Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 212/213 1

2 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 19 Praha 9 Prosek, Kytlická 757 (vlastníkem objektu je MČ Praha 9) IČ: Vedení a zřizovatel školy Mgr. Lucie Bartošová jednatelka školy Zdibská Zdiby r.č /423 tel Mgr. Zuzana ředitelka školy Bernolákova 1168/9 142 Praha 4 r.č /1151 tel Webové stránky školy 4. Školský rejstřík Základní škola Spektrum, s.r.o. základní škola školní družina IZO RED IZO IZO žáků žáků 5. Rámcový vzdělávací program škola kód název vzdělávacího programu základní škola 79-1-C/1 Základní škola 6. Změny vzdělávacích programů Ke změně nedošlo 2 cílová kapacita programu 14 poznámka

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9 Prosek, Kytlická 757 vlastníkem objektu je MČ Praha 9 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy Ve školním roce došlo v naší škole k zásadním prostorovým změnám v důsledku rekonstrukce státní mateřské školy ze strany MČ Praha 9 ve společném objektu. Nadále jsou v přízemí dvě velké kmenové učebny pro nejmladší žáky, ve kterých je relaxační část pro činnost oddělení školní družiny. Tato sekce má zvláštní vchod. V nástavbě v prvním patře na chodbě vpravo je jedna kmenová učebna a učebna oddělení školní družiny, jazyková učebna, sborovna a ředitelna. Na protější levé chodbě jsou dvě kmenové učebny, jedna místnost pro oddělení školní družiny, počítačová učebna, kabinet pro vychovatele a kancelář jednatelky školy. Žáci mají na těchto chodbách osobní skříňky. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními projektory. Škola při výuce využívá elektronické učebnice a internet. Kabinetní sbírky jsou doplňovány novými učebními pomůckami. Školní zahradu využívají žáci k odpočinku, hrám, sportování i výuce. V průběhu školního roku jsme začali využívat gymnastický sál ve zrekonstruované části budovy. Pronájem tělocvičny a stravování v jídelně Scolarest je zajištěno smluvně v blízké střední škole. 9. Školská rada Zřízení školské rady předcházelo jmenování a volba členů z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků. Pro školní rok vznikla tříčlenná školská rada pro tříleté funkční období v následujícím složení: datum ustanovení 11. října 212 seznam členů: Mgr. Lucie Bartošová Ing. Romana Konečná Mgr. Dana Kešnerová 3 předseda místopředseda zapisovatel

4 II. Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci b. externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané 4 3,5 7 pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané,5 pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem interní učitelé fyzické osoby celkem 1 6,5 kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola c. ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané počty osob škola a. ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem 1. počet pedagogických pracovníků kvalifikovaných 6,5 nekvalifikovaných celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků 1 další vzdělávání pedagogických pracovníků den typ + název kdo organizátor 1., kurz: Zdravotník zotavovacích akcí Zemanová ČČK Praha 1 17., kurz: Zdravotník zotavovacích akcí Zemanová ČČK Praha seminář: Standardy pro ZV - AJ, NJ, FJ Jásková NIDV Praha metodické setkání: Jak vypracovat IVP NIDV Praha setkání ŠMP Prahy 3 a 9 PPP Praha 3 a celostátní dílna komplexní estetické výchovy Soudská Sdr. pro tvořivou dramatiku pracovní setkání metodiků dopravní výchovy Jásková Městská policie Praha seminář: Metody a frmy práce vedoucí ke čtenářské Kešnerová Descartes Agency, s.r.o. gramotnosti a efektivnímu učení učitele ČJ vzděl.program: Matematické prostředí Pavučiny Kešnerová Fraus - AMV seminář: Novela školského zákona a obecná ustanovení Comenius Agency 3.1. seminář: Jak učit na 1.stupni historii Fraus - AMV seminář: Matematické prostředí Autobus Fraus - AMV seminář: Matematické prostř.krokování a Schody Tomášová Fraus - AMV seminář: Jak na genetickou metodu Tomášová Fraus - AMV seminář: Komunikační styly.efektivní a neefektivní styly PPP Pha 1,2, seminář: Diagnostika třídních kolektivů UK Praha Ped.fak. 4

5 6.12. seminář: Současné trendy v edukaci žáků s ADHD Agentura Majestic schůzka výchovných poradců SŠ Učňovská seminář: Komunikace se žáky PPP Pha 1,2, seminář: Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čt. gram. Tomášová NIDV Praha seminář: Kočičí zahrada (metodika programu), PPP Pha 1,2, seminář: Konflikty a krizové situace ve škole Společně k bezpečí o.s konference: Vzdělání pro 21.století Bohemian Ventures konference: Mimořádné události (dopravní výchova) NIDV a MŠMT školení: BOZP v region.školství a legisl.změny Comenia Consult Pha seminář: Komunikace s rodiči PPP Pha 1,2, seminář:záv.hodnocení, podpora preventivních programů PPP Pha 1,2, seminář:postup při mimoř.událostech ve škole Ke,To,Já PČR Praha seminář:postup při mimoř.událostech ve škole Ji,So,Ze,Bu PČR Praha seminář: Práces žáky s pervazivní poruchou-autismem Tomášová VOŠ,SOŠP Praha 2.4. seminář: Jak funguje stát a další politická témata Ji, To, Ke Fraus - AMV seminář: Komunikace s rodiči při řešení probl. Situací PPP Pha 1,2, setkání vyučujících AJ Novotná Pearson 4.4. regionální informační setkání ČŠI, NIQES seminář: Kočičí zahrada -metodika prevence, PPP Praha 3 a Konference pro učitele 1.stupně Tomášová, Fraus - AMV Digitální zpracování videa - Pinnacle Studio 14 Kešnerová UK Praha Ped.fak Práce s žáky s řečovými a komunikačními poruchami VOŠ pedagogická a sociální BOZP v regionálním školství a legislativní změny Comenia Consult Pha ŠVP - změny a realizace - změny od Tomášová NIDV Schůze ŠMP PPP Pha 1,2,4 studium Kreativní pedagogika a pedagogická kondice Bulgakovová AMU Praha special.studim Prevence sociálně patologických jevů PPP Praha 1,2,4 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků z s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) toh bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) o rodilý mluvčí 2. a. Nepedagogičtí pracovníci školy počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1,75 5 celkem (fyzické osoby) 1 1

6 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře kurzy jiné (uvést jaké) počet účastníků zaměření vzdělávací instituce III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků denní vzdělávání škola počet tříd počet žáků základní škola 4 68 Během školního roku přestoupili z jiné školy 4 žáci. Průměrný počet žáků na třídu a učitele denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu 17 škola základní škola průměrný počet žáků na učitele 17 6 CELKEM Plzeňský Pardubický Liberecký Královéhradecký Ústecký počet žáků celkem z toho nově přijatí Středočeský ZŠ Vysočina škola Jihočeský Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji kraj 3. Karlovarský

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků denní vzdělávání škola Základní škola 62 neprospělo 1 opakovalo ročník počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 1% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 1,3 z toho neomluvených z celkového počtu žáků prospělo s vyznamenáním 5. Závěrečné, maturitní zkoušky a absolutoria na naší škole neorganizujeme. 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 212/213 počet přihlášek celkem počet přijatých celkem počet odkladů povinné školní docházky Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin V tomto školním roce jsme měli 1 žáka ukrajince a 2 žákyně slovenky. Jejich začlenění do tříd nečinilo vážnější problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Žáci se specifickými poruchami učení a chování byli integrováni v běžných třídách, kde byli vzděláváni se zvýšeným individuálním přístupem dle doporučení školských poradenských zařízení. Integrovali jsme i žáka s tělesným postižením. 9. Vzdělávání nadaných žáků Ve škole jsou dva nadaní žáci. Je jim zabezpečena možnost řešit složitější úkoly a pracovat samostatně. Jeden žák byl zařazen do výuky matematiky ve vyšším ročníku. 1. Ověřování výsledků vzdělávání V dubnu proběhlo testování žáků 3. ročníku Stonožka 3 společnosti Scio. Celkové výsledky školy byly lepší než 8% zúčastněných škol viz podrobný přehled na našich webových stránkách Základní přehled je v příloze č.2. 7

8 11. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací program je v souladu s RVP pro ZV. V tomto školním roce jsme ověřovali náš program nově ve 4. ročníku a nedošlo k problémům. V průběhu školního roku přistoupilo ministerstvo ke změně RVP pro ZV a učitelé zahájili přípravu na tvorbu 4. verze ŠVP. 12. Vzdělávací programy VOŠ Naše škola poskytuje pouze základní vzdělání 1. stupně. 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole se vyučuje anglický jazyk již od prvního ročníku. Všechny třídy mají v odpoledních hodinách týdně 2 hodiny konverzace s rodilými mluvčími v rámci zájmové činnosti. Od 3. třídy dělíme na výuku angličtiny žáky třídy do 2 skupin. Ve spolupráci s British Council realizujeme pro zájemce z řad našich žáků zkoušky z anglického jazyka ESOL Cambridge.Ve školním roce se účastnilo 12 žáků a všichni byli úspěšní. Žáky motivujeme i formou spolupráce s partnerskou zahraniční školou. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na naší škole působí výchovný poradce, který úzce spolupracuje se žáky, pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci žáků a odborníky. Úzká spolupráce je se speciálními pedagogy a psychology PPP pro Prahu 9. Nejčastěji se řeší konkrétní postupy školy a rodiny v případě diagnostikovaných specifických poruch učení a chování. Kariérní poradenství bylo poskytnuto prozatím rodičům žáků 4. ročníku, protože ještě nemáme žáky, kteří by z naší školy odcházeli po ukončeném 5. ročníku. 2. Prevence sociálně patologických jevů Jmenovaný školní metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program, ve kterém upřesnil priority preventivní činnosti. Na škole byla umístěna schránka důvěry. Žáci absolvovali některé preventivní programy. ŠMP úzce spolupracoval s odbornými pracovišti a centry a poskytoval konzultace žákům i jejich zákonným zástupcům, zabýval se zlepšováním klimatu jednotlivých tříd. Metodik zahájil specializační studium. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Především vztah člověka a životního prostředí, bylo téma, kterému se žáci věnovali jak při hodinách prvouky, tak i při odpoledních činnostech ve školní družině. Hry, soutěže, práce na školním pozemku, pozorování přírody na zahradě i v okolí školy je nenásilnou formou vtahovalo do problémů ve svém nejbližším okolí a vedlo je ke snaze hledat vlastní cestu k nápravě. Vědomě se zapojili do akce zdravé výživy (mléčné přesnídávky, ovoce do škol). Environmentální výchově věnujeme každoročně projekt Den Země. 8

9 4. Multikulturní výchova Vzhledem k věku žáků se prvky multikulturní výchovy realizovaly především v budování mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učitelkami a žáky, mezi žáky navzájem a mezi školou a rodinou. Vhodnému společenskému chování se žáci učili především cestou a účastí na různých kulturních akcích. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji V tomto školním roce se naši žáci zaměřili na využitelné odpady. Zorganizovali jsme sběr textilu. Ve škole jsme třídili odpad. V závěru roku se škola zapojila do Projektu Recyklohraní, v rámci kterého žáci plní nejrůznější úkoly. U hlavního vchodu do školy je umístěna nádoba na použité baterie.starší žáci byli na exkurzi na skládce a v Kovošrotu. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Žáci naší školy jako každoročně vyjeli na školy v přírodě: Novopacká bouda 29 žáků Borovice, středisko Lites 61 žáků Všichni žáci školy jeli na celodenní výlet do libereckého IQ parku. Žáci 3. a 4. třídy absolvovali kurz bruslení na ledu. 7. Mimoškolní aktivity Škola nabídla žákům pestrou mimoškolní činnost v prostorách školy: Hip Hop Moderní tanec Počítačový kroužek pro začátečníky Kroužek zábav.logiky Věda nás baví Dramatický kroužek PC kroužek pro pokročilé Karate pro začátečníky Karate pro pokročilé Flétna Výtvarný kroužek Konverzace v Aj s rodilým mluvčím 8. Soutěže V tomto školním roce se naši žáci zúčastňovali zejména sportovních a výtvarných soutěží. Škola získala třetí místo v soutěži o nejlepší projekt při akci Saved by the Bell, věnované světovému dni učitelů. Dominik Závodný ze III.A třídy získal 1. místo ve 3. kategorii celostátní dětské výtvarné soutěže Příroda kolem nás. Žákyně Ivana Havlenová získala 2.místo ve 2. kategorii celostátní výtvarné soutěže Má vlast. Šimon Němec ze III.A zvítězil ve sportovní soutěži Mladý talent. 9

10 9. Mezinárodní spolupráce V rámci projektu Penfrieds, který organizuje Cambridge University, získali naši žáci kamarády z partnerské zahraniční školy. 1. Spolupráce s partnery Škola získala certifikaci Rodiče vítáni a stala se partnerskou školou nakladatelství Fraus. Během školního roku navázala spolupráci s KiderGarten v Bášti, Trojským gymnáziem, gymnáziem Arkus, Centrem nadání, Věda nás baví o.p.s. a British Council. Blízkým partnerem je Pedagogiko psychologická poradna a Středisko výchovné péče Klíčov. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Škola neposkytuje vzdělávání pro veřejnost, ale zorganizovala kurz Respektovat a být respektován pro pedagogické pracovníky společně s rodiči a přáteli školy. 12. Další aktivity, prezentace Žáci naší školy se účastnili tradičních školních akcí, které pořádáme pro zákonné zástupce žáků a přátele školy. Jedná se o Vánoční trhy a Vítání jara, kterým předcházejí výtvarné dílny, na kterých žáci připravují výrobky k prodeji na akci. Podobným setkáním s rodiči je i Zahradní slavnost v červnu, poslední společná akce, na které můžeme hodnotit uplynulý školní rok. Žáci absolvují přednášky PČR o účinné prevenci a teoretické i praktické lekce na dopravním hřišti. Pro budoucí prvňáčky pořádám odpolední setkání Hrajeme si na školu, kde budoucí žáci pracují ve třídě pod vedením paní učitelek a zvykají si tak na prostředí školy a nové tváře tak, abychom předešli případnému strachu při zápisu. Z dalších aktivit: - četná divadelní představení pro děti v divadlech Minor, Alta, Ponec, Minaret, vila Grébovka - návštěva loutkového divadla, nahlédnutí do zákulisí - vzdělávací program Dotkni se pravěku aneb dny pravěkých řemesel - exkurze na skládce v Ďáblicích - exkurze v Kovošrotu na Praze 1 - návštěva lesní školky - přednáška o horninách - adventní spaní ve škole - celodenní projekt I.A Uspávání ježků - beseda při předání ocenění Saved by the Bell - výlet do pekla a nebe doly Příbram - Mikulášská nadílka - třídní vánoční besídky - návštěva výstavy betlémů - dny otevřených dveří - projektové dny s Večerníčkem v I.A - ukázkové hodiny práce s interaktivní technikou - bruslení na Harfě - návštěva muzea animace - návštěva žáků I.A v partnerské KinderGarten 1

11 - beseda na téma prevence kouření celodenní výlet do IQ parku Liberec tvořivá dílna zdobení perníčků sportovní olympiáda I.A v KinderGarten ESOL zkoušky z angličtiny na naší škole Pasování prvňáčků akce na zahradě školy Vyšehraní ke Dni dětí návštěva interaktivní výstavy Vikýře play výstava Radka Pilaře v galerii GUD interaktivní výstava Moje cesta celodenní výlet do soukromé mydlárny a indiánské vesničky Rosehill Škola podala několik žádostí o grant MČ Praha 9: Pravidla respektují a učí mě respektovat Máme rádi pohyb Zdravotní akademie 213 Aby nám bylo spolu dobře 13. Využití školských zařízení v době školních prázdnin V době školních prázdnin neprobíhaly ve škole žádné aktivity. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol ČŠI ani žádná jiná kontrola naši školu ve sledovaném školním roce nenavštívila. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok

12 12

13 13

14 Příloha: č.1 vyjádření školské rady č.2 výsledky testování V Praze dne 4. října 213 Mgr. Zuzana ředitelka školy 14

15 Příloha č.1 Vyjádření školské rady Výroční zpráva byla v souladu s 168, odst. 1 školského zákona č.561/24 Sb. ve znění změny č.472/211 Sb. ze dne řádně projednána a schválena školskou radou ZŠ Spektrum s.r.o. dne 8. října 213. předseda: Mgr. Lucie Bartošová místopředseda: Ing. Romana Konečná zapisovatel:. Mgr. Dana Kešnerová Předložila: Mgr. Zuzana ředitelka školy 15

16 Příloha č.2 16

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více