110. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "110. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk), b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytování servisních služeb a pověřuje starostku města jejím podpisem, 176/ RM V schvaluje snížení roční výše poplatku za komunální odpad na hodnotu 530,-- Kč pro poplatníky uvedené v příloze č. 1 Poplatek za komunální odpad - seznam poplatníků žádosti o snížení (částečné prominutí) sazby část. 3 rok 2010, 177/ RM V doporuč u j e ZM schválit úpravy hodnot u závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřízené městem Dvůr Králové nad Labem ve znění předložené tabulky Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok město Dvůr Králové nad Labem doplnění, 178/ RM V s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu č /0100 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy včetně souvisejících dokumentů, 179/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů a zadávací dokumentaci na realizaci akce:,,rekonstrukce hlavní ploché střechy na DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky a ukládá vedoucí odboru RIM

2 zajistit přípravu akce, výběrového řízení a realizaci v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt:,,rekonstrukce hlavní ploché střechy na DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem, g) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit podání žádosti o dotaci na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŠKS, h) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o poskytnutí dotace na projekt:,,rekonstrukce hlavní ploché střechy na DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem, 180/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: Výběr dodavatele na výměnu vnitřního plynovodu v bytovém domě čp na nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 181/ RM V a) schvaluje výměnu oken v bytě č. 22 v čp na nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem a schvaluje úhradu nákladů ve výši 50 % nájemcem tohoto bytu, b) s c h v a l u j e dohodu o provedení stavebních úprav v bytě č. 22 v čp na nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem s manželi Mannovými a pověřuje vedoucí odboru RIM jejím podpisem, 182/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 5 let, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 2 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 1.045,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od , za účelem provozování kosmetického salonu, za předpokladu, že bude uhrazena na účet města kauce ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem, 183/ RM V 2

3 a) s c h v a l u j e výsledné pořadí nabídek vzešlé z výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2956, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2956, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, c) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 2956, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 501,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení prodejny plastových oken a dveří, interiérových a fasádních barev a drobného prodeje nářadí a pověřuje starostku města jejím podpisem, 184/ RM V a) bere na vě d o m í, že do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, ve kterém byla min. cena nájemného stanovena na 400,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu (zveřejnění č. 10/2010), se nepřihlásil žádný zájemce, b) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: - min. cena nájmu 350,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, a to odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, - využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebnětechnickým určením, - kritéria výběru: nabízená cena nájemného koef. 0,5, využití NP koef. 0,5, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu b) tohoto usnesení, d) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 185/ RM V a) bere na vě d o m í, že do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, ve kterém byla min. cena nájemného stanovena na 500,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu (zveřejnění č. 11/2010), se nepřihlásil žádný zájemce, b) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: - min. cena nájmu 450,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, - využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebnětechnickým určením, - kritéria výběru: nabízená cena nájemného koef. 0,5, využití NP koef. 0,5, 3

4 c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu b) tohoto usnesení, d) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 186/ RM V a) bere na vě d o m í, že do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, ve kterém byla min. cena nájemného stanovena na 500,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu (zveřejnění č. 9/2010), se nepřihlásil žádný zájemce, b) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: - min. cena nájmu 450,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, - využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebnětechnickým určením, - jediným kritériem je výše nabídnuté ceny nájmu (odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží), c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu b) tohoto usnesení, d) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 187/ RM V bere na vě domí předloženou úpravu výše nájemného u nebytových prostor v majetku města Dvůr Králové nad Labem o 1,0 %, a to na základě roční míry inflace roku 2009, od , 188/ RM V bere na vě domí předloženou úpravu výše nájemného u bytů v domech čp. 2954, čp a čp v ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem o 1,0 %, a to na základě roční míry inflace roku 2009, od , 189/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 11 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bezbariérový, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM, zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr města pronajmout byt č. 11 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bezbariérový, 190/ RM V 4

5 a) n e s c h v a l u j e pronájem bytu č. 22 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního - přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, a žádost zamítá, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat k vyklizení a předání bytu č. 22 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, a to nejpozději do , 191/ RM V a) bere na vě d o m í, že byl naplněn výpovědní důvod dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění pro výpověď z nájmu bytu č. 31 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, b) n e s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 31 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, c) n e s c h v a l u j e pronájem bytu č. 31 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, po uplynutí stávající nájemní smlouvy platné do , d) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat k vyklizení a předání bytu č. 31 v čp. 1159, Heydukova 1159, Dvůr Králové nad Labem, a to nejpozději do , 192/ RM V a) s c h v a l u j e možnost úhrady dlužného nájemného a záloh na služby ve výši 6.290,- Kč za pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, formou 5 měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč a jednou měsíční splátkou ve výši 1.290,- Kč, pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v dubnu 2010, a to vše za předpokladu, že nejpozději do dojde k úhradě dlužného poplatku z prodlení ve výši 3.677,- Kč, b) s c h v a l u j e dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami a pověřuje starostku města jejím podpisem v návaznosti na splnění podmínek uvedených v bodě a) tohoto usnesení, 193/ RM V a) doporuč u j e ZM vzít na vědomí naplnění důvodu opravňující město odstoupit od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2955/32 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku, b) doporuč u j e ZM nevyužít práva na odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2955/32 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku, z důvodu doplacení dlužného nájemného a dlužných splátek kupní ceny, 194/ RM V a) souhlasí s umístěním opěrných konstrukcí pro ovocné stromy (vřetena) na pozemkové parcele č. 545/1 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 5

6 195/ RM V nesouhlasí s pořádáním závodů v orientačním běhu v lesním prostoru v okolí Janské Studánky, Záboří a Komárova ve dnech , 196/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu částí st.p.č. 4016, st.p.č. 4017/1, st.p.č. 4017/2, st.p.č. 4018/1, st.p.č. 4018/2 a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu částí st.p.č. 4016, st.p.č. 4017/1, st.p.č. 4017/2, st.p.č. 4018/1, st.p.č. 4018/2 a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 197/ RM V a) schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře, která bude dodatečně určena až po zapsání výměníkové stanice VS 21 Dukelská, zasahující do této pozemkové parcely, do katastru nemovitostí, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje p.p.č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle podmínek v části a), 198/ RM V a) bere na vě d o m í dopis ze dne , b) doporuč u j e ZM revokovat své usnesení č. 604/ ZM, 199/ RM V a) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1497/25 v k ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 515 m², b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 200/ RM V a) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 909/6 o výměře 805 m² v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 201/ RM V a) bere na vě d o m í informaci o ukončení roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem ve smyslu ustanovení 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a Zápis z jednání hlavní inventarizační komise ze dne , b) bere na vě d o m í Zprávu o provedení roční inventarizace majetku a závazků města ke dni , 6

7 c) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zajistit u vedoucích odborů městského úřadu, pověřeného strážníka městské policie a u nájemců nebytových prostor ve vlastnictví města, kteří mají v pronájmu movitý majetek města, u kterých byl v inventurních seznamech a zápisech DIK označen nadbytečný a nepotřebný majetek, předložení návrhů na vyřazení tohoto majetku k projednání v likvidační komisi města, d) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat vedoucí odborů městského úřadu a pověřeného strážníka městské policie k dohledání nenalezených předmětů a případy skutečných mank předložit škodní komisi k posouzení míry zavinění a projednání případné náhrady škody, způsobené na majetku města, 202/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Společnosti pro ranou péči, středisko rané péče Liberec, na doplnění a obnovu speciálních pomůcek, hraček, literatury, metodického materiálu, případně dalšího drobného hmotného majetku, který bude využit při programu podpory vývoje dítěte při přímé práci konzultantů s dětmi, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace se Společností pro ranou péči, středisko rané péče a pověřuje starostku města jejím podpisem, 203/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč na dopravu pro zajištění humanitární sbírky ve Dvoře Králové nad Labem Diakonii Broumov, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace s Diakonií Broumov a pověřuje starostku města jejím podpisem, 204/ RM V bere na vě d o m í stanovisko sociální komise RM k žádosti o obnovení nájemní smlouvy na byt přidělený v mimořádně tíživé situaci, 205/ RM V u k l á d á vedoucí odboru ŠKS projednat s kronikářem doplnění obsahu a vhodného závěrečného zhodnocení a následně znovu předložit obsah zápisu kroniky za rok 2008 radě města, 206/ RM V a) bere na vě d o m í zápis komise RM redakční rady ze dne , b) s c h v a l u j e program jednání a činnosti komise RM redakční rady pro rok 2010, c) s c h v a l u j e místo konání oslav k 740. výročí o první písemné zmínce o městě Dvůr Králové nad Labem, na Hrubých lukách dne , 207/ RM V a) s c h v a l u j e pro školní rok 2010/2011 termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem, dle předložené zprávy, 7

8 b) s c h v a l u j e výši úhrady poměrné části neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání v částce 5.000,- Kč/dítě/školní rok, po celou dobu docházky do mateřské školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem, na základě smlouvy uzavřené mezi městem a jinou obcí, dle přiloženého vzoru smlouvy, c) s c h v a l u j e úhradu neinvestičních výdajů jiné obci za předškolní vzdělávání dítěte s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem v případě, že nebude možno dítě umístit vzhledem k naplněné kapacitě mateřských škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, v maximální výši 5.000,- Kč/dítě/školní rok, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat případnou úhradu neinvestičních výdajů, dle dodaného podkladu odborem ŠKS, do návrhu rozpočtové změny, 208/ RM V a) bere na vě d o m í zápis sportovní komise č. 2/2010 ze dne , b) s c h v a l u j e poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu do částky ,- Kč následovně: Sportovně střelecký oddíl Nové Lesy 4.000,- Kč Jana Vepřeková ,- Kč TJ Sokol Lipnice ,- Kč Karate DO ,- Kč Aeroklub Dvůr Králové nad Labem ,- Kč TJ Sokol Bílá Třemešná 4.000,- Kč Team DK ,- Kč TJ Sokol Žireč ,- Kč c) s c h v a l u j e smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu b) na podporu tělovýchovy a sportu a pověřuje starostku města jejich podpisem, d) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu nad ,- Kč následovně: 1. HK Dvůr Králové nad Labem ,- Kč HC Dvůr Králové ,- Kč Tennis club ,- Kč Angeles Dance Group ,- Kč TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem ,- Kč e) doporuč u j e ZM schválit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu dle bodu d) a pověřit starostku města podpisem smluv, f) doporuč u j e ZM vázat poskytnutí dotace pro rok 2010 Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, na splnění stanovených podmínek uvedených v důvodové zprávě. 209/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč, 8

9 b) s c h v a l u j e darovací smlouvu dle písm. a) a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zohlednit finanční potřeby v rámci 1. rozpočtové změny, 210/ RM V bere na vě d o m í návrh pojmenování ulic v lokalitě Městská Podstráň dle přiložené situační mapy a doporučuje ZM schválit názvy nových ulic s platností od takto: ulice č. 1 Bohuslava Martinů ulice č. 2 Jana Jakuba Ryby ulice č. 3 Jiřího Šlitra ulice č. 4 Květoslava Bubeníka 211/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na služby: Mandatářská činnost pro vodohospodářskou infrastrukturu ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, b) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e plnou moc pro vítěznou firmu k zajišťování činnosti a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky veřejné zakázky o jeho výsledku. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 9

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více