Výstupy Učivo Průřezová témata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy Učivo Průřezová témata"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad potřebnosti, výhodnosti dějepisných znalostí, ale i příklad nepoučitelnosti lidstva -orientuje se na časové ose, rozliší pojmy rok, století, tisíciletí,počítání před n.l. a n.l.,osvojí si základní periodizaci dějin -uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány Úvod do učiva -význam zkoumání dějin -prameny poznání dějin -měření času Z světové strany, světadíly -osvojí si periodizaci pravěku dle používaného materiálu,způsobu opatřování potravy a dělby práce -uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v různých oblastech světa, vysvětlí, co je podstatou konce pravěku -objasní dvě varianty vzniku člověka stvoření podle Bible a Darwinovu vývojovou teorii -vyjmenuje ve správném pořadí vývojové stupně člověka, vysvětlí pojem hominizace, uvede hlavní přínos jednotlivých typů, na časové přímce znázorní dobu jejich existence, uvede příklad naleziště na našem území Pravěk PALEOLIT -vznik člověka -způsob života jednotlivých vývojových typů člověka -vznik umění a náboženství OSV komunikace (vznik řeči), sociální dovednosti, mezilidské vztahy, poznávání lidí, řešení problémů, MKV- etnický původ EV-problémy životního prostředí, člověk a příroda, zkladní podmínky života Z zemědělské oblasti Vv výroba keramiky Z osídlení ČR, orientace na mapě Vv pravěké malby 8/3

2 - vysvětlí příčiny vzniku náboženství a umění, uvede příklady projevů umění paleolitických lidí -pochopí vliv přírodních podmínek na vznik zemědělství, pochopí důsledky přechodu k zemědělství, na mapě ukáže oblasti vzniku zemědělství -charakterizuje neolitickou společnost, pochopí důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako podmínky pro rozvoj obchodu - uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v souvislosti s pokračujícím náskokem vývoje určitých oblastí (Přední východ), vyjmenuje převratné novinky neolitu -porovná rozdíl v postavení muže a ženy v neolitu a eneolitu -popíše způsoby zpracování a využití prvních kovů -uvede příklady archeologických kultur na našem území, blíže popíše především keltské osídlení NEOLIT -vznik zemědělství -společnost v neolitu ENEOLIT - rozvoj hospodářství a společnost v eneolitu STŘEDNÍ EVROPA V PRAVĚKU -neolit a eneolit ve střední Evropě -doba bronzová -doba železná SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ PRAVĚKU OSV kreativita (výroba keramiky) EV využití přírodních zdrojů EV vliv přírodních podmínek na osídlení,vztah člověka k prostředí F vlastnosti a zpracování kovů -pochopí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států -ukáže oblasti prvních států na mapě a uvede základní zeměpisné údaje, tj.světadíl, názvy velkých řek, dnešní státy v těchto lokalitách -na příkladu jednoho státu (např.egypta) popíše strukturu obyvatelstva Starověk NEJSTARŠÍ STÁTY -Mezopotámie -Egypt -ostatní starověké státy na Předním východě -starověká Indie a Čína F,M vynálezy, základy věd, rozvoj techniky Vv stavitelství, kaligrafie Ov - náboženství 8/4

3 -dá příklady památek nebo objevů a základů věd pocházejících z jednotlivých oblastí prvních států, porovná náboženství polyteistické a monoteistické, seznámí se se židovskou problematikou v průřezu 3 tisíců let EGS objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané -na mapě prokáže základní orientaci v Egejské oblasti -seznámí se s nejstaršími řeckými kulturami (mykénská a mínojská), vypravuje pověst o Mínotaurovi a o trójské válce - pochopí podstatu athénské demokracie a způsobu života ve Spartě -vypráví o důležitých etapách řeckých dějin (řeckoperské války, peloponéské války, vláda Alexandra Makedonského) -chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury -uvede významné osobnosti řeckých dějin a kultury ŘECKO -mínojská a mykénská kultura -archaické a klasické období -Athény a Sparta -řecko-perské války -peloponéská válka -kultura,umění, vzdělanost -Alexandr makedonský, helenismus VDO demokracie, despocie, tyranie, občan a občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie Vv řecké umění (stavitelství, sochařství) Čj (lit.) eposy, řecké báje a pověsti M,F,Ov rozvoj vědy a techniky -na mapě prokáže základní orientaci, vyjmenuje osídlení Itálie (Italikové, Etruskové, Řekové) -vypráví pověst o založení Říma -učí se chápat formy státní moci a státního zřízení -vypráví o jednotlivých etapách římských dějin (války s Kartágem, Spartakovo povstání, Caesar, vznik císařství, krize císařství, zánik západořímské říše) - vysvětlí vznik křesťanství, souvislost s judaismem ŘÍM -království -republika -boj Říma o ovládnutí Středomoří -doba Caesarova a Augustova -císařství -počátky křesťanství -kultura,umění,vzdělanost MKV sbližování a prolínání kulturních vlivů v období helénismu OSV hodnoty, postoje, praktická etika Vv římské umění (stavitelství, sochařství, malířství) Čj (lit.) římské báje Čj (sloh) mluvní cvičení 8/5

4 a vývoj od pronásledování křesťanů po uznání za státní náboženství -uvede příklady přínosu římské kultury pro civilizaci -rozpad římského impéria -střední Evropa v době římské SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ ANTIKY VDO občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance EGS integrace Evropy, vliv Říma na raně střed. státy M římské číslice 8/6

5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - objasní úlohu Hunů, na mapě ukáže pravlast Slovanů, vysvětlí jejich rozdělení na západní, východní a jižní, u každé skupiny uvede příklad dnešních národů, ví, že Češi patří k západním Slovanům - dokáže vysvětlit, že jde o pokračování antické kulturní tradice (návaznost na východořímskou říši), uvede příklady byzantského kulturního slohu - zhodnotí, že to byla nejvýznamnější z barbarských germánských říší, objasní podstatu lenního systému, z názvu feudum odvodí jedno z označení epochy feudalismus, dokáže vysvětlit úlohu křesťanství ve sjednocovacím procesu, podá důkazy o významu osobnosti Karla Velikého, rozdělení říše dá do geografické souvislosti s dnešní Francií a Německem - popíše okolnosti vzniku islámu, objasní jeho základní termíny, uvede příklady vyspělé arabské kultury - popíše životní styl Normanů,jejich výboje dá do souvislosti se vznikem sjednocené Francie a Anglie (zná jméno Vilém Dobyvatel a jeho úlohu v Anglii) Stěhování národů Byzantská říše Franská říše Arabská říše a islám Normané(Vikingové) a Anglie MKV náš etnický původ OSV rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice, řešení problémů EGS Evropa a svět nás zajímá, poznáváme Evropu a svět, jsme Evropané MKV kulturní diference, multikulturalita Z průběžně dle probírané oblasti Z národy Čj (jaz.) slovanské jazyky Ov světová náboženství (islám) 8/7

6 - popíše život Slovanů v době jejich příchodu k nám, shromáždí základní údaje o Sámovi, o úloze kmenového svazu v obranných bojích - dokáže zhodnotit politický a kulturní význam říše - zná další raně středověké státy střední a východní Evropy, vyjmenuje vládnoucí dynastie a významné panovníky, porovná způsoby christianizace se současným náboženstvím daného státu - rozliší počátky státu podle pověstí a historicky prokázané skutečnosti, vyjmenuje hlavní osobnosti konce 9. a celého 10. století, u každé uvede její přínos či událost spojenou s jejím jménem, zná pojem románská kultura a dokáže podat její příklady, hlavně ve stavitelství, charakterizuje hospodářství raného středověku - zná okolnosti vzniku Svaté říše římské, její přibližný rozsah, objasní, jaký vliv měla na české dějiny - vysvětlí, jakou úlohu mělo křesťanství v životě středověkého člověka, orientuje se v základních pojmech křesťanské terminologie a církevní hierarchie, rozlišuje moc světská X moc církevní v katolické církvi (boje o investituru) a spory mezi katolickou a ortodoxní (pravoslavnou) církví (rozdělení církve), chápe křesťanství jako náboženství názorově nehomogenní, rozdílný výklad Bible jako příčinu náboženských válek Sámova říše Velkomoravská říše Kyjevská Rus, uherský stát, polský stát Vznik českého státu Svatá říše římská Křesťanství ve středověku EV lidské aktivity přetvářejí životní prostředí EGS formování evropských států EV historické památky Ov významné osobnosti, státní svátky Čj staroslověnština, písmo, překlad Bible Čj (lit) staré české pověsti, kroniky Ov,Vv umělecké slohy Pv obdělávání polí, řemesla Ov světová náboženství Z světová náboženství Vv náboženské motivy ve výtvarném umění Čj (lit.) Bible 8/8

7 v dalších obdobích - objasní důvody k pořádání křížových výprav, určí důsledky křížových výprav pro Evropu - objasní příčiny anglo-francouzského soupeření ve 12. století, seznámí se s položením základů angl. a fr. parlamentů - objasní příčiny stoleté války, vysvětlí význam Panny Orleánské, význam a důsledky stoletého konfliktu - dokáže vyjmenovat v chronologickém pořadí vybrané osobnosti přemyslovských knížat a králů, ke každé uvést hlavní události spojené s její vládou, hlavní pozornost soustředí na tzv. poslední Přemyslovce - objasní pokrok v zemědělství kolonizace, trojpolní systém, vysvětlí pojmy spojené se vznikem měst m. královská, poddanská, věnná, horní, privilegia, cechy atd. - vyjmenuje v chronologické pořadí všechny Lucemburky na českém trůnu, zhodnotí jejich vládu, vyzvedne osobnost Karla IV., konkrétně uvede jeho zásluhy o celkový rozvoj státu - popíše typickou gotickou stavbu, uvede její hlavní znaky, jmenuje příklad gotické stavby v nejbližším regionu, uvede jméno některého z umělců - objasní nepořádky v církvi, v návaznosti na to vysvětlí Husovy reformní myšlenky, popíše události spojené s Husem a kostnickým Křížové výpravy Počátky anglo-francouzského soupeření, počátky parlamentů Stoletá válka Český stát pod vládou přemyslovských králů Hospodářské poměry českého státu vrcholného středověku Český stát za Lucemburků Gotická kultura Husitství VDO formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie X středověký stát Z oblast Blízkého východu Ov střet světových náboženství Ov parlamentarismus Pv obdělávání polí Vv- umělecké slohy (gotika) Hv gotická hudba Hv husitské písně Čj kroniky, životopis Karla IV., rozvoj češtiny, úpravy pravopisu 8/9

8 koncilem, ocení Husovu názorovou pevnost, uvědomí si nejednotnost husitských skupin, vyjmenuje body jejich společného programu, nejvýznamnější bitvy, specifika husitského vojenství, uvědomuje si tradice a význam husitství u nás - zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, vysvětlí pojem král dvojího lidu, popíše jeho úmysl vytvořit mírový svazek evropských panovníků, vysvětlí pojem stavovská monarchie, uvede oba jagellonské panovníky, uvede příklad stavby pozdní ( vladislavské ) gotiky. Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců MKV předsudky, stereotypy kat. církve, husitství EV historické památky EGS mírové poselství Jiřího z Poděbrad připisované Husovi 8/10

9 VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 8. Výstupy Učivo Průřezová témata - objasní souvislost s antikou, popíše typickou renesanční stavbu, uvede hlavní osobnosti, vysvětlí podstatu humanismu - popíše při práci s mapou objevné plavby těchto mořeplavců : Kolumbus, Vasco da Gama, Magalhaes, uvede příčiny a důsledky těchto objevů - vysvětlí, jak obchod s Amerikou změnil evropské hospodářství ( úloha západní Evropy rozvoj obchodu a výroby, tj. manufaktury ) - vysvětlí pojem reformace, její příčiny a cíle, zná významné reformátory, uvědomuje si návaznost na českou reformaci, orientuje se v nově vzniklé náboženské situaci v Evropě, vysvětlí pojmy protireformace, katolíci, evangelíci (protestanti ) - popíše poměry ve Španělsku a mocenskou pozici Habsburků v Evropě, vysvětlí příčiny rozporů Španělska a Nizozemí, zhodnotí význam boje Nizozemí za nezávislost (vedoucí role nové společenské vrstvy buržoazie) - chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti - popíše zvláštní průběh anglické reformace, zhodnotí vládu Alžběty I., uvědomuje si Renesance a humanismus Objevné plavby Změny v hospodářství v 16. stol. Reformace a její šíření Španělsko v 16. stol., boj Nizozemí za nezávislost Náboženské války ve Francii Anglická reformace MKV poznávání jiných kultur, kulturní diference, multikulturalita OSV rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, hodnoty, postoje EGS Evropa a svět nás zajímá(reformace, klíč. události 1492 objevení Ameriky) MKV předsudky, stereotypy kat. církve vztahy + poznámky Vv, Hv renesance (stavit., soch., malířství, hudba) Čj (lit.), Ov humanismus Z nově objevené země Ov typy států, složky státní moci Čj (lit.) - W. Shakespeare 8/11

10 souvislost mezi emigrací z náboženských důvodů a vznikem prvních britských osad v Severní Americe - popíše vznik ruského carství jako nástupce Byzantské říše, seznámí se s pojmem samoděržaví, zhodnotí vládu Ivana IV. - popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn, zhodnotí význam vlády Rudolfa II. na kulturní rozkvět Prahy, vysvětlí podstatu sporu habsburských panovníků s českými stavy, popíše průběh tohoto sporu vrcholící stavovským povstáním vysvětlí příčiny tohoto mocenského a náboženského sporu, vyjmenuje hlavní válčící země na obou stranách a jejich motivaci k účasti ve válce, zhodnotí výsledek války (vestfálský mír), především ve vztahu k českým zemím a střední Evropě - vyjmenuje hlavní důsledky porážky českých stavů a třicetileté války pro společnost českého království, vypráví o životě a díle J. A. Komenského - uvede hlavní znaky baroka, popíše barokní stavbu, vyjmenuje hlavní představitele barokního stavitelství, sochařství, malířství, hudby, své znalosti uplatní při exkurzi do hospitalu v Kuksu - vysvětlí pojem vědecká revoluce 17. stol., pokrokové myšlenky a objevy vyjmenuje podle Rusko v 16. století Habsburkové na českém trůnu, vznik habsburské monarchie Třicetiletá válka Habsburská monarchie za třicetileté války a po ní Baroko Rozvoj vědy a změny ve společnosti na konci 17. stol. a ve VDO rekatolizace, náb. nesnášenlivost vztahy + poznámky Čj (lit.) Krylov kritika ruského absolutismu Ch - alchymie Čj (lit.)- J.A.Komenský Ov, Z - emigrace Vv, Hv baroko (stav., soch., mal., hudba) Čj (lit.) baroko, A. Jirásek (Temno) Exkurze -Kuks Čj (lit.) osvícenství 8/12

11 významných osob ( Kopernik atd.), dokáže dát do souvislosti s rozvojem racionality pojem osvícenství a uvede jeho hlavní pokrokové znaky - seznámí se s vývojem ve vybraných zemích,uvědomí si rozdíly ve státních zřízeních a politických systémech: a) Pokrok, parlamentarismus : Anglie konstituční monarchie jako výsledek anglické revoluce Vznik USA - republika s ústavou jako vzor k následování b) Absolutismus, obhajoba feudalismu, avšak přesto s modernizujícími prvky : Francie absolutismus Ludvíka XIV. (x merkantilismus ) Prusko militarismus, Fridrich I. a II. Rusko reformy Petra Velikého, Kateřina II. - vysvětlí problém nástupu M. Terezie na trůn (pragmatická sankce ), vysvětlí pojem osvícenský absolutismus, uvádí příklady reforem M. Terezie a hodnotí jejich přínos, uvede a vysvětlí dvě základní reformy Josefa II. - popíše francouzskou společnost před revolucí, označí problémy, tj. uvede příčiny nespokojenosti revoluce, sestaví základní osnovu průběhu revolučních událostí a podle ní vypráví, zhodnotí mezinárodní ohlas - vypráví o Napoleonovi a jeho taženích, popíše století 18. Anglická revoluce Vznik USA Francie v době vrcholného absolutismu Prusko v 18. století Rusko za Petra I. a Kateřiny II. Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II. Velká francouzská revoluce Napoleonská epopej EV lidské aktivity a prostředí VDO občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie EGS revoluce USA, Fr., VB, 1848, formování novodobých národů, evropanství EV historické památky vztahy + poznámky F,Ch významní vynálezci a objevitelé Ov Deklarace lidských práv a svobod, zákonodárná moc, ústava Exkurze Josefov Ov Deklarace lidských práv a svobod, zákonodárná moc, ústava Čj (lit.) V. Hugo 8/13

12 změny na mapě Evropy po Vídeňském kongresu - popíše průběh průmyslové revoluce, chápe souvislost mezi průmyslovou revolucí a komplexní změnou společnosti, vysvětlí pojem kapitalismus volné soutěže, liberalismus, podá důkazy negativních stránek společnosti této doby. - charakterizuje umělecké směry 1. poloviny 19. století klasicismus, empír, romantismus, jmenuje charakteristické stavby a významné umělce - na příkladu vybraných států popíše příčiny a výsledky revoluce zjistí průmyslová centra v Čechách, uvede hlavní osobnosti a jejich vynálezy, vysvětlí pojem národní obrození, porovná cíle jednotlivých generací národních buditelů, uvádí jména národních buditelů a jejich konkrétní přínos - porovná příčiny a výsledky revoluce 1848, vypráví o průběhu revolučních událostí (především v Praze) - popíše pokrok, který přinesla technickovědecká revoluce, uvede konkrétní příklady vynálezů, zná jména významných vynálezců - vysvětlí příčiny a výsledky občanské války v USA, zaujme negativní postoj k rasismu a xenofobii Průmyslová revoluce Kultura 1. poloviny 19. století Revoluční rok 1848 Průmyslová revoluce v českých zemích, národní obrození Revoluční rok 1848 v českých zemích Hospodářské a společenské změny 2. pol. 19. století Občanská válka v USA EV prům. revoluce dopad na živ. prostředí a přírodní zdroje, tech. vynálezy MDV NO obroda čes. jaz., knihy, noviny, vliv médií na společnost MKV rasismus otrokářství v USA vztahy + poznámky Z orientace na mapě Vv, Hv klasicismus, romantismus (stav., soch., mal., hudba) Čj (lit) národní obrození, romantismus, klasicismus F,Ch významné vynálezy a objevy Z orientace na mapě 8/14

13 - porovná sjednocení obou zemí, vysvětlí sjednocení shora a zdola, uvědomuje si souvislost mezi sjednocením Německa a jeho cestou k velmocenskému postavení v Evropě - uvede hlavní znaky bachovského absolutismu, zná události války 1866 v návaznosti na region, vysvětlí, co se změnilo vznikem Rakousko Uherska, porovná výsledek s příčinami revoluce 1848 co vyřešeno, který problém trvá dál (národnostní otázka) Sjednocení Itálie a Německa Vznik Rakousko-Uherska vztahy + poznámky 8/15

14 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 9. Výstupy Učivo Průřezová témata - charakterizuje svět na konci 19.stol. z hlediska politického a kulturního (významné osobnosti kultury, vědy a techniky, umělecké směry, politické směry a ideologie), světové mocnosti přiřadí do správných paktů (Trojspolek a Trojdohoda), zhodnotí postavení USA na konci 19. stol. - podá důkazy o vyspělosti české společnosti v oblasti kulturní, technicko-průmyslové ( mj. výstava 1891 ) i politické - rozliší skutečné příčiny války od záminky sarajevského atentátu, na základě popisu vojenské taktiky a vyjmenování nových zbraní vysvětlí vojenský charakter války vleklá, poziční Svět na konci 19. století České země na konci 19. stol. Příčiny a průběh 1. světové války OSV rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje ČJ (lit.), Vv, Hv umění 2. pol. 19. stol. a přelomu 19. a 20. stol. Čj (lit.) literatura 1. pol. 20. stol. Vv, Hv umění 1. pol. 20. stol F, Ch, M úspěchy, vědy a techniky, zneužití vynálezů - popíše události v Rusku vrcholící říjnovou revolucí a vysvětlí jejich vliv na ukončení války, vysvětlí příčiny a důsledky občanské války v Rusku - popíše situaci v českých zemích za 1. sv. války, dokáže zdůvodnit, v čem spočívala zásluha TGM o vznik Československa, vypráví o legiích a Situace v Rusku v době 1. světové války, ruské revoluce a občanská válka První světová válka a naše země, vznik Československa 8/16 VDO vznik totalitního zřízení X demokracie VDO volební systém,

15 zhodnotí jejich význam pro vznik státu, zná jistě datum objasní charakter versailleského systému, zná poslání Společnosti národů, vyvodí odlišnost demokracie a totality, uvede shody a rozdíly dvou podob totality komunismu (na příkladu Ruska SSSR) a fašismu (na příkladu Itálie) - vyjmenuje symboly nového státu, na příkladu politického systému první republiky dokáže popsat a vysvětlit fungování pluralitní demokracie, vysvětlí, které problémy musel nový stát řešit a jak se to podařilo: vytváření hranic, řešení národnostní otázky, hospodářství Svět po 1. světové válce První roky samostatného československého státu formy vlády, Československo ČešixNěmcixŽidé EGS 1. a 2. sv. válka jako mezníky vývoje, vznik SN, zajímáme se o svět a Evropu MKV rasismus 20.st., lid. solidarita během válek, multikulturalita a kulturní diference EV - živ. prostředí,tech. vynálezy, lidské aktivity a životní prostředí - uvede příčiny a důsledky hospodářské krize, uvede způsoby řešení krize v USA a v Německu, najde souvislost mezi hospodářským vývojem a nástupem extrémních politických sil, vysvětlí pojem nacismus a uvede jeho znaky, popíše politiku usmiřování Světová hospodářská krize MDV propaganda, vliv médií ve společnosti - z popisu 30. let vyvodí zásadní závěry : a) krize a vývoj v Německu vedou k nárůstu extrémních sil b) vnitrostranický vývoj dokáže udržet demokratický systém Československo boj o záchranu demokracie a samostatnosti státu 8/17

16 c) demokracie a samostatnost se hroutí, až když se Československo stává předmětem mezinárodních zájmů Mnichov 1938; vymezí období druhé republiky - přehledně popíše vývoj válečných operací, uvede základní časové mezníky a místa nejvýznamnějších válečných operací, vyjmenuje představitele tzv. Velké trojky, vysvětlí pojem protihitlerovská koalice, její hlavní zásady a cíle, uvede hlavní body diplomatických jednání na hlavních konferencích Teherán, Jalta, Postupim, seznámí se s fašistickými zvěrstvy (koncentrační tábory, holokaust), zná důvody založení OSN, její smysl a činnost - vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava, popíše život v Protektorátu, orientuje se v domácím a zahraničním odboji, více pozornosti věnuje atentátu na R. Heydricha, zhodnotí důsledky a význam této akce, popíše průběh osvobozování území Československa - vysvětlí, proč dochází po roce 1945 k rozporu mezi bývalými spojenci - vyjmenuje změny, které nastaly v obnoveném Československu v důsledku války i světového vývoje, popisuje průběh vnitropolitického Druhá světová válka Ztráta samostatnosti, situace v Protektorátu Čechy a Morava, situace na Slovensku Situace po 2.SV, rozpory mezi velmocemi v letech Obnovení Československa 8/18

17 zápasu, který končí únorovými událostmi v roce shromáždí znaky charakterizující pojem studená válka, rozumí termínu železná opona, uvádí konkrétní příklady událostí, o kterých shromáždí informace a dokáže je prezentovat (korejská válka, vietnamská válka, karibská krize), uvede příklady rozpadu koloniálního systémuí, zhodnotí význam Gorbačovovy politiky pro konec studené války Studená válka VDO formy vlády, demokracie X totalitní režimy - shromáždí konkrétní důkazy pro označení vlády KSČ jako totalitní především události těsně po únoru 1948 a v 50. letech, srovná komunistický totalitní model s modelem demokracie v západních zemích, zhodnotí význam roku 1968 jako pokusu o reformu, na základě popisu období normalizace ocení význam disidentského hnutí ( uvede příklady) vedoucího spolu s mezinárodním vývojem k pádu totalitního režim, ujasní si okolnosti vzniku České republiky a jejího začlenění do integračního procesu Československo pod vládou KSČ ČJ (lit.) literatura 2. pol. 20. stol. Vv, Hv umění 2. pol. 20. stol. Inf informatika - uvede, jak se v 80. a 90. letech měnily vztahy mezi velmocemi, co způsobilo rozpad sovětského bloku, na které události ve světě měly vliv USA, zná současná ohniska konfliktů, uvede, která nebezpečí ohrožují v současnosti Svět na konci 20. století a současnost EV globální problémy životní prostředí 8/19

18 lidstvo (terorismus, globální oteplování, AIDS) a jaké problémy trápí rozvojové země, vyjmenuje úspěchy vědy a techniky přelomu 20.a 21. století EGS integrace Evropy, revoluce 1989, začlenění České republiky do integračního procesu vstup do EU MDV sdělovací prostředky a politika 8/20