Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz"

Transkript

1 Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

2 Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE POŽADAVK... 3 MODULÁRNOST NAŠEHO REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 DOSTUPNÉ MODULY... 3 ZÁKLADNÍ MODULY... 4 Výstupy... 4 íselníky... 4 PIZPSOBIVOST DLE HW... 4 VÝHODY CMS... 4 NEVÝHODY CMS... 5 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU:... 5 PIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU (VIZ OBR. 1)... 5 POSTUP SAMOTNÉHO PIHLÁŠENÍ... 5 ÚROVE PÍSTUPOVÝCH PRÁV UŽIVATEL... 6 VÝBR POŽADOVANÝCH DAT... 7 VÝBR KONKRÉTNÍHO ZÁZNAMU, ZOBRAZENÍ DETAILNÍCH INFORMACÍ... 8 EDITACE ZÁZNAMU... 8 ZÁMEK ZÁZNAMU... 9 VYTVOENÍ NOVÉHO ZÁZNAMU (VIZ OBR. 5) MAZÁNÍ ZÁZNAMU (VIZ OBR. 3) MENU RYCHLÁ VOLBA SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ S NAŠÍM REDAKNÍM SYSTÉMEM AUTOMATICKY ZÍSKÁVÁTE: UKÁZKY VYBRANÝCH MODUL: FOTOGALERIE (VIZ OBR. 6) HROMADNÉ ROZESÍLÁNÍ HROMADNÝ (VIZ OBR. 9) HROMADNÉ ROZESLÁNÍ PIPRAVENÉHO (VIZ OBR. 8)... 13

3 Popis systému Oblast využití redakního systému Redakní Systém slouží k editaci a tvorb internetových stránek bez nutnosti používání HTML. Správce webu se tak pihlásí do redakního systému a pomocí intuitivního rozhraní upraví, i vloží požadovaný obsah. Popis systému Primárním cílem CMS co nejlépe vyhovt potebám klient. Proto pracujeme pi vývoji internetových prezentací a firemních web s vlastním redakním systémem. Náš CMS je pln pizp sobitelný všem potebám dnešních webových aplikací. Díky tomu, že je tento CMS postaven na stejné platform, kterou používáme pro internetové informaní systémy, m žeme svým zákazník m garantovat stabilitu, modulárnost a plnou funknost. Pizpsobení CMS dle požadavk Díky znalosti celého zdrojového kódu našeho CMS m žete zasahovat pímo do chování programu. Díky tomu je možné upravovat CMS dle požadavk a zpíjemnit si tak práci pi plnní a dodatených úpravách. Modulárnost našeho redakního systému Hlavní výhodou našeho redakního systému je jeho modulárnost. Díky tomu je možné pipojit požadovanou funkcionalitu dle aktuální poteby klienta. Dostupné moduly V pípad poteby lze použít modul pro: E-Shop Fotogalerie Novinky Diskuze Programy akcí Pihlášení pro uživatele (studenti, zákazníci, návštvníci webu...) Kontaktní, registraní, pihlašovací a další potebné formuláe Importy dat z databází. Hromadné rozesílání Rozesílání novinek na Pílohy Další požadované moduly lze naprogramovat na míru.

4 Základní moduly Stránky webu Aktuality Kontaktní formulá Servisní informace o Informace o chování CMS(Log DB, Log login) o Seznam modul o Pílohy o Historie dat v CMS(sledování zmn) Výstupy Tiskové sestavy Export dat íselníky Kontakty Uživatelé Oprávnní uživatel Pizpsobivost dle HW Námi vyvinutý redakní systém si m žete nastavit dle svého monitoru. Již pi spuštní se automaticky rozloží na celou plochu prohlížee tak, aby nabídl co nejvtší pracovní plochu. Zobrazení pak lze pohodln zvtšovat i zmenšovat píslušnou klávesou. Výhody CMS Možnost zasáhnout kdykoli do obsahu webové prezentace i E-Shopu a zmnit tak požadovanou nápl webu pes redakní systém Úspora náklad za zmny webu Možnost vkládat pímo do stránky webu: o Obrázky o Videa o o Tabulky Formátované texty (bold, kurziva, odstavce, odrážky, zarovnání, odkazy, velikost a barvu písma, vlastní styly). Vícerozmrné menu: Jednotlivé stránky webu lze vkládat jako podúrove jiné stránky. Tím lze vytvoit stromovou strukturu vašich www stránek, kterou lze dále rozšiovat Povení dalších správc internetové domény Možnost dohledat jednotlivé zmny nad záznamy, historie úprav je zaznamenávána. Pi vstupu do CMS jsou uživateli zobrazeny zmny od posledního pihlášení. Klient tak má pehled o zmnách, kdy web nesledoval.

5 Nevýhody CMS Redakní systém se nehodí pro internetové prezentace, kde se nepoítá s dalším rozšiováním a úpravami, tedy statické weby. Základní ovládání systému: Pihlášení do systému (viz obr. 1) Uživatel musí být zaveden v seznamu uživatel (správcem systému) ješt ped prvním pihlášením. Každý uživatel musí mít vyplnné jméno, píjmení, heslo, a oprávnní. Obr. 1 Postup samotného pihlášení 1. Adresa pro pihlášení do CMS je 2. Uživatel zadá do pole Jméno: své pihlašovací jméno a klikne na TSC. 3. Tím dojde k vygenerování doasného bezpenostního kódu, který je odeslán na uživatele. 4. V píchozí pošt se nyní nalézá s pedmtem TSC a v tle zprávy je zahrnut doasný bezpenostní kód. Ten má omezenou platnost viz. tlo zprávy. 5. Uživatel doplní: 5.1. do pole Bezpenostní kód: íselnou hodnotu bezpenostního kódu do pole Heslo: své uživatelské heslo. 6. Potvrdí OK (nebo klávesou Enter). 7. Pokud jsou zadané pihlašovací údaje v poádku, dochází k pihlášení do CMS. (viz obr.2) 8. Pi špatném zadání nkterého z údaj (velká a malá písmena je nutné dodržovat (Case Sensitive))

6 9. je teba reagovat na chybovou zprávu. Postup je teba opakovat, tj. opt zadat jméno, kliknout na TSC a vykat na nový s novým bezpenostním kódem (p vodní pozbyl platnost chybným zadáním). 10. Maximální poet pokus o pihlášení je nastaven na hodnotu 20 za 1 hodinu. Úrove pístupových práv uživatel Admin: Správce systému Vývoj SW - zmny menu, ikon, tabulek, databáze Správce webu: Správa webu Správa diskuzí, fotogalerií, aktualit, píloh atd. (dle zvolených modul ). Pidlování oprávnní pro další správce, i redaktory. Redaktor: Plnní a editace webu. Korektura text. Plnní fotogalerií Obr.2

7 Obr.3 Výbr požadovaných dat Kliknutím na požadovanou ikonu nap. v horní ásti formuláe se oteve seznam evidovaných dat s možností omezit výbr záznam dle poteby. Napíklad ve formulái uživatele lze výbr omezit podle Píjmení, Oprávnní apod. K výbru pak dochází po vyplnní píslušné položky a následném potvrzení klávesou Enter (Firefox) nebo po potvrzení výbru tlaítkem Vyhledat (tlaítko se nachází na konci formuláe v pravé ásti). V pípad neomezeného výbru dat je systém MISAP nastaven pro výpis prvních 40 záznam. Pro rozšíení výpisu záznam slouží menu pod ikonou doprovázenou nap. textem zobrazeno 40 záznam z celkového potu 187. (viz obr. 3)

8 Obr.4 Výbr konkrétního záznamu, zobrazení detailních informací (viz obr. 4) Kliknutím na konkrétní záznam se zobrazí jeho detail. Záznam je takto otevený v režimu nahlížení a nelze jej zmnit (editovat). Formulá režimu nahlížení má modro-bíle zabarvené pozadí. Editace záznamu (viz obr. 5) V pípad poteby zmny v nahlíženém záznamu (za pedpokladu náležitých oprávnní v redakním systému) je v levé nebo spodní ásti formuláe umístno tlaítko Editovat. Stiskem tlaítka Editovat se zobrazí detail záznamu s tím rozdílem, že záznam již bude pipraven pro editaci. V orientaci opt napomáhá zabarvené pozadí, tentokrát v barv oranžovo-bílé.

9 Obr.5 Zámek záznamu Režim editace jednoho záznamu je pro uživatele asov omezený. Ukazatel (teplomr) zbývajícího asu je zobrazen v horní ásti formuláe. Pístup je pi provádní zmny asov omezen z toho d vodu, aby nemohlo dojít k vzájemnému pepisu údaj vícero uživateli zárove. Délka takto drženého záznamu je max. 20 minut. Ostatní uživatelé mohou na záznam nahlížet po celou dobu editace v p vodním stavu (s p vodními hodnotami). Aktuáln editovaný záznam je v seznamu záznam indikován ervenou barvou.

10 Vytvoení nového záznamu (viz obr. 5) V pípad pidávání nového záznamu je formulá hodnot shodný pro výpis i editaci. Údaje na formulái jsou rozloženy identicky, což pispívá k jednoduché orientaci v CMS. Oranžovobílé pozadí indikuje zápis dat. Pi vytváení nového záznamu je nutné zadané údaje potvrdit tlaítky Uložit (nachází se ve spodní ásti formuláe) nebo Enter (Firefox). povinné údaje je teba vyplnit. Jsou oznaené erveným bodem u zadávacího pole. Mazání záznamu (viz obr. 3) Možnost mazání záznamu mají pouze uživatelé s náležitým oprávnním. Smazaný záznam je možné znovu obnovit (z koše aplikace) až do vysypání koše. Menu Rychlá volba Pro snadnjší a rychlejší zp sob pi pechodech mezi jednotlivými ikonami menu je k dispozici menu Rychlá volba, podobn jako: Seznam Pidat Editovat Smazat a tlaítka pro výpis / pidání / úpravu / zrušení záznamu v rámci práce s konkrétní tabulkou. Softwarové vybavení Operaní systém a internetový prohlíže nap. Mozilla Firefox, Internet explorer, Opera, Google Chrome, Pro možnost komfortního ovládání aplikace a používání všech klávesových zkratek je aplikace pizp sobena webovému prohlížei Mozilla Firefox. Tento prohlíže preferujeme a doporuujeme práv pro práci s redakním systémem (není však podmínkou). Rychlost výpisu dat, zápisu na server, upload a download píloh je dán rychlostí konkrétního pipojení uživatele k internetu. S naším redakním systémem automaticky získáváte: Hlavní výhodou je absolutní editovatelnost obsahu webu, dat posbíraných od klient a v neposlední ad pehled provedených úprav webové prezentace. Pro plnní webu tedy m žete povit nap. sekretáku i redaktora. Rozhraní je intuitivní, jist to zvládne. Administrátorské rozhraní pro evidenci sebraných dat z www stránek Evidenci návštvník webu dle pídavných modul (kontaktní formulá, rozesílání novinek, pihlášky, objednávky) Vytváení nových stránek webu a tak i položek menu Roní ovou a telefonickou podporu

11 Ukázky vybraných modul: Fotogalerie (viz obr. 6) Obr.6

12 Hromadné rozesílání Modul Hromadné rozesílání slouží k evidenci hromadné korespondence, evidenci odeslaných a hromadnému odesílání vybraného u. Obr.7 Odesílání hromadné korespondence je rozdleno na dv ásti. V první ásti je teba vybrat nebo zadat rozesílaný . (viz obr. 7 a obr. 9) Obr.8

13 Hromadný (viz obr. 9) Je tvoen ze zadaného pedmtu zprávy, textu jako obsah u a pílohy. Pro úely evidence je doplnn ješt název u, ten však m že být shodný s pedmtem. Obr.9 Hromadné rozeslání pipraveného u (viz obr. 8) Po píprav u je následn nabídnut seznam adresát, na který lze y odesílat. U každého adresáta je zobrazena informace o stavu poslední akce a datum akce. Pro jednodušší identifikaci je zobrazeno i jméno, organizace a kategorie. Na konci seznamu se nacházejí tlaítka Vybrat vše a Zrušit vše. Kompletní pehled vybraných se nachází u tlaítka pro odeslání ve spodní ásti formuláe. Po stisku tlaítka Rozeslat hromadn y dojde k inicializaci nového okna prohlížee, kde dochází k postupnému rozesílání .