NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000

2 Nadaèní fond Kapka nadìje Výroèní zpráva za rok 2000 Základní údaje o fondu 12 Název: Nadaèní fond Kapka nadìje Sídlo: Thámova 28, Praha 8, PSÈ IÈO: Vznik: Zøizovatel: Václava Svobodová Pražská 44, Jevany 1 Úèel fondu Nadaèní fond Kapka nadìje Nad vodovodem 2/ Praha 10 Nadaèní fond Kapka nadìje vznikl za úèelem shromažïování finanèních prostøedkù urèených k zajištìní léèebných, školních, kulturních a psychosociálních potøeb dìtí, které jsou léèeny na oddìlení dìtské hematologie a transplantaèní jednotce ve FN Motol. Jsou zde léèeny dìti s onemocnìním krvetvorby, pøevážnì s akutní a chronickou formou leukémie. Jedná se o jedinou transplantaèní jednotku pro dìti v Èeské republice. Nadaèní fond Kapka nadìje definuje svoji èinnost smìrem k tomuto jedineènému pracovišti a má zcela jasnì stanovené krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. tel./fax: bankovní spojení: /0300 ÈSOB, Jungmannova 15, Praha 1

3 Správní rada DataLine 2 Václava Svobodová, pøedseda správní rady ak. mal. Dana Kováøíková, místopøedseda správní rady JUDr. Dušan Diviš, èlen správní rady MUDr. Pavel Boèek, øeditel nadaèního fondu Alexander Rudyj, prokurista Dozorèí rada Milada Karasová, pøedseda Doc. MUDr. Jan Starý, CSc., místopøedseda Janis Sidovský, èlen Richard Šubrt, èlen Ing. Josef Velíšek, èlen Spoleènost DataLine Technology byla založena v roce 1991 jako èeská soukromá firma zamìøená na dodávky technického a programového vybavení pro poèítaèovou grafiku, komunikace a s tím spojené služby. V prùbìhu dalších let èinnosti navázala úzkou spolupráci s nìkolika pøedními výrobci v oboru poèítaèové techniky, grafických a pøedtiskových technologií. Stala se tak významným systémovým integrátorem pro øešení profesionálních systémù pro grafiku, design, pøedtiskovou pøípravu, digitální tisk a publikování. Mateøská spoleènost sídlí v Praze, její poboèky najdete v Pøíbrami, Plzni a Brnì. Cílem firmy je nejen projektovat a dodávat vysoce kvalitní systémy, zaøízení a technologie, ale také zajistit zákazníkùm operativní servis a technickou podporu odpovidající nároènosti a potøebám jejich práce. K tomuto úèelu je tým pracovníkù servisu vybaven nejen svými znalostmi, ale také širokou technickou základnou, zahrnující i náhradní zaøízení (poèítaèe, scannery, osvitové jednotky). Díky široké nabídce je DataLine Technology schopna navrhnout systém pøesnì odpovídající možnostem a potøebám zákazníka. Tím mùže uspokojit jak menší nebo zaèínající zákazníky, tak i profesionály s vysokými nároky na kvalitu a produktivitu. Zákazníky spoleènosti jsou jak grafici, designéøi a fotografové, tak i grafická a reprodukèní studia, vydavatelé periodik nebo velké tiskárny. Organizaènì se spoleènost skládá ze tøí divizí - divize systémové integrace, divize pøedtiskových systémù a divize periférií. Divize systémové integrace se zabývá projekcí, prodejem, instalacemi a servisem programového vybavení, poèítaèù a periférií urèených pøedevším pro grafické návrhy, design, tvorbu periodik, publikací a celkovou pøípravu tisku. V oblasti profesionálních zaøízení pro reprodukèní grafiku a pøedtiskovou pøípravu spoleènost reprezentuje na našem trhu zahranièní výrobce jako napø. Xeikon (digitální tiskové stroje), Glunz&Jensen (vyvolávací automaty), HighWater a Xitron (softwarové RIPy), ICG a ScanView (bubnové scannery), AGFA (osvitové jednotky), Tera (OPI servery, redakèní a publikaèní systémy), X-Rite (denzitometry a kalibraèní pøístroje).v nabídce mùžete rovnìž najít špièkové poèítaèe PC, Apple, UNIXové pracovní stanice SUN/Sparc, periférie Hewlett-Packard, atd. Divize pøedtiskových systémù se vìnuje vývoji podpùrných aplikací pro pøedtiskové systémy, lokalizací programového vybavení vyplývající ze specifických požadavkù jazykového prostøedí. Vývojový a lokalizaèní tým spoleènosti za dobu své existence vytvoøil øadu lokalizací programových produktù, pøekladù dokumentace a materialù pro školení. Je též autorem mnoha podpùrných aplikací pro jednotlivé stupnì zpracování pøedtiskovými systémy, doplòkù a utilit pro aplikace vyžadující specifické národní rozšíøení a úpravy jako jsou napøíklad dìlení a filtry pro grafické a DTP aplikace. Zvláštní kategorii tvoøí lokalizace písem pro národní prostøedí. Z dílny spoleènosti v souèasné dobì pochází již více než 1600 lokalizovaných písem rùzných výrobcù. Vzhledem k vysokým nárokùm na kvalitu spolupracoval lokalizaèní tým s pøedními èeskými grafiky. V rámci praktický aktivit v oblasti DTP a reprodukèní grafiky. vybudovala spoleènost dvì grafická studia, která se nacházejí v Praze a Plzni. Jsou vybavena technologickým øetìzcem pro pøedtiskovou pøípravu a je zde instalován celý sortiment zaøízení, který je dodáván v rámci komplexních systémù. Slouží jednak pro demonstraci kvality a použití jednotlivých èástí v praxi, pro školení zákazníkù, ale i k testování novinek a ovìøování postupù pro pracovníky vývoje a zákaznické podpory. 11 Výroèní zpráva Nadaèního fondu Kapka nadìje byla projednána a schválena na zasedání správní a dozorèí rady dne

4 První multimediální, s.r.o. Pøední èeská agentura pro Nová média s šestiletou praxí v oboru. Nabízí služby klientùm v tìchto oblastech: Úvodní slovo pøedsedy správní rady 10 Internet ( kompletní øešení www serverù a internetových prezentací, B2B a B2C aplikace, platební systémy, hosting+údržba, internetový marketing a kampanì, WAP) Multimedia ( technologicky nároèné multimediální prezentace, elektronické výroèní zprávy, vlastní aplikace pro volný prodej, zpracování a postprodukce digitálního videa) Vývoj software ( prostøedí C, C++, MySQL, PHP, Java, HTML, DHTML, nástroje Flash, Director, Multimedia Toolbook) Design (tvorba grafických uživatelských rozhraní aplikací, design výrobkù a veškerých tištìných materiálù) 3D animace a vizualizace ( trojrozmìrné vizualizace neexistujících výrobkù, tvorba 3D objektù, virtuálního prostøedí i celých animací pro reklamní, prozentaèní nebo filmové úèely) Reference a klienti: Èeskoslovenská obchodní banka, Allianz, Èeskomoravská stavební spoøitelna, Oskar, OB Leasing, Karlovarská Becherovka, Volkswagen, Audi, Sony Mobile, Èokoládovny Opavia-Danone, Nokia, Výtahy Schindler, Contactel, Auto Roku. Ocenìní: Best Czech Multimedia, Nejlepší firemní elektronické médium èasopisu Strategie pro rok 1999 i 2000 ( ÈSOB), TourFilm festival, nìkolik Chip Tipù a ocenìní èasopisu Internet. Nadaèní fond Kapka nadìje vznikl z naléhavé potøeby pomoci dìtem s onemocnìním krvetvorby, které jsou léèeny na hematologickém oddìlení a transplantaèní jednotce ve FN Motol. Transplantaèní jednotka na podzim roku 2000 již zdaleka nesplòovala základní technické a sociální parametry, kladené na tak vysoce specializované pracovištì. Pouze tøi spíše provizorní transplantaèní boxy nestaèily pokrýt potøebu transplantovat více pacientù. Po široké mediální kampani, vedené Nadaèním fondem Kapka nadìje, bylo dosaženo pøíslibu státní dotace na vybudování nového, kapacitnì dostateèného transplantaèního centra. V dobì, kdy se toto centrum bude budovat, a stejnì tak i po jeho vzniku, se Nadaèní fond Kapka nadìje bude snažit pomocí získaných finanèních prostøedkù pokrýt naléhavé potøeby tohoto pracovištì v oblasti technické, odborné, personální, psychosociální a výzkumné. 3 Celebrity service Vìøím, že po zdaøilém startu našeho nadaèního fondu se nám podaøí zachovat si vysokou spoleèenskou úroveò i dosaženou úroveò vìrohodnosti. Spoleènost Celebrity service založil v roce 1999 Janis Sidovský spoleènì s Robertem Dománym. Bìhem krátké doby se stala jednou z nejvýznamnìjších v oblasti èeského showbyznysu - pøedevším díky projektùm Královny popu v opeøe, benefice Kapka nadìje a muzikál Pomáda. Spoleènost mediálnì zastupuje Daniela Hùlku, Helenu Vondráèkovou, Pavla Vítka a Zuzanu Norisovou, úzce spolupracuje se Státní operou Praha a s nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Øeditel spoleènosti, pan Janis Sidovský, pùsobil jako mediální agent Ivety Bartošové, spolupracoval s Leonou Machálkovou, vytváøel marketing a public relations pro muzikály Dracula a West Side Story. Je držitelem nìkolika ocenìní, mj. platinové desky od vydavatelství Warner Music, mezinárodní èasopis Rolling Stone ho v roce 2000 zaøadil mezi tøi nejvlivnìjší osobnosti èeského showbyznysu. Vendula Svobodová pøedseda správní rady Mikulášek, cateringové služby na klíè Firma byla založena v roce 1990 a sídlí v restauraci U SUPA. Její hlavní èinností jsou cateringové služby na klíè a pohostinství.

5 Pøehled o èinnosti Nadaèního fondu Kapka nadìje za hodnocené období LORMA Praha Nadaèní fond Kapka nadìje se za krátkou dobu ètyø mìsícù pùsobnosti stal spoleèensky respektovanou organizací. Jeho jasnì strukturovaná a jednoznaènì definovaná èinnost byla pøijata jak širokou veøejností, tak øadou spoleèností, firem, ale i umìlcù a sportovcù jako èinnost velmi užiteèná. Nadaèní fond pøispìl mediální kampaní ke zvýšení celospoleèenského zájmu o problematiku transplantací kostní døenì u dìtí. Vystoupení pøedstavitelù fondu v televizi i na stránkách èasopisù a novin bylo hodnoceno jako velmi prospìšné a pøitom vedené slušnou a nenásilnou formou. Spoleènost LORMA vlastní sí kosmetických a kadeønických studií a luxusních parfumerií a úspìšnì pùsobí na našem trhu již 10 let. Firma poøádá spoleèenské akce a módní pøehlídky, jejichž výtìžky jsou vìnovány na podporu charitativních organizací. Poslední pøehlídkou úèesové tvorby, která se konala u pøíležitosti 10. výroèí existence spoleènosti, podpoøila LORMA Kapku nadìje a zahájila tak trvalou spolupráci s nadaèním fondem. V plánu je již nìkolik dalších projektù na rok Koncepce podpory oddìlení dìtské hematologie a transplantanèní jednotky FN Motol zahrnuje komplexnì rozpracované formy pomoci. Nadaèní fond poøádal èi se podílel na poøádání celé øady akcí. Mezi nejvýznamnìjší lze zaøadit koncert v Branickém divadle "Pomáda pro Kapku nadìje", Vánoèní den pro dìti v Motole aj. Také celá øada organizací, firem a spoleèností poøádala pøed vánocemi akce ve prospìch nadaèního fondu, pøi nichž pøedstavitelé nadaèního fondu vysvìtlovali okolnosti jeho založení a jeho cíle. Dùležitým aspektem èinnosti nadaèního fondu bylo navázání dobré spolupráce s øeditelstvím FN Motol, na leden 2001 jsou pøipravena jednání s ministrem zdravotnictví a pøedstaviteli VZP. Základním pilíøem pro další èinnost nadaèního fondu je získání trvalých a zodpovìdných partnerù. Vzájemná spolupráce s renomovanými spoleènostmi vytváøí partnerský, oboustrannì prospìšný vztah, jehož výsledným efektem je pomoc dìtem s poruchou krvetvorby. Hlavní a trvalí spolupracovníci nadaèního fondu jsou uvedeni v kapitole podìkování dárcùm, a již se jedná o jednorázové dárce nebo trvalé spolupracovníky. Muzikál Monte Cristo - romantika, vášeò, spravedlnost Od 13. prosince 2000 je Kongresový sál Kongresového centra Praha každý den kromì pondìlí zaplnìn milovníky muzikálù, kteøí zde obdivují jedno z nejvýpravnìjších, nejnákladnìjších a nejúspìšnìjších pøedstavení poslední doby - muzikál Monte Cristo. Autoøi Karel Svoboda, Richard Hes a Zdenìk Borovec vytvoøili na námìty Alexandra Dumase velkolepé dílo, jehož hlavními hvìzdami jsou napøíklad Daniel Hùlka, Leona Machálková, Iveta Bartošová, Jiøí Korn, ale i Karel Èernoch, Josef Zíma, Karel Fiala, Hanka Køížková, Roman Vojtech, Martin Pošta a další. Muzikál je obdivován pøedevším pro nádhernou scénu, která obsahuje bazén pøedstavující moøe, pro krásné kostýmy z dílny Theodora a Jana Pištìkových a pro uchvacující hudbu skladatele Karla Svobody. 9 Vzhledem k narùstajícímu potenciálu akcí a rozšíøení èinnosti a díky velkému zájmu veøejnosti v souvislosti s úspìšnou mediální prezentací zavedl nadaèní fond statut registrovaných spolupracovníkù, kteøí se dobrovolnì podílejí na èinnosti fondu a zúèastòují se pravidelných zasedání správní a dozorèí rady. PUDIS, a.s. Finanèní prostøedky, které se podaøilo nadaènímu fondu za krátkou dobu své pùsobnosti shromáždit, jsou používány na pokrytí aktuálních potøeb oddìlení dìtské hematologie a transplantaèní jednotky FN Motol. Firma byla založena a privatizována formou akciové spoleènosti PUDIS a.s. je konzultaèní spoleèností, zamìøenou na projektové, prùzkumné a inženýrské služby. Vìtšina projektù je zpracována pøedními odborníky spoleènosti, poèínaje prùzkumem pøes všechny fáze projektù až po supervizi na stavbách a pøedání hotového díla investorovi. Specializací PUDIS a.s. jsou dopravní systémy, mìstské automobilové komunikace, projekty tras tramvají a metra, návrhy mostù a tunelù, dálnic a silnic, mìstská infrastruktura, inženýrsko-geologický a geotechnický prùzkum, posudky a hodnocení vlivu staveb na životní prostøedí, ekologické audity, mìøení hluku a exhalací a monitoring složek životního prostøedí. Haima Unie pro pomoc dìtem s poruchami krvetvorby je obèanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje obèany bez rozdílu vìku, národnosti, víry èi profese k aktivní pomoci dìtem, postižených poruchou krvetvorby.

6 Hlavní dárci a spolupracovníci nadaèního fondu Podìkování dárcùm a spolupracovníkùm Nadaèního fondu Kapka nadìje 8 EuroTel Praha, spol. s.r.o. EuroTel Praha, spol. s.r.o. je prvním a nejvìtším poskytovatelem bezdrátových služeb v Èeské republice. Sítì mobilních telefonù EuroTel pokrývají v souèasné dobì území, na nìmž žije 99% obyvatel Èeské republiky, to znamená více než 10 milionù lidí. EuroTel pøináší služby, které obohacují život a umožòují každému získávat kdekoliv a kdykoliv více ze života, a jsou jeho touhy malé nebo velké. Spoleènost EuroTel je vnímavým èlenem naší spoleènosti a jako každý úspìšný subjekt nezapomíná na pomoc tìm, kteøí to nejvíce potøebují. Allianz pojiš ovna, a.s. Allianz pojiš ovna, a.s. je dceøinou spoleèností Allianz AG, jednoho z nejvìtších pojiš ovacích koncernù na svìtì. Na èeském trhu pùsobí Allianz od ledna 1993 jako univerzální pojiš- ovna. Ve své široké nabídce má jak životní tak neživotní pojištìní. Od roku 1995 existuje v nabídce Allianz také havarijní pojištìní. Díky svým pozitivním výsledkùm v roce 2000 se Allianz dostala na tøetí místo na èeském pojistném trhu. Dìkujeme všem dárcùm, kteøí v roce 2000 pøispìli finanèními dary na konto Nadaèního fondu Kapka nadìje. Nejvìtší dárci finanèní sbírky Nadaèního fondu Kapka nadìje za rok 2000: EuroTel Praha, s.r.o. ( ,- Kè), Allianz pojiš ovna, a.s. ( ,- Kè), Grafton Recruitment, s.r.o. ( ,- Kè), Lorma Praha ( ,-Kè). Další dárci: LL production s.r.o. (50.000,- Kè), Hotel Troja (50.000,- Kè), Alena Dunovská (40.000,- Kè), Fingres, s.r.o. (30.000,- Kè), All dent, s.r.o. (30.000,- Kè), JUDr. Karel Drevínek (30.000,- Kè), MIDA Michal David (30.000,- Kè), Promedic, s.r.o. (30.000,- Kè), Dùm dìtí a mládeže Kralupy (26.780,- Kè), A.M.T. Group, s.r.o. (25.000,- Kè), Ing. Jana Dostálková (25.000,- Kè), Nazup Praha, s.r.o. (20.000,- Kè), Ing. Jan Souèek (20.000,- Kè), ZŠ bø. Èapkù Pøíbram (9.400,- Kè), Taurefova stø. odborná škola Kromìøíž (7.665,- Kè), Závody Dražice (5.000,- Kè). Dìkujeme také všem dalším dárcùm, kteøí pøispìli prostøednictvím Nadaèního fondu Kapka nadìje na výstavbu a modernizaci transplantaèní jednotky II. dìtské kliniky FN Motol. Podìkování patøí všem jednotlivcùm a organizacím, kteøí v r s Nadaèním fondem Kapka nadìje spolupracovali: 5 Ing. Blanka Kuèerová, Ing. Milada Svobodová, Marcela Davidová, Radka Brewer, Karel Svoboda, Ing. Jaroslava Herzerù Grafton Recruitment s.r.o. Grafton Recruitment je nejvìtší mezinárodní personální agenturou v Irsku, se zastoupením na ètyøech kontinentech, a zároveò jednou z vedoucích personálních agentur v Èeské republice (se zastoupením v Praze a v Brnì), kde od svého založení v roce 1994 soustavnì roste. Dùkazem toho je skuteènost, že v roce 1999 tato spoleènost umístila na èeském pracovním trhu více kandidátù, než jakákoli jiná personální agentura (viz pøehled publikovaný v Prague Business Journal). Zamìøení spoleènosti Grafton Recruitment pokrývá doslova všechny oblasti, pøièemž nabízí profesionální øešení pøesnì dle požadavkù klientù, mezi nìž se øadí velké množství významných domácích i mezinárodních spoleèností. Spoleènost PUDIS, a.s. - poskytla bezplatnì kanceláø Spoleènost První multimediální - vytvoøila a aktualizuje internetové stránky NF Spoleènost Monte Musical a.s. Spoleènost Celebrity service Heima - obèanské sdružení Jan Èížek - Studio ART TISK Jan Mikulášek - cateringové služby na klíè DataLine - poèítaèová firma, digitální tisk Jan Èížek - Studio ART TISK Tiskárna vznikla v roce 1991 se zamìøením na sítotisk. V prùbìhu let jsme se rozšíøili o ofset, knihtisk, digitální tisk, slepotisk, ražbu atd.

7 6 Základní finanèní ukazatelé fondu Aktiva: Základní jmìní: ,-kè Vlastní jmìní: ,-kè Zisk: ,-Kè Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ke dni: Aktiva Stálá aktiva: Nehmotný investièní majetek: Oprávky k nehmotnému investiènímu majetku: Hmotný investièní majetek: Drobný hmotný investièní majetek: ,-kè -Ostatní hmotný investièní majetek: ,-kè Hmotný investièní majetek celkem: ,-kè Oprávky k drobnému investiènímu majetku: ,-kè Oprávky k ostatnímu investiènímu majetku: ,-kè Stálá aktiva celkem: Finanèní investice: Obìžná aktiva: Zásoby: Pohledávky ze vztahu k státnímu rozpoètu: ,-kè Finanèní majetek: - Peníze: ,-Kè - Bankovní úèty: ,-kè - Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy: ,-kè Pøechodné úèty: Obìžná aktiva celkem: ,-kè Pasiva: Vlastní zdroje: - Základní jmìní ,-kè - Fondy organizace ,-kè - Hospodáøský výsledek ,-kè Vlastní zdroje celkem: ,-kè Cizí zdroje: Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky: -z obchodního styku: ,-kè Bankovní výpomoci a pùjèky: Pøechodné úèty pasivní: Výdaje pøíštích období ,-kè Cizí zdroje celkem: ,-kè Pasiva celkem: ,-kè Výsledovka (období od do ) Výnosy: - dary od fyzických a právnických osob ,-kè - z finanèního majetku ,-kè Výnosy celkem: ,-kè Náklady: -spotøeba materiálu a energie ,-kè - náklady na nakupované služby ,-kè - odpisy NIM a HIM ,-Kè - ostatní náklady ,-kè Náklady celkem: ,-kè Hospodáøský výsledek: ,-kè Závìreèné hodnocení uplynulého období Za krátkou dobu pùsobení nadaèního fondu v roce 2000 bylo veškeré snažení zamìøeno na shromažïování finanèních prostøedkù pro transplantaèní jednotku hematologického oddìlení II. dìtské kliniky FN Motol a na omezení nákladù spojených se správou nadaèního fondu. Náklady fondu èinily 16,10% z výnosù fondu, což je o 14% ménì, než má nadaèní fond stanoveno ve svém statutu. Správní a dozorèí rada nadaèního fondu se scházela v uplynulém období prùmìrnì každé tøi týdny. Dozorèí rada prùbìžnì kontrolovala hospodaøení nadaèního fondu a schválila výsledky jeho hospodaøení za uplynulé období. K úspìšné èinnosti nadaèního fondu pøispìli také spolupracovníci nadaèního fondu, kteøí se zúèastòovali jeho zasedání a aktivnì se podíleli na jeho èinnosti. Základním cílem nadaèního fondu je udržení dobrých výsledkù i v pøíštím roce a získání ještì vìtšího objemu finanèních prostøedkù, které budou následnì darovány transplantaèní jednotce a hematologickému odd. II. dìtské kliniky FN Motol. K dosažení tohoto cíle bude správní a dozorèí rada a také všichni spolupracovníci nadaèního fondu vyvíjet maximální úsilí. 7

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

NADAâNÍ FOND KAPKA NADùJE. V ROâNÍ ZPRÁVA

NADAâNÍ FOND KAPKA NADùJE. V ROâNÍ ZPRÁVA NADAâNÍ FOND KAPKA NADùJE V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 Nadaãní fond Kapka nadûje V roãní zpráva za rok 2001 Základní údaje o fondu Název: Nadaãní fond Kapka nadûje Sídlo: Thámova 28, Praha 8, PSâ 180 00 IâO: 26

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 6 / 2007 IÈO: 00261459 Název: Mìsto Krásná Lípa A. Stálá aktiva 01 522 762 851,07 549

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace

Více

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 13 / 2006 IÈO: 241121 Název: Mesto Cernosice A. Stálá aktiva 01 480 073 322,17 528 899

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 242

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 232

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002243 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona ŠJ Tìšetice Nejsou informace o tom,

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008)

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00532177 Název: Obec Skrchov øádná mimoøádná mezitimní

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 9 / 2012 IÈO: 00282103 Název: Mìsto Modøice Sestavená k rozvahovému

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 75110636 Název: DSO Kompostárna Únanov

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 7 840

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 4499278520 Název: Statutární mìsto Brno, mìstská èást Brno-Líšeò SOR1

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více