5.3.1 Informatika (Inf)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3.1 Informatika (Inf)"

Transkript

1 5.3.1 Informatika (Inf) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně. Hodinová dotace byla navýšena na 1. stupni z disponibilních časové dotace o 1 hodinu. Při výuce předmětu Informatika žák získává základní znalosti a dovednosti z oblasti výpočetní techniky a moderních informačních technologií. Po absolvování předmětu se dokáže orientovat ve světě informací, pracovat s informacemi a využívat je při svém vzdělávání i v praktickém životě. Na 2. stupni má úzké mezipředmětové vztahy ke vzdělávacím oborům Matematika, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova, Praktické činnosti. Do vzdělávacího obsahu je integrován obsah průřezového tématu Mediální výchova. Výuka Informatika je prováděna ve dvou počítačových učebnách a je založena na kombinaci výkladu a praktických cvičení. Během cvičení pracují žáci individuálně nebo ve skupinách u jednotlivých počítačů. Kromě výuky informatiky mají žáci možnost vyžívat výpočetní techniku i v dalších vyučovacích předmětech ve svých třídách. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Informatika využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - učíme je základní dovednosti práce s PC - vedeme je k poznání úlohy informací a k využívání informačních a komunikačních technologií v praktickém životě - umožňujeme jim porozumět toku informací jejich vzniku, uložení na média, přenosu, zpracování, vyhledávání a praktické využití - vedeme je k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a počítačových sítí Kompetence k řešení problémů - učíme je formulovat požadavky, nalézat řešení a tvořivě přistupovat k jejich realizaci pomocí počítačových technologií - zadáváme žákům takové úlohy, při kterých porovnávají informace a poznatky z většího množství informačních zdrojů a tím dosahují větší věrohodnosti vyhledaných informací Kompetence komunikativní - zapojujeme žáky do týmové práce, která je založená na komunikaci mezi žáky - učíme je využívat ICT při komunikaci na dálku - vedeme je k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce

2 Kompetence občanské - poukazujeme na dodržování platné legislativy a obecných morálních zásad v souvislosti s ICT nelegální software, autorský zákon, ochrana osobních údajů, - vedeme je ke kritickému myšlení a zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích Kompetence pracovní - seznamujeme je s bezpečnostními a hygienickými pravidly pro práci s výpočetní technikou a vedeme je k jejich dodržování - vyžadujeme šetrnou práci s výpočetní technikou - ukazujeme jim cesty jak využit ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika

3 Školní výstupy - korektně zapne a vypne stanici - vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje nejběžnější součásti a zařízení počítače - vysvětlí význam pojmu SOFTWARE, uvede příklady různých typů softwaru - vyjmenuje části PC a základní přídavná zařízení k PC - využívá jejich základní funkce - orientuje se na klávesnici, popíše funkce nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Shift ) - ovládá základní operace s myší - popíše nejdůležitější části plochy - pracuje s okny, složkami, soubory, zástupci - spustí jednoduché aplikace typu Kalkulačka, Poznámkový blok, Malování, WordPad, - ovládá přepínání mezi okny a aplikacemi - pracuje v grafickém editoru - s použitím nástrojů nakreslí obrázek, uloží jej, znovu otevře pro změny a změněný znovu uloží - využívá většinu možností poskytovaných grafickým editorem Informatika / 4. ročník Učivo Začátky s počítačem Postup zapnutí a vypnutí počítače. Rozdělení na hardware, software, základní informace a charakteristiky obou pojmů. Základní popis počítače (pojmy monitor, klávesnice, myš, základní jednotka) a přídavných zařízení (tiskárna, skener, reproduktory aj.) Práce s klávesnicí a myší Části klávesnice její rozdělení a funkce nejdůležitějších kláves Myš práce s myší, pojmy klepnutí, poklepání, uchopení a tažení Pracovní prostředí OS, plocha obrazovky struktura a popis nejdůležitějších částí (panely, ikony, lišty) Okna jejich základní struktura a rozdělení, práce s okny Práce s aplikacemi - spuštění aplikací, přepínání mezi nimi. Práce se základními uživatelskými prvky (tlačítka, rozbalovací nabídky, seznamy, ) Grafika (malování) Uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku. Panel kreslících nástrojů, základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary, ) Využití dalších možností práce s obrázkem vystřižení, kopírování, otočení, roztažení, Průřezová témata, mezipředmětové vztahy OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání OSV Osobnostní rozvoj Seberegulace a sebeorganizace M výpočty s kalkulačkou Pč dopravní výchova (malování dopravních značek) Vv OSV Osobnostní rozvoj Kreativita

4 Informatika / 5. ročník Školní výstupy - chrání data před poškozením a ztrátou - dodržuje základy bezpečné práce s PC - dodržuje zásady prevence před zdravotními riziky spojenými s touto prací Učivo Začátky s počítačem Hygiena na počítači, zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik. Jednoduchá údržba PC, postupy při běžných problémech HW i SW. - pracuje s okny, složkami, soubory, zástupci - ovládá přepínání mezi okny a aplikacemi Práce se soubory, složkami ukládání, kopírování, odstraňování, změna názvu, organizace dat v počítači, vytváření vlastních složek. - v textovém editoru napíše krátký text - jednoduchými formami ho upravuje a stylizuje - dodržuje základní typografická pravidla - dbá na gramatickou správnost psaného textu - vloží obrázek do textového souboru - na praktických úkolech získává, ověřuje a upevňuje své editační znalosti a dovednosti - objasní pojem Internet, jeho možnosti a užití - ovládá základní práci v síti Internet a s www adresami - formuluje správně požadavek při vyhledávání na Internetu - vyhledává informace, posuzuje jejich závažnost a správnost Textový editor Psaní, editace textu, panel nástrojů. Základní práce s textem označení, pohyb v textu, formát textu. Základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky) Formát odstavce, zarovnání. Vložení obrázku, formát obrázku. Internet Vysvětlení pojmu, vznik, užití. Pojem webové stránky, internetové adresy. Vyhledávání na Internetu, správná formulace požadavku Průřezová témata, mezipředmětové vztahy JČ - pravopis JČ jazykové příručky (slovníky, encyklopedie) MeV- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - využívá - komunikuje pomocí Internetu Komunikace na Internetu OSV

5 - uvědomuje si důležitost ochrany osobních dat na Internetu a problematičnost nevhodného obsahu některých stránek Základní způsoby komunikace ( , chat) zakládání vlastní ové schránky, práce s e- mailem Chat zásady komunikace, ochrana osobních dat, komunikace v rámci skupiny Komunikace

6 Informatika / 6. ročník Školní výstupy - vysvětlí rozdíl mezi hardwarem a softwarem - popíše základní hardwarové komponenty PC - užívá jednotky informací - rozdělí software na operační systém, aplikační software - chrání data před poškozením a ztrátou - dodržuje základní pravidla hygieny při práci s PC - dodržuje základy bezpečné práce s PC - suverénně používá myš - orientuje se na klávesnici - uspořádává si okna pro svou práci - používá složky i soubory, rozlišuje základní typy souborů a programů podle koncovek souborů a programů - samostatně si uspořádává data na PC - používá textový editor - upravuje texty v rámci stylu, typu písma, prohlubuje své dosavadní znalosti týkající se úprav textu apod. - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem. Učivo Hardware software. Vysvětlení obou pojmů. HW - vstupní, výstupní zařízení počítače, základní jednotka (procesor, pevný disk, operační paměť, mechaniky). Jednotky informací. SW základní přehled a charakteristiky, jejich základní funkce (operační systémy, aplikace) Hygiena na počítači, zásady bezpečnosti práce Jednoduchá údržba PC, postupy při běžných problémech HW i SW. Pracovní prostředí OS Práce s myší. Orientace na klávesnici. Struktura a popis nejdůležitějších částí plochy (panely, ikony, tlačítka, lišty), nastavení pracovní plochy, spořiče obrazovky. Práce s okny. Organizace dat v počítači soubory, složky, struktura složek, cesta k souborům, složkám, hledání souborů, složek Textový editor Prohloubení a zdokonalení práce s textem v rámci textového editoru (formátování textu, odstavce, vkládání obrázku do textu). Průřezová témata, mezipředmětové vztahy JČ pozvánka

7 Základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem. - vytváří a upravuje jednoduché tabulky - vytvoří jednoduchý graf na základě zhotovené tabulky Tabulkový editor Pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka a pohyb mezi nimi. Označení řady, sloupce, buněk, zadávání údajů. Graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu. - v jednoduchém grafickém editoru vytváří obrázky podle předlohy a vlastní fantazie - vkládá obrázky do textových dokumentů - vyhledává informace na Internetu, třídí je, srovnává je, posuzuje jejich závažnost, návaznost a věrohodnost, ukládá vyhledané informace - využívá na Internetu mapy, slovníky - ukládá oblíbené www stránky, texty, obrázky aj. - aktivně propojuje textové a grafické editory a prvky Internetu - vytváří vlastní jednoduchý dokument a vkládá jej na web Počítačová grafika Druhy grafických formátů (bitmapové a vektorové obrázky, kliparty) Malování vytváření vlastních obrázků, užití obrázků v rámci textového editoru Základy práce s bitmapovým grafickým editorem. Internet Práce s informacemi, využití možností Internetu. Web Registrace, práce se soubory na webu JČ jazykové příručky (slovníky, encyklopedie) MeV- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MeV tvorba mediálního sdělení

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu informatika Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny týdně. Vyučuje se v

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více