Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425"

Transkript

1 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících pedpoklad: Dodávka bude obsahovat pouze dodávku a zprovoznní systému Look dle níže uvedených parametr bez kamer a jakýchkoli dalších instalaních prací Kamery budou umístny tak, aby to vyhovovalo rozpoznávacímu SW. K PC bude pivedeno napájecí naptí 220V, signál z kamer v PALu zakono koktorem BNC Konsigna Solution dodá systém rozpoznávání SPZ: PC v. Monitoru, Grabbovací karta (HW klí) na PC nainstalovaný SW (zahrnující Win XP Prof. CZ, 1x Sybase SQL Anywhere Standalo Engi, grabbovací engi, rozpoznávací SW Look) na rozpoznávání SPZ a vytváení seznamu projetých vozidel, další funkce viz. Návrh ešení systému nastavení rozpoznávacích parametr, zaškolení obsluhy, záruka a servis 2 roky Výsledná cena se skládá z nkolika ástí. 1) HW PC, Monitor, UPS, karty 2) SW Windows, SQL, LOOK, Carmen 3) Instalaci, zaškolení obsluhy Podrobnjší specifikace kompont systému: 1 PC (obecn): P4 2,8G/512MB DDR/CD/ 160 GB/ KB CZ UPS Monitor CRT 17 Grabbovací karta (HW klí) 2 SW (obecn): WINDOWS: Win XP CZ SQL: Engi, Carmen LOOK 3 Kamery: Pro poteby systému jsou dostatené ernobílé kamery. Pro lepší komfort obsluhy doporuujeme používat barevné kamery.

2 Návrhy ešení systému: Alternativa 1) Obsluha bude vidt na monitoru video signál z kamer, proces rozpoznávání, vytváení seznamu projetých SPZ pro každou kameru v míst prjezdu. V seznamu bude zobrazeno: SPZ, datum a as, identifikace kamery z níž byla SPZ poízena, filtraní modul umožující vyhledávat v seznamu podle data, kamery a SPZ. Alternativa 2) Vzhledem ke zvýšeným požadavkm na ochranu parkoviš proti odcizení a poškození vozidel navrhujeme následující konfiguraci systému. Rozpoznávání SPZ na píjezdu a na odjezdu po jedné kamee a souasné ukládání fotografií ze dvou kamer na píjezdu i odjezdu což je dohromady 6 kamer Do jednoho PC zavedeme signál ze všech kamer. Kamery. 1 a 4 budou použity na rozpoznávání SPZ a kamery. 2, 3, 5, 6 na ukládání fotek (1,2,3 píjezd a 4,5,6 odjezd). Protože naše grabbovací karty mají 4 vstupy použijeme dv karty. Z tohoto dvodu je nutné maximáln výkonné PC. Pi použití dvou karet se výsledná cena zvýší o ,- K. Obsluha bude vidt na monitoru video signál z kamer.1 a 4, proces rozpoznávání, vytváení seznamu projetých SPZ pro každou kameru v míst prjezdu. Tuto informaci je možno doplnit o vjezdové foto v okamžiku odjíždní vozidla. V seznamu bude zobrazeno: SPZ, datum a as píjezdu a pípadn odjezdu, identifikace kamery z níž byla SPZ poízena na píjezdu a odjezdu, filtraní modul umožující vyhledávat v seznamu podle data, kamery a SPZ. Ke každé položce SPZ budou piazena i pehledová fota z odpovídajících kamer. Nastavení rozpoznávacích parametr, automatická aktualizace databáze. Kamery: V každém pípad pro správné rozpoznávání a tení SPZ je jako jvhodnjší nainstalovat kamery s asem uzávrky min. 1/2000s. Pro úely systému LOOK jsou dostaující ernobílé kamery. Kamery systém PAL. Výsledná velikost SPZ na obrázku pro správnou funkci systému by mla být šíka SPZ 1/3 až 1/4 šíky obrazu a výška písmen 12bod. Kamery budou zameny na místo ped závorou, aby systém rozpoznával SPZ vozidel stojících ped závorou. Veškerá navrhovaná ešení je nutno ped instalací odzkoušet a tím maximáln eliminovat možné následné chyby a tím i opravy bo úpravy. Je samozejmé, že ím více se piblížíme optimálním podmínkám umístní kamer, tím nižší bude procento chybovosti celého systému.

3 Look základní moduly pídavné moduly Monitoring + nastaveni + historie Vizuální identifikace Lokální db Centrální db Registr Aut. aktualizace Uživatelé Filtrování v historii Alarmy Automatický export dat GSM/GPRS komunikace GPS lokace (SMS) Tisk Piazení Píj a Odj. SPZ / Nabídková cena: pro jeden samostatný systém (Alternativa 1) Položka PC + UPS Software: Rozpoznávací Engi, LOOK, Sybase DB Engi (Server + klient) + 1x Grabbovací karta Školení, projekt Celkem cca Cena bez DPH cca ,00 K ,00 K 9 000,00 K ,00 K Cena pi alternativ 2 je vyšší o ,- Toto je cena za základní konfiguraci SW. Pi zvláš nároných požadavcích zákazníka poítáme 1.100,- K za hodinu práce našeho SW oddlení. Na základ zkušeností tato cena pesahuje ,- K. Dále nabízíme údržbu systému, Hot li, HelpDesk cena 1 500,- msín Databázové prostedí: Sybase SQL Standalo Engi Rozpoznávací engi: Carmen 5.0 Dodací lhta systému je 4 6 týdn. Veškeré ceny jsou v K bez DPH.

4 Kamery: Pro dosažení kvalitního signálu potebného pro bezproblémový provoz systému LOOK je optimální rozmístní kamer, pro parkovací systémy a vjezdy do areál, ukázáno na následujícím obrázku. Další podmínka pro dobré vyhodnocení SPZ je úhel umístní kamery a vozidla. Tento úhel by ml být co jmenší, pak je tené vozidlo maximální možnou dobu v zábru kamery a SPZ je strv zkreslená.

5 Charakteristika systému LOOK Systém LOOK byl navrhnut za úelem rozpoznávání SPZ jedoucích aut. Jedním z klíových znak systému je široké spektrum použitelnosti: monitoring parkoviš spojený s parkovacím systémem vjezd do chránných objekt sledování voz na hraniních pechodech, monitorovaných klíových uzlech ve vnitrozemí, kdekoli v provozu (mobilní systém), atd. Této variability je dosaženo modulárním složením systému. LOOK jádro - je základem všech aplikací, toto jádro dostává obraz z CCD videokamery bo ze záznamu (standardn ve formátu PAL/NTSC) a rozpoznané etzce v ASCI formátu nabízí k dalšímu zpracování. filtry - podle zadaných kritérií odfiltrují pesné etzce moduly - zpracovávají výsledné SPZ a vytváí jednotlivé výstupy Vlastnosti systému LOOK: zpracovávání v reálném ase vysoké procento spolehlivosti pebírá všechny výhody operaního systému Windows 2000 Professional, bo Windows XP: o multitasking (na poítai mohou bžet také jiné aplikace) o snadné ovládání, atd. rozpoznávání SPZ bez ohledu na barevné provedení a zem pvodu rozpoznávání všech SPZ, které jsou v zorném poli (možnost sledovat nkolik jízdních pruh najednou za pomoci jediné kamery) rozpoznávání zištných bo málo kontrastních SPZ modulární ešení možnost propojení s informaním systémem vytváení seznamu vozidel na vjezdu a výjezdu a jejich porovnání kontrola stavu parkovacích míst tisk denních sestav snadné a nákladné pizpsobení systému požadavkm uživatele automatizovaná aktualizace soubor s daty pes intrat i intert další možnosti využití detekce pohybu zabezpeení proti krádežím úzké propojení se standardními parkovacími systémy

6 Funkce parkovacího systému Funkci systému lze rozdlit do nkolika následujících krok (píklad kombinace firemního a placeného parkovišt): 1. Vozidlo zastaví ped závorou a kamerou je sejmuta jeho SPZ. 2. Systém porovná rozpoznu SPZ se svou firemní databází a pokud má vozidlo povolen volný vjezd dá pokyn ke zvednutí závory. Pro placené parkování idi je automaticky vytištn parkovací lístek s rozpoznu SPZ, což je zárove signálem pro uvolnní vjezdu. 3. Zárove systém zapíše vozidlo do seznamu pijetých vozidel s datem a asem vjezdu a pípadn uloží fotografii vjíždjícího vozidla. 4. Na obrazovce je zobrazován aktuální stav volných i obsazených parkovacích míst. 5. Ped odjezdem u platebního stojanu po petení parkovacího lísku zobrazí cenu parkovného a po zaplacení vytisk útenku. 6. Pi odjezdu z placeného stání systém zjistí, zdali bylo parkovné zaplaceno a obsluze nabíd k zobrazení vjezdovou a výjezdovou fotografii. Pokud je vše v poádku, uvolní výjezd. 7. Pi odjezdu z firemního parkovišt opt kontroluje SPZ s vlastní databází. Systém vytváí seznam rozpoznaných SPZ, který je možno dále zpracovávat (statistiky, bezpenostní opatení, ). Jednotlivé kroky a funkce systému lze variabiln pizpsobit a kombinovat s bžnými vlastnostmi parkovacích systém. Standardní funkce Provoz: Zobrazuje aktuální stav, který snímají až dv kamery souasn rozpoznu SPZ a fotografie pro porovnání spolu s výsledkem kontroly správnosti.

7 Seznam: Systém vytváí seznam všech rozpoznaných SPZ s asem a datem prjezdu a pípadn i fotografií. Ovládání vjezdových a výjezdových zaízení: Systém na základ rozpoznané SPZ ovládá závoru, semafor a další periferie. Identifikace pítomnosti vozu: Systém dostává z vnjšího idla polohy (kamera, smyka ) informaci o pítomnosti vozu. V pípad, že byl systém informován o pítomnosti vozidla, ale byla natena žádná SPZ, upozorní obsluhu. Vjezdová parkovací karta: Pi vjezdu vozidla vytisk parkovací kartu SPZ s datem a asem (v pípad abonta, jehož data jsou uložena v databázi s dalšími údaji) Povolení odjezdu: Umožuje zvláš nastavit povolení odjezdu, nap. v návaznosti na firemní IS (po zaplacení zboží, dle asových zón, pracovní den/svátek atp.) Sledovaná vozidla: Umožuje vytvoit seznam vozidel, pi jejichž detekování systém zobrazí výstrahu i upozornní spolu se zvukovým signálem. Autorizovaný pístup: Každý uživatel má piazena pouze uritá práva opravující jej pouze k daným innostem. Systém je spustitelný pouze po zadání hesla, podle kterého se daný uživatel identifikuje. Práce se získanými údaji: Systém umožuje snadno využívat všech možností, které jsou obvyklé pi práci s daty: vyhledávání podle zvoleného klíe tídní filtrování hromadné operace Tiskové výstupy: Umožuje tvorbu tiskových sestav/export.

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Váž. telé, V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr

Váž. telé, V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr Číslo 1/2003 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 7. dubna 2003 Váž ážení přátelé telé, dovolujeme si Vám předložit první číslo našeho čvrtletníku, ve kterém se dovíte maximum o následujících

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např.

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více