Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah"

Transkript

1

2 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Obsah 1 Úvod Základní charakteristika území Oblasti s překročenými imisními limity ECM a vyhodnocení imisní situace Informování o aktuální imisní situaci Dotazy a stížnosti Dotazy na kvalitu ovzduší Stížnosti Ochrana ovzduší dle platné legislativy Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O Ukončení smogové situace Měřicí stanice pro vyhodnocení imisní situace v Lomu Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ u Lomu Vyhodnocení imisní situace za rok Oxid siřičitý, oxid uhelnatý SO 2 oxid siřičitý CO oxid uhelnatý H 2 S sulfan (dříve sirovodík) NOx, NO 2 a NO oxidy dusíku, oxid dusičitý a oxid dusnatý O 3 přízemní ozon Prachové částice PM Aromatické uhlovodíky Smogové situace v Ústeckém kraji v roce Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace Doporučení při překročení informativních prahových hodnot Doporučení při překročení regulačních prahových hodnot Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel Vyhodnocení kvality ovzduší v Lomu Grafy úrovně znečištění Souhrn průměrných ročních hodnot Počet překročení PM 10 na vybraných stanicích Ukončení měření škodlivin změna Státní imisní sítě Závěr Zdroje Seznam zkratek Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Strana 1 (celkový počet 56)

3 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) předkládá již potřetí vyhodnocení imisní situace v lokalitě Lom na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), poskytovaných v rámci Dohody o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí. Při zpracování imisní situace v Lomu bylo využito také dostupných dat ČHMÚ v Mostě a dat Zdravotního ústavu v Litvínově ZÚ). Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách ECM informuje veřejnost prostřednictvím bezplatné Zelené linky a regionálních médií. Vyhodnocení denních a tříhodinových průměrů i hodinových koncentrací odesílá ECM každý pracovní den Odboru životního prostředí v Litvínově a Mostě, tabulka s týdenními průměry a hodnocením uplynulého období je zasílána pravidelně médiím Homér a Mostecký deník. Každý měsíc jsou na webových stránkách ECM zpřístupněny grafické výstupy koncentrací vybraných znečišťujících látek z předcházejícího období v Lomu, Mostě i Litvínově, zveřejněno je roční zpracování imisní situace v sekci Ovzduší zpětné vyhodnocení. ECM pracuje s aktuálními neverifikovanými daty. Strana 2 (celkový počet 51)

4 2 Základní charakteristika území Mostecko včetně města Lom se nachází v klimatické oblasti T2, pro kterou je typické dlouhé, teplé a suché léto a krátká, mírně teplá a až velmi suchá zima. Průměrná roční teplota sledovaného území je 8,2 C. Roční úhrn srážek činí 499 mm a průměrný úhrn srážek ve vegetační době je 299 mm [1]. Nepříznivé rozptylové podmínky v oblasti bývají způsobeny zejména její polohou v kotlině, uzavřené hradbou Krušných hor, jež vytvářejí tzv. srážkový stín. Dochází zde k inverznímu zvrstvení ovzduší, které omezuje možnost proudění vzduchu. Kombinací inverzní vrstvy vzduchu a slabého proudění větru se rozptylové podmínky stávají nepříznivými a dochází ke kumulaci znečišťujících látek, jež následně v ovzduší přetrvávají a hromadí se až do doby, než dojde ke změně meteorologických podmínek na stav příznivý pro rozptyl. Zhoršené rozptylové podmínky jsou charakteristické pro podzimní a zimní měsíce, kdy dochází k navyšování koncentrací prachových částic a oxidu siřičitého, pro letní období je pro změnu typický růst koncentrací přízemního ozonu. Graf 1: Četnosti výskytu rozptylových podmínek a v jednotlivých měsících, rok 2014 Zdroj: Strana 3 (celkový počet 51)

5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity Dlouhodobé řazení města Lomu i dalších částí Ústeckého mezi oblasti s překročenými imisními limity je stále aktuálním problémem. Na obrázku č. 1 jsou vyznačeny oblasti s překročenými imisními limity v rámci celé České republiky. Před platností zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. se tyto oblasti nazývaly oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). [3] Dle výše zmíněného zákona jsou namísto OZKO vytvořeny mapy se zanesenými hodnotami pětiletých průměrů znečišťující látek. Oba druhy map jsou dostupné také ve formátu.png a.shp na internetových stránkách ČHMÚ ( [4] Velikost území s překročením imisních limitů (dříve oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) v rozmezí let 2006 až 2013 jsou znázorněny v grafu č. 1. Obrázek 1: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2013 a 2012 (malé zobrazení) v celé ČR včetně přízemního ozonu Zdroj: Strana 4 (celkový počet 51)

6 Obrázek 2: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2013 a 2012 (malé zobrazení) v ČR bez přízemního ozonu Zdroj: Graf 2: Překročení imisního limitu (LV) v ČR v procentech Zdroj: [4] Strana 5 (celkový počet 51)

7 3 ECM a vyhodnocení imisní situace 3.1 Informování o aktuální imisní situaci Od rozšířilo ECM monitoring a získalo přístup ke všem měřicím stanicím Ústeckého kraje, jejichž provozovatelem je ČHMÚ. Kromě toho jsou využívána i data zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a do byla využívána také data společnosti ČEZ, a.s. Měření koncentrace tuhých znečišťujících látek v buňkách imisního monitoringu umístěných v obcích Blažim, Počerady a Výškov však již bylo zrušeno z důvodu dožitého zařízení, navíc také pominul technický důvod měření v těchto lokalitách, neboť odkaliště, jehož prašnost byla sledována, je již zrekultivováno. Spektrum sledovaných veličin zahrnuje SO 2, NO x, PM 10 a PM 2,5, H 2 S, ozon, benzen, toluen, xylen a základní meteorologické veličiny jako je teplota, vlhkost, rychlost a směr větru. Přehled imisních stanic, ze kterých jsou data denně stahována a vyhodnocována, je na obrázku č. 3. Obrázek 3: Přehled měřicích stanic, ze kterých ECM vyhodnocuje denně aktuální stav ovzduší Zdroj: Zpracovalo ECM Strana 6 (celkový počet 51)

8 Až do listopadu získávalo ECM data pouze přes FTP schránku, kde jsou hodnoty obnovovány každou hodinu. Od je využíván také nový software µisko, pomocí kterého je prováděno nepřetržité stahování dat, z něhož jsou automaticky generovány grafické výstupy pro webové stránky ECM. Grafy zobrazují vývoj koncentrací škodlivin za posledních 24 hodin a jsou nezávislé na provozu ECM, čímž se zvyšuje komfort pro všechny zájemce o aktuální stav ovzduší. Dispečeři ECM mimoto stahují aktuální data každé tři hodiny: do v 6, 8, 11, 14, 17 a 20 hodin, od , v souvislosti se změnou provozu ECM, odpadá poslední stahování z 20 hodiny. Kromě aktuálního přehledu je na webových stránkách ECM přístupné také vyhodnocení dat z uplynulého měsíce. K dispozici jsou grafy uvádějící průměrné denní hodnoty a grafy zobrazující průběh hodnot všech měřených hodin. K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích s možným vlivem na stav ovzduší dochází prostřednictvím bezplatné telefonní linky a webových stránek Dále ECM v týdenních intervalech vyhodnocuje imisní situaci na Mostecku pro Mostecký deník a týdeník Homér. V případě překročení prahových hodnot v ovzduší a vyhlášení smogové situace je bezprostředně informováno Rádio Most a zástupci Odboru životního prostředí v Litvínově a Odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu. ECM také zpracovává a umisťuje na webové stránky ECM každý měsíc měsíční přehled koncentrací škodlivin a od roku 2007 i roční zprávu o imisní situaci v Mostě a Litvínově. Elektronickou poštou jsou bezplatně informováni o vyhlášení nebo odvolání smogové situace zájemci, kteří o tuto službu požádají prostřednictvím webových stránek ECM, em nebo telefonicky na bezplatné Zelené lince Strana 7 (celkový počet 51)

9 3.2 Dotazy a stížnosti Dotazy na kvalitu ovzduší Zodpovídání dotazů na aktuální stav ovzduší patří ke stěžejním činnostem dispečerů v rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí. Tuto službu využívají zejména pedagogové z mateřských a základních škol, maminky s dětmi na mateřské či rodičovské dovolené a občané se zdravotními problémy. V roce 2014 ECM zodpovědělo dotazů, jedná se o další zvýšení a nejvyšší počet dotazů za celé období provozu ekocentra (od roku 2000). Průměr dotazů přijatých za období se zvýšil od předcházejícího roku ze na Vývoj počtu dotazů v letech je uveden v grafu č. 2. Pokles počtu dotazů v roce 2012 oproti roku 2011 byl pravděpodobně způsoben snížením počtu signálů upozornění a regulace (dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). Graf 3: Vývoj počtu dotazů v letech Zdroj: Zpracovalo ECM Celkem 98,7 % dotazů ze všech zznesených se týkalo tématu ovzduší. Procentuální zastoupení tazatelů dle bydliště je uvedeno v grafu č. 3. V přehledu tazatelů z řad veřejnosti i občanů je evidováno 60,7 % (1 849) dotazů z města Mostu, 7,7 % (235) z Litvínova a 1,8 % Strana 8 (celkový počet 51)

10 (56) z Chomutova. V roce 2014 byl zaznamenán další nárůst tazatelů z Jirkova (7,4 %) 225, Teplic 5,8 % (176) a ostatních obcí 16,6 % (503), mezi něž náleží kromě blízkých obcí, jako jsou Obrnice, Braňany apod., také např. Kadaň, Klášterec nad Ohří, Strupčice i další vzdálenější lokality. Graf 4: Porovnání přehledu dotazů v dle bydliště tazatele letech Zdroj: Zpracovalo ECM Stížnosti V rámci evidence dotazů od občanů přijalo ECM v roce 2014 celkem 10 stížností, z nichž většina se týkala zápachu. Celkem 4 stížnosti byly z Mostu, a po jedné z Duchova, Jirkova, Krupky, Obrnic, Soběchleb a Teplic. Z celkového množství od roku 2000 (viz graf č. 4) je patrný nejvyšší počet přijatých stížností z České republiky v roce 2012, rok 2013 zaznamenal mírný pokles a 10 dotazů z posledního sledovaného období se řadí co do počtu na 2. nejnižší místo v celém období, těsně za rok 2010, kdy bylo přijato jen 9 dotazů z ČR. V posledních dvou letech nebyl evidován žádný dotaz ani stížnost ze saského pohraničí. Přehled stížností dle jejich přijetí v jednotlivých měsících roku 2014 je zaznamenán v grafu č. 5. Strana 9 (celkový počet 51)

11 Graf 5: Přehled stížností evidovaných v ECM v letech Zdroj: Zpracovalo ECM Graf 6: Přehled stížností v jednotlivých měsících roku 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM Strana 10 (celkový počet 51)

12 4 Ochrana ovzduší dle platné legislativy Dne vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který mimo jiné nově definuje pojmy smogové situace a zahrnuje v sobě i imisní limity a zvláštní imisní limity (nyní prahové hodnoty), které dříve byly stanoveny ve vyhláškách č. 597/2006 Sb. a 373/2009 Sb. Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z definování imisních limitů pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nahradil zákon č. 86/2002 Sb. Nový zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Příloha č. 6 výše uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a prachové částice PM 10, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro troposférický ozon, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace. V souladu se zákonem o ochraně ovzduší byla vydána i vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Nová imisní vyhláška upravuje: 1) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 2) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění, 3) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. Vyhláška nahrazuje a navazuje na nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, a vyhlášku č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění pozdějších předpisů. Oproti předchozí právní úpravě neobsahuje vyhláška č. 330/2012 Sb. přípustné úrovně znečištění (imisní limity) ani podmínky vyhlášení a ukončení smogových situací, které jsou uvedeny přímo v zákoně o ochraně ovzduší (příloha č. 1 a č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Strana 11 (celkový počet 51)

13 4.1 Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Imisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 1 a 2. Tabulka 1: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka SO 2 oxid siřičitý PM 10 prachové částice Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální počet překročení 1 hodina hodin hodin kalendářní rok 40 0 PM 2,5 kalendářní rok 25 0 NO 2 oxid dusičitý CO oxid uhelnatý 1 hodina kalendářní rok 40 0 maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Tabulka 2: Imisní limity pro troposférický ozon pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozon maximální denní 8hodinový klouzavý průměr* *Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší x v průměru za 3 roky Strana 12 (celkový počet 51)

14 4.2 Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Smogová situace je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášena při překročení některé z prahových hodnot (tj. informativní, regulační nebo varovné) vybrané znečišťující látky. Informativní a regulační prahové hodnoty a jejich překročení jsou stanoveny pro škodliviny oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo prachové částice PM 10. Informativní a varovná prahová hodnota je definována samostatně pouze pro troposférický ozon. Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ZÁŘÍ, ŘÍJEN/2014). Přímý odkaz ke stažení zde: ari_rijen_final.pdf Tabulka 3: Reprezentativní stanice pro zónu Severozápad Ústecký kraj Znečišťující látka PM 10 SO 2 NO 2 Reprezentativní stanice Chomutov, Lom, Krupka, Most, Teplice, Litoměřice, Ústí nad Labem Kočkov, Děčín Tušimice, Lom, Ústí nad Labem Kočkov, Litoměřice, Teplice Tušimice, Lom, Děčín, Most, Ústí nad Labem - město O 3 Tušimice, Rudolice v Horách, Most, Lom, Teplice, Litoměřice, Ústí nad Labem Kočkov, Sněžník V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM 10 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, Strana 13 (celkový počet 51)

15 b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 100 µg/m 3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM 10 Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 150 µg/m 3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O 3 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg/m 3. Strana 14 (celkový počet 51)

16 Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg/m 3. Podmínky vzniku a ukončení smogových situací jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Přehled všech uvedených prahových hodnot je uveden v tabulce č. 4. Tabulka 4: Informativní, regulační a varovné prahové hodnoty Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 částice 250 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 200 µg/m 3 hodinách 100 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve dvou po sobě následujících dnech Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 částice 500 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 400 µg/m 3 hodinách 150 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve třech po sobě následujících dnech Informativní prahová hodnota O 3 Varovná prahová hodnota O 3 Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 180 µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace 240 µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Zdroj: Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Strana 15 (celkový počet 51)

17 4.3 Ukončení smogové situace Smogová situace je ukončena, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. 5 Měřicí stanice pro vyhodnocení imisní situace v Lomu Pro zpracování této zprávy o imisní situaci v Lomu byla použita data z měřicí stanice Lom ČHMÚ, umístěné v blízkosti obcí Lom a Mariánské Radčice. V tabulce č. 5 jsou uvedeny základní údaje o měřicí stanici včetně měřených škodlivin, její umístění je na obrázcích č Měřicí stanice se řadí mezi tzv. stanice pozaďové. Pozaďové stanice jsou umístěny v nezatížených lokalitách a měří pozadí regionů, měst a průmyslových oblastí. Rozhodujícím kritériem pro pozaďovou stanici by mělo být, že stanice není přímo ovlivněna žádným zdrojem. Přirozené imisní pozadí se v ovzduší vyskytuje nezávisle na lokálních antropogenních zdrojích. Poloměr reprezentativnosti stanice se zde liší podle typu oblasti: u stanic městských a předměstských: více než 1 1,5 km, u stanic venkovských: více než 5 až cca 60 km (v ČR se většinou pohybuje od 10 do 20 km) [4]. Strana 16 (celkový počet 51)

18 Obrázek 4: Umístění měřicí stanice ČHMÚ u Lomu Zdroj: Obrázek 5: Měřicí stanice Lom AIM ČHMÚ Zdroj: Strana 17 (celkový počet 51)

19 5.1 Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ u Lomu Tabulka 5: Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ u Lomu Kód lokality: Název: Stát: Vlastník: Kraj: Okres: Obec (ZÚJ): Zkratka: EOI - typ stanice: EOI - typ zóny: EOI - charakteristika zóny: Ekosystémy: EOI B/R - podkategorie: Základní údaje ULOM Lom Česká republika Český hydrometeorologický ústav Ústecký Most Mariánské Radčice B/R/IN-NCI pozaďová venkovská průmyslová; přírodní Klasifikace příměstská Adresa lokality (nepovinné) Správce lokality, adresa ČHMÚ - pobočka Ústí n/labem Pošt. přihrádka Ústí n/labem Lokalizace Tel.: Fax:.: Zeměpisné souřadnice: " sš " vd Nadmořská výška: 265 m Doplňující údaje Terén: Rovina, velmi málo zvlněný terén Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) Umístění Otevřená plocha v podhůří Krušných hor. V okolí několik opuštěných budov (objekty dolů), jeden obydlený dům. Kód ULOMA ULOMM Seznam měřicích programů: Typ Automatizovaný měřicí program Manuální měřicí program ULOM0 Měření těžkých kovů v PM 10 Datum vzniku: Měřené znečišťující látky: Zdroj: ČHMÚ Vznik a zánik měřicího místa: Datum zániku: SO 2, NO 2, PM 10, O 3, NO x, NO Strana 18 (celkový počet 51)

20 Obrázek 6: Měřicí stanice Lom AIM ČHMÚ bližší pohled Zdroj: 6 Vyhodnocení imisní situace za rok Oxid siřičitý, oxid uhelnatý Oxid siřičitý a oxid uhelnatý nepředstavují v současnosti významnou škodlivinu pro zdraví obyvatel města Lomu. Koncentrace těchto znečišťujících látek byly v uplynulých letech velice nízké a stejně jako v Lomu, ani v ostatních částech České republiky nedochází k mimořádným navýšením jejich koncentrací. Z tohoto důvodu bylo na mnoha měřicích stanicích upuštěno od dalšího monitoringu SO 2 i CO, měřicí stanice v Lomu však stále v monitorování oxidu siřičitého pokračuje. Strana 19 (celkový počet 51)

21 6.1.1 SO 2 oxid siřičitý Oxid siřičitý není od roku 1997, kdy došlo k odsíření velkých zdrojů emisí oxidů síry (průmyslové podniky, hnědouhelné elektrárny), škodlivinou, jež by závažně ohrožovala zdraví obyvatel, ačkoliv v lokalitách, kde je soustředěno více malých spalovacích zdrojů, jimiž jsou zejména domácí topeniště, je riziko zvyšování SO 2 podstatně vyšší. Ani nový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) neumožňuje v případě fyzických osob vstupovat do domácností za účelem kontroly lokálních topenišť a vytápění nekvalitním palivem, které je pro mnoho lidí nejpřijatelnějším řešením zejména z finančního hlediska. Úřady mohou i bez vstupu do obydlí zkontrolovat pouze přípustnou tmavost kouře. Průměrné roční koncentrace SO 2 ze stanicí Lom ČHMÚ a Litvínov ZÚ jsou uvedeny v tabulce č. 6. Po loňském poklesu ročního průměru na nejnižší od roku zahájení provozu stanice (v roce 2004) se v roce 2014 průměr nečekaně zvýšil téměř o 100 %, čímž dosáhl opačného pólu a nejvyšší hodnoty za dobu trvání stanice. Maximální hodinová hodnota 240,2 μg/m 3 byla dosažena dne (v roce 2013 to bylo 283 μg/m 3 ). V nejvyšším dosaženém indexu, tedy indexu č. 4, se koncentrace pohybovaly v 52 hodinách, což je o 15 hodin více než v roce 2013, ale zároveň o 55 hodin méně než v roce 2012, kdy ve 3 hodinách dokonce dosáhly hodnoty v indexu č. 5. Tabulka 6: Srovnání průměrných ročních koncentrací SO2 na měřicích stanici Litvínov ZÚ a Lom ČHMÚ rok SO 2 Lom ČHMÚ 15,3 15,1 10,9 11,8 11,4 14,9 14,2 10,8 20,1 μg/m 3 SO 2 Litvínov ZÚ 17,8 18,6 19,5 21, ,9 11,7 8,9 10,9 μg/m 3 Hodinový imisní limit pro ochranu zdraví 350 μg/m 3 max. 24x za rok Denní imisní limit pro ochranu zdraví 125 μg/m 3 max. 3x za rok Informativní prahová hodnota 250 μg/m 3 Regulační prahová hodnota 500 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Strana 20 (celkový počet 51)

22 Graf 7: Průměrné hodinové koncentrace SO 2 na měřicí stanici Lom ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Graf 8: Průměrné denní koncentrace SO 2 na měřicí stanici Lom ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Typický roční chod SO 2, kdy jsou nejvyšší hodnoty zaznamenány zvláště na počátku a na konci roku, byl markantnější při sledování denních koncentrací, jak je patrné z grafů č. 5 a 6. Strana 21 (celkový počet 51)

23 Hodinové koncentrace SO 2 dosáhly maxima v prosinci (viz graf č. 5), ale vysoké koncentrace se objevovaly v průběhu celého roku, tedy i v letních měsících. I přes výrazné zvýšení ročního průměru neohrozily hodnoty denní limit pro ochranu zdraví (125 μg/m 3 ) ani roční limit pro ochranu zdraví (50 μg/m 3 ) CO oxid uhelnatý Oxid uhelnatý v současné době také nepředstavuje nebezpečí pro zdraví obyvatel, a to nejen na Mostecku. Maximální hodnoty 8hodinové koncentrace v posledních letech byly naměřeny významně nízké, hluboko pod limitní hodnotou μg/m H 2 S sulfan (dříve sirovodík) Pro komplexnost hodnocení imisní zátěže v Lomu doplňujeme zprávu také obvykle informací o koncentracích sulfanu, ačkoliv se na stanici Lom neměří. Využíváme dat z měřicí stanice zdravotního ústavu v Litvínově. Zde byl však od srpna roku 2013 pro poruchovost odstaven analyzátor H 2 S a byl zprovozněn až v září Ze půlhodin v daném roce byly měřeny hodnoty sulfanu pouze ve půlhodině, což činí pouze 24 % z celého množství. Proto tato zpráva nehodnotí vývoj sulfanu v letech 2013 a 2014, pouze je pro ilustraci přiložena tabulka s průběhem ročních průměrů od roku 2006 do roku 2012 (tabulka č. 7). Stanovená hodnota sulfanu pro ochranu proti obtěžování zápachem, tzv. půlhodinový hygienický limit činí 7 μg/m 3 (dle tabulky referenčních koncentrací vydané Státním zdravotním ústavem [5]), bývá však často mnohonásobně překračován. Tabulka 7: Průměrné roční koncentrace H 2 S na měřicí stanici Litvínov ZÚ rok H 2 S μg/m 3 4,1 2,8 2,8 5,7 13,5 4,2 6,0 - - Půlhodinový hygienický limit - 7 μg/m 3 Pozn.: Tabulka průměrných ročních koncentrací sulfanu z měřicí stanice Litvínov ZÚ je uvedena pro zdokumentování vysokých koncentrací této škodliviny v sledované oblasti. Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Strana 22 (celkový počet 51)

24 Ve své akutní formě je otrava sulfanem hlavně výsledkem účinků na nervový systém. Při koncentracích 15 mg/m 3 a vyšších vyvolává sulfan zánět spojivek. K vážnému poškození očí dochází při koncentracích sulfanu 70 mg/m 3. Při ještě vyšších koncentracích (nad 225 mg/m 3, tj. nad 150 ppm) sulfan paralyzuje čichové vnímání tak, že zápach přestává působit jako varovný signál. 6.3 NOx, NO 2 a NO oxidy dusíku, oxid dusičitý a oxid dusnatý V roce 2013 byl přerušen klesající trend ročních průměrů na stanici Lom a došlo k mírnému zvýšení vzhledem k roku 2012 (viz tabulka č. 8) a v roce 2014 průměrná roční hodnota vyskočila na nejvyšší příčku od doby měření NO 2 na stanici Lom, stejně jako tomu je i u SO 2. Zdrojem oxidů dusíků jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší. Tabulka 8: Srovnání průměrných ročních koncentrací NO 2 na měřicích stanici Litvínov ZÚ a Lom ČHMÚ rok NO 2 Lom ČHMÚ μg/m 3 17,3 14,8 15,5 15,7 16,5 15,2 13,9 14,8 19,2 NO 2 Litvínov ZÚ μg/m 3 11,3 7,5 5,5 5,8 5,8 4,5 3,0 2,7 2,9 Hodinový imisní limit pro ochranu zdraví 200 μg/m 3 max. 18 za rok Roční imisní limit pro ochranu zdraví 40 μg/m 3 Informativní prahová hodnota 200 μg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách Regulační prahová hodnota 400 μg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Typický roční chod oxidů dusíku, s nejvyššími hodnotami zejména na začátku a na konci roku, je stejně jako u SO 2 výraznější v grafickém zobrazení denních koncentrací (graf. č 8), kde lze rovněž pozorovat významně vyšší hodnoty v měsíci lednu než v posledních měsících roku. Průměrné hodinové a denní koncentrace oxidů dusíku jsou uvedeny v grafech č. 7 a 8. Strana 23 (celkový počet 51)

25 Denním maximem je hodnota 43,3 μg/m 3 (v roce ,8 μg/m 3 ) a nejvyšší hodinová koncentrace 68,6 μg/m 3 je rovněž nižší než 76 μg/m 3 v roce Porovnáním grafů indexů kvality ovzduší (graf č. 15) v letech 2013 a 2014 nelze zjistit žádný významný rozdíl. Graf 9: Průměrné hodinové koncentrace NO x, NO 2 a NO na měřicí stanici Lom ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf 10: Průměrné denní koncentrace NO x, NO 2 a NO na měřicí stanici Lom ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 24 (celkový počet 51)

26 6.4 O 3 přízemní ozon V roce 2014 došlo k výraznému snížení ročního průměru ozonu, a to téměř o 50 % (přesněji 48,65 %), viz tabulka č. 9. Jedná se o nejnižší hodnotu od zprovoznění stanice Lom v roce Hodinové maximum dosáhlo 175,6 μg/m 3 (v roce 2013 hodnoty 183,4 μg/m 3 ), hodnota 180 μg/m 3 tedy nebyla překročena ani jednou. Koncentrace nad 120 μg/m 3 byly naměřeny ve 183 případech (v roce 2013 v 221 případě), což bylo zřejmě - společně s přesunutím většího počtu hodinových koncentrací z hodnot vyšších indexů do indexu č. 1 - hlavní příčinou snížení ročního průměru. Roční chod koncentrací přízemního ozonu je typický zvyšováním koncentrací v letním období, i v roce 2014, stejně jako v roce předcházejícím, se objevila první hodnota překračující 120 μg/m 3 již koncem března a poslední v září. Cílový imisní limit pro přízemní ozon je stanoven na 120 μg/m 3 v 8hodinovém klouzavém průměru (viz tabulka č. 2). Maximální tolerovaný počet překročení je 25x za 3 roky. Do roku 2013 ECM pro výpočet stanovení překročení cílového imisního limitu používalo metodiku, jejímž základem bylo hodnocení 8hodinového průměru s tím, že do něj byly zahrnuty i hodnoty s průměrem nižším než 120 μg/m 3. Od roku 2014 je využívána metodika, kdy do výpočtu průměru nejsou zahrnuty hodnoty nižší než 120 μg/m 3. Na měřicí stanici v Lomu došlo v roce 2014 k překročení celkem ve 13 případech, 2x v červnu a 11x v průběhu července. (v roce 2013 celkem ve 27 případech a v roce 2012 celkem v 17 případech). V období let byl tedy překročen 8hodinový průměr v celkem 57 případech, to je 32 překročení nad povolený počet. Strana 25 (celkový počet 51)

27 Tabulka 9: Srovnání průměrných ročních koncentrací O 3 na měřicích stanici Litvínov ZÚ a Lom ČHMÚ rok O 3 - Lom ČHMÚ 43,6 52,9 47,3 45,3 48, ,4 48,1 24,7 μg/m 3 O 3 - Litvínov ZÚ μg/m 3 58,5 40,8 28,9 44,4 47,5 35,0 31,2 30,0 22,4 Maximální denní 8hodinový klouzavý průměr 120 μg/m 3 max. 25x průměr za 3 roky Informativní prahová hodnota 180 μg/m 3 Regulační prahová hodnota 240 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Zvýšené hodnoty ozonu jsou typické pro letní období s vysokým slunečním zářením, někdy se však objevují i v jiných měsících (viz grafy č. 9 a 10). Graf 11: Průměrné hodinové koncentrace ozonu na měřicí stanici Lom ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 26 (celkový počet 51)

28 Graf 12: Průměrné denní koncentrace ozonu na měřicí stanici Lom ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Vysoké koncentrace této škodliviny jsou o to nebezpečnější, že se vyskytují právě v období, kdy vysoké teploty a sálající slunce přímo vybízejí k venkovním aktivitám včetně koupání. Zvýšené koncentrace ozonu negativně ovlivňují dýchací cesty. Kromě respiračních potíží způsobuje ozon také dráždění očí, bolest hlavy, únavu, nespavost i nevolnost. Vysoké množství přízemního ozonu v ovzduší má nepříznivý vliv i na vegetaci. Dochází k oslabení vitality rostlin, k poškození listů i jehličí, může být narušena odolnost vůči dalším stresovým faktorům. 6.5 Prachové částice Měřicí stanice Lom umožňuje také měření prachových částic. Polétavý prach (PM zkratka odvozena z anglického "particulate matter"). Částice mají označení podle velikosti (viz obrázek č. 7). U zkratky PM se setkáváme s indexy 10, 2,5 a 1. Indexy značí velikost částic v mikrometrech (µm). Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 μm odlučovací účinnost 50 % se označují PM 10, částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr Strana 27 (celkový počet 51)

29 2,5 μm odlučovací účinnost 50 % se označují PM 2,5, stejným principem je odvozen název PM 1. Účinek částic na lidské zdraví závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Čím menší částice jsou, tím více mohou být nebezpečné, mohou se usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Větší částice se zachycují na nosní sliznici, částice PM 10 ale procházejí přes horní cesty dýchací až do plic a průdušek, PM 2,5 mohou doputovat až do plicních sklípků. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, mají vliv zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce a zkrácení délky života. Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, doprava, těžební činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu. Pro PM 10 je tak stanoven denní i roční imisní limit a pro PM 2,5 pouze roční imisní limit. Imisní limity na ochranu zdraví lidí jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Obrázek 7: Polétavý prach PM 10, PM 2,5 Zdroj: Strana 28 (celkový počet 51)

30 6.5.1 PM 10 Tabulka č. 10 předkládá průměrné roční koncentrace prachových částic PM 10 od roku Roční průměr PM 10 za rok 2014 (28,6 μg/m 3 ) je nejnižším od zahájení měření na této stanici v roce 2004, ačkoliv počet hodin s koncentrací vyšší než 180 byl naměřen celkem v 53 případech, což je více než v předešlém roce (34 v roce 2013). K překročení 24hodinového imisního limitu (50 μg/m 3 ) došlo v roce 2014 v 66 případech a stanovený povolený limit (35 povolených překročení) byl přestoupen již v první polovině měsíce března. Celkově byl překročen 31x, je to od zahájení provozu stanice třetí nejvyšší hodnota překročení. Tabulka 10: Srovnání průměrných ročních koncentrací PM 10 na měřicích stanici Litvínov ZÚ a Lom ČHMÚ rok PM 10 Lom ČHMÚ μg/m 3 34,1 31,7 35,2 35,6 35,8 33,7 29,9 PM 10 - Litvínov ZÚ μg/m ,1 Denní imisní limit pro ochranu zdraví 50 μg/m 3 max. 35 za rok Roční imisní limit pro ochranu zdraví 40 μg/m 3 Informativní prahová hodnota 100 μg/m 3 Regulační prahová hodnota 150 μg/m 3 30,0 28,6 23,2 25,5 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Typické zvýšení koncentrací PM 10 v předjaří a zimních měsících je patrné z grafů č.11 a 12, významněji se projevuje v grafu denních koncentrací (graf č. 12). Hodinové koncentrace vykazují nejvyšší nárůst především na počátku roku, zkraje ledna (viz graf č. 11). Strana 29 (celkový počet 51)

31 Graf 13: Průměrné hodinové koncentrace PM 10 na měřicí stanici Lom ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Graf 14: Průměrné denní koncentrace PM 10 na měřicí stanici Lom ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem 6.6 Aromatické uhlovodíky Měřicí stanice Lom ČHMÚ nezajišťuje hodnocení vývoje koncentrací aromatických uhlovodíků. Pro základní přehled byla využita data z měřicí stanice Most ČHMÚ. Na měřicí Strana 30 (celkový počet 51)

32 stanici Most ČHMÚ jsou kromě benzenu a toluenu pravidelně zaznamenávány také hodnoty dalších aromatických uhlovodíků jako je ethylbenzen, p-xylen, m-xylen, o-xylen. Jejich koncentrace bývají zpravidla minimální nebo nulové, proto se jejich hodnocením zpráva dále nezabývá. Benzen je velmi toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé expozici může způsobovat leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku fotochemického smogu. Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilu, dále emise způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv (uhlí, oleje). Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a zpracování neželezných rud, zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu. Značné koncentrace benzenu se vyskytují také v cigaretovém kouři. Přirozené zdroje benzenu, jako jsou výbuchy sopek nebo lesní požáry, jsou nevýznamné ve srovnání se zdroji antropogenními. Toluen patří stejně jako benzen do skupiny arenů (aromatických uhlovodíků). Je to hořlavá kapalná látka, se vzduchem tvoří výbušnou směs. Je součástí řady lepidel, ředidel, rozpouštědel, barev a laků. Pro lidské zdraví je velice nebezpečný a v barvách je postupně nahrazován. Možnými zdroji znečištění jsou chemický průmysl (nitrace fenolu, destilace uhelného dehtu), strojírenství (rozpouštědlo), zpracování plastických hmot, gumárenství, výroba laků, výroba papíru a lepenky. Páry toluenu působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Toluen odmašťuje a dráždí pokožku, kterou se také vstřebává [6]. V tabulce č. 11 jsou vedeny průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu v letech Průměrné roční koncentrace benzenu jsou v posledních 3 letech stabilní a drží se na hodnotě 0,4 μg/m 3. Nejvyšší průměrná roční koncentrace ve sledovaném období posledních 8 let byla zaznamenána v roce Veškeré průměrné roční hodnoty benzenu od roku 2006 však dostatečně splnily předepsaný roční imisní limit, stanovený na 5 μg/m 3. Pro srovnání: v roce 1997 byla průměrná roční hodnota na této stanici 3 μg/m 3. Čichový práh (minimální koncentrace, která vyvolá čichový vjem u 50 % zkoumaných osob) je u benzenu Strana 31 (celkový počet 51)

33 8,6 µg/m 3. Ve stejné výši jako benzen, tedy na hodnotě 0,4 μg/m 3, se drží už druhým rokem také hodnoty toluenu. Tabulka 11: Průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici ČHMÚ v Mostě rok Benzen μg/m 3 1,7 1,2 1,2 1,3 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 Toluen μg/m 3 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 Benzen: roční imisní limit pro ochranu zdraví 5 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ V grafu č. 13 lze vysledovat nepatrný náznak zvýšených hodinových koncentrací benzenu a toluenu zejména v zimních a jarních měsících, ale nejedná se o žádné významné periody. Benzen se v 93 % hodin držel v hodnotách do 1 μg/m 3 včetně a ve 0,3 % (23 hodin) byly koncentrace vyšší než 2 μg/m 3. Dosáhl hodinového maxima 4,3 μg/m 3 ( ). V případě toluenu byla v 65 % naměřených hodin naměřena nulová hodnota, dalších 30 % hodin činily hodnoty 1 μg/m 3, nad 2 μg/m 3 se koncentrace vyšplhaly v 1,13 %. Graf 15: Průměrné hodinové koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 32 (celkový počet 51)

34 V grafu č. 14 lze vysledovat zvýšení denních koncentrací benzenu zejména v zimních a jarních měsících, vývoj toluenu v průběhu roku je vyrovnaný s občasným krátkodobým zakolísáním. Graf 16: Průměrné denní koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ 7 Smogové situace v Ústeckém kraji v roce 2014 V roce 2014 nebyla pro Ústecký kraj vyhlášena žádná smogová situace. Pro srovnání - v roce 2013 byly v souladu se zněním zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 vyhlášeny tyto smogové situace: 1 vyhlášení smogové situace pro prach PM v 02,08 hod zrušení smogové situace ve 21,21 hod 2 vyhlášení smogové situace pro ozon O v 15,50 hod zrušení smogové situace ve 22,15 hod 3 vyhlášení smogové situace pro ozon O v 15,46 hod zrušení smogové situace v 05,42 hod Strana 33 (celkový počet 51)

35 4 vyhlášení smogové situace pro ozon O ve 13,49 hod zrušení smogové situace v 08,45 hod Smogová situace je definována překročením informativních, regulačních nebo varovných prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky: oxid siřičitý (SO 2 ), oxid dusičitý (NO 2 ), prachové částice (PM 10 ) a ozon (O 3 ). Nové znění zákona o ochraně ovzduší definuje v 10 smogovou situaci takto: Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM 10 nebo troposférickým ozónem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. Nový zákon přinesl změnu také v délce trvání překročených prahových hodnot podstatných pro vyhlášení smogové situace, což mohlo být důvodem pro výši počtu vyhlášení smogových situací pro troposférický ozon O 3 v roce 2013 a rovněž i pro snížení počtu smogových situací vyhlášených pro prach PM 10 : a) Zatímco dříve docházelo k vyhlašování signálu upozornění (nyní vyhlášení smogové situace) pro troposférický ozon až při překročení zvláštních imisních limitů ve třech hodinách po sobě, podle nového zákona je vyhlášena smogová situace pro ozon již při samotném překročení informativní prahové hodnoty, tj. 180 µg/m 3. b) Pro prachové částice je nyní stanovena hranice pro vyhlášení smogové situace až při překročení 24hodinové průměru 180 µg/m 3 ve dvou po sobě následujících dnech (tedy klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace PM 10 byla překročena ve 25 po sobě následujících hodinách), zatímco před vydáním zákona č. 201/2012 Sb. bylo rozhodující pouhé překročení 24hodinového průměru. [9] Strana 34 (celkový počet 51)

36 7.1 Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace vydává ČHMÚ na svých webových stránkách Nově (od března 2013) je zprovozněn Systém integrované výstražné služby (SIVS) v podobě mapy meteorologických výstrah pro počasí, vodu a ovzduší zde: V následujícím přehledu jsou uvedena stručná doporučení při překročení informativních a regulačních prahových hodnot od ČHMÚ na příkladu překročení koncentrací částic PM Doporučení při překročení informativních prahových hodnot Informace pro veřejnost: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty např. 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM µg/m 3 doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz záložka Počasí. Strana 35 (celkový počet 51)

37 7.1.2 Doporučení při překročení regulačních prahových hodnot Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení regulační prahové hodnoty např. 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM mikrogramů/m 3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz záložka Počasí Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel Před vznikem smogové situace doporučuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) obyvatelům posílení imunity vlastního organismu pomocí přísunu vitamínu C, E, A, dostatku spánku a eliminace stresů a vhodné kompenzace psychické a fyzické zátěže. Při vzniku smogové situace by měli občané žijící a podnikající v zasažené lokalitě omezit množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Doporučení (viz tabulka č. 12) jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání "smogu" nepříznivé účinky na zdraví. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných žen. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) Strana 36 (celkový počet 51)

38 a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou apod.) [7]. Tabulka 12: Doporučení Státního zdravotního ústavu při vzniku smogové situace Doporučení Státního zdravotního ústavu: a) ke snížení expozice znečišťujícím látkám a ochraně zdraví: Omezit pobyt venku, zejména v době mezi 6-10 a hodinou. Při pobytu venku nevyvíjet velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport). Omezit větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrat krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3-4x denně, nezdržovat se v zakouřených místnostech. Zahájit včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží. a) ke snížení produkce znečišťujících látek v budovách i ve venkovním prostředí, aby nedocházelo ke zhoršování situace: Omezit provádění činností, které zhoršují kvalitu vzduchu v místnostech a zvyšují potřebu větrání jako je kouření, různé práce s použitím barev, laků, lepidel, přípravků s organickými rozpouštědly, sprejů s hnacími plyny apod. Nepoužívat krbová topeniště, nespalovat žádné materiály venku na otevřeném ohni. Nikdy (nejen v době smogu) nespalovat v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv. bouračky) nebo mazací oleje. Dát přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic, oxidu dusičitého a dalších znečišťujících látek). Nepřetápět obytné místnosti, resp. zkusit snížit teplotu vytápění obytných místností alespoň o 1 2 o C oproti obvyklé úrovni. Zdroj: SZÚ, Smogová situace co můžeme udělat, dostupné z: Strana 37 (celkový počet 51)

39 8 Vyhodnocení kvality ovzduší v Lomu 8.1 Grafy úrovně znečištění Hodnoty v grafech vycházejí z orientačních indexů kvality ovzduší (viz tab. č. 13) stanovených ČHMÚ. V grafu úrovně znečištění (graf č. 15) je porovnáno procentuální zhodnocení kvality ovzduší v letech 2012 a 2013, pro srovnání je přiložen i graf č. 16, hodnotící kvalitu ovzduší v roce Tabulka 13: Indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ Zdroj: ČHMÚ Graf 17: Porovnání znečištění ovzduší v Lomu v letech 2013 a 2014 dle indexů kvality ovzduší Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Strana 38 (celkový počet 51)

zdroj

zdroj Co je smogová situace? Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 2 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 5 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok Obsah Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování o aktuální

Více

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Most na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ)

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing. Radka

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 2.2

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Zpracovatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Budovatelů 2830 434 37 Most Datum vydání: 30.03.2012 1. ÚVOD Vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 26.02.2013 Bc. Dana Kovaříková,

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most 10. března 2011 Bc. Dana Kovaříková

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most Mgr. Renáta Červenková,

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 7 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2016

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 51) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8 3. ECM a vyhodnocení

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 6 3.2.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok Strana 1 (celkem 55)

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok Strana 1 (celkem 55) 15. 3. 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 55) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 7.března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 12. duben 2019 Obsah Shrnutí...

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 10. března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity...

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok března Strana 1 (celkový počet 56) 7.března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací...

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 10. března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze. Čl.

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze. Čl. 9. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 3. 4. 2012 vydat

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí Opatření pro dopravu Informativní monitorování ovzduší Monitorování ovzduší v budovách Řešení pro Smart Jan Fučík 1 Opatření pro dopravu» Zvýšení

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67 Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí z 15 pražských měřících stanic (provozovaných ČHMÚ, SZÚ a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n/l), na kterých jsou v

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013. Ondřej Vlček, Radostovice

Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013. Ondřej Vlček, Radostovice Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013 Ondřej Vlček, Radostovice 26.9.2012 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší (účinnost od 1. září 2012) 10 Smogová situace (1) Smogová situace: úroveň znečištění

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků S:\!Projekty\_Interni projekty\doprava Jan Sládeček, Lea Paličková, Jana Ďoubalová, Václav Novák, Jan Horálek, Josef Keder, Martin Beran, Hana Škáchová, Leona Vlasáková

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, 3.3.214 MUDr. Helena Šebáková a kol. helena.sebakova@khsova.cz

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Obsah Analýza smogových situací Nástroje k minimalizaci smogových situací Analýza

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne 28. 2. 2016 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší

Více

Částice v ovzduší a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav

Částice v ovzduší a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Částice v ovzduší a zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav h.kazmarova@szu.cz Aerosol - suspendované částice mnoho pojmů, které se překrývají, vztahují se ke způsobu vzorkování, k místu depozice

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička

DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička DOPRAVA A ZDRAVÍ příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička DOPRAVA Tři hlavní oblasti negativního dopadu na zdraví: zranění vzniklá v souvislosti s dopravním provozem znečištění

Více

Únor CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5.

Únor CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5. Únor 2018 CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5 www.ci2.co.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 O CI2, o. p. s.... 3 Indikátor Kvalita místního ovzduší...

Více

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Data a jejich zdroje Český hydrometeorologický ústav, www.chmi.cz Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Jana Šestáková odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí OCHRANA OVZDUŠÍ VE

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší v České republice Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí

Více