NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000

2 Nadaèní fond Kapka nadìje Výroèní zpráva za rok 2000 Základní údaje o fondu 12 Název: Nadaèní fond Kapka nadìje Sídlo: Thámova 28, Praha 8, PSÈ IÈO: Vznik: Zøizovatel: Václava Svobodová Pražská 44, Jevany 1 Úèel fondu Nadaèní fond Kapka nadìje Nad vodovodem 2/ Praha 10 Nadaèní fond Kapka nadìje vznikl za úèelem shromažïování finanèních prostøedkù urèených k zajištìní léèebných, školních, kulturních a psychosociálních potøeb dìtí, které jsou léèeny na oddìlení dìtské hematologie a transplantaèní jednotce ve FN Motol. Jsou zde léèeny dìti s onemocnìním krvetvorby, pøevážnì s akutní a chronickou formou leukémie. Jedná se o jedinou transplantaèní jednotku pro dìti v Èeské republice. Nadaèní fond Kapka nadìje definuje svoji èinnost smìrem k tomuto jedineènému pracovišti a má zcela jasnì stanovené krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. tel./fax: bankovní spojení: /0300 ÈSOB, Jungmannova 15, Praha 1

3 Správní rada DataLine 2 Václava Svobodová, pøedseda správní rady ak. mal. Dana Kováøíková, místopøedseda správní rady JUDr. Dušan Diviš, èlen správní rady MUDr. Pavel Boèek, øeditel nadaèního fondu Alexander Rudyj, prokurista Dozorèí rada Milada Karasová, pøedseda Doc. MUDr. Jan Starý, CSc., místopøedseda Janis Sidovský, èlen Richard Šubrt, èlen Ing. Josef Velíšek, èlen Spoleènost DataLine Technology byla založena v roce 1991 jako èeská soukromá firma zamìøená na dodávky technického a programového vybavení pro poèítaèovou grafiku, komunikace a s tím spojené služby. V prùbìhu dalších let èinnosti navázala úzkou spolupráci s nìkolika pøedními výrobci v oboru poèítaèové techniky, grafických a pøedtiskových technologií. Stala se tak významným systémovým integrátorem pro øešení profesionálních systémù pro grafiku, design, pøedtiskovou pøípravu, digitální tisk a publikování. Mateøská spoleènost sídlí v Praze, její poboèky najdete v Pøíbrami, Plzni a Brnì. Cílem firmy je nejen projektovat a dodávat vysoce kvalitní systémy, zaøízení a technologie, ale také zajistit zákazníkùm operativní servis a technickou podporu odpovidající nároènosti a potøebám jejich práce. K tomuto úèelu je tým pracovníkù servisu vybaven nejen svými znalostmi, ale také širokou technickou základnou, zahrnující i náhradní zaøízení (poèítaèe, scannery, osvitové jednotky). Díky široké nabídce je DataLine Technology schopna navrhnout systém pøesnì odpovídající možnostem a potøebám zákazníka. Tím mùže uspokojit jak menší nebo zaèínající zákazníky, tak i profesionály s vysokými nároky na kvalitu a produktivitu. Zákazníky spoleènosti jsou jak grafici, designéøi a fotografové, tak i grafická a reprodukèní studia, vydavatelé periodik nebo velké tiskárny. Organizaènì se spoleènost skládá ze tøí divizí - divize systémové integrace, divize pøedtiskových systémù a divize periférií. Divize systémové integrace se zabývá projekcí, prodejem, instalacemi a servisem programového vybavení, poèítaèù a periférií urèených pøedevším pro grafické návrhy, design, tvorbu periodik, publikací a celkovou pøípravu tisku. V oblasti profesionálních zaøízení pro reprodukèní grafiku a pøedtiskovou pøípravu spoleènost reprezentuje na našem trhu zahranièní výrobce jako napø. Xeikon (digitální tiskové stroje), Glunz&Jensen (vyvolávací automaty), HighWater a Xitron (softwarové RIPy), ICG a ScanView (bubnové scannery), AGFA (osvitové jednotky), Tera (OPI servery, redakèní a publikaèní systémy), X-Rite (denzitometry a kalibraèní pøístroje).v nabídce mùžete rovnìž najít špièkové poèítaèe PC, Apple, UNIXové pracovní stanice SUN/Sparc, periférie Hewlett-Packard, atd. Divize pøedtiskových systémù se vìnuje vývoji podpùrných aplikací pro pøedtiskové systémy, lokalizací programového vybavení vyplývající ze specifických požadavkù jazykového prostøedí. Vývojový a lokalizaèní tým spoleènosti za dobu své existence vytvoøil øadu lokalizací programových produktù, pøekladù dokumentace a materialù pro školení. Je též autorem mnoha podpùrných aplikací pro jednotlivé stupnì zpracování pøedtiskovými systémy, doplòkù a utilit pro aplikace vyžadující specifické národní rozšíøení a úpravy jako jsou napøíklad dìlení a filtry pro grafické a DTP aplikace. Zvláštní kategorii tvoøí lokalizace písem pro národní prostøedí. Z dílny spoleènosti v souèasné dobì pochází již více než 1600 lokalizovaných písem rùzných výrobcù. Vzhledem k vysokým nárokùm na kvalitu spolupracoval lokalizaèní tým s pøedními èeskými grafiky. V rámci praktický aktivit v oblasti DTP a reprodukèní grafiky. vybudovala spoleènost dvì grafická studia, která se nacházejí v Praze a Plzni. Jsou vybavena technologickým øetìzcem pro pøedtiskovou pøípravu a je zde instalován celý sortiment zaøízení, který je dodáván v rámci komplexních systémù. Slouží jednak pro demonstraci kvality a použití jednotlivých èástí v praxi, pro školení zákazníkù, ale i k testování novinek a ovìøování postupù pro pracovníky vývoje a zákaznické podpory. 11 Výroèní zpráva Nadaèního fondu Kapka nadìje byla projednána a schválena na zasedání správní a dozorèí rady dne

4 První multimediální, s.r.o. Pøední èeská agentura pro Nová média s šestiletou praxí v oboru. Nabízí služby klientùm v tìchto oblastech: Úvodní slovo pøedsedy správní rady 10 Internet ( kompletní øešení www serverù a internetových prezentací, B2B a B2C aplikace, platební systémy, hosting+údržba, internetový marketing a kampanì, WAP) Multimedia ( technologicky nároèné multimediální prezentace, elektronické výroèní zprávy, vlastní aplikace pro volný prodej, zpracování a postprodukce digitálního videa) Vývoj software ( prostøedí C, C++, MySQL, PHP, Java, HTML, DHTML, nástroje Flash, Director, Multimedia Toolbook) Design (tvorba grafických uživatelských rozhraní aplikací, design výrobkù a veškerých tištìných materiálù) 3D animace a vizualizace ( trojrozmìrné vizualizace neexistujících výrobkù, tvorba 3D objektù, virtuálního prostøedí i celých animací pro reklamní, prozentaèní nebo filmové úèely) Reference a klienti: Èeskoslovenská obchodní banka, Allianz, Èeskomoravská stavební spoøitelna, Oskar, OB Leasing, Karlovarská Becherovka, Volkswagen, Audi, Sony Mobile, Èokoládovny Opavia-Danone, Nokia, Výtahy Schindler, Contactel, Auto Roku. Ocenìní: Best Czech Multimedia, Nejlepší firemní elektronické médium èasopisu Strategie pro rok 1999 i 2000 ( ÈSOB), TourFilm festival, nìkolik Chip Tipù a ocenìní èasopisu Internet. Nadaèní fond Kapka nadìje vznikl z naléhavé potøeby pomoci dìtem s onemocnìním krvetvorby, které jsou léèeny na hematologickém oddìlení a transplantaèní jednotce ve FN Motol. Transplantaèní jednotka na podzim roku 2000 již zdaleka nesplòovala základní technické a sociální parametry, kladené na tak vysoce specializované pracovištì. Pouze tøi spíše provizorní transplantaèní boxy nestaèily pokrýt potøebu transplantovat více pacientù. Po široké mediální kampani, vedené Nadaèním fondem Kapka nadìje, bylo dosaženo pøíslibu státní dotace na vybudování nového, kapacitnì dostateèného transplantaèního centra. V dobì, kdy se toto centrum bude budovat, a stejnì tak i po jeho vzniku, se Nadaèní fond Kapka nadìje bude snažit pomocí získaných finanèních prostøedkù pokrýt naléhavé potøeby tohoto pracovištì v oblasti technické, odborné, personální, psychosociální a výzkumné. 3 Celebrity service Vìøím, že po zdaøilém startu našeho nadaèního fondu se nám podaøí zachovat si vysokou spoleèenskou úroveò i dosaženou úroveò vìrohodnosti. Spoleènost Celebrity service založil v roce 1999 Janis Sidovský spoleènì s Robertem Dománym. Bìhem krátké doby se stala jednou z nejvýznamnìjších v oblasti èeského showbyznysu - pøedevším díky projektùm Královny popu v opeøe, benefice Kapka nadìje a muzikál Pomáda. Spoleènost mediálnì zastupuje Daniela Hùlku, Helenu Vondráèkovou, Pavla Vítka a Zuzanu Norisovou, úzce spolupracuje se Státní operou Praha a s nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Øeditel spoleènosti, pan Janis Sidovský, pùsobil jako mediální agent Ivety Bartošové, spolupracoval s Leonou Machálkovou, vytváøel marketing a public relations pro muzikály Dracula a West Side Story. Je držitelem nìkolika ocenìní, mj. platinové desky od vydavatelství Warner Music, mezinárodní èasopis Rolling Stone ho v roce 2000 zaøadil mezi tøi nejvlivnìjší osobnosti èeského showbyznysu. Vendula Svobodová pøedseda správní rady Mikulášek, cateringové služby na klíè Firma byla založena v roce 1990 a sídlí v restauraci U SUPA. Její hlavní èinností jsou cateringové služby na klíè a pohostinství.

5 Pøehled o èinnosti Nadaèního fondu Kapka nadìje za hodnocené období LORMA Praha Nadaèní fond Kapka nadìje se za krátkou dobu ètyø mìsícù pùsobnosti stal spoleèensky respektovanou organizací. Jeho jasnì strukturovaná a jednoznaènì definovaná èinnost byla pøijata jak širokou veøejností, tak øadou spoleèností, firem, ale i umìlcù a sportovcù jako èinnost velmi užiteèná. Nadaèní fond pøispìl mediální kampaní ke zvýšení celospoleèenského zájmu o problematiku transplantací kostní døenì u dìtí. Vystoupení pøedstavitelù fondu v televizi i na stránkách èasopisù a novin bylo hodnoceno jako velmi prospìšné a pøitom vedené slušnou a nenásilnou formou. Spoleènost LORMA vlastní sí kosmetických a kadeønických studií a luxusních parfumerií a úspìšnì pùsobí na našem trhu již 10 let. Firma poøádá spoleèenské akce a módní pøehlídky, jejichž výtìžky jsou vìnovány na podporu charitativních organizací. Poslední pøehlídkou úèesové tvorby, která se konala u pøíležitosti 10. výroèí existence spoleènosti, podpoøila LORMA Kapku nadìje a zahájila tak trvalou spolupráci s nadaèním fondem. V plánu je již nìkolik dalších projektù na rok Koncepce podpory oddìlení dìtské hematologie a transplantanèní jednotky FN Motol zahrnuje komplexnì rozpracované formy pomoci. Nadaèní fond poøádal èi se podílel na poøádání celé øady akcí. Mezi nejvýznamnìjší lze zaøadit koncert v Branickém divadle "Pomáda pro Kapku nadìje", Vánoèní den pro dìti v Motole aj. Také celá øada organizací, firem a spoleèností poøádala pøed vánocemi akce ve prospìch nadaèního fondu, pøi nichž pøedstavitelé nadaèního fondu vysvìtlovali okolnosti jeho založení a jeho cíle. Dùležitým aspektem èinnosti nadaèního fondu bylo navázání dobré spolupráce s øeditelstvím FN Motol, na leden 2001 jsou pøipravena jednání s ministrem zdravotnictví a pøedstaviteli VZP. Základním pilíøem pro další èinnost nadaèního fondu je získání trvalých a zodpovìdných partnerù. Vzájemná spolupráce s renomovanými spoleènostmi vytváøí partnerský, oboustrannì prospìšný vztah, jehož výsledným efektem je pomoc dìtem s poruchou krvetvorby. Hlavní a trvalí spolupracovníci nadaèního fondu jsou uvedeni v kapitole podìkování dárcùm, a již se jedná o jednorázové dárce nebo trvalé spolupracovníky. Muzikál Monte Cristo - romantika, vášeò, spravedlnost Od 13. prosince 2000 je Kongresový sál Kongresového centra Praha každý den kromì pondìlí zaplnìn milovníky muzikálù, kteøí zde obdivují jedno z nejvýpravnìjších, nejnákladnìjších a nejúspìšnìjších pøedstavení poslední doby - muzikál Monte Cristo. Autoøi Karel Svoboda, Richard Hes a Zdenìk Borovec vytvoøili na námìty Alexandra Dumase velkolepé dílo, jehož hlavními hvìzdami jsou napøíklad Daniel Hùlka, Leona Machálková, Iveta Bartošová, Jiøí Korn, ale i Karel Èernoch, Josef Zíma, Karel Fiala, Hanka Køížková, Roman Vojtech, Martin Pošta a další. Muzikál je obdivován pøedevším pro nádhernou scénu, která obsahuje bazén pøedstavující moøe, pro krásné kostýmy z dílny Theodora a Jana Pištìkových a pro uchvacující hudbu skladatele Karla Svobody. 9 Vzhledem k narùstajícímu potenciálu akcí a rozšíøení èinnosti a díky velkému zájmu veøejnosti v souvislosti s úspìšnou mediální prezentací zavedl nadaèní fond statut registrovaných spolupracovníkù, kteøí se dobrovolnì podílejí na èinnosti fondu a zúèastòují se pravidelných zasedání správní a dozorèí rady. PUDIS, a.s. Finanèní prostøedky, které se podaøilo nadaènímu fondu za krátkou dobu své pùsobnosti shromáždit, jsou používány na pokrytí aktuálních potøeb oddìlení dìtské hematologie a transplantaèní jednotky FN Motol. Firma byla založena a privatizována formou akciové spoleènosti PUDIS a.s. je konzultaèní spoleèností, zamìøenou na projektové, prùzkumné a inženýrské služby. Vìtšina projektù je zpracována pøedními odborníky spoleènosti, poèínaje prùzkumem pøes všechny fáze projektù až po supervizi na stavbách a pøedání hotového díla investorovi. Specializací PUDIS a.s. jsou dopravní systémy, mìstské automobilové komunikace, projekty tras tramvají a metra, návrhy mostù a tunelù, dálnic a silnic, mìstská infrastruktura, inženýrsko-geologický a geotechnický prùzkum, posudky a hodnocení vlivu staveb na životní prostøedí, ekologické audity, mìøení hluku a exhalací a monitoring složek životního prostøedí. Haima Unie pro pomoc dìtem s poruchami krvetvorby je obèanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje obèany bez rozdílu vìku, národnosti, víry èi profese k aktivní pomoci dìtem, postižených poruchou krvetvorby.

6 Hlavní dárci a spolupracovníci nadaèního fondu Podìkování dárcùm a spolupracovníkùm Nadaèního fondu Kapka nadìje 8 EuroTel Praha, spol. s.r.o. EuroTel Praha, spol. s.r.o. je prvním a nejvìtším poskytovatelem bezdrátových služeb v Èeské republice. Sítì mobilních telefonù EuroTel pokrývají v souèasné dobì území, na nìmž žije 99% obyvatel Èeské republiky, to znamená více než 10 milionù lidí. EuroTel pøináší služby, které obohacují život a umožòují každému získávat kdekoliv a kdykoliv více ze života, a jsou jeho touhy malé nebo velké. Spoleènost EuroTel je vnímavým èlenem naší spoleènosti a jako každý úspìšný subjekt nezapomíná na pomoc tìm, kteøí to nejvíce potøebují. Allianz pojiš ovna, a.s. Allianz pojiš ovna, a.s. je dceøinou spoleèností Allianz AG, jednoho z nejvìtších pojiš ovacích koncernù na svìtì. Na èeském trhu pùsobí Allianz od ledna 1993 jako univerzální pojiš- ovna. Ve své široké nabídce má jak životní tak neživotní pojištìní. Od roku 1995 existuje v nabídce Allianz také havarijní pojištìní. Díky svým pozitivním výsledkùm v roce 2000 se Allianz dostala na tøetí místo na èeském pojistném trhu. Dìkujeme všem dárcùm, kteøí v roce 2000 pøispìli finanèními dary na konto Nadaèního fondu Kapka nadìje. Nejvìtší dárci finanèní sbírky Nadaèního fondu Kapka nadìje za rok 2000: EuroTel Praha, s.r.o. ( ,- Kè), Allianz pojiš ovna, a.s. ( ,- Kè), Grafton Recruitment, s.r.o. ( ,- Kè), Lorma Praha ( ,-Kè). Další dárci: LL production s.r.o. (50.000,- Kè), Hotel Troja (50.000,- Kè), Alena Dunovská (40.000,- Kè), Fingres, s.r.o. (30.000,- Kè), All dent, s.r.o. (30.000,- Kè), JUDr. Karel Drevínek (30.000,- Kè), MIDA Michal David (30.000,- Kè), Promedic, s.r.o. (30.000,- Kè), Dùm dìtí a mládeže Kralupy (26.780,- Kè), A.M.T. Group, s.r.o. (25.000,- Kè), Ing. Jana Dostálková (25.000,- Kè), Nazup Praha, s.r.o. (20.000,- Kè), Ing. Jan Souèek (20.000,- Kè), ZŠ bø. Èapkù Pøíbram (9.400,- Kè), Taurefova stø. odborná škola Kromìøíž (7.665,- Kè), Závody Dražice (5.000,- Kè). Dìkujeme také všem dalším dárcùm, kteøí pøispìli prostøednictvím Nadaèního fondu Kapka nadìje na výstavbu a modernizaci transplantaèní jednotky II. dìtské kliniky FN Motol. Podìkování patøí všem jednotlivcùm a organizacím, kteøí v r s Nadaèním fondem Kapka nadìje spolupracovali: 5 Ing. Blanka Kuèerová, Ing. Milada Svobodová, Marcela Davidová, Radka Brewer, Karel Svoboda, Ing. Jaroslava Herzerù Grafton Recruitment s.r.o. Grafton Recruitment je nejvìtší mezinárodní personální agenturou v Irsku, se zastoupením na ètyøech kontinentech, a zároveò jednou z vedoucích personálních agentur v Èeské republice (se zastoupením v Praze a v Brnì), kde od svého založení v roce 1994 soustavnì roste. Dùkazem toho je skuteènost, že v roce 1999 tato spoleènost umístila na èeském pracovním trhu více kandidátù, než jakákoli jiná personální agentura (viz pøehled publikovaný v Prague Business Journal). Zamìøení spoleènosti Grafton Recruitment pokrývá doslova všechny oblasti, pøièemž nabízí profesionální øešení pøesnì dle požadavkù klientù, mezi nìž se øadí velké množství významných domácích i mezinárodních spoleèností. Spoleènost PUDIS, a.s. - poskytla bezplatnì kanceláø Spoleènost První multimediální - vytvoøila a aktualizuje internetové stránky NF Spoleènost Monte Musical a.s. Spoleènost Celebrity service Heima - obèanské sdružení Jan Èížek - Studio ART TISK Jan Mikulášek - cateringové služby na klíè DataLine - poèítaèová firma, digitální tisk Jan Èížek - Studio ART TISK Tiskárna vznikla v roce 1991 se zamìøením na sítotisk. V prùbìhu let jsme se rozšíøili o ofset, knihtisk, digitální tisk, slepotisk, ražbu atd.

7 6 Základní finanèní ukazatelé fondu Aktiva: Základní jmìní: ,-kè Vlastní jmìní: ,-kè Zisk: ,-Kè Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ke dni: Aktiva Stálá aktiva: Nehmotný investièní majetek: Oprávky k nehmotnému investiènímu majetku: Hmotný investièní majetek: Drobný hmotný investièní majetek: ,-kè -Ostatní hmotný investièní majetek: ,-kè Hmotný investièní majetek celkem: ,-kè Oprávky k drobnému investiènímu majetku: ,-kè Oprávky k ostatnímu investiènímu majetku: ,-kè Stálá aktiva celkem: Finanèní investice: Obìžná aktiva: Zásoby: Pohledávky ze vztahu k státnímu rozpoètu: ,-kè Finanèní majetek: - Peníze: ,-Kè - Bankovní úèty: ,-kè - Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy: ,-kè Pøechodné úèty: Obìžná aktiva celkem: ,-kè Pasiva: Vlastní zdroje: - Základní jmìní ,-kè - Fondy organizace ,-kè - Hospodáøský výsledek ,-kè Vlastní zdroje celkem: ,-kè Cizí zdroje: Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky: -z obchodního styku: ,-kè Bankovní výpomoci a pùjèky: Pøechodné úèty pasivní: Výdaje pøíštích období ,-kè Cizí zdroje celkem: ,-kè Pasiva celkem: ,-kè Výsledovka (období od do ) Výnosy: - dary od fyzických a právnických osob ,-kè - z finanèního majetku ,-kè Výnosy celkem: ,-kè Náklady: -spotøeba materiálu a energie ,-kè - náklady na nakupované služby ,-kè - odpisy NIM a HIM ,-Kè - ostatní náklady ,-kè Náklady celkem: ,-kè Hospodáøský výsledek: ,-kè Závìreèné hodnocení uplynulého období Za krátkou dobu pùsobení nadaèního fondu v roce 2000 bylo veškeré snažení zamìøeno na shromažïování finanèních prostøedkù pro transplantaèní jednotku hematologického oddìlení II. dìtské kliniky FN Motol a na omezení nákladù spojených se správou nadaèního fondu. Náklady fondu èinily 16,10% z výnosù fondu, což je o 14% ménì, než má nadaèní fond stanoveno ve svém statutu. Správní a dozorèí rada nadaèního fondu se scházela v uplynulém období prùmìrnì každé tøi týdny. Dozorèí rada prùbìžnì kontrolovala hospodaøení nadaèního fondu a schválila výsledky jeho hospodaøení za uplynulé období. K úspìšné èinnosti nadaèního fondu pøispìli také spolupracovníci nadaèního fondu, kteøí se zúèastòovali jeho zasedání a aktivnì se podíleli na jeho èinnosti. Základním cílem nadaèního fondu je udržení dobrých výsledkù i v pøíštím roce a získání ještì vìtšího objemu finanèních prostøedkù, které budou následnì darovány transplantaèní jednotce a hematologickému odd. II. dìtské kliniky FN Motol. K dosažení tohoto cíle bude správní a dozorèí rada a také všichni spolupracovníci nadaèního fondu vyvíjet maximální úsilí. 7

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2001 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, TACENT: SATIS LAUDANT -

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více