OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011"

Transkript

1 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika podnikání rozpočtových a příspěvkových organizací soustavná činnost, provozovaná samostatně, pod svou obchodní firmou, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Vysvětlení definice: soustavná činnost = činnost je provozována nepřetržitě po určité období obchodní firma = jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby dosažení zisku = cílem podnikání je vydělat co nejvíce peněz Fyzická osoba člověk (osoba), která podniká samostatně (např. živnostník) Právnická osoba několik fyzických osob se spojí a podnikají společně vytvoří PODNIK) PODNIKATEL osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku (např. akciová společnost) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (právník) osoba, která provozuje zemědělskou činnost PODNIK soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání podnik netvoří jen jeho hmotný majetek (budovy, stroje apod.), ale i penězi ocenitelná nehmotná práva a statky (značka firmy, know-how, software apod.) 1

2 OBCHODNÍ REJSTŘÍK veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích je veden soudem k tomu určeným (rejstříkové soudy) zápisem do něj vznikají právnické osoby (podniky) pro právnické osoby je zápis povinný je dostupný na lze z něj získat poměrně mnoho informací o subjektech (jména společníků, výši jejich podílů ve firmě apod.) OBCHODNÍ REJSTŘÍK do obchodního rejstříku se zapisují: a) obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, u nichž to stanoví zákon (státní podniky) b) zahraniční osoby c) fyzické osoby, které na vlastní žádost chtějí být zapsáni, nebo výše jejich příjmů dosáhla ve dvou po sobě jdoucích obdobích částku 120 miliónů korun OBCHODNÍ FIRMA název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku podnikatel je poté povinen činit veškeré úkony pouze pod svou obchodní firmou pokud fyzická osoba není zapsána v obch. rejstříku, musí právní úkony činit pod svým jménem a příjmením obchodní firmou fyzické osoby je obvykle její jméno a příjmení, ale může být připojen i předmět podnikání, např. BERNARD CHAMTIVÝ překladatel) obchodní formu právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku JEDNÁNÍ PODNIKATELE za firmu nemůže jednat kdokoliv fyzické osoby jednají osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce právnické osoby jednají prostřednictvím statutárního orgánu OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu tyto věci nejsou běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny (např. výrobní postupy, technické zázemí firmy apod.) PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE : A. Obchodní zákoník B. Občanský zákoník C. Zákoník práce D. Zákon o konkurzu E. Zákon o živnostenském podnikání F. Celní a daňové zákony apod. 2

3 OBCHODNÍ ZÁKONÍK tržní hospodářství je založeno na existenci vlastnických vztahů a všichni vlastníci mají rovnocenné postavení obchodní zákoník upravuje jednu skupinu těchto vztahů mezi subjekty národního hospodářství, a to vztahy mezi podnikateli OBCHODNÍ ZÁKONÍK člení se na 3 velké části: 1. Obecná ustanovení (obchodní rejstřík, působnost obchodního zákoníku, obchodní firma, hospodářská soutěž, účetnictví apod.) 2. Obchodní společnosti a družstva (v.o.s., k.s., a.s., s.r.o., družstvo) 3. Obchodní závazkové vztahy (uzavírání smluv mezi podnikateli, závazkové vztahy v mezinárodním obchodu) ČINNOSTI, SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU: a) Aktivity v oblasti obchodní b) Aktivity v oblasti ekonomické c) Aktivity v oblasti sociálně-psychologické d) Aktivity v oblasti právní Činnosti v oblasti obchodní vymezení předmětu činnosti a získání informací o trhu Činnosti v oblasti ekonomické tvorba plánu, zejména zaměření na náklady, výnosy, výsledek hospodaření, podnikový majetek a zdroje jeho krytí Činnosti v oblasti sociálně-psychologické posouzení osobních předpokladů, rodinných vztahů apod. Činnosti v oblasti právní znalost práva, speciální odbornost apod. základní listina, kterou by měl každý, kdo chce podnikat, mít k dispozici ještě před tím, než se k podnikání rozhodne každý podnikatel si může sestavit podnikatelský záměr sám, nebo ho za něj zpracuje za poplatek specializovaná firma 3

4 obsahuje celou řadu náležitostí, které se týkají těchto oblastí: a) tržní prostředí b) konkurence c) přesný popis produktu d) obchodní analýzy e) finanční plán v dnešní vysoce konkurenční době je nutné počítat s tím, že podnikání je vysoce riziková činnost je nutné také vědět, že podnikatel nejen vykonává podnikatelskou činnost, ale také musí platit daně, poplatky a jiné platby Základní údaje o společnosti Předmět podnikatelského plánu název společnosti sídlo společnosti přehled produktů produkty a jejich popis definice poslání podniku definice strategie podniku formulace cílů společnosti Technicko technologická charakteristika popis situace v odvětví popis konkurence jak firma vstoupí na trh jak bude firma bojovat s konkurencí důvod, proč jsou naše produkty lepší než konkurenční analýza silných a slabých stránek Potřebné vybavení provozovny potřebný dlouhodobý majetek potřebný oběžný majetek požadavky na zaměstnance Strategie trhu popis tržního segmentu, kterého chceme dosáhnout tržní podíl, který si firma do budoucna slibuje Cena produktu Distribuce jakou metodu tvorby ceny firma zvolí kalkulace nákladů způsob distribuce (jak, přes které zprostředkovatele, kdo bude naše produkty prodávat apod.) Finanční zhodnocení Náklady na jeden produkt Výnosy z jednoho produktu Výsledek hospodaření Marketingová komunikace reklama, podpora prodeje osobní prodej, publicita direkt marketing 4

5 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET založení podniku nebo jeho rozšíření vyžaduje mimořádné, většinou jednorázové finanční zdroje na pořízení nebo rozšíření: A. dlouhodobého majetku, tj. pozemků, budov, strojů a výrobního zařízení, know-how apod. B. oběžného majetku (provozního kapitálu), tj. na nákup surovin, materiálů, paliva, energie, výplatu mezd a jiné platby ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET toto mimořádné financování je nutné doložit propočty, které zjistí: A. předpokládané výnosy, náklady, výsledek hospodaření B. potřebnou výši dlouhodobého a oběžného majetku a zdroje jeho kapitálového krytí C. předpokládanou výnosnost podniku, výnosnost vlastního kapitálu a další ukazatele potřebné pro posouzení efektivnosti celé akce ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOST soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem některé činnosti nejsou živnostmi, a provozují se na základě jiných právních norem, např.: provozování činnosti vyhrazených státu (policie) lékaři advokáti veterináři činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, burz apod. ŽIVNOSTENSKÉ každý podnikatel má přiděleni identifikační číslo (IČO), které je uvedeno na živnostenském listě ŽÚ vedou tzv. živnostenský rejstřík, tj. seznam všech provozovatelů živností v dané oblasti rejstřík je veřejně přístupný na živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, která splní všechny podmínky pro provozování živnosti podmínky jsou: a) všeobecné b) zvláštní ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTENSKÉ A. Všeobecné podmínky pro provozování živnosti B. Zvláštní podmínky pro provozování živnosti 1. Věk minimálně 18 let 2. Způsobilost k právním úkonům 3. Trestní bezúhonnost (dokazuje se výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců) 4. Doklad o tom, že osoba nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu odborná nebo jiná způsobilost vyžadována živnostenským zákonem pokud podnikatel nesplňuje podmínky, stanovené živnostenským zákon, musí mít právě odpovědného zástupce fyzická osoba musí tyto podmínky splňovat, u právnické osoby je musí splňovat odpovědný zástupce 5

6 ŽIVNOSTENSKÉ Kdy nelze provozovat živnost? A.když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru (určena je i délka tohoto zákazu) B.když byl na majetek podnikatele prohlášen konkurz C.podnikat nelze ani v případě, kdy byl návrh na konkurz zrušen v důsledku nedostatku majetku ŽIVNOSTENSKÉ Členění živností A.PODLE DRUHU ČINNOSTI 1. Obchodní 2. Výrobní 3. Poskytující služby B.PODLE VZNIKU PRÁVA K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 1. Ohlašovací i. Volné ii. Řemeslné iii. Vázané 2. Koncesované ŽIVNOSTENSKÉ Živnosti ohlašovací právo provozovat tyto živnosti vzniká dnem ohlášení na živnostenském úřadě oprávnění k provozování živnosti je živnostenský list Živnosti koncesované právo provozovat tyto živnosti lze až ode dne nabytí právní moci tzv. Rozhodnutí o udělení koncese oprávnění k provozování živnosti je koncesní listina ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ A.Živnosti volné abychom mohli živnosti provozovat, stačí splnit všeobecné podmínky pro provozování živnosti B.Živnosti řemeslné předpokladem pro provozování těchto živností je vyučení v oboru nebo příslušné vzdělání nebo praxe (min. 3 roky) zámečník, kosmetika) C.Živnosti vázané předpokladem je získání průkazu způsobilosti pro příslušnou činnost (provozování autoškoly apod.) ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ aby osoba mohla provozovat tyto činnosti, musí prokázat odbornou, ale i zvláštní způsobilost podmínky pro provozování jsou zákonem stanoveny u každé činnosti činnosti, které by při neodborném provozování mohly způsobit újmu na majetku, zdraví a životě příklady koncesovaných živností: taxislužba, pohřební služba, ostraha majetku, provozování cestovní kanceláře, směnárenská činnost, výroba, prodej a distribuce zbraní apod. ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTENSKÝ LIST průkaz k provozování živnosti vydávají ho živnostenské úřady náležitosti živnostenského listu: A. Jméno a příjmení osoby B. Rodné číslo C. Trvalé bydliště D. Obchodní firma E. IČO / DIČ F. Předmět podnikání G. Místo podnikání H. Určení, zda je ŽL na dobu určitou nebo neurčitou 6

7 ŽIVNOSTENSKÉ ŽIVNOSTENSKÉ ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ A.Smrtí podnikatele B.Zánikem právnické osoby (tj. výmazem z obchodního rejstříku) C.Uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění vydáno D.Rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění A.Při závažném porušení podmínek pro udělení koncese, nebo živnostenského oprávnění B.Na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení (neplacení pojistného) C.Pokud živnost není provozována déle než 4 roky D.Pokud podnikatel dále podniká v zařízení, kde bylo nařízeno odstranit závady, ale ty odstraněny nebyly PRÁVNÍ FORMY různé formy podnikání v ČR podnikají: firmy (obchodní společnosti, družstva) domácnosti (živnostníci, jiní podnikatelé lékaři, advokáti apod.) stát (státní podniky, státní neziskové organizace) PRÁVNÍ FORMY ČLENĚNÍ PODNIKŮ A.DLE VELIKOSTI mikropodniky (1 9 zaměstnanců) malé podniky (10 99 zaměstnanců) střední podniky ( zaměstnanců) velké podniky (více jak 500 zaměstnanců) B.DLE PŘEVLÁDAJÍCÍHO VÝROBNÍHO FAKTORU pracovně intenzivní vysoký podíl mzdových nákladů na celkových nákladech (např. pošta), investičně náročné podniky s vysokým podílem dlouhodobého hmotného majetku (např. těžební podniky) materiálově intenzivní podniky s vysokým podílem nákladů na suroviny (např. potravinářský podnik) PRÁVNÍ FORMY ZALOŽENÍ, VZNIK SPOLEČNOSTI PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRÁVNÍCH FOREM V ČESKÉ REPUBLICE A. Živnostenské podnikání B. Obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) C. Družstva D. Státní podniky (vč. rozpočtových a příspěvkových organizací) E. Ostatní (evropská společnost, evropské zájmové hospodářské sdružení) dvoustupňové: 1) Založení společnosti sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny) podmínka: musí být podepsána všemi společníky 2) Vznik společnosti den zápisu do obchodního rejstříku návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů ode dne založení společnosti 7

8 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI právnické osoby, založené za účelem podnikání dělí se na: a) osobní (v.o.s., k.s.) b) kapitálové (s.r.o., a.s.) v důsledku vstupu do EU jsou zde ještě tyto právní formy (e.s., e.h.z.s.) v rámci EU platí tzv. 4 svobody: a) volný pohyb osob b) volný pohyb zboží c) volný pohyb služeb d) volný pohyb kapitálu OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Osobní obchodní společnosti neomezené ručení společníků za závazky společnosti nemusí vytvářet základní kapitál společnosti řídí všichni společníci Kapitálové obchodní společnosti omezené ručení společníků za závazky společnosti musí ze zákona vytvářet základní kapitál mají zákonem stanovenou povinnost vytvářet orgány společnosti OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL REZERVNÍ FOND STATUTÁRNÍ ORGÁN KONTROLNÍ ORGÁN NEJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLEČNÍK peněžní vyjádření vkladů jednotlivých společníků do společnosti (nejen peníze) fond, který je vytvářen některými společnostmi povinně na krytí ztráty orgán, který řídí společnost orgán, který kontroluje hospodaření společnosti orgán, který rozhoduje o nejdůležitějších otázkách firmy osoba, která je zakladatelem společnosti, nebo do ní vstoupila OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST FÚZE SPOLEČENSKÁ SMLOUVA ZÁVAZEK POHLEDÁVKA spojení dvou a více společností do jedné základní dokument, kterým se zakládá obchodní společnost dluh opak dluhu (právo na vrácení půjčených peněžních prostředků) je společnost, kde alespoň 2 osoby (fyzické nebo právnické) podnikají pod svou obchodní firmou, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek, stanovených obchodním zákoníkem právnická osoba obchodní firma musí obsahovat označení společnosti (možnosti: v.o.s., veř. obch. spol., nebo celý dodatek veřejná obchodní společnost) statutárním orgánem je každý ze společníků 8

9 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST společníci ručí za závazky společnosti celým svým (i osobním) majetkem zakládá se společenskou smlouvou, podepsanou všemi společníky (obsahuje např. jména a příjmení společníků, obchodní firma a sídlo podnikání, předmět podnikání apod.) společnost nemá předepsaný základní kapitál zisk i ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (tzn. nesmí být společníky v jiné společnosti se stejným předmětem podnikání) KOMANDITNÍ SPOLEČNOST je společnost, ve které alespoň jeden komanditista a jeden komplementář podnikají pod svou obchodní firmou, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek, stanovených obchodním zákoníkem komplementář ručí za závazky společnosti celým svým (i osobním) majetkem, ale: nemusí vkládat žádný vklad je statutárním orgánem společnosti KOMANDITNÍ SPOLEČNOST komanditista ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu (min ,- Kč) zakládá se společenskou smlouvou komanditista je oprávněn nahlížet do účetnictví zisk i ztráta se dělí napůl mezi komanditisty a komplementáře komanditisté si poté zisk dělí podle výše vkladů komplementáři obvykle rovným dílem pro komplementáře platí zákaz konkurence v oboru SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM společnost, ve které alespoň jedna osoba podniká pod svou obchodní firmou, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených v obchodním zákoníku základní kapitál min ,- Kč vklad jednoho společníka musí být min ,- Kč společnost může založit max. 50 společníků zakládá se zakladatelskou listinou resp. společenskou smlouvou SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM zisk se dělí mezi společníky podle výše jejich splacených vkladů (výše vkladu je zapsána v OR) společnost povinně tvoří rezervní fond, který musí tvořit min. 10% základního kapitálu Orgány společnosti: A. Jednatel/é (statutární orgán) B. Valná hromada (nejvyšší orgán rozhoduje o základních otázkách existence společnosti) C. Dozorčí rada (kontrolní orgán nemusí se zřizovat) AKCIOVÁ SPOLEČNOST je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií a určité jmenovité hodnotě společnost můžou založit buď: 2 fyzické nebo 1 právnická osoba společnost je založena zakladatelskou smlouvou (tj. totéž, co společenská smlouva) společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svých vkladů 9

10 AKCIOVÁ SPOLEČNOST AKCIOVÁ SPOLEČNOST základní kapitál: ,- Kč bez veřejné nabídky akcií ,- Kč s veřejnou nabídkou akcií tvorba rezervního fondu (min. 20% z hodnoty základního kapitálu) Orgány společnosti: A.Představenstvo statutární orgán B.Valná hromada nejvyšší orgán C.Dozorčí rada kontrolní orgán akcie je cenný papír, z nějž plynou akcionáři určitá práva: 1. Právo na dividendu (roční podíl na zisku) 2. Právo podílet se na řízení společnosti 3. Právo na likvidační zůstatek (v případě, že jde společnost do likvidace) zrušení podniku může probíhat následujícími způsoby: a) Zrušení společnosti s likvidací b) Zrušení společnosti bez likvidace c) Zrušení společnosti prohlášením konkurzu A. ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestane existovat) statutární orgán je nahrazen likvidátorem, který je obvykle určen soudem) vstup podniku do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku (www.justice.cz) je veřejně přístupný A. ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ věřitelé přihlásí své pohledávky (tj. to, co jim firma v likvidaci dluží) společnost má nyní 2 možnosti, co dělat: a) Pokud má dostatek peněžních prostředků, zaplatí veškeré své pohledávky LIKVIDACE JE UKONČENA b) Pokud nemá dostatek peněžních prostředků, je tedy PŘEDLUŽENA podá likvidátor návrh na prohlášení konkurzu B. ZRUŠENÍ BEZ LIKVIDACE v případě: sloučení firem,prodeje firmy, rozdělení firmy apod. majetek i závazky přechází na právního nástupce původní firma zaniká 10

11 C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU Základní pojmy Úpadek firmy = situace, kdy firma nemá dostatek finančních prostředků na úhradu svých dluhů (předlužení) Návrh na konkurz = podává věřitel nebo dlužník, pokud zjistí, že je v úpadku konkurznímu soudu C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU Konkurzní podstata = majetek, který podléhá konkurzu, tzn. ten, které patřil dlužníkovi ke dni prohlášení konkurzu Správce podstaty = fyzická osoba, na kterou přechází práva a povinnosti úpadce + má právo zpeněžit veškerou konkurzní podstatu C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU Vyrovnání = proces podobný konkurzu, ale lze ho uplatnit ještě před jeho zahájením zjednodušeně lze říci, že konkurz je rozprodání majetku firmy a ze získaných peněz jsou hrazeny dluhy (zcela, nebo alespoň částečně) C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU soudní konkurz je poměrně zdlouhavý, lze využít možnosti tzv. VYROVNÁNÍ firma se sama dohodne s věřiteli na způsobu úhrady svých dluhů je běžnější způsob je rychlejší + je lepší vrácení alespoň části dluhu než nic (protože u konkurzu rozhoduje o tom, kteří věřitelé budou uspokojeni výhradně soud) C. ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍM KONKURZU konkurz je upraven ZÁKONEM O KONKURZ, ve kterém je také preferována alespoň částečná úhrada pohledávek a mimosoudní cesta řešení těchto sporů zánik podniku je ke dni výmazu z obchodního rejstříku zánik podniku může proběhnout i několik let po zrušení podniku (může dlouho trvat likvidace apod.) 11

12 DRUŽSTVO je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem uspokojování sociálních, bytových, spotřebních či jiných potřeb svých členů musí být založeno min. 5 fyzickými nebo 2 právnickými osobami základní dokument družstva jsou stanovy družstvo ručí za své závazky celým svým majetkem, členové neurčí za závazky vůbec základní kapitál musí být min ,- Kč DRUŽSTVO povinně vytvoří tzv. nedělitelný fond ve výši min. 50% základního kapitálu Orgány družstva: A.Členská schůze (nejvyšší orgán) B.Představenstvo (statutární orgán) volí si svého předsedu C.Kontrolní komise (kontrolní orgán) STÁTNÍ PODNIK právnická osoba, založená za účelem podnikání má právo hospodařit s prostředky státu (např. Česká pošta, s.p.) zakladatelem je stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev zakládá se zakladatelskou listinou státní podnik je povinen tvořit: fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) fond rezervní státní podnik řídí generální ředitel, kterého kontroluje dozorčí rada ROZPOČTOVÉ A PŘÍSPĚKOVÉ ORGANIZACE Rozpočtové organizace stát je zřizuje, aby zajišťovaly služby v oblasti školství, státní správy, obrany (neekonomické činnosti) všechny případné příjmy odvádějí do státního rozpočtu a na všechny schválené výdaje dostávají prostředky ze státního rozpočtu Příspěvkové organizace jsou zřizovány zejména v oblastech kultury (divadla, kina apod.) zpravidla mají výdaje vyšší než příjmy rozdíl je hrazen z prostředků státu DALŠÍ MOŽNOSTI A. SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ B. SLOUVA O TICHÉM SPOLEČENSTVÍ C. NA ZÁKLADĚ LICENCE (FRANCHISING) D. KONCERN E. TRUST F. KARTEL G. SYNDIKÁT 12

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Ekonomika a řízení Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Podmínky pro splnění předmětu Zápočet: max. 2 absence, dva testy (6. a 12. cvičení) min 60 %

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více