Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA"

Transkript

1 ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A PODPOROVAT SPOLEČENSKOU ZODPOVĚDNOST STUDENTŮ PRÁVA A MLADÝCH PRÁVNÍKŮ. PROSTŘEDKY POSKYTNOUT STUDENTŮM PRÁVA A MLADÝM PRÁVNÍKŮM MOŽNOST POZNÁVAT OSTATNÍ KULTURY A PRÁVNÍ SYSTÉMY A PODPOROVAT JEJICH VZÁJEMNÝ DIALOG A VĚDECKOU SPOLUPRÁCI. POMÁHAT STUDENTŮM PRÁVA A MLADÝM PRÁVNÍKŮM PROFESNĚ SE VZDĚLÁVAT A ZÍSKÁVAT MEZINÁRODNÍ ROZHLED. PROBOUZET VE STUDENTECH PRÁVA A MLADÝCH PRÁVNÍCÍCH SMYSL PRO ZÁJMY SPOLEČNOSTI. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. Cíl ELSA Praha je nevýdělečné, nepolitické, nevládní sdružení studentů práva a mladých právníků. Cílem tohoto sdružení je, společně s ostatními organizacemi ELSA v Evropě, přispívat k rozvoji kontaktů a spolupráce mezi studenty práva a mladými právníky z České republiky a ze zahraničí, jejich vzdělávání a osobnímu rozvoji v souladu se zásadami ELSA.

2 Článek II. Název (1) Název sdružení je ELSA Praha. (2) Sdružení dále používá výrazy Evropské sdružení studentů práva Praha a v mezinárodním styku The European Law Students Association Praha a The European Law Students Association Prague, které nejsou názvem sdružení, ale rozvinutím a objasněním zkratky, která je součástí názvu. (3) Výraz ELSA je nesklonný a vždy se píše velkými písmeny. Článek III. Sídlo Sídlem ELSA Praha je budova Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty, náměstí Curieových 7, Praha 1. ČÁST DRUHÁ ČLENSTVÍ Článek IV. Podmínky členství Členem ELSA Praha se může stát a) fyzická osoba, která je I. studentem Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty, v kterékoli formě studia, II. pedagogem či vědeckým pracovníkem Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty, III. absolventem Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty. b) student práva anebo právník, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci a), jehož žádost o členství ve formě vyplněné přihlášky, byla schválena Výborem ELSA Praha. Článek V. Vznik členství (1) Uchazeč o členství se stává členem zaplacením členského příspěvku nejdříve uplynutím lhůty 30 dní od podání přihlášky členu Výboru, nerozhodne-li Výbor jinak. (2) Výbor může dvěma třetinami hlasů rozhodnout o odmítnutí uchazeče. (3) Proti rozhodnutí o odmítnutí uchazeče, či rozhodnutí Výboru o změně lhůty podle

3 odstavce (1) se lze odvolat k Valné hromadě. Valná hromada rozhodne o odvolání na svém nejbližším zasedání. Odvolání nemá odkladný účinek. Článek VI. Práva a povinnosti člena ELSA Praha (1) Člen ELSA Praha má a) právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní, b) aktivní a pasivní volební právo do volených orgánů ELSA Praha, c) nárok na nižší účastnický poplatek nebo slevu z ceny, která je poskytována členovi ELSA kdekoli na světě, d) povinnost platit roční členský příspěvek, e) povinnost dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a zásady ELSA. (2) O ostatních právech a z nich vyplývajících povinnostech člena rozhoduje Výbor. Článek VII. Zánik členství Členství v ELSA Praha zaniká a) výpovědí členství doručenou písemným oznámením Výboru ELSA Praha, b) vstupem do sdružení, jehož zásady a cíle jsou neslučitelné se zásadami a cíli ELSA, c) nezaplacením stanoveného ročního členského příspěvku, d) rozhodnutím Valné hromady z důvodů pravomocného odsouzení za trestný čin nebo závažného porušení Stanov nebo zásad ELSA. Článek VIII. Čestné členství Čestným členem ELSA Praha se může stát kterákoli fyzická osoba, zvolená Valnou hromadou za čestného člena. Čestný člen nemá hlasovací ani volební právo na Valné hromadě ELSA Praha.

4 ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SDRUŽENÍ Článek IX. (1) Orgány ELSA Praha jsou a) Valná hromada, b) Výbor, c) Kontrolní a revizní komise. (2) Orgány ELSA Praha jsou voleny na jeden rok. Řádné funkční období volených orgánů začíná 1.8. a končí Valná hromada může výslovně rozhodnout o jiném funkčním období. (3) Opětovné zvolení do orgánů ELSA Praha je možné. Článek X. Valná hromada (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem ELSA Praha. Tvoří ji všichni členové ELSA Praha. Řádná Valná hromada se schází dvakrát do roka, jednou v zimním a jednou v letním semestru. Doba mezi konáním řádných Valných hromad je nejméně 120 dnů. (2) Ve výlučné pravomoci Valné hromady je a) schválení Stanov nebo Jednacího řádu ELSA Praha a jejich změn, b) vyloučení člena ELSA Praha, c) stanovení výše členských příspěvků, d) volba členů Výboru a Kontrolní revizní komise ELSA Praha, e) odvolání člena Výboru nebo Kontrolní a revizní komise ELSA Praha, f) rozhodnutí o ukončení činnosti a vypořádání majetku ELSA Praha. (3) O Stanovách, Jednacím řádu, odvolání člena Výboru nebo Kontrolní a revizní komise, vyloučení člena a o ukončení činnosti ELSA Praha rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou z počtu přítomných členů, nejméně však třetinou všech členů; v ostatních případech rozhoduje prostou většinou přítomných členů. (4) Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Praha. (5) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech členů, popřípadě za přítomnosti jakéhokoli počtu členů, je-li současně přítomna alespoň polovina členů Výboru a alespoň jeden člen Kontrolní a revizní komise. (6) Řádnou Valnou hromadu svolává Výbor. (7) Mimořádnou Valnou hromadu může svolat Výbor, Kontrolní a revizní komise nebo alespoň 10 členů ELSA Praha. (8) Svolání Valné hromady musí být oznámeno

5 a) umístěním oznámení na veřejně přístupném místě v budově Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty, alespoň 21 dnů před dnem konání Valné hromady a b) dopisem obsahujícím oznámení odeslaným elektronickou poštou nebo poštou každému členu alespoň 15 dnů před dnem konání Valné hromady. (9) Oznámení o svolání Valné hromady musí obsahovat datum, hodinu a místo konání Valné hromady. Pokud je Valná hromada svolávána z důvodu uvedeného v odstavci (2) tohoto paragrafu, musí být tento důvod v oznámení uveden. (10) Neurčí-li Valná hromada jinak, řídí průběh Valné hromady Prezident. Článek XI. Výbor (1) Výbor je nejvyšším výkonným a statutárním orgánem ELSA Praha. (2) Výbor tvoří a) Prezident, b) Tajemník, c) Pokladník, d) Viceprezident pro marketing (VP MAR), e) Viceprezident pro akademické aktivity (VP AA), f) Viceprezident pro semináře a konference (VP S&C), g) Viceprezident pro Program výměny studentských stáží (VP STEP). (3) Členem Výboru ELSA Praha může být jen člen ELSA Praha, který není členem Kontrolní a revizní komise ELSA Praha ani členem orgánu jiné skupiny ELSA. (4) Prezident a) řídí a organizuje práci Výboru a ELSA Praha, b) jedná jménem ELSA Praha navenek, nestanoví-li Výbor jinak. (5) Tajemník v případě potřeby zastupuje Prezidenta ve všech jeho funkcích. Dále organizačně zabezpečuje vnitřní činnost ELSA Praha. (6) Pokladník a) vede účetnictví ELSA Praha a je za ně zodpovědný, b) předkládá Kontrolní a revizní komisi na požádání účetní záznamy a Valné hromadě předkládá zprávu o hospodaření, c) vybírá členské příspěvky a oznamuje Výboru, kdo z členů je nezaplatil. (7) Viceprezident pro marketing, Viceprezident pro akademické aktivity, Viceprezident pro Program výměny studentských stáží a Viceprezident pro semináře a konference zodpovídají zejména za koordinaci činnosti ELSA Praha v příslušných oblastech a za národní spolupráci v těchto oblastech. (8) Všichni členové Výboru průběžně podávají zprávy Výboru a Prezidentovi ELSA Praha. (9) Pokud není některá funkce ve Výboru obsazena, zodpovídá Výbor za příslušnou oblast činnosti společně. Pokud není obsazena funkce Prezidenta ani Tajemníka,

6 vykonává funkci Prezidenta nejstarší člen Výboru. (10) Výbor ELSA Praha může v průběhu svého funkčního období jmenovat direktora pro určitou činnost nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru. Direktor se účastní jednání Výboru s hlasem poradním a ze své funkce je odpovědný Výboru. (11) Celkový počet členů Výboru musí být nejméně tři. (12) Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. (13) Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta. (14) Výbor smluvně zavazují jménem ELSA Praha vždy společně nejméně dva jeho členové. Nestanoví-li Výbor jinak, je jedním z nich Prezident. Článek XII. Kontrolní a revizní komise 1) Kontrolní a revizní komise je nejvyšším kontrolním orgánem ELSA Praha a a) sleduje hospodaření Výboru a předkládá Valné hromadě zprávu o tomto hospodaření, b) v případě nejasnosti nebo sporu podává autoritativní výklad Stanov nebo Jednacího řádu v souladu s obecně závaznými právními normami a zásadami ELSA. 2) Členem Kontrolní a revizní komise může být pouze člen ELSA Praha. 3) Členové Kontrolní a revizní komise jsou nejvýše tři. Na první schůzi zvolí ze svého středu předsedu Kontrolní a revizní komise, který dále řídí činnost Kontrolní a revizní komise. 4) Kontrolní a revizní komise rozhoduje většinou hlasů svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Kontrolní a revizní komise. 5) Člen Kontrolní a revizní komise ELSA Praha nemůže být členem Výboru ELSA Praha ani členem orgánu jiné skupiny ELSA. ČÁST ČTVRTÁ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ Článek XIII. ELSA Praha je nevýdělečným sdružením. Článek XIV. Člen ELSA Praha, který jedná jménem nebo za ELSA Praha, je povinen hospodařit s majetkem ELSA Praha s péčí řádného hospodáře.

7 Článek XV. 1) Účetním obdobím ELSA Praha je hospodářský rok. 2) Hospodářským rokem je řádné funkční období volených orgánů. Článek XVI. Příjmy ELSA Praha tvoří zejména a) členské příspěvky, b) dary nebo dotace, c) granty, d) účastnické poplatky placené účastníky akcí pořádaných ELSA Praha. Článek XVII. O svém hospodaření vede ELSA Praha evidenci podle platných právních norem. Článek XVIII. Archiv ELSA Praha (1) Archiv ELSA Praha je uchováván v sídle ELSA Praha. Jeho správu vykonává Tajemník. (2) Součástí archivu jsou zejména a) dosavadní Stanovy a vyjádření Ministerstva vnitra České republiky k jejich registraci, b) zápisy ze zasedání Valné hromady a usnesení Valné hromady, c) zápisy ze schůzí Výboru, d) rozhodnutí Výboru, e) zápisy ze schůzí Kontrolní a revizní komise, f) nálezy Kontrolní a revizní komise, g) zprávy o činnosti a finančním hospodaření ELSA Praha a jejích sekcí, h) zápisy ze zasedání Sněmu (Council Meetings) ELSA International a její rozhodnutí (Decisions), i) seznamy individuálních členů ELSA Praha.

8 Příloha Logo ELSA Praha

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více