Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII"

Transkript

1 Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4 v k. ú. Pisárky při ulici Veslařská Obsah: Kupní smlouva Směnná smlouva Důvodová zpráva Vyjádření dotčených orgánů Kopie žádostí Mapové podklady Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí - žádost paní n _ w ze dne o prodej části pozemku p. č. 1522/4 v k. ú. Pisárky skutečnost, že paní ^ á se na základě kupní smlouvy uzavřené se statutárním městem Brnem stala vlastníkem sousedních nemovitostí žádost manželů _ o směnu části pozemku p. č. 1522/4 za část pozemku p. č. 1524, vše v k. ú. Pisárky schvaluje prodej pozemku p. č. 1522/6 zahrada o výměře 50 m 2 v k. ú. Pisárky paní í za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č těchto usnesení směnu pozemku p. č. 1522/5 zahrada o výměře 182 m 2 v k. ú. Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna za no7emek D. č. 1524/4 zahrada o výměře 181 m 2 v k. ú. Pisárky ve vlastnictví. s doplatkem ve výši 5.000,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č.... těchto usnesení Stanoviska dotčených orgánů: RMB projednala a doporučila na své R7/016 schůzi konané dne Zpracoval: // Předkládá: Majetkový^ub^f) Rada města Brna wy A 1 >

2 Důvodová zpráva: Úvod: Je předkládán návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4 vk. ú. Pisárky dle žádostí evidovaných MO MMB. Prodejem dle části první návrhu usnesení by došlo k zvětšení plochy zahrady, kterou dříve od města nabyla _ (žadatelka o prodej), směnou t dle části druhé návrhu usnesení (žádost manželů \) byl došlo ke vzniku dvou samostatných stavebních parcel, přičemž takto nově vzniklou stavební parcelu by město mohlo následně lépe nabízet k prodeji formou nabídkového řízení (stávající pozemek města má méně výhodný tvar a umístění). Vlastnictví: Statutární město Brno bylo vlastníkem následujících nemovitostí v k. ú. Pisárky: budovy Veslařská č. or. 238, čp. 341 jako součásti pozemku p. č pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m - pozemku p. č zahrada o celkové výměře m Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/032. zasedání konaném dne mj. schválilo na základě nabídkového řízení prodej nemovitostí: - budovy Veslařská č. or. 238, čp. 341 jako součásti pozemku p. č pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m 2, - pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m 2 vše v k. ú. Pisárky paní' i za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč usnesení v plném znění viz dále. Kupní smlouva byla uzavřena dne , následně bylo vlastnické právo z kupní smlouvy vloženo do katastru nemovitostí. Nyní je ve vlastnictví statutárního města Brna pozemek p. č. 1522/4 zahrada o vým. 656 m 2, který vznikl (stejně jako p. č. 1522/1) dle GP č /2006 z pozemku p. č vše v k. ú. Pisárky. Zájemce: Přípisem ze dne požádala paní J " _ ' \ o prodej části pozemku p. č. 1522/4 v k. ú. Pisárky o výměře 56 m 2. ' v žádosti uvádí, že v objektu Veslařská č. or. J se nachází 3 bytové jednotky a k běžnému standardu bydlení patří zajištění parkovacích míst v počtu dle bytových jednotek na pozemku vlastníka. O tuto plochu by byla umenšena stávající plocha zahrady o výměře 515 m 2, přičemž v případě realizace prodeje dle její žádosti by byla tímto způsobem plocha zahrady alespoň částečně kompenzována. Žadatelka dále uvádí, že akceptuje kupní cenu stanovenou dle ZP, který byl podkladem pro prodej budovy Veslařská a souvisejících pozemků. Ocenění: Znaleckým posudkem č /13 zpracovaným dne Ing. Volkem byla cena zjištěná pozemků p. č.1522/1 a 1522/4, oba v k.ú. Pisárky stanovená na 3.050,- Kč/m 2 cena obvyklá pozemků p. č. 1522/1 a 1522/4, oba v k.ú. Pisárky stanovená na 5.000,- Kč/m 2 2 A w

3 Průběh předchozího projednávání: V návaznosti na výše uvedenou žádost paní ;.«.«4 a na skutečnost, že dle názoru MO MMB by nedošlo v případě realizace prodeje dle takto předkládaného návrhu dispozice ke znehodnocení tehdy nově vznikajícího pozemku p. č. 1522/4 vk. ú. Pisárky (uvažovaná zbývající výměna 600 m 2 se jevila jako dostatečná pro využití za účelem případné výstavby) byl orgánům statutárního města Brna předložen k projednání návrh: vzít na vědomí žádost paní I - souhlasit se záměrem prodeje části pozemku p. č v k. ú. Pisárky Pozn. MO MMB -jak je výše uvedeno, pozemek p. č. 1522/4 v kú. Pisárky v době předložení návrhu dispozice kprojednání ještě neexistoval, předmětnou část pozemku bylo v té době proto nutno specifikovat jako část původního p. č v kú Pisárkv. - schválit návrh prodeje této části pozemku paní I 0. a cenu obvyklou Závěrem MO MMB pro úplnost uvedl, že bez zbytečného odkladu poté, co by došlo k realizaci tehdy navrhovaného prodeje (pokud by byl tento orgány města schválen), byl by v návaznosti na předchozí projednávání věci orgánům města předložen kprojednání záměr prodeje pozemku o zbývající výměře 600 m formou nabídkového řízení. Komise majetková RMB na svém 83. zasedání konaném dne vzala na vědomí - žádost paní I _._. ^.. &... á ze dne o prodej části pozemku p.č v k.ú. Pisárky o výměře 56 m 2, - skutečnost, že mezi paní i a statutárním městem Brnem byla uzavřena kupní smlouva na prodej sousedních nemovitostí, řízení o vkladu vlastnického práva z této kupní smlouvy bylo zahájeno; 2. doporučila RMB nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku: - část p.č zahrada o výměře 56 m v k.ú. Pisárky. Hlasování: 7 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel/ 11 členů. Usnesení bylo přijato. K části týkající se návrhu směny: Vlastnictví: Pozemek p. č zahrada o celkové výměře m 2 vk. ú. Pisárky í nabyli Darovací smlouvou z roku 1982 (id. 3 A pozemku pro pana ] Darovací smlouvou z roku 1987 (id. l A pozemku pro paní ). e) a Zájemce: MO MMB obdržel žádost. ^^^^,. o směnu části pozemku p. č. 1522/4 za část pozemku p. č. 1524, vše v k. ú. Pisárky. U žádosti se uvádí, že realizací směny by došlo ke scelení vlastnictví. Dle orientačního stanovení by navrhovanou směnou měla být dotčena část pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna o výměře cca 190 m 2 a část pozemku ve vlastnictví Punčochářových o výměře cca 185 m 2. Popis pozemku, jehož část je nabízena ke směně: Předmětný pozemek je v současné době užíván iakn zahrada náležející k rodinnému domu Veslařská č. or. 236 ve vlastnictví u

4 Ocenění: Cena obvyklá pozemku p. č. 1522/4 v k. ú. Pisárky byla, jak je již uvedeno výše, stanovena na 5.000,- Kč/m 2. Ve stejné výši byla stanovena i cena obvyklá pozemku p. č v k. ú. Pisárky ve vlastnictví manželů. Směna je navrhována s doplatkem ve výši 5.000,- Kč/m 2. Návrh řešení: Orgánům statutárního města Brna je v návaznosti na výše uvedené předkládán návrh dispozice takto: - vzít na vědomí žádosti o dispozici evidované MO MMB a související skutečnost - návrh souhlasit se záměrem prodeje části pozemku dle žádosti paní I. a se záměrem směny dle žádosti - návrh schválit o prodej části pozemku p. č. 1522/4 v k. ú. Pisárky paní, a to za cenu obvyklou o směnu části pozemku p. č. 1522/4 ve vlastnictví města za část pozemku p. č ve vlastnictví I vše v k. ú. Pisárky, a to s doplatkem ve výši ,- Kč. K takto předkládanému návrhu dispozice Majetkový odbor MMB uvádí, že realizací navrhované dispozice by: - bylo umožněno paní v ^ 'izovat uvažované zázemí domu Veslařská č. or. 238, který dříve v rámci nabídkového řízení nabyla od města - vznikly 2 samostatné stavební pozemky (jeden ve vlastnictví města, druhý ve vlastnictví 1.._... _ ) se samostatným přístupem z ulice Výšina a v případě pozemku města s výrazně lepším tvarem než má stávající pozemek Zcela závěrem MO MMB uvádí, že po bez zbytečného odkladu poté, co dojde k realizaci nyní navrhovaných dispozic (prodej + směna), bude orgánům města předložen k projednání záměr prodeje pozemku o výměře téměř 600 m 2 formou nabídkového řízení, přičemž v případě, že by byl nabízen pozemek pravidelného obdélníkového tvaru (který by vznikl v případě realizace nyní navrhovaných dispozic), lze dle názoru MO MMB očekávat větší úspěšnost nabídkového řízení, a to zejména z pohledu dosažení vyššího výtěžku kupní ceny. Komise majetková RMB na svém R7/KM/5. zasedání konaném dne vzala na vědomí - žádost paní 1 ^. z e dne o prodej části pozemku p.č. 1522/4 v k. ú. Pisárky - skutečnost, že paní I i na základě kupní smlouvy uzavřené se statutárním městem Brnem stala vlastníkem sousedních nemovitostí - žádost manželů _ o směnu části pozemku p.č. 1522/4 za část pozemku p. č. 1524, vše v k.ú. Pisárky 2. doporučila - RMB souhlasit se záměrem prodeje části pozemku - p.č. 1522/4 zahrada o výměře 55 m 2 v k.ú. Pisárky směny části pozemku - p.č. 1522/4 zahrada o výměře 190 m 2 v k.ú. Pisárky RMB a ZMB schválit 4 4

5 prodej části pozemku - p.č. 1522/4 zahrada o výměře 55 m 2 v k.ú. Pisárky paní I : za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (tj ,- Kč/m 2 + náklady spojené s převodem nemovitostí) a za podmínek kupní smlouvy uvedených v materiálu směnu části pozemku - p.č. 1522/4 zahrada o výměře 190 m 2 v k.ú. Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku - p.č zahrada o výměře 185 m 2 v k.ú. Pisárky ve vlastnictví i s doplatkem ve výši ,- Kč a za podmínek směnné smlouvy uvedených v materiálu. Hlasování: 9 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel/ 11 členů. Usnesení bylo přijato. Následně byl zpracován oddělovací GP, kterým byly upřesněny výměry částí pozemků dotčených návrhem prodeje směny. Na základě takto stanovených výměr byla rovněž upravena (při zachování jednotkové ceny) celková výše navrhované kupní ceny a návrh výše doplatku ze směny. Rada města Brna na své R7/016 schůzi konané dne vzala na vědomí - žádost paní _ 5 Í e dne o prodej části pozemku p. č. 1522/4 v k. ú. Pisárky skutečnost, že paní I se na základě kupní smlouvy uzavřené se statutárním městem Brnem stala vlastníkem sousedních nemovitostí - žádost manželů ^ < o směnu části pozemku p. č. 1522/4 za část pozemku p. č. 1524, vše v K. Ú. Pisárky souhlasila se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1522/4 zahrada o výměře 50 m v k. ú. Pisárky 2 směny části pozemku p. č. 1522/4 zahrada o výměře 182 m v k. ú. Pisárky doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 1522/6 zahrada o výměře 50 m 2 v k. ú. Pisárky pan i w é za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy směnu pozemku p. č. 1522/5 zahrada o výměře 182 m 2 v k. ú. Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1524/4 zahrada o výměře 181 m v k. ú. Pisárky ve vlastnictví s doplatkem ve výši 5.000,- Kč a za podmínek směnné smlouvy Záměr byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem. 5'

6 Průběh projednávání prodeje nemovitostí formou nabídkového řízení v roce 2013: Rada města Brna na své R6/121 schůzi konané dne (po předchozím doporučení KM RMB dne ) 1. vzala na vědomí žádost MČ Brno - Jundrov ze dne o odsvěření dále uvedených nemovitostí 2. souhlasila se záměrem prodeje budovy Veslařská č. or. 238, čp. 341 na pozemku p. č pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m 2 části pozemku p. č zahrada o výměře 515 m 2 v k.ú. Pisárky formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši ,- Kč za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 3. schválila a) podmínky nabídkového řízení pro prodej předmětných nemovitostí b) text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných v předchozím odstavci, která tvoří přílohu č. 40b zápisu 4. pověřila vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci 5. doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od , ve znění pozdějších změn, tak, že vyřazuje dům Veslařská č. or. 238 v MČ Brno-Jundrov ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let Podmínky NŘ byly schváleny takto: zájemce o prohlásí vázanost nabídkou do stanoveného data o jako projev vážného zájmu složí na depozitní účet města kauci ve výši ,- Kč a uzavře Smlouvu o složení a užití kauce. Dle příslušného ustanovení této smlouvy je zájemce povinen uhradit městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč v případě, že ve lhůtě stanovené pro vázanost nabídkou vezme svou nabídku zpět nebo v případě, že ZMB rozhodne o prodeji zájemci, avšak kupní smlouva nebude z důvodů stojících na straně zájemce uzavřena o vezme na vědomí veškerá zatížení nemovitostí Jako jediné kriterium hodnocení nabídek byla stanovena výše nabízené kupní ceny. Termín pro podání nabídek byl stanoven do Ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka. Po uvedeném termínu nebyla žádná nabídka doručena. Obálka obsahující nabídku byla otevřena dne při jednání KM RMB. Bylo zjištěno, že nabídka paní s nabídnutou kupní cenou ,- Kč splňuje podmínky nabídkového řízení. Rada města Brna na své R6/130 schůzi konané dne (po předchozím doporučení KM RMB dne ) vzala na vědomí - protokol z otevření nabídky doručené v nabídkovém řízení na prodej budovy Veslařská č. or. 238, čp. 341, která se stala součástí pozemku p. č. 1523, pozemku p. č a části pozemku p. č. 1522, vše v k. ú. Pisárky ze dne usnesení 73. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne , bod č. 73/13 ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedených nemovitostí

7 doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej nemovitostí: - budovy Veslařská č. or. 238, čp. 341 jako součásti pozemku p. č pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m 2, - pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m vše v k. ú. Pisárky paní š za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč zřízení služebnosti inženýrských sítí - umístění rozpínací skříně veřejného osvětlení včetně přívodních kabelů k pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m 2 v k. ú. Pisárky ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/032 zasedání konaném dne vzalo na vědomí - protokol z otevření nabídky doručené v nabídkovém řízení na prodej budovy Veslařská č. or. 238, čp. 341, která se stala součástí pozemku p. č. 1523, pozemku p. č a části pozemku p. č. 1522, vše v k. ú. Pisárky ze dne usnesení 73. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne , bod č. 73/13 ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedených nemovitostí schválilo na základě nabídkového řízení prodej nemovitostí: - budovy Veslařská č. or. 238, čp. 341 jako součásti pozemku p. č pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m 2, - pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m 2 vše v k. ú. Pisárky paní, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč zřízení služebnosti inženýrských sítí - umístění rozpínací skříně veřejného osvětlení včetně přívodních kabelů k pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m 2 v k. ú. Pisárky ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu usnesení změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od , ve znění pozdějších změn, tak, že vyřazuje dům Veslařská č. or. 238 v MČ Brno-Jundrov ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let Vyjádření dotčených orgánů: K žádosti o prodej: OÚPR MMB - dle Územního plánu města Brna jsou předmětné pozemky součástí stavební stabilizované plochy bydlení všeobecného. Tyto plochy slouží především k bydlení, přípustné jsou stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást (pokud 60 % podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení). Dále jsou přípustné také obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území, jednotlivá zařízení administrativy, jako monofunkční objekty, služebny městské policie, jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit. Dle podrobnějšího územně plánovacího podkladu Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov je stanovená míra stavebního využití, vyjádřená indexem podlažní plochy IPP 0,3 a index zastavěnosti 0,2. Dle regulativů obecně závazné vyhlášky č.18/2003, o 7 /

8 závazných částech Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov se ve stabilizovaných plochách připouští překročení skutečné hodnoty IPP o 0,1. Tento územně plánovací podklad není závazný. K návrhu prodeje pozemku p. č se stavbou rodinného domu a části pozemku p. č nemá námitek. Umístění rodinného domu je v souladu s ÚPmB. K návrhu prodeje části pozemku p. č pro samostatné využití, například výstavbu v souladu s ÚPmB sděluje: Pro stabilizované plochy všeobecně platí, že je v těchto plochách přípustná zástavba proluk s tím, že stávající intenzita a využití dílčí části území se nemá zásadně měnit. Vzhledem k charakteru území při ulici Výšina, které je situováno v ochranném pásmu městské památkové rezervace Brno se stavbami památkově chráněných rodinných domů, by v případě rozdělení pozemku p.č. 1522, k.ú. Pisárky bylo nejvhodnější umístění také rodinného domu. Posouzení, zda se jedná o proluku, či nikoliv, je však v kompetenci příslušného stavebního úřadu, tak jako konečné posouzení záměru s platnou územně plánovací dokumentací. Pro konečné stanovisko je tedy nutné se obrátit na Stavební úřad ÚMČ Brno-Jundrov. Odbor územního plánování a rozvoje nemá z územního hlediska námitek: 1) k prodeji pozemku p. č se stavbou rodinného domu č.o. 341 Veslařská or.č. 238 a pare. č. 1522, k.ú. Pisárky, 2) k prodeji části pozemku p.č. 1522, k.ú. Pisárky, pro samostatné využití, např. výstavbu v souladu s ÚPmB. v RMC Brno-Jundrov na své 74. schůzi dne nemá námitek k návrhu 1) prodeje pozemku p.č se stavbou rodinného domu č.p.341 Veslařská or. č. 238 a části pozemku p.č k.ú. Pisárky a 2) prodeje části pozemku p.č k.ú. Pisárky pro samostatné využití, a to s tím, že konkrétní geometrický plán, kterým bude pozemek parc.č reálně rozdělen, zajistí a uhradí vlastník předmětného pozemku, tj. statutární město Brno. Úřad městské části Brno-Jundrov, odbor stavební sdělil přípise ze dne , že po provedení dělení pozemku p.č k.ú. Pisárky podle 82 stavebního zákona vlastník oddělené části pozemku p.č k.ú. Pisárky, v souladu s vyhláškou města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna, může na uvedeném pozemku umístit stavbu, která bude odpovídat funkčnímu vymezení dané lokality, kterou je stabilizovaná plocha bydlení všeobecného - BO. V těchto plochách jsou přípustné stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást (pokud 60% podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území. Dále jsou přípustná jednotlivá zařízení administrativy i jako monofunkční objekty: služebny městské policie, jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit. Navrhovaná stavba bude odpovídat indexem podlažní plochy, který je v dané ploše BO stanoven na 0,2. Podle jiného územního podkladu, kterým je Územní plán zóny MČ Brno-Jundrov, lze v těchto plochách zvýšit koeficient IPP o 0,1, tedy celkově bude max. IPP 0,3. Vzhledem k tomu, že v žádosti nejsou obsažena žádná podrobná data, podle kterých by bylo možno určit přesný rozsah a charakter stavebního záměru, napojení stavby na inženýrské sítě a další základní požadavky, které by umožnily stavebnímu úřadu přesně vymezit požadavky pro vydání územního rozhodnutí na stavbu a též i seznam dotčených orgánů, tato územně plánovací informace výše uvedené neobsahuje. f#

9 Obecně je při návrhu objektu nutno dodržet veškerá ustanovení stavebního zákona a dalších předpisů a vyhlášek souvisejících, především vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. OTS MMB - pozemek p. č vk. ú. Pisárky není dle Digitální technické mapy města Brna (DTMB) dotčen žádnými inženýrskými sítěmi. Pozemek p.č vk. ú Pisárky je dotčen silovým vedením NN (E.ON Distribuce, a.s.), veřejným osvětlením (Technické sítě Brno, a.s.) a přípojkami telekomunikačního kabelu (Telefónica Czech Republic, a.s.), vodovodu a jednotné kanalizace. Z hlediska stávajících inženýrských sítí nemá k prodeji výše uvedených pozemků námitky. K upřesnění uložení inženýrských sítí je nutno požádat správce o jejich vytýčení. BO MMB nemá námitek proti navrhované dispozici s předmětným majetkem. OPP MMB - objekt č.p. 341, k. ú. Pisárky, Veslařská or.č. 238 v Brně, je veden podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č /7-7683; jako památka jsou označena všechna průčelí vily. Dům se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace (MPR) Brno, ustanoveném rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne podč.j.kult/402/90/sev. Dle zákona o státní památkové péči je vlastník kulturní památky v případě, že ji převádí na jiného (tedy mj. i prodává), povinen nového nabyvatele uvědomit o tom, že věc je kulturní památkou. Uvedenou informační povinnost má vlastník kulturní památky i vůči tomu, komu ji přenechává k dočasnému užívání, předává k provedení obnovy nebo za jiným účelem. Právo státu na přednostní koupi kulturních památek se ve smyslu zákona o státní památkové péči vztahuje výhradně na národní kulturní památky a na movité kulturní památky, což není případ uvedeného objektu. Jiná omezení vlastníka pro případ zcizení kulturní památky (tedy mj. i prodeje) ze zákona o státní památkové péči nevyplývají. Vlastník kulturní památky je dále povinen dodržovat i další povinnosti vyplývající ze zákona o státní památkové péči, zejména na vlastní náklad pečovat o její zachování a udržovat ji v dobrém stavu. V případě stavebních a udržovacích prací je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko Odboru památkové péče MMB. Pozemky pare. č a pare. č. 1522, v k. ú. Pisárky nejsou kulturními památkami. Ze zákona o státní památkové péči nevyplývají vlastníkovi uvedených nemovitostí konkrétní omezení, která by se vztahovala na jejich zcizení. V případě staveb, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území památkové rezervace, však platí, že jejich zamýšlené změny či udržovací práce na nich lze provádět pouze na základě závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče (v tomto případě OPP MMB). V závislosti na druhu a rozsahu nezbytných stavebních úprav je třeba vždy předem vyžádat si závazné stanovisko OPP MMB. Dle ust. 7 zákona o státní památkové péči jsou kulturní památky evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede odborná organizace státní památkové péče. V případě potřeby se tedy obraťte na Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně sdělil dne , že vzhledem ke skutečnosti, že není v kompetenci Národního památkového ústavu (dále NPÚ) vyjadřovat se ke změnám vlastnických vztahů k památkově chráněným objektům (NPÚ je pouze eviduje), nemůže žádosti vyhovět. Upozorňuje pouze na skutečnost, že dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 7, odst. 5, je vlastník fo

10 kulturní památky povinen oznámit odborné organizaci státní památkové péče (tj. NPÚ) každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky, nebo její přemístění. Oznámení musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Dopravní podnik města Brna, a.s. k dispozici předmětných pozemků nemá z hlediska zájmů DPMB, a.s. žádné připomínky. Technické sítě Brno, a.s. - v oplocení pozemku p.č k.ú. Pisárky na rohu ulic Výšina a Veslařská je umístěna rozpínací skříň veřejného osvětlení včetně přívodních kabelů. S prodejem souhlasí za podmínky, že spolu s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, přičemž podmínky věcného břemene budou následující: povinný strpí v oplocení pozemku p. č v k. ú. Pisárky umístění rozpínací skříně veřejného osvětlení včetně přívodních kabelů (dále jen zařízení VO), oprávněnému bude umožněno provádět na zařízení VO opravy a údržbu, a to pouze v takovém rozsahu, aby to nebránilo výkonu činnosti povinného. Oprávněný právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a povinný je povinen toto právo strpět. Případné škody na oplocení způsobené pracemi na zařízení VO opraví oprávněný na vlastní náklady. Zařízení VO musí zůstat volně přístupné, nesmí být oplocováno nebo jinak vlastní náklady. Povinný se musí zdržet všeho, čím by narušoval výkon práv odpovídajících věcnému břemeni. Věcné břemeno, zřizované touto smlouvou, přechází s vlastnictvím zatížené nemovitosti na nabyvatele. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje trvale a bezplatně. Přesná poloha místa osazení zařízení VO bude vyjádřena Přílohou č.1 která bude nedílnou sou částí smlouvy o zřízení věcného břemene. E.on Servisní, s.r.o. - v zájmovém území výše uvedené stavby nachází podzemní vedení NN + přípojková skříň. Na energetické zařízení se vztahuje omezení vyplývající z ustanovení zákona č. 458/ 2000 Sb. 46 v platném znění pro činnosti v ochranných pásmech. V případě prodeje pozemku požaduje, aby byl zájemce informován o existenci vedení a omezeních vyplývající z ustanovení uvedeného zákona. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s. - pozemek se nachází v ochranném pásmu plynárenského zařízení, proto požaduje, aby byl zatížen věcným břemenem, spočívajícím ve strpění plynárenských zařízení včetně režimu ochranného pásma ve smyslu energetického zákona č 458/2000 Sb. 68, odst. 1) až 6), v umožnění vstupu a vjezdu v souvislosti s provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb., 59, odst. f). Telefónica Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výkresu z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno. K žádosti o směnu: OÚPR MMB - pozemky p. č. 1522/4 a 1524 v k. ú. Pisárky jsou dle Územního plánu města Brna součástí stavební stabilizované plochy bydlení B - funkční typ BR- bydlení v rodinných domech. Jedná se o směnu pozemků stávajících zahrad za účelem sjednocení vlastnictví v rámci jedné funkční plochy určené pro bydlení. Nemá námitek ke směně MČ Brno - Jundrov - se směnou souhlasí Ol MMB - ke směně nemá námitek 10

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

iiiiiiiii MMB2012000000510

iiiiiiiii MMB2012000000510 iiiiiiiii MMB2012000000510 Hr *f\j Rada města Brna ZM6/ A^ /A Z6/016. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2012 Název: Návrh na zrušení usneseni ve věci budoucího prodeje části pozemku p.

Více

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Úplné znění Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným inženýrskými sítěmi schválené na Z3/025. zasedání ZMB konaném ode dne 6. 2.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení:

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000175 ty Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. března 2015 JM1IU/H Název: Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO MAGSTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO váš DOPS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPS. ZN.: VYŘZUJE: TEL.: FAX: E-MAL: DATUM: 2011-09-06 MMB/0335898/2011 6300/MOMMB 12011 DOPORUČENĚ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

MMB2015000000254. Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000254. Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: ' / Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 MMB2015000000254 ZM7/ O/Žó tt Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc Obsah:

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MMB2015000000706. Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000706. Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000706 W ZM7/ t#& Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého deje z vlastnictví ČR-ÚZSVM

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva města

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města zařazené do MmM Název: Typ dokumentu: PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Důvodová zpráva Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá pozemky ( 17, 18, 19 a 22) a Příloha č.

Důvodová zpráva Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá pozemky ( 17, 18, 19 a 22) a Příloha č. Důvodová zpráva Na základě požadavků členů zastupitelstva na sjednocení a upřesnění pravidel pro jednání výborů a definování jejich působnosti, byly ve spolupráci s tajemníky výborů navrženy statuty jednotlivých

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28 Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MMB2016000000095. Návrh usnesení:

MMB2016000000095. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000000095 ZM7/. Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2. 2. 2016 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1450/71 v k.ú. Komín a p.č. 6282/22 v k.ú. Zabovřesky

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Z Á P I S z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 23.3.2015. Jednání

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í 11972/OOP/2014-OOPR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOP/050/2014/7 a jeho

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Prodej nemovitostí z majetku ČEZ. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky DĚČÍN

Prodej nemovitostí z majetku ČEZ. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky DĚČÍN Prodej nemovitostí z majetku ČEZ Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky DĚČÍN 1. Prodávající: ČEZ Korporátní služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 IČ:

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Pan Petr Janíček a paní Stanislava Janíčková vlastnili pod skládkou pozemek p.č. 1036 o vým. 432 m2 a p.č. 1035

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<]

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<] Město Příbram Pro jednání ZM odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 Obec Kamenná sídlo: IČ: 00373761 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Kamenná 46,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2032/2015-8-Fi-STRI-StPo-/ Pozořice, dne: 25.5.2016 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více