Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč"

Transkript

1 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru SPECIFICKÉ LÉKÁRENSKÉ ČINNOSTI Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEONATOLOGII A PEDIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DOSPĚLÝCH Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ EMBRYOLOGIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZL KLINICKÁ GENETIKA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ PSYCHOLOGIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZL ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru CYTODIAGNOSTIKA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ GENETIKA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru TOXIKOLOGIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORTODONCIE Kvalifikační kurz pro ŘIDIČE VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání ASISTENTA OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Certifikovaný kurz pro získání zvláštní odborné způsobilosti k výkonu povolání MENTORA KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PÍPRAVA RADIOFARMAK 1 Cíl specializaního vzdlávání Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Uební plán Uební osnova základního modulu Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Uební osnovy odborných modul povinné Uební osnova odborného modulu OM Uební osnova odborného modulu OM Odborný modul 3 odborná praxe Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Tabulka modul Seznam doporuených zdroj

3 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR 3 1 Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Píprava radiofarmak je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti farmaceutický asistent pro pípravu radiofarmak osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou. 424/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis. 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Píprava radiofarmak je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání farmaceutický asistent dle zákona. 96/2004 Sb., zákon o nelékaských zdravotnických povoláních, ve znní pozdjších právních pedpis (dále jen zákon. 96/2004 Sb). Specializaní vzdlávání nemusí být uskuteováno pi výkonu povolání, úastník vzdlávání však musí ped pihlášením se k atestaní zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou 56 odst. 6 zákona. 96/2004 Sb. ást specializaního vzdlávání (základní modul) lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu. Optimální doba specializaního vzdlávání je msíc, kterou lze prodloužit nebo zkrátit pi zachování potu hodin vzdlávacího programu. V pípad, že celková délka specializaního vzdlávání se od celodenní prpravy liší, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Vzdlávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdlávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoí alespo 50 % celkového potu hodin, vetn odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zaízení v rozsahu stanoveném tímto vzdlávacím programem. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Akreditovaná pracovišt disponují náležitým personálním, materiálním a pístrojovým vybavením. Vzdlávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným potem kredit, piemž ukonení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn dosažených výsledk vzdlávání. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru Píprava radiofarmak je: zaazení do oboru specializaního vzdlávání, výkon povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání minimáln 1 rok z období 6 ti let v rozsahu minimáln ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln 2 roky v rozsahu minimáln ptiny stanovené týdenní pracovní doby do data pihlášení se k atestaní zkoušce, absolvování teoretické výuky, absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem,

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 získání stanoveného potu kredit urených vzdlávacím programem, úspšné složení atestaní zkoušky. 3 Uební plán Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení studijního prkazu a záznamu o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Poet výkon uvedených v kapitole 3.2 Uební osnovy seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Uební osnova základního modulu Základní modul ZM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit 20 Cíl Téma Vzdlávání dosplých Organizace a ízení v lékárenských zaízení Právní problematika Kvalita a bezpenost lékárenské pée Organizace a provoz farmaceutických pracoviš povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky Vybavit farmaceutického asistenta znalostmi potebnými k organizanímu a metodickému vedení odborných inností na pracovišti. Rozpis uiva Zásady vzdlávání dosplých, cíle, vedení, motivaní faktory, hodnocení úastník SV. Management a role manažera. Klíové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role lídra. Firemní kultura. Strategický management. Management zmn. Management asu. Budování a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj. Základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví. Povinnosti zdravotnických pracovník, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Platné právní pedpisy a normy spojené s inností lékáren, dále prodejen a výdejen zdravotnických prostedk. Strategické ízení kvality lékárenské pée. Indikátory kvality a jejich sledování. Standardy lékárenských inností, správné vedení zdravotnické dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických zaízeních v. sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. Etické a ekonomické aspekty výdeje léiv a zdravotnických prostedk. Zásady správné Minimální poet hodin

5 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR 5 Interpersonální dovednosti Edukace Przkumné a výzkumné šetení v lékárenství Vybraná problematika veejného zdraví lékárenské praxe podle platné vyhlášky. Hygienický ád lékáren. Zásady práce s nebezpenými látkami. Postup pi zneškodování nepoužitelných léiv. Podprné techniky zvládání pracovní zátže, podprné techniky v komunikaci s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient. Etický pístup k pacientm a jejich blízkým s ohledem na vk a charakter onemocnní. Identifikace faktor ovlivujících kvalitu života pacient. Edukace cíle edukace v lékárenských zaízeních, volba a praktická aplikace metod edukace. Edukace pacient/klient a jiných osob. Specifika edukace dtí, senior, cizinc a zvláštních skupin nemocných. Tvorba edukaních materiál. Zásady moderní prezentace. Charakteristika, specifika a význam výzkumu v lékárenství. Techniky výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zpsob vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk, aplikace poznatk do praxe. Vymezení problematiky veejného zdraví, determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu. Radianí ochrana ionizující záení, jeho základní druhy a vlastnosti, nepíznivé úinky ionizujícího záení, radianí zátž obyvatel, zpsoby ochrany ped ionizujícím záením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího záení, legislativa v oblasti radianí ochrany, odpovdnosti pi využívání zdroj ionizujícího záení. Problematika závislostí škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace. 3 Krizový management ve zdravotnictví Základy krizového managementu. Mimoádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). Krizová pipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy), plán krizové pipravenosti zdravotnických zaízení. Hromadný výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický záchranný etzec, zdravotnická záchranná služba, traumatologický plán nemocnice základní úkoly, organizace práce pi hromadném píjmu, tídní

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 pacient). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, evakuaní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, prostedky individuální ochrany, základní vybavení domácnosti, informování obyvatelstva, vzdlávání). Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 3 Výsledky vzdlávání Zpsob ukonení modulu Absolvent/ka: umí koordinovat ve spolupráci s farmaceutem práci týmu v lékárenské praxi v oblasti své specializace, orientuje se v právních pedpisech a normách souvisejících s pracovní problematikou lékárenských zaízení, pipravuje standardy specializovaných postup ve svém oboru, zná zásady vzdlávání dosplých, podílí se na statistické analýze dat pro vdecké a výzkumné úely, poskytuje odborné informace zdravotnickým pracovníkm a spolupracuje na zajištní edukace pacient, orientuje se v problematice závislostí a možnostmi jejich prevence, poskytuje neodkladnou první pomoc pi náhlém postižení zdraví a ohrožení života, vyhodnocuje rizikové píiny lidského pochybení, navrhuje efektivní opatení zamená na prevenci pochybení a omyl. Diagnostické metody (nap. test, apod.) Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Absolvent/ka základního modulu je pipraven/a: podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpenosti innosti na pracovišti, koordinovat práci len pracovního týmu, hodnotit kvalitu poskytované pée, pipravovat a provádt interní audity, provádt przkumná a výzkumná šetení, navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, pipravovat edukaní materiály.

7 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR Uební osnovy odborných modul povinné Cíl: pipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti konkrétního oboru specializace Uební osnova odborného modulu OM 1 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Téma Radionuklidy Základy dozimetrie Radianí rizika Radioaktivita a ochrana ped záením povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 15 dn, tj. 120 hodin odborné praxe 35 (20 kredit za teoretickou ást, 15 kredit za praktickou ást) Rozpis uiva Definice a druhy ionizujícího záení. Využití ionizujícího záení v medicín (externí a interní zdroje ionizujícího záení). Základní dlení radionuklid pro nukleární medicínu podle emitovaného záení. Struktura hmoty. Zobrazovací metody v nukleární medicín. Základní principy scintigrafického zobrazení. Diagnostické radionuklidy, jejich vlastnosti a píprava (gama záie, positronové záie, píprava reakcemi neutron, nabitých ástic, nabitých ástic a brzdného záení, generátory, separace). Terapeutické radionuklidy, jejich vlastnosti a píprava (beta záie, alfa záie, píprava reakcemi neutron, nabitých ástic a brzdného záení, generátory, separace). Volba nosi radionuklid (chemické formy, výbr). Zpsoby znaení nosi radionuklid. Vliv znaení na chování nosie v organizmu. Principy detekce ionizujícího záení a pístroj pro detekci záení v nukleární medicín. Dozimetrické veliiny a jednotky, radianí riziko. Biologické úinky ionizujícího záení. Pirozená a umlá radioaktivita. Ochrana ped záením. Platná zdravotnická a léková legislativa se zamením na bezpenost léiv a radianí ochranu. Minimální poet hodin Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: orientuje se v základních zobrazovacích metodách v nukleární medicín, zná rozdíly v píprav diagnostických a terapeutických radionuklid,

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 Seznam výkon Exkurze na oddlení nukleární medicíny orientuje se ve volb a znaení nosi radionuklid, umí mit dávky a dávkový píkon ionizujícího záení v laboratoích a ostatních pracovištích, zná odborné informaní zdroje a umí využívat výpoetní techniku, zná negativní úinky ionizujícího záení a ochranu ped záením. Poet Mení radioaktivity Uební osnova odborného modulu OM 2 Odborný modul OM 2 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Téma Výroba a píprava radiofarmak Použití radiofarmak Píprava radiofarmak povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 20 dn, tj. 160 hodin odborné praxe 1 den 40 (20 kredit za teoretickou ást, 20 kredit za praktickou ást) Rozpis uiva Platné právní pedpisy a normy spojené s inností pracoviš s pípravou radiofarmak. Léivé a pomocné látky používané pi píprav radiofarmak. Aplikaní formy radiofarmak pro diagnostiku a terapii. Vzájemné interakce, fyzikální a chemické inkompatibility a možnosti jejich ešení. Požadavky kladené na radiofarmaka. Obecné postupy pi píprav radiofarmak. Standardní operaní postupy pi píprav radiofarmak. Fyzikální, chemické a biologické metody hodnocení jakosti radiofarmak. Výdej radiofarmak. Dokumentaní innost na pracovištích nukleární medicíny. Použití radiofarmak v diagnostice a léb. Farmakologické aspekty užívání radiofarmak, jejich distribuce v organizmu a možné nežádoucí úinky. Použití radioaktivn znaených látek ve výzkumu a dalších oblastech. Minimální poet hodin Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná požadavky kladené na radiofarmaka, které se týkají pedevším: biologického chování farmakokinetiky, fyzikální charakteristiky poloasu rozpadu, energie záení, chemické istoty,

9 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR 9 Seznam výkon aktivity, radionuklidové istoty, radiochemické istoty, sterility a apyrogenity, zná zásady pípravy radiofarmak, zná lékové formy radiofarmak, zná obecné postupy pi píprav radiofarmak, zná standardní operaní postupy pi píprav radiofarmak, zná fyzikální, chemické a biologické metody hodnocení jakosti radiofarmak, zná použití radiofarmak v nukleární medicín, zná použití radioaktivn znaených látek ve výzkumu a dalších oblastech, orientuje se v právních aspektech v radiofarmacii. Poet Píprava radiofarmak 10 Oznaení radiofarmak 10 Provedení píslušných záznam o píprav 10 Kontrola radiochemické a radionuklidové istoty 15 Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma v oboru Píprava radiofarmak Zpsob ukonení modulu Diagnostické metody (nap. test, apod.) + absolvování praxe doložené potvrzením o splnní pedepsaných výkon Odborný modul 3 odborná praxe Odborný modul OM 3 Rozsah praxe Poet kredit 15 Seznam výkon: Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení 5 dn, tj. 40 hodin Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma z oboru Píprava radiofarmak, která je zárove praktickou ástí atestaní zkoušky. 4 Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Akreditované zaízení pidlí každému úastníkovi specializaního vzdlávání školitele, který je zamstnancem akreditovaného zaízení. Školitel pro teoretickou výuku vypracovává studijní plán a plán plnní praktických výkon, které má úastník vzdlávání v prbhu pípravy absolvovat a prbžn provuje znalosti (vdomosti a dovednosti). Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením pidleného školitele, který je zamstnancem daného pracovišt, má specializovanou zpsobilost v oboru a osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potvrzuje splnné výkony.

10 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 a) Prbžné hodnocení školitelem: školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání. Do studijního prkazu zapisuje ukonení každého modulu a získaný poet kredit. b) Pedpoklad pro vykonání atestaní zkoušky: absolvování teoretické a praktické výuky, v. splnní požadované odborné praxe v akreditovaném zaízení potvrzené ve studijním prkazu a výkon obsažených ve vzdlávacím programu potvrzené pidleným školitelem; získání píslušného potu kredit. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle vyhlášky. 189/2009 Sb., v platném znní. 5 Profil absolventa Absolvent specializaního vzdlávání v oboru Píprava radiofarmak bude pipraven provádt, zajišovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou innost v oboru Píprava radiofarmak. Je oprávnn na základ vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou zabezpeovat specializované postupy v oblasti pípravy radiofarmak v rozsahu své specializované zpsobilosti stanovené innostmi, ke kterým je pipraven na základ tohoto vzdlávacího programu a platné legislativy. 5.1 Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Farmaceutický asistent se specializovanou zpsobilostí v oboru Píprava radiofarmak je pipraven/a: podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zmnu v postupu, provádt výzkum zamený na odhalení píin nedostatk v poskytované péi, vytváet podmínky pro aplikaci výsledk výzkumu do klinické praxe, zavádt nové metody do provozu, pipravovat standardy specializovaných postup v rozsahu své zpsobilosti, podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku specializaního vzdlávání v oboru specializace Píprava radiofarmak, provádt pípravu a kontrolu radiofarmak, pijímat a instalovat generátory, likvidovat zbytky radiofarmak, dekontaminovat pracovišt.

11 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR 11 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditovány dle ustanovení 45 zákona. 96/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. 6.1 Akreditovaná zaízení a pracovišt Personální požadavky Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Školitelem i lektorem mže být pouze farmaceut se specializovanou zpsobilostí v píslušném oboru specializace. Dále pak léka se specializovanou zpsobilostí, která souvisí se zamením vzdlávacího programu farmaceutických asistent. Školitelem i lektorem mže být i farmaceutický asistent se specializovanou zpsobilostí v oboru specializace a je držitelem Osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Lektorem mže být zdravotnický pracovník, který je držitelem Osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Lektorem mže být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. atd.), která odpovídá zamení vzdlávacího programu (pedmty jako je ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, atd.). Pedagogické schopnosti. Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zpsobilosti. Musí odpovídat standardm a platné legislativ. Pro teoretickou ást vzdlávacího programu standardn vybavená uebna s PC a dataprojektorem a s možností pístupu k internetu. Modely a simulátory potebné výuce praktických dovedností modely a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení). Pro praktickou ást vzdlávacího programu - poskytování zdravotní pée dle píslušného oboru. Pro teoretickou ást vzdlávacího programu jiná zaízení, která mají smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pée dle píslušného oboru specializace. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany vetn ochrany ped ionizujícím záením. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik.

12 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 7 Tabulka modul Specializaní vzdlávání v oboru Píprava radiofarmak Kód Typ Název Rozsah Poet kredit ZM OM 1 P P Organizace a provoz farmaceutických pracoviš Radioaktivita a ochrana ped záením OM 2 P Píprava radiofarmak OM 3 1 týden T 40 hodin 15 (à 4 kredity/den) 1 týden T 40 hodin 3 týdny Pr 120 hodin 1 týden T 40 hodin 4 týdny Pr 160 hodin 20 (à 4 kredity/den) 15 (à 1 kredit/den) 20 (à 4 kredity/den) 20 (à 1 kredit/den) P Odborná písemná práce 120 hodin 30 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení 1 týden P AZ 40 hodin 15 (à 3 kredity/den) T teorie 120 hodin Pr praxe 400 hodin Pr AZ 40 hodin Celkem 560 hodin Vysvtlivky: P povinné, T - teorie, Pr praxe, AZ akreditované zaízení 135 kredit 8 Seznam doporuených zdroj Doporuená literatura Barevný, P., Nováková, M. Struný pehled lékaské fyziologie pro bakaláské studijní programy. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, eský farmaceutický kodex. Praha: MZd, Dylevský, I. Somatologie: uebnice pro zdravotnické školy a bakaláské studium. 2. peprac.a dopl. vyd. Olomlouc: Epava, ISBN Chalabala, M. et al. Technologie lék. 2 vyd. Praha: Galén, ISBN Klener,V. a kol. Principy a praxe radianí ochrany. Praha: Azin CZ, Komárek, P. Radiofarmaka. In: Technologie lék, Ed. P. Komárek, M. Rabišková. 3. vyd. Praha: Galén, Kupka, K., Kubinyi, J., Šámal, M. a kol. Nukleární medicína,p3k. Píbram, Lázniek, M., Komárek, P. Základy radiofarmacie. Praha: Univerzita Karlova, Mourek, J. Fyziologie. Uebnice pro studenty zdravotnických obor. Praha: Grada, ISBN Pokorný, J. Pehled fyziologie lovka I. díl. Praha: Karolinum, ISBN Pokorný, J. Pehled fyziologie lovka II. díl. Praha: Karolinum, ISBN Platný eský lékopis a Doplky.

13 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR 13 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru SPECIFICKÉ LÉKÁRENSKÉ INNOSTI 1 Cíl specializaního vzdlávání Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Uební plán Uební osnova základního modulu Uební osnovy odborných modul povinné Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Tabulka modul Seznam doporuených zdroj

14 14 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 1 Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Specifické lékárenské innosti je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti farmaceutický asistent pro specifické lékárenské innosti osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou. 424/2004 Sb., kterou se stanoví innosti zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník ve znní pozdjších právních pedpis. 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Specifické lékárenské innosti je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání farmaceutický asistent dle zákona. 96/2004 Sb., o nelékaských zdravotnických povolání, ve znní pozdjších právních pedpis (dále jen zákon. 96/2004 Sb.). Specializaní vzdlávání nemusí být uskuteováno pi výkonu povolání, úastník vzdlávání však musí ped pihlášením se k atestaní zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou 56 odst. 6 zákona. 96/2004 Sb. ást specializaního vzdlávání (základní modul) lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu. Optimální doba specializaního vzdlávání je msíc, kterou lze prodloužit nebo zkrátit pi zachování potu hodin vzdlávacího programu. V pípad, že celková délka specializaního vzdlávání se od celodenní prpravy liší, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Vzdlávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdlávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoí alespo 50 % celkového potu hodin, vetn odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zaízení v rozsahu stanoveném tímto vzdlávacím programem. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Akreditovaná pracovišt disponují náležitým personálním, materiálním a pístrojovým vybavením. Vzdlávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným potem kredit, piemž ukonení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn dosažených výsledk vzdlávání. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru Specifické lékárenské innosti je: zaazení do oboru specializaního vzdlávání, výkon povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání minimáln 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimáln ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln 2 roky v rozsahu minimáln ptiny stanovené týdenní pracovní doby do data pihlášení se k atestaní zkoušce,

15 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR 15 absolvování teoretické výuky, absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem, získání stanoveného potu kredit urených vzdlávacím programem, úspšné složení atestaní zkoušky. 3 Uební plán Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení studijního prkazu a záznamu o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Poet výkon uvedených v kapitole 3.2 Uební osnovy seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Uební osnova základního modulu Základní modul ZM Typ modulu Rozsah modulu Organizace a provoz farmaceutických pracoviš povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky Poet kredit 20 Cíl Téma Vzdlávání dosplých Organizace a ízení v lékárenských zaízeních Právní problematika Kvalita a bezpeí lékárenské pée Vybavit farmaceutického asistenta znalostmi potebnými k organizanímu a metodickému vedení odborných inností na pracovišti. Rozpis uiva Zásady vzdlávání dosplých, cíle, vedení, motivaní faktory, hodnocení úastník SV. Management a role manažera. Klíové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role lídra. Firemní kultura. Strategický management. Management zmn. Management asu. Budování a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj. Základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví. Povinnosti zdravotnických pracovník, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Platné právní pedpisy a normy spojené s inností lékáren, dále prodejen a výdejen zdravotnických prostedk. Strategické ízení kvality lékárenské pée. Indikátory kvality a jejich sledování. Standardy Minimální poet hodin

16 16 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 Interpersonální dovednosti Edukace Przkumné a výzkumné šetení v lékárenství Vybraná problematika veejného zdraví lékárenských inností, správné vedení zdravotnické dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických zaízeních v. sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. Etické a ekonomické aspekty výdeje léiv a zdravotnických prostedk. Zásady správné lékárenské praxe podle platné vyhlášky. Hygienický ád lékáren. Zásady práce s nebezpenými látkami. Postup pi zneškodování nepoužitelných léiv. Podprné techniky zvládání pracovní zátže, podprné techniky v komunikaci s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient. Etický pístup k pacientm a jejich blízkým s ohledem na vk a charakter onemocnní. Identifikace faktor ovlivujících kvalitu života pacient. Edukace cíle edukace v lékárenských zaízeních, volba a praktická aplikace metod edukace. Edukace pacient/klient a jiných osob. Specifika edukace dtí, senior, cizinc a zvláštních skupin nemocných. Tvorba edukaních materiál. Zásady moderní prezentace. Charakteristika, specifika a význam výzkumu v lékárenství. Techniky výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zpsob vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk, aplikace poznatk do praxe. Vymezení problematiky veejného zdraví, determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu. Radianí ochrana ionizující záení, jeho základní druhy a vlastnosti, nepíznivé úinky ionizujícího záení, radianí zátž obyvatel, zpsoby ochrany ped ionizujícím záením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího záení, legislativa v oblasti radianí ochrany, odpovdnosti pi využívání zdroj ionizujícího záení. Problematika závislostí škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace. 3

17 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Krizový management ve zdravotnictví Základy krizového managementu. Mimoádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). Krizová pipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové pipravenosti zdravotnických zaízení. Hromadný výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický záchranný etzec, zdravotnická záchranná služba, traumatologický plán nemocnice základní úkoly, organizace práce pi hromadném píjmu, tídní pacient). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, evakuaní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, prostedky individuální ochrany, základní vybavení domácnosti, informování obyvatelstva, vzdlávání). 3 Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 3 Výsledky vzdlávání Zpsob ukonení modulu Absolvent/ka: umí koordinovat ve spolupráci s farmaceutem práci týmu v lékárenské praxi v oblasti své specializace, orientuje se v právních pedpisech a normách souvisejících s pracovní problematikou lékárenských zaízení, pipravuje standardy specializovaných postup ve svém oboru, zná zásady vzdlávání dosplých, podílí se na statistické analýze dat pro vdecké a výzkumné úely, poskytuje odborné informace zdravotnickým pracovníkm a spolupracuje na zajištní edukace pacient, orientuje se v problematice závislostí a možnostmi jejich prevence, poskytuje neodkladnou první pomoc pi náhlém postižení zdraví a ohrožení života, vyhodnocuje rizikové píiny lidského pochybení, navrhuje efektivní opatení zamená na prevenci pochybení a omyl. Diagnostické metody (nap. test, apod.) Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Absolvent/ka základního modulu je pipraven/a: podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpenosti innosti na pracovišti, koordinovat práci len pracovního týmu, hodnotit kvalitu poskytované pée, provádt przkumná a výzkumná šetení, navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, pipravovat edukaní materiály.

18 18 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Uební osnovy odborných modul povinné Uební osnova odborného modulu OM 1 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl Téma Farmakologie Píprava léiv Vybrané kapitoly z farmakologie a pípravy léiv povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 5 dn, tj. 40 hodin odborné praxe 25 (20 T + 5 Pr) Pipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti konkrétního oboru specializace Specifické lékárenské innosti. Rozpis uiva Vybrané kapitoly z obecné farmakologie: transport léiva v organismu, distribuce léiva v organismu, faktory ovlivující distribuci, metabolismus léiv, faktory ovlivující metabolismus, mechanismy exkrece léiv, faktory ovlivující exkreci, mechanismy psobení léiv, interakce léiv, nežádoucí a toxické úinky léiv, faktory ovlivující farmakokinetiku léiv klinické hodnocení léiv, dávky a dávkování léiv. Biofarmaceutické aspekty pípravy léiv. Pomocné látky používané pi píprav léiv jejich všeobecné vlastnosti, vliv na biologickou dostupnost léivých látek, jejich systematika. Problematika stálosti a stabilizace léivých pípravk v souvislosti s jejich pípravou. Inkompatibility vyskytující se pi píprav léiv a možnosti jejich ešení. Farmaceutické obaly a obalový materiál z pohledu možných interakcí s léivem. Minimální poet hodin Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 2 Absolvent/ka: orientuje se v možných nežádoucích úincích léiv a vzájemných Výsledky vzdlávání interakcích léiv, které se mohou vyskytnout v souvislosti s podáváním voln prodejných léivých pípravk (LP), eší v praxi inkompatibility, které se mohou vyskytnout pi píprav léivých pípravk

19 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK MZ ČR 19 Seznam výkon Zhotovení technologicky odlišných pípravk pedstavující instilace, topické gelové pípravky, ípky, globule nebo dlené prášky Vypracování protokol s použitým postupem 8 Poet Uební osnova odborného modulu OM 2 Odborný modul OM 2 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl Téma Speciální farmakologie Vybrané kapitoly ze speciální farmakologie povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 15 dn, tj. 120 hodin odborné praxe 35 (20 T + 15 Pr.) Pipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti konkrétního oboru specializace Specifické lékárenské innosti. Rozpis uiva Pehled léiv podle vybraných farmakologických skupin s ohledem na voln prodejné léivé pípravky: farmakologie periferního nervového systému; farmakologie CNS; farmakologie arteriální hypertenze; farmakologie zántu a imunitní odpovdi; farmakologie endokrinního systému; farmakologie krve a hemopoetického systému; farmakologie respiraního systému; farmakologie ledvin; farmakologie GIT; farmakologie reprodukního systému; vitamíny; chemoterapie infekních onemocnní; antibakteriální látky; antimykobakteriální látky; antiparazitární látky. Minimální poet hodin 28 Farmakologická propedeutika Symptomatologie a farmakoterapie vybraných onemocnní jednotlivých orgánových systém: respiraního a ORL; gastrointestinálního; kardiovaskulárního; vyluovacího a pohlavního; kožního. 7

20 20 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 2 Kosmetické prostedky Kosmetické prostedky z pohledu jejich použití a aktivních látek v nich obsažených. 3 Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 2 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná informace o léivech a využívá je v poradenské innosti pi volném prodeji léivých pípravk, orientuje se ve zdravotním problému klienta lékárny a doporuí vhodný voln prodejný léivý pípravek, pop. navrhne návštvu lékae, umí vyhledat informace o voln prodejných léivých pípravcích v dostupných databázích a umí je využít v poradenské innosti, upozorní klienta na možné nežádoucí úinky nebo nežádoucí interakce voln prodejných léivých pípravk s ohledem nap. na vk (dít, senior), graviditu, užívání jiných voln prodejných léiv apod., zvládá generické zámny pi výdeji na žádanky. Seznam výkon ešení vzorových kasuistik s nácvikem vhodného výbru voln prodejného léivého pípravku. Vyhledávání informací o voln prodejných léivých pípravcích v dostupných databázích. Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma z oboru Specifické lékárenské innosti Zpsob ukonení modulu Poet Diagnostické metody (nap. písemný test z farmakologie a pípravy léiv, apod.) + absolvování praxe doložené potvrzením o splnní pedepsaných výkon Uební osnova odborného modulu OM 3 Odborný modul OM 3 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl Téma Aplikaní formy LP Píprava parenterálií Píprava nároných lékových forem povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 10 dn, tj. 80 hodin odborné praxe 30 (20 T + 10 Pr) Pipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti konkrétního oboru specializace Specifické lékárenské innosti. Rozpis uiva Jednotlivé typy aplikaních forem léivých pípravk a požadavky na jejich jakost. Charakterizace pípravk se zvýšenými nároky na mikrobiologickou istotu. Minimální poet hodin 4 15

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více