Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice

2 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice školní rok 2013/2014 Ředitelka školy: Mgr. Lenka Proschková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie Málková n Schváleno na pedagogické radě dne a Školskou radou při ZŠ Čechtice dne Čechtice Zpracovala: Mgr. Lenka Proschková

3 Obsah Základní údaje o škole... 2 Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR... 4 Údaje o pracovnících školy... 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 9 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Průběh výchovy a vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Dělení žáků do skupin a nepovinné předměty Školní družina Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Inspekční záznamy ČŠI Účast dalších kontrolních orgánů Mimoškolní aktivity Standardizované testování Základní údaje o hospodaření školy Spolupráce školy s odborovými organizacemi, se SRPDŠ, Sokolem, HZS a Městysem Čechtice Sponzoři školy Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Seznam používaných zkratek

4 Základní údaje o škole Plně organizovaná Základní škola Čechtice, okr. Benešov (Na Lázni 335, Čechtice) poskytuje základní stupeň vzdělání. I. stupeň tvoří postupný ročník, II. stupeň postupný ročník. Do sítě škol byla zařazena Zřizovatelem ZŠ je Městys Čechtice. Ředitelkou školy je od roku 2003 Mgr. Bc. Lenka Proschková. Její statutární zástupkyní je od roku 2003 Mgr. Marie Málková. Při Základní škole Čechtice pracuje Školská rada při Základní škole Čechtice, která je zřízená od Pracuje ve složení devíti členů, z nichž jsou tři členové zástupci Městyse Čechtice, tři členové zástupci rodičů a tři zástupci pedagogů. Současní členové ŠR jsou ve funkci od října Předsedkyní školské rady je Mgr. Dana Vesecká. Součástí školy je školní jídelna, školní kuchyně, tři oddělení školní družiny a výdejna jídel umístěná v Mateřské škole Čechtice. Od počátku školního roku naši školu navštěvovalo 208 žáků, z toho I. stupeň 132 žáků, II. stupeň 76 žáků. Žáci 1. ročníku byli rozděleni do dvou tříd. Celkový počet v prvním ročníku bylo 39 žáků. Ostatní ročníky měly vždy po jedné třídě. Celkem tedy deset tříd, průměrný počet studentů na jednu třídu byl 20,7 žáka. Nejpočetnější byla 5. a 8. třída 29 žáků a 25 žáků, nejméně žáků bylo v 6. třídě třináct žáků. Zaměstnáno bylo 15 pedagogických pracovníků, 4 asistentky pedagoga, 2 osobní asistentky, 6 provozních zaměstnanců (z toho 1 hlavní účetní na 0,5 úvazku a 1 uklízečka na 0,5 úvazku a 1 administrativní pracovnice), 6 pracovnic ve školní kuchyni (z toho 5 na zkrácený pracovní úvazek), 3 pracovnice v sociálních službách. Nadpoloviční většina žáků dojížděla ze šestadvaceti okolních obcí (sedmdesát osm žáků bylo místních). Od roku 1996, kdy se v nové budově učí, se počet žáků pohyboval kolem 230, po roce 2003 kolem 250, od roku 2009 postupně stav klesá, od roku 2012/13 začíná mírně stoupat. Školní budova byla uvedena do provozu v roce 1996 a splňuje potřeby k zabezpečení výuky i požadavky hygienické. Škola je bezbariérová. Každý postupný ročník má svou kmenovou učebnu vybavenou dataprojektorem (na 1. stupni interaktivní tabulí), vybaveny jsou odborné pracovny F Ch, Př Z, cizích jazyků (2 učebny), matematiky, informatiky (2 učebny), výtvarné výchovy, rodinné a občanské výchovy, cvičné kuchyně, školní dílny. Učebna přírodopisu, matematiky jsou vybaveny interaktivní tabulí, ostatní učebny jsou vybaveny technikou na projekci včetně zvuku. Dále jsou zřízeny relaxační koutky pro žáky 1. i 2. stupně, odborné pracovny pro asistentky pedagoga v případě, že dítě potřebuje klidovou činnost. Výuka tělesné výchovy probíhá ve standardně vybavené tělocvičně a na venkovních sportovištích v bezprostřední blízkosti školy. Do dvou oddělení školní družiny bylo zapsáno 80 žáků převážně z třídy, možnost byla dána i starším žákům, pokud neměli vhodné autobusové spojení. Ve škole je žákovská knihovna, pamětní místnost a Knihovna městyse Čechtice, i zde probíhá tematická výuka v jednotlivých předmětech. Práce školy se řídila plány, jejichž plnění bylo kontrolováno na pedagogických radách. Průběžně byla naplňována dlouhodobá koncepce výchovně vzdělávací práce do roku 2017 a strategický plán rozvoje školy. Nejvíce pozornosti bylo věnováno rozvoji kvalifikovaných pracovníků učitelů, rozvoji v oblasti vedení tříd, prevenci a odhalování šikany, práci s výpočetní technikou, zdravovědy, vedení třídy, environmentální výchovy a osvěty, práce s RCH, pokračovalo se ve zlepšování informačního systému ve škole (elektronická žákovská knížka, zprávy, suplování, plány akcí, inventarizace, spisová služba, elektronická třídní kniha, žákovská knihovna, platební kalendáře) a zvyšování nabídky výuky dalších předmětů, 2

5 zejména v oblasti jazykových znalostí (zařazeny dva týdny intenzivní výuky angličtiny rodilými mluvčími English Actice Week). Výuka angličtiny je ve 3. ročníku zahájena povinně; volitelně je zařazena výuka německého jazyka od 6. ročníku. Pokračuje konverzace v prvním vyučovaném cizím jazyce povinně volitelně. Podle ŠVP Čechtice jsou standardně vyučovány předměty rétorika, mediální výchova a etika, dále byla zařazena finanční gramotnost jako samostatný předmět i jako projekt pracovní výchovy v 8. a 9. ročníku. Vyučování doplňují témata vzdělávání pro udržitelný rozvoj jako průřezové téma. Pro žáky se zájmem o český jazyk je zařazen volitelný předmět rozvoj jazykových dovedností, matematické hry a hry v českém jazyce. Pro žáky s potřebou upevnění učiva je zařazen volitelný předmět speciální matematika a speciální český jazyk. To napomáhá utvářet osobnostní vývoj žáka a dotvářejí vhodně profil absolventa, kde je dána možnost volby předmětů dle osobního zájmu. Od 1. do 9. ročníku probíhá nepovinně výuka náboženství a ve 4. ročníku informatika. V 7. ročníku byl letos zájem o informatiku vyšší, takže byla kromě povinného předmětu vedena i jako zájmový útvar publicistika. Žáci 9. ročníku v rámci předmětu mediální výchova rozvíjeli multikulturalitu školy a věnovali se studiu multikulturní výchovy. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku úspěšně pokračovala výuka ZAV všemi deseti. Její pokračování bude i další školní rok. ZAV byl vyučován i jako povinně volitelný předmět v 8. a 9. ročníku. Výuku doplňovaly zájmové útvary, které vedli vyučující a vychovatelky ze školní družiny. Jednalo se o zájmové kroužky dramatický, výtvarný, ZAV, taneční, počítačový, badmintonu, sportovních her, vybíjené, angličtiny, logopedie, školní pěvecký sbor, šikula, keramika, redakce, publicistický. Úkoly a termíny ročního plánu práce jsou konkrétní a kromě problematiky vzdělávání a výchovy se zabývají pomocí při zabezpečování mimoškolní práce, řídící prací, preventivními akcemi, materiálním zajištěním a přehledem dlouhodobě plánovaných školních akcí. Za pomoci výchovného poradce, užšího realizačního týmu, předsedů předmětových komisí a metodického sdružení, koordinátorky rizikového chování, environmentální koordinátorky, vyučujících TV, OV, vedoucí školní jídelny a dětského lékaře byly zpracovány ještě tyto dokumenty: Program prevence proti kriminalitě, Strategický plán pro řešení počátečního stádia šikany, Strategický plán pro řešení pokročilého stádia šikany, Strategický plán pro řešení nestandardních forem násilí, Plán EVVO a Minimální program protidrogové prevence, dále byl zpracován Plán práce výchovného poradce a Plán ICT. Všechny plány pomáhaly naplňovat Koncepci rozvoje školy a z ní vycházející Strategický plán rozvoje školy. V tomto školním roce naše škola realizovala 4. rokem program Zdravá škola, koordinátorky evaluovaly program Škola podporující zdraví. O tento program budeme usilovat i v dalším školním roce. Školní družina pracovala dle Ročního plánu školní družiny. Škola se opět s týmem zaměstnanců zapojila do projektu Minimalizace šikany. Zároveň jsme pokračovali ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který řídí koordinátorka EVVO. Vyučující přírodovědných předmětů se zapojili již druhým rokem do projektu 5P+, který realizuje Přírodovědecká fakulta UK v Praze a zhodnocuje vyučování v předmětech Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, Informatika a Chemie. S činností školy se mohli rodiče žáků seznamovat prostřednictvím elektronických žákovských knížek, pomocí plánů práce přístupných na internetu, prostřednictvím schůzek SRPDŠ a třídních schůzek. Ve dnech otevřených dveří (2x za rok) měli možnost osobně navštívit výuku, ve škole byli vítáni, kdykoli projevili zájem. Proběhly také mimořádné třídní schůzky v některých třídách (ve spolupráci s SVP Kolín), a to tehdy, když to vyžadovala situace. Každý pedagog měl pro rodiče vymezeny konzultační hodiny. Širší veřejnost se o práci školy dozvídala prostřednictvím tisku pravidelně v Čechtických novinách, které vycházely tiskově i elektronicky 1x měsíčně (redakci tvořili žáci 7., 8. a 9. ročníku). Pro 3

6 rodiče byla vydána znovu aktuální Školní informační brožura a provozován školní web, který byl dále rozšířen a upraven hlavně o plán školních akcí, přijímací řízení, pokusně byla ověřena třídní kniha, elektronicky byla vedena absence žáků, zprovozněna elektronická žákovská knihovna. Dále standardně vyučující pracovali s rozvrhy hodin a suplováním v programu Bakaláři, byla plnohodnotně vedena elektronická žákovská knížka. S akcemi školy byli rodiče seznamováni s předstihem díky elektronickým kalendářům akcí a elektronické žákovské knížce a právě nově provozovanému plánu školních akcí. Celý školní rok pracovala i Školská rada při ZŠ Čechtice a žákovská rada složená z žáků třídy. Jejich práce je neocenitelná. Rovněž byla uspořádána 2 x charitativní akce, výtěžek byl zaslán na charitativní účely, byla uspořádána i sbírka pro potřebné. Škola spolupracuje s dětskými domovy (charitativní sbírky oblečení, hraček), pořádá akce pro seniory, účastní se koncertů, pořádá akce pro veřejnost formou vystoupení žáků. Pořádá vánoční dětský jarmark, velikonoční výstavu s dílničkami pro malé děti. Škola usiluje o zapojení se do sítě komunitních škol. Škola se výrazně podílí na regionálním tisku, snaží se zvedat zájem veřejnosti o dění v obci a posilovat národní cítění. Cenným přínosem v oblasti informovanosti veřejnosti je další rozšíření webových stránek školy a školního intranetu. Touto záležitostí byli pověřeni žáci naší školy a v průběhu roku se jim za odborné pomoci metodika ICT podařilo stránky s úspěchem udržet v provozu, byly vždy aktuální (aktualizace prováděny nejpozději 1x za dva dny). Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s PPP ve Vlašimi a SPC v Praze a v Kolíně. Daří se úspěšně integrovat pět zdravotně postižených žáků. Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Základní škola Čechtice, okr. Benešov vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku následující obor vzdělání: C/01 Základní škola Výuka byla zabezpečována standardními učebními dokumenty. Vyučující v předmětových komisích zpracovali tematické plány tak, aby učivo v jednotlivých ročnících bylo v návaznosti. Musím konstatovat, že učitelé přistupovali k této otázce velmi zodpovědně a úzce spolupracovali. Použité učební dokumenty: 1. až 9. ročník ŠVP Čechtice 5. a 6. ročník ŠVP Čechtice, Zvládneme to, školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením. Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2013/2014 bylo zaměstnáno 15 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky, 4 asistenti pedagoga na částečný úvazek, 2 osobní asistenti. 13 pedagogů mělo uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, dva na dobu určitou. Jeden důchodce (pedagogický asistent) pracoval na částečný úvazek, ostatní pedagogičtí asistenti pracovali na částečný úvazek, vychovatelky školní družiny rovněž pracovaly na zkrácený úvazek. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní patnáct učitelů má vysokoškolské vzdělání, 4

7 dvě vychovatelky absolvovaly SPgŠ obor vychovatelství. Jedna asistentka pedagoga má vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika, ostatní tři asistentky pedagoga rovněž splňují kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga. Osobní asistentky k dětem se zdravotním postižením mají střední školy. Přehled využité kvalifikace pedagogických pracovníků Tabulka 1 Jméno Vyučuje Funkce Mgr. Bc. Lenka Proschková 1. stupeň, IVT, koordinátor ICT, metodik ICT, správce sítě řed. ZŠ, člen URT Mgr. Marie Málková Čj, Aj, zást. ředitele PaedDr. Dagmar Žáková 1. stupeň, výchovné poradenství VP, vedoucí URT Mgr. Šárka Děkanovská ŠMVZP 1. A třída Mgr. Dana Vesecká 1. stupeň, specializace v pedagogice, EVVO 1. B třída Mgr. Iva Blažková 1. stupeň 2 třída Lenka Šindelářová ŠMVZP 3. třída Mgr. Pavlína Pastorková 1. stupeň 4. třída Mgr. Věra Svobodová ČJ, OV 5. třída Mgr. Eva Dvořáková M, Ch 6. třída Mgr. Dana Jetelová NJ, TV 7. třída Mgr. Zdeněk Kuklík Čj, D 8. třída Mgr. Jan Čanda Př, Z 9. třída Mgr. Jaroslava Sýkorová ČJ, OV, DV, ped. asistentka Učitelka, ped. asistentka Mgr. Ing. Šárka Lohrová M, Ch, Koordinátorka prevence šikany, učitelka, ŠMP Zdeňka Tittlová Vychovatelství, ped. asistentka ŠD, ped. asistentka Anna Kubíková Vychovatelství, ped. asistentka ŠD, ped. asistentka Marie Kobernová 1. stupeň, speciální pedagogika Michaela Vesecká Střední škola Osobní asistentka Dana Vesecká Střední škola Osobní asistentka Asistentka pedagoga Provoz dále zabezpečoval školník a tři uklízečky, hlavní účetní na 0,5 úvazku a administrativní pracovnice. Ve školní kuchyni pracovalo šest žen (příprava stravy i pro mateřskou školu). 5

8 Během školního roku bylo evidováno 308 dnů absence zaměstnanců. Z toho 4 absence byla delších než tři týdny. Další absence byly krátkodobého charakteru. Tabulka 2 PŘEHLED ABSENCÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2013/14 Celkový počet dnů absence 308 Důvod absence Nemoc/dnů 308 Úraz nepracovní/dnů 0 OČR/dnů 94 Z toho dlouhodobá absence (nad 21 dnů) Dlouhodobá nemoc 113 Suplování za nemocné pedagogy zatížilo do jisté míry rozpočet školy. Věkový průměr pedagogických pracovníků je 46 roků. Výuka je zajištěna kvalifikovanými pedagogy, a to na obou stupních. Na II. stupni byly však některé předměty vyučovány učiteli bez příslušné aprobace fyzika, výtvarná výchova, tělesná výchova. Lze předpokládat, že se jen těžko podaří zajistit vyučující všech potřebných aprobací tak, aby nastal ideální stav. Fyziku již dlouhodobě vyučuje vyučující matematiky, která se průběžně v oblasti fyziky vzdělává. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy vytvářelo podmínky pro další vzdělávání pedagogové navštěvovali akce akreditované MŠMT. Podle plánu DVPP se upřednostňovala školení, která zkvalitnila výuku neaprobovaných předmětů, dále byla věnována pozornost rozvoji přírodovědných předmětů, ICT přípravě učitelů, podporováno bylo vzdělávání EVVO vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 6 pedagogů se proškolilo pro výuku písma Comenia Script. Celý pedagogický sbor započal studium v oblasti humanitární a rozvojové pomoci škola se zapojila do projektu HUMR, který zajišťuje Charita ČR. Nejvíce pozornosti bylo věnováno vzdělávání k udržení pozitivního klimatu školy. Tým pedagogů se aktivně zapojil do studia prevence a minimalizace šikany. Vedení školy se aktivně vzdělávalo v oblasti právní, v oblasti mediální výchovy a vztahy mezi žáky, v oblasti finanční gramotnosti. Ředitelka školy se účastnila v projektu Holokaust ve vzdělávání, který pořádal Památník Terezín. Metodička RCH se průběžně účastní rozšiřujících kurzů pořádaných odbornými vzdělávacími pracovišti. V rámci vybavování školy ICT se zdokonalili všichni pedagogové v oblasti používání interaktivních tabulí, seznámili se se strukturou nové školní sítě a byli seznámeni s logickou strukturou a právy uživatelů toto zajišťoval správce sítě školy. Všichni pedagogové se věnovali i péči o osobnost prošli tématy syndrom vyhoření, práce s málo motivovanými žáky, stres. K samostudiu je určena literatura v učitelské knihovně a odebírané časopisy (Komenský, Moderní vyučování, Tělesná výchova, Chip, PC Rady, Geografické rozhledy, Učitelské noviny, Rodina a škola, Informatorium, Prevence, RedWay ). Podle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byli přednostně vysíláni pedagogové na prioritní vzdělávací kurzy. Některé kurzy a další vzdělávání probíhalo v době mimo vyučování žáků jak ve škole, tak ve vzdělávacích zařízeních. Metodička RCH absolvovala druhý rok specializačního studia na PedF UK v Praze. 6

9 Tabulka 3 Odborná kurzy ve škole Školení, semináře, studium Podpora počítačové gramotnosti - vybraná témata Kurz AJ Ekologie Problematika EVVO, charita Proškolení vypraná psychologická témata HUMR Bezpečnost práce Autismus Účastníci Zájemci celoročně Zájemci celoročně Zájemci celoročně Všichni Všichni Všichni Všichni Všichni Tabulka 4 Odborná školení, semináře, studium Školení, semináře, studium Práce s inter. tabulí Metodik rizikového chování Bezpečnost žáků, právní předpisy Práce s nadaným dítětem Právo a ekonomika ŠVP Vzdělání počítačové gramotnosti Finanční gramotnost Přírodopisná oblast Výchovný poradce Fyzika, chemie metodické semináře Jazykové semináře - konverzace Děti s SPU, SPCH MPP Metody a formy práce na 1., 2. stupni Comenia Script Účastníci Všichni Lohrová Všichni Všichni Proschková, Málková Šindelářová, Svobodová, Proschková, Lohrová Proschková Čanda Žáková Dvořáková, Lohrová Málková, Žáková, Jetelová Děkanovská, Šindelářová Lohrová Všichni Učitelé 1. stupně 7

10 Součástí bylo i samostudium. Pedagog měl nárok na studijní volno v rozsahu 12 dnů během školního roku. Tyto dny využil ke studiu a zdokonalování své aprobace. Každý pedagog prezentoval své nové poznatky ve svém metodickém sdružení, případně na provozních poradách (viz zápisy schůzek metodických sdružení). Další vzdělávání byla vybírána dle zájmu vyučujících. A ten byl opravdu velký. Bohužel se mnoho školení neuskutečnilo hlavně z nedostatku zájemců z jiných škol. Velkou úlohu hrají samozřejmě i finanční možnosti školy, i když v poslední době přibývají kurzy, které jsou zdarma. Celkem absolvovali pedagogové 152 vzdělávacích akcí v rámci DVPP. Počet akcí Sýkorová Žáková Vesecká Tittlová Šindelářová Svobodová Jetelová Proschková Pastorková Málková Lohrová Kuklík Kubíková Dvořáková Děkanovská Čanda Blažková Graf 1 Počty vzdělávacích akcí pedagogů Údaje o zápisu k povinné školní docházce 30. ledna 2014 proběhl zápis do 1. ročníku. Zápis zajišťovali vyučující prvního stupně a s pomocí žáků vyšších tříd. Bylo zapsáno 34 žáků, z čehož 3 přicházejí po odkladu povinné školní docházky. V průběhu května 2014 požádali rodiče 1 žáka o odklad povinné školní 8

11 docházky. Jedna žákyně se přihlásila do prvního ročníku až v průběhu června. Žádostem bylo vyhověno. První z nich splnil zákonné podmínky tj. doporučení PPP a odborného lékaře. Do prvního ročníku nastoupí 34 žáků, budou otevřeny dvě první třídy. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 19 žáků z 9. třídy a 1 žák z 8. třídy. Žáci měli dostatečné množství informací o možnostech dalšího studia či volby učebních oborů. Všichni žáci byli přijati do středních škol. Dále jeden žák odešel z pátého ročníku na víceleté gymnázium (osmileté). Všichni žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, nastupují do střední školy, z 9. třídy bylo přijato na střední školu s maturitou 17 žáků. Tabulka 5 JMÉNO NÁZEV ŠKOLY OBOR 1. Žák Gymnázium Benešov Čtyřleté 2. Žák Gymnázium Benešov Čtyřleté 3. Žák Gymnázium Vlašim Čtyřleté 4. Žák VOŠ a SZeŠ Benešov Agropodnikání 5. Žák VOŠ a SZeŠ Benešov Úprava golf. hřišť 6. Žák VOŠ a SZeŠ Benešov Agropodnikáni 7. Žák OA Vlašim Cestovní ruch 8. Žák SPŠ a SOU Pelhřimov IT 9. Žák SPŠ a SOU Pelhřimov Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 10. Žák SPŠ a SOU Pelhřimov Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 11. Žák SPŠ Vlašim Strojírenství 12. Žák SPŠ Vlašim Stroj. mechanik, zámečník 13. Žák SOU Vlašim Opravář zem. strojů 14. Žák SOU Pelhřimov Prodavačka 15. Žák SOŠ civil. letectví Praha Ekonomika a podnikání civil. letectví 16. Žák SOŠ Benešov Veřejnosprávní činnost 17. Žák Masarykova stř. škola chemická 18. Žák SOU Kamenice nad Lipou Ošetřovatelka 19. Žák Střední zdravotnická škola Benešov Asistent zubního tech. 20. Žák SOU stavební a zahradnická Zahradnické práce 21. Žák Gymnázium Vlašim osmileté 9

12 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků k Tabulka 6 Plánované ukončené střední vzdělání Počet žáků Maturita 17 Výuční list 4 Tabulka 7 Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr ročníku 1. ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník ,708 Celkem ,8 % 87 41,7 % 5 2,5 % Prospěch žáků 100% 50% 0% 55,80% 41,70% 2,50% Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Graf 2 10

13 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků k po opravných zkouškách Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr ročníku 1. ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , ročník ,708 Celkem ,8 % 89 42,7 % 3 1,5 % V 1. ročníku konal opravné zkoušky z matematiky 1 žák. Opravné zkoušky vykonal úspěšně. V 5. ročníku konal opravné zkoušky z matematiky také jeden žák, opravné zkoušky nesplnil, opakuje 5. ročník. V 7. ročníku postupují i se dvěma nedostatečnými dva žáci, protože již opakovali na 2. stupni. V 8. ročníku se konal opravné zkoušky z matematiky jeden žák, vykonal je úspěšně a postupuje do 9. ročníku. Jeden žák vyšel z 8. třídy bez ukončení povinné školní docházky také se závěrečným hodnocením neprospěl. Jeho výsledky vzdělávání byly dlouhodobě neuspokojivé. Chování žáků bylo ohodnoceno v 18 případech pochvalou ředitelky školy za mimořádný přístup a vzorné chování spolu s čestnými projevy. Třídní učitelé ocenili žáky ve 22 případech pochvalou třídního učitele. Ve třech případech bylo použito napomenutí třídního učitele za neplnění domácích úkolů a zapomínání pomůcek, ve třech případech důtkou třídního učitele za výrazné nepnění domácích úkolů a hrubé chování ke spolužákům, v jednom případě důtkou ředitele školy za nekázeň a ohrožování bezpečnosti spolužáků. Dva žáci získali snížený stupeň z chování o jeden stupeň za závažné porušení školního řádu, nekázeň při vyučování, krádeže. Ocenění ředitelky školy získalo 46 žáků. Jiná ocenění ještě dalších 15 žáků. Absence žáků byla vždy omluvená řádně rodiči, průměrně na žáka bylo zameškáno 43,79 hodin. Vysoký počet uvolnění z vyučování na více jak 3 dny a to 14 uvolnění za rok tento průměr značně navýšil. Uvolnění bylo vždy na týden, nebo více dní než týden. Značné množství žáků bylo uvolněno i třídním učitelem. Průběh výchovy a vzdělávání žáků Úkoly vzdělávací oblasti ročního plánu školy byly až na výjimky splněny. Problémy s nepěkným grafickým projevem jsou často zaznamenány již v nižších ročnících a přetrvávají i u starších žáků, postupně se u některých žáků podařila náprava. Pedagogický sbor začíná zvažovat používání písma Comenia Script jako výzvu ke zlepšení rukopisu, toto písmo bylo nabídnuto všem rodičům žáků budoucích prvních tříd. Rodiče však pouze v 8 případech 11

14 vyjádřili souhlasné stanovisko, proto zatím bylo od výuky nového typu písma ustoupeno. Vyjadřovací schopnosti a čtení s porozuměním redukujeme speciální nápravou a speciálním českým jazykem v ročníku, na druhém stupni jsou k tomu připraveny volitelné předměty rozvoj jazykových dovedností, rétorika a etika. Na velmi dobré úrovni byla školní práce s dětmi s vývojovými poruchami učení do kurzu nápravy bylo zařazeno 16 žáků ve dvou skupinách s vyučující L. Šindelářovou a Š. Děkanovskou. Ty se věnovaly žákům s dysgrafií, dyslexií, dysortografií a dyskalkulií. Velmi kladně lze hodnotit i práci asistentky pedagoga Marie Kobernové, Zdeňky Tittlové, Anny Kubíkové a Jaroslavy Sýkorové, které se ujaly pomoci při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Dále zde působily tři osobní asistentky. Po celou dobu vyučování dávaly podporu žákům se zdravotním znevýhodněním. 1. období vzdělávání končí 3. ročníkem, kde byli žáci otestováni v projektu SCIO Stonožka. Výsledky žáků byly v českém jazyce, v oblasti člověk a jeho svět, v anglickém jazyce a v oblasti klíčových kompetencí průměrné, v oblasti matematiky nadprůměrné. V 5. ročníku se osvědčil model poloodborného vzdělávání. I v tomto školním roce byli žáci 5. ročníku vyučováni poloodborně. Na závěr 5. ročníku byli žáci otestováni testy společnosti SCIO. V anglickém jazyce dosáhli žáci v 58 % úrovně A0, ve 42 % úrovně A1. V českém jazyce dosáhli nadprůměrného výsledku 80 %, v matematice mírného nadprůměru 60 %. Při přechodu žáků z 5. do 6. postupného ročníku (z 2. do 3. období) se neobjevily žádné neočekávané vzdělávací problémy, protože žáci byli připraveni na organizaci 2. stupně. Žáci 1. i 2. stupně se měli možnost zapojit i do projektu Mensy v Logické olympiádě. Dále se žáci ročníků zúčastnili e-learningového projektu Eskalátor v oblasti jazykové (angličtina) a čtenářské gramotnosti. V 9. ročníku proběhlo závěrečné testování ČJ, M a AJ také v projektu Stonožka. V testování Stonožka nejlépe žáci prospěli z matematiky jejich percentil byl 80, tzn. že 80% škol dosáhlo horších výsledků, v českém jazyce byl percentil 80 % a v anglickém jazyce 60% a v německém jazyce 50 %. Na příchod budoucích prvňáčků (zapsáno 34 nových žáků) se připravovaly paní učitelky Pavlína Pastorková a Lenka Šindelářová zodpovědně. Včas věděly, že budou vyučovat v 1. ročníku, a uspořádaly seznamovací schůzku s žáky MŠ, a tak se moví žáci s prostředím školy a se svými budoucími spolužáky měli možnost poznat při zápisu, na připravovaných akcích pro MŠ, při návštěvách 1. třídy a kulturních akcích pořádaných naší školou. Paní učitelky uspořádaly informační schůzku pro rodiče prvňáků. Dále byla provedena předškolní výchova žáků, a to v červnu Oblast výchovy byla v ročním plánu rozpracována do třinácti okruhů: - mezilidské vztahy, etická výchova paní učitelka Š. Lohrová zajišťovala besedy v průběhu roku byla uskutečněna školní akce Třídní kolektiv, Patologické jevy kterou vedla odborná asistentka. Škola se dále zapojila do dvouletého projektu Charity.cz HUMR humanitární a rozvojová pomoc. Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili vzdělávací akce v Památníku Terezín. Žáci od 6. do 9. ročníku se zapojili do projektu Dětský čin roku. Jan Korbel z 9. ročníku byl nominován do užšího výběru. Paní učitelka Mgr. E. Dvořáková se starala o úroveň třídění odpadu. Opakovaně se děti zapojily do kulturní činnosti pod vedením paní učitelky Mgr. Vesecké a PaedDr. Žákové, a to na podzim a před Vánocemi. Třikrát byla uspořádána charitativní akce na podporu ohrožených dětí, a to jednak prodejní výstava dětských prací a pak sbírka hraček a oblečení. Sbírkou byl podpořen dětský domov Jablonec, charita a občanské sdružení Život dětem. Organizaci akcí zajišťovala žákovská rada pod vedením D. 12

15 Žákové. Žákovská rada uspořádala mezitřídní projekty jako soutěž v jazykolamech, Český den proto rakovině. Třídní učitelé zařadili do nadstandardní práce s dětmi třídnické hodiny, které probíhaly na 1. stupni i na 2. stupni pravidelně. Při těchto hodinách docházelo k rozkrývání vztahů ve třídách, probíraly se vztahy mezi lidmi, bylo projednáváno chování tříd, hodnoceny a usměrňovány projevy žáků, cíleně jsme vedli žáky k dobrým mravům, navazovali jsme na kulturní tradice společnosti. Nedílnou součástí těchto chvilek bylo i sociální učení. Třídnické hodiny se osvědčily. Využito bylo dále nabídky Podblanického ekocentra Vlašim a jejich programů. Pro posílení vztahů k handicapovaným spoluobčanům, proti xenofobii, rasizmu, pro posílení multikulturality byl zařazen projekt Já a spolužáci, Poznáváme Evropu, dále na stejné téma projektový den Já a moje zdraví, a na Mezinárodní den dětí projekt Já a moji spolužáci. Na jaře 2014 proběhl projekt Branný a zdravý den, kde žáci získali proškolení v oblasti zdraví a poskytování první pomoci, v oblasti právní (Policie ČR), představena byla práce kynologů, ochrany člověka za mimořádných situací, byl zahájen nácvik sebeobrany pro dívky tříd, 2x byla provedena cvičná evakuace školy a to vše celkem v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Žáci 9. ročníku se věnovali multikulturalitě a multikulturní výchově svých mladších spolužáků. Skupina žáků se zúčastnila soutěže ve finanční gramotnosti. Byly opakovaně zařazeny týdny zdravé výživy (spolupráce se ŠJ) a žáci si mohli každý pátek objednávat oběd volba zdravějšího jídla. Skupiny žáků se podílely na akci pouštění draků, lampiónový průvod, vedly mladší spolužáky ve výtvarném kroužku a v kroužku šikula. Etická výchova je zařazena jako průřezové téma ve všech ročnících, v 7. ročníku pak jako samostatný předmět Etika. Náplň práce je vymezen ŠVP Čechtice. V oblasti etické výchovy a mezilidských vztahů se angažovala i žákovská rada. Vyhlašovala akce, které měly za úkol spojit žáky různých ročníků, celé školy Vánoční jarmark, Čechtická pomlázka, dny otevřených dveří, Čerti, Vánoce, soutěže, týdny zdravé výživy a další; - vlastenectví jedním z úkolů této oblasti bylo poznávání nejbližšího okolí a zajímavých míst v celé republice. Vyučující plánovali exkurze a výlety se značným předstihem, k přípravě přistupovali velmi zodpovědně, organizaci měli vždy dokonale promyšlenou, proto všechny tyto akce proběhly bez problémů. Některé akce byly i vícedenní a zahrnovaly víkendové dny. Tak např. pod vedením Mgr. Ivy Blažkové a Jiřího Kletečky, dále zdravotnice Anny Kubíkové a instruktorů lyžování Petra Proschka a Oldřicha Šlambory odjeli žáci naší školy na lyžařský výcvikový kurz do Pece pod Sněžkou. Skupina žáků se pod vedením Mgr. L. Proschkové zúčastnila konference Junior Internet. Program Přemyslovci byl velmi vydařený a informoval žáky o této historické době. V květnu 2014 škola zařadila navíc pro zájemce týden výletů, jak po okolí, tak po republice. Škola se aktivně zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který zaštiťuje Člověk v tísni o.p.s. Ředitelka uspořádala besedu o Evropské unii, kde uplatnila své poznatky ze studijního pobytu v Bruselu. Pravidelně byly zařazovány výchovné koncerty, které pro žáky připravily hudební obory ZUŠ Zruč nad Sázavou a Vlašim, dále taneční obor ZUŠ Zruč nad Sázavou. Výtvarná díla výtvarných kroužků a oboru ZUŠ Zruč vyzdobila prostory školy. Třídy zařazovaly poznávací turistické výlety po okolí s cílem upevnit kolektiv třídy; - ochrana a tvorba životního prostředí (environmentální výchova) žáci pečovali o rostliny v prostorách školy i v bezprostředním okolí, v pracovně přírodopisu se starali o akvária, schodiště i chodby byly vyzdobeny žákovskými pracemi, součástí exkurzí a výletů byla návštěva ekocentra a chráněných území. Ve škole probíhal celoročně sběr druhotných surovin a třídění odpadu žáci nasbírali tolik hliníku, že se umístili na 3. 13

16 místě v rámci ČR a ve sběru papíru byli čtvrtí. V rámci třídění odpadu byla uspořádána celoškolní soutěž v třídění odpadu. Návštěvy CHKO Blaník a Stanice handicapovaných živočichů k utváření kladných vztahů k přírodě přispěly. Návštěva meteorologické stanice, sběrny a třídírny odpadů, technických provozů, pivovaru a dalších výroben ukázala žákům, jak složité je vyrábět bez zásahu do životního prostředí. Koordinátorka EVVO uspořádala celoroční školní fotografickou soutěž fotgrafie přírody, do které se zapojilo několik žáků. Žáci dále sbírali druhotné suroviny papír, hliník, plastová víčka, dále sbírali léčivé byliny, pomerančovou kůru, šípek, kaštany. Zapojili jsme se do soutěže EKO-KOM. Byla vyhlášena i školní literární soutěž s tématikou EVVO; - pracovní výchova zaměřovala se na formování ekonomického myšlení žáků, zejména péči o učebnice, pomůcky a zařízení, sběr léčivých rostlin (přibývá žáků, kteří nejsou ochotni na sběru se podílet) a sběr papíru, sběr kaštanů, sběr víček od PET láhví, sběr hliníku, třídění odpadu. Pravidelně byly zařazovány besedy k volbě povolání, návštěva z úřadů práce, burzy škol, místních organizací, které zajišťují zaměstnání v Čechticích. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili výukového projektu, který pořádala SZeŠ Benešov tvorba adventních věnců, dále se zúčastnili soutěže v praktických dovednostech, které pořádala SIŠT v Benešově (Mladý automechanik, Mladý elektrikář a Šikovné ruce). - Naše ZŠ se zapojila do projektu SPŠ Vlašim Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, CZ.1.07/1.1.00/ , a to formou kroužků, odborného vyučování a několikadenního soustředění v oblasti technické výchovy. - estetická výchova je zaštítěna Pamětní síní u sochy sv. Václava. Pro tuto pamětní síň tvoří žáci pod vedením vyučujících a hlavně Mgr. Věry Svobodové obsáhlou žákovskou kroniku, pravidelně vytváří výtvarná díla, která jsou určena na výzdobu tohoto prostoru. Vyučující věnovali velkou pozornost výzdobě školy, vychovatelky ŠD zajistily výzdobu chodeb a schodišť. Koncepce výzdoby školy se ujali vyučující výtvarné výchovy. Vedoucí žákovské i střediskové knihovny připravovala pro žáky velmi zajímavé besedy a workshopy. Redakce školy, sestavená z nejlepších žáků, publikovala v regionálním tisku pravidelně každý měsíc. Žáci připravili programy pro Vánoční jarmark, pěvecký kroužek připravil na jednodenním soustředění a pravidelných zkouškách koncerty pro obyvatele okolních obcí a pod vánočním stromem (celkem 6 vystoupení po okolních vesnicích a městech), připravili program na školní akademii. Dále proběhla soutěž Karlovarský skřivánek (třetí místo v krajském kole Jana Kuklíková, čestné uznání Lenka Nenáhlová). V úvodu roku bylo zorganizováno korporátní bubnování jako metoda terapie a relaxace pro žáky ročníku. Čechtická pomlázka přinesla nové zkušenosti i mladším dětem při přípravě workshopů pro mladší děti. Nejaktivnější byli páťáci. Také Závěrečná hudebně dramatická akademie, kterou organizovali žáci téměř sami, byla připravena pod režii žáků 9. třídy (pod vedením Mgr. Vesecké a PaedDr. Žákové) a pod vedením Anny Kubíkové, děti nacvičily divadelní představení Popelka (celkem 15 žáků). Tuto pohádku představily i na Dolnokralovickém hraní v Dolních Kralovicích, dále ji zahrály dětem z mateřských školek v okolí. Ve škole účinkovali pozvaní umělci, spisovatelé, akademičtí malíři, v budově školy jsou vystavovány žákovské práce, knihy, výtvarná díla, atd. Žáci v posledních letech začínají tíhnout opět k tradicím naší vlasti, proto byl kladen důraz na české tradice: Svatováclavské slavnosti, Mikulášská besídka, vánoční besídky, velikonoční tradice, tradice ročních období, tradice rodiny, školy, třídy to bylo rozšířeno o čarodějnice a májové dny. Nechyběly ani návštěvy 14

17 galerií a výstav, např. Muzea Podblanicka v Růžkových Lhoticích. Celý podzim ve škole probíhala Předtaneční výchova spojena s výchovou etickou, lekce vedl profesionální lektor z taneční školy; - tělesná výchova o její rozvoj pečovali vyučující TV i vychovatelky ve školní družině. I když ve škole na 2. stupni není aprobovaný učitel tělesné výchovy, snažili se vyučující TV připravit žáky na sportovní soutěže, podíleli jsme se na organizování Memoriálu obětí fašizmu v přespolním běhu. Žáci 2. třídy a 3. tříd absolvovali plavecký výcvikový kurz ve Vlašimi. Lyžařský kurz se uskutečnil v lednu 2014 v Peci pod Sněžkou a zúčastnilo se ho 35 žáků. Vodácký kurz byl uspořádán v červnu 2014 pro 20 žáků. Každoročně se žáci zapojují do dopravní výchovy, letos byla uspořádána školní dopravní soutěž. Vyučující TV se se žáky 2. stupně zapojili do MC Donald Cupu, kde obsadili 2. místo, a do CocaColaCupu, kde úspěšně reprezentovali školu. Dále se zúčastnili soutěže ve vybíjené, ve florbale; - výchova právní a zdravotní pedagogičtí pracovníci dbali na dodržování Školního řádu, zabraňovali náznakům šikanování, nezaznamenali používání i šíření omamných látek v prostorách školy, vystupovali proti tabakismu. Učitelé se průběžně seznamovali se zdravotním stavem žáků. Pitný režim byl zajišťován prodejem vitamínových nápojů, pracovnice školní jídelny vařily čaj, využíván byl nápojový automat, škola byla zapojena do akce Školní mléko a Ovoce do škol. Děti se aktivně zapojily do akce Zdravé zuby. Záznamy o úrazu byly ve školním roce vyplňovány ve čtyřech případech. Žáci 5. ročníku se zúčastnili i krajského kola soutěže ve zdravovědě Helpík ; skupina žáků je zapojena i v Mladých hasičích, které vedou členové SDH v Čechticích; - dopravní výchova na I. stupni byla součástí výuky, žáci se připravovali na školní kolo dopravní soutěže, do učebních plánů byl včleněn rožšířený blok dopravní výchovy. Žáci druhého stupně připravovali v závěru roku školní kolo Dopravní soutěže pro mladší spolužáky; - výchova jazyková (mateřština) od 1. do 9. třídy je mateřština rozvíjena kromě povinných předmětů i ve volitelných předmětech, nepovinných předmětech a zájmových útvarech. Vyučující se se žáky zapojili do recitační soutěže Dětská scéna Benešovska, zapojili se do Olympiády v českém jazyce, do literárních soutěží. V rámci Rozvoje jazykových dovedností a předmětu Český jazyk byli žáci aktivně zapojeni do činnosti místní i žákovské knihovny. Několik žáků z 8. ročníku si přebralo patronát nad místní knihovnou. Žáci 7., 8. a 9. ročníku pravidelně po celé 2. pololetí pracovali v redakci, kde se aktivně podíleli na přípravě Čechtických novin pod vedením V. Svobodové a L. Proschkové. Žáci se zúčastnili i workshopů a projektů k redakční tvorbě. Z těchto projektů a workshopů pravidelně žáci připravovali informační nástěnky; - výchova jazyková (cizí jazyky) od třídy byly kromě povinné a volitelné výuky nabízeny kroužky jazyků, byla rozvíjena komunikace v psané podobě se zahraničními partnery, využíván e-learning, v průběhu školního roku se zvláště vyučující angličtiny do soutěží v angličtině a němčině. Do žákovské knihovny se postupně dokupuje knižní fond v anglickém jazyce. Aj se zúčastňuje konverzačních soutěží žáků. V rámci školního roku byl dvakrát zařazen English Active Week, týden 15

18 výuky angličtiny pod vedením rodilého mluvčího. Žáci absolvovali 30 a 32 hodin angličtiny za týden; - výchova mediální a informační byla zařazena pevně do výuky v 9. ročníku, v jiných ročnících byla integrována do jednotlivých předmětů. V rámci mediální výchovy žáci spolupracovali s regionálním rádiem Blaník, uspořádali prezentační semináře pro mladší spolužáky na téma reportáž ze současného života, v rámci závěrečných mediálních prezentací představili žáci 9. ročníku škole své zájmy. Výuka byla podpořena návštěvou spisovatele pro žáky třídy. Pravidelně byly zařazovány návštěvy muzeí, informačních center, tiskárny. Žáci 9. ročníku zpracovali kolekci regionálních fotografií, které nás reprezentovaly na mezinárodních programech ve Spojeném království. Žáci 9. ročníku již tradičně celý květen a červen pracovali na PR své třídy vydali žákovský záznamník i informační multimediální CD, připravili pásmo v rámci volby povolání pro mladší spolužáky. V rámci ZAV byla zařazována výuka všemi deseti psaní na klávesnici. Zúčastnili jsme se talentové soutěže v Neveklově, kde byla Barbora Lohrová šestá, Tereza Starečková na sedmém místě a Jan Korbel na 8. místě. V rámci soutěže v Neveklově byla zařazena i soutěž v ovládání textového editoru kde byla Tereza Starečková (9.) na 3. místě, Marie Hubková (9.) na 5. místě, Jan Korbel (9.) na 6. místě, Barbora Lohrová (9.) na 7. místě. Zde byla i soutěž Navrhni si svůj dům, které se účastnily naše žákyně z 9. ročníku a jedna skupina se umístila jako čtvrtá. V rámci podobné soutěže na OA Vlašim jsme se v ZAVu umístili jako devátí Barbora Lohrová, a v ovládání PC se umístil Jan Korbel na 10. místě. - matematická gramotnost byla posílena účastí v Logické olympiádě, Pythagoriádě a Matematické olympiádě. Dále ve škole probíhalo celoročně centrum matematiky, fyziky a chemie, kde si mohli žáci dojít osvěžit nebo doplnit poznatky z těchto předmětů. V průběhu dubna se žáci naší školy zúčastnili matematické soutěže Klokan; - přírodovědná gramotnost byla završena účastí v zeměpisné, biologické, fyzikální a chemické olympiádě. V zeměpisné olympiádě se Ondřej Boudník umístil v okresním kole na 1. místě. V chemické soutěži Pan Zkumavka se umístila Barbora Lohrová na třetím místě. V některých předmětech proběhlo jen školní kolo, jinde žáci postoupili do kola okresního. V rámci předmětu fyzika a zeměpis se žáci zapojili do Astronomické olympiády. Ve škole je také stále v provozu meteorologická stanice, kterou obsluhují žáci. Úkoly ročního plánu byly splněny, další náměty vyplývající z dílčí autoevaluace školy budou zapracovány do plánu nového. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodička RCH vypracovala ve spolupráci s celým týmem pedagogů Minimální preventivní program, který byl realizován v průběhu školního roku celým sborem pedagogů. Zaměřila se tradičně na úspěšná témata jako zdravý životní styl, školu bez drog, na prevenci proti šikaně, vhodné využití volného času, komunikaci mezi žáky a na zapojení rodičů do dění ve škole. Součástí bylo i budování vztahů a multikulturní výchova. 16

19 Preventivně spolupracovala s ELROND, Adra, Aisis, VISK Středočeského kraje a NIDV, dále s Policií ČR. Tyto organizace pro školu zajišťovaly některé primární preventivní programy pro ročník (Komunikace, vztahy, zdravý životní styl, kolektivní hry ve třídě). V 5. ročníku metodička zajišťovala prevenci jednak svými programy, jednak ve spolupráci s Policií ČR. V 8. a 9. ročníku v rámci právního povědomí navštívili žáci Polici ČR a Okresní soud v Benešově. Pro všechny žáky školy byly uspořádány preventivní týdny. V rámci prevence RCH pracovala výchovná komise, která monitorovala žáky, kteří se chovali nežádoucím způsobem. Přes veškerou snahu se stále objevují situace, kde naše úsilí selhává, zejména mimo školní budovu. Projevy šikany v prostředí školy se daří udržet převážně v počáteční fázi ostrakismu a systematicky pracujeme na upevnění vztahů ve třídě. Z toho důvodu byly v průběhu roku zařazeny tři celoškolní projektové dny na téma Branný den (pomoc ostatním), Já a spolužáci (dva). Zařadili jsme i další projekty, ty byly specifikovány pro konkrétní cílové skupiny a jsou uvedeny v ŠVP Čechtice a MPP. Např. My a veřejnost, Mediální prezentace, Já a moje zdraví, Kouzlo knížek, Poznáváme Evropu, spolupracovali jsme se SVP v Kolíně. 17

20 MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ: Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Celkem Kouření reálná zjištění 2 podezření 4 Alkohol reálná zjištění 0 podezření 0 měkké drogy reálná zjištění 0 (marihuana) podezření 0 tvrdé drogy reálná zjištění 0 (ostatní) podezření 0 Šikana vyloučení 5 jednotlivce z kolektivu psychická 3 šikana fyzická šikana 3 lynčování 0 nepodložená 0 podezření Záškoláctví do 10 0 neoml.hodin nad 10 0 neoml.hodin Kriminalita násilné povahy 0 (činy jinak označované za majetkové trestné) povahy 2 pod vlivem 0 návykové látky Týrání dítěte reálná zjištění 0 podezření 1 Zneužívání dítěte reálná zjištění 0 podezření 0 Zanedbávání dítěte reálná zjištění 0 podezření 0 Gamblerství reálná zjištění 0 Jiné podezření 0 reálná zjištění 9 podezření 0 18

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2014/2015 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 28. 8. 2015 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více