Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

2 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o Praha 9 Prosek, Kytlická 757 (vlastníkem objektu je MČ Praha 9) IČ: Vedení a zřizovatel školy Mgr. Alena Hrubá Lumírova 9 jednatelka školy Praha 2 r.č /0812 tel Mgr. Lucie Bartošová Zdibská 251 jednatelka školy Zdiby r.č /0423 tel Mgr. Zuzana Vránová Bernolákova 1168/9 ředitelka školy Praha 4 r.č /1151 tel Webové stránky školy 4. Školský rejstřík Základní škola Spektrum, s.r.o. IZO RED základní škola IZO žáků školní družina IZO žáků 2

3 5. Rámcový vzdělávací program škola kód název vzdělávacího programu cílová kapacita programu základní škola C/01 Základní škola Změny vzdělávacích programů Ke změně nedošlo poznámka 7. Místa poskytovaného vzdělávání Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9 Prosek, Kytlická 757 vlastníkem objektu je MČ Praha 9 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy V uplynulém školním roce byla základní škola umístěna v přízemí a v 1. patře zrekonstruovaného původního objektu. V přízemí využívala dvě učebny pro výuku a zároveň provoz školní družiny (ranní, kmenové a večerní) v 1. a 2. ročníku. V 1. patře měl učebnu a školní družinu 3. ročník. Nadále byla využívána místnost pro pohybové aktivity žáků, počítačová pracovna a nově odborná pracovna pro výuku angličtiny. K výuce i relaxaci žáků bylo využíváno přilehlé hřiště a školní zahrada. Zájmové činnosti žáků byly realizovány v těchto našich prostorách. Učebna 3. ročníku byla vybavena novým nábytkem. V této učebně byla instalována interaktivní tabule SMART. Další úpravy a vybavování stávajících učeben bude následovat tak, jak se bude škola rozrůstat. K byl rozhodnutím MŠMT navýšen nejvyšší povolený počet žáků jak pro základní školu, tak i pro školní družinu na 140 žáků. ZŠ Spektrum byla schválena dne s účinností od , ale svou činnost zahájila až s jednou první třídou a jedním oddělením školní družiny. V tomto školním roce jsme měli tři třídy a tři oddělení školní družiny. Pro následující dva roky pak plánujeme každoroční rozšíření o jednu první třídu. Počet oddělení školní družiny se bude odvíjet od zájmu zákonných zástupců žáků. Postupně naplníme školu žáky až do 5. ročníku. V každém ročníku bude maximálně 20 žáků. Pronájem tělocvičny a stravování žáků je zajištěno smluvně na nám nejbližší škole. 9. Školská rada Zřízení školské rady předcházelo jmenování a volba členů z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků. Pro školní rok vznikla tříčlenná školská rada pro tříleté funkční období v následujícím složení: datum ustanovení 6. října 2009 seznam členů: Mgr. Lucie Bartošová předseda Miroslav Milec místopředseda Mgr. Kateřina Ehlenová zapisovatel V tomto složení pracovala školská rada i ve školním roce

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školy 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob 1 0, ,5 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 6,5 100 nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků Kurz 1 Leváctví 1 NIDV Seminář 1 Školní klima a programy primární prevence 1 PPP Praha Kurz 1 Diagnostika poruch učení 1 NIDV Seminář 1 Písnička jako cesta k poznání světa 1 Portál, s.r.o. vzdělávací instituce Seminář 1 Aktivní střelec ve škole 1 KŘ Policie hl.m.prahy Školení 1 Kamarádka klávesnice 1 HYL, s.r.o. Kurz 1 Efektivní využití IA tabule 2 AV Media Kurz 1 Vedení a řízení třídy 3 Velký vůz sever a.s. Studium 1 Kreativní pedagogika aped.kondice Div.fakulta AMU Praha Seminář 1 Genetická metoda 2 Akademie moderního vzdělání nakl.fraus 4

5 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 1 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 1 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1 0,5 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 0 kurzy 0 jiné (uvést jaké) 0 zaměření počet účastníků vzdělávací instituce III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků denní vzdělávání škola počet tříd počet žáků základní škola Průměrný počet žáků na třídu a učitele denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele základní škola 17,67 17,67 5

6 z celkového počtu žáků kraj Jihočeský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký CELKEM 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola ZŠ počet žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků denní vzdělávání škola Základní škola prospělo s vyznamenáním 46 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 100% průměrný počet zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 počet přihlášek celkem 32 počet přijatých celkem 20 počet odkladů povinné školní docházky 2 6. Školní vzdělávací programy Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z našeho motta nikdo není dokonalý, ale o zdokonalení se svou každodenní činností všichni usilovně snažíme. Specifikem školy je zaměření na výuku anglického jazyka od první třídy a výuka informatiky od 4. ročníku, ale především malý počet 6

7 žáků ve třídě a rodinné klima školy. Naší prioritou je motivovat žáky k výuce tak, aby se pro ně stala nejen samozřejmou, ale přímo nepostradatelnou složkou každého dne. Jejich chování, jednání, konání a poznávání ovlivňujeme nenásilnou formou prostřednictvím hry, vlastní výuky, společnou prací na projektech i prezentací vlastních výsledků. Každý žák dostává prostor pro vlastní nápady a zároveň má své nezastupitelné místo v kolektivu třídy. Vybudování vztahů důvěry a přátelství mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu považujeme za hlavní cíl, který utužujeme a posilujeme i na společných akcích i mimo školu. Podle ŠVP jsme odučili již třetí rok. Na konci školního roku jsme provedli vyhodnocení ŠVP. Rozhodnutím MŠMT jsme sice získali možnost dvojjazyčné výuky v 1. ročníku od září 2011, ale pro malý počet zájemců o tento způsob výuky jsme bilingvní třídu ve školním roce neotevřeli. Školní rok jsme zahajovali bez žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přesto děti ve třídě často pracovaly v nesourodých skupinách, kde se podílely na řešení úkolů různé náročnosti. Tak vznikl prostor pro zapojení žáků se vzdělávacími problémy do každodenní výuky a bylo jim umožněno zažít úspěch. Skupinová práce nebo zadávání specifických úkolů jednotlivcům, umožnila učitelce věnovat se dětem individuálně. Další procvičování a opakování se podle zájmu rodičů realizovalo i v rámci přípravy na vyučování ve školní družině. Při klasifikaci dětí s náznakem vývojové poruchy probíhalo hodnocení s tolerancí podle předem domluvených pravidel, v jednom případě jsme využili slovní hodnocení žáka. Mimořádně nadaní žáci byli integrováni v rámci běžné třídy, což vyžadovalo od učitelek náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. V rámci výuky zařazovaly práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáků. 7. Ověřování výsledků vzdělávání V tomto školním roce jsme si ověřili výsledky vzdělávání našich žáků testováním. Zvolili jsme žáky 3. ročníku, kteří již završovali 1.období 1.stupně vzdělávání dle ŠVP. Testy společnosti Kalibro byly zadány z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a prvouky. Výsledky testování ověřily kvalitu vzdělávání na naší škole školy celkem školy velká města Český jazyk Matematika Prvouka Angličtina 7

8 Tabulka celostátních a našich školních výsledků testování žáků 3. ročníku ve školním roce ze 4 předmětů Úspěšnost v % školy celkem nestátní školy školy velká města SPEKTRUM Český jazyk 71 81,4 74,6 82 Matematika 71,5 82,6 75,2 83,9 Prvouka 65,8 76,3 69,1 72,4 Angličtina 64,8 75,4 66,7 70,5 1. Prevence sociálně patologických jevů IV. Aktivity školy Účinností realizace minimálního preventivního programu jsme se zabývali na základě tříleté zkušenosti a jeho cílem zůstává prevence rizikových projevů chování dětí. Provedli jsme analýzu současného stavu a vytyčili si úkoly pro následující období. Úspěšně se daří rozvíjet sociálně komunikativní dovednosti žáků, budovat kamarádský vztah ke spolužákům, znát pravidla pro chování ve škole i mimo ni, vůči cizí osobě, ve městě i v přírodě, na ulici i v dopravních prostředcích. Odolnost žáků proti sociálně patologickým jevům se snažíme zvyšovat ve spolupráci s rodiči. Soukromé volnočasové aktivity žáků podporuje škola i širokou nabídkou zájmové činnosti. Umožňuje tak zapojit se i žákům, jejichž rodiče nemají možnost do jiných zařízení své děti během odpoledne doprovázet. Ranní (od 7 hodin) a večerní (do 17:30 hodin) školní družina se postará o děti těch rodičů, kteří potřebují být v práci dříve nebo déle. 2. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči se začíná datovat dnem zápisu žáků do školy. Od toho okamžiku jsme s nimi v neustálém kontaktu minimálně prostřednictvím webových stránek školy. První rodičovská schůzka se koná již koncem května, kde vzájemně charakterizujeme způsoby našeho dalšího kontaktu a spolupráce. Pokračujeme společným setkáním, kde jsou všichni přijatí žáci pasováni na školáky. Rodiče ostatních žáků mohli školu navštěvovat kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek a konzultačních hodin (žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele), v den otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (dílny a besídky, zahradní slavnost, výstavky). Nejrychlejší a nejoperativnější komunikace školy s rodiči byla elektronickou poštou. Pod názvem Hraje celá rodina bylo realizováno několik sobotních akcí, kterých se aktivně účastnili naši pedagogové a rodiče se svými dětmi. 8

9 3. Projekty V průběhu školního roku učitelé se svými žáky pracují na různých projektech. Chtěli bychom, aby se některé projekty staly tradičními a každoročně se opakovaly. Tyto projekty jsme zařadili do našeho ŠVP. Jejich cílem je nejen prezentovat práci školy, ale významně se podílet na plnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Zároveň by nám měly pomoci navázat užší kontakty s rodiči a přáteli školy. Další projekty byly realizovány v rámci tříd podle úvahy třídního učitele tak, aby obohatily a zpestřily výuku a umožnily jednotlivým žákům se realizovat. V polovině června se podařilo zrealizovat školu v přírodě v rekreačním chatě Muhu v Jizerských horách, které se zúčastnili žáci všech ročníků školy (31 žáků a 6 dospělých). Příjemné prostředí, pestrý program a bezproblémový průběh přinesl dětem zajímavé zážitky. Dlouhodobé projekty: Městská policie akce zaměřená na osvětu žáků (dopravní hřiště; přednášky) Útvar prevence MP hl.m. Prahy Malý Péťa sám doma, Sám venku, Nebezpečné situace Den Země aktivity zaměřené k ochraně a tvorbě životního prostředí, EVVO Dnes učím já podíl žáků na přípravě výuky a vlastní výuka, práce s knihou (návštěvy knihovny, výtvarné návrhy obalů na knížky, výstava nejoblíbenějších knížek, čtenářských deníků). Tento projekt je celoročně podporován návštěvami divadel a kina. Třídní projekty: Den Země hvězdárna Ďáblice, divadlo Gong Příběhy z popelnice, práce na zahradě Origami soutěž zručnosti Cesta za zlatým klíčem čtení knih Březen - měsíc knihy oblíbená četba Testování srovnávací testy Kalibro Naše škola naše obec pravidla vhodného a bezpečného chování Jsem školák výchova k samostatnosti a zodpovědnosti Velikonoce tradice, zvyky, výrobky Kulturní, poznávací, sportovní akce a výlety: Národní galerie Světem tvarů, Poprvé v galerii, Barevné čarování, příběh čáry, Dotkni se, Tajemství lesa, Míchání barev Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele Loutkové divadlo Sokol Pražský Koníček se zlatými křídly, Divadlo Bez Zábradlí Kouzelný cirkus Den dětí - Vyšehrad představení Libuše Divadlo Jiskra Trojlístek pohádek, O svátcích jara Hvězdárna Ďáblice Planetárium hl. města Prahy Raketou do vesmíru, Skřítek v Planetáriu, Anička a Nebešťánek Divadlo Gong Chytrá kmotra liška, O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčku 9

10 Vánoční besídka Divadlo La Putyka Šternberský palác Velikonoce PALS laserové centrum Povídání o laseru Geologická vycházka Libeň Veletržní palác pohyblivé obrazy, vyjádření představ Bruslení na střeše galerie Harfa Dopravní hřiště Návštěva obvodní knihovny Mikulášský den Muzeum čokolády Muzeum těžby zlata Návštěva Jílového u Prahy Věda není nuda Dejvice Lampionový průvod Tajný výlet na nádraží Prosek Matematická olympiáda domácí kolo Měsíc knihy literární soutěž Karneval ve školní družině Vánoční těšení procházky Prahou, tradice, koledy, dárečky Oslava svátku matek a otců divadelní představení školní družina Týden lesů Zahradní slavnost divadelní představení žáků a společné setkání s rodiči Pasování na školáka akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Botanická zahrada Dům u Černé matky Boží Co se skrývá v kameni 4. Školní družina Dopolední výuce předchází činnost v ranní družině (od 7 hodin), kde od nástupu do půl deváté vhodnými činnostmi připravujeme dítě na dopolední výuku. Nezbytná vycházka spojená s obědem nebo pobyt na školní zahradě oddělují výuku od zájmové činnosti. Činnosti ve školní družině se prolínají s prací v zájmových kroužcích. Sportovní aktivity, kreslení, zpěv a hraní doplní jazykový kroužek nebo odborná příprava na výuku pod dohledem speciálního pedagoga nebo paní vychovatelky. Aktivně spolupracovali i na všech projektech prezentujících činnosti školy, zájmy dětí a podporujících výchovné aspekty. I zde dbají na výchovu ke správné životosprávě a dodržování pitného režimu. Svými činnostmi pomáhají utužit povědomí z oblasti životního prostředí, bezpečnosti i mezilidských vztahů. Večerní družina byla v provozu denně do 17,30 hodin. Zájmová činnost kroužky konverzace v Aj 51 žáků 2 hodiny týdně počítačový 20 žáků 1 hodina týdně hra na flétnu 15 žáků 1 hodina týdně karate 10 žáků 1 hodina týdně moderní tanec 12 žáků 1 hodina týdně sportovní hry 11 žáků 1 hodina týdně 10

11 5. Vzhledem k věku žáků se prvky multikulturní výchovy realizovaly především v budování mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učitelkami a žáky, mezi žáky navzájem a mezi školou a rodinou. S chováním žáků nebyly žádné problémy ani uvnitř školy ani na veřejnosti. Spory mezi žáky byly řešeny okamžitě třídními učitelkami, vychovatelkami i s rodiči. Vhodnému společenskému chování se žáci učili především cestou a účastí na různých kulturních akcích. 6. Environmentální výchova, především vztah člověka a životního prostředí, bylo téma, kterému se žáci věnovali jak při hodinách prvouky, tak i při odpoledních činnostech ve školní družině. Hry, soutěže, práce na školním pozemku, pozorování přírody na zahradě i v okolí školy je nenásilnou formou vtahovalo do problémů ve svém nejbližším okolí a vedlo je ke snaze hledat vlastní cestu k nápravě. Vědomě se zapojili do akce zdravé výživy (mléčné přesnídávky, ovoce do škol). Environmentální výchově věnujeme každoročně projekt Den Země. 7. Vzhledem k umístění školy a potřebě docházet se žáky denně do školní jídelny umístěné v SPŠ na Proseku, jsme zvýšenou pozornost věnovali dopravní výchově. Na zářijový projekt Naše škola naše obec navázala spolupráce s MP ČR kurzem Účastník silničního provozu na dětském dopravním hříšti. Při třech dvouhodinových návštěvách se žáci naučili správnému chování chodce i cyklisty. Nutnost správného a bezpečného chování v prostředcích městské hromadné dopravy si ověřovali na svých výletech po Praze a okolí. 8. Po celý školní rok pedagogičtí pracovníci školy spolupracovali s Pedagogicko psychologickou poradnou na Praze 9. V případě podezření na specifické poruchy učení a chování byli osloveni zákonní zástupci žáka a společně s poradnou jsme se snažili najít optimální řešení situace. Školní psycholožka navštívila také naši školu, aby mohla pozorovat žáky při práci v kolektivu třídy. 11

12 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol ČŠI ani žádná jiná kontrola naší školu ve sledovaném školním roce nenavštívila. VI. Přílohy 1) Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok ) Vyjádření školské rady 12

13 13

14 14

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 90 00 Praha 9 Prosek, Kytlická 757 (vlastníkem objektu je MČ Praha 9) IČ: 28 237 692 2. Webové stránky školy www.zsspektrum.cz

Více

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 212/213 1 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 19

Více

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 190

Více

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Sv. Augustin Úvod I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 202/203 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (struktura v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TUSAROVA 21, PRAHA 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TUSAROVA 21, PRAHA 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TUSAROVA 21, PRAHA 7 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8. Výroční zpráva. o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8. Výroční zpráva. o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 22. října 2014 a projednána a schválena školskou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OBSAH I. Základní údaje

Více