OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011"

Transkript

1 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika podnikání rozpočtových a příspěvkových organizací soustavná činnost, provozovaná samostatně, pod svou obchodní firmou, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Vysvětlení definice: soustavná činnost = činnost je provozována nepřetržitě po určité období obchodní firma = jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby dosažení zisku = cílem podnikání je vydělat co nejvíce peněz Fyzická osoba člověk (osoba), která podniká samostatně (např. živnostník) Právnická osoba několik fyzických osob se spojí a podnikají společně vytvoří PODNIK) PODNIKATEL osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku (např. akciová společnost) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (právník) osoba, která provozuje zemědělskou činnost PODNIK soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání podnik netvoří jen jeho hmotný majetek (budovy, stroje apod.), ale i penězi ocenitelná nehmotná práva a statky (značka firmy, know-how, software apod.) 1

2 OBCHODNÍ REJSTŘÍK veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích je veden soudem k tomu určeným (rejstříkové soudy) zápisem do něj vznikají právnické osoby (podniky) pro právnické osoby je zápis povinný je dostupný na lze z něj získat poměrně mnoho informací o subjektech (jména společníků, výši jejich podílů ve firmě apod.) OBCHODNÍ REJSTŘÍK do obchodního rejstříku se zapisují: a) obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, u nichž to stanoví zákon (státní podniky) b) zahraniční osoby c) fyzické osoby, které na vlastní žádost chtějí být zapsáni, nebo výše jejich příjmů dosáhla ve dvou po sobě jdoucích obdobích částku 120 miliónů korun OBCHODNÍ FIRMA název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku podnikatel je poté povinen činit veškeré úkony pouze pod svou obchodní firmou pokud fyzická osoba není zapsána v obch. rejstříku, musí právní úkony činit pod svým jménem a příjmením obchodní firmou fyzické osoby je obvykle její jméno a příjmení, ale může být připojen i předmět podnikání, např. BERNARD CHAMTIVÝ překladatel) obchodní formu právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku JEDNÁNÍ PODNIKATELE za firmu nemůže jednat kdokoliv fyzické osoby jednají osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce právnické osoby jednají prostřednictvím statutárního orgánu OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu tyto věci nejsou běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny (např. výrobní postupy, technické zázemí firmy apod.) PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE : A. Obchodní zákoník B. Občanský zákoník C. Zákoník práce D. Zákon o konkurzu E. Zákon o živnostenském podnikání F. Celní a daňové zákony apod. 2

3 OBCHODNÍ ZÁKONÍK tržní hospodářství je založeno na existenci vlastnických vztahů a všichni vlastníci mají rovnocenné postavení obchodní zákoník upravuje jednu skupinu těchto vztahů mezi subjekty národního hospodářství, a to vztahy mezi podnikateli OBCHODNÍ ZÁKONÍK člení se na 3 velké části: 1. Obecná ustanovení (obchodní rejstřík, působnost obchodního zákoníku, obchodní firma, hospodářská soutěž, účetnictví apod.) 2. Obchodní společnosti a družstva (v.o.s., k.s., a.s., s.r.o., družstvo) 3. Obchodní závazkové vztahy (uzavírání smluv mezi podnikateli, závazkové vztahy v mezinárodním obchodu) ČINNOSTI, SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU: a) Aktivity v oblasti obchodní b) Aktivity v oblasti ekonomické c) Aktivity v oblasti sociálně-psychologické d) Aktivity v oblasti právní Činnosti v oblasti obchodní vymezení předmětu činnosti a získání informací o trhu Činnosti v oblasti ekonomické tvorba plánu, zejména zaměření na náklady, výnosy, výsledek hospodaření, podnikový majetek a zdroje jeho krytí Činnosti v oblasti sociálně-psychologické posouzení osobních předpokladů, rodinných vztahů apod. Činnosti v oblasti právní znalost práva, speciální odbornost apod. základní listina, kterou by měl každý, kdo chce podnikat, mít k dispozici ještě před tím, než se k podnikání rozhodne každý podnikatel si může sestavit podnikatelský záměr sám, nebo ho za něj zpracuje za poplatek specializovaná firma 3

4 obsahuje celou řadu náležitostí, které se týkají těchto oblastí: a) tržní prostředí b) konkurence c) přesný popis produktu d) obchodní analýzy e) finanční plán v dnešní vysoce konkurenční době je nutné počítat s tím, že podnikání je vysoce riziková činnost je nutné také vědět, že podnikatel nejen vykonává podnikatelskou činnost, ale také musí platit daně, poplatky a jiné platby Základní údaje o společnosti Předmět podnikatelského plánu název společnosti sídlo společnosti přehled produktů produkty a jejich popis definice poslání podniku definice strategie podniku formulace cílů společnosti Technicko technologická charakteristika popis situace v odvětví popis konkurence jak firma vstoupí na trh jak bude firma bojovat s konkurencí důvod, proč jsou naše produkty lepší než konkurenční analýza silných a slabých stránek Potřebné vybavení provozovny potřebný dlouhodobý majetek potřebný oběžný majetek požadavky na zaměstnance Strategie trhu popis tržního segmentu, kterého chceme dosáhnout tržní podíl, který si firma do budoucna slibuje Cena produktu Distribuce jakou metodu tvorby ceny firma zvolí kalkulace nákladů způsob distribuce (jak, přes které zprostředkovatele, kdo bude naše produkty prodávat apod.) Finanční zhodnocení Náklady na jeden produkt Výnosy z jednoho produktu Výsledek hospodaření Marketingová komunikace reklama, podpora prodeje osobní prodej, publicita direkt marketing 4

5 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET založení podniku nebo jeho rozšíření vyžaduje mimořádné, většinou jednorázové finanční zdroje na pořízení nebo rozšíření: A. dlouhodobého majetku, tj. pozemků, budov, strojů a výrobního zařízení, know-how apod. B. oběžného majetku (provozního kapitálu), tj. na nákup surovin, materiálů, paliva, energie, výplatu mezd a jiné platby ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET toto mimořádné financování je nutné doložit propočty, které zjistí: A. předpokládané výnosy, náklady, výsledek hospodaření B. potřebnou výši dlouhodobého a oběžného majetku a zdroje jeho kapitálového krytí C. předpokládanou výnosnost podniku, výnosnost vlastního kapitálu a další ukazatele potřebné pro posouzení efektivnosti celé akce ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOST soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem některé činnosti nejsou živnostmi, a provozují se na základě jiných právních norem, např.: provozování činnosti vyhrazených státu (policie) lékaři advokáti veterináři činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, burz apod. ŽIVNOSTENSKÉ každý podnikatel má přiděleni identifikační číslo (IČO), které je uvedeno na živnostenském listě ŽÚ vedou tzv. živnostenský rejstřík, tj. seznam všech provozovatelů živností v dané oblasti rejstřík je veřejně přístupný na živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, která splní všechny podmínky pro provozování živnosti podmínky jsou: a) všeobecné b) zvláštní ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTENSKÉ A. Všeobecné podmínky pro provozování živnosti B. Zvláštní podmínky pro provozování živnosti 1. Věk minimálně 18 let 2. Způsobilost k právním úkonům 3. Trestní bezúhonnost (dokazuje se výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců) 4. Doklad o tom, že osoba nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu odborná nebo jiná způsobilost vyžadována živnostenským zákonem pokud podnikatel nesplňuje podmínky, stanovené živnostenským zákon, musí mít právě odpovědného zástupce fyzická osoba musí tyto podmínky splňovat, u právnické osoby je musí splňovat odpovědný zástupce 5

6 ŽIVNOSTENSKÉ Kdy nelze provozovat živnost? A.když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru (určena je i délka tohoto zákazu) B.když byl na majetek podnikatele prohlášen konkurz C.podnikat nelze ani v případě, kdy byl návrh na konkurz zrušen v důsledku nedostatku majetku ŽIVNOSTENSKÉ Členění živností A.PODLE DRUHU ČINNOSTI 1. Obchodní 2. Výrobní 3. Poskytující služby B.PODLE VZNIKU PRÁVA K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 1. Ohlašovací i. Volné ii. Řemeslné iii. Vázané 2. Koncesované ŽIVNOSTENSKÉ Živnosti ohlašovací právo provozovat tyto živnosti vzniká dnem ohlášení na živnostenském úřadě oprávnění k provozování živnosti je živnostenský list Živnosti koncesované právo provozovat tyto živnosti lze až ode dne nabytí právní moci tzv. Rozhodnutí o udělení koncese oprávnění k provozování živnosti je koncesní listina ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ A.Živnosti volné abychom mohli živnosti provozovat, stačí splnit všeobecné podmínky pro provozování živnosti B.Živnosti řemeslné předpokladem pro provozování těchto živností je vyučení v oboru nebo příslušné vzdělání nebo praxe (min. 3 roky) zámečník, kosmetika) C.Živnosti vázané předpokladem je získání průkazu způsobilosti pro příslušnou činnost (provozování autoškoly apod.) ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ aby osoba mohla provozovat tyto činnosti, musí prokázat odbornou, ale i zvláštní způsobilost podmínky pro provozování jsou zákonem stanoveny u každé činnosti činnosti, které by při neodborném provozování mohly způsobit újmu na majetku, zdraví a životě příklady koncesovaných živností: taxislužba, pohřební služba, ostraha majetku, provozování cestovní kanceláře, směnárenská činnost, výroba, prodej a distribuce zbraní apod. ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTENSKÝ LIST průkaz k provozování živnosti vydávají ho živnostenské úřady náležitosti živnostenského listu: A. Jméno a příjmení osoby B. Rodné číslo C. Trvalé bydliště D. Obchodní firma E. IČO / DIČ F. Předmět podnikání G. Místo podnikání H. Určení, zda je ŽL na dobu určitou nebo neurčitou 6

7 ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTENSKÉ ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ A.Smrtí podnikatele B.Zánikem právnické osoby (tj. výmazem z obchodního rejstříku) C.Uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění vydáno D.Rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění A.Při závažném porušení podmínek pro udělení koncese, nebo živnostenského oprávnění B.Na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení (neplacení pojistného) C.Pokud živnost není provozována déle než 4 roky D.Pokud podnikatel dále podniká v zařízení, kde bylo nařízeno odstranit závady, ale ty odstraněny nebyly PRÁVNÍ FORMY různé formy podnikání v ČR podnikají: firmy (obchodní společnosti, družstva) domácnosti (živnostníci, jiní podnikatelé lékaři, advokáti apod.) stát (státní podniky, státní neziskové organizace) PRÁVNÍ FORMY ČLENĚNÍ PODNIKŮ A.DLE VELIKOSTI mikropodniky (1 9 zaměstnanců) malé podniky (10 99 zaměstnanců) střední podniky ( zaměstnanců) velké podniky (více jak 500 zaměstnanců) B.DLE PŘEVLÁDAJÍCÍHO VÝROBNÍHO FAKTORU pracovně intenzivní vysoký podíl mzdových nákladů na celkových nákladech (např. pošta), investičně náročné podniky s vysokým podílem dlouhodobého hmotného majetku (např. těžební podniky) materiálově intenzivní podniky s vysokým podílem nákladů na suroviny (např. potravinářský podnik) PRÁVNÍ FORMY ZALOŽENÍ, VZNIK SPOLEČNOSTI PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRÁVNÍCH FOREM V ČESKÉ REPUBLICE A. Živnostenské podnikání B. Obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) C. Družstva D. Státní podniky (vč. rozpočtových a příspěvkových organizací) E. Ostatní (evropská společnost, evropské zájmové hospodářské sdružení) dvoustupňové: 1) Založení společnosti sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny) podmínka: musí být podepsána všemi společníky 2) Vznik společnosti den zápisu do obchodního rejstříku návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů ode dne založení společnosti 7

8 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI právnické osoby, založené za účelem podnikání dělí se na: a) osobní (v.o.s., k.s.) b) kapitálové (s.r.o., a.s.) v důsledku vstupu do EU jsou zde ještě tyto právní formy (e.s., e.h.z.s.) v rámci EU platí tzv. 4 svobody: a) volný pohyb osob b) volný pohyb zboží c) volný pohyb služeb d) volný pohyb kapitálu OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Osobní obchodní společnosti neomezené ručení společníků za závazky společnosti nemusí vytvářet základní kapitál společnosti řídí všichni společníci Kapitálové obchodní společnosti omezené ručení společníků za závazky společnosti musí ze zákona vytvářet základní kapitál mají zákonem stanovenou povinnost vytvářet orgány společnosti OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL REZERVNÍ FOND STATUTÁRNÍ ORGÁN KONTROLNÍ ORGÁN NEJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLEČNÍK peněžní vyjádření vkladů jednotlivých společníků do společnosti (nejen peníze) fond, který je vytvářen některými společnostmi povinně na krytí ztráty orgán, který řídí společnost orgán, který kontroluje hospodaření společnosti orgán, který rozhoduje o nejdůležitějších otázkách firmy osoba, která je zakladatelem společnosti, nebo do ní vstoupila OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST FÚZE SPOLEČENSKÁ SMLOUVA ZÁVAZEK POHLEDÁVKA spojení dvou a více společností do jedné základní dokument, kterým se zakládá obchodní společnost dluh opak dluhu (právo na vrácení půjčených peněžních prostředků) je společnost, kde alespoň 2 osoby (fyzické nebo právnické) podnikají pod svou obchodní firmou, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek, stanovených obchodním zákoníkem právnická osoba obchodní firma musí obsahovat označení společnosti (možnosti: v.o.s., veř. obch. spol., nebo celý dodatek veřejná obchodní společnost) statutárním orgánem je každý ze společníků 8

9 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST společníci ručí za závazky společnosti celým svým (i osobním) majetkem zakládá se společenskou smlouvou, podepsanou všemi společníky (obsahuje např. jména a příjmení společníků, obchodní firma a sídlo podnikání, předmět podnikání apod.) společnost nemá předepsaný základní kapitál zisk i ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (tzn. nesmí být společníky v jiné společnosti se stejným předmětem podnikání) KOMANDITNÍ SPOLEČNOST je společnost, ve které alespoň jeden komanditista a jeden komplementář podnikají pod svou obchodní firmou, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek, stanovených obchodním zákoníkem komplementář ručí za závazky společnosti celým svým (i osobním) majetkem, ale: nemusí vkládat žádný vklad je statutárním orgánem společnosti KOMANDITNÍ SPOLEČNOST komanditista ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu (min ,- Kč) zakládá se společenskou smlouvou komanditista je oprávněn nahlížet do účetnictví zisk i ztráta se dělí napůl mezi komanditisty a komplementáře komanditisté si poté zisk dělí podle výše vkladů komplementáři obvykle rovným dílem pro komplementáře platí zákaz konkurence v oboru SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM společnost, ve které alespoň jedna osoba podniká pod svou obchodní firmou, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených v obchodním zákoníku základní kapitál min ,- Kč vklad jednoho společníka musí být min ,- Kč společnost může založit max. 50 společníků zakládá se zakladatelskou listinou resp. společenskou smlouvou SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM zisk se dělí mezi společníky podle výše jejich splacených vkladů (výše vkladu je zapsána v OR) společnost povinně tvoří rezervní fond, který musí tvořit min. 10% základního kapitálu Orgány společnosti: A. Jednatel/é (statutární orgán) B. Valná hromada (nejvyšší orgán rozhoduje o základních otázkách existence společnosti) C. Dozorčí rada (kontrolní orgán nemusí se zřizovat) AKCIOVÁ SPOLEČNOST je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií a určité jmenovité hodnotě společnost můžou založit buď: 2 fyzické nebo 1 právnická osoba společnost je založena zakladatelskou smlouvou (tj. totéž, co společenská smlouva) společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svých vkladů 9

10 AKCIOVÁ SPOLEČNOST AKCIOVÁ SPOLEČNOST základní kapitál: ,- Kč bez veřejné nabídky akcií ,- Kč s veřejnou nabídkou akcií tvorba rezervního fondu (min. 20% z hodnoty základního kapitálu) Orgány společnosti: A.Představenstvo statutární orgán B.Valná hromada nejvyšší orgán C.Dozorčí rada kontrolní orgán akcie je cenný papír, z nějž plynou akcionáři určitá práva: 1. Právo na dividendu (roční podíl na zisku) 2. Právo podílet se na řízení společnosti 3. Právo na likvidační zůstatek (v případě, že jde společnost do likvidace) zrušení podniku může probíhat následujícími způsoby: a) Zrušení společnosti s likvidací b) Zrušení společnosti bez likvidace c) Zrušení společnosti prohlášením konkurzu A. ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestane existovat) statutární orgán je nahrazen likvidátorem, který je obvykle určen soudem) vstup podniku do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku ( je veřejně přístupný A. ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ věřitelé přihlásí své pohledávky (tj. to, co jim firma v likvidaci dluží) společnost má nyní 2 možnosti, co dělat: a) Pokud má dostatek peněžních prostředků, zaplatí veškeré své pohledávky LIKVIDACE JE UKONČENA b) Pokud nemá dostatek peněžních prostředků, je tedy PŘEDLUŽENA podá likvidátor návrh na prohlášení konkurzu B. ZRUŠENÍ BEZ LIKVIDACE v případě: sloučení firem,prodeje firmy, rozdělení firmy apod. majetek i závazky přechází na právního nástupce původní firma zaniká 10

11 C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU Základní pojmy Úpadek firmy = situace, kdy firma nemá dostatek finančních prostředků na úhradu svých dluhů (předlužení) Návrh na konkurz = podává věřitel nebo dlužník, pokud zjistí, že je v úpadku konkurznímu soudu C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU Konkurzní podstata = majetek, který podléhá konkurzu, tzn. ten, které patřil dlužníkovi ke dni prohlášení konkurzu Správce podstaty = fyzická osoba, na kterou přechází práva a povinnosti úpadce + má právo zpeněžit veškerou konkurzní podstatu C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU Vyrovnání = proces podobný konkurzu, ale lze ho uplatnit ještě před jeho zahájením zjednodušeně lze říci, že konkurz je rozprodání majetku firmy a ze získaných peněz jsou hrazeny dluhy (zcela, nebo alespoň částečně) C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU soudní konkurz je poměrně zdlouhavý, lze využít možnosti tzv. VYROVNÁNÍ firma se sama dohodne s věřiteli na způsobu úhrady svých dluhů je běžnější způsob je rychlejší + je lepší vrácení alespoň části dluhu než nic (protože u konkurzu rozhoduje o tom, kteří věřitelé budou uspokojeni výhradně soud) C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU konkurz je upraven ZÁKONEM O KONKURZ, ve kterém je také preferována alespoň částečná úhrada pohledávek a mimosoudní cesta řešení těchto sporů zánik podniku je ke dni výmazu z obchodního rejstříku zánik podniku může proběhnout i několik let po zrušení podniku (může dlouho trvat likvidace apod.) 11

12 DRUŽSTVO je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem uspokojování sociálních, bytových, spotřebních či jiných potřeb svých členů musí být založeno min. 5 fyzickými nebo 2 právnickými osobami základní dokument družstva jsou stanovy družstvo ručí za své závazky celým svým majetkem, členové neurčí za závazky vůbec základní kapitál musí být min ,- Kč DRUŽSTVO povinně vytvoří tzv. nedělitelný fond ve výši min. 50% základního kapitálu Orgány družstva: A.Členská schůze (nejvyšší orgán) B.Představenstvo (statutární orgán) volí si svého předsedu C.Kontrolní komise (kontrolní orgán) STÁTNÍ PODNIK právnická osoba, založená za účelem podnikání má právo hospodařit s prostředky státu (např. Česká pošta, s.p.) zakladatelem je stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev zakládá se zakladatelskou listinou státní podnik je povinen tvořit: fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) fond rezervní státní podnik řídí generální ředitel, kterého kontroluje dozorčí rada ROZPOČTOVÉ A PŘÍSPĚKOVÉ ORGANIZACE Rozpočtové organizace stát je zřizuje, aby zajišťovaly služby v oblasti školství, státní správy, obrany (neekonomické činnosti) všechny případné příjmy odvádějí do státního rozpočtu a na všechny schválené výdaje dostávají prostředky ze státního rozpočtu Příspěvkové organizace jsou zřizovány zejména v oblastech kultury (divadla, kina apod.) zpravidla mají výdaje vyšší než příjmy rozdíl je hrazen z prostředků státu DALŠÍ MOŽNOSTI A. SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ B. SLOUVA O TICHÉM SPOLEČENSTVÍ C. NA ZÁKLADĚ LICENCE (FRANCHISING) D. KONCERN E. TRUST F. KARTEL G. SYNDIKÁT 12

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

2. PODNIK A PODNIKÁNÍ

2. PODNIK A PODNIKÁNÍ 2. PODNIK A PODNIKÁNÍ 1 2 2.1. ORGANIZACE Kromě domácností a státu známe ještě další tržní subjekty, které označujeme obecně jako organizace. Tržní subjekty domácnosti organizace stát 2.1.1. Pojem organizace

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více