Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 6 3 Charakteristika školy 15 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Člověk a společnost Výchova k občanství Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a příroda Přírodopis Fyzika Chemie Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pěstitelské práce, chovatelství Využití digitálních technologií Technické práce Svět práce Povinně volitelné předměty Vyučování hrou Sportovní a atletické hry Atletická abeceda Sportovní a pohybové hry Ekologický seminář Seminář z matematiky Projekty 376

4 7 6.1 Sportovní den Den pro zdraví Dopravní výchova Týden pro Zemi Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Tradiční jarmarky Přírodovědné stezky Dětský den 379 Evaluace vzdělávacího programu 381

5 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Datum Platnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny ŠVP od , novela platná od Délka studia v letech: 9 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Sídliště Osvobození 56, , Vyškov IČ REDIZO Kontakty Ředitel Jiří Sochor Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Město Vyškov IČ Kontakt Telefon Fax www Masarykovo nám. 1, , Vyškov Ing. Karel Goldemund, starosta, Ing. Petra Lakomá, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Doplňující údaje čj.: 2007/05/31 datum, podpis, razítko 2

6 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Sídliště Osvobození 56, , Vyškov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 ŠVP od , novela platná od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: 9 ŠKOLA PRO VŠECHNY Název ŠKOLA PRO VŠECHNY vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu - otevřenost školy všem dětem. To znamená, že klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem a respektuje žáka jako osobnost. Náš školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY - vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu, z analýzy možností našeho pedagogického sboru, výchovně vzdělávacího procesu a požadavků rodičů - prohlubuje silné stránky naší školy, pokračuje v tradičních akcích a projektech, využívá materiálně technického vybavení a polohy školy - navazuje na přírodovědné a sportovní zaměření školy Naším cílem je - proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované péče - vytvářet příznivé sociální a pracovní klima, založené na spolupráci a aktivizujících metodách výuky - rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v 21. století - naučit žáky vnímat souvislost environmentální výchovy s historickým, kulturním, technickým a společenským vývojem - umožnit žákům uplatnit a rozvíjet své individuální schopnosti vhodným výběrem povinně volitelného předmětu - usilovat o rozvoj jazykových dovedností a předpokladů pro komunikaci v rámci Evropy a světa Specifika našeho ŠVP - výuka anglického jazyka od 1. ročníku - volba povinně volitelného předmětu od 2. ročníku - diferencovaná výuka matematiky od 6. ročníku - diferencovaná výuka českého jazyka od 8. ročníku - diferencovaná výuka anglického jazyka od 8. ročníku Pro žáky navštěvující ve školním roce 2013/14 osmý a devátý ročník a v roce 2014/15 devátý ročník platí příloha ŠVP. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání mimořádně nadaných žáků probíhá na naší škole formou integrace do běžných tříd. Učitelé však jsou připraveni reagovat na specifické vzdělávací potřeby zadáváním složitějších úkolů, referátů, rozsáhlejších prací a projektů se zaměřením na prohloubení a rozšíření vzdělávacího obsahu. Své nadání může žák zúročit i na nejrůznějších soutěžích a olympiádách, kde reprezentuje školu. Mimořádně nadaní žáci mohou, na základě doporučení odborného pracoviště, "přeskočit" ročník. Žáci nadaní na sport mají možnost volby povinně volitelného předmětu sportovního zaměření. Žáci nadaní na 3

7 Charakteristika ŠVP matematiku jsou zařazeni do skupiny s rozšířenou výukou matematiky a mají možnost volby povinně volitelného předmětu s matematickým zaměřením. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČI ZNEVÝHODNĚNÍM Žáci se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd. Na základě odborného posudku vytváří třídní učitel, ve spolupráci se speciálním pedagogem z poradenského pracoviště, individuální vzdělávací plán. Struktura individuálního vzdělávacího plánu vychází z platné právní úpravy, popřípadě je doplněna dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce, škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem a dalšími vyučujícími při naplňování individuálního vzdělávacího plánu. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Žákům s diagnostikovanými znaky specifických vývojových poruch učení a chování zajišťujeme vzdělávání formou začlenění do běžné třídy. Třídní učitel a ostatní vyučující pedagogové, ve spolupráci s výchovným poradcem a zákonným zástupcem žáka, konzultuje, plánuje a využívá vhodné metody a organizační postupy výuky tak, aby se zajistila individualizace vzdělávání podle potřeb daného žáka. Na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny může být vypracován individuální vzdělávací plán vycházející z modifikovaného ŠVP. Všichni pedagogové jsou seznámeni se zprávou z pedagogicko-psychologické poradny a dodržují, po dohodě s rodiči, poradnou navrhované metody a formy. Při klasifikaci těchto žáků je brán ohled na individuální doporučení z pedagogicko psychologické poradny. Na základě žádosti rodičů je možné hodnotit žáka slovně. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Žáci se sociálním znevýhodněním (z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného) jsou integrováni do běžných tříd. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků zabezpečujeme individuální nebo skupinovou péči, pomoc asistenta pedagoga, odpovídající metody a formy práce, popřípadě lze pro tyto žáky vypracovat individuální vzdělávací plán. Nejdůležitějším činitelem je učitel, který zná své žáky a jejich rodinné prostředí, volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě příznivé klima. Učitelé spolupracují se zákonnými zástupci těchto žáků, se speciálním pedagogem a případně s dalšími odborníky. Učitel plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k učení - umožňujeme každému žákovi zhodnotit vlastní pokrok, pojmenovat překážky bránící učení - zařazujeme rozličné formy a metody učení - vedeme žáka k výběru vhodného postupu ( od nejjednoduššího ke složitějšímu) - využíváme praktických cvičení pro aplikaci poznatků do praxe - umožňujeme přímé pozorování přírody - nabízíme různé možnosti získávání informací ( knihovna, internet..) - užíváme odbornou symboliku a terminologii 4

8 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k řešení problémů - zadáváme individuální i skupinové referáty a vyžadujeme jejich prezentaci - předkládáme žákovi otázky, na ktré odpovídá na základě zkušeností, úsudku a souvislostí - podporujeme promýšlení a nalézání vhodného způsobu řešení - vedeme žáky k ověření správnosti řešení problému - uplatňujeme skupinovou výuku - nabízíme prostor pro uplatnění fantazie a improvizace - zadáváme příklady rozvíjející logické myšlení - zapojujeme žáky do problémů školního prostředí a života školy - vedeme k účelnému rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti, i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech Kompetence komunikativní - učíme žáka naslouchat ostatním a účinně se zapojovat do diskuse - učíme žáka jasně se vyjadřovat, obhájit svůj názor a zároveň tolerovat a respektovat názor druhého - vedeme ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni - zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, využívat komunikační a informační technologie - vedeme k účasti a aktivnímu vystoupení na školních akademiích - organizujeme akce pro veřejnost ( den otevřených dveří, naučné stezky) Kompetence sociální a personální - zařazujeme skupinovou práci, oceňujeme vzájemnou pomoc při učení - pěstujeme v žákovi zdravé sebevědomí, podporujeme sebedůvěru - využíváme nahodilých situací k rozvoji diskuse, oceňujeme postřehy a snahu o vlastní názor - vytváříme společně pravidla vzájemného soužití - budujeme pozitivní školní a třídní klima, učíme odmítat vše, co narušuje dobré vztahy Kompetence občanské - klademe důraz na environmentální výchovu, třídíme odpady, šetříme energií - usilujeme o vědomé chápání spojení člověk - příroda - vedeme žáka k aktivní účasti na kulturních a společendkých akcích ( výstavy, galerie, divadla) - zařazujeme úkoly vedoucí k poznávání a respektování národních tradic a tradic jiných národů - budujeme se žáky demokratická pravidla jednání a soužití ve třídách a ve škole - rozvíjíme pocit zodpovědnosti při plnění úkolů za sebe i za skupinu - vedme žáka k aktivnímu a zdravému životnímu stylu Kompetence pracovní - vedme žáka k bezpečnému a účinnému používání pomůcek a vybavení odborných učeben - vedme žáka k tomu, aby dbal o zdrví své i jiných - vedeme k dodržování bezpečnosti a hygieny při práci - vyžadujeme zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce - rozvíjíme u žáka zručnost a samostatnost - pochválíme kvalitní práci, nepovedenou práci netrestáme a tím, směřujeme k pozitivnímu vztahu k práci - vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci - doplňujeme výuku o praktické exkurze - žáci si připravují výrobky na tradiční škoní jarmarky 5

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Poslech s porozuměním 7. ročník Poslech s porozuměním Výchova k občanství 8. ročník Člověk a pracovní život Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Život v rodině a mimo ni Osobní bezpečí Rozvoj osobnosti Svět práce Sebepoznávání a rozhodování Pokryto předmětem Anglický jazyk Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Dětský den Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti Tělesná výchova Správné držení těla 7. ročník Správné držení těla Výchova ke zdraví 8. ročník Rozvoj osobnosti Tělesná výchova Správné držení těla 9. ročník Správné držení těla Svět práce 8. ročník Sebepoznávání a rozhodování Pokryto předmětem Výchova k občanství Výchova ke zdraví Tělesná výchova Svět práce Pokrytí v projektu Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Dětský den Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Tradiční jarmarky Přírodovědné stezky Psychohygiena Integrace do výuky Člověk a jeho svět 5. ročník Péče o zdraví, zdravá výživa Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Kreativita Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Výchova ke zdraví 6

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pokrytí v projektu Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Tradiční jarmarky Poznávání lidí Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Poslech s porozuměním 7. ročník Poslech s porozuměním Výchova k občanství Život ve společnosti Člověk a lidská práva 8. ročník Člověk a citový život Člověk a jeho svět 2. ročník Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Život v rodině a mimo ni Osobní bezpečí Pokryto předmětem Anglický jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Den pro zdraví Rozvoj osobnosti Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Dětský den Mezilidské vztahy Integrace do výuky Člověk a jeho svět 5. ročník Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Život v rodině a mimo ni Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Rozvoj osobnosti Přírodovědné stezky Dětský den Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 8. ročník Komunikační a slohová výchova - Řečnictví Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Tradiční jarmarky Přírodovědné stezky Dětský den Kooperace a kompetice Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Kulturní dědictví 7. ročník Člověk a morálka Člověk a jeho svět 5. ročník Lidé kolem nás Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Život v rodině a mimo ni Osobní bezpečí Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV 7

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Rozvoj osobnosti Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Dětský den Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Výchova ke zdraví 6. ročník Rozvoj osobnosti 8. ročník Rozvoj osobnosti Pokryto předmětem Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Dětský den VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Naše škola Pokryto předmětem Výchova k občanství Pokrytí v projektu Dopravní výchova Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Výchova k občanství 8. ročník Člověk a občanský život Člověk a jeho svět 5. ročník Současnost a minulost v našem životě Pokryto předmětem Výchova k občanství Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Stát a právo Pokryto předmětem Výchova k občanství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Stát a právo Dějepis 6. ročník Antické Řecko a Řím 9. ročník Vývoj mezi válkami Člověk a jeho svět 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Konec 20. století, problémy současnosti VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník Čtení s porozuměním Německý jazyk Čtení s porozuměním 8. ročník Čtení s porozuměním 9. ročník Čtení s porozuměním Ruský jazyk 7. ročník Čtení s porozuměním 8. ročník Čtení s porozuměním 9. ročník Čtení s porozuměním Dějepis Člověk a jeho svět 1. světová válka 5. ročník Evropa a svět 8

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Zeměpis 8. ročník Evropa Pokryto předmětem Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Člověk a jeho svět Dějepis Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník Čtení s porozuměním Dějepis Vrcholný středověk Zámořské objevy 8. ročník Svět na přelomu 18. a 19. století 9. ročník Vývoj mezi válkami 2. světová válka Člověk a jeho svět 5. ročník Evropa a svět Zeměpis 8. ročník Evropa Výtvarná výchova Práce s uměleckým dílem Pokryto předmětem Anglický jazyk Člověk a jeho svět Dějepis Výtvarná výchova Jsme Evropané Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Mezinárodní společenství Dějepis 6. ročník Antické Řecko a Řím 7. ročník Vrcholný středověk Zámořské objevy Raný středověk 9. ročník Konec 20. století, problémy současnosti Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Kulturní dědictví Dějepis 9. ročník Konec 20. století, problémy současnosti Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Lidské vztahy Integrace do výuky Dějepis 9. ročník 1. světová válka 2. světová válka Československo Člověk a jeho svět 1. ročník Lidé kolem nás Výchova ke zdraví 6. ročník Život v rodině a mimo ni Rozvoj osobnosti Osobní bezpečí Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Pokrytí v projektu Sportovní den Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Etnický původ Integrace do výuky Dějepis 6. ročník Pravěk 9. ročník 2. světová válka Výtvarná výchova 6. ročník Lidská figura Výchova ke zdraví Osobní bezpečí Pokryto předmětem Dějepis 9

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Multikulturalita Integrace do výuky Anglický jazyk 5. ročník Mluvení Německý jazyk 8. ročník Mluvení Ruský jazyk Mluvení Výtvarná výchova 7. ročník Práce s uměleckým dílem Pokryto předmětem Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Výchova k občanství 7. ročník Člověk a morálka Pokryto předmětem Výchova k občanství ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Člověk a jeho svět 1. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Rozmanitost životních podmínek v přírodě Přírodopis 6. ročník Houby a lišejníky Mechy Nahosemenné rostliny Rostliny krytosemenné Ryby Obojživelníci Plazi Ptáci Savci Vztahy živočichů a rostlin v ekosystémech 7. ročník Umělé ekosystémy Lidská sídla Život rostlin Živočichové a prostředí 8. ročník Chování obratlovců a člověka 9. ročník Hydrosféra Atmosféra Pedosféra Vývojová teorie Rozmanitost organismů Rozmanitost ekosystému Dědičnost Naše příroda Zeměpis 6. ročník Přírodní obraz Země 9. ročník Životní prostředí Pěstitelské práce, chovatelství 6. ročník Ošetřování dřevin Pěstování léčivých rostlin Chovatelství 7. ročník Osevní plán Chovatelství Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Fyzika Přírodopis Zeměpis Pěstitelské práce, chovatelství Pokrytí v projektu Sportovní den Týden pro Zemi Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Základní podmínky života Integrace do výuky Člověk a jeho svět 4. ročník Rovnováha v přírodě 5. ročník Rozmanitost životních podmínek v přírodě Přírodopis 6. ročník Řasy Houby a lišejníky Nahosemenné rostliny Prvoci Členovci Ryby Obojživelníci Plazi Ptáci Savci Vztahy živočichů a rostlin v ekosystémech 7. ročník Umělé ekosystémy Lidská sídla Hospodářsky významné organismy Buňka 10

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Mnohobuněční Vyšší rostliny Život rostlin 8. ročník Obratlovci 9. ročník Hydrosféra Chemie Živočichové a prostředí Chování obratlovců a člověka Atmosféra Pedosféra Vývojová teorie Rozmanitost organismů Rozmanitost ekosystému Buněčný základ života Dědičnost Naše příroda 8. ročník Voda a vzduch Zeměpis 9. ročník Životní prostředí Výtvarná výchova 6. ročník Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové) Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Sportovní den Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Přírodopis 6. ročník Houby a lišejníky Nahosemenné rostliny Členovci Ryby Obojživelníci Vztahy živočichů a rostlin v ekosystémech 7. ročník Umělé ekosystémy Lidská sídla Hospodářsky významné organismy Rozmnožování rostlin Život rostlin 8. ročník Obratlovci Bezobratlí živočichové Živočichové a prostředí Povrch těla Průběh lidského života Chování obratlovců a člověka 9. ročník Hydrosféra Atmosféra Pedosféra Rozmanitost ekosystému Buněčný základ života Dědičnost Naše příroda Fyzika Jaderná energie Chemie 8. ročník Voda a vzduch Oxidy 9. ročník Uhlovodíky Chemie a společnost Zeměpis 6. ročník Přírodní obraz Země 7. ročník Světadíl Afrika Světadíl Antarktida 9. ročník Životní prostředí Pokryto předmětem Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Pokrytí v projektu Sportovní den Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Výchova k občanství 7. ročník Globální problémy lidstva Člověk a jeho svět 5. ročník Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Přírodopis 6. ročník Houby a lišejníky Mechy Ryby Obojživelníci Plazi Vztahy živočichů a rostlin v ekosystémech 7. ročník Umělé ekosystémy Lidská sídla Hospodářsky významné organismy Rozmnožování rostlin Život rostlin Bezobratlí živočichové Živočichové a prostředí 11

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 8. ročník Smysly 9. ročník Hydrosféra Fyzika Chemie Průběh lidského života Chování obratlovců a člověka Atmosféra Pedosféra Rozmanitost organismů Rozmanitost ekosystému Buněčný základ života Dědičnost Naše příroda Jaderná energie 8. ročník Voda a vzduch Oxidy 9. ročník Uhlovodíky Zeměpis Chemie a společnost 6. ročník Přírodní obraz Země 9. ročník Životní prostředí Výtvarná výchova 6. ročník Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové) Pěstitelské práce, chovatelství 7. ročník Permakulturní disain Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Pěstitelské práce, chovatelství Pokrytí v projektu Sportovní den Den pro zdraví Týden pro Zemi Přírodovědný pobyt ve středisku CEV Přírodovědné stezky MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Komunikační a slohová výchova - Funkční styly Anglický jazyk 8. ročník Poslech s porozuměním Výchova ke zdraví Čtení s porozuměním 6. ročník Osobní bezpečí Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Pokrytí v projektu Týden pro Zemi Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Komunikační a slohová výchova - Funkční styly Výtvarná výchova 8. ročník Písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky 9. ročník Reklama a propagační prostředky Výchova ke zdraví 6. ročník Osobní bezpečí Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova k občanství Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Týden pro Zemi Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Anglický jazyk Poslech s porozuměním Čtení s porozuměním Psaní Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Výtvarná výchova 12

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pokrytí v projektu Týden pro Zemi Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 6. ročník Osobní bezpečí Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Reklama a propagační prostředky Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk a literatura 5. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Výchova k občanství 6. ročník Kulturní dědictví Výtvarná výchova Písmo a užitá grafika 8. ročník Písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky 9. ročník Reklama a propagační prostředky Výchova ke zdraví 6. ročník Osobní bezpečí Využití digitálních technologií 8. ročník Digitální technika Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie Výtvarná výchova Pěstitelské práce, chovatelství Pokrytí v projektu Sportovní den Tradiční jarmarky Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Informační a komunikační technologie 6. ročník Prezentace informací Pěstitelské práce, chovatelství 7. ročník Permakulturní disain Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Pěstitelské práce, chovatelství Pokrytí v projektu Týden pro Zemi Český jazyk a literatura Výchova k občanství Výtvarná výchova Využití digitálních technologií Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova - Reportáž, cestopis Anglický jazyk 7. ročník Psaní Informační a komunikační technologie 6. ročník Prezentace informací Výtvarná výchova 8. ročník Písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky Pěstitelské práce, chovatelství 7. ročník Permakulturní disain Pokryto předmětem 13

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 14

18 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Sídliště Osvobození 56, , Vyškov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 ŠVP od , novela platná od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: 9 ÚPLNOST, VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole byla otevřena v roce Jedná se o úplnou základní školu, ležící na okraji Vyškova, s krásným výhledem na Drahanskou vrchovinu. Přímo u školy jsou zastávky městské autobusové dopravy. Budovy jsou řešeny bezbariérově, k dispozici je i osobní výtah. V uplynulých letech proběhla výměna oken a zateplení budov. Při škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina se nachází v suterénu budovy školy, k dispozici má 3 učebny a jednu menší hernu. V případě celodružinových akcí využíváme i ostatní prostory školy. Školní jídelna se nachází ve druhém pavilonu a je propojena s hlavní budovou chodbou. Strávníci si mohou vybrat ze dvou nabízených jídel, objednávky se mohou realizovat i prostřednictvím internetu. Mateřská škola se nachází v hlavní budově školy. Vznikla v roce 2014 přebudováním původních prostor. MŠ má k dispozici nejen nové vnitřní prostory, ale také část zahrady, která byla vybavena pro děti MŠ. "Školka" využívá jamozřejmě i zbývající areál školy. V budovách nalezneme kvalitně vybavené kmenové a odborné učebny. Na patrech jsou vybudovány relaxační koutky pro žáky. Učebny jsou z důvodu zajištění bezprašného prostředí vybaveny tabulemi pro popis fixem. Ve všech třídách na 1. stupni jsou instalovány čističe a zvlhčovače vzduchu, učebna je vybavena tabulí pro popis fixem. Křída není vůbec používána. Ve třídě nejsou klasické koberce ani látkové nástěnky. Ke škole patří rozsáhlý venkovní sportovní areál, který sestává z tartanového atletického oválu se zařízenými sektory pro skoky, hody a vrhy, fotbalového hřiště, víceúčelového hřiště s umělým travnatým povrchem, 2 volejbalová hřiště s umělým travnatým povrchem a hřiště na košíkovou. V zahradním areálu najdeme školní zahradu s rybníkem, mokřadem, potokem, bylinkovou spirálou, skleníkem a učebnu v přírodě. Vznikají jednotlivá stanoviště, která žáci využívají při výuce. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Počet pedagogických pracovníků se mění v závislosti na počtu tříd. Dlouhodobě se škole daří dodržovat vysokou kvalifikovanost pedagogických pracovníků. Ve škole pracují dva výchovní poradci, koordinátor prevence sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, vzdělání a osvěty a koordinátor školního vzdělávacího programu. Při výuce žáků se zdravotním omezením pomáhají pedagogičtí asistenti. Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů, kurzů a školení dle potřeb školy a aktuálních nabídek. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Většina žáků jsou děti z okolního sídliště, z toho plyne, že naše škola je sídlištního typu. Přibližně třetina žáků přichází ze spádového obvodu jiné vyškovské školy, případně škol mimovyškovských. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - Škola je zapojena do projektu UNESCO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ a je držitelem titulu ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ - Škola je zapojena do projektu MRKEV ( Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy), který probíhá v krajích České republiky od roku V rámci tohoto projektu se v krajích vytvářejí sítě základních a středních škol věnujících se ekologické výchově. - Škola spolupracuje se zahraniční partnerskou školou ve slovenských Michalovcích. 15

19 Charakteristika školy - Škola je držitelem plakety Přírodní zahrada. - Škola je držitelem certifikátu "Rodiče vítáni". SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mají nejen možnost kdykoliv navštívit školu (po vzájemné domluvě s vyučujícím), dále v době konzultačních hodin a třídních schůzek, ale jsou zváni, zejména na I. st., i do vyučování a na besídky. O činnosti školy jsou informováni i prostřednictvím tisku, nástěnek nebo webových stránek školy. Ve spolupráci s Občanským sdružením a dalšími rodiči organizujeme zábavné akce pro děti, i společenské akce pro veřejnost (školní ples). Pořádáme pravidelné celoškolní akce pro žáky a veřejnost jako Dny otevřených dveří, Školní akademie, Vánoční a Velikonoční jarmark, Den Země a různé sportovní akce. Ve školní jídelně se vaří obědy nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale také pro veřejnost, čehož využívají strávníci z okolí. Naše škola úzce spolupracuje především se Školskou radou, školskými poradenskými zařízeními a Občanským sdružením rodičů. Dlouhodobá je i spolupráce s Domem dětí a mládeže ve Vyškově a Knihovnou Karla Dvořáčka. Nezanedbatelná je spolupráce v oblasti environmentální a tělesné výchovy. V oblasti environmentální výchovy jsou našimi partnery: Klub ekologické výchovy Praha Dům ekologické výchovy Lipka Brno 16

20 Učební plán 4 Učební plán Škola Název ŠVP, Sídliště Osvobození 56, , Vyškov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Platnost ŠVP od , novela platná od Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce skupina PVP Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

21 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Výchova k občanství Dějepis Matematika Informační a komunikační technologie Přírodopis Fyzika 1, ,5 Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pěstitelské práce, chovatelství 0, ,5 Využití digitálních technologií - - 0,5-0,5 Technické práce Svět práce - - 0,5-0,5 PVP skupina Celkem základní dotace 25,5 23, Celkem disponibilní dotace 3,5 5, Celkem v ročníku

22 Učební plán Celkový učební plán RVP Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Další cizí jazyk Český jazyk a literatura Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Matematika a její aplikace Matematika Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Výchova k občanství Matematika ŠVP Informační a komunikační technologie Celková dotace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a příroda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Disponibilní dotace Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pěstitelské práce, chovatelství Svět práce Technické práce Využití digitálních technologií Člověk a svět práce PVP skupina 1 skupina PVP ,5 24, ,5 6, ,5 8,5 0 1,5 1,5 0 0,5 0, ,5 0,

23 Učební plán 2. ročník skupina PVP Vyučování hrou 1 Sportovní a atletické hry 1 Žák si volí jeden předmět z dané skupiny. 3. ročník skupina PVP Vyučování hrou 1 Sportovní a atletické hry 1 Žák pokračuje ve zvoleném předmětu z dané skupiny. 4. ročník skupina PVP Vyučování hrou 1 Sportovní a atletické hry 1 Žák si volí jeden předmět z dané skupiny. 5. ročník skupina PVP Vyučování hrou 1 Sportovní a atletické hry 1 Žák pokračuje ve zvoleném předmětu z dané skupiny. 6. ročník PVP skupina 1 Sportovní a pohybové hry 1 Ekologický seminář 1 Atletická abeceda 1 Seminář z matematiky 1 Žák volí mezi sportovním zaměřením ( Sportovní a pohybové hry, Atletická abeceda ) nebo přírodovědným zaměřením ( Ekologický seminář, Seminář z matematiky) 7. ročník Druhý cizí jazyk Německý jazyk 2 Ruský jazyk 2 Žák si volí z nabídky cizích jazyků. 20

24 Učební plán PVP skupina 1 Sportovní a pohybové hry 1 Ekologický seminář 1 Atletická abeceda 1 Seminář z matematiky 1 Žák pokračuje ve výuce ve zvolené skupině volitelných přemětů. 8. ročník Druhý cizí jazyk Německý jazyk 2 Ruský jazyk 2 Žák si pokračuje ve zvoleném jazyce. PVP skupina 1 Sportovní a pohybové hry 1 Ekologický seminář 1 Atletická abeceda 1 Seminář z matematiky 1 Žák pokračuje ve výuce ve zvolené skupině volitelných přemětů. 9. ročník Druhý cizí jazyk Německý jazyk 2 Ruský jazyk 2 Žák si pokračuje ve zvoleném jazyce. PVP skupina 1 Sportovní a pohybové hry 1 Ekologický seminář 1 Atletická abeceda 1 Seminář z matematiky 1 Žák pokračuje ve výuce ve zvolené skupině volitelných přemětů. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je na 1.stupni v 1., 2., 3.ročníku a na 2. stupni v 8. a 9. ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu. V 9. ročníku se v rámci předmětu realizuje průřezové téma Mediální výchova. Vyučovací předmět Anglický jazyk je v 1. a 2. ročníku posílen vždy o 1 disponibilní hodinu. Posílení je určeno k naplňování jednoho z cílů našeho ŠVP - rozvoj jazykových dovedností a předpokladů pro komunikaci v rámci Evropy a světa. Vyučovací předmět Druhý cizí jazyk (Německý jazyk a Ruský jazyk) je v 7., 8. a 9. ročníku posílen vždy o 2 disponibilní hodiny. Vyučovací předmět Dějepis je posílen v 9. ročníku o 1 disponibilní hodinu. Posílení je určeno k realizaci 21

25 Učební plán průřezového téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vyučovací předmět Matematika je na 1. stupni ve 2., 3., 4. a 5. ročníku a na 2. stupni v 8.ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu, 9. ročníku o 2 disponibilní hodiny. Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je posílen ve 4. ročníku o 1 disponibilní hodinu. Vyučovací předmět Fyzika je v 6. ročníku posílen o 0.5 disponibilní hodiny. Vyučovací předmět Přírodopis je v 7. a 9. ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu. V rámci předmětu realizuje průřezové téma Environmentální výchova. Vyučovací předmět Zeměpis je v 6. ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu. V rámci předmětu realizuje průřezové téma Environmentální výchova. Vyučovací předmět Pěstitelské práce, chovatelství je je v 7. ročníku posílen o 0,5 disponibilní hodiny. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je na 2. stupni rozdělena do těchto předmětů: v 6. a 7. ročníku Pěstitelské práce, chovatelství, v 8. ročníku Svět práce a Využití digitálních technologií, v 9. ročníku Svět práce a Technické práce. V 8. a 9. ročníku probíhá výuka těchto předmětů vždy jednou za 14 dní. Povinně volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace. Disponobilní hodiny jsou označeny symbolem "+". 22

26 5 Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Sídliště Osvobození 56, , Vyškov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 ŠVP od , novela platná od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s orozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývojnároda, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k 23

27 5.1.1 Český jazyk a literatura jazyku v rámci interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Český jazyk a literatura 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Podstatou předmětu je, aby žák získal potřebné komunikační znalosti a dovednosti, které uplatní při dorozumívání s lidmi. Český jazyk si klade za cíl, aby se žák naučil číst s porozuměním, psát a mluvit spisovně, kultivovaně, jasně a srozumitelně. Žák se seznamuje se základními literárními druhy, učí se rozvíjet svoje čtenářské návyky a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je utvořen ze vzdělávacích obsahů daných RVP: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Z hlediska metod a forem upřednostňujeme skupinovou práci, hry, práci ve dvojicích, práci s textem, výklad, krátkodobé projekty, referáty a soutěže. Výuka probíhá v kmenových učebnách a v počítačové učebně. Do výuky zařazujeme návštěvy divadel, muzeí, žákovské i městské knihovny. Do obsahu učiva je začleněna etická výchova. Od 8. ročníku jsou žáci v paralelních třídách rozděleni do skupin. Rozdělení je provedeno na konci 7.ročníku na základě rozřazovací písemné práce, vyjádření učitele českého jazyka a zákonného zástupce. Výuka ve skupinách probíhá pro všechny třídy současně. Tím je zajištěna prostupnost jednotlivých skupin. Žák může pracovat v té skupině, která mu nejvíce vyhovuje a její úroveň odpovídá jeho nadání, zájmu a ochotě na sobě pracovat. Na žáky 1. skupiny jsou kladeny větší nároky. Tímto rozdělením dosahujeme toho, že všichni žáci mohou pocítit úspěch a jsou kladně motivováni. V případě nízkého počtu žáků v ročníku nebude docházet k dělení na skupiny. Mezipředmětové přesahy 1. ročník - člověk a jeho svět, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika 2. ročník - člověk a jeho svět, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova 3. ročník - člověk a jeho svět, hudební výchova, výtvarná výchova 4. ročník - člověk a jeho svět 5. ročník - člověk a jeho svět 6. ročník - výchova k občanství, anglický jazyk, výtvarná výchova, dějepis 7. ročník - anglický jazyk, výtvarná výchova, dějepis, hudební výchova 8. ročník - výchova k občanství, výtvarná výchova, dějepis 9. ročník - výtvarná výchova, dějepis 24

28 5.1.1 Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: KOMPETENCE K UČENÍ usilujeme o to, aby žák dokázal svoji práci sám hodnotit a zaznamenávat svůj pokrok (individuálně nebo v rámci skupiny) vedeme žáka k tomu, aby vysvětlil vztah mezi pojmenováním a jeho významem předkládáme žákovi ke vnímání různé podoby zpracování literárního díla (kniha, zvuková nahrávka, film) KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ vedeme žáka k samostatnému vyhledávání informací v jazykových příručkách a ve slovníku, ve školní i městské knihovně a na internetu zvláště ve slohové výchově vedeme žáka k tomu, aby zadaný úkol pojímal s originalitou a osobitostí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ usilujeme o žákovo jazykově správné, přesné a věcné vyjadřování vedeme žáka k tomu, aby byl při diskusi schopen obhájit svůj názor a zároveň aby respektoval názory druhých umožňujeme žákovi využívat moderní komunikační technologie podporujeme žáka v tom, aby informoval o svých školních i vhodných mimoškolních aktivitách prostřednictvím školního časopisu vedeme žáka k účasti a aktivnímu vystoupení na školních akademiích KOMPETENCE PRACOVNÍ vedeme žáka k samostatnému ověřování si nově získaných vědomostí v jazykových příručkách a slovnících zvláště v jazykové výchově vedeme žáka k tomu, aby nově získané informace utřiďoval do systému (osvojení, procvičování, opakování) jak při práci ve škole, tak při domácí přípravě na výuku KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ vedeme žáka k využívání skupinové práce prostřednictvím kooperativní výuky zejména při vytváření projektů a slohových úkolů zvláště v literární výchově vedeme žáka k posilování sebedůvěry tím, že bude propojovat vlastní čtenářské a divácké zkušenosti se znalostmi získanými ve škole učíme žáka obhájit svůj vlastní názor v diskusi KOMPETENCE OBČANSKÉ zvláště v jazykové a literární výchově vedeme žáka k tomu, aby pracoval s informacemi týkajícími se jeho regionu (např. nářečí, regionální pověst) vedeme žáka k orientaci v kulturním a historickém dědictví České republiky Ročníkové naplňování výstupů daných RVP: 1.OBDOBÍ Komunikační a slohová výchova (1) plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti (3.r.) (2) porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti (3.r.) (3) respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru (3.r.) (4) pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost (3.r.) (5) v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči (3.r.) (6) volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích (3.r.) (7) na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev (3.r.) (8) zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním (3.r.) (9) píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev (3.r.) (10) píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení (3.r.) (11) seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh (3.r.) Jazyková výchova (12) rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky (3.r.) (13) porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná (3.r.) 25

29 5.1.1 Český jazyk a literatura (14) porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost (3.r.) (15) rozlišuje slovní druhy v základním tvaru (3.r.) (16) užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (3.r.) (17) spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy (3.r.) (18) rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky (3.r.) (19) odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat (3.r.) Literární výchova (20) čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku (3.r.) (21) vyjadřuje své pocity z přečteného textu (3.r.) (22) rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění (3.r.) (23) pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností (3.r.) 2.OBDOBÍ Komunikační a slohová výchova (1) čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas (5.r.) (2) rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává (5.r.) (3) posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení (5.r.) (4) reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta (5.r.) (5) vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku (5.r.) (6) rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména v reklamě (5.r.) (7) volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru (5.r.) (8) rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace (4.r.) (9) píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (5.r.) (10) sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti (5.r.) Jazyková výchova (11) porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová (5.r.) (12) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku (4.r.) (13) určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu (5.r.) (14) rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary (5.r.) (15) vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty (5.r.) (16) odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí (5.r.) (17) užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje (5.r.) (18) píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách (5.r.) (19) zvládá základní příklady syntaktického pravopisu (5.r.) Literární výchova (20) vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je (5.r.) (21) volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma (5.r.) (22) rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů (5.r.) (23) při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy (5.r.) 3.OBDOBÍ Komunikační a slohová výchova (1) odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji (8. r.) (2) rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru (7. r., 8. r.) (3) rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj (9. r.) (4) dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci ( 7. r.) (5) odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru (6. r.) (6) v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 26

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola Verze konečná z 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola č.j.

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Tesařské práce 36-64-E/01 Tesařské práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika školy 3 3 Profil

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE Havlíčkova 812, 542 32 Úpice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel název

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP škola Železnice 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad

Více