MMB Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna"

Transkript

1 MMB ty Rada města Brna Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne ZM7/ ŮH1 Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva a stanoviska dotčených orgánů Kopie Smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č s odloženou účinností Mapové podklady Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna ve smyslu či. IV. Smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem, společností Maximus Resort, a.s. jako nájemcem a se společností Brněnské komunikace, a.s. jako vedlejším účastníkem smlouvy uzavřené dne schvaluje nabytí části pozemku p.č. 745/16 travní porost označené dle GP č /2014 jako pozemek p.č. 745/26 travní porost o výměře 64 m 2 v k.ú. Kníničky, z vlastnictví společnosti Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna, za dohodnutou kupní cenu celkem ve výši 1000,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č těchto usnesení. 2. bere na vědomí - že nabytím shora specifikované části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky do majetku města Brna a složením kauce ve výši ,-Kč společností Maximus Resort, a.s. na účet města Brna, nabude Smlouva o provedení stavby, nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě účinnosti (či. IV. této smlouvy). - že na základě žádosti společností Maximus Resort, a.s. ze dne byla uzavřena dne prostřednictvím OD MMB Dohoda mezi statutárním městem Brnem a společností Maximus Resort,a.s. o umožnění stavby Veřejné parkoviště ul. Hrázní-Statutární město Brno, SO 01 Parkoviště statutárního města Brna, vjezd z ulice Hrázní", kterou bude (částí vjezdu a částí parkovacích míst) dotčen pozemek p.č. 1021/2 v k.ú. Kníničky ostatní plocha silnice v majetku města Brna, neuvedený ve shora uvedené Smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě. Stanoviska dotčených orgánů Návrh byl předložen k projednání do R7/013. RMB dne Návrh byl předložen do R7/011. RMB dne Materiál byl stažen. Zpracoval: ajetkový odbor Předkládá: Rada města Brna

2 Důvodová zpráva: 1. Stručné k předmětu předkládaného návrhu: Předmětem předkládaného materiálu je nabytí části pozemku p.č. 745/16 travní porost označené dle GP č /2014 jako pozemek p.č. 745/26 travní porost o výměře 64 m 2 v k.ú. Kníničky z vlastnictví společnosti Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1000,-Kč a za podmínek kupní smlouvy jejíž návrh je součástí materiálu. Nabytí tohoto pozemku do vlastnictví města Brna je navrhováno ve smyslu či. IV. Smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č , kterou dne mezi sebou uzavřeli, jako smlouvu s odloženou účinností statutární město Brno jako pronajímatel na straně jedné, Maximus Resort, a.s. jako nájemce na straně druhé, a Brněnské komunikace, a.s. jako vedlejší účastník na straně třetí (dále též jen Smlouva - kopie Smlouvy je přílohou tohoto materiálu). Dle či. IV. Smlouvy je nabytí shora specifikované části pozemku p.č. 745/16 do vlastnictví statutárního města Brna za celkovou kupní cenu 1000,-Kč jednou z podmínek pro nabytí účinnosti Smlouvy. Druhá podmínka, která musí být splněna aby Smlouva nabyla účinnosti, je složení kauce ve výši ,-Kč společností Maximus Resort, a.s. na účet statutárního města Brna dle či. IV. Smlouvy. Dle informace dostupné MO Maximus Resort, a.s. kauci zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co obdrží informaci o provedení vkladu vlastnického práva do KN k pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky ve prospěch města Brna. Smlouva byla uzavřena na podnět společnosti Maximus Resort, a.s. za účelem, aby společnosti Maximus Resort, a.s. bylo umožněno vybudování dvou samostatných veřejných parkovišť - stavby veřejného parkoviště č. 1 na pozemcích města Brna, která bude po dobudování převedena do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 1.000,-Kč + DPH, a stavby veřejného parkoviště č. 2 na pozemcích města Brna, která po dobudování zůstane ve vlastnictví Maximus Resort, a.s. stím, že pozemky pod tímto parkovištěm budou za podmínek sjednaných v části D Smlouvy převedeny do vlastnictví Maximus Resort, a.s., přičemž Maximus Resort, a.s. bude dle či. III. odst. 6 uzavřené Smlouvy povinna: po dokončení stavby parkoviště č. 2 provozovat toto parkoviště na své náklady jako parkoviště veřejné po dobu nejméně 50-ti let od uzavření kupní smlouvy na prodej pozemů pod parkovištěm společnosti Maximus Resort, a.s. zajistit na své náklady provoz parkoviště č. 2 po dobu 24 hodin denně, bez vybírání jakýchkoliv poplatků či jiných plateb označit parkoviště č. 2 viditelnou cedulí jako veřejné parkoviště zajistit na své náklady údržbu parkoviště č. 2 a umožnit zde parkovaní osobních vozidel veřejností zajistit, že pozemky pod parkovištěm č. 2 kdykoliv v budoucnu nebudou zastavěny jinou stavbou než veřejně prospěšnou nebo stavbou k realizaci zeleně a nebude jejich vlastníkem požádáno o změnu obecně závazné vyhlášky obce v části týkající se změny závazné části územně plánovací dokumentace ohledně těchto pozemků,

3 a pro případ že tyto závazky budou porušeny do 20 let od uzavření kupní smlouvy, zaplatit statutárnímu městu Brnu smluvní pokutu ve výši ,-Kč. Kupní smlouva na prodej pozemků pod parkovištěm č. 2 bude vedle ujednání o povinnostech společnosti Maximus Resort, a.s. dále obsahovat: - předupní právo ve prospěch města Brna k pozemkům pod parkovištěm č. 2 (či. III. odst. 8 Smlouvy) s tím, že Maximus Resort, a.s. bude povinen pozemky pod parkovištěm č. 2 přednostně nabídnout ke koupi statutárnímu městu Brnu za cenu obvyklou stanovenou dle ZP, pokud je bude chtít zcizit, - právo zpětné koupě jako právo věcné ve prospěch statutárního města Brna na dobu 20 let od uzavření kupní smlouvy na pozemky pod parkovištěm č. 2 - statutární město Brno bude oprávněno požádat o zpětný prodej pozemků, pokud Maximus Resort, a.s. poruší některou ze svých povinností dle či. III. odst. 6 Smlouvy (viz shora) - zákaz zcizení těchto pozemků pod parkovištěm č. 2 na dobu 20 let od uzavření kupní smlovuy na jejich prodej. 2. Smlouva o provedení stavby, nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č , s odloženou účinností Dne byla mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem, společností Maximus Resort, a.s. jako nájemcem a společností Brněnské komunikace, a.s. jako vedlejším účastníkem smlouvy uzavřena, jak je již výše uvedeno, Smlouva o provedení stavby, nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č , s odloženou účinností (dále též jen Smlouva). Kopie Smlouvy je přílohou tohoto materiálu. V dalším textu bude statutární město Brno označováno též jako pronajímatel" a společnost Maximus Resort, a.s. též jako nájemce". Smlouva byla uzavřena za účelem, aby nájemci bylo umožněno na pozemcích vk.ú. Kníničky, které jsou, vyjma části p.č. 745/16 o výměře 64 m 2, v majetku města Brna, vybudovat dvě stavby veřejného parkoviště, označované ve Smlouvě jako parkoviště č. 1 a parkoviště č. 2. Veřejné parkoviště č.l bude dle Smlouvy po dokončení převedeno do vlastnictví pronajímatele a zařazeno do kategorie místní komunikace, výstavba bude provedena nájemcem na těchto pozemcích v k.ú. Kníničky obec Brno: - část p.č. 745/2 o výměře m 2 ve vlastnictví pronajímatele označená dle GP č /2014 jako p.č. 745/2, - část 745/21 o výměře 447 m 2 ve vlastnictví pronajímatele označená dle GP č /2014 jako p.č. 745/21, - p.č. 741/4 ostatní plocha neplodná půda o výměře 1 m, - část p.č. 745/16 o výměře 64 m 2 dosud ve vlastnictví nájemce označená dle GP č /2014 jako p.č. 745/26. Části pozemků ve vlastnictví pronajímatele pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1 se ve Smlouvě označují jako pozemky č. 1. Část pozemku, jejíž nabytí do vlastnictví SMB je předmětem tohoto materiálu, dosud ve vlastnictví nájemce pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1 se ve Smlouvě označuje jako pozemek č. 2. Veřejné parkoviště č.2 dle Smlouvy zůstane ve vlastnictví nájemce, jeho výstavba bude provedena nájemcem na těchto pozemcích v k.ú. Kníničky obec Brno ve vlastnictví pronajímatele: - část p.č. 745/2 o výměře m 2 označená dle GP č /2014 jako p.č. 745/24, S

4 - část p.č. 745/21 o výměře 10 m 2 označená dle GP č /2014 jako p.č.745/27, -p.č. 745/17celý, - p.č. 745/22 celý, -p.č. 741/2celý, - 741/3 celý. Pozemky a části pozemků určené pro výstavbu veřejného parkoviště č. 2 se ve Smlouvě označují jako pozemky č Část pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky o výměře 64 m 2 (pozemek č. 2) - podmínky nabytí pozemku do majetku statutárního města Brna dle Smlouvy, kupní cena Pozemek č. 2 je určen pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1, které po dokončení bude nájemcem převedeno do vlastnictví města Brna. S ohledem na tuto skutečnost Smlouva obsahuje též dohodu smluvních stran, že pozemek č. 2 bude převeden do vlastnictví pronajímatele, a to nezatížený právy třetích osob (s výjimkou věcného břemene zřízeného v r ve prospěch města a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.), na základě kupní smlouvy uzavřené mezi nájemcem jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím za kupní cenu ve výši celkem 1.000, Kč, která je splatná do 60ti dnů poté, kdy pronajímatel bude zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2. Pro úplnost, cena obvyklá zbývajících shora uvedených pozemků pro výstavbu parkoviště č. 1 a č. 2 je dle ZP č. ZU /2014 ve výši 1700,-Kč/m 2. Cena zjištěná těchto pozemků dle cenové mapy činí 1340, -Kč/m. Dohodnutá kupní cena za převod pozemků města Brna do vlastnictví společnosti Maximus Resort, a.s. dle Smlouvy je ve výši 1770,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod, tj. celkem ,-Kč. 4. Účinnost Smlouvy Účinnost Smlouvy je dle či. IV. Smlouvy vázána na splnění těchto podmínek: - zápis statutárního města Brna v katastru nemovitostí jako vlastníka pozemku č. 2 - tj. části pozemku p.č. 745/16, označené GP č /2014 jako pozemek p.č. 745/26 travní porost o výměře 64 m 2 v k.ú. Kníničky, nezatíženého právy třetích osob s výjimkou věcného břemene ve prospěch spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne složení kauce ve výši ,-Kč na účet města Brna. Smlouva zaniká, pokud nenabude účinnosti do Výjimkou je pouze části E Smlouvy, která nesouvisí s výstavbou veřejného parkoviště č. 1 a č. 2. Současně smluvní strany dohodly, že i když je Smlouva uzavřena s odloženou účinností, je nájemce oprávněn ihned po jejím uzavření požádat o vydání územního rozhodnutí pro výstavbu veřejného parkoviště č.l ač. 2, po odsouhlasení dokumentace vedlejším účastníkem. 5. Územní rozhodnutí pro stavbu Veřejné parkoviště ul. Hrázní-Statutární město Brno" MO MMB obdržel v lednu t.r. informaci, že Úřadem městské části města Brna, Brno- Kníničky, stavebním úřadem bylo dne pod čj. MCBKNI/00085/2015, sp. zn. MCBKNI/01381/2014/BEZ vydáno Územní rozhodnutí č. 1/2015 pro stavbu Veřejné parkoviště ul. Hrázní-Statutární město Brno", na pozemcích p.č. 745/2, 745/16, 745/21 a 1021/2 vk.ú. Kníničky. Pozemek p.č. 1021/2 ostatní plocha ostatní komunikace vk.ú. Kníničky, resp. jeho část dotčenou stavbou parkoviště investor nezahrnul do výčtu pozemků %

5 dotčených plánovanou stavbou parkoviště č. 1, který byl jedním z podkladů při přípravě Smlouvy. Tento pozemek tak není v uzavřené Smlouvě jako pozemek dotčený parkovištěm č.l. uveden, tedy společnost Maximus Resort, a.s. aktuálně nemá oprávnění stavbu na uvedeném pozemku provést. Vzhledem k uvedenému požádala společnost Maximus Resort, a.s. dne OD MMB o vydání dohody o umožnění stavby na tomto pozemku (část pozemku p.č. 1021/2 vk.ú. Kníničky bude dotčena částí vjezdu na parkoviště a částí parkovacích stání). Dohoda o umožnění stavby byla dne prostřednictvím OD MMB se společností uzavřena. 6. Závěr Návrh nabytí shora specifikované části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna za celkovou kupní cenu 1000,-Kč je předkládán, aby Smlouva mohla nabyt účinnosti a aby na základě ní a za podmínek sjednaných v této Smlouvě mohlo dojít pro potřeby veřejnosti k výstavbě veřejného parkoviště č. 1, které bude ve vlastnictví města Brna a veřejného parkoviště č. 2, které bude ve vlastnictví Maximus Resort, a.s. vč. pozemků. 7. Projednání návrhu nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky Návrh byl projednán na R7/KM/03. zasedání KM RMB dne Komise majetková RMB 1. doporučuje RMB a ZMB ve smyslu či. IV. Smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem, společností Maximus Resort, a.s. jako nájemcem a se společností Brněnské komunikace, a.s. jako vedlejším účastníkem smlouvy schválit nabytí části pozemku - p.č. 745/16 travní porost označené dle GP č /2014 jako pozemek p.č. 745/26 travní porost o výměře 64 m 2 v k.ú. Kníničky, z vlastnictví společnosti Maximus Resort, a.s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy uvedených v materiálu. 2. bere na vědomí skutečnost, že nabytím shora specifikované části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky do majetku města Brna a složením kauce ve výši ,-Kč společností Maximus Resort, a.s. na účet města Brna, nabude tato Smlouva o provedení stavby, nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě účinnosti (či. IV. této smlouvy). Hlasování: 6 - pro, 0 - proti, 1 - se zdržel/11 členů. Usnesení bylo přijato. hlasování p. Janíček Ing. Drápalová Ing. Liptáková PhDr. Hofmannová Ing. Pospíšil JUDr. Kerndl p. Říha p. Šafařík Ing. Zuziak Ing. Hladký Ing. Malec pro proti zdrž. se omluven omluven omluven 1 omluven Návrh byl předložen do R7/011. RMB dne Materiál byl stažen. Návrh byl předložen k projednání do R7/013. RMB dne Pft

6 8. Bližší informace k záměru společnosti Maximus Resort, a.s. na výstavbu veřejného parkoviště - historie a. Úvod Společnost Maximus Resort, a.s. (dále též jen Společnost) požádala vr o prodej pozemků 745/2 a p.č. 745/21 vk.ú. Kníničky, za účelem vybudování veřejného parkoviště v souladu s územním plánem města Brna na náklady Společnosti. Uváděla, že pro potřeby veřejnosti by zde vzniklo přibližně 130 parkovacích míst, která by byla bez jakéhokoli omezení využívána návštěvníky Brněnské přehrady a přilehlých zařízení vč. hotelu Maximus Resortu, a.s. Ve věci bylo jednáno a byly zvažovány různé možnosti řešení. S ohledem na okolnosti, zejména: - skutečnost, že podle ÚPmB jsou pozemky p.č. 745/2 a p.č. 745/21 vk.ú. Knínčky součástí stavební návrhové plochy pro dopravu s podrobnějším účelem využití se stanoveným funkčním typem DP - významná parkoviště - skutečnost, že v nakládání s pozemkem p.č. 745/2, k.ú. Kníničky je město Brno omezeno, neboť pozemek byl do vlastnictví města převeden bezúplatně Pozemkovým fondem ČR a pozemek je dle smlouvy možno využít pouze k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně. V případě změny ÚPD či změny rozhodnutí o umístění stavby, pro kterou byl pozemek bezúplatně převeden, je obec povinna pozemek převést zpět na ČR za stejných podmínek, za jakých byl pozemek převeden na město, a to ve lhůtě 90 dní od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné pozemky převést zpět na převádějícího, protože budou ve vlastnictví třetí osoby, je město Brno zavázáno, že ve stejné lhůtě poskytne převádějícímu náhradu za tyto pozemky v penězích (Cena zjištěná pozemku p.č. 745/2 v k.ú. Kníničky ke dni dle znaleckého posudku č. ZU /2012 byla stanovena ve výši ,-Kč.). - wmahatelnost závazku společnosti provozovat na pozemcích veřejné parkoviště, pokud pozemky nebudou v majetku města Brna, je velmi problematická, bylo jednáno o možnosti zřízení věcného břemene na 50 let. Návrh ceny věcného břemene byl stanoven dle ZP ve výši 2,7 mil. Kč. Společnost s návrhem ceny nesouhlasila a požádala o zřízení věcného břemene za cenu 1,-Kč a o pronájem po dobu výstavby za nájemné též ve výši 1,-Kč. V září v r společnost požádala o výpůjčku předmětných pozemků na dobu 50 let, následně v listopadu 2012 požádala o prodej pozemků. Byl zpracován návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (z důvodu dotčení pozemku p.č. 745/2 vodovodním řadem DN 150 ve správě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.). Kupní cena byla navrhována ve výši dle ZP č. ZU /2012 zpracovaného znaleckým ústavem ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. sr.o., kterým byla stanovena cena obvyklá pozemků ve výši 1000,-Kč/m 2. Bylo zpracováno Právní posouzení zřízení veřejného parkoviště na pozemcích p.č. 745/2 a části pozemku p.č. 745/21 vk.ú. Kníničky ve vlastnictví města Brna společností Maximus Resort, a.s. a prodeje těchto pozemků, jehož závěrem bylo nedoporučení prodeje pozemků, pokud má město Brno zájem, aby do budoucna na pozemcích fungovalo parkoviště jako veřejné parkoviště. ^4

7 Návrh prodeje byl projednán v 60. KM RMB dne bod č. 60/12, KM RMB záměr prodeje pozemků doporučila. Poté byl záměr prodeje opakovaně projednáván v RMB - R6/110. RMB dne , R6/111. RMB dne , R6/112. RMB dne , RMB v předmětné věci nepřijala usnesení. b. Návrh na vybudování dvou samostatných parkovišť a prodeje pozemků dotčených parkovištěm spol. Maximus Resrot, a.s. V září 2013 Společnost předložila nový návrh, dle kterého Společnost vybuduje parkoviště vlastním nákladem se 130 parkovacími místy, současně má zájem odkoupit část pozemku s cca 52 parkovacími místy, - zbytek parkovacích míst (cca 78) předá městu Brnu za symbolickou cenu, - všechna parkovací místa (130) zůstanou veřejně přístupná bez závorového systému a bez placení parkovného, příjezdová komunikace zůstane v majetku města Brna. O návrhu bylo jednáno s Odborem dopravy MMB a se společností Brněnské komunikace, a.s. Odbor dopravy MMB projednal návrh se společností Brněnské komunikace, a.s. se závěrem, že je nutné vybudovat dvě samostatná parkoviště (vč. odvodnění a VO) se samostatnými stavebními povoleními. Obě parkoviště doporučuje navrhnout tak, aby byla funkčně propojena a současně aby v případě potřeby bylo možno zajistit jejich vzájemnou nezávislost. Společnost Brněnské komunikace, a.s. sdělila, že doporučuje vybudování dvou samostatných parkovišť, z nichž jedno bude zařazeno do sítě MK a předáno do správy společnosti Brněnské komunikace, a.s., přičemž parkoviště města musí být samostatně odvodněno, vybaveno VO a DZ atd. a musí být situováno na pozemcích města. c. Návrh kupní ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města Brna a návrh ceny nájemného O ceně obvyklé pozemků byl společností ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o. dne zpracován znalecký posudek č. ZU /2014. Návrh kupní ceny a návrh nájemného dle tohoto ZP činí: 1. Cena zjištěná dle cenové mapy činí 1 340,- Kč/m 2 2. Cena zjištěná dle cenového předpisu činí 680,- Kč/m 2 3. Návrh kupní ceny - obvyklá cena 1700,-Kč/m 2 Náklady na převod 68,- Kč/m 2 Cena celkem 1 770,- Kč/m 2 4. Návrh výše nájemného po dobu výstavby 17,- Kč/m 2 /rok 5. Návrh výše nájemného po kolaudaci 130,-Kč7m 2 /rok d. Koncept návrhu smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy Na základě shora uvedeného byl zpracován koncept návrhu Smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy, s návrhem kupní ceny a s návrhem nájemného dle výše uvedeného aktuálního návrhu, který spočíval na těchto principech: Společnost Maximus Resort, a.s. vybuduje na své náklady na části p.č. 745/2 o výměře cca 1869 m 2, části p.č. 745/21 o výměře cca 447 m 2 v majetku města Brna a části p.č. 745/16 o výměře cca 64 m 2 v majetku Maximus resort, a.s., veřejné parkoviště se 70 ^

8 parkovacími místy a samostatným vjezdem a výjezdem, veřejným osvětlením nebo nápojnými body veřejného osvětlení a odvodněním (Parkoviště č. 1) Část p.č. 745/16 vk.ú. Kníničky v majetku Maximus Resort, a.s., pro výstavbu Parkoviště č. 1, nezatížený právy třetích osob, převede Maximus Resort, a.s., do vlastnictví města Brna za 1000,-Kč (1 podmínka účinnosti Smlouvy) Parkoviště č. 1 do 6 měsíců po vybudování převede Maximus Resort, a.s. do vlastnictví města Bma za cenu 1000,-Kč + DPH, veřejné parkoviště převezme vedlejší účastník smlouvy Pozemky města budou užívány společností Maximus Resort, a.s. pro výstavbu Parkoviště č. 1 na základě smlouvy o provedení stavby Na části p.č. 745/2 o výměře 2056 m 2, části p.č. 745/21 o výměře 10 m 2 a na p.č. 745/17, 745/22, 741/2 a 741/3 vybuduje Maximus Resort, a.s. na své náklady veřejné parkoviště s 52 parkovacími státními, se samostatným vjezdem a výjezdem, samostatným odvodněním a osvětlením, které bude sloužit pro potřeby veřejnosti s tím, že toto parkoviště zůstane ve vlastnictví Maximus Resort, a.s. (Parkoviště č. 2) Pozemky města pro výstavbu a provozování Parkoviště č. 2 bude Maximus Resort, a.s. užívat na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou od zahájení výstavby, nejpozději od , do (výpověď smlouvy je možná z důvodů sjednaných ve Smlouvě), za nájemné po dobu výstavby ve výši 17,-Kč/m 2 /rok, a po dokončení výstavby, nejpozději však od za nájemné ve výši 130,-Kč/m 2 /rok Po dokončení Parkoviště č. 2 bude Maximus Resort, a.s. povinen zajistit jeho provoz jako veřejného parkoviště vč. údržby a umožnit zde parkování osobních vozidel veřejnosti 24 hodin denně bez vybírání jakýchkoli poplatků či jiných plateb a je povinen toto parkoviště označit viditelnou cedulí jako veřejné parkoviště Maximus Resrot, a.s. složí kauci ve výši 1 mil. Kč na zaplacení dlužného nájemného a dlužných smluvních pokut dle Smlouvy nebo škod za které odpovídá (2. z podmínek pro nabytí účinnosti Smlouvy). Kupní smlouva s výhradou zpětné koupě a předkupního práva na prodej pozemků dotčených Parkovištěm č. 2 (dále jen KS) bude uzavřena, pokud budou splněny sjednané podmínky, a to především: Maximus Resort, a.s. vybuduje a dokončí na vlastní náklady Parkoviště č. 1, vybuduje a dokončí na vlastni náklady Parkoviště č. 2, nebude v prodlení s placením peněžitých závazků dle Smlouvy, převede do vlastnictví města Brna stavbu Parkoviště č. 1 a zaplatí kupní cenu za pozemky parkoviště č. 2 - část p.č. 745/2 o výměře 2056 m 2, část p.č. 745/21 o výměře 10 m 2 p.č. 745/17, 745/22, 741/2 a 741/3 v k.ú. Kníničky, která bude činit 1.770,-Kč/m 2, Maximus Resort, a.s. se v KS zaváže zajistit provozování veřejného parkoviště na pozemcích které dle KS nabude minimálně po dobru 50ti let, 24 hodin denně, bez vybírám poplatků či jiných plateb a označit Parkoviště č. 2 viditelně cedulí jako veřejné parkoviště, zaváže se zajistit, že pozemky kdykoli v budoucnu nebudou zastavěny jinou stavbou než stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou k realizaci zeleně a nebude jejich vlastníkem žádáno o změnu obecně závazné vyhlášky obce v části týkající se změny závazné části územně plánovací dokumentace ohledně pozemků jež jsou předmětem KS Pokud Maximus Resort, a.s. poruší tyto své závazky do 20 let od uzavření KS, je povinen zaplatit městu smluvní pokutu 1 mil. Kč, zaplacení smluvní pokuty bude zajištěno zástavním právem spolu s uzavřením KS, případně ručitelským prohlášením statutárního orgánu Maximus Resort, a.s. V KS bude sjednáno předkupní právo, s kupní cenou ve výši ceny obvyklé podle ZP, právo zpětné koupě jako věcné právo (o zpětný prodej bude moci město požádat pouze v případě že Maximus Resort, a.s. poruší specifikované závazky z KS, kupní cena pro tento případ je ve výši, za kterou byly pozemky městem spol. Maximus Resort, a.s. * &/</

9 prodány, a dále zákaz zcizení pozemků převedených KS spol. Maximus Resort, a.s. po dobu 20 let jako práv věcné. - Účinnosti SMLOUVA nabude, jakmile bude město Brno zapsáno jako vlastník části p.č. 745/16 nezbytného pro Parkoviště č. 1 a bude složena kauce dle Smlouvy ve výši 1 mil. Kč. Pokud Smlouva nenabude účinnosti do , Smlouva zaniká - Maximus Resort, a.s. je oprávněn po uzavření Smlouvy, před tím než Smlouva nabude účinnosti, požádat o vydání ÚR pro výstavbu obou veřejných parkovišť (Parkoviště č. 1 a Parkoviště č. 2), není však oprávněna požádat o stavební povolení pro tyto stavby. Koncept Smlouvy s těmito principy byl projednán s OD MMB, spol. Brněnské komunikace, a.s. a se starostou MČ Brno-Kníničky a následně OD MMB, spol. Brněnské komunikace, a.s. a MČ Brno-Kníničky odsouhlasen. e. Rizika spojená s realizací navrhovaných dispozic: Pozemek p.č. 745/2 v k.ú. Kníničky, na kterém má být výstavba veřejného parkoviště provedena, nabylo město Brno na základě smlouvy o bezúplatném převodu pozemků uzavřené s Pozemkovým fondem ČR vzhledem k tomu, že je určen k zástavem veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně. V případě změny je povinno město Brno bezúplatně převést zpět pozemek na Pozemkový fond ČR. Pokud nebude možné pozemek převést zpět z důvodu, že bude ve vlastnictví třetí osoby, bude povinno město Brno zaplatit náhradu za něj v penězích. Pokud bude pozemek užíván jako veřejné parkoviště, povinnost vyplývající pro město ze smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem ČR, nevzniká. Městu Brna by mohla vzniknout povinnost zaplatit právnímu nástupci Pozemkového fondu cenu pozemku, pokud by nebyl využíván v souladu s výše uvedeným určením. Tato rizika jsou navrhovanou SMLOUVOU snížena, byť je nelze zcela vyloučit, neboť na neomezenou dobu provozování veřejného parkoviště nelze zajistit. Z tohoto důvodu bylo do návrhu Smlouvy, kterou budou pozemky společnosti prodány, zapracováno ujednám, dle kterého k uzavření kupní smlouvy dojde poté, co budou mj. splněny tyto podmínky: - výstavba veřejného parkoviště na převáděných pozemcích bude společností dokončena, - společnost převede na město Brno veřejné parkoviště, které dle smlouvy má být v majetku města Brna a nachází se rovněž na části pozemku p.č. pozemek p.č. 745/2 v k.ú. Kníničky, - po dobu dvaceti let od uzavření kupní smlouvy bude sjednáno právo zpětné koupě k pozemkům jako věcné právo ve prospěch města Brna a dále zákaz zcizení pozemků po dobu dvaceti let, - splnění závazku společnosti provozovat na pozemku veřejné parkoviště nezastavět pozemky jinou stavbou než veřejně prospěšnou nebo k realizaci zeleně, bude zajištěno po dobu dvaceti let smluvní pokutou ve výši ,-- Kč, která bude zajištěna zástavním právem nebo ručitelským závazkem. S ohledem na uvedené bvl do 83. KM RMB dne a následné do R6/144. RMB dne předložen návrh vzít na vědomí - žádost společnosti Maximus Resort, a.s. o prodej pozemků a návrh na vybudování dvou samostatných parkovišť, ^

10 - koncept Smlouvy o provedení stavby, o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvy se společností Maximus Resort, a.s. jako nájemcem a společností Brněnské komunikace, a.s. jako vedlejším účastníkem smlouvy - návrh kupní ceny a ceny nájemného - protinávrh kupní ceny Společnosti - vyjádření MO MMB k protinávrhu kupní ceny, a dále ve Variantě I. návrh: - souhlasit s principy konceptu Smlouvy o provedení stavby, o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvy se společností Maximus Resort, a.s. jako nájemcem a společností Brněnské komunikace, a.s. jako vedlejším účastníkem smlouvy - souhlasit se záměrem pronájmu a se záměrem prodeje pozemků v k.ú. Kníničky, na kterých je společností plánováno parkoviště, jež by po realizaci výstavby zůstalo ve vlastnictví Společnosti, za podmínek SMLOUVY, jejíž principy jsou popsány shora. Kupní cena byla vzhledem k protinávrhu společnosti navrhována variantně, - ukončit stávající pachtovní (původně nájemní) smlouvu na pronájem pozemku p.č.745/2 v k.ú. Kniničky s jako pachtýřem. Ukončení tohoto pachtovního vztahu je nezbytné, aby mohla být uzavřena nájemní smlouva se Společností, stím. že v případě souhlasu s navrhovaným postupem dle Varianty I. bude dopracován návrh SMLOUVY a předložen k projednám orgánům města Brna. a ve Variantě II. byl předložen návrh se záměrem prodeje pozemků nesouhlasit, neboť v případě prodeje pozemků Společnosti nelze na neomezenou dobu do budoucna vyloučit rizika, že prodané pozemky nebudou užívány jiným způsobem než pro veřejné parkování nebo pro stavbu pro bydlem nebo k realizaci zelené. Tato rizika lze na základě předkládaného konceptu SMLOUVY pouze na omezenou dobu snížit. 83. KM RMB dne , bod č. 83/68 návrh projednala a doporučila RMB dle varianty I. R6/144. RMB dne s návrhem dle varianty I souhlasila. R6/145. RMB dne schválila nájem pozemků a provedení stavby veřejného parkoviště č. 1 a č. 2 za podmínek Smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě s odloženou účinností mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem, společností Maximus Resort, a.s. jako nájemcem a se společností Brněnské komunikace, a.s. jako vedlejším účastníkem smlouvy, doporučila ZMB schválit budoucí prodej předmětných pozemků v k.ú. Kníničky za podmínek Smlouvy s odloženou účinností. Z6/036. ZMB dne budoucí prodej pozemků s předkupním právem a výhradou zpětné koupě společnosti Maximus Resort, a.s. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (ti ,- Kč/m 2 ) a za podmínek Smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě s odloženou účinností schválilo. Následně bylo z níže uvedených důvodů nezbytné předložit do RMB a ZMB opravu přílohy příslušného usnesení R6/145. RMB a Z6/036. ZMB, která je tvořena Smlouvou. Při přípravě Smlouvy byl pozemek č. 2 zatížen zástavními právy. Na jednáních se společností Maximus Resort, a.s. bylo společnosti sděleno, že pozemek bude možno převést do majetku města teprve poté, co zástava bude z KN vymazána. Společnost uvedla, že zástavní právo bude %

11 odstraněno co nejdříve po uzavření Smlouvy, neboť proces jednám s bankou a proces výmazu z KN je časově náročný. Z tohoto důvodu bylo do či. IV. Smlouvy zařazeno konstatování o zatížení pozemku č. 2 zástavami spolu s ujednáním, že pozemek bude převeden do majetku města Brna prost jakýchkoli práv třetích osob, a smlouva v tomto znění byla před předložením do RMB a ZMB v tomto znění byl text konceptu Smlouvy před projednání v orgánech města Brna zaslán společnosti Maximus Resort, a.s. k odsouhlasení. Společnost Maximus Resort, a.s. nedopatřením neinformovala MO MMB, že podala dne ke katastrálnímu úřadu návrh na vklad výmazu zástavních práv váznoucích na tomto pozemku, ani že vklad výmazu zástavních práv byl dne proveden. Tato skutečnost způsobila, že pro realizaci dispozice již schválené v RMB a ZMB byla nezbytná oprava příslušných příloh usnesení RMB a ZMB - oprava přílohy č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145 RMB a přílohy č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. ZMB. kde v či. IV. Smlouvy zůstalo konstatování o zatížení pozemku č. 2 zástavními právy. Tato oprava přílohy uvedených usnesení RMB a ZMB neměla vliv na a práva a závazky smluvních stran. Oprava přílohy byla schválena v R6/150. schůzi RMB a na Z6/037. Zasedám ZMB. Dne byla Smlouva s odloženou účinností uzavřena. 9. Stanoviska dotčených orgánů k návrhu vybudování dvou veřejných parkovišť a k návrhu prodeje pozemků pod parkovištěm č. 2 MČ Brno-Kníničky: VI/42. zasedání ZMČ Brno-Kmničky dne : ZMČ Brno- Kníničky souhlasí s vybudováním veřejného parkoviště pro 122 parkovacích míst na pozemcích p.č. 745/2, 745/21, 745/17, 745/22, 741/2, 741/3, 745/16 k.ú. Kníničky společností Maximus Resort, a.s. OÚPR MMB: nemá z územního hlediska námitek k prodeji předmětných pozemků nebo jejich částí za předpokladu, že budou využívány v souladu s regulativy ÚPmB, tj. jako veřejné parkoviště OD MMB: ve vyjádření ze dne a ze dne sdělil OD podmínky pro realizaci návrhu společnosti Maximus Resort,a.s.. S předloženým návrhem Smlouvy o pro vědem stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a výhradou zpětné koupě souhlasí Brněnské komunikace, a.s.: ve vyjádření ze dne a ze dne sdělila společnost technické požadavky k návrhu stavby parkoviště. S předloženým návrhem Smlouvy o provedení stavby, nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s předkupním právem a výhradou zpětné koupě souhlasí. * *,

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín. Rada města rna MM2016000000731 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 21. 6. 2016 Název: Návrh svěření majetku města MČ rno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/33.2628/8.4114/2

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin Rada města Brna iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin MMB2016000001029 Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 ZM7/» Í3 Název Návrh deje pozemku p.č. 1951/4 v k.ú. Černovice. Podmínky kupní

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

IIIIIIH MMB

IIIIIIH MMB Rada města rna Zlili), zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. since 2015 IIIIIIH MM2015000001165 ZM7 idfff jtf Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě se společností AC Ponava, s.r.o. -

Více

MMB2015000000578. Návrh usnesení:

MMB2015000000578. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000578 W Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 ZM7/ Pfáfr Název: Plnění závazků z nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Selepova

Více

lillilllllllllll MMB

lillilllllllllll MMB lillilllllllllll MMB2016000000085 Rada města Brna ^^ % Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2.2.2016 Název: Návrh nabytí čisti pozemku p.č. 900/2 v k.ú. Zábrdovice formou přímého deje z

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu"- kupní smlouva

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu- kupní smlouva Woo/ 7&* 6s Rada města Brna MMB2016000001356 ZM7/204^ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

MMB Název: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 MMB2015000000253 ZM7/ eu> f Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1924/54 a 7277/22 v k.ú. Bystrc Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu" Obsah:

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu Obsah: Rada města Brna MMB2017000000684 ZM7/2V25 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace

Více

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA. Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5.2015 11 MMB2015000000406 ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.

Více

Název: Návrh změny smlouvy - přílohy Z7/28 usnesení ZMB - nabytí budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/17, v k.ú.

Název: Návrh změny smlouvy - přílohy Z7/28 usnesení ZMB - nabytí budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/17, v k.ú. Rada města Brna IIIIIIUIIIIWIIIIIIIIIWIIIIIIII \ J MMB2017000001022 ZM7/. Z7/30. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 25.7. 2017 Název: Návrh změny smlouvy - přílohy Z7/28 usnesení ZMB - nabytí

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

PIMB Návrh usnesení:

PIMB Návrh usnesení: Rada města Brna PIMB2017000000658 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16.5. 2017 * / ZM7/ ZhJ Název: Postup města při deji domu s půdní vestavbou, nástavbou či přístavbou a při deji jednotek

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Název: Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p.č. 4577, 4578, 4581 v k.ú.

Název: Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p.č. 4577, 4578, 4581 v k.ú. Rada města Brna ^ ^ j 8 0 Q 0 0 0 0 8 9 ^ Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2018 Název: Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postaveným na

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

Název: Návrh dispozice s pozemky p. č /18 a částí p. č. 7822/1 v k.ú. Židenice

Název: Návrh dispozice s pozemky p. č /18 a částí p. č. 7822/1 v k.ú. Židenice Illllllllllllllllll MMB2015000000066 Rada města Brna 0 ZM7 WlS Z7 03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. 2. 2015 Název: Návrh dispozice s pozemky p. č. 7828.783118 a částí p. č. 78221 v

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú.

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú. li Rada města Brna U l l l l l l l M1B2017000001348 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3. 10. 2017 ZM7/2902 Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

IlllUIIllllIllllll. Název Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav. Obsah: Návrh usnesení:

IlllUIIllllIllllll. Název Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Bma IlllUIIllllIllllll MMB2017000000238 # zun ^mm-ó Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Kupní smlouva na nemovitost č. KU-XX-2018

Kupní smlouva na nemovitost č. KU-XX-2018 Kupní smlouva na nemovitost č. KU-XX-2018 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku. I. Smluvní strany: Obec Nivnice

Více

Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č

Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č Rada města Brna MMB2016000000269 ZWll-ff? Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č. 6312172852 Obsah:

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více