Postup sanace DIAGNÓZA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup sanace DIAGNÓZA"

Transkript

1 Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy.

2 Postup sanace DIAGNÓZA Vnitřní příčiny krize Vnější příčiny krize Stav podniku Povaha, původ a stádium krize podniku Alternativní scénáře vývoje podniku Cíl řešení krize Udržení dosavadního podniku Likvidace dosavadní formy podniku Autonomní sanace Heterogenní sanace Udržení provozu - prodej podniku - fúze nebo rozdělení - konkurs - reorganizace Likvidace provozu - dobrovolná likvidace - konkurs Sanační strategie

3 Povaha krize podniku krize strategická krize vyvolaná hospodářskými výsledky krize likvidity

4 Zrušení a zánik společnosti Zánik společnosti ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zrušení společnosti předchází zániku společnosti, rozlišuje se: zrušení s likvidací, zrušení bez likvidace jmění společnosti přechází na právního nástupce.

5 Důvody ke zrušení společnosti a) uplynutí doby, na kterou byla založena, b) dosažení účelu, pro který byla založena, c) rozhodnutí společníků o zrušení společnosti, d) rozhodnutí soudu, e) rozhodnutí společníků o fúzi, rozdělení společnosti nebo o změně právní formy podnikání, f) zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, g) zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, h) smrt společníka, i) zánik právnické osoby, která je společníkem.

6 Důvody rozhodnutí soudu o zrušení společnosti a) nečinnost orgánů společnosti: v uplynulých 2 letech se nekonala valná hromada, skončilo funkční období orgánů společnosti a nebyly do 1 roku zvoleny orgány nové, společnost po dobu delší než 2 roky neprovozuje žádnou činnost. b) ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti, c) zánik předpokladů pro vznik společnosti, d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, e) společnost neplní povinnost prodat část podniku podle rozhodnutí ÚOHS.

7 Zrušení bez likvidace Přeměny společnosti: 1) fúzí: sloučením, splynutím, 2) převodem jmění na společníka, 3) rozdělením, 4) změnou právní formy.

8 Sloučení společností Sloučením dochází k zániku společnosti (nebo více společností) tzv. zanikající společnosti, jemuž předchází její zrušení bez likvidace. Majetek i závazky zanikající společnosti (včetně pracovněprávních vztahů) přecházejí na nástupnickou společnost. Společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti.

9 Splynutí společností Splynutím dochází k zániku dvou či více společností, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace. Majetek i závazky (včetně pracovněprávních vztahů) zanikajících společností přecházejí na nově zakládanou nástupnickou společnost. Společníci zanikajících společností se stávají společníky nástupnické společnosti.

10 Rozdělení společnosti Rozdělením společnost zaniká. Jejímu zániku předchází zrušení bez likvidace s tím, že majetek a závazky včetně pracovněprávních vztahů přecházejí na nástupnické společnosti nové či již existující.

11 Rozdělení sloučením Zanikající společnost se rozdělí na dvě či více částí, které se současně sloučí s již existujícími společnostmi. Nedochází tak ke vzniku žádné nové společnosti.

12 Rozdělení kombinované Jedná se o kombinaci předchozích variant. Část jmění zanikající společnosti přechází na nově vzniklou nástupnickou společnost, zatímco další část se sloučí s již existující společností.

13 Rozdělení odštěpením Z podniku se vyčlení určitá jednotka, na kterou přejde část jmění. Původní společnost přitom nezaniká a dále pokračuje ve své podnikatelské činnosti. Odštěpená část může přejít buď na nově založenou společnost, nebo se sloučí s již existující společností, ev. lze kombinovat obě předchozí varianty.

14 Změna právní formy Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její majetek a závazky na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a postavení jejích společníků. Společnost může změnit právní formu na jinou formu společnosti (např. akciová společnost na společnost s ručením omezeným) nebo na družstvo. Ke změně právní formy se vyžaduje dohoda společníků nebo rozhodnutí příslušného orgánu společnosti (např. valné hromady).

15 Likvidace společnosti Proces, kdy společnost postupně přeměňuje majetek v likvidní prostředky k úhradě závazků společnosti. Důvody likvidace společnosti: uplynula lhůta, na kterou byla společnost zřízena, rozhodnutí soudu, preventivní likvidace, následná likvidace.

16 Úpadek podniku Dlužník je v úpadku, jestliže: má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, tyto závazky není schopen plnit (tzn. je platebně neschopný), nebo je předlužen (souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku) týká se PO a FO - podnikatelů.

17 Platební neschopnost Dlužník není schopen plnit peněžité závazky, pokud: zastavil platby podstatné části závazků, neplní peněžité závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, není možno dosáhnout uspokojení závazků exekucí, nepředložil seznam majetku, závazků, zaměstnanců a listin dokládajících úpadek.

18 Základní způsoby řešení (hrozícího) úpadku konkurs reorganizace, oddlužení.

19 Účastníci řízení Insolvenční soud Dlužník Věřitelé Insolvenční správce Státní zastupitelství Likvidátor dlužníka

20 Věřitelské orgány Schůze věřitelů Věřitelský výbor Zástupce věřitelů

21 Důsledky insolvenčního řízení zahájení řízení se oznámí vyhláškou do 2 hodin po obdržení insolvenčního návrhu, nelze se odvolat, insolvenční soud neprodleně vyrozumí FÚ, CÚ, ÚP, OSSZ, obecný soud dlužníka, příp. i exekutora a komisi pro cenné papíry, může požadovat po navrhovateli zálohu max Kč na náklady insolvenčního řízení, pohledávky nelze uplatnit žalobou, nelze provádět exekuce na majetek dlužníka, vyzve věřitele k přihlášení pohledávek (do rozhodnutí o úpadku a po něm ve lhůtě 1 až 2 měsíce), dlužník nesmí nakládat s majetkovou podstatou.

22 Moratorium dlužník může navrhnout moratorium, a to do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, moratorium nemůže navrhnout právnická osoba v likvidaci, k návrhu se připojí poslední účetní závěrka, s vyhlášením moratoria musí souhlasit většina věřitelů (podle hodnoty pohledávek), o vyhlášení moratoria rozhodne soud do 1 prac. dne, moratorium trvá nejdéle 3 měsíce + prodl. o 30 dnů, po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku.

23 Druhy pohledávek Zajištěné pohledávky Pohledávky za majetkovou podstatou a obdobné Úročené pohledávky Pohledávky vyňaté z uspokojení

24 Konkurs Rozhodnutí o prohlášení konkursu se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. Oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přechází na insolvenčního správce. Nesplatné pohledávky se stávají splatnými. Zanikají dlužníkovi plné moci, prokury, příkazy a pověření, exekuce, věcná břemena. Přerušují se soudní a jiná řízení týkající se majetkové podstaty. Majetková podstata se zpeněží veřejnou dražbou, prodejem mimo dražbu (se souhlasem ISd a VV) nebo exekučním prodejem.

25 Nepatrný konkurs Týká se fyzických osob nepodnikatelů anebo podnikatelů s obratem menším než 2 mil. Kč za poslední účetní období a s počtem věřitelů menším než 50.

26 Reorganizace Postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu podniku dlužníka. Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek pouze dlužníka - podnikatele, přičemž dlužník nesmí být v likvidaci. Reorganizace je určena zejména pro podniky s obratem nad 100 mil. Kč za poslední účetní období, nebo které zaměstnávají více než 100 pracovníků v HPP. Návrh na reorganizaci může podat dlužník do 10 dnů před první schůzí věřitelů (u hrozícího úpadku do rozhodnutí o úpadku) nebo přihlášený věřitel na schůzi věřitelů.

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Postavení věřitele při likvidaci podniku. 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát

Postavení věřitele při likvidaci podniku. 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát Postavení věřitele při likvidaci podniku 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát Zrušení společnosti v. zánik společnosti ukončení provozování podniku zrušení a zánik společnosti mohou, ale nemusí

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Z nového občanského zákoníku

Z nového občanského zákoníku Z nového občanského zákoníku Zrušení právnické osoby 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností Likvidace obchodních společností 1. Úvod... 2 2. Právní úprava likvidace od 1. 1. 2014... 2 3. Příprava k likvidaci... 2 4. Likvidátor... 3 5. Podání návrhu na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku...

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Zrušení obchodní společnosti

Zrušení obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zrušení obchodní společnosti se zaměřením na zrušení z rozhodnutí společníků Bakalářská práce Autor: Daniel Hůza Právní administrativa v podnikatelské

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více