Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice

2 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice školní rok 2012/2013 Ředitelka školy: Mgr. Lenka Proschková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie Málková n Schváleno na pedagogické radě dne a Školskou radou při ZŠ Čechtice dne Čechtice Zpracovala: Mgr. Lenka Proschková

3 Obsah Základní údaje o škole... 2 Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR... 4 Údaje o pracovnících školy... 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Průběh výchovy a vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Dělení žáků do skupin a nepovinné předměty Školní družina Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Inspekční záznamy ČŠI Účast dalších kontrolních orgánů Mimoškolní aktivity Standardizované testování Základní údaje o hospodaření školy Spolupráce školy s odborovými organizacemi, se SRPDŠ, Sokolem, HZS a Městysem Čechtice Sponzoři školy Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Seznam používaných zkratek

4 Základní údaje o škole Plně organizovaná Základní škola Čechtice, okr. Benešov (Na Lázni 335, Čechtice) poskytuje základní stupeň vzdělání. I. stupeň tvoří postupný ročník, II. stupeň postupný ročník. Do sítě škol byla zařazena Zřizovatelem ZŠ je Městys Čechtice. Ředitelkou školy je od roku 2003 Mgr. Bc. Lenka Proschková, ta v roce 2012 svůj post obhájila při konkurzním řízení. Její statutární zástupkyní je od roku 2003 Mgr. Marie Málková. Při Základní škole Čechtice pracuje Školská rada při Základní škole Čechtice, která je zřízená od Pracuje ve složení devíti členů, z nichž jsou tři členové zástupci Městyse Čechtice, tři členové zástupci rodičů a tři zástupci pedagogů. Současní členové ŠR jsou ve funkci od října Předsedkyní školské rady je Mgr. Dana Vesecká. Součástí školy je školní jídelna, školní kuchyně, dvě oddělení školní družiny a výdejna jídel umístěná v Mateřské škole Čechtice. Od počátku školního roku naši školu navštěvovalo 207 žáků, z toho I. stupeň 115 žáků, II. stupeň 93 žáků. Žáci 4. ročníku byli rozděleni do dvou tříd. Celkový počet ve čtvrtém ročníku bylo 34 žáků. Ostatní ročníky měly vždy po jedné třídě. Celkem tedy deset tříd, průměrný počet studentů na jednu třídu byl 20,8 žáka. Nejpočetnější byla 7. a 9. třída 27 žáků a 26 žáků, nejméně žáků bylo ve 4. A. třídě třináct žáků a to z důvodu integrace 4 zdravotně postižených žáků. Zaměstnáno bylo 16 pedagogických pracovníků, 4 asistentky pedagoga, 3 osobní asistentky, 5 provozních zaměstnanců (z toho 1 hlavní účetní na 0,5 úvazku a 1 uklízečka na 0,5 úvazku) a 6 pracovnic ve školní kuchyni (z toho 5 na zkrácený pracovní úvazek). Nadpoloviční většina žáků dojížděla ze sedmadvaceti okolních 18 obcí (100 žáků bylo místních). Od roku 1996, kdy se v nové budově učí, se počet žáků pohyboval kolem 230, po roce 2003 kolem 250, od roku 2009 postupně stav klesá, v roce 2012/13 začíná mírně stoupat. Školní budova byla uvedena do provozu v roce 1996 a splňuje potřeby k zabezpečení výuky i požadavky hygienické. Škola je bezbariérová. Každý postupný ročník má svou kmenovou učebnu vybavenou dataprojektorem (na 1. stupni interaktivní tabulí), vybaveny jsou odborné pracovny F Ch, Př Z, cizích jazyků (2 učebny), matematiky, informatiky (2 učebny), výtvarné výchovy, rodinné a občanské výchovy, cvičné kuchyně, školní dílny. Učebna přírodopisu, matematiky jsou vybaveny interaktivní tabulí, ostatní učebny jsou vybaveny technikou na projekci včetně zvuku. Dále jsou zřízeny relaxační koutky pro žáky 1. i 2. stupně, odborné pracovny pro asistentky pedagoga v případě, že dítě potřebuje klidovou činnost. Výuka tělesné výchovy probíhá ve standardně vybavené tělocvičně a na venkovních sportovištích v bezprostřední blízkosti školy. Do dvou oddělení školní družiny bylo zapsáno 60 žáků převážně z třídy, možnost byla dána i starším žákům, pokud neměli vhodné autobusové spojení. Ve škole je žákovská knihovna, pamětní místnost a Knihovna městyse Čechtice, i zde probíhá tematická výuka v jednotlivých předmětech. Práce školy se řídila plány, jejichž plnění bylo kontrolováno na pedagogických radách. Průběžně byla naplňována dlouhodobá koncepce výchovně vzdělávací práce do roku 2017 a strategický plán rozvoje školy. Byla přijata nová koncepce rozvoje školy pro období Nejvíce pozornosti bylo věnováno rozvoji kvalifikovaných pracovníků učitelů, rozvoji v oblasti vedení tříd, prevenci a odhalování šikany, práci s výpočetní technikou, zdravovědy, vedení třídy, environmentální výchovy a osvěty, práce s SPJ, pokračovalo se ve zlepšování informačního systému ve škole (elektronická žákovská knížka, zprávy, suplování, plány, plány akcí, inventarizace, spisová služba, zavedena zkušební elektronická třídní kniha) a zvyšování nabídky výuky dalších předmětů, zejména v oblasti 2

5 jazykových znalostí (jeden předmět byl ve 2. pololetí vyučován zčásti i v angličtině., a to v 7. třídě). Výuka angličtiny je ve 3. ročníku zahájena povinně; volitelně je zařazena výuka německého jazyka od 6. ročníku. Pokračuje konverzace v prvním vyučovaném cizím jazyce povinně volitelně. Podle ŠVP Čechtice jsou standardně vyučovány předměty rétorika, mediální výchova a etika, dále byla zařazena finanční gramotnost jako samostatný předmět i jako projekt pracovní výchovy v 8. a 9. ročníku. Vyučování doplňují témata vzdělávání pro udržitelný rozvoj a to hlavně ve volitelných předmětech přírodopisný, zeměpisný seminář a společenskovědní seminář, dále jako průřezové téma. Pro žáky se zájmem o český jazyk a matematiku je zařazen volitelný předmět rozvoj jazykových dovedností, rozvoj matematických dovedností, matematické hry, hry v českém jazyce. Pro žáky s potřebou upevnění učiva je zařazen volitelný předmět speciální matematika a speciální český jazyk. To napomáhá utvářet morální vývoj žáka a dotvářejí vhodně profil absolventa, kde je dána možnost volby předmětů dle osobního zájmu. Od 1. do 9. ročníku probíhá nepovinně výuka náboženství a ve 4. ročníku informatika. V 8. ročníku byl letos zájem i informatiku nižší, takže byla vedena jako zájmový útvar. Žáci 9. ročníku v rámci předmětu mediální výchova rozvíjeli multikulturalitu školy a věnovali se studiu multikulturní výchovy. Pokusně byla se žáky 4. ročníku úspěšně ověřena výuka ZAV všemi deseti. Její pokračování bude i další školní rok. Úkoly a termíny ročního plánu práce jsou konkrétní a kromě problematiky vzdělávání a výchovy se zabývají pomocí při zabezpečování mimoškolní práce, řídící prací, preventivními akcemi, materiálním zajištěním a přehledem dlouhodobě plánovaných školních akcí. Za pomoci výchovného poradce, užšího realizačního týmu, předsedů předmětových komisí a metodického sdružení, koordinátorky rizikového chování, environmentální koordinátorky, vyučujících TV, OV, vedoucí školní jídelny a dětského lékaře byly zpracovány ještě tyto dokumenty: Program prevence proti kriminalitě, Strategický plán pro řešení počátečního stádia šikany, Strategický plán pro řešení pokročilého stádia šikany, Strategický plán pro řešení nestandardních forem násilí, Plán EVVO a Minimální program protidrogové prevence, dále byl zpracován Plán práce výchovného poradce a Plán ICT. Všechny plány pomáhaly naplňovat Koncepci rozvoje školy a z ní vycházející Strategický plán rozvoje školy. V tomto školním roce naše škola realizovala 3. rokem program Zdravá škola, koordinátorky evaluovaly program Škola podporující zdraví. Tento program bude dále realizován i v dalším školním roce. Školní družina pracovala dle Ročního plánu školní družiny. Škola se opět s týmem zaměstnanců zapojila do projektu Minimalizace šikany. Zároveň jsme pokračovali ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který řídí koordinátorka EVVO. Vyučující přírodovědných předmětů se zapojili již druhým rokem do projektu 5P, který realizuje Přírodovědecká fakulta UK v Praze a zhodnocuje vyučování v předmětech Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, Informatika a Chemie. S činností školy se mohli rodiče žáků seznamovat prostřednictvím elektronických žákovských knížek, pomocí plánů práce přístupných na internetu, prostřednictvím schůzek SRPDŠ a třídních schůzek. Ve dnech otevřených dveří (2x za rok) měli možnost osobně navštívit výuku, ve škole byli vítáni, kdykoli projevili zájem. Proběhly také mimořádné třídní schůzky v některých třídách, a to tehdy, když to vyžadovala situace. Každý pedagog měl pro rodiče vymezeny konzultační hodiny. Širší veřejnost se o práci školy dozvídala prostřednictvím tisku pravidelně v Čechtických novinách a prostřednictvím školního časopisu Školák, který vycházel elektronicky 1x měsíčně (redakci tvořili žáci 8. a 9. ročníku). Pro rodiče byla vydána znovu aktuální Školní informační brožura a provozován školní web, který byl dále rozšířen a upraven hlavně o plán školních akcí, přijímací řízení, pokusně byla ověřena třídní kniha a absence žáků, zrealizovány byly elektronické inventáře. Dále 3

6 standardně vyučující pracovali s rozvrhy hodin a suplováním v programu Bakaláři, byla plnohodnotně vedena elektronická žákovská knížka. S akcemi školy byli rodiče seznamováni s předstihem díky elektronickým kalendářům akcí a elektronické žákovské knížce a právě nově provozovanému plánu školních akcí. Celý školní rok pracovala i Školská rada při ZŠ Čechtice a žákovská rada složená z žáků třídy. Jejich práce je neocenitelná. Rovněž byla uspořádána 3 x charitativní akce, výtěžek byl zaslán na charitativní účely, byla uspořádána i sbírka pro potřebné. Další kontakt je udržován se severočeskou Raspenavou, kam naši žáci zasílali již poněkolikáté drobné dárky pro děti postižené ničivou povodní. Škola spolupracuje s dětskými domovy (charitativní sbírky oblečení, hraček), pořádá akce v domovech důchodců, účastní se koncertů, pořádá akce pro veřejnost formou vystoupení žáků. Cenným přínosem v oblasti informovanosti veřejnosti je další rozšíření webových stránek školy a školního intranetu. Touto záležitostí byli pověřeni žáci naší školy a v průběhu roku se jim za odborné pomoci metodika ICT podařilo stránky s úspěchem udržet v provozu, byly vždy aktuální (aktualizace prováděny nejpozději 1x za dva dny). Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s PPP ve Vlašimi a SPC v Praze a v Kolíně. Daří se úspěšně integrovat čtyři zdravotně postižené žáky. Škola zakončila projekt MŠMT Peníze školám, ve kterém získala finanční prostředky na dělení předmětů český jazyk, přírodopis, fyzika a anglický jazyk. Dále byly pro žáky průběžně zhotovovány digitální učební materiály a výukové materiály. Postupně byla škola dovybavována pomůckami. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena v květnu Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Základní škola Čechtice, okr. Benešov vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku následující obor vzdělání: C/01 Základní škola Výuka byla zabezpečována standardními učebními dokumenty. Vyučující v předmětových komisích zpracovali tematické plány tak, aby učivo v jednotlivých ročnících bylo v návaznosti. Musím konstatovat, že učitelé přistupovali k této otázce velmi zodpovědně a úzce spolupracovali. 1. až 9. ročník ŠVP Čechtice 3 integrovaní žáci ŠVP Čechtice, Zvládneme to, školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením. Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2012/2013 bylo zaměstnáno 16 pedagogických pracovníků, 4 asistenti pedagoga na částečný úvazek, 3 osobní asistenti. Všech 16 pedagogů mělo uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, dva důchodci (pedagogičtí asistenti) pracovali na částečný úvazek. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní šestnáct učitelů má vysokoškolské vzdělání, dvě vychovatelky absolvovaly SPgŠ obor vychovatelství. Jedna asistentka pedagoga má vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika, druhá 4

7 asistentka pedagoga má vzdělání učitelka MŠ se specializací na logopedii. Osobní asistentky k dětem se zdravotním postižením mají střední školy. Přehled využité kvalifikace pedagogických pracovníků Tabulka 1 Jméno Vyučuje Funkce Mgr. Bc. Lenka Proschková 1. stupeň, IVT, koordinátor ICT, metodik ICT, správce sítě řed. ZŠ, člen URT Mgr. Marie Málková Čj, Aj, zást. ředitele PaedDr. Dagmar Žáková 1. stupeň, výchovné poradenství VP, člen URT Mgr. Iva Blažková 1. stupeň 1 třída Lenka Šindelářová ŠMVZP 2. třída Mgr. Pavlína Pastorková 1. stupeň 3. třída Mgr. Šárka Děkanovská ŠMVZP 4. A třída Mgr. Dana Vesecká 1. stupeň, specializace v pedagogice, EVVO 4. B třída Mgr. Eva Dvořáková M, Ch 5. třída Mgr. Vladimíra Sechovcová Čj, Nj 6. třída Mgr. Zuzana Červová NJ, TV 6. třída Mgr. Zdeněk Kuklík Čj, D 7. třída Mgr. Jan Čanda Př, Z 8. třída Mgr. Věra Svobodová Čj, Ov, SPJ 9. třída, SPJ, člen URT Mgr. Ing. Šárka Lohrová M, Ch, Koordinátorka URT, učitelka Zdeňka Tittlová Vychovatelství, ped. asistentka ŠD, učitelka Anna Kubíková Vychovatelství, ped. asistentka ŠD, učitelka Marie Kobernová 1. stupeň, speciální pedagogika Asistentka pedagoga Jiřina Hasanová učitelství pro MŠ, logopedie Asistentka pedagoga Alena Martínková Střední škola Osobní asistentka Dana Vesecká Střední škola Osobní asistentka Jitka Švejdová Střední škola Osobní asistentka Provoz dále zabezpečoval školník a tři uklízečky, hlavní účetní na 0,5 úvazku. Ve školní kuchyni pracovalo šest žen (příprava stravy i pro mateřskou školu). Během školního roku bylo evidováno 208 dnů absence zaměstnanců. Z toho 1 absence byla delších než tři týdny. Další absence byly krátkodobého charakteru. Tabulka 2 PŘEHLED ABSENCÍ 2012/2013 Celkový počet dnů absence 208 Důvod absence Nemoc/dnů 205 Úraz nepracovní/dnů 0 OČR/dnů 3 Z toho dlouhodobá absence (nad 21 dnů) Učitel/ka 33 dnů 5

8 Suplování za nemocné pedagogy zatížilo do jisté míry rozpočet školy. Věkový průměr pedagogických pracovníků je 46 roků. Ve věkové skupině let je 9 pedagogů, starší padesáti let je 7 pedagogů. Výuka je zajištěna kvalifikovanými pedagogy, a to na obou stupních. Na II. stupni byly však některé předměty vyučovány učiteli bez příslušné aprobace fyzika, výtvarná výchova, tělesná výchova. Lze předpokládat, že se jen těžko podaří zajistit vyučující všech potřebných aprobací tak, aby nastal ideální stav. Fyziku již dlouhodobě vyučuje vyučující matematiky, který se průběžně v oblasti fyziky vzdělává. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy vytvářelo podmínky pro další vzdělávání pedagogové navštěvovali akce akreditované MŠMT. Podle plánu DVPP se upřednostňovala školení, která zkvalitnila výuku neaprobovaných předmětů, hlavně fyziky, dále byla věnována pozornost rozvoji přírodovědných předmětů, ICT přípravě učitelů, podporováno bylo vzdělávání EVVO vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 4 pedagožky započaly studium Comenia Scriptu. To bude dokončeno v příštím školním roce. Celý pedagogický sbor započal studium v oblasti humanitární a rozvojové pomoci škola se zapojila do projektu HUMR, který zajišťuje Charita ČR. Nejvíce pozornosti bylo věnováno vzdělávání k udržení pozitivního klimatu školy. Tým pedagogů se aktivně zapojil do studia prevence a minimalizace šikany. Vedení školy se aktivně vzdělávalo v oblasti právní, v oblasti mediální výchovy a vztahy mezi žáky, v oblasti finanční gramotnosti. Ředitelka školy se zúčastnila vzdělávacího programu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde se seznámila s fungováním místního vzdělávacího systému. Toto další vzdělávání vedoucích zaměstnanců v rámci EU pořádal tým odborníků na školství v Coventry. Následně se ředitelka školy účastnila pracovní konference v Bristolu v květnu Vedení školy ředitelka i zástupkyně ředitelky se zúčastnily pracovního výjezdu do Štrasburku, Lucemburku a Bruselu v rámci projektu EU a my. Ředitelka školy se účastnila v projektu Holokaust ve vzdělávání, který pořádal Památník Terezín. Metodička SPJ se průběžně účastní rozšiřujících kurzů pořádaných odbornými vzdělávacími pracovišti. V rámci vybavování školy ICT se proškolili všichni pedagogové v oblasti používání interaktivních tabulí, seznámili se se strukturou školní sítě a byli seznámeni s logickou strukturou a právy uživatelů toto zajišťoval správce sítě školy. Všichni zaměstnanci byli aktivně proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. K samostudiu je určena literatura v učitelské knihovně a odebírané časopisy (Komenský, Moderní vyučování, Tělesná výchova, Chip, PC Rady, Geografické rozhledy, Učitelské noviny, Rodina a škola, Informatorium, Prevence, RedWay ). Podle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byli přednostně vysíláni pedagogové na prioritní vzdělávací kurzy. Některé kurzy a další vzdělávání probíhalo v době mimo vyučování žáků jak ve škole, tak ve vzdělávacích zařízeních. 6

9 Tabulka 3 Odborná kurzy ve škole Školení, semináře, studium Podpora počítačové gramotnosti - vybraná témata Kurz AJ, NJ Ekologie Problematika EVVO, charita Proškolení zaměstnanců v 1. pomoci Účastníci Zájemci celoročně Zájemci celoročně Zájemci celoročně Všichni Všichni Tabulka 4 Odborná školení, semináře, studium Školení, semináře, studium Práce s inter. tabulí Metodik rizikového chování Bezpečnost žáků, právní předpisy Práce s nadaným dítětem Právo a ekonomika ŠVP Vzdělání počítačové gramotnosti Finanční gramotnost Přírodopisná oblast Výchovný poradce Fyzika, chemie metodické semináře Jazykové semináře - konverzace Děti s SPU, SPCH MPP Metody a formy práce na 1., 2. stupni Účastníci Všichni Lohrová Všichni Všichni Proschková, Málková Šindelářová, Sechovcová, Svobodová, Proschková, Lohrová Proschková Čanda Žáková Dvořáková Málková, Žáková, Sechovcová Děkanovská, Šindelářová Svobodová Všichni Součástí bylo i samostudium. Pedagog měl nárok na studijní volno v rozsahu 12 dnů během školního roku. Tyto dny využil ke studiu a zdokonalování své aprobace. Každý pedagog prezentoval své nové poznatky ve svém metodickém sdružení, případně na provozních poradách (viz zápisy schůzek metodických sdružení). Další vzdělávání byla vybírána dle zájmu vyučujících. A ten byl opravdu velký. Bohužel se mnoho školení neuskutečnilo hlavně z nedostatku zájemců z jiných škol. Velkou 7

10 úlohu hrají samozřejmě i finanční možnosti školy, i když v poslední době přibývají kurzy, které jsou zdarma. Celkem absolvovali pedagogové 56 vzdělávacích akcí v rámci DVPP. Počet akcí Žáková Vesecká Tittlová Šindelářová Svobodová Sechovcová Proschková Pastorková Málková Lohrová Kuklík Kubíková Dvořáková Děkanovská Čanda Blažková Graf 1 Počty vzdělávacích akcí pedagogů Údaje o zápisu k povinné školní docházce 30. ledna 2013 proběhl zápis do 1. ročníku. Zápis zajišťovali vyučující prvního stupně a s pomocí žáků vyšších tříd. Bylo zapsáno 43 žáků, z čehož 2 přicházejí po odkladu povinné školní docházky. V průběhu května 2013 požádali rodiče 4 žáků o odklad povinné školní docházky. Žádostem bylo vyhověno, splnili zákonné podmínky tj. doporučení PPP a odborného lékaře. Do prvního ročníku nastoupí 39 žáků. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 26 žáků z 9. třídy a 1 žák z 8. třídy. Žáci měli dostatečné množství informací o možnostech dalšího studia či volby učebních oborů. Všichni žáci byli přijati do středních škol. Dále dva žáci odešli z pátého ročníku na víceleté gymnázium (osmileté). Všichni žáci, kteří ukončili povinnou školní 8

11 docházku, nastupují do střední školy, z 9. třídy bylo přijato na střední školu s maturitou 21 žáků. Tabulka 5 JMÉNO NÁZEV ŠKOLY OBOR 1. Žák SPŠ a SOU Pelhřimov truhlář 2. Žák ISŠT Benešov Automechanik 3. Žák Gymnázium Vlašim 4leté 4. Žák ISŠT Benešov autoelektrikář 5. Žák VOŠ a SZeŠ Benešov Veterinární technik 6. Žák OA Vlašim Cestovní ruch 7. Žák SPŠ a SOU Pelhřimov Dopravní prostředky 8. Žák Smíchovská průmyslová střední škola IT 9. Žák SOŠ a SOU Zámek Vlašim Opravář zem. strojů 10. Žák SPŠ a SOU Pelhřimov IT 11. Žák SPŠ Vlašim Strojírenství 12. Žák SPŠ Vlašim Mechatronik 13. Žák Gymnázium Vlašim 4leté 14. Žák SPŠ Vlašim Strojírenství 15. Žák SPŠ a SOU Pelhřimov IT 16. Žák SOŠ Benešov Sociální činnost 17. Žák Střední uměleckoprům. škola Jihlava Design oděvu 18. Žák SPŠ Vlašim Stavebnictví 19. Žák Gymnázium Vlašim 4leté 20. Žák OA Vlašim Cestovní ruch 21. Žák SOŠ Benešov Právní administrativa 22. Žák VOŠ a SZeŠ Benešov Chov koní a jezdectví 23. Žák Střední zdravotnická škola Benešov Asistent zubního lab. 24. Žák Střední uměleckoprům. škola Jihlava Reklamní tvorba 25. Žák Střední uměleckoprům. škola Jihlava Design oděvu 26. Žák SOŠ technická, Praha 4 Elektrikář 27. Žák SOŠ a SOU Zámek Vlašim Zedník 28. Žák Gymnázium Vlašim 8leté 29. Žák Gymnázium Vlašim 8leté 9

12 Tabulka 6 Gymnázium Vlašim, čtyřleté studium 3 Gymnázium Vlašim, osmileté studium 2 SPŠ a OU Pelhřimov 4 SUPŠ Jihlava 3 SOŠ a SOU Zámek Vlašim 2 SOŠ Benešov 2 ISŠ Benešov 2 SOŠ technická 1 SZeŠ Benešov 2 Střední zdravotnická škola 1 OA Vlašim 2 SPŠ Vlašim 4 Smíchovská SPŠ 1 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka 7 Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník ,202 Celkem 92 44,9 % ,2 % 6 2,9 % Prospěch žáků 100% 50% 44,90% 52,20% 2,90% Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 0% Graf 2 10

13 V 6. ročníku konal opravné zkoušky z anglického jazyka 1 žák. Opravné zkoušky vykonal úspěšně. V 7. ročníku neprospěli 3 žáci a opakují 7. ročník: neprospěli z matematiky, anglického jazyka, dějepisu, fyziky, dále dva z nich ze zeměpisu a z matematiky. Jeden žák postupuje do vyššího ročníku, protože již jednou opakoval na 2. stupni. V 8. ročníku se konaly opravné zkoušky z chemie a dějepisu. Jeden žák vykonal opravné zkoušky z dějepisu úspěšně, z chemie neúspěšně, opakuje proto 8. ročník. Jeden žák vyšel z 8. třídy bez ukončení povinné školní docházky také se závěrečným hodnocením neprospěl. Jeho výsledky vzdělávání byly dlouhodobě neuspokojivé. Jeden žák 8. ročníku požádal o komisionální přezkoušení při pochybnostech při klasifikaci, a to z dějepisu a z chemie. Z dějepisu byl hodnocen stejným stupněm, jako na konci roku, z chemie pak hodnocení vylepšil. V 9. třídě konal opravné zkoušky z matematiky jeden žák. Úspěšně je vykonal a získal doložku o získání základního vzdělání. Chování žáků bylo ohodnoceno v sedmi případech napomenutím třídního učitele za neplnění domácích úkolů a zapomínání pomůcek, v patnácti případech důtkou třídního učitele za výrazné nepnění domácích úkolů a hrubé chování ke spolužákům, lajdácký přístup ke škole a poškozování cizích věcí, v šesti případech důtkou ředitele školy za nekázeň a ohrožování bezpečnosti spolužáků, výrazné porušování školního řádu a opakované ničení cizího majetku, tři žáci získali snížený stupeň z chování o jeden stupeň za závažné porušení školního řádu, kouření v době vyučování. Pochvala třídního učitele byla udělena deseti žákům, pochvala ředitelky školy osmnácti žákům. Ocenění ředitelky školy získalo 7 žáků. Jiná ocenění ještě dalších 10 žáků. Absence žáků byla vždy omluvená řádně rodiči, průměrně na žáka bylo zameškáno 49 hodin. Vysoký počet uvolnění z vyučování na více jak 3 dny a to 24 uvolnění za rok tento průměr značně navýšil. Uvolnění bylo vždy na týden, nebo více dní než týden. Značné množství žáků bylo uvolněno i třídním učitelem. Průběh výchovy a vzdělávání žáků Úkoly vzdělávací oblasti ročního plánu školy byly až na výjimky splněny. Problémy s nepěkným grafickým projevem jsou často zaznamenány již v nižších ročnících a přetrvávají i u starších žáků, postupně se u některých žáků podařila náprava. Pedagogický sbor začíná zvažovat používání písma Comenia Script jako výzvu ke zlepšení rukopisu. Zatím však rodiče nevyjádřili souhlas s výukou tohoto písma. Vyjadřovací schopnosti a čtení s porozuměním redukujeme speciální nápravou a speciálním českým jazykem v ročníku, na druhém stupni jsou k tomu připraveny volitelné předměty rozvoj jazykových dovedností, rétorika a etika. Na velmi dobré úrovni byla školní práce s dětmi s vývojovými poruchami učení do kurzu nápravy bylo zařazeno 12 žáků v jedné skupině s vyučující L. Šindelářovou a Š. Děkanovskou. Ty se věnovaly žákům s dysgrafií, dyslexií, dysortografií a dyskalkulií. Velmi kladně lze hodnotit i práci asistentky pedagoga Marie Kobernové, Zdeňky Tittlové, Anny Kubíkové a Jiřiny Hasanové, které se ujaly pomoci při vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Druhá pedagogická asistentka působila v oblasti logopedie také se žáky se zdravotním postižením, její práce je také velmi úspěšná. Úzce spolupracovala s klinickým logopedem v Praze, kam společně s dětmi a jejich rodiči dojížděla. Dále zde působily tři osobní asistentky. Po celou dobu vyučování dávaly podporu žákům se zdravotním postižením. 1. období vzdělávání končí 3. ročníkem, kde byli žáci otestováni v projektu SCIO Stonožka. Výsledky žáků byly v českém jazyce, v oblasti člověk a jeho svět nadprůměrné, v oblasti matematiky, anglického jazyka a klíčových kompetencí průměrné. 11

14 V 5. ročníku se osvědčil model poloodborného vzdělávání. I v tomto školním roce byli žáci 5. ročníku vyučováni poloodborně. Na závěr 5. ročníku byli standardizovaně otestováni testy NIQES. V anglickém jazyce dosáhli žáci výsledku 76,2 %, v českém jazyce %, v matematice 53,33 %. Žáci byli také zařazeni do testování informační gramotnosti Gepard. Jak v podzimním, tak jarním testování byly jejich výsledky v pásmu horšího průměru. Vyučující se svými postupy a metodami snaží dosáhnout zlepšení. V testování dovedností v anglickém jazyce Scate dosáhlo 5 žáků úrovně A1, u ostatních byla úroveň A0. Při přechodu žáků z 5. do 6. postupného ročníku (z 2. do 3. období) se neobjevily žádné neočekávané vzdělávací problémy, protože žáci byli připraveni na organizaci 2. stupně. Žáci 1. i 2. stupně se měli možnost zapojit i do projektu Mensy v Logické olympiádě. Dále se žáci ročníků zúčastnili e-learningového projektu Eskalátor v oblasti jazykové (angličtina) a čtenářské gramotnosti. V 9. ročníku proběhlo závěrečné testování ČJ, M a AJ také v projektu Stonožka a v celostátním testování NIQUES. V testování Stonožka nejlépe žáci prospěli z matematiky jejich percentil byl 70, tzn. že 70 % škol dosáhlo horších výsledků, v českém jazyce byl percentil 60 % a v anglickém jazyce 30 %. Vybraní žáci se zúčastnili i testování v angličtině Scate, kde byly některé výsledky i na úrovni B1 3 žáci, a 11 žáků na úrovni A2. Ostatní na úrovni A1. V NIQES národních srovnávacích zkouškách z ČJ, M, AJ dosáhli deváťáci: českého jazyka 72,22 % úspěšnosti, matematiky 58,33 %, anglického jazyka 62,5 % úspěšnosti. V závěru roku byli žáci zařazeni do testování informační gramotnosti Gepard, kde dosáhli průměrných výsledků. Na příchod budoucích prvňáčků (zapsáno 43 nových žáků) se připravovala paní učitelka Dana Vesecká a Šárka Děkanovská zodpovědně. Včas věděly, že budou vyučovat v 1. ročníku, a uspořádaly seznamovací schůzku s žáky MŠ, a tak se s prostředím ZŠ a svými budoucími spolužáky měli možnost poznat při zápisu, na připravovaných akcích pro MŠ, při návštěvách 1. třídy a kulturních akcích pořádaných ZŠ. Paní učitelky uspořádala informační schůzku pro rodiče prvňáků. Dále byla provedena předškolní výchova žáků, a to v červnu Oblast výchovy byla v ročním plánu rozpracována do třinácti okruhů: - mezilidské vztahy, etická výchova v této oblasti se velmi angažovala paní učitelka Mgr. Věra Svobodová, zapojovala žáky do soutěží, zajišťovala besedy v průběhu roku byla uskutečněna školní akce Poruchy příjmu potravy, Patologické jevy kterou vedla odborná asistentka. Žáci dále pod jejich vedením hodnotili třídy v soutěži o nejlépe upravenou a uklizenou třídu. Paní učitelka Mgr. E. Dvořáková se starala o úroveň třídění odpadu. Dlouhodobě bylo prováděno vyhodnocení úklidu a vzhledu prostředí. Opakovaně se děti zapojily do kulturní činnosti v domovech důchodců pod vedením paní učitelky Mgr. Vesecké a PaedDr. Žákové, a to na podzim, před Vánocemi a Velikonocemi. Třikrát byla uspořádána charitativní akce na podporu ohrožených dětí a to jednak prodejní výstava dětských prací a pak sbírka hraček a oblečení. Sbírkou byl podpořen dětský domov, charita a občanské sdružení Život dětem. Žáci se podíleli na charitativní akci Pomoc Raspenavě. Organizaci akcí zajišťovala žákovská rada pod vedením L. Proschkové. Třídní učitelé zařadili do nadstandardní práce s dětmi třídnické hodiny, které probíhaly na 1. stupni i na 2. stupni pravidelně. Při těchto hodinách docházelo k rozkrývání vztahů ve třídách, probíraly se vztahy mezi lidmi, bylo projednáváno chování tříd, hodnoceny a usměrňovány projevy žáků, cíleně jsme vedli žáky k dobrým mravům, navazovali jsme na kulturní tradice 12

15 společnosti. Nedílnou součástí těchto chvilek bylo i sociální učení. Třídnické hodiny se osvědčily. Využito bylo dále nabídky Podblanického ekocentra Vlašim a jejich programů. Pro posílení vztahů k handicapovaným spoluobčanům, proti xenofobii, rasizmu, pro posílení multikulturality byl zařazen projekt Já a spolužáci, Poznáváme Evropu, dále na stejné téma projektový den Já a moje zdraví, a na Mezinárodní den dětí projekt Já a moji spolužáci. Na jaře 2013 proběhl projekt Branný den, kde žáci získali proškolení v oblasti zdraví a poskytování první pomoci, právní (policie ČR), ochrany člověka za mimořádných situací, byl zahájen nácvik sebeobrany pro dívky tříd, 2x byla provedena cvičná evakuace školy a to vše celkem v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Žáci 9. ročníku se věnovali multikulturalitě a multikulturní výchově svých mladších spolužáků. Skupina žáků se zúčastnila soutěže ve finanční gramotnosti. Skupiny žáků se podílely na akci pouštění draků, lampiónový průvod, vedly mladší spolužáky ve výtvarném kroužku, v kroužku šikula. Odborně na ně dohlížela Mgr. L. Proschková. Etická výchova je zařazena jako průřezové téma ve všech ročnících, v 7. ročníku pak jako samostatný předmět Etika. Náplň práce je vymezen ŠVP Čechtice. V oblasti etické výchovy a mezilidských vztahů se angažovala i žákovská rada. Vyhlašovala akce, které měly za úkol spojit žáky různých ročníků, celé školy Barevný týden, Drakiáda, Velikonoční vajíčko, Čerti, Vánoce, vánoční řetěz a další; - vlastenectví jedním z úkolů této oblasti bylo poznávání nejbližšího okolí a zajímavých míst v celé republice. Vyučující plánovali exkurze a výlety se značným předstihem, k přípravě přistupovali velmi zodpovědně, organizaci měli vždy dokonale promyšlenou, proto všechny tyto akce proběhly bez problémů. Některé akce byly i vícedenní a zahrnovaly víkendové dny. Tak např. pod vedením Mgr. Ivy Blažkové a Jiřího Kletečky, dále zdravotnice Anny Kubíkové a instruktorů lyžování Petra Proschka a Oldřicha Šlambory odjeli žáci naší školy na lyžařský výcvikový kurz do Pece pod Sněžkou. Skupina žáků se pod vedením Mgr. L. Proschkové zúčastnila konference Junior Internet. Program Jak válčili husité byl velmi vydařený a informoval žáky o husitské době. V květnu 2013 škola zařadila navíc pro zájemce týden výletů, jak po okolí, tak po republice. Škola se aktivně zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který zaštiťuje Člověk v tísni o.p.s. Ředitelka uspořádala besedu o Evropské unii, kde uplatnila své poznatky ze studijního pobytu v Bruselu v roce Pravidelně byly zařazovány výchovné koncerty, které pro žáky připravily hudební obory ZUŠ Zruč nad Sázavou a Vlašim, dále taneční obor a dramatický obor ZUŠ Zruč nad Sázavou. Výtvarná díla výtvarných kroužků a oboru ZUŠ Zruč vyzdobila prostory školy. Třídy zařazovaly poznávací turistické výlety po okolí s cílem upevnit kolektiv třídy. V rámci poznávání vzdálených míst byla uskutečněna exkurze do Ostravy spojená s natáčením dětského pořadu Bludiště, exkurze byla třídenní; - ochrana a tvorba životního prostředí (environmentální výchova) žáci pečovali o rostliny v prostorách školy i v bezprostředním okolí, v pracovně přírodopisu se starali o akvária, schodiště i chodby byly vyzdobeny žákovskými pracemi, součástí exkurzí a výletů byla návštěva ekocentra a chráněných území. Ve škole probíhal celoročně sběr druhotných surovin a třídění odpadu žáci nasbírali tolik hliníku, že se umístili na 2. místě v rámci ČR a ve sběru papíru byli čtvrtí. V rámci třídění odpadu byla uspořádána celoškolní soutěž v třídění odpadu. Návštěvy CHKO Blaník a Stanice handicapovaných živočichů k utváření kladných vztahů k přírodě přispěly. Návštěva meteorologické stanice, sběrny a třídírny odpadů, technických provozů, pivovaru a dalších výroben ukázala žákům, jak složité je vyrábět bez zásahu do životního prostředí. V rámci této oblasti byl realizován stále projekt Plastík jehož realizace je 13

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více