Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015

2 Obsah Minimální preventivní program SŠGS Nová Paka 3-4 Plán práce školního metodika prevence 5 Koho se týká protidrogový program 6 Obecně o drogách 7-9 Rozpoznání problémů s návykovými látkami ve školním prostředí Přílohy 1 Témata protidrogové prevence v předmětech 14 2 Seznam materiálů k protidrogové prevenci na škole 15 3 Dotazník závislosti 16 4 Slovníček slangových výrazů 17-20

3 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2, Nová Paka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Škola má přibližně 410 žáků denního i dálkového studia, kteří navštěvují učební i studijní obory. Na škole existuje pracovní skupina složená ze zástupců vedení školy, výchovného poradce a školního metodika prevence, se kterou úzce spolupracují učitelé teoretické výuky i učitelé odborného výcviku. Tato skupina koordinuje veškeré aktivity na SŠGS Nová Paka a podílí se na přípravě a následné realizaci Minimálního preventivního programu. 1. Vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu - zpracováno do plánu třídnických hodin všech tříd - v hodinách občanské nauky, základů společenských věd, základů přírodních věd, nauky o výživě, psychologie, práva, tělesné výchovy je tato problematika součástí výuky - v rámci účinného výchovného působení a osobního příkladu je většina pedagogického sboru nekuřácká - výuka je doplňována přednáškami zajímavých osobností na podporu životního stylu sportovců, cestovatelů, metodiků či jinak úspěšných lidí - školní řád je upraven ve shodě s ochranou zdraví žáků i dospělých - absolvujeme akce nabízené nadřízenými orgány, PPP a jinými vzdělávacími a kulturními institucemi 2. Poradenská činnost - zajišťujeme žákům celoroční přístup k adresám a telefonním číslům všech dostupných středisek a institucí - školní metodik prevence i výchovný poradce mají stanoveny konzultační hodiny pro práci s problémovými žáky - na chodbě školy je vytvořen koutek se schránkou důvěry Ouško, kde jsou zveřejňována aktuální témata a kde je anonymní formou reagováno na dotazy žáků - rodičům problémových žáků je poskytovaná poradenská služba 3. Pozornost rizikovým skupinám - třídní učitelé provádějí sociální rozbor své třídy a vytipují možné rizikové jedince a pravidelně ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence sledují jejich chování - je realizován Program na podporu romských žáků - ve spolupráci se Sociálním odborem MÚ je umožněno žákům ze sociálně slabších rodin

4 zúčastnit se finančně náročných aktivit lyžařského kurzu a sportovně turistického kurzu - školní metodik prevence a výchovný poradce ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli mohou uplatňovat přiměřené represivní nástroje pro ty, kdo podceňují či znevažují účinky drog včetně nikotinu a alkoholu na nedospělý organizmus 4. Volnočasové aktivity - žáci mají možnost sportovního vyžití v době mimo vyučování /tělocvična školy/ - žáci mají možnost zúčastnit se mezitřídních utkání ve sportovních hrách /volejbal, stolní tenis/ - žáci mají možnost aktivně se zapojit do reprezentace školy v rámci sportovních soutěží /fotbal, basketbal, florbal, stolní tenis, atletika / - ve spolupráci s učiteli teoretické a odborné výuky se žáci mohou účastnit reprezentace školy v rámci studijních i učebních oborů /módní přehlídky, soutěže kuchařů a cukrářů, pořádání rautů, soutěže pekařů a truhlářů, vyřezávání ovoce a zeleniny / - žáci studijního oboru Hotelnictví se mohou účastnit též mezinárodních projektů Comenius, Leonardo, Leonardo mobility, Erasmus+ Minimální preventivní program vychází z následujících platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy: - Zákon č. 61/2004 sb., o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělávání (školský zákon) - Vyhláška č. 72/205 sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti r resortu školství, mládeže a tělovýchovy (web MŠMT CR) - Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č. j / Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevu u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení,č.j / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení,č. j 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáku z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j / Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže či na dětech a mládeži páchané, č. j / Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j / Minimální preventivní program byl projednán na poradě vedení školy. Vypracovala: Ing. Zuzana Šmiková školní metodik prevence Schválil: Mgr. Petr Jaroš ředitel SŠGS Nová Paka Nová Paka dne 8. září 2014

5 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE - seznamovat se s metodickými pokyny a dalšími materiály potřebnými pro činnost metodika - studovat odborné materiály ohledně protidrogové prevence na školách - získávat další materiály a kontakty na příslušné instituce - umístit aktuální informace týkající se protidrogové prevence na nástěnku v budově školy, případně na internetové stránky školy - informovat studenty i učitele o možnostech zapůjčení materiálů k protidrogové prevenci - poskytovat osobní konzultace studentům v případě jejich zájmu - provést anketu mezi žáky školy o informovanosti ohledně drog a problémů s nimi spojených - zjistit možnosti a kontakty na subjekty zabývající se problematikou protidrogové prevence /besedy, přednášky, dramatizace her, výchovné koncerty /

6 KOHO SE TÝKÁ PROTIDROGOVÝ PROGRAM Výchovný poradce - spolupracovat s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování poruch vývoje a poskytovat možnou odbornou pomoc při výskytu problémů - sledovat prostřednictvím třídních učitelů dodržování Školního řádu /zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných drog ve škole, na DM a při akcích školy/ - doplňovat knihovnu s protidrogovou tematikou - průběžně aktualizovat panel výchovného poradenství s aktuálními informacemi pro žáky a rodiče, pedagogické pracovníky - zveřejňovat kontaktní adresy protidrogových center - informovat žáky a rodiče o konzultačních hodinách výchovného poradce a školního metodika prevence - zajistit účast na seminářích a akcích PPP a následně zprostředkovat předání informací pedagogickým pracovníkům, případně rodičům a žákům - studovat odbornou literaturu - zajistit besedy pro žáky a učitele /s odborníkem v oblasti drog nebo zástupcem policie/ Třídní učitelé - sledovat a včas odhalovat poruchy vývoje, informovat o výskytu problémů výchovného poradce a školního metodika prevence, vedení školy - informovat žáky o zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných drog ve škole a při akcích školy - při třídních schůzkách seznámit rodiče s nebezpečím drog, možnou pomocí ze strany školy - informovat žáky o volnočasových aktivitách - uplatňovat vhodnou a přiměřenou represi Učitelé teoretické i praktické výuky - spolupracovat se školním metodikem prevence, informovat ho o zjištěných problémech ve třídě v oblasti drog - vzdělávat se v oblasti zdravého životního stylu a protidrogové prevence /všichni učitelé dostali preventivní materiály/ - důsledně kontrolovat dodržování Školního řádu - sledovat a včas odhalovat poruchy vývoje a být nápomocen při zjišťování odborné pomoci při výskytu problémů - podle možnosti zařadit do tématického plánu předmětů hodiny s protidrogovou tematikou Vedení školy - dbát na dodržování Školního řádu ohledně zákazu požívání alkoholických nápojů, drog a kouření - dohlížet na uplatňování přiměřené represe - v rámci možnosti finančně přispět na zabezpečení přednášek - umožnit pedagogickým pracovníkům návštěvy seminářů a dalšího vzdělávání v dané oblasti - vytvořit optimální podmínky pro vzdělávací proces

7 OBECNĚ O DROGÁCH Drogu lze chápat jako každou přírodní nebo syntetickou látku, která splňuje dva základní požadavky: 1. má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem prožívání okolní reality, myšlení a chování 2. může vyvolat závislost Nejrozšířenějšími drogami v České republice jsou: - alkohol - tabák - konopí - pervitin - kokain - tlumivé látky - opiáty - organická rozpouštědla - LSD a další halucinogeny - anabolika - hazardní hry, výherní automaty Pomocí drog se může člověk na nějakou chvíli změnit a to dvěma různými způsoby 1. povzbuzení povzbuzovací látky způsobí, že tělo a mozek pracují rychleji, člověk má pocit, že má více energie a vydrží být déle vzhůru 2. uspání drogy mají tlumivý účinek, člověk pracuje pomaleji Rizika společná většině návykových látek - vznik závislosti - nebezpečí sobě nebo okolí - otravy - trestná činnost - poškození tělesného a duševního zdraví - nepříznivé změny osobnosti - menší zájem o vzdělání a pracovní uplatnění - zhoršení rodinných a jiných mezilidských vztahů - více kázeňských problémů ve škole Alkohol - otrava u dětí může nastat i po malých dávkách alkoholu - nebezpečné jednání pod vlivem alkoholu, zvýšené riziko sebevražd, slovní i fyzická agrese, trestná činnost - rychlejší rozvoj závislosti u dospívajících než v pozdějších letech - jaterní onemocnění a onemocnění trávicího systému - duševní nemoci deprese - oslabení imunitního systému - zvýšení rizika nádorů hltanu, jícnu, žaludku, jater - riziko poškození plodu u těhotných žen

8 Tabák - srdeční nemoci včetně srdečního infarkt - pokles tělesné výkonnosti - onemocnění dýchacího systému - riziko poškození dítěte u těhotných žen - nepříznivé účinky na pokožku obličeje - alergie na složky tabákového kouře, astma - onemocnění tepen dolních končetin - závislost na tabáku Drogy z konopí - poruchy paměti - duševní poruchy - závislost - zvýšené riziko přechodu k jiným návykovým látkám - riziko zhoubných nádorů v oblasti dutiny ústní, hltanu a jícnu - úzkostné a jiné nepříjemné stavy - riziko dopravních nehod / i 24 hodin po vykouření jedné marihuanové cigarety/ Látky s budivým účinkem /pervitin, kokain/ - pod vlivem drogy nebo v důsledku duševní poruchy, kterou droga způsobila, může být postižený nebezpečný sobě nebo svému okolí - deprese, typicky po odeznění účinku drogy - smrtelná otrava v důsledku srdečního selhání, otoku plic - úzkostné stavy - větší náchylnost k nemocem - rychlý rozvoj závislosti - riziko poškození plodu u těhotných žen Tlumivé léky - nepříznivý účinek na paměť - riziko otrav - riziko vzniku závislosti - překrývání příznaků onemocnění, člověk nevyhledá odpovídající lékařskou pomoc, nemoc se zhorší Opiáty /heroin, kodein, morfin/ - velmi rychlý rozvoj závislosti - při kombinaci s jinými látkami /alkohol/ život ohrožují otravy - šok, alergická reakce - riziko smrtelných otrav /předávkování/ - kruté odvykací příznaky projevující se rozšířením zornic, husí kůží, zrychleným dechem i tepem, slzením, rýmou, průjmem, pocením, nechutenstvím, neklidem - riziko poškození plodu u těhotných žen Organická rozpouštědla - poruchy paměti - riziko vzniku závislosti - riziko přechodu k jiným návykovým látkám - smrtelné otravy, onemocnění jater a krvetvorby

9 Anabolika /steroidy/ - změny osobnosti podezíravost, sklony k násilí a násilná trestná činnost, násilí páchané bez výčitek svědomí - oslabení imunitního systému - ztráta přátel, zhoršení vztahů v rodině - nebezpečí přenosu infekce (žloutenka, AIDS/ - riziko mozkové mrtvice - zastavení růstu - poškození jater, cév a srdce Hazardní hry - rozvoj patologického hráčství - zanedbávání zdraví, školy, rodiny i jiných důležitých hodnot - trestné činy - beznaděj, deprese, sebevraždy - duševní problémy u lidí v nejbližším okolí - vyšší riziko rozvoje závislosti na alkoholu a drogách Prevence Cílem prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Úkolem primární prevence je vyloučení všech rizik a vlivů narušujících zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. Účinná prevence musí ovlivnit chování ve smyslu podpory zdraví. Sekundární prevence směřuje k podchycení a nápravě prvních známek výskytu sociálně negativních jevů včetně zneužívání návykových látek. Ve školských zařízeních je optimální cestou prevence systematické a nenásilné působení pedagogických pracovníků, jednoznačnost jejich postojů a jejich osobní příklad. Efektivní je cesta posilování osobnosti mládeže, utváření postojů vedoucích ke zdravým rozhodnutím, uvědomění si odpovědnosti za zdraví své i ostatních, utváření kvalitních hodnotových žebříčků, nabízení pozitivních alternativ činností a chování, trénink v dovednostech odmítat nevhodné chování. Takový vliv má především rodina, ale i pedagogický pracovník

10 ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMŮ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ Nejzávažnější známky užívání návykových látek - žák nebo student sám přiznává užívání drog - toxikologický nález drogy v moči - nález drog nebo pomůcek k jejich zneužívání /injekční jehly, speciální dýmky, obaly od léků, psaníčka / - jizvy po vpiších, např. v loketní jamce - známky intoxikace, žák působí dojmem, že je opilý, hovoří nezřetelně, je utlumený, zmatený - přátelé, často starší, berou drogy - ztotožňování se s drogovou kulturou, zastávání se drog, zájem o články o drogách - krádeže ve třídě nebo v domácnosti - útěky z domova Další známky užívání návykových látek - změna či ztráta kamarádů a přátel, náhlé vzdalování se normálním vrstevníkům - působí dojmem nezdravosti a neduživosti - zanedbávání péče o zevnějšek - náhlé zhoršení prospěchu a chování - neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy - větší náladovost, podrážděnost, deprese - uzavírání se, tajnůstkářství - nepřiměřené zvýšení aktivity či nápadná netečnost - poruchy spánku nebo naopak nadměrná spavost - náhlé zhoršení chování, konfliktnost, agresivita - horší soustředění a paměť - častější zdravotní problémy Doporučení pro pedagogy Vztah žáka k pedagogům bývá někdy ovlivněn tím, že pedagog dává známky, vyjadřuje se k vhodnosti dalšího studia apod. Přesto nejsou příklady důvěra k učitelům vzácné. Často se stane, že pedagog zjistí zhoršení prospěchu, má pocit, že není něco v pořádku, ale neví přesně co. Může se jednat o citový problém, vleklý rodinný konflikt, problémy s hazardní hrou nebo návykovými látkami a mnoho dalších. - často bývá vhodné se žákem pohovořit o samotě takový rozhovor může proběhnout mezi žákem a třídním učitelem, učitelem, k němuž má žák důvěru, výchovným poradcem, školním metodikem prevence - informujte rodiče žáka a spolupracujte s nimi, bylo by chybou vytvářet se žákem tajné spojenectví proti rodičům a vážný problém před nimi tajit

11 - pokud předpokládáte, že rodina společně se školou nejsou schopny problém vyřešit, nebo jestliže pokusy o takové řešení selhaly, hledejte další pomoc - další postup ve vztahu k žákovi, který má problém s návykovými látkami, záleží na tom, zda on a rodiče přijmou doporučení školy, případně léčebného zařízení. Taková doporučení mohou zahrnovat např. změnu přátel a způsobu trávení volného času, přijetí nějaké formy léčby, zvýšený dohled ze strany rodičů. V případě dobré spolupráce může být škola velkorysejší např. při stanovení termínu opravných zkoušek nebo posuzování předchozích kázeňských problémů, než je tomu u žáka, který nespolupracuje. Zároveň ale musí vytvářet tlak k pozitivní změně a chránit spolužáky problémového dospívajícího - škola by také měla zveřejnit mezi žáky i rodiči jasný zákaz kouření a přinášení alkoholu a drog do školního prostředí, včetně akcí, které škola pořádá. Uvedený zákaz by měl být soustavně prosazován. Postihy za jeho porušení by měly být předem dané, citelné, ale nikoliv nepřiměřené Doporučení rodičům Co je vhodné - když je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře - lékaře volejte i v případě, že účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy jako halucinace nebo pocity pronásledování - s dítětem pod vlivem drog nemá smysl se přít, vážný rozhovor odložte na dobu, až bude dítě střízlivé - nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategii. Jejím základem je nepodporovat a neusnadňovat braní drog, naopak odměňovat každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní - neztrácejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. Vyslechnout dítě ale neznamená přistupovat na jeho stanovisko - naučte se s dítětem o alkoholu a drogách hovořit. Bude-li dítě drogu obhajovat, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty - uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bývá většinou nezralé a neschopné se o sebe postarat. Může pohrdat názory rodičů, ale většinou si nedokáže opatřit prostředky k životu. I v tom je vaše šance a síla. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá schopnost postarat se o sebe. U dětí, které dosáhly zletilosti, je tento bod zvlášť důležitý - vytvořte zdravá rodinná pravidla, dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání - jestliže není dospívající ochoten ke změně, měl by nést důsledky - předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním období s dítětem mnohem víc času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho denním programem a životním stylem - pomozte mu odpoutat se od nevhodné společnosti. To má pro překonání problému často podstatný význam. Jestliže vám dítě tvrdí, že chce s lidmi, se kterými dříve bral drogy, jenom pobývat nebo povídat, buď lže, nebo podceňuje nebezpečí. Někdy je možné uvažovat o změně prostředí

12 - posilujte sebevědomí dítěte, je nutné oceňovat i drobné pokroky a změny k lepšímu. Je také třeba vidět i silné stránky dítěte, jeho možnosti a záliby, které má z předchozí doby a na které se dá navázat - spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě více dovolí. Důležitá je i spolupráce v rámci širší rodiny, spolupráce s léčebnými zařízeními, školou - buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste mysleli na své zdraví a svoji tělesnou a duševní kondici a abyste měli své kvalitní zájmy. Rodič upnutý pouze na problémové dítě je velmi snadno manipulovatelný a dá se lehce vydírat - neváhejte vyhledat profesní pomoc pro sebe, jestliže ji dítě odmítá Co je nevhodné - nepopírejte problém, zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela závislost na návykové látce - neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Měl by si naopak o problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit - neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem staré účty a navzájem se obviňovali, není vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost ano - nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy. Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a vaši péči a váš zájem potřebují - nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat - nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Všechna tato rizika u závislých na drogách existují. Tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, riziko nesnižují, ale zvyšují - nedejte se vydírat ani pochybnými známými dítěte, kteří na vás vymáhají peníze, jenž jim dítě údajně dluží. Z jiného telefonu, nežli je váš, ohlaste celou záležitost na policii a s policií spolupracujte - nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje dávky a že drogu brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize - nebijte dítě pod vlivem návykové látky. Fyzické násilí nevede většinou k cíli, často jen v dítěti živí pocit ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům - nespoléhejte na prarodiče. Nastěhovat dítě, které bere drogy, k babičce a dědečkovi má většinou nepředvídatelné důsledky. Prarodič bude okraden, možná i týrán a stav se bude zhoršovat. Problém, který obtížně zvládáte vy, nezvládnou prarodiče - nedělejte zbytečně dlouho dusno. Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě přitažlivější - nezabouchněte dveře na vždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, pokud přijme určité podmínky - neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání Doporučení ke specializované léčbě Krátká intervence může proběhnout na úrovni školy a může být vysoce účinná. U části dospívajících však nepostačuje. Může se jednat o stav, který vyžaduje z různých důvodů intenzivnější léčbu. Pak bývá na místě doporučení ke specializované léčbě.

13 Kdy doporučit specializovanou léčbu - jestliže krátká intervence stav dostatečně neovlivnila - jestliže jsou přítomna příliš velká rizika /sebevražedné tendence nebo pokusy, předávkování, vážné škody na tělesném zdraví apod./ - jestliže je postižený nebezpečný sobě nebo okolí z důvodu duševní nemoci - u dospělých v extrémně tíživé sociální situaci, kteří mají problém s návykovou látkou. Tam někdy nebývá realistické očekávat dostatečný efekt ani při ambulantní léčbě a může být proto vhodnější uvažovat o specializované léčbě ve vhodném ústavním zařízení Jak zvýšit pravděpodobnost přijetí doporučení ke specializované léčbě - dospívajícímu a jeho rodičům je možné doporučit specializované pracoviště - bývá vhodné vzbudit pozitivní očekávání a naději - zdůraznit, že pracovníci, zabývající se touto problematikou jsou vázáni povinnou mlčenlivostí - je vhodné ponechat prostor pro případné otázky týkající se různých aspektů specializované léčby - učitel by se měl vyhýbat výrazům jako alkoholik, toxikoman, feťák, gambler. Nebude tak vyvolávat zbytečný odpor - pro předání do ambulantního léčení je významným činitelem vzdálenost specializovaného pracoviště od místa bydliště dospívajícího. Čím menší vzdálenost, tím je většinou lepší dlouhodobá spolupráce. Pro léčbu návykových nemocí bývá většinou právě dlouhodobá spolupráce velmi podstatná Možní spojenci při časné intervenci na školách - dětský nebo dorostový lékař - dětský nebo dorostový psychiatr - Linka důvěry a podobná zařízení - LAXUS sociální a zdravotní služby pro uživatele drog - Pedagogicko psychologické poradny - Střediska výchovné péče - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - Zařízení k ústavní péče - Policie škola má ohlašovací povinnost

14 TÉMATA PROTIDROGOVÉ PREVENCE V PŘEDMĚTECH - rodina a její význam - tělesná a duševní stránka osobnosti - mezigenerační a mezilidské vztahy - komunikace a zvládání problémových situací - pravidla slušného chování - zdraví a životní styl - smysl lidského života - vrstevnické skupiny, šikana, kyberšikana - rasy, etnika, národnosti - právní řád a právní ochrana občanů - trestní, rodinné a pracovní právo - trestní řízení, rozsudek - klasifikace drog - hlavní oblasti produkce návykových látek - vliv drog na osobnost člověka - druhy zneužívání a týrání - prevence a péče o drogově závislé - potravní řetězce - vliv racionální výživy na zdraví, jídelníček - poruchy příjmu potravy - výchova ke zdravému životnímu stylu

15 SEZNAM MATERIÁLŮ K PROTIDROGOVÉ PREVENCI Videokazety a DVD Drogy Řekni drogám ne! Drogová problematika. Sexuální výchova Pozor droga C2H5OH Ještě něco o drogách Chceš zabít? Dříve než bude pozdě Jeden svět na školách Oči hadů Kouření není moderní Vzlety a pády. Ne alkohol. Toxikomanie Abeceda lidské sexuality Co je třeba vědět o sexu Antikoncepční metody Největší rodinná událost. Těhotenství a porod Knihy a příručky pro učitele Metodika protidrogové prevence pro pedagogy / Nováková/ Jak předcházet problémům s návykovými látkami na školách / Nešpor, Czémy, Pernicová/ Pedagogové proti drogám /program preventivních aktivit/ Prevence obchodu se ženami /Mezinárodní organizace pro migraci/ Prevence problémů způsobených návykovými látkami na školách /Nešpor, Czémy, Pernicová/ Slovník prevence problémů způsobených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy /Nešpor, Provazníková/ Knihy a příručky Drogy Jak vlastně vypadají /informační materiál/ Alkohol, drogy a vaše děti /Nešpor/ FIT IN 2001 /Nešpor/ Drogová pětiletka /Vacek/ Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Likvidační životní styl, anabolika, alkohol, nelegální drogy, kouření Tajná zpráva z planety X Alkohol, drogy, hry a jóga /Nešpor/ Menšiny a migranti v České republice /Šišková/ Komerční sexuální zneužívání dětí. Násilí na dětech /Sborník 2001/ Mládež a kouření /Svobodová, Kozák/ Romantické období končí /Nešpor/ Kde se to v nás bere? /Day/ AIDS a my aneb co je třeba vědět o AIDS /Holub/ Moderní je být fit /Nešpor/ AIDS otázky a odpovědi /Brtníková/ Nebezpečná zóna AIDS /Salačová/ AIDS syndrom získaného selhání imunity /Syrůček/ Smrt jménem závislost /Vondrka/

16 DOTAZNÍK ZÁVISLOSTI Třída: Věk: Všechny následující otázky se týkají posledních dvanácti měsíců. Vyber tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhni ji. Droga znamená i alkohol nebo marihuana nebo kombinaci různých návykových látek. 1. Cítil jsi během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání užívat drogu? a/ ne b/ někdy c/ často 2. Nedokázal ses ve vztahu k droze ovládat? /vzal sis jí tehdy, když to bylo nevhodné, nebo sis vzal víc, než jsi původně chtěl?/ a/ často b/ někdy c/ ne 3. Měl jsi tělesné potíže / absťák / po vysazení drogy nebo jsi bral nějakou drogu nebo lék proto, abys potíže zmírnil? a/ ne b/ někdy c/ často 4. Zvyšoval jsi dávku, abys dosáhl účinku, původně vyvolaného nižší dávkou? a/ často b/ někdy c/ ne 5. Zanedbával jsi své záliby kvůli droze a potřeboval jsi více času k zotavení se z jejího účinku? a/ ne b/ někdy c/ často 6. Pokračoval jsi v užívání drogy přes škodlivé následky, o kterých jsi věděl? a/ často b/ někdy c/ ne Vyhodnocení: Spočítej odpovědi často a odpovědi někdy. 0 nejedná se o závislost 1 2 tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření lékařem nebo odborným pracovníkem 3 6 patrně se jedná o závislost

17 SLOVNÍĆEK SLANGOVÝCH VÝRAZŮ absťák Abstinenční syndrom nebo lépe syndrom z odnětí je stav, který nastává po přerušení užívání drog u závislých osob. Má složku psychickou a tělesnou, může být i smrtelný, zvláště po alkoholu, benzodiazepinech a barbiturátech. acid, kyselina LSD - halucinogenní látka, nejčastěji užívaná ve formě malého papírku (trip, papír, papírek, paper) napuštěného účinnou látkou áčko Alnagon, lék s obsahem codeinu apač Apaurin (jeden z firmních názvů pro Diazepam) bad trip, horor trip (z angličtiny špatný výlet) stav, kdy droga místo očekávaných účinků vyvolala nepříjemné pocity (strach, úzkost, nepříjemné halucinace, paranoia), charakteristický u halucinogenů bílej, hnědej heroin podle barvy - čistoty bouchnout si, šlehnout si, nastřelit se, dát si injekčně si aplikovat drogu braun, béčko, český heroin látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny opioidů (viz heslo opioidy). Aplikuje se nitrožilně a poměrně rychle vyvolává závislost. V posledních letech byl v tuzemsku vyráběný "braun" do jisté míry zatlačen do pozadí importovaným heroinem buchna, braunka, pumpa, nástřelka, pichna, práskačka injekční stříkačka čaras druh hašiše, užívaný hlavně v Indii čistý ve spojení "být čistý" - tedy nebrat drogy, ve spojení máš čistý = máš čisté injekční stříkačky čórka krádež (u závislých většinou motivovaná snahou opatřit si prostředky na drogu) dealer v prostředí drogové scény obchodník s drogami dělat peníze opatřovat si peníze na drogy, většinou nelegálně depka, déčko deprese diák Diazepam dojezd stav při odeznívání účinků drogy (většinou nepříjemný) efko, éčko, efo efedrin, výchozí látka pro výrobu pervitinu eso, esko Subutex lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně; dříve také Solutan - lék, který obsahuje efedrin, což je výchozí látka pro výrobu pervitinu

18 elpaso loupežné přepadení emko morfin extáze, extoška, xtc, tableta, pilule, éčko, kolčo, kolečko, koule droga MDMA (extáze) ve formě tablet fetovat, smažit, frčet, fárat (ostravský slang) být pod vlivem drogy, fárat = také specifický výraz pro přehrabování popelnic v důsledku intoxikace pervitinem fetky, smažky, vysmaženci, toxíci, feťáci uživatelé drog fetovat, smažit brát drogy flashback [čti flešbek] V překladu záblesk paměti. Jedná se o návrat stavu prožitého při intoxikaci s určitým časovým odstupem, obyčejně literatura uvádí 1 rok, může to však být i déle. gambler patologický hráč halušky, haluze, haldy (ostravský slang) hašiš, haš, shit [čti šit], čokoláda herák, héro, háčko, ejč, eič, kedra, kedr halucinace zformovaná sušená pryskyřice ze samčích rostlin konopí heroin houbičky, houby myšleno lysohlávky chemky suroviny pro výrobu drog, nejčastěji pervitinu joint, špek, brko marihuanová cigareta káčko 1- kodein 2- kontaktní centrum káčkaři pracovníci kontaktního centra, často i terénní pracovníci klepky, zob tablety s psychotropním účinkem koks, kokos, káčko, sníh, cukr kokain lovec lebek směs marihuany a hašiše marjána, ganja, hulení, tráva, zelí marihuana, konopí meťák metadon, opioid užívaný v substituční terapii

19 materiál, matroš droga nádobíčko, vercajk, pomůcka k aplikaci drogy (injekční tříkačka, lžička, voda, vata apod.) nádobí nájezd stav po aplikaci drogy, nástup účinku drogy nášleh, nástřel dávka drogy k injekčnímu podání nášňup, nášup aplikace drogy šňupnutím perník, peří, piko, péčko, pergo pervitin perníkář, pikař, péčkař uživatel pervitinu přešleh, přestřel předávkování psaníčko malá obálka s drogou připomínající velmi miniaturní dopis nebo obal na žiletku. Typický způsob, jak se dávky drogy (pervitin, heroin) distribuují. roháč, erko rohypnol rozdělat rozmíchat drogu před injekční aplikací řezat ředit drogu přidáváním neúčinných a často i zdraví ohrožujících látek sjet se aplikovat si drogu sjet lajnu, vyjet lajnu šňupnutí tvrdé drogy skunk [čti skank], vyšlechtěná marihuana (pěstovaná ve sklenících nebo v umělých podmínkách) skaňour smažba, jízda stav po užití pervitinu speed drogy se stimulačním účinkem (amfetaminy, pervitiny, atd.) speedball [čti spídból] heroin užitý společně s kokainem nebo s pervitinem stíha, stíhačka iracionální pocity pronásledování a ohrožení, příznak toxické psychózy nebo součást prožitku během intoxikace, např. pervitinem Subáč Subutex lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně šmé, šméčko 1 - podraz, podfuk, nečestné jednání 2 - nekvalitní droga šutr, kámen, kedr, heroin prodávaný ne jako prášek, ale ve formě malé hrudky kedra téčko, techo toluen, organické rozpouštědlo teréňáci, streeti pracovníci terénních programů, kteří působí přímo na ulici trip, být na tripu, výlet jízda stav po užití halucinogenů (nejčastěji ve spojení s užitím LSD)

20 var proces pokoutní výroby drogy, často pervitin vařič člověk pokoutně vyrábějící drogy voblož, vobložit okrást někoho o peníze, materiál (drogu) vyhulenec člověk užívající ve větší míře marihuanu nebo hašiš vykroucenec člověk pod vlivem pervitinu se specifickými "vykroucenými" pohyby zásek, zaseknout se, úlet, ulítnout na něčem stav, kdy pod vlivem drogy (nejčastěji stimulantů nebo halucinogenů) člověk delší dobu něco stereotypně dělá, např. prohrabává popelnice, rovná peněženku, češe se, hledí na nějakou budovu apod. zlatá (dávka, rána) dávka, kterou si závislý aplikuje k záměrnému předávkování a ukončení života zdroj: drogovaporadna.cz

Návod pro rodiče. Společné známky užívání návykových látek

Návod pro rodiče. Společné známky užívání návykových látek Návod pro rodiče Společné známky užívání návykových látek Příbuzní nacházejí drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání (injekční jehly a stříkačky, lžičky, speciální dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Přílohy pro rodiče JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ ALKOHOL NEBO JINÉ DROGY BERE?

Přílohy pro rodiče JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ ALKOHOL NEBO JINÉ DROGY BERE? Přílohy pro rodiče JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ ALKOHOL NEBO JINÉ DROGY BERE? Změnila se osobnost Vašeho dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu? Má časté výkyvy nálad? Straní se Vás? Je zlostné

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

hepatitida typu C (žloutenka)

hepatitida typu C (žloutenka) Slangový slovník absťák acid áčko áčko ádéčka afghán alkáč alobal amsterdam shop andělský prach apač aqua, akva átéčko bad trip béčko 1 béčko 2 benga benzák, benzáky bílej bouchnout si brát (něco) braun

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní. program

Minimální preventivní. program Minimální preventivní program SPŠ kamenická a sochařská Hořice v Podkrkonoší Královehradecký kraj 2014-2015 Mgr.Karel Krátký KONTAKTY ředitel školy ing.josef Moravec moravec@spsks.cz 493 623 226 školní

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno - venkov Kopečky 115, 664 84 Zastávka e-mail: ddmzastavka@iol.cz, tel.: 546429035, IČO: 75124211

Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno - venkov Kopečky 115, 664 84 Zastávka e-mail: ddmzastavka@iol.cz, tel.: 546429035, IČO: 75124211 Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno - venkov Kopečky 115, 664 84 Zastávka e-mail: ddmzastavka@iol.cz, tel.: 546429035, IČO: 75124211 Směrnice - Minimální preventivní program Šk. rok 2014/2015 Na základě

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 4 MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM a Školní preventivní strategie jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí Školní rok: 2014/2015 Úvod Minimální preventivní program je na naší škole uskutečňován od roku 1998. Na jeho realizaci

Více

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Preventivní program Domu dětí a mládeže Benešov školní rok 2012/2013

Preventivní program Domu dětí a mládeže Benešov školní rok 2012/2013 Preventivní program Domu dětí a mládeže Benešov školní rok 2012/2013 a) Charakteristika školského zařízení - Dům dětí a mládeže je státní školské zařízení, které v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

3. Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů

3. Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů Dům dětí a mládeže Letovice Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1. Hlavní cíl: Základní strategií prevence v našem DDM je vedení účastníků činnosti (zejména dětí a mládeže) ke zdravému aktivnímu

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

METODIKA PRO RODIČE. Výňatek z Minimálního preventivního programu na Obchodní akademii, Olomouc

METODIKA PRO RODIČE. Výňatek z Minimálního preventivního programu na Obchodní akademii, Olomouc METODIKA PRO RODIČE Výňatek z Minimálního preventivního programu na Obchodní akademii, Olomouc V Olomouci 1. 9. 2011 Zpracovaly: Ing. Ivana Inwaldová školní metodička prevence a Mgr. Iveta Galečková výchovná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více