Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011"

Transkript

1 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů Most Mgr. Renáta Červenková, Jana Krátká Schválila: Ing. Milena Vágnerová

2 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Obsah 1 1. ÚVOD Imisní limity Rozptylové podmínky Měřicí stanice 4 2. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH POLUTANTŮ Oxid siřičitý Oxid dusičitý a oxidy dusíku Aromatické uhlovodíky PODÍL EKOLOGICKÉHO CENTRA KRALUPY NAD VLTAVOU NA ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Informování o aktuální imisní situaci Stížnosti na zápach SIGNÁLY UPOZORNĚNÍ A REGULACE Přehled vyhlášených signálů v roce Doporučení obyvatelům při vyhlášení signálů ZÁVĚR Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů v posledních 5 letech Indexy kvality ovzduší (podle ČHMÚ) 16 1

3 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce ÚVOD 1.1 Imisní limity Hodnocení stavu znečištění ovzduší se opírá o imisní limity pro znečišťující látky uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. a ve vyhlášce MŽP č. 373/2009 Sb. Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jsou stanoveny imisní limity škodlivin, podmínky, způsob sledování, posuzování a hodnocení, a řízení kvality ovzduší. Vyhláška MŽP č. 373/2009 Sb. stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, určuje zásady pro vypracovávání a provozování krajských a místních regulačních řádů a rovněž způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší veřejnosti (viz tab. č. 1 a 2). Tabulka č. 1: Imisní limity pro ochranu zdraví IMISNÍ LIMITY PRO OCHRANU ZDRAVÍ (nařízení vlády 597 / 2006 Sb.) Znečišťující látka SO 2 Doba průměrování Imisní limit (µg.m -3 ) Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok 1 hodina oxid siřičitý 24 hodin PM hodin prachové částice kalendářní rok 40 0 NO 2 1 hodina oxid dusičitý kalendářní rok 40 0 CO oxid uhelnatý maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0 CÍLOVÝ IMISNÍ LIMIT PRO OCHRANU ZDRAVÍ (597 / 2006 Sb.) Znečišťující látka Doba průměrování Cílový imisní limit (µg.m -3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozón maximální denní 8hodinový klouzavý průměr x v průměru za 3 roky Cílový imisní limit Úroveň znečištění ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, ve stanovené době. 2

4 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Vyhláška č. 373/2009 Sb. platí od listopadu 2009 a upravuje se jí původní vyhláška č. 553/2002 Sb. K zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón přibyla závazná hodnota pro jemné prachové částice frakce PM 10. Ty mohou mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel. Mohou na sebe vázat zdraví škodlivé látky, jež se pak spolu s jemnými prachovými částicemi mohou dostat nejen hluboko do plic, ale i přímo do krevního oběhu. Zvýšení koncentrací těchto látek v ovzduší, zejména za nepříznivých rozptylových podmínek, ovlivňuje i silniční doprava a spalování nekvalitních paliv v domácnostech. Pokud čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachových částic překročí hodnotu 100 µg/m 3, vydá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) signál upozornění. Při překročení hranice 150 µg/m 3 je vydán signál regulace. Příslušné úřady pak mohou vyhlásit opatření (například zákaz vjezdu aut do center měst nebo omezování výroby zdrojů znečištění). Tabulka č. 2: Zvláštní imisní limity ZVLÁŠTNÍ IMISNÍ LIMITY PRO ÚČELY VYHLÁŠENÍ SIGNÁLŮ UPOZORNĚNÍ, SIGNÁLŮ REGULACE A SIGNÁLŮ VAROVÁNÍ* Signál upozornění SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý O 3 troposférický ozon PM 10 suspendované částice 250 µg.m µg.m µg.m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 100 µg.m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace Signál regulace SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 suspendované částice 500 µg.m µg.m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 150 µg.m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace O 3 troposférický ozon Signál varování Při překročení uvedeného hodinového 240 µg.m 3 průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. 3

5 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Dle Vyhlášky č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování ve znění změny č. 373/2009 Sb. Hodnocení imisní situace je zpracováno na základě neverifikovaných dat ČHMÚ, ke kterým má Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) přístup na základě Dohody o spolupráci. Podkladem pro hodnocení jsou data z jediné měřicí stanice, umístěné ve Veltrusích. Aktuální data ze stanice automatizovaného imisního monitoringu Veltrusy jsou veřejně přístupná na internetových stránkách ECK informuje veřejnost také prostřednictvím Zeleného telefonu a regionálních médií. Tabulku s denními a tříhodinovými průměry i hodinovými koncentracemi zpracovává ECK denně (každý všední den) rovněž pro odbor životního prostředí a tabulka je zasílána zájemcům z řad veřejnosti, jejichž počet průběžně narůstá. Každý týden je též zpracován přehled o imisní situaci v minulém týdnu a obdobně je zpracována imisní situace pro období kalendářního měsíce. Přehledy jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách ECK Rozptylové podmínky Kombinací inverzní vrstvy vzduchu a slabého proudění větru se rozptylové podmínky mohou stát nepříznivými a může tak docházet ke kumulaci znečišťujících látek, jež následně v ovzduší přetrvávají a hromadí se až do doby, než dojde ke změně meteorologických podmínek na stav příznivý pro rozptyl. V Kralupech nad Vltavou byly zhoršené rozptylové podmínky od ledna do začátku března a od října do prosince. Nejhorší byla situace v měsíci listopadu. 1.3 Měřicí stanice Využívána jsou data z měřicí stanice České rafinérské, a.s., která je součástí sítě automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ. Od června 2010 není na AIM Veltrusy měřeno PM 10. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) podporuje možnost obnovení měření prašnosti v Kralupech nad Vltavou. Zorganizovalo jednání o obnovení měření prašnosti na Kralupsku, které proběhlo v červnu roku 2011 za účasti vedení města, zástupců ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s., Českého hydrometeorologického ústavu, Státního zdravotního ústavu v Praze (ZÚ) a pracovnic Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Na jednání bylo dohodnuto, že ZÚ připraví žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na pořízení měřící stanice, která by byla umístěna v Kralupech nad Vltavou na Cestě brigádníků, v prostoru před SOŠ a SOU Kralupy. V návaznosti na restrukturalizaci Zdravotních ústavů nebyl realizován záměr Zdravotního ústavu Praha zprovoznit novou měřící stanici v Kralupech nad Vltavou. Nyní se zdá, že snaha nástupnické organizace, Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, o pořízení měřící stanice imisního monitoringu v Kralupech - Lobečku, by mohla být korunována úspěchem, za podmínky získání dotace z Operačního programu. Ekologické centrum bude i nadále podporovat možnost obnovení měření prachu v Kralupech nad Vltavou a podílet se na organizování dalších aktivit s cílem obnovení měření prašnosti ve zdejší lokalitě, neboť prachové částice jsou velmi významnou škodlivinou. Jejich zdrojem je automobilová doprava, lokální topeniště, průmysl atd. Pronikají hluboko 4

6 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce do dýchacích cest a vážou na sebe různé škodliviny. Dlouhodobý pobyt v prašném prosředí snižuje délku života, navíc prachové částice na sebe mohou vázat karcinogenní látky. Proto je tak důležité mít přehled o jejich koncentraci v ovzduší. Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ ve Veltrusích Klasifikace EOI - typ stanice: průmyslová EOI - typ zóny: předměstská EOI - charakteristika zóny: Obytná, průmyslová EOI B/R - podkategorie: - EOI - zkratka: I/S/RI Adresa lokality ulice Alšova, Veltrusy Správce lokality, adresa Česká rafinérská Tel: Fax: Kralupy nad Vltavou Lokalizace Zeměpisné souřadnice: " sš " vd. Nadmořská výška: 174 m Doplňující údaje Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.) Umístění Jižní okraj obce. Dodavatel dat v roce byl OÚ Mělník, stanice je po celou dobu provozována společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. respektive jejím předchůdcem. Seznam měřicích programů: Kód Typ SVELA Automatizovaný měřicí program Ve zprávě jsou použita data ze stanice AIM ČHMÚ ve Veltrusích. Spektrum sledovaných veličin zahrnuje SO 2, NO 2, NO x, benzen, toluen, xylen a základní meteorologické veličiny jako je teplota, vlhkost, rychlost a směr větru. Fotografie stanice AIM ve Veltrusích a její umístění na mapě Veltrus: 5

7 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Oxid siřičitý 2. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH POLUTANTŮ Oxid siřičitý patřil ještě v 90. letech minulého století mezi škodliviny, které přispívaly ke znečištění ovzduší největší měrou a společně s prašným aerosolem byl zodpovědný za řadu smogových událostí. Trend snižování imisí, který započal v 90. letech, byl dán technickými opatřeními na zvláště velkých, velkých a středních zdrojích znečištění a také útlumem průmyslové výroby. V roce 2000 se pozitivní trend snižování SO 2 v ovzduší zastavil a od té doby stagnuje. Míra znečištění je však oproti některým dalším škodlivinám nízká. Limity pro průměrné roční koncentrace platné pro ochranu zdraví ani pro ochranu ekosystémů nebyly na měřicí stanici ve Veltrusích překročeny. Nejvyšší hodnoty SO 2 byly naměřeny v listopadu a dále pak od ledna do začátku března. Vysoké koncentrace se objevují ale také na začátku června. Nejnižší hodnoty této škodliviny byly naopak zaznamenány v srpnu. Nejvyšší hodinové koncentrace byly naměřeny 30. září. Zvýšené hodinové koncentrace je také možno pozorovat na počátku jara (březen) a začátkem podzimu (září). Jedná se o jev spojený s průběhem teplot během dne. V ranních hodinách je vzduch velmi chladný, který se drží u země a s ním i škodliviny. Většinou po 8:00-9:00 dochází k prudkému poklesu koncentrací, a to z důvodu ohřívání atmosféry a vymizení teplotní inverze. Průměrné denní koncentrace SO 2 na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 30,0 SO2 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,

8 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Průměrné hodinové koncentrace SO 2 na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 SO2 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Průměrné roční koncentrace SO 2 vypovídají o tom, že v roce 2008 došlo k poklesu koncentrace této škodliviny v ovzduší oproti roku 2007 o 40%. V roce 2009 však znovu došlo k jejímu mírnému navýšení o 20% a v r se hodnota opět zvýšila o 38% vzhledem k roku předchozímu. V roce 2011 byl zaznamenán meziroční pokles o 18%. Hodnota je ale stále vyšší než v letech Průměrné roční koncentrace SO SO 2 5,3 µg/m 3 3,1 µg/m 3 3,7 µg/m 3 5,1 µg/m 3 4,2 µg/m Oxid dusičitý a oxidy dusíku Oxidy dusíku, jejichž hlavním zdrojem je doprava, patří v současné době mezi problematické škodliviny. Vysoké koncentrace jsou zejména podél frekventovaných komunikací. Zvláštní pozornost je věnována zejména oxidu dusičitému, který patří mezi nejrizikovější ze skupiny oxidů dusíku, a pro který je stanoven imisní limit pro ochranu zdraví, ekosystémů a zvláštní imisní limit. V roce 2011 nedošlo ve Veltrusích k překročení imisních limitů oxidu dusičitého. V době od do nebyla data z důvodu poruchy zařízení k dispozici. Denní koncentrace oxidu dusičitého byly nejvyšší v lednu a dále klesaly, s výjimkou období od půlky dubna do poloviny května. Na podzim docházelo k postupnému zvyšování koncentrací s maximem v listopadu. 7

9 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Průměrné denní koncentrace NO 2 na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 70,0 NO2 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Průměrné hodinové koncentrace NO 2 vykazují velkou proměnu během dne. Nejvyšší koncentrace bývají v dopoledních hodinách a pak kolem odpolední, kdy vrcholí dopravní špička. Průměrné hodinové koncentrace NO 2 na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 NO2 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se v minulých letech mírně snižovaly. Od roku 2007, kdy byla naměřena průměrná hodnota 29,7 µg/m 3, do roku 2009, kdy bylo naměřeno 22,8 µg/m 3, klesla koncentrace této škodliviny o 20%. V r došlo opět k jejímu mírnému navýšení. V roce 2012 se hodnota ročního průměru pohybovala lehce pod úrovní roku

10 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Průměrné roční koncentrace NO NO 2 29,7 µg/m 3 24,0 µg/m 3 22,8 µg/m 3 23,4 µg/m 3 22,4 µg/m 3 V roce 2011 bohužel nepokračoval trend snižování průměrných ročních koncentrací oxidů dusíku. I tak ale znamená 20% snížení oproti roku 2007 úspěch. Průměrné roční koncentrace NO x NO x 44,8 µg/m 3 37,0 µg/m 3 33,5 µg/m 3 32,3 µg/m 3 36,2 µg/m 3 Nejvyšších koncentrací oxidů dusíku bylo dosaženo v zimních a podzimních měsících. Vyšší koncentrace je též možno pozorovat v květnu. Průměrné denní koncentrace NO x na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 160,0 NOx 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Z hodinových koncentrací lze usuzovat, že nejvíce bylo ovzduší zatíženo těmito škodlivinami od ledna do dubna, v květnu a o něco méně v podzimních měsících. 9

11 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Průměrné hodinové koncentrace NO x na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 350,0 NOx 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Aromatické uhlovodíky Na měřicí stanici ve Veltrusích se monitoruje také skupina těkavých aromatických uhlovodíků. Co se týče škodlivosti pro lidské zdraví, je hlavní pozornost věnována koncentracím benzenu, který patří mezi významné karcinogeny, a u kterého se prakticky nedá stanovit bezpečná limitní hodnota. Imisní limit pro ochranu zdraví je v případě této škodliviny 5 µg/m 3. Dle neverifikovaných operativních dat nebyl limit pro benzen ve Veltrusích překročen, průměrná denní koncentrace benzenu v r činila 1,3 µg/m 3, v r ,8 µg/m 3. Zdrojem atmosférických emisí aromatických uhlovodíků - zejména benzenu a jeho alkyl derivátů jsou především výfukové plyny benzinových motorových vozidel. Dalším významným zdrojem emisí těchto uhlovodíků jsou ztráty vypařováním při manipulaci, skladování a distribuci benzinů. Nejvyšších průměrných denních koncentrací benzenu v r bylo dosaženo v únoru a březnu. Dále hodnoty klesaly. Dne došlo k poruše generátoru vzduchu pro analyzátor BTX v imisní stanici Veltrusy. Z tohoto důvodu nebyla až do konce roku data dostupná. 10

12 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Průměrné denní koncentrace benzenu na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 10,0 benzen 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Graf hodinových koncentrací ukazuje nejvyšší naměřené koncentrace na konci března, zvláště v ranních hodinách. Toto opět souvisí s chodem denních teplot na počátku jara, kdy po vymizení teplotní inverze v dopoledních hodinách, již koncentrace v dalším průběhu dne klesaly. Průměrné hodinové koncentrace benzenu na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 60,0 benzen 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Imise toluenu v grafu vykazují nejvyšší naměřené hodnoty v březnu a na podzim. 11

13 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Průměrné denní koncentrace toluenu na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r ,0 12,0 toluen 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Hodinové koncentrace vykazují krátkodobé špičky v březnu, dubnu, květnu a na konci září. Průměrné hodinové koncentrace toluenu na měřící stanici AIM ČHMÚ ve Veltrusích v r toluen Průměrná roční koncentrace benzenu se v posledních letech pohybuje kolem hodnoty 1,6 µg/m 3, v r činila 1,8 µg/m 3. 12

14 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Průměrné roční koncentrace benzenu benzen 1,8 µg/m 3 1,6 µg/m 3 1,7 µg/m 3 1,3 µg/m 3 1,8 µg/m 3 Na měřicí stanici Veltrusy jsou pravidelně zaznamenávány také hodnoty dalších aromatických uhlovodíků: ethylbenzenu a o-xylenu. Jejich hodnoty zpravidla zůstávají na nulových hodnotách nebo dosahují pouze minimálních hodnot. V r dosáhlo množství o-xylenu v ovzduší hodnotu 1,0 µg/m PODÍL ECK NA ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 3.1. Informování o aktuální imisní situaci Pro účely sledování čistoty ovzduší disponuje ECK programovým vybavením, jenž umožňuje přenést a zobrazovat data z měřících stanic imisního monitoringu. Využívána jsou data z měřicí stanice ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s., která je součástí sítě automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ. Spektrum sledovaných veličin zahrnuje SO 2, NO 2, NO x, benzen, toluen, xylen a základní meteorologické veličiny jako je teplota, vlhkost, rychlost a směr větru. Přenos dat probíhá přes Internet. ECK získává data přes FTP schránku od ČHMÚ. Hodnoty jsou v této schránce obnovovány každou hodinu. Dispečeři stahují aktuální data každé tři hodiny, vždy v 6, 9, 12, 15, 18 a 21 hod. Bezprostředně po jejich stažení musí být data převedena do zobrazitelného formátu a poté jsou kontrolována, zejména ve vztahu k přípustným limitům, a zaznamenávána do denních protokolů. Následně jsou data konvertována do grafického formátu, vhodného pro prostředí Internetu, a přes FTP protokol jsou aktualizována na webových stránkách. V případě zhoršení rozptylových podmínek a či zaznamenání zvyšující se koncentrace některé ze sledovaných znečišťujících látek probíhá stahování dat 1 x za hodinu, aby bylo včas zachyceno případné překročení stanovených limitů. Grafy zobrazují každou měřenou škodlivinu samostatně a zahrnují měření za posledních 48 hodin, což umožňuje vytvořit si představu o aktuálním vývoji znečištění. Kromě aktuálního přehledu je na webových stránkách ECK přístupné také vyhodnocení imisní situace za uplynulý měsíc. K dispozici jsou jednak grafy uvádějící průměrné denní hodnoty, a jednak grafy zobrazující průběh hodnot všech měřených půlhodin. K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním vlivem na ovzduší dochází prostřednictvím Zeleného telefonu V případě překročení limitů škodlivin v ovzduší je bezprostředně informován odbor životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou. Zároveň jsou informována regionální média, kterým poskytujeme veškeré dostupné informace, tak aby mohla být veřejnost objektivně informována v co nejširším měřítku. Zástupce regionálních médií informujeme pomocí elektronické pošty, případně telefonicky. Na jejich žádost jim zjišťujeme další doplňkové informace či poskytujeme další informační servis. 13

15 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Stížnosti na zápach V rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí zodpovídají dispečeři ECK také stížnosti, zejména pak stížnosti na zápach a hluk. ECK přijalo v loňském roce celkem 32 stížností. Z tohoto množství se 18 stížností týkalo zápachu. Zápach obtěžoval zejména občany Veltrus a Kralupnad Vltavou, Lobečku. V pěti případech si občané stěžovali na zvýšený hluk. Přijali jsme také stížnosti na kácení stromů, obtěžování kouřem z komína sousedního domu, nepořádek v různých částech města i známky vandalství. Stížnosti jsme předali k řešení odboru životního prostředí městského úřadu a dalším kompetentním orgánům. U některých jednoduchých jednorázových stížností, např. na přeplněný kontejner separovaného sběru, se snažíme sami dojednat nápravu kontaktováním příslušných zodpovědných osob. U složitějších stížností se obracíme na kompetentní orgány se žádostí o prošetření situace a je-li to možné o uspokojení potřeb stěžovatelů. Ekologické centrum však nemá žádné rozhodovací pravomoci, našimi prostředky v jednání jsou doporučení, upozornění, informování a poradenství. V případě stížností na zápach informujeme občany v souladu s legislativou na jejich možnosti a práva. Vysvětlíme jim, co mohou učinit, pokud se cítí být obtěžováni zápachem a na jaké organizace se mohou se svou stížností obrátit. Pomůžeme jim i v komunikaci s příslušnými orgány. 4. SIGNÁLY UPOZORNĚNÍ A REGULACE 4.1 Přehled vyhlášených signálů v roce 2011 V souladu s vyhláškou MŽP č. 373/2009 Sb. byly pro Středočeský kraj vyhlášeny v roce 2011 celkem 3 signály upozornění na výskyt smogové situace a 1 signál regulace v souvislosti s vysokými koncentracemi polétavého prachu PM 10. V následují tabulce je uveden přehled signálu a doba jejich trvání. druh signálu datum vyhlášení datum odvolání upozornění upozornění regulace Upozornění Doporučení obyvatelům při vyhlášení signálů Informování veřejnosti v případě vyhlášení signálu upozornění, signálu regulace nebo signálu varování, upravuje příloha 5 vyhlášky č. 553/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí ČR. 14

16 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Doporučení při signálu upozornění: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 100 µg/m 3 pro vyhlášení signálu upozornění doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Doporučení při signálu regulace: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 150 µg/m 3 pro vyhlášení signálu regulace doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. 5. ZÁVĚR 5.1 Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů Souhrn průměrných ročních hodnot SO2 NOx benzen NO2 PM Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů nám ukazuje mírné snížení hodnot SO 2. Hodnoty NO 2 zůstávají v posledních letech na skoro stejné úrovni, hodnoty NO x v posledních letech mírně narostly, stejně jako hodnoty PM 10, o kterých však již od poloviny r nemáme přehled. Hodnoty benzenu velmi mírně vzrostly na úroveň r

17 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů v posledních 5 letech SO 2 5,3 3,1 3,7 5,1 4,2 NO 2 29,7 24,0 22,8 23,4 22,4 NO x 44,8 37,0 33,5 32,3 36,2 PM 10 15,1 13,8 14,5 19,7* --** Benzen 1,8 1,6 1,7 1,3 1,8 *neúplná data, **analyzátor PM 10 již není v provozu Na souhrnu průměrných ročních hodnot polutantů vidíme, jak hodnoty SO 2 setrvávají přibližně v rozmezí 3 až 5 µg/m 3. Hodnoty NO 2 v posledních letech velmi mírně klesají, hodnota NO x však naopak mírně stoupla. Prachové imise mírně narůstají, ale bohužel od poloviny r nemáme přehled o jejich množství v ovzduší. Imise benzenu mírně narostly na úroveň roku 2007, ale stále jsou pod stanoveným limitem. 5.3 Indexy kvality ovzduší (podle ČHMÚ) Kvalita ovzduší Index SO 2 1h µg/m 3 NO 2 1h µg/m 3 velmi dobrá dobrá uspokojivá vyhovující špatná velmi špatná 6 >500 >400 16

18 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce Vyhodnocení znečištění ovzduší ve Veltrusích za rok 2011 na základě indexů kvality ovzduší. 100% 90% % měřených hodnot 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Kvalita ovzduší velmi špatná špatná vyhovující uspokojivá dobrá velmi dobrá 10% 0% SO2 NO2 Index velmi špatné a špatné kvality ovzduší se v r neobjevil u žádného sledovaného polutantu. Pouze u oxidu dusičitého přesáhly 2x naměřené hodinové koncentrace hodnoty 100 µg/m 3, což odpovídá vyhovující kvalitě. Po většinu roku byla kvalita ovzduší v případě sledovaných veličin SO 2 a NO 2 velmi dobrá nebo dobrá. 17

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most 10. března 2011 Bc. Dana Kovaříková

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Zpracovatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Budovatelů 2830 434 37 Most Datum vydání: 30.03.2012 1. ÚVOD Vyhodnocení

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 12. duben 2019 Obsah Shrnutí...

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 6 3.2.

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

zdroj

zdroj Co je smogová situace? Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 26.02.2013 Bc. Dana Kovaříková,

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing. Radka

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing.

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 2 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 5 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok března Strana 1 (celkový počet 45)

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok března Strana 1 (celkový počet 45) Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2016 7.března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 45) Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity...

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok Obsah Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Most na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ)

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2018

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2018 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 34) Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 6 3. ECM a vyhodnocení

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 2.2

Více

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Foto: Z. Blažek Blažek, Černikovský Konference (ČHMÚ): o kvalitě Extrémní ovzduší

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Ďáblice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Ďáblice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Mgr. Barbora Landová odbor ochrany ovzduší Orgány ochrany

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Únor CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5.

Únor CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5. Únor 2018 CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5 www.ci2.co.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 O CI2, o. p. s.... 3 Indikátor Kvalita místního ovzduší...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP Mgr. Ing. Marek Martinec Emise x Imise Emise jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,...),

Více

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Jana Šestáková odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí OCHRANA OVZDUŠÍ VE

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem HISTORIE MONITORINGU OVZDUŠÍ 50. léta Rozvoj těžkého průmyslu a výstavba hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoří, což mělo za následek zhoršení

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování o aktuální

Více

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Obsah Analýza smogových situací Nástroje k minimalizaci smogových situací Analýza

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Březiněves B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Březiněves B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne 28. 2. 2016 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Protokol o měření. Popis místa měření:

Protokol o měření. Popis místa měření: Protokol o měření Měřící místo: Ostrava, odval Heřmanice GPS souřadnice: 49 51'58.95"S, 18 19'22.85"V Nadmořská výška místa: 210 m.n.m. Datum měření: 2.4.2014 Čas měření: od 10.00 do 12.30 hod Popis místa

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě 40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Blanka Krejčí únor 2008 Jiří Raška na olympiádě v Grenoblu Otevření nové budovy pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Vpád vojsk armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 350000

Více

Protokol o měření. Popis místa měření: Fotografie z měření:

Protokol o měření. Popis místa měření: Fotografie z měření: Protokol o měření Měřící místo: Stadion Bazaly, Slezská Ostrava GPS souřadnice: 49 50' 35" N, 18 18' 0" E Nadmořská výška místa: 250 m Datum měření: 13. března 2014 Čas měření: od 13.00 do 16.00 hod Popis

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 121 Rozeslána dne 4. listopadu 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 121 Rozeslána dne 4. listopadu 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 121 Rozeslána dne 4. listopadu 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 372. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Satalice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Satalice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí Opatření pro dopravu Informativní monitorování ovzduší Monitorování ovzduší v budovách Řešení pro Smart Jan Fučík 1 Opatření pro dopravu» Zvýšení

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem. Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá

Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem. Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá Roční provoz 2013 AIM - 24 stanic MIM - 17 stanic Laboratoř PAH 24 odběrových míst Gravimetrická

Více

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67 Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí z 15 pražských měřících stanic (provozovaných ČHMÚ, SZÚ a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n/l), na kterých jsou v

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Emisní přístup k ochraně ovzduší K zajištění přípustné úrovně znečišťování ovzduší byly stanoveny: Emisní limity

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

(opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň)

(opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň) (opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň) 23.-25.9.2008 Radostovice 2008 O výstavbě dálnice spojující Prahu se západní hranicí České republiky, označovanou nyní jako D 5, se uvažovalo

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více