Stavba slova h r a d b. ná stěn k(a) žák yn(ě) za h r a d před za h r a d k za h r a d ník za h r a d nic tv. žákyně. růž(e)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba slova h r a d b. ná stěn k(a) žák yn(ě) za h r a d před za h r a d k za h r a d ník za h r a d nic tv. žákyně. růž(e)"

Transkript

1 Stavba slova h r a d h r a d b za h r a d před za h r a d k za h r a d ník za h r a d nic tv (a) (a) (a) (í) PŘEDPONY KOŘEN PŘÍPONY KONCOVKA Slovotvorný rozbor jak bylo slovo vytvořeno (z kterého slova a čím) slovotv. zákl. přípona z a h r á d - k a z a h r a d ( a ) slovo odvozené slovo základové Rozbor stavby slova z jakých částí se slovo skládá z a h r á d k ( a ) předp. kořen příp. konc. Př. nástěnka žákyně výstavba růže prastarý pahorek nádvoří předškolní nosník horník sladkost nemravným ná stěn k(a) žák yn(ě) vý stav b(a) růž(e) pra- star(ý) pa hor ek ná dvoř í před škol n(í) nos ník hor ník slad k ost ne mrav n(ým) Přídavná jména odvozená od jmen vlastních - odvozujeme pomocí přípon -ský, -ští Př: Morav(a) morav ský, morav ští Krkonoš(e) krkonoš ský, krkonoš ští Rychnov rychnov ský, rychnov ští VELKÁ PÍSMENA MALÁ PÍSMENA Pzn. 1) Jména zakončená na s (typ Tunis) -píšeme pouze jediné s, -š -v češtině neexistuje slovo s dvěma ss-!!! Př: Tunis tuniský, tuniští Brandýs brandýský, brandýští Pzn. 2) Jména zakončená na c,-k (typ Hradec, zámek) -píšeme pouze jediné c, -č Př: Hradec hradecký, hradečtí Nové Zámk(y) novozámecký, novozámečtí

2 KOŘEN = část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova kniha, knihovna, knihař, knihovnice, knihařství, knihomol, zaknihovat -v některých případech může být trochu pozměněn: knižní (h ž), knížka (h ž, i í) PŘÍPONA = část slova, kterou bylo slovo odvozeno, slovo tak získává nový význam kniha knih-ovna (místo, kde se uchovávají knihy) kniž-ní (přídavné jméno vyjadřující vztah ke knize knižní klub) knih-ař (člověk, který váže knihy) knih-ovat (zapisovat do knih, např. účetních) -z těchto slov vznikají přidáním další přípony opět nová slova s novým významem, v nově vytvořených slovech máme tedy přípony dvě knihovna knih-ovn-ík (muž pracující v knihovně) knihař knih-ař-ství (místo, kde se váží a vyrábí knihy) knih-ař-ina (učební obor, řemeslo knihaře) knih-ař-ský (přídavné jméno vyjadřující vztah ke knihaři) knihovat knih-ova-č (muž dělající zápisy do knih) knih-ova-cí (přídavné jméno vztahující se ke knihování př. knihovací metoda) -z některých těchto slov mohou vzniknou přidáním další přípony opět nová slova s novým významem, máme tedy slova, v nichž jsou přípony tři knih-ova-č knih-ova-č-ka (žena dělající zápisy do knih) -z některých však vzniknou nová slova tak, že nová přípona nahradí příponu původní. Slovo má nový význam, ale počet přípon zůstává nezměněn knih-ovn-ík knih-ovn-ice Příklady přípon: rozbor slovo základové knížka kníž-ka kniha světluška světl-uška světlo kamenný kamen-ný kámen lékař lék-ař lék hradby hrad-by hrad lesnatý les-natý les synáček syn-áček syn čistota čist-ota čistý žákyně žák-yně žák složitější příklady lékařka lék-ař-ka lékař knihovnice knih-ovn-ice knihovník (přípona ík byla nahrazena příponou ice) lesnický les-ni-cký lesník (hláska k je odtržena, na její místo se připojuje přípona cký) zaknihovaná za-knih-ova-ná zaknihovat zavařenina za-vař-en-ina zavařený

3 PŘEDPONA = slouží též k odvozování slov, nezapomínejme na ni, je vždy před kořenem stavba vý-stavba pře-stavba pří-stavba ná-stavba -podobně jako tomu bylo u přípon můžeme tato slova dále odvozovat novými předponami ob-hospodařovatelný ne-ob-hospodařovatelný (2 předpony) nej-ne-ob-hospodařovatelnější (3 předpony) KONCOVKA = ta část na konci slova, která se mění při skloňování -většinou bývá součástí přípony stav-b(a) stav-b(y) stav-b(ě) stav-b(u) stav-b(o) stav-b(ě) stav-b(ou) stav-b(y) stav-eb stav-b(ám) stav-b(y) stav-b(y) stav-b(ách) stav-b(ami) mlad(ý) mlad(ého) mlad(ému) mlad(ého) mlad(ý) mlad(ém) mlad(ým) mlad(í) mlad(ých) mlad(ým) mlad(í) mlad(ých) mlad(ými) mlad(á) mlad(ou) mlad(á) mlad(ou) mlad(ých) mlad(ým) mlad(ých) mlad(ými) mlad(ého) mlad(ému) mlad(ém) mlad(ým) mlad(ých) mlad(ým) mlad(ých) mlad(ými) Slova na procvičování nástěnka prastarý traktorista smrček závodník výskok velikánský kouzelník šatstvo přednes přechodník nečistota dobrý tetřev nápověda (s) třešničkami rozvážka (bez) oddílových Náročnější slova na procvičování nadporučice kostelnický borověnkových lesnictví přírodními

4 A) bě/bje, vě/vje bje a vje tam, kde se setká přepona ob- nebo v- s kořenem začínajícím na je- bě a vě ostatní případy Př: vje/bje vě/bě jet v jet ob jet jezd it v jezd ob jezd věř u věř it ne věr ný běh vý běh o běh nout Pzn: V češtině neexistuje slovo s pje, píšeme vždy pě (pěvec, pěna, pěkný) B) mě/mně -řídí se podobností s jiným tvarem téhož slova nebo nejbližším slovem příbuzným -v kořeni slova je vždy mě (měst(o), měsíc, mělč ina) mě tam, kde je pouze -m- mně tam, kde se vyskytuje skupina -mn- Př: mě mně zřejmě příjemně nerozumně zřejmý příjemný nerozumný Pzn.1) Platí i případ, kdy se mezi písmeny m a n objeví í. vzpomněl vzpomíná Pzn. 2) Odvozujeme od nejbližšího možného tvaru. rozum rozumí rozuměl rozumný rozumně Pzn. 3) POZOR na tamější (odvozeno od slova tam, nikoliv tamní). -ější tam -ní -ejší dol(e) -ní Pzn. 4) Zájmeno já mě/mne mně/mi 2. a 4.p. 3. a 6. p. (tě/tebe) (tobě/ti)

5 1. Jména osob, nadpřirozených bytostí a zvířat 2. Názvy hvězdářské, zeměpisné a místní křestní jména a příjmení (Pavla, Jirásek, dívka Štíhlá laň) přezdívky a přídomky (Petr zvaný Pidifouk, Otec vlasti - Karel IV., Ivan IV. Hrozný) přídavná jména přivlastňovací od nich utvořená (Pavlin, Jiráskův) jména příslušníků národů a kmenů (Čech, Moravanka, Slovan, Žid) jména obyvatel určitého místa (Pražan, ti Plzenští - ale plzenští rodáci, Evropan, Australan, Marťan - obyvatel Marsu ve sci-fi) jména postav náboženských (Bůh, ale bůh jakýkoli bůh, Duch Svatý) mytologických (Zeus, bohyně Lada) alegorických a pohádkových (Matka vod, Červená karkulka) jména zvířat (Šemík, pták Ohnivák) nebeská tělesa a jejich části (Neptun, Mléčná dráha, souhvězdí Malý vůz, Venuše) nutné odlišit: země (půda, stát) Země (planeta) slunce (obecně) Slunce (hvězda) měsíc (obecně, část roku) Měsíc (oběžnice Země) světadíly (Austrálie, Severní Amerika, Evropa) země a jejich části (Portugalsko, severní Čechy) krajiny, oblasti (Polabí, Podorlicko, Šumava, Haná) útvary členitosti zemského povrchu a významné přírodní jevy ostrovy a poloostrovy, mysy (Cookovy ostrovy ostrovy Cookovy, poloostrov Zadní Indie, mys Dobré naděje) hory a pohoří (hora Makalu, Skalisté hory, hory Skalisté, Českomoravská vysočina, Středočeská pahorkatina, Slovenské rudohoří, Český ráj, Moravskoslezské Beskydy, Vysoké Tatry, Malá Fatra) roviny, nížiny, kotliny, úvaly (Velká uherská nížina, Česká kotlina, Hornomoravský úval) pouště (poušť Kalahari) průsmyky, sedla, štíty (Vlárský průsmyk, Kladské sedlo, Gerlachovský štít) jeskyně (Punkevní jeskyně) pampy, prérie, náhorní plošiny památné stromy, pralesy, významné prameny vodstvo moře a oceány (Černé moře, moře Barentsovo, Tichý oceán) řeky a potoky (Žlutá řeka, řeka Dunaj, Tichá Orlice) zálivy, průlivy, úžiny, průplavy (Suezský průplav, záliv Biskajský) rybníky, jezera, přehrady, plesa (Máchovo jezero, rybník Bezdrev) vodopády (Viktoriiny vodopády) obce (Trhové Sviny, Malá Lhota) městské čtvrti (Nové Město pražské, Smíchov) sídliště (Sídliště Antala Staška sídliště Severní Terasa, sídliště Máj - je třeba odlišit, kdy je sídliště součástí názvu a kdy nikoliv) 3. Oficiální názvy významnějších institucí, organizací, jejich stálých orgánů, samostatných provozoven apod. 4. Názvy dokumentů a uměleckých děl 5. Názvy výrobků a dopravních prostředků 6. Názvy významných událostí, období a svátků mezinárodní organizace (Organizace spojených národů, Mezinárodní červený kříž, Rada bezpečnosti OSN) státy (Švédské království, Spolková republika Německo) správní oblasti okres Benešov benešovský okres úřední název není úřední název (okres Brno-venkov, okres Náchod, Královéhradecký kraj, kraj Královéhradecký) zastupitelské sbory (Parlament ČR) a orgány státu (Armáda ČR) Okresní úřad v Ústí nad Orlicí okresní úřad vlastní jméno jediného úřadu obecné jméno označující všechny okresní úřady (Městský úřad v Hořovicích ale městský úřad, Ministerstvo kultury ČR, Kancelář prezidenta republiky, Státní notářství v Táboře) organizace, sdružení, politické strany, církve, podniky apod. (Sdružení přátel piva, Strana zelených, Českobratrská církev evangelická, Válcovny plechu, a. s., Zemědělské družstvo Horymír v Neumětelích, Česká spořitelna, Komerční banka) vědecké, vzdělávací, kulturní, tělovýchovné a zdravot. instituce Základní škola v Krucemburku základní škola vlastní jméno jediné školy obecné jméno označující všechny zákl. školy (Ústav pro jazyk český AV ČR, Akademie věd ČR, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Střední průmyslová škola stavební v Hradci Králové, Gymnázium Boženy Němcové, Prozatímní divadlo, Kulturní dům v Sobíňově ale kulturní dům, koupaliště Džbán, Zdravotnické zařízení Praha 5 ale zdravotnické zařízení, Fakultní nemocnice v Motole) dokumenty (Dekret kutnohorský, Sbírka zákonů) umělecká díla (opera Dvě vdovy, obraz U nás v Kameničkách, socha J. Štursy Raněný) knihy (Čítanka pro 6. ročník, Dva roky prázdnin, Broučci) časopisy, noviny (Mladý svět, Epocha, Lidové noviny) filmy, seriály, pořady (S tebou mě baví svět, Návštěvníci) výrobky (hodinky Prim, automobil Škoda Favorit, prací prášek Tix ale koupil si primky, jel favoritem, pere v tixu) dopravní prostředky (vlak Brněnský drak, loď Lidice, kosmická loď Apollo) události (Květnová revoluce, Pražské povstání) akce (hudební festival Pražské jaro, výstava Země živitelka) svátky (Vánoce, Velikonoce, První máj, Hromnice. Nový rok 1.1.) významné dny (Den Země, Den boje za svobodu a demokracii, Den matek) ulice (ulice Dolnohradská, Horní ulice, ulice Za Továrnou, Národní třída, ulice Generála Píky, ulice Na Pěkné vyhlídce) náměstí (náměstí Míru, Senovážné náměstí, náměstí U Kostela) nábřeží (nábřeží Orlické, Alšovo nábřeží) sady, zahrady, parky (Jiráskovy sady, Valdštejnská zahrada, sady Třešňovka) stavby a jejich význačné části (Prašná brána, Národní divadlo, Pražský hrad, též jen Hrad myslí se tím výhradně pražské královské sídlo, Vladislavský sál) stanice a zastávky (Letiště Václava Havla, zastávka metra Náměstí Republiky, nádraží Jablonec nad Nisou dolní nádraží) 7. Názvy cen a vyznamenání, soutěže a trofeje ocenění (Řád bílého lva, Řád T. G. Masaryka, Nobelova cena míru, Jánského plaketa) soutěže (Pohár mistrů evropských zemí, Olympijské hry v Naganu ale olympijské hry)

6 i/y po b by, bý: být, obyčej, bystrý; bylina, kobyla, býk; babyka; vlastní jména Bydžov, Přibyslav, Hrabyně, Zbyněk, Zbyslav aj. Slova příbuzn á: (b ýt ) bytí, živobytí, byt, bytná, bytový, bytost, dobýt, dobyvatel, nabýt, nábytek, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, ubýt, úbytek, bývat, bývalý, starobylý, obývat, obyvatel, obyvatelstvo, přibývat, přebytek, příbytek, zabývat se, zbývat, zbytek, dobytek, dobytčí, dobytkářství, bydlit, obydlí, bydliště, bydlo (příbytek nebo živobytí), bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, kdybych, kdybys, kdyby, (ob yč ej ) obyčejný, (b ystrý) bystře, bystrost, bystřina, Bystřice, (b yli n a) býlí, býložravec, černobýl, (kobyla) kobylí, Kobylisy, Kobylnice, (b ýk ) býček, býčí, býkovec, Býkovice. Pozor na rozd í l y v psaní těchto slo v : býlí (plevel) bydlo (příbytek) být (jsem, budu) nabýt (nabudu vědomosti) dobýt (města) bílý (bíle zbarvený) bidlo (tyč) bít (biji) nabít (nabiji pušku) dobít (poraněnou zvěř) Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ: být bydlit obyvatel byt; příbytek nábytek dobytek; obyčej bystrý bylina; kobyla býk Přibyslav. i/y po l ly, lý: slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plynout, plýtvat; lýko, lysý, lýtko, lyže; pelyněk, vzlykat, slynout, plyš; plytký, vlys; vlastní jména Lysolaje, Volyně aj. Slova příbuzn á: (s l yš et ) slyšitelný, slýchat, neslýchaný, nedoslýchavý, ( ml ýn ) mlynář, mlýnice, (b l ýsk at s e) zablýsknout se, blýskavice, blýskot, blýskavý, blyštět se, (po l yk at), ( v zlyk at) vzlyk, vzlykot, zalykat se, (p l yn ou t ) uplynout, plynný, plynulý, rozplynout se, rozplývat se, splývat, oplývat, plyn, plynový, plynárna, plynoměr, plynojem, (lýk o ) lýčí, lýčený, lýkovec, lýkožrout (lys ý ) lysina, lyska, Lysá, (lyže) lyžovat, lyžař. Pozor na rozd í l y v psaní těchto slo v : lýčený (lýkový, zhotovený z lýka) líčený (děj), nalíčený (obličej) vyplýtvat (z toho vyplývá, že ) vyplivat (něco na zem) lyska (pták nebo lysina) líska (lískový keř) slynout (být proslulý) slinit (vypouštět sliny) vlys (ozdobný pás ve stavebnictví) lis (přístroj na lisování) blýská se (bude bouře) blízká (nedaleká) mlýn, mlynář, mlýnice mlít (zakončení na ít jako u slova třít) Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ: slyšet mlýn blýskat se; polykat plynout plýtvat; vzlykat lysý lýtko; lýko lyže pelyněk; plyš. i/y po m my, mý: my (zájmeno 1. os. mn. č.), mýt, hmyz; myslit (i myslet), mýlit se, myš; hlemýžď, mýto, mýtit; mykat, zamykat, vymykat se, přimykat se, smýkat, dmýchat; chmýří, nachomýtnout se, mys; vlastní jména Litomyšl, Kamýk aj. Slova příbuzn á : (m ýt ) mycí, myčka, umývat, umývadlo i umyvadlo, umývárna i umyvárna, pomyje, mýval, mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina, (h m yz) hmyzí, hmyzožravec, (m ys li t ) mysl, myšlenka, pomýšlet, přemýšlet, vymýšlet, výmysl, úmysl, smýšlení, smyšlenka, smysl, nesmysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, průmyslový, myslitel, myslivec, myslivecký, myslivna, Nezamysl, Přemysl, Křesomysl, (m ýli t se) mýlka, mylný, omyl, neomylný, zmýlená, (myš ) myšák, myšina, (m ýt o) mýtné, Mýto, (m ýt i t ) mýtina, vymýtit, vymycovat, (myk at) mykaný, (zamyk at) odmykat, nedomykavost, (v ym yk at s e) výmyk, (sm ýk at) smyk, smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk, (d mýchat) dmýchadlo i dmychadlo, (n achom ýt n ou t se) ochomýtat se. Pozor na rozd í l y v psaní těchto slo v : my (všichni, 1. os. mn. č.) mýt (myji) vymýtit (vykácet) mýlí se (mýlit se) mi (mně, 3. pád zájm. já) mít (mám) vymýtat (vypuzovat) milý (přítel), míli (cesty) i/y po p py, pý: pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýří, pýřit se, čepýřit se; vlastní jména Pyšely, Spytihněv aj. Sl o va příbuzná : (p ých a) pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, (pyt el) pytlík, pytlovina, pytlák, pytlačit, (p ysk) pystíček, ptakopysk, (n et op ýr )netopýří, (p yl) opylovat, opylení, (kop yt o)kopýtko, sudokopytník, (třp yt i t s e)třpyt, třpytivý, třpytka, (zp yt o va t ) jazykozpyt, nevyzpytatelný, (pykat) odpykat, (pýr) pýř, pýřavka. P ozor na rozdíly v p sa ní těc hto slo v: pýcha (pyšný) pyl (prášek v květu) slepýš (plaz) opylovat (oplodňovat pylem) píchá (bodá) pil (pít, piji) slepíš (lepidlem) opilovat (obrousit kov) Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ: pýcha pytel pysk; netopýr slepýš pyl; kopyto klopýtat třpytit se; zpytovat pykat pýr; pýřit se čepýřit se. i/y po s sy, sý: sytý, syn, sýr; syrový, syrý (syrový, vlhký), sychravý, usychat (i usýchat); sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat; vlastní jména Bosyně, Syneč aj. Sl o va příb uzná : (syt ý) sytost, dosyta, nasytit, nenasytný, přesytit, (s yn ) synovec, zlosyn, (sýr ) syreček, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka, ( syrov ý) syrovinka, (us yc ha t i us ých at) osychat i osýchat, vysychat i vysýchat, zasychat i zasýchat, (s ýk ora ) sýkořice, (s yč et )sykot, zasyčet, (sypat) sypký, sýpka, sypek, sypkovina, nasypat, nasýpat, násyp, osypaný, osypky, posypat, posýpat, vysypat, vysýpat, zasypat, zasýpat, zásyp. P ozor na rozdíly v p sa ní těc hto slo v: syrý (syrový, vlhký) sirý (osiřelý, opuštěný) sypat (písek) sípat (při chrapotu) sýr, 2. pád sýra (mléčný výrobek) síra (na sirkách) sýrový (ze sýra) sírový (ze síry) syrový (neuvařený) Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ: syn sytý sýr; syrový sychravý usychat; sýkora sýček sysel; syčet sypat. i/y po v, z vy, vý: slova s předponou vy-, vý- (např. vybrat, výběr), vy (zájmeno 2. os. č. mn.), vykat, vysoký; vydra, výr (pták); zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk; vyza, výheň, vyžle, cavyky; vlastní jména Vyškov, Výtoň aj. Sl o va příbuzná: ( vysok ý) vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, převyšovat, vyvýšenina, zvýšit, Vyšehrad, (v ydra ) vydří, vydrovka, (zvykat) zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navyknout, návyk, odvyknout, přivyknout, uvyknout, obvyklý, ( žv ýk at ) žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, (výskat) výskot, (p ov yk ) zavýsknout, povykovat. P ozor na rozdíly v p sa ní těc hto slo v: výt (pes vyje) výr (pták) výskat (jásavě křičet) výška (vysoký) vít (splétat, např. věnec) vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu) vískat (probírat se někomu ve vlasech) vížka (věžička) Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ: vy vysoký výt; výskat zvykat žvýkat; vydra výr vyžle; povyk výheň a slova s předponou vy-, vý-. zy, zý: brzy, jazyk, nazývat; vlastní jména Ruzyně aj. Sl o va příbuzná: (jazyk ) jazýček, jazykozpyt, jazykověda, jazykový, dvojjazyčný, (nazýva t ) vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se. P ozor na rozdíly v p sa ní těc hto slo v: brzy (jako v slově hezky) nazývat se (mít jméno, název) brzičko (přípona ičko, jako kratičko) zívat (únavou, touhou po spánku) nazívat se (mnoho zívat) Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ: brzy jazyk nazývat; Ruzyně Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ: my mýt myslit, mýlit se; hmyz myš hlemýžď; mýtit zamykat smýkat; dmýchat chmýří nachomýtnout se; Litomyšl.

7 král, myš, trůn, měsíc, útěk, hrdost, láska (1) jsou názvy osob, zvířat, věcí a názvy pro vlastnosti, děje a vztahy podstatná jména spravedlivý, ubohý, tlustý, hloupý (2) vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo přídavná jevů označených podstatným jménem jména já, kdo, co, to, tohle, sám, takový (3) zastupují podstatná a přídavná jména nebo zájmena na osoby, zvířata a věci apod. ukazují jeden, dva, oba, první, druhý, několikrát (4) mají číselný význam, označují počet, pořadí číslovky dřímat, říci, dělat, štěkat, být, stát (5) vyjadřují děj, a to činnost nebo stav slovesa tam, pak, napřed, silně, trochu (6) vyjadřují různé bližší okolnosti dějů nebo příslovce vlastností, a to určení místa, času, způsobu z, s, v, na, k, přes, po, vedle, kolem (7) vyjadřují podobné bližší okolnosti jako předložky příslovce, ale teprve ve spojení se jmény a, ale, že, když, protože, kdyby (8) spojují slova nebo věty spojky ať, kéž, nechť, ano, ne, zajisté, možná (9) vyjadřují postoj mluvčího k výpovědi (přání částice apod.), platnost věty, vytýkají, zdůrazňují aha, vida, ach, hop, haf, mňau (10) vyjadřují nálady, city a vůli mluvícího nebo citoslovce označují hlasy a zvuky DRUH VZOR PŘÍKLADY TVRDÁ mladý -ý, -á, -é dubový (les), -á (kůra), -é (dřevo) -í(é), -é, -á duboví (skřítci), -é (palice), -á (prkna) MĚKKÁ jarní -í jarní (den, příroda, tání) -í jarní (dny, noci, poupata) otcův PŘIVLASTŇOVACÍ matčin -ův, -ova, -ovo Petrův (úkol), -ova (dívka), -ovo (štěně) -ovi(y), -ovy, -ova Petrovi (psi), -ovy (sestry), -ova (záda) -in, -ina, -ino tetin (gauč), -ina (váza), -ino (kanape) -ini(y), -iny, -ina tetini (příbuzní), -iny (stuhy), -ina (jablka)

8 ROD ZAKONČENÍ ZAKONČENÍ VZOR 1. p. jedn. č. 2. p. jedn. č. Mužský bez koncovky -u nebo -a tvrdý vzor hrad neživotný -e měkký vzor stroj Mužský bez koncovky -a tvrdý vzor pán životný -e měkký vzor muž s koncovkou -a tvrdý vzor předseda -e měkký vzor soudce Ženský s koncovkou -a tvrdý vzor žena -e měkký vzor růže bez koncovky -e(-ě) vzor píseň -i vzor kost Střední s koncovkou -o tvrdý vzor město -e -e měkký vzor moře -e -ete vzor kuře -í vzor stavení

9 1) Zakončení vlastních jmen osobních ve 3. a 6. p. j. č. vzor pán, muž -ovi zpravidla jen za posledním jménem př. (o) básníku Karlu Jaromíru Erbenovi (k) řediteli Janu Dolejšovi vzor předseda -ovi ve všech tvarech př. (k) hokejistovi Jirkovi Hrdinovi 2) Kolísání podstatných jmen v 6. p. mn. č. - některá podst. jm. RMŽ mají v 6. p. koncovku ích zejména ta, která končí na h, -ch, -k př. (o) dobrodruzích, hoších, vojácích - některá podst. jm. RMN takto zakončená mají vedle koncovek ech a ích i konc. ách (zvláště zdrobněliny) př. (o) kouscích míčcích teplácích kouskách míčkách teplákách 3) Podstatná jména zakončená ita, -ista v 1. a 5. p. mn. č. koncovka é (př. husité, fotbalisté) - tvary s koncovkou -i jsou hovorové (př. husiti, hokejisti) 4) Podstatná jména zakončená ko, -cho v 6. p. mn. č. - zpravidla zakončená na ách př. (v) městečkách, rouchách - vyskytuje se však i varianta ách/-ích př. (o) jablkách/jablcích, (ve) střediskách/střediscích 5) Podstatná jména vzoru soudce v 5. p. j. č p. stejný jako 1. p. (oslovujeme, voláme) soudce (př. volám: zástupce, strojvůdce)!!!pozor ODLIŠIT!!! -5. p. (vzor muž zakončená na ec, letec letče) (př. otec otče, znalec znalče) 6. Podstatná jména zakončená na -ý, -á, é, (-í) -skloňujeme podle vzorů příd. jmen -ý (vzor mladý) (ten) hajný, hajného, hajnému -á (vzor mladá) (ta) Blatná, Blatné, Blatné -é (vzor mladé) (to) vstupné, vstupného, vstupnému -í (vzor jarní) (ten) průvodčí, průvodčího, průvodčímu (ta) pokladní, pokladní, pokladní 7. Skloňování vlastních jmen osobních - příjmení 1. a 5. p. Stýblo (pán) Purkyně (soudce) Kníže (soudce) 2. p. Stýbla Purkyně Knížete i Kníže 3. p. Stýblovi Purkyňovi Knítžetovi i Knížeti i Knížovi 4. p. Stýbla Purkyně Knížete i Kníže 6. p. (o) Stýblovi Purkyňovi Knížetovi i Knížeti i Knížovi 7. p. Stýblem Purkyněm Knížetem i Knížem -příjmení zakončená -ů (Janů, Petrů) se většinou neskloňují, (lze je však skloňovat jako jména bez zakončení ů: pan Petrů, pana Petra, panu Petrovi ) 8. Skloňování pomnožných jmen místních MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD 1. p. Hradčany (Mosty) Benátky 2. p. Hradčan (Mostů) Benátek 3. p. Hradčanům Benátkám 4. p. Hradčany Benátky 6. p. (o) Hradčanech (Neumětelích) Benátkách 7. p. Hradčany Benátkami ŽENSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD 1. p. Vršovice Kraslice 2. p. Vršovic Kraslic 3. p. Vršovicím i ům Kraslicím 4. p. Vršovice Kraslice 6. p. Vršovicích Kraslicích 7. p. Vršovicemi Kraslicemi 9. Nepravidelnosti u některých jmen vzoru píseň a kost Podle vzoru kost se skloňují všechna podst. jm. zakončená ost (radost, moudrost, rychlost ) a podst. jm. řeč a věc. Ke vzoru kost řadíme podle kon. 2. p. č. j. také myš, noc, nemoc. 1. p. č.j. myš noc nemoc 2. p. č.j. myši noci nemoci Avšak v mn. č. mají tato jména ve 3. a 6. p. podle vzoru píseň nebo mají tvary dva. 3. p. myším (písním) 6. p. (o) myších (písních) 7. p. myšmi (kostmi) nocím (písním) nocích (písních) nocemi (písněmi) nemocím / nemocem (písních) (kostech) nemocích / nemocech (písních) (kostech) nemocemi (písněmi) Podle vzoru píseň se skloňují všechna podst. jm. zakončená na měkké souhlásky (báseň, stráž, rozkoš, tvář ). Některá podst. jm. zakončená na ť a ď mají v 2.p. j.č. a 1. a 4.p. mn.č. tvary dva. 2.p. č.j. tratě / trati hutě / huti (písně i kosti) 1. a 4.p. č.mn. tratě / trati hutě / huti (písně i kosti) 10. Jména krátící kmenovou samohlásku rána brána kráva skála práce chvíle 7.p. ránou bránou krávou skálou chvílí č.j. i ranou i branou prací 2.p. č.mn. ran bran krav skal prací chvil 3.p. ránám bránám krávám skálám chvílím č.mn. i ranám i branám i kravám i skalám pracích 6.p. (o) ránách bránách krávách skálách chvílích č.mn. i ranách i branách i kravách i skalách pracích 7.p. ránami bránami krávami skálami chvílemi č.mn. i ranami i branami i kravami i skalami pracemi - ke krácení dochází nejčastěji u dvojslabičných jmen vzoru žena a růže (viz tabulka) -ke krácení dochází i u některých podst. jm. jiných vzorů: sůl (soli, solím ), jméno (jmen), kámen (kamene, kameni ) aj. -u jednoslabičných podst. jm. RMŽ bývá dlouhá samohláska pouze v 1. p. u RMN i ve 4. p. (chléb chleba, chlebu )

10 11. Části lidského těla odchylky ve skloňování Některá podstatná jména označující části (lidského či zvířecího) těla mají v množném čísle některé zvláštní tvary. 1., 4. a 5. pád oči uši 2. pád očí uší 3. pád očím uším 6. pád (o) očích (o) uších 7. pád očima ušima 1., 4. a 5. pád ruce nohy kolena ramena prsa 2. pád rukou nohou noh kolenou kolen ramenou ramen prsou 3. pád rukám nohám kolenům ramenům prsům 6. pád (o) rukou rukách (o) nohou nohách (o) kolenou kolenech (o) ramenou ramenech (o) prsou 7. pád rukama nohama koleny rameny prsy V jednotném čísle se skloňují pravidelně podle vzoru. Poznámky: * zakončení ma mají v 7. p. mn. č. i zdrobněliny ručkama, očičkama apod. př.: Mrkla na mě svýma očkama. Miminko kopalo nožičkama. * koncovku ma přebírají v 7. p. mn. č. v těchto případech i přídavná jména a některá zájmena a číslovky př.: svýma špinavýma rukama, mezi čtyřma očima, skočit do toho rovnýma nohama Jestliže tato podstatná jména neoznačují části (lidského či zvířecího) těla skloňují se pravidelně podle vzorů. př.: Chlubil se hodinkami s fosforeskujícími ručičkami. Koupil židli s kovovými nohami.

11 Některé složitější případy stupňování -í -ší hezký hezčí lehký lehčí měkký měkčí břitký břitčí tenký tenčí blízký bližší krátký kratší prudký prudší řídký řidší hladký hladší sladký sladší -í i ejší těžký těžší hebký hebčí i hebčejší vlhký vlhčí i vlhčejší trpký trpčí i trpčejší křehký křehčí i křehčejší mělký mělčí i mělčejší hustý hustší i hustější -ější lidský lidštější přátelský přátelštější otrocký otročtější ďábelský ďábelštější hluboký hlubší vysoký vyšší tichý tišší suchý sušší jednoduchý jednodušší drahý dražší úzký užší nízký nižší -ší i ější snadný snazší i snadnější zadní zazší i zadnější Koncovkou í se tvoří druhý stupeň přídavných jmen na -ký a k se přitom měkčí v č (lehký lehčí). Přípona ký se často při tvoření druhého stupně odsouvá a druhý stupeň se pak tvoří příp. ší (krátký kratší). Podobně se před příponou ší odsouvají i příp. oký, -ný, -ní (hluboký hlubší, snadný snazší, zadní-zazší). Některé souhlásky se před příponou ší mění: chš, hž, zž, sš, někdy dz apod. (tišší, dražší, užší, vyšší, snazší). Ve výslovnosti dvě stejné souhlásky (nebo stejné díky spodobě znělosti) splývají, vyslovujeme je jako souhlásku jednu, např. tišší, hlušší, plošší dražší, tužší [ťiši:, hluši:, ], ale píšeme vždy dvě! Odvozená přídavná jména se stupňují příp. ejší (-ější). Skupiny souhlásek sk, ck se mění před příponou ější v šť, čť (přátelštější, otročtější). Poznámky ke stupňování přídavných jmen o Některá příd. jm. stupňovat nelze, např. kadeřnický, modravý, překrásný, dřevěný, tamní, tamější (tamější není 2. stupeň od tamní). o Význam příd. jm. lze zesílit/zeslabit různými příslovci: více žádoucí, nejlépe vyhovující, méně pěkný, velmi pěkný, maximálně přizpůsobivý, snadno přizpůsobivý apod. o Od příd. jm. zakončených mný se ve 2. a 3. stupni píše mně-: skromný skromnější apod. Od příd. jm. zakončených mý se ve 2. a 3. stupni píše mě-: strmý strmější apod. o 2. stupeň nemusí sloužit vždy ke srovnávání, zpravidla se jím v takovém případě vyjadřuje omezená míra vlastnosti označené 1. stupněm. Např. starší paní je paní, kterou mluvčí nehodnotí ještě jako starou, ale již ji nepokládá za mladou. o Podobně jako příd. jm. lze stupňovat i příslovce (draze dráže i dráž nejdráže; vysoko výše nejvýše apod.).

12 1. Zájmena osobní odkazují k mluvčímu (já, my), posluchači (ty, vy) a k tomu, o kom/čem se mluví (on, ona, ono, oni, ony, ona). K osobním zájmenům se řadí také zvratné zájmeno se. Např. Já tam nepůjdu. Zranil se. 2. Zájmena přivlastňovací jsou ta kterými přivlastňujeme osobně první, druhé nebo třetí (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj). Např. Můj bratr je zámečníkem. 3. Zájmena ukazovací jsou ta, kterými v řeči ukazujeme na určitou osobu, zvíře, věc nebo vlastnost (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám). Např. Tento chlapec mi ukázal cestu. 4. Zájmena tázací jsou ta, kterými se tážeme po osobě, zvířeti, věci nebo vlastnosti (kdo, co, který, jaký, čí). Např. Kdo to udělal? 5. Zájmena vztažná připojují k sobě některé věty v souvětí (kdo, co, který, jaký, čí, jenž). Např. My nevíme, kdo to udělal. 6. Zájmena neurčitá jsou ta zájmena, kterými blíže neurčujeme, o kom nebo o čem je řeč, nebo to určujeme jen obecně (někdo, něco, některý, nějaký, něčí; leckdo, lecco, leckterý ; ledakdo ; kdokoli(v) ; kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; každý, všechen). Např. Někdo klepe na dveře. 7. Zájmena záporná jsou ta zájmena, kterými popíráme existenci nějaké osoby, zvířete, věci nebo vlastnosti (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný). Např. Nikdo o tom nic nevěděl.

13 rod mužský rod ženský rod střední JEDNOTNÉ ČÍSLO 1. p. ten náš (pes, strom) ta naše (píseň) to naše (město) 2. p. toho našeho té naší toho našeho 3. p. tomu našemu té naší tomu našemu 4. p. toho našeho (psa) tu naši to naše ten náš (strom) 6. p. (o) tom našem (o) té naší (o) tom našem 7. p. tím naším tou naší tím naším MNOŽNÉ ČÍSLO 1. p. ti naši (psi) ty naše (písně) ta naše (města) ty naše (stromy) 2. p. těch našich 3. p. těm našim 4. p. ty naše (psy, stromy) ty naše ta naše 6. p. (o) těch našich 7. p. těmi našimi rod mužský rod ženský rod střední JEDNOTNÉ ČÍSLO 1. p. on ona ono 2. p. jeho, ho, jej jí jeho, ho, jej 3. p. jemu, mu jí jemu, mu 4. p. jej, ho, -ň (živ. i neživ.) ji ho, je, jej jeho (jen živ.) 6. p. (o) něm (o) ní (o) něm 7. p. jím jí jím MNOŽNÉ ČÍSLO 1. p. oni (živ.) ony ona ony (neživ.) 2. p. jich 3. p. jim 4. p. je 6. p. (o) nich 7. p. jimi

14

15 NĚKTERÉ OBTÍŽNĚJŠÍ TVARY SLOVES 1. Přítomné tvary sloves typu krýt, kupovat, psát, mazat, plakat, řezat, klusat -tato slovesa (a ta, která se podle nich skloňují) mají v 1. os. j. č. a ve 3. os. mn. č. dvojí koncovky a) krýt, kupovat (slovesa 3. třídy) (po -j-) kryji, kryju (hov.) kupuji, kupuju (hov.) koncovky u, -ou mají hovorový ráz kryjí, kryjou (hov.) kupují, kupujou (hov.) b) psát, mazat, plakat (po -š-, -ž-, -č-) píšu, píši píšou, píší mažu, maži (kniž.) mažou, maží (kniž.) pláču, pláči (kniž.) pláčou, pláčí (kniž.) koncovky i, -í se užívají řídce, jsou většinou výrazně knižní či zastaralé (kromě psát) c) řezat, klusat (po -ž-, -š-) řežu, řezám řežou, řezají klušu, klusám klušou, klusají obě dvě varianty jsou rovnocenné, není mezi nimi rozdíl - pzn.: dvojí koncovky i v ostatních přítomných tvarech (řežeš/řezáš, řeže/řezá, řežeme/řezáme ) 2. Přítomné tvary 3. os. mn. č. a tvary rozkazovacího způsobu sloves typu prosit, trpět, sázet (slovesa 4. třídy) prosit (oni) prosí pros! trpět (oni) trpí trp! sázet (oni) sází i sázejí sázej! -koncovku ejí lze použít pouze tam, kde končí rozkazovací způsob na ej! -u sloves typu prosit, kazit se v rozkazovacím způsobu -s, -z nemění př.: nepros neproš NEEXISTUJE!!! nekaz nekaž 3. Příčestí minulé sloves typu minout, tisknout, začít (slovesa 2. třídy) mine minul tiskne tiskl začne začal a) slovesa, která mají před -ne: samohlásku, r, l vždy -numine minul zahyne zahynul plyne plynul vane vanul hrne hrnul lne lnul b) slovesa, která mají před -ne souhlásku většinou nemají -nutiskne tiskl táhne táhl padne padl

16 všimne si všiml si vázne vázl klesne klesl slovesa s neslabičným základem (a jejich odvozeniny) však mají kvůli výslovnosti vždy -nuusne usnul hne hnul pohne se pohnul se u řady sloves lze užít obě varianty stárne stárl, stárnul (ale pouze stárla a stárli) řízne řízl, říznul (ale pouze řízla a řízli) bouchne bouchl, bouchnul (ale pouze bouchla a bouchli) -tvary s -nu- jsou většinou hovorové c) slovesa začne, počne -azačne začal počne počal slovesa tne, žne -a- i -nutne ťal, tnul žne žal, žnu l stejné tvary i některá slovesa zakončená na me přijme přijal odejme odňal vyjme vyňal, vyjmul najme najal, najmul 4. Infinitiv sloves typu péci, moci -slovesa, která mají v přítomných tvarech před koncovkou -č- mají dvojí možné zakončení infinitivu peče péci (kniž.), péct teče téci (kniž.), téct vleče vléci (kniž.), vléct infinitiv zakončený na -i má knižní ráz -podobně je tomu u slovesa moci může moci, moct -pzn: sloveso moci má v 1. os. j. č. a 3. os. mn. č. navíc dvojtvary (mohu/můžu, mohou/můžou)

17 SLOVESNÝ ROD = schopnost slovesa vyjádřit, zda je, nebo není původcem děje. Pes honí zajíce Vojáci oblehli město. Maminka pere prádlo. Učitel chválí žáka. Zajíc je honěn psem Město bylo obleženo vojáky. Prádlo je práno maminkou. Žák je chválen učitelem. Podmět je zároveň původce děje. Podmět není původcem děje. ROD ČINNÝ Slovesný tvar vyjadřuje, co s podmětem dělá někdo jiný nebo něco jiného. Podmět trpí činností někoho, něčeho jiného. ROD TRPNÝ

18 Dva možné způsoby trpného rodu Opisný tvar trpný Na nábřeží jsou stavěny nové domy. Knihy byly půjčovány každou středu. Zvratná podoba slovesa Na nábřeží se staví nové domy. Knihy se půjčovaly každou středu. pomocné sloveso být příčestí trpné zvratné zájmeno se sloveso (3. os. r. č.) jsou stavěny se staví budou půjčovány se půjčovaly Příčestí trpné je tvořeno příponami: en ved(l) ved -en, ved-ena, ved-eno ved-eni, ved-eny, ved-ena Pzn: Zvratnou podobu nelze použít všude. Sloveso se zvratným zájmenem může mít jiný význam. Domy se staví. Pavel se praštil. n bra(l) brá-n, brá-na, brá-no brá-ni, brá-ny, brá-na (Někdo jiný staví domy.) RT (Pavel praštil sám sebe.) RČ t skry(l) skry-t, skry-ta, skry-to skry-ti, skry-ty, skry-ta 1. Infinitivy v závorkách převeď do trpného rodu. (Dej pozor na slovesný čas.) Žák byl pochválen... učitelem. (pochválit č. min.) Kachna.... myslivcem. (zastřelit č. min.) O důležitých věcech... na veřejném zasedání. (rozhodovat č. přít.) Na sídlišti.... několik nebezpečných stromů. (pokácet č. bud.) Zbojník veřejně..... (popravit č. min.) Pořad.... v rozhlase příští pátek. (vysílat č. bud.) Kdy ty....? (zkoušet č. bud.) Na obalu.... datum spotřeby (uvést č. přít.) Ropa z Kuvajtu.... do celého světa. (vyvážet č. přít.) Oprava kina.... příští měsíc. (dokončit č. bud.)

19 SLOVESNÝ VID = schopnost slovesa vyjádřit, zda je děj časově ohraničený (ukončenost, dokonavost děje), nebo neohraničený (průběhovost, nedokonavost děje) SLOVESA NEDOKONAVÁ SLOVESA DOKONAVÁ probíhající, neohraničený děj děj probíhal, probíhá, bude probíhat (nějakou dobu to trvalo, trvá, bude trvat) utíkat ukončený, ohraničený děj děj proběhl, nebo proběhne (stalo se to, stane se to naráz ) utéct utíkal utíká bude utíkat čas minulý čas přítomný čas budoucí utekl uteče dokáží vyjádřit přítomnost nedokáží vyjádřit přítomnost (průběh) utíkal utíká bude utíkat utekl uteče bude utéct mají všechny tři slovesné tvary VID NEDOKONAVÝ nelze vytvořit tvar budoucí (budu + infinitiv) budoucnost vyjadřují tvarem přítomným VID DOKONAVÝ 1. U následujících sloves urči vid N/D. (Pomůcka: říkej si budu + infinitiv lze-li/n, nelze-li/d) mluvit - shrnout.- věřit - koupat - zveličit plácnout sfouknout nosit zvracet obrátit zklamat vyskytovat (se) kleknout (si) usínat kvákat

20 VIDOVÁ DVOJICE = slovesa, která se liší pouze videm (tj. slovesa opačného vidu) př. prodávat - prodat, kupovat - koupit, kopat kopnout, sekat seknout, mluvit - promluvit Tvorba sloves NEDOKONAVÝCH od dokonavých 1) kmenotvornou příponou dát dávat připojit připojovat seknout sekat 2) odtržením předpony oholit holit nanosit nosit roztroubit troubit 1) předponou Tvorba sloves DOKONAVÝCH od nedokonavých sázet vysázet kosit skosit učit naučit 2) změnou kmenotvorné přípony házet hodit vzlétat vzlétnout stahovat stáhnout 2. Vytvoř vidové dvojice. N D kousat - kousnout/nakousat/rozkousat D přijít N - přicházet/jít mlátit - naučit se -. rovnat - sedět - vyloučit heknout mluvit - zdrhnout -. umírat - hlídat - vysávat -.. křičet - ukrást převléct máknout shrabat plavat - přetrhnout -.

21 SLOVO A JEHO VÝZNAM Sémiotický trojúhelník -vyjadřuje, jakým způsobem spolu souvisejí znak (jazyk, pojmenování, slovo), skutečnost (realita, věc) a její význam (pojem, smysl) Princip: jazyk (znak) vyjadřuje pojmy (význam, odraz reality) pojmy (význam) odrážejí skutečnost (věc) jazyk (znak) tuto skutečnost pojmenovává Slovo = skupina hlásek, která má v jazyce význam, označuje nějakou skutečnost (věc) př: strom troms -slovo může mít o věcný význam zachycen ve slovníku (definice, tj. soubor charakteristický prvků) dřevina s kmenem, která se nahoře větví v korunu o mluvnické významy zařazení slova k slovnímu druhu, jednotlivé mluvnické kategorie (jména: pád, číslo, rod; slovesa: osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid) podstatné jméno, 1. pád, č. j., RMN Sousloví = ustálené spojení dvou či více slov s jedním významem př: základní umělecká škola, podstatná jména, babočka paví oko, hnědé uhlí ( Petrova škola, zajímavá jména, bystré oko, vytěžené uhlí) Rčení = obrazná spojení, jejichž základem bývá sloveso Př: Roste jako z vody. Vzal nohy na ramena. Jde to jako po másle.

22 SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ slova jednoznačná = mají pouze jeden jediný význam vlastní jména: Praha, Jana, Miloš, Španělsko odborné názvy: obratník, úhlopříčka, citoslovce, generátor jiná slova: klubovna, obálka, míč slova mnohoznačná = mají více významů, označují více různých věcí - kromě základního významu mají další významy vzniklé přenesením slova na věci, které se původní skutečnosti podobají nebo s ní nějak souvisí metafora = přenesení slov podle podobnosti (VZHLED) př: oko (orgán zraku) volské oko, oko na punčoše, mastná oka na polívce, horské oko (jezírko) zub (součást čelisti sloužící ke kousání a rozmělňování potravy) zuby na pile, zub ve vlasech (vystřižené místo), zuby na ozubeném kole, zuby na noži metonymie = přenesení slov podle vnitřních souvislostí (LOGIKA) př: sladkost (název vlastnosti) koupím si sladkosti (=bonbony, dort, tj. sladké věci) stráž (činnost) zavolejte stráže (=osoby vykonávající stráž) psaní (činnost) pošlu ti psaní (=dopis, výsledek psaní) Damašek (město) damašek (=tkanina, která se vyráběla v Damašku) Röntgen (fyzik) rentgen (=přístroj, který sestrojil) Volt (fyzik) volt (=jednotka napětí) Čapek (spisovatel) čtu si Čapka (=jeho knihy) synekdocha = označení části celkem, nebo naopak celku jeho částí př: Ve středověku bylo snadné přijít o krk (=o celý život) (částcelek) Celé město bylo na nohou (=všichni lidé) (celekčást)

Stavba slova h r a d b. ná stěn k(a) žák yn(ě) za h r a d před za h r a d k za h r a d ník za h r a d nic tv. žákyně. růž(e)

Stavba slova h r a d b. ná stěn k(a) žák yn(ě) za h r a d před za h r a d k za h r a d ník za h r a d nic tv. žákyně. růž(e) Stavba slova h r a d h r a d b za h r a d před za h r a d k za h r a d ník za h r a d nic tv (a) (a) (a) (í) PŘEDPONY KOŘEN PŘÍPONY KONCOVKA Slovotvorný rozbor jak bylo slovo vytvořeno (z kterého slova

Více

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat netopýr noční létající savec slepýš beznohý plaz podobný hadu pyl jemný prášek ve květech kopyto rohovitý obal chráníci konce nohou některých zvířat klopýtat zakopávat třpytit se blýskat se, lesknout se

Více

Vyjmenovaná slova I.

Vyjmenovaná slova I. Vyjmenovaná slova I. Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0101 Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Vyjmenovaná

Více

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník 1 Obsah 1) Vyjmenovaná slova přehled 2a) Vyjmenovaná slova po B 2b) Vyjmenovaná slova po L 3a) Vyjmenovaná slova po M 3b) Vyjmenovaná slova po P 4a) Vyjmenovaná slova po S a Z 4b) Vyjmenovaná slova po

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vesele do školy Číslo projektu: 5362-5/2015 Pracovní

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_722_Vyjmenovaná slova II._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Letem světem českým jazykem aneb Opakování je matka moudrosti Anotace Pracovní listy k souhrnnému procvičování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_248 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013

23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013 23. Věta jednoduchá Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, leden 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5

Více

Vítejte v Ypsilonii a v její příručce pro učení, kterou jsme sestavily proto, aby se nám všem dobře učilo...

Vítejte v Ypsilonii a v její příručce pro učení, kterou jsme sestavily proto, aby se nám všem dobře učilo... Metodická příručka Slovo úvodem Vítejte v Ypsilonii a v její příručce pro učení, kterou jsme sestavily proto, aby se nám všem dobře učilo... I když Ypsilonie může na první pohled vypadat pouze jako zábavná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ. t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ. t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list) ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list) VY_32_INOVACE_Cj_LI_18

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2. Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ. 1.

Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2. Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ. 1. Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2 Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ 1. Pravopisná část 1. termín Nedělní v_let 23. dubna 2012 Neděle je m_m nejobl_benějším

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Vyjmenovaná slova po m,p Anotace Prověrka určená k hodnocení vědomostí o vyjmenovaných slovech po m,p a

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte chybějící písmena Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka Čechy b l - pro Evropu odjakživa d ležitým územ m. Proto se říká, že jsou sr cem Evrop - Tudy vedl - významné - vropské

Více

PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování. Jméno Datum

PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování. Jméno Datum PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování Jméno Datum 1. Do příslušné kolonky vybarvi políčko s pádem podstatných jmen. u stolu proti bolestem o sýčkovi tři vojáci knihu myslivče s děvčaty na houby 2. Urči pád

Více

Metodika práce s testy pro evaluaci Čj v 5. ročníku na pracovních listech a v programu ActivStudio

Metodika práce s testy pro evaluaci Čj v 5. ročníku na pracovních listech a v programu ActivStudio Metodika práce s testy pro evaluaci Čj v 5. ročníku na pracovních listech a v programu ActivStudio Pořadí jednotlivých testů, termín a dobu testování volí vyučující s ohledem na probrané učivo, dosažené

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Procvičujeme podstatná jména rodu středního. PaedDr. Svobodová Jaromíra

Procvičujeme podstatná jména rodu středního. PaedDr. Svobodová Jaromíra Název DUM: Autor: Projekt: Žadatel projektu: Název kroužku: Procvičujeme podstatná jména rodu středního PaedDr. Svobodová Jaromíra Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 6. ročník ZŠ. p o l o l e t n í (pracovní list)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 6. ročník ZŠ. p o l o l e t n í (pracovní list) ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Prověřovací práce z českého jazyka pro 6. ročník ZŠ p o l o l e t n í (pracovní list) VY_32_INOVACE_Cj_LI_13

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr.

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12108 9. 11. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 8. 11. 2012 1 sl. SOUZNAČNÁ / SYNONYMA Vyjmenovaní slova P, S, V 1) Sl.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 4+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_387 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PŘÍDAVNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_CJ_3_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PŘÍDAVNÁ JMÉNA Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_250 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B Čtenářský deník Jaroslav Hradil, III. Kytice utor: Karel Jaromír Erben byl český historik, právník, spisovatel, básník, překladatel, sběratel lidových písní a pohádek a představitel romantismu. Narodil

Více

P Ř E C H O D N Í K Y: I. PŘÍTOMNÝ

P Ř E C H O D N Í K Y: I. PŘÍTOMNÝ P Ř E C H O D N Í K Y: I. PŘÍTOMNÝ Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 3. 5. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: jazyk český jazykové vyučování tvarosloví tvary sloves a přídavných

Více

Rozdělte podtržená slova na podstatná jména a slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. U podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor.

Rozdělte podtržená slova na podstatná jména a slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. U podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor. VÁNOČNÍ DOMÁCÍ ÚKOL, 18. 12. 4. 1. 2016 JMÉNO:... Doplňte správně i/y a í/ý - vyjmenovaná slova V chr v vrátil borov ci. Okolo Starého Běl dla se často oz val v skot pob hajících dětí. Přes hraniční horstva

Více

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 3. 12. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 2. 12. 2012 1 AZ KVÍZ 1) AZ KVÍZ opakování vyjmenovaná slova, tvarosloví, slovní druhy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 6. ročník ZŠ. p o l o l e t n í (pracovní list)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 6. ročník ZŠ. p o l o l e t n í (pracovní list) ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Prověřovací práce z českého jazyka pro 6. ročník ZŠ p o l o l e t n í (pracovní list) VY_32_INOVACE_Cj_LI_14

Více

2. Pravopis i/í a y/ý po hláskách měkkých, tvrdých a obojetných (základní přehled)

2. Pravopis i/í a y/ý po hláskách měkkých, tvrdých a obojetných (základní přehled) ˆ Ceský jazyk 1. České hlásky Samohlásky Souhlásky krátké dlouhé měkké tvrdé obojetné a á ž h b e é š ch f i í č k l o ó ř r m u ú c d p j t s ď n v ť z ň 2. Pravopis i/í a y/ý po hláskách měkkých, tvrdých

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín ČESKÝ JAZYK Součet bodů: Obor: 79-41-K/41 Opravil: Kontroloval: A. Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. Pes Pes je slovo pozoruhodné několika důvodů. Například tím že jeho odvozeniny často slouží jako

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch. Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz Přijímací zkouška z českého jazyka (čtyřleté studium) 1. termín

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Jezevcova nešťastná láska Jezevec se rozešel se světem už dávno a kašlal na společenské vychování a vybroušenost, příčinou toho byla nešťastná láska. Kdysi

Více

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 Konkrétní Abstraktní PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 2 Pomnožná Hromadná Látková PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 3 Obecná Vlastní PODSTATNÁ JMÉNA

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

3. LEKCE. 2.7 Překlad 3.1. 3.2 Překládejte 2.7

3. LEKCE. 2.7 Překlad 3.1. 3.2 Překládejte 2.7 2.7 2.7 Překlad Přečetli jste a přeložili Jana 1,1. Povšimli jste si, že myšlenky mohou být v řečtině a v češtině vyjádřeny odlišným způsobem. Překlad neznamená převedení slo v z jednoho jazyka do druhého;

Více

Slovní druhy Slovesa

Slovní druhy Slovesa Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice Masarykovo nám. 1594/16,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu.

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Český jazyk 1 Otázka číslo: 1 Která z těchto vět je napsána bez chyb? Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byli plné ryb. Modrá obloha se vzhlížela

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

PRAVOPIS SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD, PŘEDPONA, PŘÍPONA, KONCOVKA. ryb-ka hor-ský bujn-ost pře-krásná SLOVO ODVOZENÉ raba hora bujný krásná SLOVO ZÁKLADOVÉ

PRAVOPIS SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD, PŘEDPONA, PŘÍPONA, KONCOVKA. ryb-ka hor-ský bujn-ost pře-krásná SLOVO ODVOZENÉ raba hora bujný krásná SLOVO ZÁKLADOVÉ STAVBA SLOVA A PRAVOPIS SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD, PŘEDPONA, PŘÍPONA, KONCOVKA ryb-ka hor-ský bujn-ost pře-krásná SLOVO ODVOZENÉ raba hora bujný krásná SLOVO ZÁKLADOVÉ Slovotvorný základ = část slova, kterou

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rady pro rodiče. Platí jako u hlásky M. Pokud má dítě v pořádku sluch a mluvidla, výslovnost hlásky P nečiní problémy.

Rady pro rodiče. Platí jako u hlásky M. Pokud má dítě v pořádku sluch a mluvidla, výslovnost hlásky P nečiní problémy. P P Rady pro rodiče Platí jako u hlásky M. Pokud má dítě v pořádku sluch a mluvidla, výslovnost hlásky P nečiní problémy. Nyní se podíváme, jak se vyslovuje hláska P. Tak jako u hlásky M jsou rty u sebe

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 71 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

DUM: VY_32_INOVACE_116

DUM: VY_32_INOVACE_116 Datum: 31. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_116 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky 1. Indoevropské jazyky 1 Na světě je 3000 5000 jazyků 2 Indoevropské jsou zeměpisně nejrozšířenější jazykovou rodinou na světě 3 Zastupují dvě velké kulturní oblasti Indie a Evropy 4 Jazyková rodina: příbuzné

Více

6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE

6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE 6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE Hvozdnice se svou délkou 36 km odvodňuje jižní část Stěbořické kotliny a je významným biokoridorem v oblasti. Pramení jižně od Horního Benešova. Mezi obce, kterými protéká,

Více

Podstatná jména 8.ročník

Podstatná jména 8.ročník Podstatná jména 8.ročník Poslech písně Kdyby tady byla taková panenka Rod podstatných jmen Rody a vzory podstatných jmen Určování pádů podstatných jmen Určování mluvnických kategorií podstatných jmen Doplňování

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_357 4. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Učíme interaktivně zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina VY_Č.3.

Učíme interaktivně zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina VY_Č.3. Učíme interaktivně zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina VY_Č.3.32_INOVACE_88 Autor: Věra Mifková Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po M

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+ Substantivum, nebo adjektivum? Rozdělte výrazy do tabulky. Přečtěte je nahlas a pečlivě vyslovujte koncovky -ný nebo -ní. Pak použijte tyto výrazy ve větách. 139/9 zastřelený znásilněný přepadení zatčení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Projektový den. Vzájemná výuka

Projektový den. Vzájemná výuka Projektový den PD 05 Vzájemná výuka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Člověk a společnost / Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Přírodopis / Zeměpis / Dějepis / Cizí jazyk Tematický okruh:

Více

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. Linda Rulfová Větné členy Vzorové věty 1. věta Přišel jsem k domu rodičů. 2. věta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Hana Třetinová Číslo a název klíčové aktivity:iii/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Hana Třetinová Číslo a název klíčové aktivity:iii/2 Inovace a zkvalitnění výuky Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Hana Třetinová Číslo a název klíčové aktivity:iii/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_CJ.HT.9.15 Slovesa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročníky SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci ve skupinách zopakují různé pravopisné

Více

Zájmena - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-14_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-14_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/15. Soutěž řad ANO NE

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/15. Soutěž řad ANO NE Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_278 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více