Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE"

Transkript

1 Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant: Ing. Daniel Benda, tel: IČ Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA Převrátilská 330, Tábor IČ: Termín: únor 2015

2 Obsah A.Průvodní zpráva... 3 A.1.Identifikační údaje... 3 A.2.Seznam vstupních podkladů... 4 A.3.Údaje o území... 4 A.4.Údaje o stavbě... 5 A.5.Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...6 B.Souhrnná technická zpráva... 7 B.1.Popis území stavby... 7 B.2.Celkový popis stavby... 8 B.3.Připojení na technickou infrastrukturu...11 B.4.Dopravní řešení B.5.Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav...11 B.6.Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana...11 B.7.Ochrana obyvatelstva B.8.Zásady organizace výstavby...12 C.Situační výkresy C.1.Situační výkres širších vztahů...14 C.2.Celkový situační výkres stavby...14 C.3.Koordinační situace C.4.Katastrální situační výkres...14 C.5.Speciální situační výkresy D.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení...15 D.1.SO.06 Dešťová kanalizace z 19

3 A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), k.ú. Tábor [764701], parc. č. 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 c) předmět projektové dokumentace Projektová dokumentace řeší návrh dešťové kanalizace pro odvodnění střech navrhovaného objektu a stávajícího objektu. Zpevněné plochy včetně pozemních komuniakcí a parkovišť jsou řešeny samostatně v rámci Odvodnění komunikace. A.1.2 Údaje o stavebníkovi a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), Ateliér M.A.A.T., s r.o., projekční a inženýrská kancelář Převrátilská 330/15, Tábor zast.: Ing. arch. Martin Jirovský IČO: tel.: b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, ČKA z 19

4 c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. Vypracoval: Ing. Daniel Benda Radimovice u Želče Tábor IČ A.2. Seznam vstupních podkladů Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Ing. Pavel Zika Poznaňská Praha 8 Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu je v dokladové části. Na základě průzkumu byl navržen systém dešťové kanalizace. A.3. Údaje o území a) rozsah řešeného území, Jedná se o přístavbu nové části stávající sportovní haly na adrese Kvapilova 2419, k.ú. Tábor. Objekt je situován do uliční fronty stávajících domů ve čtvrti Pražské předměstí. Řešené území se nachází v zastavěné části města. b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), Území se nachází v ochranném pásmu vodní nádrže Jordán. Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace c) údaje o odtokových poměrech, Pozemky se svažují k východu k nádrži Jordán. Jsou bez zástavby. Na pozemcích se nachází několik samostatných kusů vzrostlé zeleně. V současné době je na pozemcích trvalý travní porost a komunikace. Podrobněji viz souhrná část projektu. d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, Stavba je v souladu s ÚPD. 4 z 19

5 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, Dokumentace pro stavební povolení je v souladu s územním rozhodnutím. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území v platném znění. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektu. h) seznam výjimek a úlevových řešení, Nejsou. i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, Výstavba dešťové kanalizace je součástí projektu přístavby sportovní haly. j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). A.4. Údaje o stavbě Viz bod A.1.1.b) a souhrná část projektu. a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, Jde o novostavbu. b) účel užívání stavby, Jde o dešťovou kanalizaci včetně příslušných přípojek dešťových svodů (odpadních potrubí) vod z objektu. Vody jsou svedeny do retenčně/vsakovací nádrže s bezpečnostním přepadem poblíž nádrže Jordán. Srážkové vody ze střech nejsou dle zákona 254/2001 vodami odpadními. c) trvalá nebo dočasná stavba, Stavba je navržena jako trvalá. d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.), Kulturní či památková ochrana není navržena. e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Stavba je v souladu s vyhl.č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 5 z 19

6 v platném znění a s vyhl.č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2), Nejsou požadavky dle jiných právních předpisů. g) seznam výjimek a úlevových řešení, Nejsou. h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), SO.06 Kanalizace dešťová PVC DN m; PVC DN m; PVC DN m; PVC DN 150 (od svodů ) - 30m retenční objekt voštinové bloky (115 m 3 ) se sedimentační a revizní šachtou a bezpečnostním přepadem na terén i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), Stavba svým provozem nespotřebovává média, hmoty či energie. Dešťová voda ze střech objektu je svedena systémem dešťové kanalizace (stoky, přípojky svodů) do retenčně-vsakovacího objektu. Kvůli nepříznivým podmínkám pro zasakování je navržen regulovaný odtok a bezpečnostní přepad na terén v blízkosti nádrže Jordán. Srážkové vody ze střech nejsou dle zákona 254/2001 vodami odpadními. j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), Viz. souhrnná část projektu. k) orientační náklady stavby. SO.06 Kanalizace dešťová kanalizace PVC DN m a 4200, ,- kanalizace PVC DN m a 4000, ,- kanalizace PVC DN m a 3800, ,- přípojky PVC DN m a 3600, ,- 81ks bloků a 7000, ,- 4ks šachet bet. Prefa a 25000, ,- 2 ks šachtiček PVC DN 400 a 5000, ,- CELKEM ,- Kč A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení SO.06 Kanalizace dešťová 6 z 19

7 Dále viz souhrná část projektu. 7 z 19

8 B. Souhrnná technická zpráva B.1. Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku, Pozemky se svažují k východu k nádrži Jordán. Jsou bez zástavby. Na pozemcích se nachází několik samostatných stromů, trvalý travní porost a komunikace. Podrobněji viz souhrná část projektu. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu je v dokladové části. Na základě průzkumu byl navržen systém dešťové kanalizace. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, V řešeném území se nachází stávající stoka BET DN 300 s OP 1,5 m. Dále stoka BET DN 1100 s OP 2,5 a 3,5 m (dle krytí). Dále se zde také nachází stávající vedení NN, VO, plynovodu a vodovodu včetně jejich OP. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Stavba se nachází mimo záplavové i poddolované území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, Voda ze střechy navrženého objektu bude odvodněna systémem dešťové kanalizace do objektu s retencí a vsakem, s bezpečnostním přepadem na terén. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), Stavba je v intravilánu města. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Nové stoky dešťové kanalizace jsou zaústěny do retenčně-vsakovacího objektu s bezpečnostním přepadem na terén v blízkosti vodního recipientu. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Vodohospodářské sítě budou provedeny před výstavbou pozemních staveb a komunikací. 8 z 19

9 B.2. Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Po dokončení bude stavba sloužit k likvidaci srážkových vod z navržených objektů. Kapacita navržené kanalizace DN pokrývá potřeby vzhledem k rozsahu odvodňovaných ploch. Kapacita retenčně-vsakovacího objektu byla navržena na základě IGP dle metodiky uvedené v ČSN Dešťová kanalizace odvádí veškeré srážkové vody k retenčně-vsakovacímu objektu, který je vybaven regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem do vodního recipientu. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. B.2.3 B.2.4 B.2.5 B.2.6 Celkové provozní řešení, technologie výroby Bezbariérové užívání stavby Bezpečnost při užívání stavby a) stavební řešení, Základní charakteristika objektů Navržené stoky a přípojky jsou uloženy pod komunikacemi a objektem přístavby. Retenčně-vsakovací nádrž je umístěna v komunikaci (zatravňovací dlažba) s dostatečným krytím, takže odolává pojezdu. b) konstrukční a materiálové řešení, Vlastní dešťová kanalizace je tvořena stokami PVC DN , prefabrikovanými revizními šachtami a retenčně vsakovacím objektem. Do dešťové kanalizace jsou zaústěny svodná potrubí/přípojky (PVC DN ) ze střech objektu přístavby SO.02 (částečně i ze stávajících střech). Potrubí bude uloženo do rýhy na pískový podsyp. Odpadní potrubí budou na přechodu na svodná dešťová potrubí vybavena lapačem splavenin. Retenčně-vsakovací objekt je tvořen revizní vstupní šachtou s kalovou jímkou. Vlastní těleso objektu je tvořeno plastovými voštinovými bloky usazenými na 9 z 19

10 štěrkovém loži, kterým prochází drenážní potrubí. Revizní a přivětrávací šachta za objektem je s bezpečnostním přepadem na terén. c) mechanická odolnost a stabilita. Kanalizační potrubí z PVC kruhové tuhosti SN 12. Veškerá potrubí a výrobky budou ukládány dle podkladů příslušných výrobců. Voštinové bloky (retence) jsou při dostatečném krytí pojízdné nákladními automobily. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení, Viz bod B.2.6.b). b) výčet technických a technologických zařízení. Viz bod A.4.h) B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 10 z 19

11 h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení, b) energetická náročnost stavby, c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Odpadní potrubí budou na přechodu na svodná dešťová potrubí vybavena lapačem splavenin. Revizní rozdělovací šachta před retenčně vsakovacím objektem bude vybavena kalovou jímkou. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, b) ochrana před bludnými proudy, c) ochrana před technickou seizmicitou, Viz bod B.2.6.c). d) ochrana před hlukem, 11 z 19

12 e) protipovodňová opatření. B.3. Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, Viz bod B.1.h). b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. Viz bod A.4.h) B.4. Dopravní řešení a) popis dopravního řešení, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, c) doprava v klidu, d) pěší a cyklistické stezky. B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy, b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření. B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Stavba samotná nebude mít během provádění výrazný negativní vliv na okolí. Po dokončení a předání bude stavba sloužit jako součást stavby sportovní haly. 12 z 19

13 b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, Bez zmiňovaných vlivů. c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, Bez zmiňovaných vlivů. d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, Bez zmiňovaných vlivů. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. U nově budovaných kanalizačních stok se zřizují ochranná pásma dle zákona 274/2001, 23. Dle dimenze 1,5 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. Při velké hloubce uložení kanalizačního potrubí je OP zvětšeno o 1 m na každou stranu v souladu s výše uvedenou legislativou (není navrženo). Dle návrhu půjde o OP 1,5 m. B.7. Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. B.8. Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, Materiál na provádění řadů a stok bude navážen dle potřeby. b) odvodnění staveniště, Odvodnění stavební rýhy pro sítě technické infrastruktury bude provedeno pouze při nepříznivém počasí (přenosným čerpadlem). Vzhledem k ploše rýhy zde není předpoklad hromadění srážek. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Viz bod B.1.h) a souhrnná část projektu. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Stavba samotná nebude mít během provádění výrazný negativní vliv na okolí. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 13 z 19

14 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), KVAPILOVA č.p. 2419, TÁBOR, PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, Přebytečné materiály budou odváženy na skládku a likvidovány dle příslušných předpisů o odpadech. h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, SO.06 Dešťová kanalizace včetně navazujícího odvodnění střech objektu SO.02 (přípojky DN 150). Výkop z úrovně terénu. Výkop 450 m 3 Podsyp 20 m 3 Obsyp 75 m 3 Množství přebytečné zeminy bude odvislé od způsobu obsypu potrubí písek či prosívka výkopku. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku a likvidována dle příslušných předpisů o odpadech. Bloky jsou podsypány štěrkodrtí a obsypány výkopkem. i) ochrana životního prostředí při výstavbě, Stavba samotná nebude mít během provádění výrazný negativní vliv na okolí. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5), Při stavebních pracích musí být dodržena ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být dodrženo ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č. 309/2006 Sb.. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), Dále také viz bod B.8.b) n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Stavba vodohospodářských sítí bude provedena před výstavbou pozemních objektů a komunikací. 14 z 19

15 C. Situační výkresy C.1. Situační výkres širších vztahů Viz výkres 01 Širší vztahy. C.2. Celkový situační výkres stavby Není zpracován. C.3. Koordinační situace Viz výkres 03 Koordinační situace. C.4. Katastrální situační výkres Viz výkres 02 Situace katastrální. C.5. Speciální situační výkresy Nejsou zpracovány. 15 z 19

16 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1. SO.06 Dešťová kanalizace D.1.1 Technická zpráva a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, Předmětem projektu je zřízení odvodnění srážkových vod z navrhovaných a stávajících pozemních staveb. Vlastní stoka je větvený gravitační systém o celkové délce 180 m, který svádí vodu k retenčně-vsakovacímu objektu. Objekt je tvořen vstupní sedimentační rozdělovací šachtou, voštinovými plastovými bloky na štěrkovém drenážním loži a výstupní revizní spojnou šachtou, která je vybavena i regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem do blízkého vodního recipientu. Veškeré potrubí budou uložena ve veřejném profilu navržených komunikací pod vozovkou, pod chodníkem nebo pod navrženou přístavbou sportovní haly. V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě. Ke střetu se stávajícími sítěmi dojde na dotčených pozemcích Podrobně viz situace. Vzájemné vzdálenosti vedení a krytí respektují ČSN Zemní práce Výkopy pro kanalizaci dosáhnou hloubky až 3 m. V souladu s ČSN je nutno výkop stavební rýhy zapažit ve volném terénu v hloubce přes 1,50 m. Výkop bude v téměř celém rozsahu pažený. Vpusti jsou umístěny do vozovky navržených komunikací. Vzájemné vzdálenosti sítí jsou stanoveny dle ČSN Veškeré úpravy terénu před zahájením zemních prací, sejmutí ornice i konečné úpravy jsou součástí stavební části projektu, resp. projektu komunikace. SO.06 Dešťová kanalizace Srážkové vody jsou odvedeny do retenčně-vsakovacího objektu (objem 115 m 3 ) vybaveného bezpečnostním přepadem na terén a dále do blízkého vodního recipientu, kterým je nádrž Jordán. Potrubí bude provedeno z PVC ( popř. PP ) trub DN Potrubí přípojek z PVC DN Veškeré potrubí bude uloženo na pískový podsyp 100 mm, poté bude provedena horní vrstva lože (pro DN 250 a úhel uložení 120 odpovídá 75 mm), poté bude potrubí obsypáno pískem nebo prosívkou min. 300 mm nad vrch trubky. Dále bude proveden zásyp výkopovou zeminou hutněnou po vrstvách 300 mm. Součástí stok budou revizní šachty běžného provedení z betonových skruží a dnem prefabrikovaným, vstupní část kónická, v komunikaci poklop litinový Ø600 mm tř. zatížení D 400 (šachta RŠDK bude mít poklop s mříží). Revizní šachty budou vybudovány v lomových bodech. Na stokách jsou také nízké plastové šachtičky DN 400. Na trase je navrženo celkem 6 ks revizních šachet (z toho dvě plastové DN 400). Do stoky budou připojeny gravitační přípojky jednotlivých odpadních dešťových potrubí vnitřní dešťové kanalizace a to buď do revizní šachty, nebo odbočkou přímo do stoky. Potrubí přípojky z PVC hladkého DN 150 v celkové délce cca 30 m (včetně přípojek objektové dešťové kanalizace), uložení obdobné jako 16 z 19

17 u stoky. Na úřechodu mezi odpadním a svodným potrubím budou umístšny lapače splavenin. b) požadavky na vybavení, Nejsou zvláštní požadavky na vybavení. c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, Není navrženo. Jde samostatný systém sloužící k likvidaci srážkových vod ze staveb investora. d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování, Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze střech (nejde o odopadní vody dle 254/2001) k retenci/zásaku (zásak je vzhledem k výsledkům HGP minimální) a případně bezpečnostním přepadem na terén a dále do vodního recipientu. Povodně stavba se nachází nad stanoveným záplavovým území Q100. e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení, Dimenze nových sítí technické infrastruktury byly navrženy s ohledem na plánovanou výstavbu i s ohledem na plochu a charakter odvodňovaných ploch. Dimenze svou kapacitou bohatě pokrývá potřeby dané konkrétní situací. Retečně-vsakovací objekt je nadimenzován dle ČSN pro retenci návrhového deště. Vzhledem ke slabým vsakovacím schopnostem podloží je vybaven pro případ rychlého opakování návrhového deště bezpečnostním přepadem, který odvede srážkové vody do vodního recipientu. f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s platnou legislativou České republiky a podklady jednotlivých výrobců. Stoka bude provedena před výstavbou komunikací a přístavby sportovní haly. g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod., Dešťová kanalizace zůstane v majetku a správě investora. Před uvedením do provozu budou provedeny příslušné zkoušky. Během provozu budou prováděny kontroly a čištění lapačů splavenin a stoky (z revizních šachet). Čištění vpustí min. 2x ročně a po každém intenzivním dešti. Aby se předešlo zanesení retenčně-vsakovacímu objektu je třeba pravidelně čistit (vytěžit) sediment z předřazené sedimentační šachty (min. 2x ročně nebo častěji dle potřeby). 17 z 19

18 h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, D.1.2 Výkresová část Situační výkresy jsou uvedeny v bodu C této zprávy 04 VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ 1:20 05 RETENČNĚ-VSAKOVACÍ OBJEKT 1:50; REVIZNÍ ŠACHTY 1:20 D.1.3 Statické výpočty a výkresy Charakter navržených stavebních objektů nevyžaduje statické posouzení. Pro sítě technické infrastruktury jsou použity materiály PVC SN 12. Pokládka a uložení bude provedeno dle podkladů výrobce. Voštinové plastové bloky retečně-vsakovacíh objektu jsou usazeny na šterkové lože a při dodržení pokynů výrobce o krytí jsou vhodné do pojížděných ploch. D.1.4 Ostatní výpočty BILANČNÍ VÝPOČTY V zásadě se jedná o bilanční výpočty pro odvodnění srážkových vod z navržených a části stávajících pozemních staveb (střechy přístavby a stávající sportovní haly). Vstupní údaje: nejbližší ombrografická stanice -Tábor Dle ČSN ; ČSN a TNV periodicita návrhového deště p= 0,2 intenzita deště pro t=5min; i=0,04 l/s/m 2 (pro t=10 min je i= 0,027, pro t=15 je i= 0,02) spád území do 5% odvodňovaná plocha - plochá střecha m 2, odtokový koeficient ψ dle ČSN : plochá střecha 1 Q d = i. P red = 0, = 121 l/s Q 10 = 0, = 49 m 3 /10 minut Q roční (600 mm) 1820 m 3 /rok Navržená dimenze stoky (PVC DN 300) vyhoví při spádu 1,5%. Vypočtené množství vody se nicméně nachází až v úseku ŠD1 směrem k sedimentační šachtě před rozdělením do retenčního objektu. Stoka DN 250 je zatížena nejvýše 70 l/s, pro jejichž odvedení postačí stoka DN 250 ve spádu 1,5%. Dimezování vsakovacího objektu Dle metodiky ČSN Periodicita 0,2; koeficient vsaku uvažován = koeficientu filtrace = 5x10-6 m/s 18 z 19

19 Součinitel bezpečnosti vsaku f= 2 Referenční ombrografická stanice: Tábor Retenční objekt s prefa vsakovacími voštinovými bloky Odvodňovaná plocha (redukovaná) 3030 m 2 3x6x3 vsakovací bloky Retenční objem bloků (bez šachet a lože) 115 m 3 Z tabulkového procesoru: Trvání návrhové srážky 48 hod Plocha vsakovacího objektu 92 m 2 Maximální potřebný retenční objem 117 m 3 Doba prázdnění 141 hod Doba prázdnění nevyhovuje požadavkům normy ČSN ! Doporučujeme provést regulovaný odtok nade dnem šachty RŠDK (sloužící též jako bezpečnostní přepad) Při regulovaném odtoku 1 l/s: Trvání návrhové srážky 4 hod Plocha vsakovacího objektu 92 m 2 Maximální potřebný retenční objem 80 m 3 Doba prázdnění 18 hod Další rezervní retenční objem představují šachty a stoky dešťové kanalizace. Regulovaný odtok může být proveden clonkou na odtokovém/přepadovém potrubí. Clonka s otvorem DN 40. Clonka bude umístěna v revizní vstupní šachtě za retenčním objektem a bude tak lehce přístupná. 19 z 19

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

OBSAH NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE VČ. PŘÍPOJEK V BABICÍCH NAD SVITAVOU

OBSAH NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE VČ. PŘÍPOJEK V BABICÍCH NAD SVITAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČSN EN 12056 Gravitační systémy, ČSN 737660 Gravitační a podtlakové systémy

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY LEDEČSKÁ UL. Č.P. 2962-2964, HAVLÍČKŮV BROD ROZVOD PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ARCH. ATELIÉR H3, s.r.o Nad žabincem 1357 580 01 HAVLÍČKŮV BROD ČKA 02 922

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Projektem řešený pozemek st.p.č. 2862 v k.ú. Klatovy se nachází na Lubském Předměstí na okraji Klatov v areálu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... HP4-6-92448 2 OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.a Označení stavby... 5 1.b Stavebník nebo objednatel stavby... 5 1.c Projektant... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 6 2.a Stručný

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více