03 územního">

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./ "&%%55 % :/; ' <(<'=) )<=< ;5%&5& >2.12+5&

2 Vyhodnocení vliv zmny.03 územního plánu obce Chodou na udržitelný rozvoj území je zpracováno v souladu s požadavky vyhl.. 500/2006 Sb. a zahrnuje krom vyhodnocení vlivu na životní prostedí (samostatného separátu SEA) i hodnocení sféry sociální a hospodáské. Vyhodnocení sestává z posouzení vliv zmny.03 na zlepšování územních podmínek pro píznivé životní prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost spoleenství obyvatel území. V souladu s pílohou.5 vyhlášky.500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti, v platném znní jsou pedmtem posouzení takové vlivy, které lze rozumn pedpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míe konkrétnosti, jakou má poizovaná zmna územního plánu tedy pouze vlivy, které mohou být provovanou zmnou využití území vyvolány. A B C OBSAH ELABORÁTU Vyhodnocení vliv návrhu zmny.03 ÚPO Chodou na životní prostedí Tuto ást vyhodnocení tvoí samostatný separát zpracovaný podle pílohy stavebního zákona - dokumentace SEA vypracovaná Ing. Milenou Morávkovou - osvdení odborné zpsobilosti.j. 6774/1095/OPV/93 ze dne , dle 19, odst. 7 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis - viz Píloha za str. 6 Vyhodnocení vliv návrhu zmny.03 na evropsky významné lokality nebo ptaí oblasti Vyhodnocení není zpracováno nadízený orgán ve vyjádení k Zadání zmny.03 vylouil významný vliv na lokality NATURA Vyhodnocení vliv návrhu zmny.03 na skutenosti zjištné v územn analytických podkladech.. 3 D Vyhodnocení vliv návrhu zmny.03 na jiné skutenosti ovlivnné navrženým ešením.. 3 E Vyhodnocení pínosu návrhu zmny.03 k naplnní priorit územního plánování pro zajištní udržitelného rozvoje území. 3 F Vyhodnocení vliv návrhu zmny.03 na udržitelný rozvoj území - shrnutí... 4 Vzhledem k tomu, že zásady vyváženosti pilí udržitelného rozvoje jsou vždy nedílnou souástí komplexn pojatého návrhu urbanistické koncepce pi zapracování zmn do pvodní územn plánovací dokumentace, nejsou v tomto elaborátu jednotlivé pípady jejich uplatnní opakovan popisovány, ale lze je dohledat v textové ásti souboru zmn pomocí níže uvedených odkaz.

3 C Vyhodnocení vliv návrhu zmny.03 na skutenosti zjištné v územn analytických podkladech Jevy sledované územn analytickými podklady (ÚAP) slouží jako základní informace o limitech využití území, o lokalitách a objektech lokální identity nebo jako podklady pro vyhodnocení vyváženosti pilí udržitelného rozvoje. Zmna.03 ÚPO Chodou respektuje psobnost a režim jev ÚAP, jimiž je její ešené území doteno. Jevy ÚAP, které mohou být lokalitou zmny.03 ÚPO Chodou doteny nebo ovlivnny jsou následující: zemdlský pdní fond je doten v lokalit Z3.1; vyhodnocení dsledk na ZPF viz kap. O.d ásti Odvodnní; vedení plynovodu, resp. ochranné / bezpenostní pásmo je doteno v lokalit Z3.1 viz výez výkresu.5; kap. G.02.2; silnice III. tídy vetn ochranného pásma je v kontaktu s lokalitou Z3.1 viz výez výkresu.1/o.1; kap. F.03; železniní dráha celostátní vetn ochranného pásma je v kontaktu s lokalitou Z3.1 viz výez výkresu.1/o.1; kap. F.02; Návrh využití lokality Z3.1 je v míe podrobnosti územního plánu s uvedenými jevy koordinován. Zpesnní ešení a koordinace využití území je pedmtem podrobnjšího stupn dokumentace. D Vyhodnocení vliv návrhu zmny.03 na jiné skutenosti ovlivnné navrženým ešením Ovlivnní jev a skuteností v širších souvislostech, které není možné zcela jednoznan piadit k jevm územn analytických podklad se týká pedevším oblasti: Systém dopravní obsluhy Dopravní kostra území obce se zmnou.03 ÚPO Chodou nemní a koncepce dopravní obsluhy obce zstává zachována. Vzhledem k pedpokládané zvýšené návštvnosti zábavn vzdlávacího parku Ti vže je teba zajistit, aby naviganí smrové tabule navádly dálkovou dopravu k tomuto zaízení z dálnice D5 pes dálniní mimoúrovovou kižovatku na km 28 (Zdice Bavoryn) po silnicích II/118 a III/1174 mimo zastavné území sídel nikoli pes mimoúrovovou kižovatku na km 22 (Králv Dvr Beroun-západ) z níž by doprava projíždla pes zastavnou obytnou ást Králova Dvora a Zdic. E Vyhodnocení pínosu návrhu zmny.03 k naplnní priorit územního plánování pro zajištní udržitelného rozvoje území Hlavním úkolem územního plánování je návrh koordinovaného a ve všech smrech vyváženého rozvoje sídelní struktury a kulturní krajiny ve správním území obce. Zámrem posuzovaným v rámci zmny.03 územního plánu obce Chodou je lokalizace specifického zaízení vybavenosti, která formou nauné innosti a výuky zprostedkovává znalosti z oblasti vdy, výzkumu historie a vývoje drobné výroby a emesel, vývoje užití krajiny, zemdlské produkce a ekologie krajiny. Svým zamením a charakterem se jedná a zaízení nadmístního významu, které zvýší návštvnost území s adou možných druhotných efekt jako nap. rozšíení nabídky pracovních píležitostí, zvýšení obratu v restauraních provozech, zvýšení

4 atraktivity území jako východiska turistických a poznávacích aktivit, apod. Ve svém dsledku tento zámr pozitivn psobí na následující relevantní priority územního plánování specifikované v ZÚR SK: vyvážený rozvoj oblasti, založený na zajištní píznivého životního prostedí; stabilní hospodáský rozvoj a udržení sociální soudržnosti obyvatel; pée o pírodní, kulturní a civilizaní hodnoty na území kraje, které vytváejí image oblasti a kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území - zejména: zachování a obnova rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability a identity; ochrana pozitivních znak krajinného rázu; zachování a citlivé doplnní výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné mstské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i pírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srstání sídel; stabilizace a vyvážený rozvoj hospodáských inností zvlášt ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách a to zejména: posílení kvality života obyvatel a obytného prostedí; navrhovat pimený rozvoj sídel, vybavení sídel potebnou veejnou infrastrukturou; rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - využívání existujícího potenciálu; uplatnní mimoprodukní funkce zemdlství v krajin; úelné lenní pozemkové držby prostednictvím pozemkových úprav a doplnní krajinných prvk zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny; F Vyhodnocení vliv návrhu zmny.03 na udržitelný rozvoj území shrnutí Vyhodnocení vlivu zmny.03 územního plánu obce Chodou na udržitelný rozvoj území je zpracováno na základ požadavku OŽPaZ KÚSK na vyhodnocení vlivu návrhu zmny.03 ÚPO Chodou na životní prostedí (SEA) se zamením zejména na: provozování zámru z hlediska dopravní a hlukové zátže na obytnou zástavbu stávající i plánovanou a zneišování ovzduší; zábor pdy; odtokové pomry a na vodní režim území; narušení faktoru pohody bydlení. Soubžn s vyhodnocením vlivu rozvojové lokality na životní prostedí je pedmtem zkoumání také její možný vliv na hospodáský rozvoj území a na soudržnost spoleenství obyvatel sledované oblasti. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spoívá na posouzení vzájemné vyváženosti tchto tí faktor. V pípad vyhodnocování vlivu zmny.03 tedy omezených vstup týkajících se pouze jedné sledované rozvojové lokality mže být vypovídací schopnost vyhodnocení celku správního území obce zkreslena. Závry takového posouzení proto musí být objektivizovány na základ hlubších znalostí prostedí a vzájemných vazeb mezi uvedenými sférami, které nemohly být souástí vlastního elaborátu souboru zmn. F.01 Závry vyhodnocení vlivu lokality zmny.03 na životní prostedí a ekologii krajiny V závreném hodnocení elaborátu SEA se konstatuje, že vybrané úpravy zahrnuté do Souboru zmn.03 ÚPO Chodou nebudou mít významné negativní vlivy na oblast životního prostedí a veejného zdraví za pedpokladu uplatnní následujících preventivních nebo kompenzaních opatení:

5 Z3.1 U Vápenky drobná a emeslná výroba (VD) Využití pro navrhovaný úel je možné pi uplatnní následujících pedpoklad pro pedcházení, snížení nebo kompenzaci možných negativních vliv na životní prostedí: zábavn vzdlávací park bude provozován pouze v denní dob; zdroje hluku (hudební produkce, elektronicky zesílená e, ) bude omezena na takovou úrove hlasitosti, aby v chránném venkovním prostoru staveb okolní obytné zástavby (okraj obce Chodou, RD p. 120) nebyl pekroen hygienický limit LAeq,8h = 45 db s rezervou min. 2 db; nebude pekroena pedpokládaná etnost vyvolané dopravy (75 vozidel denn, max. 125 vozidel denn ve špikách); nákladní doprava v období výstavby bude vedena pes exit. 28 dálnice D5 silnice II/118,mimo obytnou zástavbu; od nádraží Zdice bude zajištn pístup pro pší návštvníky chodník alespo po jedné stran ul. s. Armády (realizaci chodníku nutno zajistit v souinnosti obce Chodou a msta Zdice); vzhledem k pevaze návštv rodin s dtmi a poádání akcí pro dti, bude možné do oblasti nov umisovat jen takové innosti, které nebudou mít za následek zvýšení hlukové zátže a zvýšené emise oxid dusíku, prachových ástic PM10 a emise benzo(a)pyrenu; v pípad dotení plošných meliorací bude zajištna funknost zbývajících melioraních zaízení na okolních pozemcích, vetn bezproblémového odtoku vod; odvádní dešových vod z nov zastavných ploch bude ešeno tak, aby se nezvýšil okamžitý odtok z území; je teba respektovat pednostní využití zasakování i retence; protože trvalý zábor zemdlské pdy nelze kompenzovat, je doporuena kompenzace za zábor zemdlské pdy ve form náhradních výsadeb na území k.ú. Chodou (nap. realizace prvk ÚSES, výsadby doprovodných porost podél cest apod.). Pozemky pro náhradní výsadby budou ureny po dohod s obcí Chodou; využití ploch VD v sousedství tématického parku musí objemem a strukturou zástavby respektovat kontext okolí (návaznost na tématický park) vetn dostateného podílu devin a izolaní zelen; stavební aktivity ve sledované lokalit budou posuzovány jako zásahy v území s archeologickými nálezy; je nutné respektovat památkový zákon. 20/1987 Sb. ve znní zákona. 242/1992 Sb. Celkov lze konstatovat, že zmna. 3 ÚPO Chodou nebude mít významný negativní vliv na životní prostedí v území. Koncepce je z hlediska vliv na životní prostedí a veejné zdraví za pedpokladu splnní výše uvedených podmínek a navržených opatení pijatelná. F.02 Hodnocení vliv lokality zmny.03 na hospodáský rozvoj území a na soudržnost spoleenství obyvatel Hospodáský a sociální vývoj oblasti Chodoun je do znané míry ovlivnn snadnou dostupností a pracovní nabídkou pražského i plzeského regionu díky dálnici D5, která je páteí sídelní rozvojové osy Praha Plze. Pedmtem zmny Z3.1 U Vápenky je lokalizace specifického zaízení zábavn vzdlávacího parku nauného charakteru, který má pedpoklad stát se i díky dobré dostupnosti cílem a katalyzátorem návštvnosti sledované oblasti. Krom vlastní nabídky pracovních píležitostí a díky vazbám k obdobným zaízením (Army Muzeum Zdice, Muzeum Výtopna Zdice, ) ale i kvalitnímu prostedí a pírodnímu zázemí sledované lokality mže tento druh vybavenosti druhotn podpoit rozvoj dalších služeb v území (sí obchod a restaurací) a pispt jak k hospodáskému rozvoji v oblasti dalších

6 podnikatelských aktivit území, tak i ke zvýšení standardu a kvality bydlení a tím i stability potu trvale bydlících obyvatel. Zábavn vzdlávací park nepedstavuje žádné riziko pro soudržnost spoleenství obyvatel. Souhrnný závr Úprava využití a vymezení rozvojové lokality Z3.1 v rámci zmny.03 ÚPO Chodou je vyvolána zámrem lokalizace zábavn vzdlávacího parku Ti vže vnovaného nauným a vzdlávacím aktivitám mládeže v oblasti historie a vývoje drobné výroby a emesel a vývoje užití krajiny a zemdlské produkce. Zaízení specifické vybavenosti je zahrnuto zásti do plochy drobné a emeslné výroby (VD) v rámci pípustného využití, vzdlávací a nauná políka do plochy smíšené krajinné zóny (S.pwz) v rámci pípustného využití. Z výše uvedeného posouzení lokality Z3.1 na sféru životního prostedí -+- 0CDE8F.;1G H;26-7.I+3 C2>2+31?:1-32 G2 C-3.+J I2 CE2C8D-+D HC.-1-1:7I43-1:62; : +-.7K7G ?-+434/87 8+/2C/4- +21:1D1D +2, : 832.J?: 1:7>4: 6I+3G2G0;-0.+73H;26+0CD+7 Z hlediska vlivu na životní prostedí nevyvolává úprava rozvojové lokality zásadní stety s ochranou pírody a nezhoršuje kvalitu životního prostedí. Za pedpokladu splnní podmínek a navržených opatení uvedených v kapitole F.01 zmna.03 ÚPO Chodou nemá významný negativní vliv na životní prostedí a veejné zdraví. Z hlediska posouzení soudržnosti spoleenství obyvatel a hospodáského rozvoje oblasti poskytuje úprava podle zmny.03 ÚPO Chodou naopak píležitost pro rozšíení spektra služeb a navazujících aktivit. Z uvedených komentá je patrné, že pedložené úpravy jsou možné za pedpoklad uvedených v kap. F.01, které je teba chápat jako objektivní podmínky pro úpravu využití daného území. V pípad, že bude naplnní uvedených podmínek dsledn uplatnno v prbhu podrobnjších stup dokumentace a v rámci realizace zámru, nedojde k narušení vyváženosti pilí udržitelného rozvoje ve smyslu platné urbanistické koncepce.

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více