Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru INTENZIVNÍ PÉE V PORODNÍ ASISTENCI 1 Cíl specializaního vzdlávání Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Uební plán Uební osnova základního modulu Uební osnovy odborných modul povinné Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Tabulka modul Seznam doporuených zdroj

2 1 Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Intenzivní pée v porodní asistenci je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti Porodní asistentka pro intenzivní péi osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou. Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Intenzivní pée v porodní asistenci je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání porodní asistentky dle zákona. 96/004 Sb., zákon o nelékaských zdravotnických povolání, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon. 96/004 Sb. ). Specializaní vzdlávání nemusí být uskuteováno pi výkonu povolání, úastník vzdlávání však musí ped pihlášením se k atestaní zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou 56 odst. 6 zákona. 96/004 Sb. ást specializaního vzdlávání lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu. Optimální doba specializaního vzdlávání je 18 4 msíc, kterou lze prodloužit nebo zkrátit pi zachování potu hodin vzdlávacího programu. V pípad, že celková délka specializaního vzdlávání se od celodenní prpravy liší, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Vzdlávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdlávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoí alespo 50 % celkového potu hodin, vetn odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zaízení v rozsahu stanoveném tímto vzdlávacím programem. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Akreditovaná pracovišt disponují náležitým personálním, materiálním a pístrojovým vybavením. Vzdlávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným potem kredit, piemž ukonení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn dosažených výsledk vzdlávání. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru Intenzivní pée v porodní asistenci je: zaazení do oboru specializaního vzdlávání, výkon povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání minimáln 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimáln ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln roky v rozsahu minimáln ptiny stanovené týdenní pracovní doby do data pihlášení se k atestaní zkoušce, absolvování teoretické výuky, absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem,

3 získání stanoveného potu kredit urených vzdlávacím programem, úspšné složení atestaní zkoušky. 3 Uební plán Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení studijního prkazu a pracovního sešitu (logbooku), ve kterém jsou záznamy o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe (na úastníkem zvoleném pracovišti i na pracovišti zaízení akreditovaného pro praktickou ást vzdlávacího programu). Poet výkon uvedených v kapitole 3.. Uební osnovy odborných modul povinné, seznam výkon je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Uební osnova základního modulu Základní modul ZM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit 0 Cíl: Téma Vzdlávání dosplých Právní problematika ve zdravotnictví Moderní management v porodní asistenci Kvalita a bezpeí zdravotní pée Organizaní a metodické vedení specializované ošetovatelské pée v porodní asistenci povinný 5 dn teorie, tj. 40 hodin Vybavit úastníka specializaního vzdlávání znalostmi potebnými k organizanímu a metodickému vedení ošetovatelské pée. Rozpis uiva Úvod do problematiky. Zásady vzdlávání dosplých, cíle, vedení, motivaní faktory, hodnocení úastník SV. Základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví. Práva a povinnosti zdravotnických pracovník. Povinná mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Management a role manažera. Klíové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role lídra. Firemní kultura. Strategický management. Management zmn. Management asu. Budování a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj. Strategické ízení kvality zdravotní pée. Indikátory kvality ošetovatelské pée a jejich sledování. Standardy ošetovatelské pée, správné vedení zdravotnické dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických zaízeních vetn sledování Minimální poet hodin

4 Interpersonální dovednosti porodní asistentky specialistky Edukace Przkumné a výzkumné šetení v porodní asistenci Vybraná problematika veejného zdraví Krizový management ve zdravotnictví a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. Podprné techniky zvládání pracovní zátže, podprné techniky v komunikaci s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacientkám. Etický pístup k pacientkám a jejich blízkým s ohledem na vk a charakter onemocnní. Identifikace faktor ovlivujících kvalitu života pacientek. Edukace pacientek a jiných osob. Specifika edukace dtí, senior, cizinc a zvláštních skupin nemocných. Tvorba edukaních materiál. Zásady moderní prezentace. Charakteristika, specifika a význam ošetovatelského výzkumu. Techniky výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zpsob vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk, aplikace poznatk do praxe. Vymezení problematiky veejného zdraví, determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu. Radianí ochrana ionizujícího záení, jeho základní druhy a vlastnosti, nepíznivé úinky ionizujícího záení, radianí zátž obyvatel, zpsoby ochrany ped ionizujícím záením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího záení, legislativa v oblasti radianí ochrany, odpovdnosti pi využívání zdroj ionizujícího záení. Problematika závislostí škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. Mimoádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). Krizová pipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové pipravenosti zdravotnických zaízení). Hromadný výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický záchranný etzec, zdravotnická záchranná služba, traumatologický plán nemocnice základní úkoly, organizace práce pi hromadném píjmu, tídní pacient). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, evakuaní plán). Ochrana

5 obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, prostedky individuální ochrany, základní vybavení domácnosti, informování obyvatelstva, vzdlávání) Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba 4 Výsledky vzdlávání Zpsob ukonení modulu Absolvent/ka: zná zásady vzdlávání dosplých, umí rozeznat a posoudit neetické a protiprávní chování spolupracovník v porodní asistenci a vyhodnotit jeho dsledky, zná základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví a je si vdoma právní odpovdnosti ve zdravotnictví, umí vysvtlit význam pojmu management, ízení a vedení, popsat a vysvtlit kulturu organizace a její význam, chápe nutnost vlastního odborného rstu a rozvoje, umí rozpoznat své postoje, pístupy, zpsob komunikace pi personální práci, pi efektivním hospodaení a pi zjišování poteb a pání pacientek a jejich rodin, uvdomuje si neustálou potebu zvyšování kvality práce a spolupráce, zná zásady prevence pochybení ve zdravotnické praxi, zná vybranou problematiku edukace pacientek, navrhuje a vypracovává plány edukace pacientek, pípadn rodinných píslušník a jiných osob, postupuje dle moderních a vdecky ovených metod, podílí se na výzkumných šeteních a projektech, zná úinky ionizujícího záení, systém radianí ochrany, zásady pro uplatování požadavk radianí ochrany a praktické metody ochrany, zná základy krizového managementu a umí se podílet na pechodu innosti zdravotnického zaízení ze standardních podmínek do inností za podmínek nestandardních. Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.)

6 3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Absolvent/ka základního modulu je pipraven/a: podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpenosti v porodní asistenci, koordinovat práci len ošetovatelského týmu v porodní asistenci, hodnotit kvalitu ošetovatelské pée v porodní asistenci, identifikovat faktory ovlivující kvalitu života pacientek, provádt przkumná a výzkumná šetení, navrhovat a vypracovávat plány edukace pacientky, blízkých osob, pipravovat edukaní materiály. 3. Uební osnovy odborných modul povinné Cíl: Pipravit porodní asistentku pro požadované innosti konkrétního oboru specializace Uební osnova odborného modulu OM 1 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 1 Téma Úvod do problematiky Koncepce oboru a organizace inností pracoviš intenzivní medicíny Pístrojové a materiální vybavení pracoviš intenzivní medicíny a dokumentace Úvod do intenzivní medicíny, podpora života povinný Tento modul mže být zapoten porodním asistentkám, které absolvovaly OM 1 specializaního vzdlávání Intenzivní pée 10 dn teorie, tj. 80 hodin 5 dn odborná praxe, tj. 40 hodin 45 (40 kredit za teoretickou ást, 5 kredit za praktickou ást) Seznámit porodní asistentku s koncepcí a vývojem intenzivní medicíny, poskytnout základní informace o krizovém managementu a jeho souinnosti v rámci integrovaného záchranného systému a pipravit ji pro poskytování základní a rozšíené podpory života u pacientek starších 10 let, u kterých dochází k selhávání základních životních funkcí nebo kde toto selhání bezprostedn hrozí. Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM 1. Definice, vývoj, smr intenzivní medicíny. Odborné a personální pedpoklady k innostem na pracovištích intenzivní medicíny. Pístrojové vybavení pro monitoraci základních životních funkcí pacientky, pro diagnostické a terapeutické výkony a pístroje pro podporu orgánových funkcí. Materiální vybavení pracoviš intenzivní medicíny. Dokumentace na pracovištích intenzivní medicíny (ošetovatelská Minimální poet hodin 1 1

7 Právní, sociální a etické aspekty intenzivní pée Krizový management a jeho souinnost v rámci integrovaného záchranného systému Hygienický a protiepidemický režim na pracovištích intenzivní medicíny Stavy vyžadující podporu života Zajišování vitálních funkcí dokumentace, lékaská dokumentace, ostatní dokumentace). Diagnostická laboratorní pístrojová technika na pracovištích intenzivní medicíny. Právní a etické aspekty intenzivní pée a související problematika. Platové zaazení pracovník v intenzivní medicín, innosti dle platné legislativy. Zmna léby z intenzivní na paliativní. Sociální aspekty intenzivní pée. Možnosti sociálních pracovník. Krizový management a jeho souinnost v rámci integrovaného záchranného systému. Mimoádné události, medicína katastrof a hromadných neštstí. Sled postup, poskytování pednemocniní neodkladné pée (PNP). Úkoly porodní asistentky pi zabezpeení pacientek na míst, pi tídní a ošetení ranných, pi kontrole ped a bhem transportu, komunikace se zdravotnickým operaním stediskem, smrování, pedání pacientek do zdravotnického zaízení. Organizaní uspoádání pracoviš intenzivní medicíny z hlediska hygienického režimu. Nozokomiální nákazy v intenzivní medicín (definice pojm, etiologie a patogeneze, klasifikace, závažnost problematiky). Protiepidemický režim a bariérový pístup. Prevence, možné postupy proti vzniku nozokomiálních infekcí (ranné infekce, nozokomiální bronchopneumonie, moové infekce, infekce z intravaskulárních katétr). Využití trend hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou v rámci prevence nozokomiálních nákaz. Šokové stavy. Akutní intoxikace. Traumata, polytrauma (rozdlení traumat podle mechanismu úrazu, nap. popáleninové trauma, týrání a další). Akutní stavy v hematoonkologii, apod.. Píiny vzniku, klinický obraz, možnosti léby, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Základní podpora života (Basic Life Support BLS). Postupy pi kardiopulmonální resuscitaci, aktivace záchranného etzce, využití specifických postup s jednoduchými pomckami. Možné komplikace. Praktická cviení

8 Kyslíková terapie a hematoterapie v intenzivní péi Podpora života u dtí Rozšíená podpora života (Advanced Life Support ALS). Postupy pi rozšíené kardiopulmonální resuscitaci, využití specifických postup s pomckami a pístroji vetn defibrilace srdce elektrickým výbojem, možnou farmakoterapií vetn zpsob podání základních lék. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky pi rozšíené podpoe života. ízená hypotermie a její využití v intenzivní medicín. Praktická cviení. Základní postupy v PNP, postup na míst zásahu. Neodkladná resuscitace v podmínkách PNP, kyslíková terapie, vstupy do cévního eišt, punkce a drenáž dutiny hrudní, výplach žaludku v podmínkách PNP, krvácení a jeho zástava, diferenciální diagnostika. Zajištní prchodnosti dýchacích cest. Pomcky, indikace, zpsoby a techniky zajištní prchodnosti dýchacích cest. Praktická cviení. 4 Kyslíková terapie se zamením na intenzivní péi. Indikace, zásady a jednotlivé zpsoby aplikace, urení vhodné frakce kyslíku vzhledem k onemocnní, pomcky k aplikaci kyslíkové terapie, zvlhování dýchacích cest. Používání medicinálních plyn a využití hyperbarické komory. Hematoterapie se zamením na intenzivní péi. Problematika aplikace transfúzních pípravk a krevních derivát. Anatomické a fyziologické odlišnosti dtského vku. Základní neodkladná resuscitace dtí. Rozšíená neodkladná resuscitace dtí. Zvláštní zpsoby resuscitace. Zvláštnosti a zásady ošetovatelské pée o pacientky/pacienty dtského vku vetn pée po úspšné resuscitaci. Praktická cviení

9 Diagnostika, monitoring, komplementární vyšetení Definice, význam a obecné cíle monitorování. Základní fyzikální vyšetení, vyšetovací metody, analýza údaj o zdravotním stavu pacientky. Možnosti monitorování respiraního systému (monitorování dechové frekvence, pulzní oxymetrie, kapnometrie, vyšetení krevních plyn a acidobazické rovnováhy, monitorování v prbhu UPV, další možnosti monitoringu). Možnosti monitorování kardiovaskulárního systému (monitorování TK /tlak krevní/, P /pulz/, EKG /elektrokardiografické/ kivky, monitorování hemodynamických pomr, prokrvení, možnosti monitorování cévního systému). Možnosti monitorování centrálního nervového systému (hodnocení kvality a kvantity vdomí, hloubky analgosedace). Využití hodnotících metodik a škál. Speciální možnosti monitorovací techniky (abdominální tlak, gastrická tonometrie, TT/tlesná teplota/a další). 3 Prevence vzniku sekundárních zmn v intenzivní péi Základní a komplementární vyšetení, odbr biologického materiálu. Indikace k vyšetení, druhy odebíraného biologického materiálu. Správný postup odbru a manipulace s odebraným biologickým materiálem. Fyziologické hodnoty jednotlivých vyšetení. Problematika imobilizaního syndromu v intenzivní péi. Vliv imobility na jednotlivé orgánové systémy, techniky a zpsoby prevence imobilizaního syndromu. ešení komplikací vzniklých následkem imobilizaního syndromu. Využití hodnotících metodik a škál v prevenci sekundárních zmn. Koncept stimulace vnímání. Uplatnní stimulace vnímání v intenzivní péi. Základní postupy užívané v konceptu stimulace vnímání, pravidla práce s konceptem. Rehabilitaní ošetování u pacientek se selháváním základních životních funkcí nebo u pacientek, kde toto selhání hrozí. Cíle rehabilitace, indikace, kontraindikace, prevence sekundárních zmn, aktivní a pasivní rehabilitace, dechová cviení, vertikalizace, nácviky sebeobsluhy. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 6 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná koncepci intenzivní medicíny, smr jejího vývoje, je schopen/a orientovat se v pístrojovém vybavení pracoviš 3

10 Seznam výkon intenzivní medicíny a zvládá manipulaci s ním, je schopen/a orientovat se v právní a sociální problematice intenzivní medicíny, zná etické aspekty intenzivní pée, orientuje se v krizovém managementu a medicín katastrof, je schopen/a uplatovat hygienický a protiepidemický režim práce, orientuje se v trendech hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou, umí poskytovat základní podporu života, umí poskytovat rozšíenou podporu života pi využití pomcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny, je schopen/a poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám pi rozšíené podpoe života, provádí defibrilaci srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu s automatickým vyhodnocením rytmu, ovládá zajištní prchodnosti dýchacích cest bez pomcek, ovládá zajištní prchodnosti dýchacích cest s pomckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny, zná specifika kyslíkové terapie v intenzivní péi a umí ji aplikovat, umí aplikovat transfuzní pípravky a krevní deriváty, zná rozdíly základní podpory života s pihlédnutím k vkovým kategoriím, zná možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systém v intenzivní medicín, zná základní komplementární vyšetení používaná v intenzivní péi a je schopná je posoudit zná vliv imobility na jednotlivé orgánové systémy a umí zmnám pedcházet, umí využívat koncept stimulace vnímání, orientuje se v rehabilitaním ošetování v intenzivní péi. Minimální poet výkon KPR dosplého (pípadn na modelu) 5 KPR dítte (pípadn na modelu) 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest bez pomcek 10 Zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí laryngeální masky Asistence u zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou (na modelu) 10 Zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou Ventilace pacientky pomocí runího kísícího pístroje s maskou 5 Základní fyzikální vyšetení u pacientky pi vdomí 5

11 Základní fyzikální vyšetení pacientky v bezvdomí 5 Manipulace s lineárním dávkovaem, infuzní pumpou, enterální pumpou, ventilátorem (stabilním, penosným), ohívacími pístroji, monitorem, pulzním oxymetrem, analyzátorem krve a dalšími Posouzení laboratorních hodnot (základní iontogram, urea, kreatinin, krevní obraz, koagulace, srdení enzymy, jaterní funkce) Vyhodnocení monitorovaných parametr (dýchání, TK, P, TT, saturace O, EKG) u pacientky pi vdomí Vyhodnocení monitorovaných parametr (dýchání, TK, P, TT, saturace O, EKG) u pacientky v bezvdomí Edukace pacientky 3 Edukace píbuzných Píprava a podání transfuzních pípravk a krevních derivát 5 Píprava sterilního stolku k aseptickým výkonm Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul Uební osnova odborného modulu OM Odborný modul OM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM Téma Úvod do problematiky Intenzivní pée v gynekologii a porodnictví povinný Tento modul mže být zapoten porodním asistentkám, které absolvovaly OM specializaního vzdlávání Intenzivní pée 10 dn, tj. 80 hodin teoretické výuky 10 dn, tj. 80 hodin odborné praxe 50 (40 kredit za teoretickou ást, 10 kredit za praktickou ást) Pipravit porodní asistentku pro poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée v porodní asistenci o pacientky se závažným pidruženým onemocnním a souasn pro využívání dostupného technického vybavení, pomcek a farmakologických pípravk v intenzivní medicín Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM. Minimální poet hodin

12 Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky s pidruženým postižením zdraví Pacientka s pidruženým neurologickým postižením (poruchy vdomí, keové stavy, epileptický záchvat, status epilepticus, cévní mozkové píhody krvácivé, ischematické, mystenia gravis, polyradikuloneuritis), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Iktové jednotky a význam v péi o pacienty. Pacientka s pidruženou respiraní insuficiencí (akutní dušení, astmatický záchvat, status astmaticus, nekardiální plicní edém, chronická obstrukní plicní nemoc), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s pidruženým kardiovaskulárním postižením (akutní koronární syndrom, klinicky významné arytmie, plicní embolie, kardiomyopatie), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s pidruženým postižením gastrointestinálního traktu (GIT) a se stomiemi (náhlé píhody bišní, zántlivá a nádorová onemocnní, hyperemesis gravidarium, hepatopatie, trauma a polytrauma v thotenství), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s pidruženým postižením uropoetického systému (zántlivá onemocnní, nádorová onemocnní), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Poruchy vnitního prostedí (vodní a elektrolytové hospodáství, acidobazická rovnováha), píiny patologických zmn, klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s poruchou metabolismu (diabetes mellitus, hypoglykemické a hyperglykemické koma), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée

13 Základy vysoce specializované ošetovatelské pée o pacientky s akutním onemocnním v gynekologii Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky na umlé plicní ventilaci Pacientka s pidruženým onemocnním endokrinního systému (onemocnní podvsku mozkového, štítné žlázy, nadledvin, akutní stavy s nimi spojené), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka se závažným infekním onemocnním, (meningokoková meningitida, syphyllis, syndrom získaného imunodeficitu, hepatitidy), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s pidruženým hematologickým postižením v kritickém stavu (vrozené a získané koagulopatie, hemolýza, anémie), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Akutní stavy gynekologické povahy (krvácení pi poranní rodidel, krvácení z dložního ípku, krvácení z dutiny dložní, krvácení do dutiny bišní, mimodložní thotenství), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Náhlé píhody v gynekologii spojené se symptomem bolesti (salpingitis, adnexitis, pelvoperitonitis, peritonitis), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Akutní stavy v porodnictví (abrupce placenty, placenta praevia, placenta ante tempus, potrat, peripartální a post partální krvácení, ruptura dlohy, poruchy tonu dložního, porodní traumata, poruchy odluování placenty, embolie plodovou vodou), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, komplikace. Zhodnocení KTG záznamu a rozpoznání fyziologického a patologického záznamu. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Základy umlé plicní ventilace (UPV). Stavy vyžadující UPV. Invazivní a neinvazivní umlá plicní ventilace (indikace, ventilaní režimy, ovlivnní respiraního systému UPV). Komplikace a nežádoucí úinky UPV. Problematika odvykání od ventilátoru. Extubace pacientky. Komplexní vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky na umlé plicní ventilaci (pée o endotracheální

14 Výživa kriticky nemocných Diagnostické metody Základy farmakologie a tracheostomickou kanylu, toaleta dýchacích cest, zpsoby odsávání a dechová rehabilitace, endobronchiální laváže). Komunikace s pacientkou na UPV. Hygienická pée o pacientku na UPV (pée o oi, uši, vlasy, dutinu ústní, nosní, kži, nehty, genitálie a další oblasti). Ošetování invazivních vstup. Pée o vyprazdování. Pée o spánek a o duševní hygienu. Enterální výživa pacientky v intenzivní péi. Význam kvalitní výživy pi kritických stavech. Indikace, zpsoby podávání, druhy výživy, možné komplikace. Pozice nutriního terapeuta v ošetovatelském týmu. Parenterální výživa pacientky v intenzivní péi. Indikace, zpsoby aplikace, druhy pípravk, komplikace a jejich prevence, pístrojové vybavení a laboratorní monitorace. Základy elektrokardiografického vyšetení (EKG) analýza kivky, odraz jednotlivých poruch srdeního rytmu na EKG záznamu. Základy farmakokinetiky a farmakodynamiky. Hlavní lékové skupiny používané na pracovištích intenzivní medicíny. Žádoucí a nežádoucí úinky léiv na organismus, lékové formy, nástup úinku. Nitrožilní pevody a náhrady v intenzivní medicín. Interpersonální dovednosti v intenzivní medicín. Psychologické aspekty a Vývojová hlediska v péi o kriticky nemocné. komunikace Psychologická problematika závažného s pacientkami a kritického stavu. Psychologické aspekty 7 v závažných a kritických stavech vážných a kritických stav. Komunikace a pístup k pacientkám v závažném a kritickém stavu a k jejich píbuzným. Supervize. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 6 8 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením zdraví neurologického charakteru, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením respiraního systému, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením kardiovaskulárního systému, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým

15 postižením GIT, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením uropoetického systému, je schopen/a rozeznat poruchy vnitního prostedí, vetn komplikací a podílet se na jejich ešení, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým diabetem mellitem, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám se závažným postižením endokrinního systému, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s hematologickým postižením, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám se závažným infekním onemocnním, zná základy vysoce specializované ošetovatelské pée o pacientky s akutním stavem v gynekologii a porodnictví a podílí se na jejím poskytování, ovládá problematiku komplexní vysoce specializované ošetovatelské pée o pacientky vyžadující UPV vetn rizik, komplikací s tím souvisejících a podílí se na jejich ešení, umí sledovat funknost speciální pístrojové techniky k provádní umlé plicní ventilace a zajišovat její stálou pipravenost, umí poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám s poruchou vdomí, umí specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich ešení, umí rozpoznat základní poruchy srdeního rytmu na EKG, je schopen/a orientovat se ve farmakologických prostedcích užívaných v intenzívní medicín, zná jejich indikace a úinky, umí správn aplikovat farmakologické prostedky užívané v intenzivní medicín a rozpoznat nežádoucí úinky, umí aplikovat psychologické aspekty ošetovatelské pée v intenzivní medicín, je pipraven/a na komunikaci s pacientkami v kritickém stavu a jejich nejbližšími, umí aplikovat psychologický pístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích, umí peovat o své duševní zdraví. Seznam výkon Minimální poet výkon Píprava ventilátoru k UPV 5 Napojení pacientky na ventilátor 5

16 Napojení pacientky na neinvazivní umlou plicní ventilaci 5 Odsávání z dýchacích cest uzaveným odsávacím systémem 5 Odsávání z dýchacích cest oteveným odsávacím systémem 5 Zmna polohy endotracheální kanyly 5 Odbr krve na vyšetení krevních plyn a acidobazické rovnováhy ve spojení s UPV a analýza výsledk 5 Sledování a analýza ventilaních parametr 5 Posouzení stavu výživy na základ laboratorních vyšetení 5 Zhodnocení stavu vdomí s využitím hodnotících metodik 5 Zhodnocení hloubky analgosedace s využitím hodnotících metodik 5 Vyhodnocení údaj o stavu pacientky pi odpojování od ventilátoru 3 Uplatnní správného postupu pi odpojování pacientky od ventilátoru 3 Analýza EKG kivky 5 Posouzení KTG záznamu 10 Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul Uební osnova odborného modulu OM 3 Odborný modul OM 3 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 3 Téma Úvod do problematiky Diagnostické, terapeutické a ošetovatelské výkony v gynekologii a porodnictví povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 5 dn, tj. 40 hodin odborné praxe 5 (0 kredit za teoretickou ást, 5 kredit za praktickou ást) Pipravit porodní asistentku pro poskytování specifické ošetovatelské pée v porodní asistenci pacientkám, starším 10 let se závažným postižením vybraných orgánových systém vetn provádní základních diagnostických a terapeutických výkon v intenzivní péi v gynekologii a porodnictví. Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM 3 Minimální poet hodin 1

17 Píprava pacientky a asistence pi zavádní centrálních žilních katetr, perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG), drenáži hrudníku, zavádní a ovování gastrické sondy a další. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientku pi výkonu a po výkonu. Možné komplikace a jejich ešení. 3 Základní diagnostické, terapeutické a ošetovatelské výkony v gynekologii porodnictví Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky s akutním stavem v thotenství Píprava pacientky pro punkci arterií. Indikace, vyšetení ped punkcí, zásady asepse, zásady vstupu do arteriálního eišt, ošetení po punkci. Praktické nácviky 1 Píprava pacientky a asistence pi oišovacích metodách krve (hemodialýza, hemofiltrace, hemodialfiltrace, plasmaferéza). Indikace, kontraindikace, dlení, akutní a chronický program, cévní pístupy, principy oišování, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Vigilní koma, persistentní a permanentní vegetativní stav. Definice, zpsob pístupu, možnosti stimulace vnímání, spolupráce s rodinou. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée vetn pée v konceptu stimulace vnímání. Onemocnní prsu, dlohy, vajeník a vulvy, klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, operaní výkony, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Specifika onkogynekologie (možnosti léby, nežádoucí úinky ozaovaní a chemoterapie). Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s akutními stavy v thotenství (hyperstimulaní ovariální syndrom, mimodložní thotenství, preeklampsie, eklampsie, thotenský diabetes mellitus, hepatopatie a poruchy koagulací v thotenství /HELLP syndrom/, hypertenze v thotenství, thotenství a porod u HIV pozitivních žen), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Pacientka se zmlklým thotenstvím. Domácí násilí na thotných ženách. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée

18 Specifika farmakologie u thotných Základy anesteziologie v gynekologii a porodnictví Léky v thotenství, farmakokinetika, rizika a zásady farmakoterapie v thotenství, farmaka s významnými nežádoucími úinky na plod. Abusus v thotenství, thotenství a porod u drogov závislých. Vysoce specializovaná pée o pacientku se závislostí. Základy anesteziologie, ovlivnní bolesti. Definice, cíl, volba zpsobu anestézie. Plánované a akutní výkony. Anestézie celková (stádia anestézie, údobí anestézie, farmaka, komplikace celkové anestézie). Anestézie regionální (topická, infiltraní, subarachnoideální a epidurální), pomcky, komplikace, kontraindikace. Epidurální analgézie (indikace, kontraindikace, komplikace). Pístrojové vybavení anesteziologického pracovišt, dokumentace. Pedoperaní píprava pacientky. Pedoperaní vyšetení, všeobecná píprava, psychologická píprava, anesteziologická píprava, lanní, premedikace a její farmakologické složky. Pedání pacientky na operaní sál, polohování pacientky, jednodenní chirurgie. Specifika anestézie v gynekologii (operaní výkony diagnostické, terapeutické, onkologické, operaní pístupy, operaní polohy, rizika a komplikace). Anestézie v porodnictví (plánovaný a neplánovaný císaský ez, indikace, volba zpsobu anestézie, postup a asistence u císaského ezu). Vysoce specializovaná pée o pacientky po abdominálním operaním výkonu (laparoskopickém výkonu, po císaském ezu), tišení pooperaní bolesti. Zásady psychologického pístupu. Koncepce psychoterapeutického pístupu. Cíle psychoterapeutického pístupu. Možnosti navozování zmny (psobení na rozumovou Psychologický pístup stránku, na citovou stránku, psobení na zmnu k pacientkám v krizových chování). situacích v gynekologii a Podprný psychoterapeutický rozhovor, porodnictví nedirektivní rozhovor: 4 - zásady vedení podprného rozhovoru - chyby pi vedení pomáhajícího rozhovoru. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 4 5

19 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná diagnostické a terapeutické výkony provádné v gynekologii a porodnictví, umí peovat o pacientku ped, v prbhu a po diagnostických a terapeutických výkonech, pod pímým vedením lékae ovládá punkci artérií, zná základy oišovacích metod krve, umí peovat o pacientky ve vigilním komatu, umí peovat o pacientky s onemocnním prsu, vajeník, dlohy a vulvy, umí peovat o pacientky s onkogynekologickým onemocnním, umí poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám s akutním stavem v thotenství, zná specifika farmakologie u thotných a rodiek, orientuje se v problematice anesteziologie v gynekologii a porodnictví, umí pipravit a pedat pacientku k operanímu výkonu, umí peovat o pacientku u které jsou užívány metody ovlivnní bolesti, umí peovat o pacientku po operaním výkonu v gynekologii a porodnictví, zná specifika pée o thotnou a rodiku v intenzivní medicín. Seznam výkon Minimální poet výkon Píprava pomcek a asistence u zajištní centrálního žilního vstupu 3 Pedoperaní píprava pacientky 3 Píprava pístrojového vybavení k celkové anestezii 3 Píprava a asistence u celkové anestézie 3 Píprava a asistence u regionální anestézie 3 Ošetení pacientky pi oišovacích metodách krve 3 Ošetení pacientky pi užití invazivních metod léby bolesti Punkce artérie 5 Píprava farmak k celkové anestézii 3 Pée o pacientku s tracheotomií Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul 3.

20 3..4 Uební osnova odborného modulu OM 4 Odborný modul OM 4 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 4 Téma Úvod do problematiky Vyšetování a hodnocení novorozence v intenzivní péi Uspokojování poteb nemocných novorozenc Resuscitace novorozence na porodním sále Intenzivní pée o novorozence Povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 5 dn, tj. 40 hodin odborné praxe 5 (0 kredit za teoretickou ást, 5 kredit za praktickou ást) Pipravit porodní asistentku pro požadované innosti oboru intenzivní pée o novorozence. Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM 4 Metody a prostedky k vyšetování, hodnocení a zajišování poteb novorozenc v resuscitaní a intenzivní péi, vetn nutriních. Screeningová vyšetení. Vytváení podmínek pro poporodní adaptaci patologického novorozence, management bezpenosti v péi o novorozence. Tvorba ošetovatelského plánu pée. Píprava k resuscitaci (anticipace, zastoupení personálu), pomcky k resuscitaci, jednotlivé kroky resuscitace, farmaka nezbytná k resuscitaci (jejich píprava a zpsoby podání). První ošetení patologického novorozence po porodu. Stavy vyžadující zvláštní postup resuscitace. Komplikace resuscitace. Minimální poet hodin Nácvik na modelech. Zajišování dýchacích cest novorozence s pomckami. Nácvik na modelech

21 Nejastjší stavy vedoucí k píjmu novorozence na JIP Intenzivní pée o novorozence Porodní poranní (píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée). Perinatální asfyxie (píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée). Plicní patologie novorozenc (vrozená, získaná) píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Infekce novorozenc (vrozené, získané) píiny, pvodci, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Hematologická problematika novorozenc (novorozenecké žloutenky, anémie, poruchy koagulace), píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Onemocnní GIT (vrozená, získaná) píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée Onemocnní moového ústrojí (vrozená, získaná), píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Onemocnní kardiovaskulárního aparátu (poruchy kardiopulmonální pestavby), píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Neurologická problematika (píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée). Syndrom teseného dítte (SBS). Neonatální abstinenní syndrom (NAS). Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS). Píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, prevence, ošetovatelská pée. Zajištní termoneutrálního prostedí na JIP (produkce a ztráty tepla, teplotní stres, výhody a nevýhody inkubátor a otevených vyhívaných lžek, apod.). Hygienická pée (první koupel, koupel v inkubátoru, použití emoliencií, dezinfekcí a adheziv), hodnocení rizika poškození kže, komplikace a jejich prevence. Bariérová ošetovatelská pée. Indikace a postupy kyslíkové terapie. Umlá plicní ventilace (indikace, ventilaní režimy, komplikace, extubace). Pée o novorozence na UPV. Pée o novorozence s hyperbilirubinémií (pée o oi, kži, tlesnou teplotu, výživu a vyprazdování). Výmnná transfuze (píprava, provedení, dokumentace)

22 Zajišování cévních vstup (pomcky a techniky zavádní, místa vstupu, komplikace a jejich ešení), ošetovatelská pée. Enterální a parenterální výživa (kojení nedonošených, umlá výživa, druhy roztok pro parenterální výživu, jejich indikace a kontraindikace), zpsoby podávání (zavádní a ovování gastrické sondy, pée o perkutánní gastrostomii, alternativní techniky krmení), komplikace. Nácvik na modelech. 1 Léba a tišení bolesti (nefarmakologická, farmakologická), hodnocení bolesti dostupnými škálami. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 1 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: umí vyšetit a ošetit nemocného novorozence, zhodnotit jeho stav a pedejít komplikacím, zná postupy kardiopulmonální resuscitace novorozence a umí je provádt, zná farmaka nezbytná k resuscitaci, resuscitaní péi a léb bolesti u novorozenc, zná akutní stavy vedoucí k píjmu novorozence na JIP, jejich píiny, obecné a specifické píznaky, umí je ešit, vyhodnotit rizika vzniku komplikací, zná jejich prevenci, zná metody, pomcky a postupy k zajišování dýchacích cest, umlé plicní ventilace, cévních vstup, vyprazdování, nutriních poteb, termoneutrálního prostedí, umí peovat o kži novorozence, zná hygienické a právní normy nezbytné pro vedení a ízení ošetovatelské pée poskytované novorozencm na JIP, management bezpeného prostedí pro novorozence, zná pístrojovou techniku používanou v péi o nemocné novorozence. 1 3

23 Seznam výkon Minimální poet výkon Fyzikální vyšetení nemocného novorozence, zhodnocení jeho vitálních funkcí 5 Zhodnocení projev bolesti novorozence s pomocí dostupných hodnotících škál Nefarmakologické tišení bolesti novorozence (úpravou polohy, chováním, aplikací sacharózy, léebným dotykem, dotykem na kontralaterální stran, apod.) Zhodnocení rizika vzniku poškození kže 5 Stanovení ošetovatelské anamnézy, diagnózy a plánu pée u novorozence 5 Píprava pomcek k resuscitaci novorozence, k zajištní dýchacích cest, k extubaci, asistence pi výkonu Zajištní prchodnosti dýchacích cest novorozence endotracheální kanylou (na modelu) Asistence u zajištní prchodnosti dýchacích cest novorozence endotracheální kanylou Píprava pomcek a zajištní periferních žilních vstup u novorozence 5 Odsátí z dýchacích cest, event. endobronchiální laváž novorozence s endotracheální kanylou Koupel novorozence v inkubátoru, na oteveném vyhívaném lžku 5 Zavedení gastrické sondy, ovení její polohy, výživa dítte sondou 5 Výživa novorozence alternativními technikami (kádinkou, stíkakou, lžikou, suplementorem, apod.) Katetrizace moového mchýe novorozence ženského pohlaví 3 Odbr krevních vzork na screeningová vyšetení, asistence pi screeningových vyšeteních Edukace rodi/blízkých v prevenci SBS, SIDS, NAS 5 Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul

24 3..5 Uební osnova odborného modulu OM 5 Odborný modul OM 5 Odborná praxe Poet kredit 15 Cíl OM 5 Seznam výkon Odborná praxe na akreditovaném pracovišti pro porodní asistentky z oboru pediatrie 5 dn, tj. 40 hodin praxe na pracovišti akreditovaného zaízení Po získání teoretických znalostí pipravit porodní asistentku pro praktické zvládnutí poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée o novorozence. Minimální poet výkon Fyzikální vyšetení nemocného novorozence, zhodnocení jeho vitálních funkcí 5 Zhodnocení projev bolesti novorozence s pomocí dostupných hodnotících škál Zhodnocení rizika vzniku poškození kže Odsátí z dýchacích cest novorozence s endotracheální kanylou Zavedení gastrické sondy, ovení její polohy, výživa dítte sondou 3 Výživa novorozence alternativními technikami (kádinkou, stíkakou, lžikou, suplementorem, apod) Katetrizace moového mchýe novorozence ženského pohlaví Zajištní prchodnosti dýchacích cest novorozence endotracheální kanylou (na modelu) Asistence u zajištní prchodnosti dýchacích cest novorozence endotracheální kanylou Koupel novorozence v inkubátoru, na oteveném vyhívaném lžku 5 Edukace rodi/blízkých v prevenci SBS, SIDS, NAS

25 3..6 Uební osnova odborného modulu OM 6 Odborný modul OM 6 Odborná praxe Poet kredit 15 Cíl OM 6 Seznam výkon Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení intenzivní medicína, porodní sál 5 dn, tj. 40 hodin praxe na pracovišti akreditovaného zaízení Po získání teoretických znalostí pipravit porodní asistentku pro praktické zvládnutí poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée o pacientku starší 10 let, u které dochází k selhání základních životních funkcí nebo kde toto selhání hrozí a zhodnotit dovednosti na základ uvedených výkon. Minimální poet výkon KPR dosplého (pípadn na modelu) 3 Píprava sterilního stolku k aseptickým výkonm Odsávání z dýchacích cest uzaveným odsávacím systémem 5 Odsávání z dýchacích cest oteveným odsávacím systémem 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest bez pomcek 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí laryngeální masky (píp. na modelu) Asistence u zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou (na modelu) 10 Ventilace pacientky pomocí runího kísícího pístroje s maskou na modelu 10 Ventilace pacientky pomocí runího kísícího pístroje s maskou 5 Píprava pístrojového vybavení k celkové anestézii Píprava a asistence u celkové anestézie Píprava a asistence u regionální anestézie (epidurální, subarachnoideální) Punkce artérie 1 Ošetení pacientky pi užití invazivních metod léby bolesti Pedoperaní píprava pacientky 3 Posouzení KTG záznamu 3 5

26 3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul Absolvent/ka odborných modul je pipraven/a: vysvtlit koncepci a smr intenzivní medicíny, orientovat se v pístrojovém vybavení pracoviš intenzivní medicíny a zvládat manipulaci s ním, orientovat se v právní a sociální problematice intenzivní medicíny, vysvtlit etické aspekty intenzivní pée, orientovat se v krizovém managementu a medicín katastrof, uplatovat hygienický a protiepidemický režim práce, orientovat se v trendech hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou, poskytovat základní podporu života, poskytovat rozšíenou podporu života pi využití pomcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny, poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám pi rozšíené podpoe života, provádt defibrilaci srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu s automatickým vyhodnocením rytmu, zajišovat prchodnost dýchacích cest bez pomcek, zajišovat prchodnost dýchacích cest s pomckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny, vysvtlit specifika kyslíkové terapie v intenzivní péi a aplikovat ji, aplikovat transfuzní pípravky a krevní deriváty, vysvtlit rozdíly základní podpory života s pihlédnutím k vkovým kategoriím, vysvtlit možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systém v intenzivní medicín, vysvtlit vliv imobility na jednotlivé orgánové systémy a zmnám pedcházet, využívat koncept stimulace vnímání, orientovat se v rehabilitaním ošetování v intenzivní péi, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením zdraví neurologického charakteru, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením respiraního systému, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením kardiovaskulárního systému, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením GIT, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením uropoetického systému, rozeznat poruchy vnitního prostedí, vetn komplikací a podílet se na jejich ešení, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým diabetem mellitem,

27 vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám se závažným postižením endokrinního systému, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s hematologickým postižením, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám se závažným infekním onemocnním, poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi o pacientky s akutním stavem v gynekologii a porodnictví, poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetovatelskou péi o pacientky vyžadující UPV vetn rizik, komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich ešení, sledovat funknost speciální pístrojové techniky k provádní UPV a zajišovat její stálou pipravenost, poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám s poruchou vdomí, specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich ešení, rozpoznat základní poruchy srdeního rytmu na EKG, orientovat se ve farmakologických prostedcích užívaných v intenzívní medicín, vysvtlit jejich indikace a úinky, správn aplikovat farmakologické prostedky užívané v intenzivní medicín a rozpoznat nežádoucí úinky, aplikovat psychologické aspekty ošetovatelské pée v intenzivní medicín, na komunikaci s pacientkami v kritickém stavu a jejich nejbližšími, aplikovat psychologický pístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích, peovat o své duševní zdraví, asistovat a provádt diagnostické a terapeutické výkony v gynekologii a porodnictví, peovat o pacientku ped, v prbhu a po diagnostických a terapeutických výkonech, pod pímým vedením lékae zvládnout punkci artérií, vysvtlit základy oišovacích metod krve, peovat o pacientky ve vigilním komatu, peovat o pacientky s onemocnním prsu, vajeník, dlohy a vulvy, peovat o pacientky s onkogynekologickým onemocnním, poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám s akutním stavem v thotenství, vysvtlit specifika farmakologie u thotných a rodiek, orientovat se v problematice anesteziologie v gynekologii a porodnictví, pipravit a pedat pacientku k operanímu výkonu, peovat o pacientku u které jsou užívány metody ovlivnní bolesti, peovat o pacientku po operaním výkonu v gynekologii a porodnictví, vysvtlit specifika pée o thotnou a rodiku v intenzivní medicín,

28 vyšetit a ošetit nemocného novorozence, zhodnotit jeho stav a pedejít komplikacím, vysvtlit postupy kardiopulmonální resuscitace novorozence a provádt je, vyjmenovat farmaka nezbytná k resuscitaci, resuscitaní péi a léb bolesti u novorozenc, vysvtlit akutní stavy vedoucí k píjmu novorozence na JIP, jejich píiny, obecné a specifické píznaky, ešit je, vyhodnotit rizika vzniku komplikací, a pedcházet jim, vysvtlit metody, pomcky a postupy k zajišování dýchacích cest, umlé plicní ventilace, cévních vstup, vyprazdování, nutriních poteb, termoneutrálního prostedí, peovat o kži novorozence, vysvtlit hygienické a právní normy nezbytné pro vedení a ízení ošetovatelské pée poskytované novorozencm na jednotkách intenzivní pée, management bezpeného prostedí pro novorozence, využívat pístrojovou techniku používanou v péi o nemocné novorozence. 4 Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Akreditované zaízení pidlí každému úastníkovi specializaního vzdlávání školitele, který je zamstnancem akreditovaného zaízení. Školitel pro teoretickou výuku vypracovává studijní plán a plán plnní praktických výkon, které má úastník vzdlávání v prbhu pípravy absolvovat a prbžn provuje znalosti (vdomosti a dovednosti). Školitel pro praktickou ást hodnotí zvládnutí výkon stanovených vzdlávacím programem. Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením pidleného školitele, který je zamstnancem daného pracovišt, má specializovanou zpsobilost v oboru a osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje splnní výkon. a) Prbžné hodnocení školitelem: školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání. Do studijního prkazu zapisuje ukonení každého modulu a získaný poet kredit. b) Pedpoklad pro vykonání atestaní zkoušky: absolvování teoretické a praktické výuky; vetn splnní požadované odborné praxe v akreditovaném zaízení potvrzené ve studijním prkazu a splnní výkon obsažených ve vzdlávacím programu potvrzené pidleným školitelem; získání píslušného potu kredit. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle vyhlášky. 189/009 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis.

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PERIOPERANÍ PÉE Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 3 Uební plán... 5 3 3. Uební osnova základního modulu...

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru INTENZIVNÍ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 71 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 71 Uební plán... 7.1 Učební osnova

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2006 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR: PORODNÍ ASISGTENTKA FORMA STUDIA: PREZENČNÍ PŘEDMĚT: OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu.... Učební

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

1. Vybrané kapitoly z pediatrie

1. Vybrané kapitoly z pediatrie Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v klinických oborech 1. Vybrané kapitoly z pediatrie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru pracovní lékařství, tzn. příprava absolventa schopného

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen povinný... 4 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 53-41- N/11 Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2) 55/2011 Sb. znění účinné od 14. 3. 2011 55 VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 90 odst. 2 písm.

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní dermatovenerologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 3 Program

Více

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci 1. Kardiopulmonální

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

Urgentní medicína Logbook

Urgentní medicína Logbook Název akreditovaného zařízení Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína Logbook Logo akreditovaného zařízení 2011 Logbook Jméno, příjmení, titul účastníka specializačního vzdělávaní (dále jen

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Cíl specializačního vzdělávání..2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání...2 3 Učební plán 3 3. Učební

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI PORTFOLIO STUDENTA OBSAH 1. Strukturovaný životopis (+ členství v profesní organizaci) 2. Vzdělávání (kopie vysvědčení, diplomy absolvovaných škol) 3. Praxe (absolvovaná praxe = zaměstnání ve zdravotnickém

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

3 Odběr biologického materiálu k vyšetření 3.1 Základní charakteristika odběrů biologického materiálu..

3 Odběr biologického materiálu k vyšetření 3.1 Základní charakteristika odběrů biologického materiálu.. 1 Infuze 1.1 Tělní tekutiny 1.2 Infuzní terapie 1.2.1 Účel infuzní terapie 1.2.2 Indikace infuzní terapie 1.2.3 Infuzní roztoky 1.2.4 Druhy infuzních roztoků 1.2.5 Místa aplikace infuze 1.2.5.1 Periferní

Více

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 Výuka paliativní péče v bakalářských a navazujících magisterských oborech Fakulty zdravotnických studií V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. Průmyslová

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 3 Učební plán... 3 3. Učební osnova základního modulu...

Více

Vzdělávací program oboru ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE

Vzdělávací program oboru ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE Vzdělávací program oboru ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se

I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

1 a Mechanismy anestezie a nervové blokády b Anestezie v břišní chirurgii c Hypovolemický šok 2 a Acidobazická rovnováha b Současné pojetí celkové

1 a Mechanismy anestezie a nervové blokády b Anestezie v břišní chirurgii c Hypovolemický šok 2 a Acidobazická rovnováha b Současné pojetí celkové 1 a Mehanismy anestezie a nervové lokády Anestezie v řišní hirurgii Hypovolemiký šok 2 a Aidoaziká rovnováha Současné pojetí elkové anestezie,doplňovaná a kominovaná anestezie Kardiogenní šok 3 a Tekutiny

Více

Vzdělávací program oboru UROLOGIE

Vzdělávací program oboru UROLOGIE Vzdělávací program oboru UROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta)

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) Obsah 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) 3. Vyšetření chirurgického nemocného (J. Valenta) 4. Endoskopie v chirurgii (J.

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (zdravotnický záchranář) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP KPR Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP Kardiopulmonální resuscitace = neodkladná resuscitace = základní podpora života - BLS Je to soubor úkonů vedoucích k obnovení oběhu (průtoku) okysličené krve mozkem

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců... 3

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Neodkladná resuscitace (NR )

Neodkladná resuscitace (NR ) 1 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn aktualizace: květen 2006 Tento materiál vznikl na základě potřeby

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra I.. Výchova a vzdělávání v péči o děti a jejich význam 1. Význam výchovného působení dětské

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců...

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Kapitola 5 Ošetřovací dny

Kapitola 5 Ošetřovací dny Kapitola 5 Ošetřovací dny Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní gynekologicko-porodnický kmen v délce minimálně

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Hlavní báňské záchranné stanice v ČR. Příloha č. 2 Obvod působnosti ZBZS Most

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Hlavní báňské záchranné stanice v ČR. Příloha č. 2 Obvod působnosti ZBZS Most PŘÍLOHY Příloha č. 1 Hlavní báňské záchranné stanice v ČR Příloha č. 2 Obvod působnosti ZBZS Most CELKEM PRAHA HODONÍN MOST OSTRAVA Báňské záchranné stanice Počet členů Pracovní zařazení záchranářů technické

Více

Umělá plicní ventilace na urgentním příjmu z pohledu ošetřovatelské péče M. Bařinová V. Pašková Anesteziologicko-resuscitační klinika FN a LF UK Plzeň 6.Celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2011/2012 Jedná se o

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE

Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní chirurgický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO II.celostátní konference,,olomoucký den urgentní medicíny 10.května 2007 Anatomické rozdíly

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více