Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 6 3 Charakteristika školy 15 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Člověk a společnost Výchova k občanství Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a příroda Přírodopis Fyzika Chemie Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pěstitelské práce, chovatelství Využití digitálních technologií Technické práce Svět práce Povinně volitelné předměty Vyučování hrou Sportovní a atletické hry Atletická abeceda Sportovní a pohybové hry Ekologický seminář Seminář z matematiky Projekty 376

4 7 6.1 Sportovní den Den pro zdraví Dopravní výchova Týden pro Zemi Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Tradiční jarmarky Přírodovědné stezky Dětský den 379 Evaluace vzdělávacího programu 381

5 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Datum Platnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny ŠVP od , novela platná od Délka studia v letech: 9 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Sídliště Osvobození 56, , Vyškov IČ REDIZO Kontakty Ředitel Jiří Sochor Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Město Vyškov IČ Kontakt Telefon Fax www Masarykovo nám. 1, , Vyškov Ing. Karel Goldemund, starosta, Ing. Petra Lakomá, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Doplňující údaje čj.: 2007/05/31 datum, podpis, razítko 2

6 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Sídliště Osvobození 56, , Vyškov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 ŠVP od , novela platná od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: 9 ŠKOLA PRO VŠECHNY Název ŠKOLA PRO VŠECHNY vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu - otevřenost školy všem dětem. To znamená, že klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem a respektuje žáka jako osobnost. Náš školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY - vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu, z analýzy možností našeho pedagogického sboru, výchovně vzdělávacího procesu a požadavků rodičů - prohlubuje silné stránky naší školy, pokračuje v tradičních akcích a projektech, využívá materiálně technického vybavení a polohy školy - navazuje na přírodovědné a sportovní zaměření školy Naším cílem je - proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované péče - vytvářet příznivé sociální a pracovní klima, založené na spolupráci a aktivizujících metodách výuky - rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v 21. století - naučit žáky vnímat souvislost environmentální výchovy s historickým, kulturním, technickým a společenským vývojem - umožnit žákům uplatnit a rozvíjet své individuální schopnosti vhodným výběrem povinně volitelného předmětu - usilovat o rozvoj jazykových dovedností a předpokladů pro komunikaci v rámci Evropy a světa Specifika našeho ŠVP - výuka anglického jazyka od 1. ročníku - volba povinně volitelného předmětu od 2. ročníku - diferencovaná výuka matematiky od 6. ročníku - diferencovaná výuka českého jazyka od 8. ročníku - diferencovaná výuka anglického jazyka od 8. ročníku Pro žáky navštěvující ve školním roce 2013/14 osmý a devátý ročník a v roce 2014/15 devátý ročník platí příloha ŠVP. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání mimořádně nadaných žáků probíhá na naší škole formou integrace do běžných tříd. Učitelé však jsou připraveni reagovat na specifické vzdělávací potřeby zadáváním složitějších úkolů, referátů, rozsáhlejších prací a projektů se zaměřením na prohloubení a rozšíření vzdělávacího obsahu. Své nadání může žák zúročit i na nejrůznějších soutěžích a olympiádách, kde reprezentuje školu. Mimořádně nadaní žáci mohou, na základě doporučení odborného pracoviště, "přeskočit" ročník. Žáci nadaní na sport mají možnost volby povinně volitelného předmětu sportovního zaměření. Žáci nadaní na 3

7 Charakteristika ŠVP matematiku jsou zařazeni do skupiny s rozšířenou výukou matematiky a mají možnost volby povinně volitelného předmětu s matematickým zaměřením. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČI ZNEVÝHODNĚNÍM Žáci se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd. Na základě odborného posudku vytváří třídní učitel, ve spolupráci se speciálním pedagogem z poradenského pracoviště, individuální vzdělávací plán. Struktura individuálního vzdělávacího plánu vychází z platné právní úpravy, popřípadě je doplněna dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce, škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem a dalšími vyučujícími při naplňování individuálního vzdělávacího plánu. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Žákům s diagnostikovanými znaky specifických vývojových poruch učení a chování zajišťujeme vzdělávání formou začlenění do běžné třídy. Třídní učitel a ostatní vyučující pedagogové, ve spolupráci s výchovným poradcem a zákonným zástupcem žáka, konzultuje, plánuje a využívá vhodné metody a organizační postupy výuky tak, aby se zajistila individualizace vzdělávání podle potřeb daného žáka. Na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny může být vypracován individuální vzdělávací plán vycházející z modifikovaného ŠVP. Všichni pedagogové jsou seznámeni se zprávou z pedagogicko-psychologické poradny a dodržují, po dohodě s rodiči, poradnou navrhované metody a formy. Při klasifikaci těchto žáků je brán ohled na individuální doporučení z pedagogicko psychologické poradny. Na základě žádosti rodičů je možné hodnotit žáka slovně. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Žáci se sociálním znevýhodněním (z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného) jsou integrováni do běžných tříd. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků zabezpečujeme individuální nebo skupinovou péči, pomoc asistenta pedagoga, odpovídající metody a formy práce, popřípadě lze pro tyto žáky vypracovat individuální vzdělávací plán. Nejdůležitějším činitelem je učitel, který zná své žáky a jejich rodinné prostředí, volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě příznivé klima. Učitelé spolupracují se zákonnými zástupci těchto žáků, se speciálním pedagogem a případně s dalšími odborníky. Učitel plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k učení - umožňujeme každému žákovi zhodnotit vlastní pokrok, pojmenovat překážky bránící učení - zařazujeme rozličné formy a metody učení - vedeme žáka k výběru vhodného postupu ( od nejjednoduššího ke složitějšímu) - využíváme praktických cvičení pro aplikaci poznatků do praxe - umožňujeme přímé pozorování přírody - nabízíme různé možnosti získávání informací ( knihovna, internet..) - užíváme odbornou symboliku a terminologii 4

8 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k řešení problémů - zadáváme individuální i skupinové referáty a vyžadujeme jejich prezentaci - předkládáme žákovi otázky, na ktré odpovídá na základě zkušeností, úsudku a souvislostí - podporujeme promýšlení a nalézání vhodného způsobu řešení - vedeme žáky k ověření správnosti řešení problému - uplatňujeme skupinovou výuku - nabízíme prostor pro uplatnění fantazie a improvizace - zadáváme příklady rozvíjející logické myšlení - zapojujeme žáky do problémů školního prostředí a života školy - vedeme k účelnému rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti, i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech Kompetence komunikativní - učíme žáka naslouchat ostatním a účinně se zapojovat do diskuse - učíme žáka jasně se vyjadřovat, obhájit svůj názor a zároveň tolerovat a respektovat názor druhého - vedeme ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni - zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, využívat komunikační a informační technologie - vedeme k účasti a aktivnímu vystoupení na školních akademiích - organizujeme akce pro veřejnost ( den otevřených dveří, naučné stezky) Kompetence sociální a personální - zařazujeme skupinovou práci, oceňujeme vzájemnou pomoc při učení - pěstujeme v žákovi zdravé sebevědomí, podporujeme sebedůvěru - využíváme nahodilých situací k rozvoji diskuse, oceňujeme postřehy a snahu o vlastní názor - vytváříme společně pravidla vzájemného soužití - budujeme pozitivní školní a třídní klima, učíme odmítat vše, co narušuje dobré vztahy Kompetence občanské - klademe důraz na environmentální výchovu, třídíme odpady, šetříme energií - usilujeme o vědomé chápání spojení člověk - příroda - vedeme žáka k aktivní účasti na kulturních a společendkých akcích ( výstavy, galerie, divadla) - zařazujeme úkoly vedoucí k poznávání a respektování národních tradic a tradic jiných národů - budujeme se žáky demokratická pravidla jednání a soužití ve třídách a ve škole - rozvíjíme pocit zodpovědnosti při plnění úkolů za sebe i za skupinu - vedme žáka k aktivnímu a zdravému životnímu stylu Kompetence pracovní - vedme žáka k bezpečnému a účinnému používání pomůcek a vybavení odborných učeben - vedme žáka k tomu, aby dbal o zdrví své i jiných - vedeme k dodržování bezpečnosti a hygieny při práci - vyžadujeme zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce - rozvíjíme u žáka zručnost a samostatnost - pochválíme kvalitní práci, nepovedenou práci netrestáme a tím, směřujeme k pozitivnímu vztahu k práci - vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci - doplňujeme výuku o praktické exkurze - žáci si připravují výrobky na tradiční škoní jarmarky 5

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Poslech s porozuměním 7. ročník Poslech s porozuměním Výchova k občanství 8. ročník Člověk a pracovní život Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Život v rodině a mimo ni Osobní bezpečí Rozvoj osobnosti Svět práce Sebepoznávání a rozhodování Pokryto předmětem Anglický jazyk Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Dětský den Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti Tělesná výchova Správné držení těla 7. ročník Správné držení těla Výchova ke zdraví 8. ročník Rozvoj osobnosti Tělesná výchova Správné držení těla 9. ročník Správné držení těla Svět práce 8. ročník Sebepoznávání a rozhodování Pokryto předmětem Výchova k občanství Výchova ke zdraví Tělesná výchova Svět práce Pokrytí v projektu Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Dětský den Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Tradiční jarmarky Přírodovědné stezky Psychohygiena Integrace do výuky Člověk a jeho svět 5. ročník Péče o zdraví, zdravá výživa Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Kreativita Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Výchova ke zdraví 6

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pokrytí v projektu Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Tradiční jarmarky Poznávání lidí Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Poslech s porozuměním 7. ročník Poslech s porozuměním Výchova k občanství Život ve společnosti Člověk a lidská práva 8. ročník Člověk a citový život Člověk a jeho svět 2. ročník Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Život v rodině a mimo ni Osobní bezpečí Pokryto předmětem Anglický jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Den pro zdraví Rozvoj osobnosti Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Dětský den Mezilidské vztahy Integrace do výuky Člověk a jeho svět 5. ročník Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Život v rodině a mimo ni Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Rozvoj osobnosti Přírodovědné stezky Dětský den Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 8. ročník Komunikační a slohová výchova - Řečnictví Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Tradiční jarmarky Přírodovědné stezky Dětský den Kooperace a kompetice Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Kulturní dědictví 7. ročník Člověk a morálka Člověk a jeho svět 5. ročník Lidé kolem nás Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Život v rodině a mimo ni Osobní bezpečí Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV 7

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Rozvoj osobnosti Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Dětský den Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Dětský den VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Naše škola Pokryto předmětem Výchova k občanství Pokrytí v projektu Dopravní výchova Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Výchova k občanství 8. ročník Člověk a občanský život Člověk a jeho svět 5. ročník Současnost a minulost v našem životě Pokryto předmětem Výchova k občanství Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Stát a právo Pokryto předmětem Výchova k občanství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Stát a právo Dějepis 6. ročník Antické Řecko a Řím 9. ročník Vývoj mezi válkami Člověk a jeho svět 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Konec 20. století, problémy současnosti VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník Čtení s porozuměním Německý jazyk Čtení s porozuměním 8. ročník Čtení s porozuměním 9. ročník Čtení s porozuměním Ruský jazyk 7. ročník Čtení s porozuměním 8. ročník Čtení s porozuměním 9. ročník Čtení s porozuměním Dějepis Člověk a jeho svět 1. světová válka 5. ročník Evropa a svět 8

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Zeměpis 8. ročník Evropa Pokryto předmětem Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Člověk a jeho svět Dějepis Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník Čtení s porozuměním Dějepis Vrcholný středověk Zámořské objevy 8. ročník Svět na přelomu 18. a 19. století 9. ročník Vývoj mezi válkami 2. světová válka Člověk a jeho svět 5. ročník Evropa a svět Zeměpis 8. ročník Evropa Výtvarná výchova Práce s uměleckým dílem Pokryto předmětem Anglický jazyk Člověk a jeho svět Dějepis Výtvarná výchova Jsme Evropané Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Mezinárodní společenství Dějepis 6. ročník Antické Řecko a Řím 7. ročník Vrcholný středověk Zámořské objevy Raný středověk 9. ročník Konec 20. století, problémy současnosti Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Kulturní dědictví Dějepis 9. ročník Konec 20. století, problémy současnosti Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Lidské vztahy Integrace do výuky Dějepis 9. ročník 1. světová válka 2. světová válka Československo Člověk a jeho svět 1. ročník Lidé kolem nás Výchova ke zdraví 6. ročník Život v rodině a mimo ni Rozvoj osobnosti Osobní bezpečí Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Etnický původ Integrace do výuky Dějepis 6. ročník Pravěk 9. ročník 2. světová válka Výtvarná výchova 6. ročník Lidská figura Výchova ke zdraví Osobní bezpečí Pokryto předmětem Dějepis 9

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Multikulturalita Integrace do výuky Anglický jazyk 5. ročník Mluvení Německý jazyk 8. ročník Mluvení Ruský jazyk Mluvení Výtvarná výchova 7. ročník Práce s uměleckým dílem Pokryto předmětem Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Výchova k občanství 7. ročník Člověk a morálka Pokryto předmětem Výchova k občanství ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Člověk a jeho svět 1. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Rozmanitost životních podmínek v přírodě Přírodopis 6. ročník Houby a lišejníky Mechy Nahosemenné rostliny Rostliny krytosemenné Ryby Obojživelníci Plazi Ptáci Savci Vztahy živočichů a rostlin v ekosystémech 7. ročník Umělé ekosystémy Lidská sídla Život rostlin Živočichové a prostředí 8. ročník Chování obratlovců a člověka 9. ročník Hydrosféra Atmosféra Pedosféra Vývojová teorie Rozmanitost organismů Rozmanitost ekosystému Dědičnost Naše příroda Zeměpis 6. ročník Přírodní obraz Země 9. ročník Životní prostředí Pěstitelské práce, chovatelství 6. ročník Ošetřování dřevin Pěstování léčivých rostlin Chovatelství 7. ročník Osevní plán Chovatelství Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Fyzika Přírodopis Zeměpis Pěstitelské práce, chovatelství Pokrytí v projektu Sportovní den Týden pro Zemi Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Základní podmínky života Integrace do výuky Člověk a jeho svět 4. ročník Rovnováha v přírodě 5. ročník Rozmanitost životních podmínek v přírodě Přírodopis 6. ročník Řasy Houby a lišejníky Nahosemenné rostliny Prvoci Členovci Ryby Obojživelníci Plazi Ptáci Savci Vztahy živočichů a rostlin v ekosystémech 7. ročník Umělé ekosystémy Lidská sídla Hospodářsky významné organismy Buňka 10

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Mnohobuněční Vyšší rostliny Život rostlin 8. ročník Obratlovci 9. ročník Hydrosféra Chemie Živočichové a prostředí Chování obratlovců a člověka Atmosféra Pedosféra Vývojová teorie Rozmanitost organismů Rozmanitost ekosystému Buněčný základ života Dědičnost Naše příroda 8. ročník Voda a vzduch Zeměpis 9. ročník Životní prostředí Výtvarná výchova 6. ročník Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové) Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Sportovní den Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Přírodopis 6. ročník Houby a lišejníky Nahosemenné rostliny Členovci Ryby Obojživelníci Vztahy živočichů a rostlin v ekosystémech 7. ročník Umělé ekosystémy Lidská sídla Hospodářsky významné organismy Rozmnožování rostlin Život rostlin 8. ročník Obratlovci Bezobratlí živočichové Živočichové a prostředí Povrch těla Průběh lidského života Chování obratlovců a člověka 9. ročník Hydrosféra Atmosféra Pedosféra Rozmanitost ekosystému Buněčný základ života Dědičnost Naše příroda Fyzika Jaderná energie Chemie 8. ročník Voda a vzduch Oxidy 9. ročník Uhlovodíky Chemie a společnost Zeměpis 6. ročník Přírodní obraz Země 7. ročník Světadíl Afrika Světadíl Antarktida 9. ročník Životní prostředí Pokryto předmětem Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Pokrytí v projektu Sportovní den Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Výchova k občanství 7. ročník Globální problémy lidstva Člověk a jeho svět 5. ročník Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Přírodopis 6. ročník Houby a lišejníky Mechy Ryby Obojživelníci Plazi Vztahy živočichů a rostlin v ekosystémech 7. ročník Umělé ekosystémy Lidská sídla Hospodářsky významné organismy Rozmnožování rostlin Život rostlin Bezobratlí živočichové Živočichové a prostředí 11

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 8. ročník Smysly 9. ročník Hydrosféra Fyzika Chemie Průběh lidského života Chování obratlovců a člověka Atmosféra Pedosféra Rozmanitost organismů Rozmanitost ekosystému Buněčný základ života Dědičnost Naše příroda Jaderná energie 8. ročník Voda a vzduch Oxidy 9. ročník Uhlovodíky Zeměpis Chemie a společnost 6. ročník Přírodní obraz Země 9. ročník Životní prostředí Výtvarná výchova 6. ročník Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové) Pěstitelské práce, chovatelství 7. ročník Permakulturní disain Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Pěstitelské práce, chovatelství Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Týden pro Zemi Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Komunikační a slohová výchova - Funkční styly Anglický jazyk 8. ročník Poslech s porozuměním Výchova ke zdraví Čtení s porozuměním 6. ročník Osobní bezpečí Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Pokrytí v projektu Týden pro Zemi Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Komunikační a slohová výchova - Funkční styly Výtvarná výchova 8. ročník Písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky 9. ročník Reklama a propagační prostředky Výchova ke zdraví 6. ročník Osobní bezpečí Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova k občanství Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Týden pro Zemi Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Anglický jazyk Poslech s porozuměním Čtení s porozuměním Psaní Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Výtvarná výchova 12

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pokrytí v projektu Týden pro Zemi Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 6. ročník Osobní bezpečí Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Reklama a propagační prostředky Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk a literatura 5. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Výchova k občanství 6. ročník Kulturní dědictví Výtvarná výchova Písmo a užitá grafika 8. ročník Písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky 9. ročník Reklama a propagační prostředky Výchova ke zdraví 6. ročník Osobní bezpečí Využití digitálních technologií 8. ročník Digitální technika Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie Výtvarná výchova Pěstitelské práce, chovatelství Pokrytí v projektu Sportovní den Tradiční jarmarky Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Informační a komunikační technologie 6. ročník Prezentace informací Pěstitelské práce, chovatelství 7. ročník Permakulturní disain Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Pěstitelské práce, chovatelství Pokrytí v projektu Týden pro Zemi Český jazyk a literatura Výchova k občanství Výtvarná výchova Využití digitálních technologií Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Anglický jazyk 7. ročník Psaní Informační a komunikační technologie 6. ročník Prezentace informací Výtvarná výchova 8. ročník Písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky Pěstitelské práce, chovatelství 7. ročník Permakulturní disain Pokryto předmětem 13

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 14

18 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Sídliště Osvobození 56, , Vyškov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 ŠVP od , novela platná od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: 9 ÚPLNOST, VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole byla otevřena v roce Jedná se o úplnou základní školu, ležící na okraji Vyškova, s krásným výhledem na Drahanskou vrchovinu. Přímo u školy jsou zastávky městské autobusové dopravy. Budovy jsou řešeny bezbariérově, k dispozici je i osobní výtah. V uplynulých letech proběhla výměna oken a zateplení budov. Při škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina se nachází v suterénu budovy školy, k dispozici má 3 učebny a jednu menší hernu. V případě celodružinových akcí využíváme i ostatní prostory školy. Školní jídelna se nachází ve druhém pavilonu a je propojena s hlavní budovou chodbou. Strávníci si mohou vybrat ze dvou nabízených jídel, objednávky se mohou realizovat i prostřednictvím internetu. Mateřská škola se nachází v hlavní budově školy. Vznikla v roce 2014 přebudováním původních prostor. MŠ má k dispozici nejen nové vnitřní prostory, ale také část zahrady, která byla vybavena pro děti MŠ. "Školka" využívá jamozřejmě i zbývající areál školy. V budovách nalezneme kvalitně vybavené kmenové a odborné učebny. Na patrech jsou vybudovány relaxační koutky pro žáky. Učebny jsou z důvodu zajištění bezprašného prostředí vybaveny tabulemi pro popis fixem. Ve všech třídách na 1. stupni jsou instalovány čističe a zvlhčovače vzduchu, učebna je vybavena tabulí pro popis fixem. Křída není vůbec používána. Ve třídě nejsou klasické koberce ani látkové nástěnky. Ke škole patří rozsáhlý venkovní sportovní areál, který sestává z tartanového atletického oválu se zařízenými sektory pro skoky, hody a vrhy, fotbalového hřiště, víceúčelového hřiště s umělým travnatým povrchem, 2 volejbalová hřiště s umělým travnatým povrchem a hřiště na košíkovou. V zahradním areálu najdeme školní zahradu s rybníkem, mokřadem, potokem, bylinkovou spirálou, skleníkem a učebnu v přírodě. Vznikají jednotlivá stanoviště, která žáci využívají při výuce. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Počet pedagogických pracovníků se mění v závislosti na počtu tříd. Dlouhodobě se škole daří dodržovat vysokou kvalifikovanost pedagogických pracovníků. Ve škole pracují dva výchovní poradci, koordinátor prevence sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, vzdělání a osvěty a koordinátor školního vzdělávacího programu. Při výuce žáků se zdravotním omezením pomáhají pedagogičtí asistenti. Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů, kurzů a školení dle potřeb školy a aktuálních nabídek. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Většina žáků jsou děti z okolního sídliště, z toho plyne, že naše škola je sídlištního typu. Přibližně třetina žáků přichází ze spádového obvodu jiné vyškovské školy, případně škol mimovyškovských. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - Škola je zapojena do projektu UNESCO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ a je držitelem titulu ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ - Škola je zapojena do projektu MRKEV ( Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy), který probíhá v krajích České republiky od roku V rámci tohoto projektu se v krajích vytvářejí sítě základních a středních škol věnujících se ekologické výchově. - Škola spolupracuje se zahraniční partnerskou školou ve slovenských Michalovcích. 15

19 Charakteristika školy - Škola je držitelem plakety Přírodní zahrada. - Škola je držitelem certifikátu "Rodiče vítáni". SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mají nejen možnost kdykoliv navštívit školu (po vzájemné domluvě s vyučujícím), dále v době konzultačních hodin a třídních schůzek, ale jsou zváni, zejména na I. st., i do vyučování a na besídky. O činnosti školy jsou informováni i prostřednictvím tisku, nástěnek nebo webových stránek školy. Ve spolupráci s Občanským sdružením a dalšími rodiči organizujeme zábavné akce pro děti, i společenské akce pro veřejnost (školní ples). Pořádáme pravidelné celoškolní akce pro žáky a veřejnost jako Dny otevřených dveří, Školní akademie, Vánoční a Velikonoční jarmark, Den Země a různé sportovní akce. Ve školní jídelně se vaří obědy nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale také pro veřejnost, čehož využívají strávníci z okolí. Naše škola úzce spolupracuje především se Školskou radou, školskými poradenskými zařízeními a Občanským sdružením rodičů. Dlouhodobá je i spolupráce s Domem dětí a mládeže ve Vyškově a Knihovnou Karla Dvořáčka. Nezanedbatelná je spolupráce v oblasti environmentální a tělesné výchovy. V oblasti environmentální výchovy jsou našimi partnery: Klub ekologické výchovy Praha Dům ekologické výchovy Lipka Brno 16

20 Učební plán 4 Učební plán Škola Název ŠVP, Sídliště Osvobození 56, , Vyškov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Platnost ŠVP od , novela platná od Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce skupina PVP Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

21 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Výchova k občanství Dějepis Matematika Informační a komunikační technologie Přírodopis Fyzika 1, ,5 Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pěstitelské práce, chovatelství 0, ,5 Využití digitálních technologií - - 0,5-0,5 Technické práce Svět práce - - 0,5-0,5 PVP skupina Celkem základní dotace 25,5 23, Celkem disponibilní dotace 3,5 5, Celkem v ročníku

22 Učební plán Celkový učební plán RVP Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Další cizí jazyk Český jazyk a literatura Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Matematika a její aplikace Matematika Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Výchova k občanství Matematika ŠVP Informační a komunikační technologie Celková dotace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a příroda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Disponibilní dotace Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pěstitelské práce, chovatelství Svět práce Technické práce Využití digitálních technologií Člověk a svět práce PVP skupina 1 skupina PVP ,5 24, ,5 6, ,5 8,5 0 1,5 1,5 0 0,5 0, ,5 0,

23 Učební plán 2. ročník skupina PVP Vyučování hrou 1 Sportovní a atletické hry 1 Žák si volí jeden předmět z dané skupiny. 3. ročník skupina PVP Vyučování hrou 1 Sportovní a atletické hry 1 Žák pokračuje ve zvoleném předmětu z dané skupiny. 4. ročník skupina PVP Vyučování hrou 1 Sportovní a atletické hry 1 Žák si volí jeden předmět z dané skupiny. 5. ročník skupina PVP Vyučování hrou 1 Sportovní a atletické hry 1 Žák pokračuje ve zvoleném předmětu z dané skupiny. 6. ročník PVP skupina 1 Sportovní a pohybové hry 1 Ekologický seminář 1 Atletická abeceda 1 Seminář z matematiky 1 Žák volí mezi sportovním zaměřením ( Sportovní a pohybové hry, Atletická abeceda ) nebo přírodovědným zaměřením ( Ekologický seminář, Seminář z matematiky) 7. ročník Druhý cizí jazyk Německý jazyk 2 Ruský jazyk 2 Žák si volí z nabídky cizích jazyků. 20

24 Učební plán PVP skupina 1 Sportovní a pohybové hry 1 Ekologický seminář 1 Atletická abeceda 1 Seminář z matematiky 1 Žák pokračuje ve výuce ve zvolené skupině volitelných přemětů. 8. ročník Druhý cizí jazyk Německý jazyk 2 Ruský jazyk 2 Žák si pokračuje ve zvoleném jazyce. PVP skupina 1 Sportovní a pohybové hry 1 Ekologický seminář 1 Atletická abeceda 1 Seminář z matematiky 1 Žák pokračuje ve výuce ve zvolené skupině volitelných přemětů. 9. ročník Druhý cizí jazyk Německý jazyk 2 Ruský jazyk 2 Žák si pokračuje ve zvoleném jazyce. PVP skupina 1 Sportovní a pohybové hry 1 Ekologický seminář 1 Atletická abeceda 1 Seminář z matematiky 1 Žák pokračuje ve výuce ve zvolené skupině volitelných přemětů. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je na 1.stupni v 1., 2., 3.ročníku a na 2. stupni v 8. a 9. ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu. V 9. ročníku se v rámci předmětu realizuje průřezové téma Mediální výchova. Vyučovací předmět Anglický jazyk je v 1. a 2. ročníku posílen vždy o 1 disponibilní hodinu. Posílení je určeno k naplňování jednoho z cílů našeho ŠVP - rozvoj jazykových dovedností a předpokladů pro komunikaci v rámci Evropy a světa. Vyučovací předmět Druhý cizí jazyk (Německý jazyk a Ruský jazyk) je v 7., 8. a 9. ročníku posílen vždy o 2 disponibilní hodiny. Vyučovací předmět Dějepis je posílen v 9. ročníku o 1 disponibilní hodinu. Posílení je určeno k realizaci 21

25 Učební plán průřezového téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vyučovací předmět Matematika je na 1. stupni ve 2., 3., 4. a 5. ročníku a na 2. stupni v 8.ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu, 9. ročníku o 2 disponibilní hodiny. Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je posílen ve 4. ročníku o 1 disponibilní hodinu. Vyučovací předmět Fyzika je v 6. ročníku posílen o 0.5 disponibilní hodiny. Vyučovací předmět Přírodopis je v 7. a 9. ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu. V rámci předmětu realizuje průřezové téma Environmentální výchova. Vyučovací předmět Zeměpis je v 6. ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu. V rámci předmětu realizuje průřezové téma Environmentální výchova. Vyučovací předmět Pěstitelské práce, chovatelství je je v 7. ročníku posílen o 0,5 disponibilní hodiny. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je na 2. stupni rozdělena do těchto předmětů: v 6. a 7. ročníku Pěstitelské práce, chovatelství, v 8. ročníku Svět práce a Využití digitálních technologií, v 9. ročníku Svět práce a Technické práce. V 8. a 9. ročníku probíhá výuka těchto předmětů vždy jednou za 14 dní. Povinně volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace. Disponobilní hodiny jsou označeny symbolem "+". 22

26 5 Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Sídliště Osvobození 56, , Vyškov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 ŠVP od , novela platná od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s orozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývojnároda, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k 23

27 5.1.1 Český jazyk a literatura jazyku v rámci interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Český jazyk a literatura 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Podstatou předmětu je, aby žák získal potřebné komunikační znalosti a dovednosti, které uplatní při dorozumívání s lidmi. Český jazyk si klade za cíl, aby se žák naučil číst s porozuměním, psát a mluvit spisovně, kultivovaně, jasně a srozumitelně. Žák se seznamuje se základními literárními druhy, učí se rozvíjet svoje čtenářské návyky a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je utvořen ze vzdělávacích obsahů daných RVP: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Z hlediska metod a forem upřednostňujeme skupinovou práci, hry, práci ve dvojicích, práci s textem, výklad, krátkodobé projekty, referáty a soutěže. Výuka probíhá v kmenových učebnách a v počítačové učebně. Do výuky zařazujeme návštěvy divadel, muzeí, žákovské i městské knihovny. Do obsahu učiva je začleněna etická výchova. Od 8. ročníku jsou žáci v paralelních třídách rozděleni do skupin. Rozdělení je provedeno na konci 7.ročníku na základě rozřazovací písemné práce, vyjádření učitele českého jazyka a zákonného zástupce. Výuka ve skupinách probíhá pro všechny třídy současně. Tím je zajištěna prostupnost jednotlivých skupin. Žák může pracovat v té skupině, která mu nejvíce vyhovuje a její úroveň odpovídá jeho nadání, zájmu a ochotě na sobě pracovat. Na žáky 1. skupiny jsou kladeny větší nároky. Tímto rozdělením dosahujeme toho, že všichni žáci mohou pocítit úspěch a jsou kladně motivováni. V případě nízkého počtu žáků v ročníku nebude docházet k dělení na skupiny. Mezipředmětové přesahy 1. ročník - člověk a jeho svět, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika 2. ročník - člověk a jeho svět, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova 3. ročník - člověk a jeho svět, hudební výchova, výtvarná výchova 4. ročník - člověk a jeho svět 5. ročník - člověk a jeho svět 6. ročník - výchova k občanství, anglický jazyk, výtvarná výchova, dějepis 7. ročník - anglický jazyk, výtvarná výchova, dějepis, hudební výchova 8. ročník - výchova k občanství, výtvarná výchova, dějepis 9. ročník - výtvarná výchova, dějepis 24

28 5.1.1 Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: KOMPETENCE K UČENÍ usilujeme o to, aby žák dokázal svoji práci sám hodnotit a zaznamenávat svůj pokrok (individuálně nebo v rámci skupiny) vedeme žáka k tomu, aby vysvětlil vztah mezi pojmenováním a jeho významem předkládáme žákovi ke vnímání různé podoby zpracování literárního díla (kniha, zvuková nahrávka, film) KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ vedeme žáka k samostatnému vyhledávání informací v jazykových příručkách a ve slovníku, ve školní i městské knihovně a na internetu zvláště ve slohové výchově vedeme žáka k tomu, aby zadaný úkol pojímal s originalitou a osobitostí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ usilujeme o žákovo jazykově správné, přesné a věcné vyjadřování vedeme žáka k tomu, aby byl při diskusi schopen obhájit svůj názor a zároveň aby respektoval názory druhých umožňujeme žákovi využívat moderní komunikační technologie podporujeme žáka v tom, aby informoval o svých školních i vhodných mimoškolních aktivitách prostřednictvím školního časopisu vedeme žáka k účasti a aktivnímu vystoupení na školních akademiích KOMPETENCE PRACOVNÍ vedeme žáka k samostatnému ověřování si nově získaných vědomostí v jazykových příručkách a slovnících zvláště v jazykové výchově vedeme žáka k tomu, aby nově získané informace utřiďoval do systému (osvojení, procvičování, opakování) jak při práci ve škole, tak při domácí přípravě na výuku KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ vedeme žáka k využívání skupinové práce prostřednictvím kooperativní výuky zejména při vytváření projektů a slohových úkolů zvláště v literární výchově vedeme žáka k posilování sebedůvěry tím, že bude propojovat vlastní čtenářské a divácké zkušenosti se znalostmi získanými ve škole učíme žáka obhájit svůj vlastní názor v diskusi KOMPETENCE OBČANSKÉ zvláště v jazykové a literární výchově vedeme žáka k tomu, aby pracoval s informacemi týkajícími se jeho regionu (např. nářečí, regionální pověst) vedeme žáka k orientaci v kulturním a historickém dědictví České republiky Ročníkové naplňování výstupů daných RVP: 1.OBDOBÍ Komunikační a slohová výchova (1) plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti (3.r.) (2) porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti (3.r.) (3) respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru (3.r.) (4) pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost (3.r.) (5) v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči (3.r.) (6) volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích (3.r.) (7) na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev (3.r.) (8) zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním (3.r.) (9) píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev (3.r.) (10) píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení (3.r.) (11) seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh (3.r.) Jazyková výchova (12) rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky (3.r.) (13) porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná (3.r.) 25

29 5.1.1 Český jazyk a literatura (14) porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost (3.r.) (15) rozlišuje slovní druhy v základním tvaru (3.r.) (16) užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (3.r.) (17) spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy (3.r.) (18) rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky (3.r.) (19) odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat (3.r.) Literární výchova (20) čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku (3.r.) (21) vyjadřuje své pocity z přečteného textu (3.r.) (22) rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění (3.r.) (23) pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností (3.r.) 2.OBDOBÍ Komunikační a slohová výchova (1) čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas (5.r.) (2) rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává (5.r.) (3) posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení (5.r.) (4) reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta (5.r.) (5) vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku (5.r.) (6) rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména v reklamě (5.r.) (7) volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru (5.r.) (8) rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace (4.r.) (9) píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (5.r.) (10) sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti (5.r.) Jazyková výchova (11) porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová (5.r.) (12) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku (4.r.) (13) určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu (5.r.) (14) rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary (5.r.) (15) vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty (5.r.) (16) odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí (5.r.) (17) užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje (5.r.) (18) píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách (5.r.) (19) zvládá základní příklady syntaktického pravopisu (5.r.) Literární výchova (20) vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je (5.r.) (21) volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma (5.r.) (22) rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů (5.r.) (23) při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy (5.r.) 3.OBDOBÍ Komunikační a slohová výchova (1) odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji (8. r.) (2) rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru (7. r., 8. r.) (3) rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj (9. r.) (4) dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci ( 7. r.) (5) odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru (6. r.) (6) v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 26

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Vítek, Jitka, Olga ÚVOD - Vize Vít Beran 1 Kvalita vzdělávání 1.1 Formativní hodnocení Olga Králová, Vít Beran 1.2 Revize ŠVP Olga

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Šťasten národ, který má hojnost škol a pěkných knih. J.A. Komenský Předkladatel: Název školy: Adresa: Ředitel: Zástupce

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více