Výstupy Učivo Průřezová témata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy Učivo Průřezová témata"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad potřebnosti, výhodnosti dějepisných znalostí, ale i příklad nepoučitelnosti lidstva -orientuje se na časové ose, rozliší pojmy rok, století, tisíciletí,počítání před n.l. a n.l.,osvojí si základní periodizaci dějin -uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány Úvod do učiva -význam zkoumání dějin -prameny poznání dějin -měření času Z světové strany, světadíly -osvojí si periodizaci pravěku dle používaného materiálu,způsobu opatřování potravy a dělby práce -uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v různých oblastech světa, vysvětlí, co je podstatou konce pravěku -objasní dvě varianty vzniku člověka stvoření podle Bible a Darwinovu vývojovou teorii -vyjmenuje ve správném pořadí vývojové stupně člověka, vysvětlí pojem hominizace, uvede hlavní přínos jednotlivých typů, na časové přímce znázorní dobu jejich existence, uvede příklad naleziště na našem území Pravěk PALEOLIT -vznik člověka -způsob života jednotlivých vývojových typů člověka -vznik umění a náboženství OSV komunikace (vznik řeči), sociální dovednosti, mezilidské vztahy, poznávání lidí, řešení problémů, MKV- etnický původ EV-problémy životního prostředí, člověk a příroda, zkladní podmínky života Z zemědělské oblasti Vv výroba keramiky Z osídlení ČR, orientace na mapě Vv pravěké malby 8/3

2 - vysvětlí příčiny vzniku náboženství a umění, uvede příklady projevů umění paleolitických lidí -pochopí vliv přírodních podmínek na vznik zemědělství, pochopí důsledky přechodu k zemědělství, na mapě ukáže oblasti vzniku zemědělství -charakterizuje neolitickou společnost, pochopí důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako podmínky pro rozvoj obchodu - uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v souvislosti s pokračujícím náskokem vývoje určitých oblastí (Přední východ), vyjmenuje převratné novinky neolitu -porovná rozdíl v postavení muže a ženy v neolitu a eneolitu -popíše způsoby zpracování a využití prvních kovů -uvede příklady archeologických kultur na našem území, blíže popíše především keltské osídlení NEOLIT -vznik zemědělství -společnost v neolitu ENEOLIT - rozvoj hospodářství a společnost v eneolitu STŘEDNÍ EVROPA V PRAVĚKU -neolit a eneolit ve střední Evropě -doba bronzová -doba železná SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ PRAVĚKU OSV kreativita (výroba keramiky) EV využití přírodních zdrojů EV vliv přírodních podmínek na osídlení,vztah člověka k prostředí F vlastnosti a zpracování kovů -pochopí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států -ukáže oblasti prvních států na mapě a uvede základní zeměpisné údaje, tj.světadíl, názvy velkých řek, dnešní státy v těchto lokalitách -na příkladu jednoho státu (např.egypta) popíše strukturu obyvatelstva Starověk NEJSTARŠÍ STÁTY -Mezopotámie -Egypt -ostatní starověké státy na Předním východě -starověká Indie a Čína F,M vynálezy, základy věd, rozvoj techniky Vv stavitelství, kaligrafie Ov - náboženství 8/4

3 -dá příklady památek nebo objevů a základů věd pocházejících z jednotlivých oblastí prvních států, porovná náboženství polyteistické a monoteistické, seznámí se se židovskou problematikou v průřezu 3 tisíců let EGS objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané -na mapě prokáže základní orientaci v Egejské oblasti -seznámí se s nejstaršími řeckými kulturami (mykénská a mínojská), vypravuje pověst o Mínotaurovi a o trójské válce - pochopí podstatu athénské demokracie a způsobu života ve Spartě -vypráví o důležitých etapách řeckých dějin (řeckoperské války, peloponéské války, vláda Alexandra Makedonského) -chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury -uvede významné osobnosti řeckých dějin a kultury ŘECKO -mínojská a mykénská kultura -archaické a klasické období -Athény a Sparta -řecko-perské války -peloponéská válka -kultura,umění, vzdělanost -Alexandr makedonský, helenismus VDO demokracie, despocie, tyranie, občan a občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie Vv řecké umění (stavitelství, sochařství) Čj (lit.) eposy, řecké báje a pověsti M,F,Ov rozvoj vědy a techniky -na mapě prokáže základní orientaci, vyjmenuje osídlení Itálie (Italikové, Etruskové, Řekové) -vypráví pověst o založení Říma -učí se chápat formy státní moci a státního zřízení -vypráví o jednotlivých etapách římských dějin (války s Kartágem, Spartakovo povstání, Caesar, vznik císařství, krize císařství, zánik západořímské říše) - vysvětlí vznik křesťanství, souvislost s judaismem ŘÍM -království -republika -boj Říma o ovládnutí Středomoří -doba Caesarova a Augustova -císařství -počátky křesťanství -kultura,umění,vzdělanost MKV sbližování a prolínání kulturních vlivů v období helénismu OSV hodnoty, postoje, praktická etika Vv římské umění (stavitelství, sochařství, malířství) Čj (lit.) římské báje Čj (sloh) mluvní cvičení 8/5

4 a vývoj od pronásledování křesťanů po uznání za státní náboženství -uvede příklady přínosu římské kultury pro civilizaci -rozpad římského impéria -střední Evropa v době římské SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ ANTIKY VDO občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance EGS integrace Evropy, vliv Říma na raně střed. státy M římské číslice 8/6

5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - objasní úlohu Hunů, na mapě ukáže pravlast Slovanů, vysvětlí jejich rozdělení na západní, východní a jižní, u každé skupiny uvede příklad dnešních národů, ví, že Češi patří k západním Slovanům - dokáže vysvětlit, že jde o pokračování antické kulturní tradice (návaznost na východořímskou říši), uvede příklady byzantského kulturního slohu - zhodnotí, že to byla nejvýznamnější z barbarských germánských říší, objasní podstatu lenního systému, z názvu feudum odvodí jedno z označení epochy feudalismus, dokáže vysvětlit úlohu křesťanství ve sjednocovacím procesu, podá důkazy o významu osobnosti Karla Velikého, rozdělení říše dá do geografické souvislosti s dnešní Francií a Německem - popíše okolnosti vzniku islámu, objasní jeho základní termíny, uvede příklady vyspělé arabské kultury - popíše životní styl Normanů,jejich výboje dá do souvislosti se vznikem sjednocené Francie a Anglie (zná jméno Vilém Dobyvatel a jeho úlohu v Anglii) Stěhování národů Byzantská říše Franská říše Arabská říše a islám Normané(Vikingové) a Anglie MKV náš etnický původ OSV rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice, řešení problémů EGS Evropa a svět nás zajímá, poznáváme Evropu a svět, jsme Evropané MKV kulturní diference, multikulturalita Z průběžně dle probírané oblasti Z národy Čj (jaz.) slovanské jazyky Ov světová náboženství (islám) 8/7

6 - popíše život Slovanů v době jejich příchodu k nám, shromáždí základní údaje o Sámovi, o úloze kmenového svazu v obranných bojích - dokáže zhodnotit politický a kulturní význam říše - zná další raně středověké státy střední a východní Evropy, vyjmenuje vládnoucí dynastie a významné panovníky, porovná způsoby christianizace se současným náboženstvím daného státu - rozliší počátky státu podle pověstí a historicky prokázané skutečnosti, vyjmenuje hlavní osobnosti konce 9. a celého 10. století, u každé uvede její přínos či událost spojenou s jejím jménem, zná pojem románská kultura a dokáže podat její příklady, hlavně ve stavitelství, charakterizuje hospodářství raného středověku - zná okolnosti vzniku Svaté říše římské, její přibližný rozsah, objasní, jaký vliv měla na české dějiny - vysvětlí, jakou úlohu mělo křesťanství v životě středověkého člověka, orientuje se v základních pojmech křesťanské terminologie a církevní hierarchie, rozlišuje moc světská X moc církevní v katolické církvi (boje o investituru) a spory mezi katolickou a ortodoxní (pravoslavnou) církví (rozdělení církve), chápe křesťanství jako náboženství názorově nehomogenní, rozdílný výklad Bible jako příčinu náboženských válek Sámova říše Velkomoravská říše Kyjevská Rus, uherský stát, polský stát Vznik českého státu Svatá říše římská Křesťanství ve středověku EV lidské aktivity přetvářejí životní prostředí EGS formování evropských států EV historické památky Ov významné osobnosti, státní svátky Čj staroslověnština, písmo, překlad Bible Čj (lit) staré české pověsti, kroniky Ov,Vv umělecké slohy Pv obdělávání polí, řemesla Ov světová náboženství Z světová náboženství Vv náboženské motivy ve výtvarném umění Čj (lit.) Bible 8/8

7 v dalších obdobích - objasní důvody k pořádání křížových výprav, určí důsledky křížových výprav pro Evropu - objasní příčiny anglo-francouzského soupeření ve 12. století, seznámí se s položením základů angl. a fr. parlamentů - objasní příčiny stoleté války, vysvětlí význam Panny Orleánské, význam a důsledky stoletého konfliktu - dokáže vyjmenovat v chronologickém pořadí vybrané osobnosti přemyslovských knížat a králů, ke každé uvést hlavní události spojené s její vládou, hlavní pozornost soustředí na tzv. poslední Přemyslovce - objasní pokrok v zemědělství kolonizace, trojpolní systém, vysvětlí pojmy spojené se vznikem měst m. královská, poddanská, věnná, horní, privilegia, cechy atd. - vyjmenuje v chronologické pořadí všechny Lucemburky na českém trůnu, zhodnotí jejich vládu, vyzvedne osobnost Karla IV., konkrétně uvede jeho zásluhy o celkový rozvoj státu - popíše typickou gotickou stavbu, uvede její hlavní znaky, jmenuje příklad gotické stavby v nejbližším regionu, uvede jméno některého z umělců - objasní nepořádky v církvi, v návaznosti na to vysvětlí Husovy reformní myšlenky, popíše události spojené s Husem a kostnickým Křížové výpravy Počátky anglo-francouzského soupeření, počátky parlamentů Stoletá válka Český stát pod vládou přemyslovských králů Hospodářské poměry českého státu vrcholného středověku Český stát za Lucemburků Gotická kultura Husitství VDO formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie X středověký stát Z oblast Blízkého východu Ov střet světových náboženství Ov parlamentarismus Pv obdělávání polí Vv- umělecké slohy (gotika) Hv gotická hudba Hv husitské písně Čj kroniky, životopis Karla IV., rozvoj češtiny, úpravy pravopisu 8/9

8 koncilem, ocení Husovu názorovou pevnost, uvědomí si nejednotnost husitských skupin, vyjmenuje body jejich společného programu, nejvýznamnější bitvy, specifika husitského vojenství, uvědomuje si tradice a význam husitství u nás - zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, vysvětlí pojem král dvojího lidu, popíše jeho úmysl vytvořit mírový svazek evropských panovníků, vysvětlí pojem stavovská monarchie, uvede oba jagellonské panovníky, uvede příklad stavby pozdní ( vladislavské ) gotiky. Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců MKV předsudky, stereotypy kat. církve, husitství EV historické památky EGS mírové poselství Jiřího z Poděbrad připisované Husovi 8/10

9 VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 8. Výstupy Učivo Průřezová témata - objasní souvislost s antikou, popíše typickou renesanční stavbu, uvede hlavní osobnosti, vysvětlí podstatu humanismu - popíše při práci s mapou objevné plavby těchto mořeplavců : Kolumbus, Vasco da Gama, Magalhaes, uvede příčiny a důsledky těchto objevů - vysvětlí, jak obchod s Amerikou změnil evropské hospodářství ( úloha západní Evropy rozvoj obchodu a výroby, tj. manufaktury ) - vysvětlí pojem reformace, její příčiny a cíle, zná významné reformátory, uvědomuje si návaznost na českou reformaci, orientuje se v nově vzniklé náboženské situaci v Evropě, vysvětlí pojmy protireformace, katolíci, evangelíci (protestanti ) - popíše poměry ve Španělsku a mocenskou pozici Habsburků v Evropě, vysvětlí příčiny rozporů Španělska a Nizozemí, zhodnotí význam boje Nizozemí za nezávislost (vedoucí role nové společenské vrstvy buržoazie) - chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti - popíše zvláštní průběh anglické reformace, zhodnotí vládu Alžběty I., uvědomuje si Renesance a humanismus Objevné plavby Změny v hospodářství v 16. stol. Reformace a její šíření Španělsko v 16. stol., boj Nizozemí za nezávislost Náboženské války ve Francii Anglická reformace MKV poznávání jiných kultur, kulturní diference, multikulturalita OSV rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, hodnoty, postoje EGS Evropa a svět nás zajímá(reformace, klíč. události 1492 objevení Ameriky) MKV předsudky, stereotypy kat. církve vztahy + poznámky Vv, Hv renesance (stavit., soch., malířství, hudba) Čj (lit.), Ov humanismus Z nově objevené země Ov typy států, složky státní moci Čj (lit.) - W. Shakespeare 8/11

10 souvislost mezi emigrací z náboženských důvodů a vznikem prvních britských osad v Severní Americe - popíše vznik ruského carství jako nástupce Byzantské říše, seznámí se s pojmem samoděržaví, zhodnotí vládu Ivana IV. - popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn, zhodnotí význam vlády Rudolfa II. na kulturní rozkvět Prahy, vysvětlí podstatu sporu habsburských panovníků s českými stavy, popíše průběh tohoto sporu vrcholící stavovským povstáním vysvětlí příčiny tohoto mocenského a náboženského sporu, vyjmenuje hlavní válčící země na obou stranách a jejich motivaci k účasti ve válce, zhodnotí výsledek války (vestfálský mír), především ve vztahu k českým zemím a střední Evropě - vyjmenuje hlavní důsledky porážky českých stavů a třicetileté války pro společnost českého království, vypráví o životě a díle J. A. Komenského - uvede hlavní znaky baroka, popíše barokní stavbu, vyjmenuje hlavní představitele barokního stavitelství, sochařství, malířství, hudby, své znalosti uplatní při exkurzi do hospitalu v Kuksu - vysvětlí pojem vědecká revoluce 17. stol., pokrokové myšlenky a objevy vyjmenuje podle Rusko v 16. století Habsburkové na českém trůnu, vznik habsburské monarchie Třicetiletá válka Habsburská monarchie za třicetileté války a po ní Baroko Rozvoj vědy a změny ve společnosti na konci 17. stol. a ve VDO rekatolizace, náb. nesnášenlivost vztahy + poznámky Čj (lit.) Krylov kritika ruského absolutismu Ch - alchymie Čj (lit.)- J.A.Komenský Ov, Z - emigrace Vv, Hv baroko (stav., soch., mal., hudba) Čj (lit.) baroko, A. Jirásek (Temno) Exkurze -Kuks Čj (lit.) osvícenství 8/12

11 významných osob ( Kopernik atd.), dokáže dát do souvislosti s rozvojem racionality pojem osvícenství a uvede jeho hlavní pokrokové znaky - seznámí se s vývojem ve vybraných zemích,uvědomí si rozdíly ve státních zřízeních a politických systémech: a) Pokrok, parlamentarismus : Anglie konstituční monarchie jako výsledek anglické revoluce Vznik USA - republika s ústavou jako vzor k následování b) Absolutismus, obhajoba feudalismu, avšak přesto s modernizujícími prvky : Francie absolutismus Ludvíka XIV. (x merkantilismus ) Prusko militarismus, Fridrich I. a II. Rusko reformy Petra Velikého, Kateřina II. - vysvětlí problém nástupu M. Terezie na trůn (pragmatická sankce ), vysvětlí pojem osvícenský absolutismus, uvádí příklady reforem M. Terezie a hodnotí jejich přínos, uvede a vysvětlí dvě základní reformy Josefa II. - popíše francouzskou společnost před revolucí, označí problémy, tj. uvede příčiny nespokojenosti revoluce, sestaví základní osnovu průběhu revolučních událostí a podle ní vypráví, zhodnotí mezinárodní ohlas - vypráví o Napoleonovi a jeho taženích, popíše století 18. Anglická revoluce Vznik USA Francie v době vrcholného absolutismu Prusko v 18. století Rusko za Petra I. a Kateřiny II. Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II. Velká francouzská revoluce Napoleonská epopej EV lidské aktivity a prostředí VDO občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie EGS revoluce USA, Fr., VB, 1848, formování novodobých národů, evropanství EV historické památky vztahy + poznámky F,Ch významní vynálezci a objevitelé Ov Deklarace lidských práv a svobod, zákonodárná moc, ústava Exkurze Josefov Ov Deklarace lidských práv a svobod, zákonodárná moc, ústava Čj (lit.) V. Hugo 8/13

12 změny na mapě Evropy po Vídeňském kongresu - popíše průběh průmyslové revoluce, chápe souvislost mezi průmyslovou revolucí a komplexní změnou společnosti, vysvětlí pojem kapitalismus volné soutěže, liberalismus, podá důkazy negativních stránek společnosti této doby. - charakterizuje umělecké směry 1. poloviny 19. století klasicismus, empír, romantismus, jmenuje charakteristické stavby a významné umělce - na příkladu vybraných států popíše příčiny a výsledky revoluce zjistí průmyslová centra v Čechách, uvede hlavní osobnosti a jejich vynálezy, vysvětlí pojem národní obrození, porovná cíle jednotlivých generací národních buditelů, uvádí jména národních buditelů a jejich konkrétní přínos - porovná příčiny a výsledky revoluce 1848, vypráví o průběhu revolučních událostí (především v Praze) - popíše pokrok, který přinesla technickovědecká revoluce, uvede konkrétní příklady vynálezů, zná jména významných vynálezců - vysvětlí příčiny a výsledky občanské války v USA, zaujme negativní postoj k rasismu a xenofobii Průmyslová revoluce Kultura 1. poloviny 19. století Revoluční rok 1848 Průmyslová revoluce v českých zemích, národní obrození Revoluční rok 1848 v českých zemích Hospodářské a společenské změny 2. pol. 19. století Občanská válka v USA EV prům. revoluce dopad na živ. prostředí a přírodní zdroje, tech. vynálezy MDV NO obroda čes. jaz., knihy, noviny, vliv médií na společnost MKV rasismus otrokářství v USA vztahy + poznámky Z orientace na mapě Vv, Hv klasicismus, romantismus (stav., soch., mal., hudba) Čj (lit) národní obrození, romantismus, klasicismus F,Ch významné vynálezy a objevy Z orientace na mapě 8/14

13 - porovná sjednocení obou zemí, vysvětlí sjednocení shora a zdola, uvědomuje si souvislost mezi sjednocením Německa a jeho cestou k velmocenskému postavení v Evropě - uvede hlavní znaky bachovského absolutismu, zná události války 1866 v návaznosti na region, vysvětlí, co se změnilo vznikem Rakousko Uherska, porovná výsledek s příčinami revoluce 1848 co vyřešeno, který problém trvá dál (národnostní otázka) Sjednocení Itálie a Německa Vznik Rakousko-Uherska vztahy + poznámky 8/15

14 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 9. Výstupy Učivo Průřezová témata - charakterizuje svět na konci 19.stol. z hlediska politického a kulturního (významné osobnosti kultury, vědy a techniky, umělecké směry, politické směry a ideologie), světové mocnosti přiřadí do správných paktů (Trojspolek a Trojdohoda), zhodnotí postavení USA na konci 19. stol. - podá důkazy o vyspělosti české společnosti v oblasti kulturní, technicko-průmyslové ( mj. výstava 1891 ) i politické - rozliší skutečné příčiny války od záminky sarajevského atentátu, na základě popisu vojenské taktiky a vyjmenování nových zbraní vysvětlí vojenský charakter války vleklá, poziční Svět na konci 19. století České země na konci 19. stol. Příčiny a průběh 1. světové války OSV rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje ČJ (lit.), Vv, Hv umění 2. pol. 19. stol. a přelomu 19. a 20. stol. Čj (lit.) literatura 1. pol. 20. stol. Vv, Hv umění 1. pol. 20. stol F, Ch, M úspěchy, vědy a techniky, zneužití vynálezů - popíše události v Rusku vrcholící říjnovou revolucí a vysvětlí jejich vliv na ukončení války, vysvětlí příčiny a důsledky občanské války v Rusku - popíše situaci v českých zemích za 1. sv. války, dokáže zdůvodnit, v čem spočívala zásluha TGM o vznik Československa, vypráví o legiích a Situace v Rusku v době 1. světové války, ruské revoluce a občanská válka První světová válka a naše země, vznik Československa 8/16 VDO vznik totalitního zřízení X demokracie VDO volební systém,

15 zhodnotí jejich význam pro vznik státu, zná jistě datum objasní charakter versailleského systému, zná poslání Společnosti národů, vyvodí odlišnost demokracie a totality, uvede shody a rozdíly dvou podob totality komunismu (na příkladu Ruska SSSR) a fašismu (na příkladu Itálie) - vyjmenuje symboly nového státu, na příkladu politického systému první republiky dokáže popsat a vysvětlit fungování pluralitní demokracie, vysvětlí, které problémy musel nový stát řešit a jak se to podařilo: vytváření hranic, řešení národnostní otázky, hospodářství Svět po 1. světové válce První roky samostatného československého státu formy vlády, Československo ČešixNěmcixŽidé EGS 1. a 2. sv. válka jako mezníky vývoje, vznik SN, zajímáme se o svět a Evropu MKV rasismus 20.st., lid. solidarita během válek, multikulturalita a kulturní diference EV - živ. prostředí,tech. vynálezy, lidské aktivity a životní prostředí - uvede příčiny a důsledky hospodářské krize, uvede způsoby řešení krize v USA a v Německu, najde souvislost mezi hospodářským vývojem a nástupem extrémních politických sil, vysvětlí pojem nacismus a uvede jeho znaky, popíše politiku usmiřování Světová hospodářská krize MDV propaganda, vliv médií ve společnosti - z popisu 30. let vyvodí zásadní závěry : a) krize a vývoj v Německu vedou k nárůstu extrémních sil b) vnitrostranický vývoj dokáže udržet demokratický systém Československo boj o záchranu demokracie a samostatnosti státu 8/17

16 c) demokracie a samostatnost se hroutí, až když se Československo stává předmětem mezinárodních zájmů Mnichov 1938; vymezí období druhé republiky - přehledně popíše vývoj válečných operací, uvede základní časové mezníky a místa nejvýznamnějších válečných operací, vyjmenuje představitele tzv. Velké trojky, vysvětlí pojem protihitlerovská koalice, její hlavní zásady a cíle, uvede hlavní body diplomatických jednání na hlavních konferencích Teherán, Jalta, Postupim, seznámí se s fašistickými zvěrstvy (koncentrační tábory, holokaust), zná důvody založení OSN, její smysl a činnost - vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava, popíše život v Protektorátu, orientuje se v domácím a zahraničním odboji, více pozornosti věnuje atentátu na R. Heydricha, zhodnotí důsledky a význam této akce, popíše průběh osvobozování území Československa - vysvětlí, proč dochází po roce 1945 k rozporu mezi bývalými spojenci - vyjmenuje změny, které nastaly v obnoveném Československu v důsledku války i světového vývoje, popisuje průběh vnitropolitického Druhá světová válka Ztráta samostatnosti, situace v Protektorátu Čechy a Morava, situace na Slovensku Situace po 2.SV, rozpory mezi velmocemi v letech Obnovení Československa 8/18

17 zápasu, který končí únorovými událostmi v roce shromáždí znaky charakterizující pojem studená válka, rozumí termínu železná opona, uvádí konkrétní příklady událostí, o kterých shromáždí informace a dokáže je prezentovat (korejská válka, vietnamská válka, karibská krize), uvede příklady rozpadu koloniálního systémuí, zhodnotí význam Gorbačovovy politiky pro konec studené války Studená válka VDO formy vlády, demokracie X totalitní režimy - shromáždí konkrétní důkazy pro označení vlády KSČ jako totalitní především události těsně po únoru 1948 a v 50. letech, srovná komunistický totalitní model s modelem demokracie v západních zemích, zhodnotí význam roku 1968 jako pokusu o reformu, na základě popisu období normalizace ocení význam disidentského hnutí ( uvede příklady) vedoucího spolu s mezinárodním vývojem k pádu totalitního režim, ujasní si okolnosti vzniku České republiky a jejího začlenění do integračního procesu Československo pod vládou KSČ ČJ (lit.) literatura 2. pol. 20. stol. Vv, Hv umění 2. pol. 20. stol. Inf informatika - uvede, jak se v 80. a 90. letech měnily vztahy mezi velmocemi, co způsobilo rozpad sovětského bloku, na které události ve světě měly vliv USA, zná současná ohniska konfliktů, uvede, která nebezpečí ohrožují v současnosti Svět na konci 20. století a současnost EV globální problémy životní prostředí 8/19

18 lidstvo (terorismus, globální oteplování, AIDS) a jaké problémy trápí rozvojové země, vyjmenuje úspěchy vědy a techniky přelomu 20.a 21. století EGS integrace Evropy, revoluce 1989, začlenění České republiky do integračního procesu vstup do EU MDV sdělovací prostředky a politika 8/20

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky 6. ročník pochopí smysl poznávání minulosti chronologicky řadí hlavní historické epochy orientuje se na časové přímce dokáže pracovat s pojmy prostor,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6. Ročník: 6. ČLOVĚK V DĚJINÁCH - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací o minulosti: pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně. I. název vzdělávacího oboru: DĚJEPIS (D) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. (Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Učební osnovy Dějepis

Učební osnovy Dějepis Učební osnovy Dějepis PŘEDMĚT : Dějepis Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup učivo Související PT ČLOVĚK V DĚJINÁCH 1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků žák vysvětlí

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Charakteristika předmětu a kompetence předmětu: Cílové zaměření vzdělávací

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Dějepis 6. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy seznámit žáky s nejvýznamnějšími událostmi světových

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Objevy a dobývání Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE 5.2.2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské civilizace

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy Vzdělávací obsah předmětu Název předmětu: Dějepis Ročník: šestý Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Žák objasní význam zkoumání dějin. Žák uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Dějepis je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty a spolu s předměty občanská nauka, základy práva a psychologie tvoří společenskovědní

Více

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět dějepis realizuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru, který je nedílnou součástí

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. DĚJEPIS /DJ/ Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář 7. ročník 2 hodiny týdně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Dějepis Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

DĚJEPIS. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

DĚJEPIS. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí DĚJEPIS 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Hlavním cílem dějepisu je probudit v žácích vědomí kontinuity mezi minulostí, současností i budoucností. Jsou

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 8. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvícenský absolutismus Osvícenství

Více

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zařazena na 2. stupni základního vzdělávání. Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

DĚJEPIS ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

DĚJEPIS ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu DĚJEPIS 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Hlavním cílem dějepisu je probudit v žácích vědomí kontinuity mezi minulostí, současností i budoucností. Jsou

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace: 6.- 9. ročník 2 vyučovací hodiny Dějepis seznamuje žáky s významnými událostmi a osobnostmi v minulosti, které mají důležitý

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více