MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:"

Transkript

1 Rada města Brna MMB Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah: Podmínky kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti Důvodová zpráva Stanoviska dotčených příslušných orgánů Podání ze dne Katastrální mapa, orientační plán, cenová mapa, GP, foto Zastupitelstvo města Brna schvaluje Návrh usnesení: dej části pozemku p.č. 970/1 ostatní plocha o výměře 21 m 2 (dle GP č /2015 p.č. 970/14) v k.ú. Brněnské Ivanovice za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 970/1 (dle GP č /2015 p.č. 970/14) v k.ú. Brněnské Ivanovice - umístění a vedení vodovodní přípojky, omezení činností v ochranném území vodovodní přípojky a práva vstupu a vjezdu statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. těchto usnesení Stanoviska dotčených orgánů; Rada města Brna na R7/041. schůzi, konané dne , doporučila ZMB dej pozemku a zřízení služebnosti schválit. Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna /M

2 Důvodová zpráva: Úvod K dalšímu jednání je předkládán návrh deje části pozemku, na kterém je vybudován původní a nový vjezd do stavby - objektu bydlení. Vlastnictví Statutární město Brno je vlastníkem pozemku p.č. 970/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Uplatnění restitučních nároků nebylo zjištěno. Správcem pozemku je společnost Brněnské komunikace a.s. Popis Předmětem návrhu na dej je část pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, o předpokládané výměre cca 20 m 2, na které se nachází původní zpevněný vjezd do objektu bydlení Jahodová 6 (7 m 2 ) a nově vybudovaný vjezd do tohoto objektu (13 m ). Tato část pozemku o výměře 13 m 2 byla v době podání žádosti zatravněna. Zájemce o dispozici správními účinky ke dni vlastníkem pozemku p.č. 926 vk.ú. Brněnské Ivanovice, jehož součástí je objekt bydlení Jahodová 6. " požádal o dej části pozemku p.č. 970/1 za účelem dorovnání pozemku a za účelem vjezdu do domu. Výměra stávajícího vjezdu činila odhadem cca 7 m, zatravněné části cca 13 m 2. Cenový návrh Realizovaná cena obdobných pozemků se pohybuje v rozpětí 1.449,-Kč/m až 2.555,-Kč/m. Návrh kupní ceny dohodou Kč/m Náklady na převod 78,-Kč/m 2 Jednotková cena 2.030,-Kč/m ,-Kč návrh na vklad "y Návrh kupní ceny za 20 m ,-Kč Pro informaci - cena dle CM č. 10 činí 1.950,-Kč/m 2. Úhrada za užívání je stanoa ve výši 30,-Kč/m 2 /rok Dosavadní průběh jednávání žádosti Komise majetková RMB na 52. zasedání, dne , pod bodem č. 52/15 1. doporučuje RMB souhlasit se záměrem deje části pozemku p.č. 970/1 o výměře 20 m v k.ú. Brněnské Ivanovice 2. doporučuje RMB a ZMB schválit dej části pozemku p.č. 970/1 o výměře 20 m 2 7 v k.ú. Brněnské Ivanovice za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (2.080,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod) se zřízením věcného břemene uložení vodovodní přípojky na části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, omezení činností v ochranném území vodovodní přípojky a práva chůze a jízdy statutární město Brno a společnost BVK, a.s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uvedených v materiálu. Hlasování: 8 - Oti -Ose zdržel/11 členů. Usnesení bylo přijato. Z/<r

3 Následně byly 1 _ doručeny podmínky kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a byl požádán o předložení oddělovacího GP. Současně mu bylo sděleno, že je třeba v souladu s vyjádřením společnosti Brněnské komunikace a.s. ponechat v majetku města v travnaté ploše pás pozemku v šíři 50 cm, jako bezpečnostní odstup od vozovky. K zaslanému ^ ústně sdělil, že na zatravněné části pozemku hodlá vybudovat nový vjezd do garáže a to nesouhlasí s ponecháním bezpečnostního odstupu. Uvedl, že doloží nové vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s. a bylo dohodnuto, že upraý návrh bude opětovně předložen do KM RMB. Aktuální vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s. doložil po urgenci v březnu Společnost již netrvá na dodržení bezpečnostního odstupu, neboť na části pozemku, navrhované k deji, již byl vybudován sjezd k RD. Dle následného místního šetření bylo zjištěno, že na místě bývalého travnatého porostu na požadované části pozemku, byl vybudován zpevněný vjezd do nově zrekonstruovaného domu. MO MMB uzavřel s,_,. dne smlouvu o právu vést stavbu stříšky nad částí pozemku p.č. 970/1. Stavba vjezdu nebyla zakreslena v jektové dokumentaci a MO MMB se k ní nevyjadřoval. MO MMB se obrátil na SÚ ÚMČ Brno - Tuřany se žádostí o sdělení, zda ze strany. nedošlo k porušení stavebních předpisů. Dle vyjádření stavebního úřadu i platné stavební předpisy neporušil - viz vyjádření níže. Vzhledem ke skutečnosti, že zpevněný vjezd byl vybudován bez souhlasu statutárního města Brna jako vlastníka pozemku, předložil MO MMB návrh deje části pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s variantním návrhem kupní ceny: Var. I. Var. II ,-Kč (1.960,-Kč/m ,- Kč správní poplatek) v této variantě nebyl uveden návrh ceny v konkrétní výši, bylo ponecháno na zvážení KM RMB, zda ve výši kupní ceny zohlední stavební činnost na pozemku bez souhlasu jeho vlastníka Komise majetková RMB na 88. zasedání, dne , pod bodem č. 88/52 1. bere na vědomí skutečnost, že _ CT t vybudoval na části pozemku p.č. 970/1 o výměře 13 m v k.ú. Brněnské Ivanovice zpevněný vjezd bez souhlasu statutárního města Brna jako vlastníka pozemku 2. doporučuje RMB a) souhlasit se záměrem deje části pozemku p.č. 970/1 o výměře 20 m 2 v k.ú. Brněnské Ivanovice; b) souhlasit se zasláním výzvy k odstranění zpevněné plochy na části pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice v případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy na tuto část pozemku; 3. doporučuje RMB a ZMB schválit dei části pozemku p.č. 970/1 o výměře 20 m 2 v k.ú. Brněnské Ivanovice u za dohodnutou kupní cenu Varianta III ,-Kč/m včetně nákladů na převod a zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice - umístění a vedení vodovodní přípojky, omezení činností v ochranném území vodovodní přípojky a práva vstupu a vjezdu statutární město Brno a společnost BVK, a.s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti uvedených v materiálu. Hlasování: 6 var.iii. - Oti -0 se zdržel/11 členů. Usnesení bylo přijato. w

4 Návrh kupní ceny, doporučený KM RMB, činil ,-Kč.... byly následně doručeny aktuální podmínky kupní smlouvy a byl požádán o předložení oddělovacího geometrického plánu s vyznačením věcného břemene - služebnosti. v Žádost o snížení kupní ceny Podáním ze dne žádá -.a o snížení kupní ceny na původně navrhovanou výši 2.030,-Kč/m 2, tj. na částku ,-Kč. v dopise uvádí, že vjezd vybudoval v dobré víře, neboť na sjezd do garáže bylo vydáno Rozhodnutí - povolení sjezdu, ke kterému byla doložena jektová dokumentace, a sám inicioval odkup pozemku. (Celé podání je příloze materiálu) Návrh usnesení do KM RMB MO MMB předložil na zasedání KM RMB záměr deje části pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s variantním návrhem kupní ceny (var. I ,-Kč; var. II ,-Kč) se současným zřízením služebnosti, ošetřující uložení vodovodní přípojky v pozemku. Pro případ, že kupní smlouva na zpevněnou část pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice nebude uzavřena, zašle MO MMB výzvu k odstranění zpevněné plochy na předmětné části pozemku. Komise majetková RMB na R7/KM/5. zasedání, konaném dne , pod bodem č. 5/33 1. bere na vědomí - skutečnost, že vybudoval na části pozemku p.č. 970/1 o výměře 13 m 2 v k.ú. Brněnské Ivanovice zpevněný vjezd bez souhlasu statutárního města Brna jako vlastníka pozemku, - podání ' ze dne , ve kterém uvádí, že vjezd na části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice vybudoval v dobré víře a žádá o snížení kupní ceny na původně navrhovanou částku 2.030,-Kč/m, tj. na ,-Kč. 2. doporučuje RMB souhlasit se záměrem deje části pozemku p.č. 970/1 ostatní plocha o výměře 20 m 2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 3. doporučuje RMB a ZMB schválit - dej části pozemku p.č. 970/1 ostatní plocha o výměře 20 m v k.ú. Brněnské Ivanovice. i za dohodnutou kupní cenu Varianta I ,-Kč (2.030,-Kč/m' ,- správní poplatek) - původní návrh MO MMB Varianta II ,-Kč (3.000Kč/m 2, včetně nákladů na převod) - návrh KM RMB - zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 970/10 v k.ú. Brněnské Ivanovice - umístění a vedení vodovodní přípojky, omezení činností v ochranném území vodovodní přípojky a práva vstupu a vjezdu statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti uvedených v materiálu 4. doporučuje RMB souhlasit případ, že nedojde k uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, se zasláním výzvy " k odstranění nově vybudované zpevněné plochy na části tohoto pozemku. V<í

5 Hlasování: 5 - var. I., 0 - ti, 3 - se zdrželi/1 lčlenů.usnesení nebylo přijato. Dle sčítání při jednání KM RMB Hlasování dle přec aných h asovacích listů o a hlasování ti zdrž. se p. Janíček Drápalová Liptáková C a M 1 Pospíšil JUDr. Kerndl p. Říha p. Šafařík Zuziak Hladký Malec Hlasování: 6 - var. II., 0 - ti, 2 - se zdrželi/1 lčlenů.usnesení bylo přijato. Dle sčítání při jednání KM RMB Hlasování dle přec aných h asovacíc i listů hlasování p. Janíček Drápalová Liptáková PhDr. Hofmanno Pospíšil JUDr. Kerndl p. Říha p. Šafařík Zuziak Hladký Malec ti zdrž. se Následně MO MMB předložil na schůzi RMB záměr deje části pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, souhlas RMB s návrhem kupní ceny a se zasláním výzvy k odstranění nově vybudované zpevněné plochy případ, že nedojde k uzavření kupní smlouvy na předmětnou část pozemku. Návrh kupní ceny byl předložen ve variantách: Var.I ,-Kč (2.030,-Kč/m ,- správní poplatek) -původní návrh MO MMB Var.II ,-Kč (3.000Kč/m 2, včetně nákladů na převod)- návrh KM RMB ze dne (88.zasedání), doporučení KM RMB ze dne (R7/KM/5. zasedání) RMB na R7/015. schůzi, konané dne , pod bodem č bere na vědomí - skutečnost, že " i vybudoval na části pozemku p. č. 970/1 o výměře 13 m 2 v k.ú. Brněnské Ivanovice zpevněný vjezd bez souhlasu statutárního města Brna jako vlastníka pozemku, - podání ze dne , ve kterém uvádí, že vjezd na části pozemku p. č. 970/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice vybudoval v dobré víře a žádá o snížení kupní ceny na původně navrhovanou částku 2.030,- Kč/m 2, tj. na ,-Kč. 2. souhlasí - se záměrem deje části pozemku p. č. 970/1 - ostatní plocha, o výměře 20 m 2 v k. ú. Brněnské Ivanovice; - s návrhem kupní ceny za část pozemku p. č. 970/1 - ostatní plocha, o výměře 20 m 2 v k. ú. Brněnské Ivanovice ,-Kč (2.030, - Kč/m ,- správní poplatek)

6 - případ, že nedojde k uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 970/1 k. ú. Brněnské Ivanovice, se zasláním výzvy ' " k odstranění nově vybudované zpevněné plochy na části tohoto pozemku. Schváleno jednomyslně 9 členy. Záměr deje části pozemku p.č. 970/1 ostatní plocha o výměře 20 m v k.ú. Brněnské Ivanovice byl zveřejněn zákonem stanoým způsobem od po dobu 15 dní bez připomínek. Oddělovací GP, upřesnění návrhu kupní ceny byl následně požádán o předložení oddělovacího GP s vyznačením ochranného území vodovodní přípojky. V říjnu t.r. předložil i GP č /2015, ve kterém je výměra požadované části pozemku upřesněna na 21 m 2. Cca 3 m z této výměry, navazující na pozemek p.č. 970/12 k.ú. Brněnské Ivanovice, tvoří travnatou plochu u objektu Dle této výměry je upřesněn návrh kupní ceny na částku ,-Kč. (21 m 2 x 2.030,-Kč/m 2 ) ,-Kč správní poplatek = ,-Kč. Současně je upřesněna úhrada za užívání za 18 m 2 zpevněné plochy (původní a stávající vjezd) na částku 1.080,-Kč (30,-Kč/m 2 /rok). Společnost BVK, a.s. geometrický plán s vyznačením ochranného území vodovodní přípojky odsouhlasila. Vzhledem k upřesněné výměře předložil následně MO MMB Radě města Brna k odsouhlasení záměr deje části pozemku p.č. 970/1 o výměře 21 m v k.ú. Brněnské Ivanovice a doporučení schválit dej se zřízením služebnosti statutární město Brno a BVK. a.s. Rada města Brna na R7/041. schůzi, konané dne , 1. souhlasí se záměrem deje části pozemku p. č. 970/1 - ostatní plocha o výměře 21 m 2 v k. ú. Brněnské Ivanovice. 2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dej části pozemku p. č. 970/1 ostatní plocha o výměře 21 m 2 (dle GP č /2015 p. č. 970/14) v k. ú. Brněnské Ivanovice za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 970/1 (dle GP č /2015 p.č. 970/14) v k. ú. Brněnské Ivanovice - umístění a vedení vodovodní přípojky, omezení činností v ochranném území vodovodní přípojky a práva vstupu a vjezdu statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti. Bylo hlasováno jednomyslně 9 členy. Vokřál Liptáková R.Mrázek Bc. Hollan Mgr..Ander Bc. Kratochvíl MUDr. Rychnovsk.JUDr. Rusňáková. Beran M. Janíček Záměr deje části pozemku p.č. 970/1 ostatní plocha o výměře 21 m v k.ú. Brněnské Ivanovice byl zveřejněn zákonem stanoým způsobem od po dobu 15 dní bez připomínek. é/f-

7 Stanoviska dotčených orgánů: OÚPR MMB - podle stávajícího ÚPmB je předmětná část pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice součástí stabilizované plochy bydlení všeobecného (BO). Nemáme námitky k oddeji předmětné části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice za podmínky, že nebude znemožněn vjezd do garáže sousedního rodinného domu na pozemku p.č. 927 v k.ú. Brněnské Ivanovice. (Uvedený vjezd do garáže na pozemku p.č. 927 nebude dejem části pozemku p.č. 970/1 dotčen) MČ Brno - Tuřany- Ivanovice ~ ZMČ doporučilo dej části pozemku p.č. 9710/1 vk.ú. Brněnské OD MMB - jelikož na předmětné části pozemku není situovaná stavba místní komunikace ul. Jahodová, nemá odbor dopravy MMB z dopravního hlediska námitek k deji části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. OTS MMB - vyznačená část pozemku je dle DTMB dotčena vodovodní přípojkou. Brněnské komunikace a.s. - s dejem části pozemku p.č. 970/1 souhlasíme, nejedná se o silniční zeleň a vjezd je účelové zařízení.upozorňujeme na nutnost zachování bezpečnostního odstupu od vozovky, který je 50 cm. Bezpečností odstup je vzdálenost jízdního pruhu od pevné překážky (do storu bezpečnostního odstupu je umisťován silniční obrubník). Zajištění nutného bezpečnostního odstupuje možné řešit několika způsoby: 1. Bezpečností odstup zůstane v majetku města Brna (bude dána část pozemku bez tohoto bezpečnostního odstupu). Údržbu 0,5 m širokého pásu, který by po deji části pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice zůstal v majetku města by po dohodě s ÚMČ Brno - Tuřany mohla zajišťovat a.s. Brněnské komunikace. Tento způsob deje společnost Brněnské komunikace a.s preferuje. 2. Bude dána část pozemku tak, jak je navrženo (bez silničního obrubníku - ten musí zůstat součástí komunikace) a zajištění bezpečnostního odstupu bude respektováno v případě umístění pevné překážky ( stavby, plotu apod.) novým majitelem dávané části pozemku. Tento způsob je však vždy hůře vymahatelný. aktuální vyjádření - k deji části pozemku p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice bez bezpečnostního odstupu nemáme z majetkoprávního hlediska připomínek. Vzhledem ke skutečnosti, že na části pozemku p.č. 970/1 navrhované k deji byl vr nově vybudován sjezd k RD na pozemku p.č. 926, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice, netrváme na dodržení bezpečnostního odstupu 50cm od hranice vozovky, neboť je v tomto případě bezpředmětný. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - s dejem souhlasíme za podmínky zřízení služebnosti, ošetřující uložení vodovodní přípojky ve vlastnictví SMB Dopravní podnik města Brna, a.s. - k návrhu na dispozici nemáme připomínky Stavební úřad ÚMČ Brno - Tuřany - Stavební úřad vydal dne souhlas s vedením ohlášené stavby č. OS/12/2012 na nástavbu a stavební úpravy rodinného domu Jahodová 6, Jak uvádíte, stavebník neměl na stavbu sjezdu uzavřenou smlouvu o právu stavby se statutárním městem Brnem. Sjezd to nebyl povolený a nebyl ani uvedený ve vydaném souhlasu s vedením ohlášené stavby. Stavebník měl vyřízeno pouze rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu na místní komunikaci ul. Jahodové. Od došlo k novele stavebního zákona a sjezdy již nevyžadují ohlášení stavebnímu %T

8 úřadu. Vzhledem k tomu, že ke stavbě sjezdu není třeba žádné povolení stavebního úřadu (mimo rozhodnutí o povolení sjezdu od příslušného silničního správního úřadu, které má stavebník vyřízeno), stavební úřad může konstatovat, že stavebník stavbou sjezdu, neporušil platné stavební předpisy.

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

lillilllllllllll MMB

lillilllllllllll MMB lillilllllllllll MMB2016000000085 Rada města Brna ^^ % Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2.2.2016 Název: Návrh nabytí čisti pozemku p.č. 900/2 v k.ú. Zábrdovice formou přímého deje z

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

MMB2015000000578. Návrh usnesení:

MMB2015000000578. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000578 W Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 ZM7/ Pfáfr Název: Plnění závazků z nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Selepova

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín. Rada města rna MM2016000000731 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 21. 6. 2016 Název: Návrh svěření majetku města MČ rno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/33.2628/8.4114/2

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin Rada města Brna iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin MMB2016000001029 Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 ZM7/» Í3 Název Návrh deje pozemku p.č. 1951/4 v k.ú. Černovice. Podmínky kupní

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

MMB Název: Návrh dispozice s částí pozemku p.č. 493/2 v k.ú. Ivanovice a pozemky p.č. 866/5 a částí p.č. 866/4, oba v k.ú.

MMB Název: Návrh dispozice s částí pozemku p.č. 493/2 v k.ú. Ivanovice a pozemky p.č. 866/5 a částí p.č. 866/4, oba v k.ú. Rada města Brna 111111 MMB2016000000246 Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 ZM7/

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec. Rada města Brna Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 9. 2016 MMB2016000000909 ZM7/ \Q>Zb ^ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

IIIIIIH MMB

IIIIIIH MMB Rada města rna Zlili), zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. since 2015 IIIIIIH MM2015000001165 ZM7 idfff jtf Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě se společností AC Ponava, s.r.o. -

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna MMB2015000000154 ty Rada města Brna Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.3.2015 ZM7/ ŮH1 Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort,

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA. Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5.2015 11 MMB2015000000406 ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.

Více

MMB2015000000892. Název:

MMB2015000000892. Název: Rada města Brna Z7/010. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 10. 2015 MMB2015000000892 ZM7/ 074Z

Více

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova.

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. MMB2016000000217 61 Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMlltfé''/ Název: Návrh deje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. Obsah: podmínky kupní

Více

nmb20í50óbb00475 Obsah Návrh usnesení Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Stanoviska dotčených orgánů:

nmb20í50óbb00475 Obsah Návrh usnesení Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna nmb20í50óbb00475 ZM7/ ^dc? Z7/ 07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23.6.2015 Název : Žádost MC Brno-střed o souhlas s použitím postoupených příjmu z deje nemovitostí k jinému

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000770 ZM7/0590 Wf Z7/09. zasedání Zastuptelstva města Brna konané dne 8. 9.2015 Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú.

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č

Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č Rada města Brna MMB2016000000269 ZWll-ff? Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č. 6312172852 Obsah:

Více

lilii MMB

lilii MMB Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 lilii MMB2015000000580 lil ZM7/ Ml Název: Návrh na zpětvzetí žalob ve sporech vedených se společností MASADA, a.s. o vydání

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: 1111 MMB2016000001071 fitt Rada města Brna - ^ Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 Název: Návrh na schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů k budově

Více

Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 180/1 a p.č. 545/21 v k.ú. Ivanovice v ul. Hatě a zřízení služebností.

Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 180/1 a p.č. 545/21 v k.ú. Ivanovice v ul. Hatě a zřízení služebností. Rada města Brna MMB2016000000220 Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMllSfég / r - M^ Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 180/1 a p.č. 545/21 v k.ú. Ivanovice v ul. Hatě

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Název: Návrh dispozice s pozemky p. č /18 a částí p. č. 7822/1 v k.ú. Židenice

Název: Návrh dispozice s pozemky p. č /18 a částí p. č. 7822/1 v k.ú. Židenice Illllllllllllllllll MMB2015000000066 Rada města Brna 0 ZM7 WlS Z7 03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. 2. 2015 Název: Návrh dispozice s pozemky p. č. 7828.783118 a částí p. č. 78221 v

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část pouze v elektronické podobě a to s ohledem na čitelnost dokumentů.. 1.1.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část pouze v elektronické podobě a to s ohledem na čitelnost dokumentů.. 1.1. - 1 - I. Důvodová zpráva - Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N.Dobrkovice-výstavba a reko. MK a IS Návrh majetkoprávního vypořádání akce "Č.K. - N. Dobrkovice - výstavba a rekonstrukce MK

Více

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: MMB2015000000058 Rada města Brna ZM7/ OM 0! Z7/003. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10.2.2015 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

Název: Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí

Název: Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí 3 Rada města Brna ^2015000000931 Z7/11. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. listopadu 2015 zívn/o*?"?^ Název: Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 12. 10. 2016 Návrh na výkup pozemku p.č. 2986/8 o výměře 292 m 2 v k.ú. Lysá n.l., ul. U Vodárny RM usnesení č. 89 ze dne 26. 7. 2016: Rada města I. s c h

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

IIIIIIIOIIIIIH MMB Název:

IIIIIIIOIIIIIH MMB Název: Rada města Brna IIIIIIIOIIIIIH MMB2016000000526 ZM7/1323 4C Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh darovací smlouvy na převod komunikační stavby ulice Rybnická z

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

iiiiiiiiiiiin MMB Rada města Brna Název:

iiiiiiiiiiiin MMB Rada města Brna Název: iiiiiiiiiiiin MMB2016000000424 14 Rada města Brna ZM7/1301 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. května 2016 Název: Žádost o minutí pohledávky nebo částečné minutí pohledávky a povolení

Více

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.)

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Podklady na zasedání ZM dne: 27.11.2014 OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Bc.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Bc. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2016 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú.

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 30-V Název: Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly záměr N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Varianta 1 Rada města projednala návrh na prodej části pozemku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MMB Název: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 MMB2015000000253 ZM7/ eu> f Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1924/54 a 7277/22 v k.ú. Bystrc Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Obsah:

MMB Obsah: Rada města Brna MMB2016000000520 MO ZM7/f2/f Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.5.2016 Název: Bývalý vojenský areál Lerchova - Souhlasné hlášení České republiky - Ministerstva obrany

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MMB Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

MMB Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: MMB2015000000740 Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název: Návrh směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky, jejichž součástí

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p. č. 1536/42 v k. ú. Stranice do vlastnictví statutárního města Brna. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Návrh nabytí pozemku p. č. 1536/42 v k. ú. Stranice do vlastnictví statutárního města Brna. Obsah: Návrh usnesení: M Rada města Brna ZM7/1379 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 21.06.2016 Název: Návrh nabytí pozemku p. č. 1536/42 v k. ú. Stranice do vlastnictví statutárního města Brna Důvodová zpráva

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6933/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

MMB2015000001162. Návrh usnesení:

MMB2015000001162. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001162 #r ZMII P$3S~ Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: Návrh nájemní smlouvy na nájem části pozemku p. č. 5217 v k. ú. Královo Pole, návrh

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - Staré Pavlovice Stručný

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

lili MMB /r ZM7/1325 Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2183/7.2183/8,2946/42 a 2946/43. v k.ú. Žebětin Obsah: Návrh usnesení:

lili MMB /r ZM7/1325 Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2183/7.2183/8,2946/42 a 2946/43. v k.ú. Žebětin Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna lili MMB2016000000495 /r ZM7/1325 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konanednel7.5.2016 Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2183/7.2183/8,2946/42 a 2946/43. v k.ú. Žebětin Obsah: návrh

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

iiiiiiiii MMB2012000000510

iiiiiiiii MMB2012000000510 iiiiiiiii MMB2012000000510 Hr *f\j Rada města Brna ZM6/ A^ /A Z6/016. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2012 Název: Návrh na zrušení usneseni ve věci budoucího prodeje části pozemku p.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o

Více

MMB Název Návrh prodeje budovy č.p postavené na pozemku p.č. 3760/7 v k.ú. Královo Pole. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje budovy č.p postavené na pozemku p.č. 3760/7 v k.ú. Královo Pole. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000000223 ff ZMlťfýýJ Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15.3.2016 Název Návrh deje budovy č.p. 2841 postavené na pozemku p.č. 3760/7 v k.ú. Královo Pole Obsah:

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

l/x MMB Rada města Brna C?93 ZM7/ Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne

l/x MMB Rada města Brna C?93 ZM7/ Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne Rada města Brna Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne 23.06.2015 111 MMB2015000000485 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1223/6, v k.ú. Kohoutovice ZM7/ C?93 T/ ^ Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více