NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000

2 Nadaèní fond Kapka nadìje Výroèní zpráva za rok 2000 Základní údaje o fondu 12 Název: Nadaèní fond Kapka nadìje Sídlo: Thámova 28, Praha 8, PSÈ IÈO: Vznik: Zøizovatel: Václava Svobodová Pražská 44, Jevany 1 Úèel fondu Nadaèní fond Kapka nadìje Nad vodovodem 2/ Praha 10 Nadaèní fond Kapka nadìje vznikl za úèelem shromažïování finanèních prostøedkù urèených k zajištìní léèebných, školních, kulturních a psychosociálních potøeb dìtí, které jsou léèeny na oddìlení dìtské hematologie a transplantaèní jednotce ve FN Motol. Jsou zde léèeny dìti s onemocnìním krvetvorby, pøevážnì s akutní a chronickou formou leukémie. Jedná se o jedinou transplantaèní jednotku pro dìti v Èeské republice. Nadaèní fond Kapka nadìje definuje svoji èinnost smìrem k tomuto jedineènému pracovišti a má zcela jasnì stanovené krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. tel./fax: bankovní spojení: /0300 ÈSOB, Jungmannova 15, Praha 1

3 Správní rada DataLine 2 Václava Svobodová, pøedseda správní rady ak. mal. Dana Kováøíková, místopøedseda správní rady JUDr. Dušan Diviš, èlen správní rady MUDr. Pavel Boèek, øeditel nadaèního fondu Alexander Rudyj, prokurista Dozorèí rada Milada Karasová, pøedseda Doc. MUDr. Jan Starý, CSc., místopøedseda Janis Sidovský, èlen Richard Šubrt, èlen Ing. Josef Velíšek, èlen Spoleènost DataLine Technology byla založena v roce 1991 jako èeská soukromá firma zamìøená na dodávky technického a programového vybavení pro poèítaèovou grafiku, komunikace a s tím spojené služby. V prùbìhu dalších let èinnosti navázala úzkou spolupráci s nìkolika pøedními výrobci v oboru poèítaèové techniky, grafických a pøedtiskových technologií. Stala se tak významným systémovým integrátorem pro øešení profesionálních systémù pro grafiku, design, pøedtiskovou pøípravu, digitální tisk a publikování. Mateøská spoleènost sídlí v Praze, její poboèky najdete v Pøíbrami, Plzni a Brnì. Cílem firmy je nejen projektovat a dodávat vysoce kvalitní systémy, zaøízení a technologie, ale také zajistit zákazníkùm operativní servis a technickou podporu odpovidající nároènosti a potøebám jejich práce. K tomuto úèelu je tým pracovníkù servisu vybaven nejen svými znalostmi, ale také širokou technickou základnou, zahrnující i náhradní zaøízení (poèítaèe, scannery, osvitové jednotky). Díky široké nabídce je DataLine Technology schopna navrhnout systém pøesnì odpovídající možnostem a potøebám zákazníka. Tím mùže uspokojit jak menší nebo zaèínající zákazníky, tak i profesionály s vysokými nároky na kvalitu a produktivitu. Zákazníky spoleènosti jsou jak grafici, designéøi a fotografové, tak i grafická a reprodukèní studia, vydavatelé periodik nebo velké tiskárny. Organizaènì se spoleènost skládá ze tøí divizí - divize systémové integrace, divize pøedtiskových systémù a divize periférií. Divize systémové integrace se zabývá projekcí, prodejem, instalacemi a servisem programového vybavení, poèítaèù a periférií urèených pøedevším pro grafické návrhy, design, tvorbu periodik, publikací a celkovou pøípravu tisku. V oblasti profesionálních zaøízení pro reprodukèní grafiku a pøedtiskovou pøípravu spoleènost reprezentuje na našem trhu zahranièní výrobce jako napø. Xeikon (digitální tiskové stroje), Glunz&Jensen (vyvolávací automaty), HighWater a Xitron (softwarové RIPy), ICG a ScanView (bubnové scannery), AGFA (osvitové jednotky), Tera (OPI servery, redakèní a publikaèní systémy), X-Rite (denzitometry a kalibraèní pøístroje).v nabídce mùžete rovnìž najít špièkové poèítaèe PC, Apple, UNIXové pracovní stanice SUN/Sparc, periférie Hewlett-Packard, atd. Divize pøedtiskových systémù se vìnuje vývoji podpùrných aplikací pro pøedtiskové systémy, lokalizací programového vybavení vyplývající ze specifických požadavkù jazykového prostøedí. Vývojový a lokalizaèní tým spoleènosti za dobu své existence vytvoøil øadu lokalizací programových produktù, pøekladù dokumentace a materialù pro školení. Je též autorem mnoha podpùrných aplikací pro jednotlivé stupnì zpracování pøedtiskovými systémy, doplòkù a utilit pro aplikace vyžadující specifické národní rozšíøení a úpravy jako jsou napøíklad dìlení a filtry pro grafické a DTP aplikace. Zvláštní kategorii tvoøí lokalizace písem pro národní prostøedí. Z dílny spoleènosti v souèasné dobì pochází již více než 1600 lokalizovaných písem rùzných výrobcù. Vzhledem k vysokým nárokùm na kvalitu spolupracoval lokalizaèní tým s pøedními èeskými grafiky. V rámci praktický aktivit v oblasti DTP a reprodukèní grafiky. vybudovala spoleènost dvì grafická studia, která se nacházejí v Praze a Plzni. Jsou vybavena technologickým øetìzcem pro pøedtiskovou pøípravu a je zde instalován celý sortiment zaøízení, který je dodáván v rámci komplexních systémù. Slouží jednak pro demonstraci kvality a použití jednotlivých èástí v praxi, pro školení zákazníkù, ale i k testování novinek a ovìøování postupù pro pracovníky vývoje a zákaznické podpory. 11 Výroèní zpráva Nadaèního fondu Kapka nadìje byla projednána a schválena na zasedání správní a dozorèí rady dne

4 První multimediální, s.r.o. Pøední èeská agentura pro Nová média s šestiletou praxí v oboru. Nabízí služby klientùm v tìchto oblastech: Úvodní slovo pøedsedy správní rady 10 Internet ( kompletní øešení www serverù a internetových prezentací, B2B a B2C aplikace, platební systémy, hosting+údržba, internetový marketing a kampanì, WAP) Multimedia ( technologicky nároèné multimediální prezentace, elektronické výroèní zprávy, vlastní aplikace pro volný prodej, zpracování a postprodukce digitálního videa) Vývoj software ( prostøedí C, C++, MySQL, PHP, Java, HTML, DHTML, nástroje Flash, Director, Multimedia Toolbook) Design (tvorba grafických uživatelských rozhraní aplikací, design výrobkù a veškerých tištìných materiálù) 3D animace a vizualizace ( trojrozmìrné vizualizace neexistujících výrobkù, tvorba 3D objektù, virtuálního prostøedí i celých animací pro reklamní, prozentaèní nebo filmové úèely) Reference a klienti: Èeskoslovenská obchodní banka, Allianz, Èeskomoravská stavební spoøitelna, Oskar, OB Leasing, Karlovarská Becherovka, Volkswagen, Audi, Sony Mobile, Èokoládovny Opavia-Danone, Nokia, Výtahy Schindler, Contactel, Auto Roku. Ocenìní: Best Czech Multimedia, Nejlepší firemní elektronické médium èasopisu Strategie pro rok 1999 i 2000 ( ÈSOB), TourFilm festival, nìkolik Chip Tipù a ocenìní èasopisu Internet. Nadaèní fond Kapka nadìje vznikl z naléhavé potøeby pomoci dìtem s onemocnìním krvetvorby, které jsou léèeny na hematologickém oddìlení a transplantaèní jednotce ve FN Motol. Transplantaèní jednotka na podzim roku 2000 již zdaleka nesplòovala základní technické a sociální parametry, kladené na tak vysoce specializované pracovištì. Pouze tøi spíše provizorní transplantaèní boxy nestaèily pokrýt potøebu transplantovat více pacientù. Po široké mediální kampani, vedené Nadaèním fondem Kapka nadìje, bylo dosaženo pøíslibu státní dotace na vybudování nového, kapacitnì dostateèného transplantaèního centra. V dobì, kdy se toto centrum bude budovat, a stejnì tak i po jeho vzniku, se Nadaèní fond Kapka nadìje bude snažit pomocí získaných finanèních prostøedkù pokrýt naléhavé potøeby tohoto pracovištì v oblasti technické, odborné, personální, psychosociální a výzkumné. 3 Celebrity service Vìøím, že po zdaøilém startu našeho nadaèního fondu se nám podaøí zachovat si vysokou spoleèenskou úroveò i dosaženou úroveò vìrohodnosti. Spoleènost Celebrity service založil v roce 1999 Janis Sidovský spoleènì s Robertem Dománym. Bìhem krátké doby se stala jednou z nejvýznamnìjších v oblasti èeského showbyznysu - pøedevším díky projektùm Královny popu v opeøe, benefice Kapka nadìje a muzikál Pomáda. Spoleènost mediálnì zastupuje Daniela Hùlku, Helenu Vondráèkovou, Pavla Vítka a Zuzanu Norisovou, úzce spolupracuje se Státní operou Praha a s nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Øeditel spoleènosti, pan Janis Sidovský, pùsobil jako mediální agent Ivety Bartošové, spolupracoval s Leonou Machálkovou, vytváøel marketing a public relations pro muzikály Dracula a West Side Story. Je držitelem nìkolika ocenìní, mj. platinové desky od vydavatelství Warner Music, mezinárodní èasopis Rolling Stone ho v roce 2000 zaøadil mezi tøi nejvlivnìjší osobnosti èeského showbyznysu. Vendula Svobodová pøedseda správní rady Mikulášek, cateringové služby na klíè Firma byla založena v roce 1990 a sídlí v restauraci U SUPA. Její hlavní èinností jsou cateringové služby na klíè a pohostinství.

5 Pøehled o èinnosti Nadaèního fondu Kapka nadìje za hodnocené období LORMA Praha Nadaèní fond Kapka nadìje se za krátkou dobu ètyø mìsícù pùsobnosti stal spoleèensky respektovanou organizací. Jeho jasnì strukturovaná a jednoznaènì definovaná èinnost byla pøijata jak širokou veøejností, tak øadou spoleèností, firem, ale i umìlcù a sportovcù jako èinnost velmi užiteèná. Nadaèní fond pøispìl mediální kampaní ke zvýšení celospoleèenského zájmu o problematiku transplantací kostní døenì u dìtí. Vystoupení pøedstavitelù fondu v televizi i na stránkách èasopisù a novin bylo hodnoceno jako velmi prospìšné a pøitom vedené slušnou a nenásilnou formou. Spoleènost LORMA vlastní sí kosmetických a kadeønických studií a luxusních parfumerií a úspìšnì pùsobí na našem trhu již 10 let. Firma poøádá spoleèenské akce a módní pøehlídky, jejichž výtìžky jsou vìnovány na podporu charitativních organizací. Poslední pøehlídkou úèesové tvorby, která se konala u pøíležitosti 10. výroèí existence spoleènosti, podpoøila LORMA Kapku nadìje a zahájila tak trvalou spolupráci s nadaèním fondem. V plánu je již nìkolik dalších projektù na rok Koncepce podpory oddìlení dìtské hematologie a transplantanèní jednotky FN Motol zahrnuje komplexnì rozpracované formy pomoci. Nadaèní fond poøádal èi se podílel na poøádání celé øady akcí. Mezi nejvýznamnìjší lze zaøadit koncert v Branickém divadle "Pomáda pro Kapku nadìje", Vánoèní den pro dìti v Motole aj. Také celá øada organizací, firem a spoleèností poøádala pøed vánocemi akce ve prospìch nadaèního fondu, pøi nichž pøedstavitelé nadaèního fondu vysvìtlovali okolnosti jeho založení a jeho cíle. Dùležitým aspektem èinnosti nadaèního fondu bylo navázání dobré spolupráce s øeditelstvím FN Motol, na leden 2001 jsou pøipravena jednání s ministrem zdravotnictví a pøedstaviteli VZP. Základním pilíøem pro další èinnost nadaèního fondu je získání trvalých a zodpovìdných partnerù. Vzájemná spolupráce s renomovanými spoleènostmi vytváøí partnerský, oboustrannì prospìšný vztah, jehož výsledným efektem je pomoc dìtem s poruchou krvetvorby. Hlavní a trvalí spolupracovníci nadaèního fondu jsou uvedeni v kapitole podìkování dárcùm, a již se jedná o jednorázové dárce nebo trvalé spolupracovníky. Muzikál Monte Cristo - romantika, vášeò, spravedlnost Od 13. prosince 2000 je Kongresový sál Kongresového centra Praha každý den kromì pondìlí zaplnìn milovníky muzikálù, kteøí zde obdivují jedno z nejvýpravnìjších, nejnákladnìjších a nejúspìšnìjších pøedstavení poslední doby - muzikál Monte Cristo. Autoøi Karel Svoboda, Richard Hes a Zdenìk Borovec vytvoøili na námìty Alexandra Dumase velkolepé dílo, jehož hlavními hvìzdami jsou napøíklad Daniel Hùlka, Leona Machálková, Iveta Bartošová, Jiøí Korn, ale i Karel Èernoch, Josef Zíma, Karel Fiala, Hanka Køížková, Roman Vojtech, Martin Pošta a další. Muzikál je obdivován pøedevším pro nádhernou scénu, která obsahuje bazén pøedstavující moøe, pro krásné kostýmy z dílny Theodora a Jana Pištìkových a pro uchvacující hudbu skladatele Karla Svobody. 9 Vzhledem k narùstajícímu potenciálu akcí a rozšíøení èinnosti a díky velkému zájmu veøejnosti v souvislosti s úspìšnou mediální prezentací zavedl nadaèní fond statut registrovaných spolupracovníkù, kteøí se dobrovolnì podílejí na èinnosti fondu a zúèastòují se pravidelných zasedání správní a dozorèí rady. PUDIS, a.s. Finanèní prostøedky, které se podaøilo nadaènímu fondu za krátkou dobu své pùsobnosti shromáždit, jsou používány na pokrytí aktuálních potøeb oddìlení dìtské hematologie a transplantaèní jednotky FN Motol. Firma byla založena a privatizována formou akciové spoleènosti PUDIS a.s. je konzultaèní spoleèností, zamìøenou na projektové, prùzkumné a inženýrské služby. Vìtšina projektù je zpracována pøedními odborníky spoleènosti, poèínaje prùzkumem pøes všechny fáze projektù až po supervizi na stavbách a pøedání hotového díla investorovi. Specializací PUDIS a.s. jsou dopravní systémy, mìstské automobilové komunikace, projekty tras tramvají a metra, návrhy mostù a tunelù, dálnic a silnic, mìstská infrastruktura, inženýrsko-geologický a geotechnický prùzkum, posudky a hodnocení vlivu staveb na životní prostøedí, ekologické audity, mìøení hluku a exhalací a monitoring složek životního prostøedí. Haima Unie pro pomoc dìtem s poruchami krvetvorby je obèanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje obèany bez rozdílu vìku, národnosti, víry èi profese k aktivní pomoci dìtem, postižených poruchou krvetvorby.

6 Hlavní dárci a spolupracovníci nadaèního fondu Podìkování dárcùm a spolupracovníkùm Nadaèního fondu Kapka nadìje 8 EuroTel Praha, spol. s.r.o. EuroTel Praha, spol. s.r.o. je prvním a nejvìtším poskytovatelem bezdrátových služeb v Èeské republice. Sítì mobilních telefonù EuroTel pokrývají v souèasné dobì území, na nìmž žije 99% obyvatel Èeské republiky, to znamená více než 10 milionù lidí. EuroTel pøináší služby, které obohacují život a umožòují každému získávat kdekoliv a kdykoliv více ze života, a jsou jeho touhy malé nebo velké. Spoleènost EuroTel je vnímavým èlenem naší spoleènosti a jako každý úspìšný subjekt nezapomíná na pomoc tìm, kteøí to nejvíce potøebují. Allianz pojiš ovna, a.s. Allianz pojiš ovna, a.s. je dceøinou spoleèností Allianz AG, jednoho z nejvìtších pojiš ovacích koncernù na svìtì. Na èeském trhu pùsobí Allianz od ledna 1993 jako univerzální pojiš- ovna. Ve své široké nabídce má jak životní tak neživotní pojištìní. Od roku 1995 existuje v nabídce Allianz také havarijní pojištìní. Díky svým pozitivním výsledkùm v roce 2000 se Allianz dostala na tøetí místo na èeském pojistném trhu. Dìkujeme všem dárcùm, kteøí v roce 2000 pøispìli finanèními dary na konto Nadaèního fondu Kapka nadìje. Nejvìtší dárci finanèní sbírky Nadaèního fondu Kapka nadìje za rok 2000: EuroTel Praha, s.r.o. ( ,- Kè), Allianz pojiš ovna, a.s. ( ,- Kè), Grafton Recruitment, s.r.o. ( ,- Kè), Lorma Praha ( ,-Kè). Další dárci: LL production s.r.o. (50.000,- Kè), Hotel Troja (50.000,- Kè), Alena Dunovská (40.000,- Kè), Fingres, s.r.o. (30.000,- Kè), All dent, s.r.o. (30.000,- Kè), JUDr. Karel Drevínek (30.000,- Kè), MIDA Michal David (30.000,- Kè), Promedic, s.r.o. (30.000,- Kè), Dùm dìtí a mládeže Kralupy (26.780,- Kè), A.M.T. Group, s.r.o. (25.000,- Kè), Ing. Jana Dostálková (25.000,- Kè), Nazup Praha, s.r.o. (20.000,- Kè), Ing. Jan Souèek (20.000,- Kè), ZŠ bø. Èapkù Pøíbram (9.400,- Kè), Taurefova stø. odborná škola Kromìøíž (7.665,- Kè), Závody Dražice (5.000,- Kè). Dìkujeme také všem dalším dárcùm, kteøí pøispìli prostøednictvím Nadaèního fondu Kapka nadìje na výstavbu a modernizaci transplantaèní jednotky II. dìtské kliniky FN Motol. Podìkování patøí všem jednotlivcùm a organizacím, kteøí v r s Nadaèním fondem Kapka nadìje spolupracovali: 5 Ing. Blanka Kuèerová, Ing. Milada Svobodová, Marcela Davidová, Radka Brewer, Karel Svoboda, Ing. Jaroslava Herzerù Grafton Recruitment s.r.o. Grafton Recruitment je nejvìtší mezinárodní personální agenturou v Irsku, se zastoupením na ètyøech kontinentech, a zároveò jednou z vedoucích personálních agentur v Èeské republice (se zastoupením v Praze a v Brnì), kde od svého založení v roce 1994 soustavnì roste. Dùkazem toho je skuteènost, že v roce 1999 tato spoleènost umístila na èeském pracovním trhu více kandidátù, než jakákoli jiná personální agentura (viz pøehled publikovaný v Prague Business Journal). Zamìøení spoleènosti Grafton Recruitment pokrývá doslova všechny oblasti, pøièemž nabízí profesionální øešení pøesnì dle požadavkù klientù, mezi nìž se øadí velké množství významných domácích i mezinárodních spoleèností. Spoleènost PUDIS, a.s. - poskytla bezplatnì kanceláø Spoleènost První multimediální - vytvoøila a aktualizuje internetové stránky NF Spoleènost Monte Musical a.s. Spoleènost Celebrity service Heima - obèanské sdružení Jan Èížek - Studio ART TISK Jan Mikulášek - cateringové služby na klíè DataLine - poèítaèová firma, digitální tisk Jan Èížek - Studio ART TISK Tiskárna vznikla v roce 1991 se zamìøením na sítotisk. V prùbìhu let jsme se rozšíøili o ofset, knihtisk, digitální tisk, slepotisk, ražbu atd.

7 6 Základní finanèní ukazatelé fondu Aktiva: Základní jmìní: ,-kè Vlastní jmìní: ,-kè Zisk: ,-Kè Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ke dni: Aktiva Stálá aktiva: Nehmotný investièní majetek: Oprávky k nehmotnému investiènímu majetku: Hmotný investièní majetek: Drobný hmotný investièní majetek: ,-kè -Ostatní hmotný investièní majetek: ,-kè Hmotný investièní majetek celkem: ,-kè Oprávky k drobnému investiènímu majetku: ,-kè Oprávky k ostatnímu investiènímu majetku: ,-kè Stálá aktiva celkem: Finanèní investice: Obìžná aktiva: Zásoby: Pohledávky ze vztahu k státnímu rozpoètu: ,-kè Finanèní majetek: - Peníze: ,-Kè - Bankovní úèty: ,-kè - Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy: ,-kè Pøechodné úèty: Obìžná aktiva celkem: ,-kè Pasiva: Vlastní zdroje: - Základní jmìní ,-kè - Fondy organizace ,-kè - Hospodáøský výsledek ,-kè Vlastní zdroje celkem: ,-kè Cizí zdroje: Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky: -z obchodního styku: ,-kè Bankovní výpomoci a pùjèky: Pøechodné úèty pasivní: Výdaje pøíštích období ,-kè Cizí zdroje celkem: ,-kè Pasiva celkem: ,-kè Výsledovka (období od do ) Výnosy: - dary od fyzických a právnických osob ,-kè - z finanèního majetku ,-kè Výnosy celkem: ,-kè Náklady: -spotøeba materiálu a energie ,-kè - náklady na nakupované služby ,-kè - odpisy NIM a HIM ,-Kè - ostatní náklady ,-kè Náklady celkem: ,-kè Hospodáøský výsledek: ,-kè Závìreèné hodnocení uplynulého období Za krátkou dobu pùsobení nadaèního fondu v roce 2000 bylo veškeré snažení zamìøeno na shromažïování finanèních prostøedkù pro transplantaèní jednotku hematologického oddìlení II. dìtské kliniky FN Motol a na omezení nákladù spojených se správou nadaèního fondu. Náklady fondu èinily 16,10% z výnosù fondu, což je o 14% ménì, než má nadaèní fond stanoveno ve svém statutu. Správní a dozorèí rada nadaèního fondu se scházela v uplynulém období prùmìrnì každé tøi týdny. Dozorèí rada prùbìžnì kontrolovala hospodaøení nadaèního fondu a schválila výsledky jeho hospodaøení za uplynulé období. K úspìšné èinnosti nadaèního fondu pøispìli také spolupracovníci nadaèního fondu, kteøí se zúèastòovali jeho zasedání a aktivnì se podíleli na jeho èinnosti. Základním cílem nadaèního fondu je udržení dobrých výsledkù i v pøíštím roce a získání ještì vìtšího objemu finanèních prostøedkù, které budou následnì darovány transplantaèní jednotce a hematologickému odd. II. dìtské kliniky FN Motol. K dosažení tohoto cíle bude správní a dozorèí rada a také všichni spolupracovníci nadaèního fondu vyvíjet maximální úsilí. 7

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Motto: Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison 1 Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové ukazatele

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 O O becnì dobrovolnictví bsah Ú vod 2/ 3 1. Úvod.................................................... 3 2. Obecnì o dobrovolnictví......................................

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více