ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A S T R M I L O V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A S T R M I L O V Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: zřizovatel: městský úřad telefon a fax: typ školy: státní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Svobodného člověka může vychovat jen svobodný učitel 1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP 7 4. Učební plán ŠVP Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Vlastivěda, Přírodověda Dějepis Občanská nauka Člověk a příroda Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika nepovinného předmětu náboženství Charakteristika výchovně vzdělávacího programu školní družiny Výchovně vzdělávací plán ŠD Hodnocení žáků a autoevaluace školy

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Oficiální název: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: SVOBODNÁ ŠKOLA Předkladatel: Název školy : Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Adresa školy : Tyršova 366, Strmilov IČO, RED-IZO : , Jméno ředitele: Mgr. Josef Pulkrab Kontakty: tel.: www: 3

4 Zřizovatel školy: Název: Město Strmilov Adresa: Strmilov, Kontakty: č.tel.: (408) www : Platnost dokumentu : od 1. září 2009 Podpis ředitele a razítko 4

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Strmilov je plně organizovaná devítitřídní škola. Plánovaná kapacita školy je 270 žáků. V poslední době se pohybuje počet kolem 160 žáků, z toho přibližně 35 % dojíždějících.. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Školní družina má svou vlastní učebnu v budově školy. Školní jídelna s kapacitou 300 jídel zajišťuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců a cizích strávníků. Vybavení školy Materiálně-technické vybavení školy je na dobré úrovni. Výuka probíhá v devíti kmenových třídách, pěti odborných učebnách (fyzika, přírodopis chemie, kreslírna, počítačová učebna, učebna jazyků) a déle jsou využívány dílna (dřevo kovo), cvičná kuchyňka, relaxační místnost, tělocvična a sportovní hala a školní pozemek.. Ve škole je zřízena samostatná knihovna, která současně slouží jako učebna pro výuku literatury a cizích jazyků. Pro podporu názorné výuky mají vyučující možnost využívat videa, televizory, DVD a CD přehrávače, videokameru, diaprojektor a interaktivní tabuli. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, který splňuje hygienické normy. K výzdobě učeben a společných prostor školy slouží výtvarné práce žáků. V rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání byla škola vybavena sedmi žákovskými počítači. Celkový počet počítačů ve škole je dvanáct. Počítače umístěné v odborné počítačové učebně jsou propojeny vnitřní počítačovou sítí a připojeny na internet. Žákům školy i pedagogům jsou počítače i využívání internetu běžně přístupné. Vzhledem k počtům dětí ve třídách se jeví jako nutnost rozšíření počtu počítačových stanic v počítačové učebně. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování i integraci mentálně postižených dětí. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají k dispozici potřebné učebnice, pracovní sešity a pomůcky. V rámci možností používají při výuce i výpočetní techniku. Pro všechny takto postižené děti jsou vypracovány na základě doporučení speciálních pracovišť individuální vzdělávací plány. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 16 členů, z toho je 13 učitelů, jedna vychovatelka ŠD a dvě pedagogické asistentky. Spojují se v něm mladší i zkušení pedagogové, průměrný věk je 40 let, z hlediska pohlaví 15 žen a 1 muž. Přibližně 90 % učitelů je plně kvalifikovaných, jeden vyučující dosud studuje pedagogickou fakultu. Aprobovanost dosahuje přibližně 85 %. Ve škole pracuje jedna kvalifikovaná výchovná poradkyně pro volbu povolání, jeden metodik prevence sociálně patologických jevů a jedna dyslektická a logopedická asistentka. Někteří učitelé prošli různými kurzy např. počítačová gramotnost, protidrogová prevence, kurz první pomoci aj. Ve škole pracuje s mentálně postiženými žáky pedagogická asistentka. 5

6 Dlouhodobé projekty Škola se v oblasti výuky a vzdělávání zaměřuje na rozvoj talentovaných a zdravotně postižených žáků. Maximálně a dlouhodobě využíváme dobré materiálnětechnické vybavení školy. V oblasti výchovy usilujeme o správné společenské vztahy, rozšiřování volnočasových aktivit a především rozvíjíme výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola dlouhodobě dosahuje úspěchů ve sportovních soutěžích, chlapci ve florbale dosáhli historický úspěch účastí v užším celostátním finále. Škola také v průběhu již několika roků pořádá celou řadu okresních a krajských sportovních soutěží. Dlouhodobě je škola také úspěšná v různých okresních a krajských kolech olympiád, vynikají v olympiádách ve fyzice, matematice a cizích jazycích. V oblasti cizích jazyků jsou pořádány výměnné pobyty ve Švýcarsku, návštěvy sousedního Rakouska s hrou divadelního představení v německém jazyce, cizojazyčné korespondence, zájezdy do Anglie a různé jiné akce. Pořádáme celou řadu kulturně-vzdělávacích akcí. Jsou to exkurze do průmyslových a zemědělských podniků, ZOO, muzeí, Planetária v Českých Budějovicích, zájezdy do Prahy, pořádáme divadelní a filmová představení, koncerty, školní akademie aj. Třídní kolektivy vyjíždějí každý rok na školní výlety, osmé třídy absolvují lyžařský kurz v Krkonoších, tradičně pořádáme vánoční karneval, dětský den a školní ples. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je dobrá, ale vzhledem k narůstajícímu nezájmu rodičů stále obtížnější. Rodiče jsou v dostatečné míře informováni každodenně v žákovských knížkách, mají možnost kdykoli po dohodě navštívit školu a hovořit s pedagogickým sborem, 4 x ročně organizujeme třídní schůzky, 2 x schůzky s rodiči vycházejících žáků a jedenkrát pořádáme Den otevřených dveří, k dispozici jsou webové stránky školy. Rodiče nám pomáhají při organizaci školního plesu a někdy také poskytují škole sponzorské dary na nákup školních potřeb a pomůcek. 6

7 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Školní vzdělávací program Svobodná škola naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Základní myšlenkou je vytvářet spokojenou a otevřenou školu založenou na demokratických principech vedení a být prospěšná svému okolí. V tomto dlouhodobém procesu se opírat o silné stránky školy, využívat další možnosti pro rozvoj a odstraňovat nebo alespoň oslabovat slabé stránky či hrozby. Profilace, výchovné a vzdělávací priority : možnosti využití počítačů ve škole je počítačová učebna, která je využívána nejen k výuce volitelného předmětu Informatika, ale především v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů a také ve volném čase v odpoledních hodinách, ve výuce i mimo vyučování umožňujeme žákům školy procvičovat učivo a připravovat se na výuku a na přijímací řízení na střední školy. Prostřednictvím internetu si mohou připravovat zadané referáty a jiné práce. organizace volného času žáků žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit sportovní a pohybové aktivity, florbal, netradiční výtvarné techniky, biblický kroužek, jazykové kroužky, hra na zobcovou flétnu a další. Cílem je přirozenou a nenásilnou cestou rozvíjet výchovu ke zdravému životnímu stylu. činnost školní družiny důležitá služba naší školy pro dojíždějící i místní žáky. Děti mohou využívat celý areál a mají navíc svou vlastní velmi dobře vybavenou pracovnu organizace kulturních programů ve škole jsou již tradicí návštěvy divadel, součástí výuky je pravidelná návštěva divadelních souborů přímo v naší škole, škola zajišťuje pro žáky vzdělávací pořady z oblasti přírodovědné, ochrany obyvatel při mimořádných situacích, zeměpisné a zdravotnické grantové projekty škola zpracovává některé projekty, které přinášejí pestřejší využití volného času a nákup potřeb a pomůcek pro efektivnější výuku a výchovu individuální přístup vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků od žáků nadaných až po žáky s vážným zdravotním a mentálním postižením - se nám jeví jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii školy na přizpůsobení se individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. spolupráce s veřejností 7

8 škola je otevřená široké veřejnosti, hojně jsou využívána sportovní zařízení školy, především v zimním období. Rodiče pomáhají s organizací plesu, vedou některé zájmové útvary ve škole. Výchovné a vzdělávací strategie Školní vzdělávací program Svobodná škola vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo) k učení lze žáky motivovat a učinit je zajímavým a přiměřeným jejich věku nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, toho lze dosáhnou tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka pozitivně laděné hodnocení, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Klíčové kompetence jsou členěny do souborů zaměřených na učení na řešení problémů na komunikaci na sociální a personální dovednosti na občanské postoje na pracovní činnosti Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Jsou klíčem k úspěšnosti člověka v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. Na utváření klíčových kompetencí se podílejí všechny vzdělávací oblasti, které poskytují svým obsahem dostatek příležitostí k jejich naplňování. Konkrétní podoba vzdělávacích cílů a kompetencí je vyjádřena ve výchovně vzdělávacích cílech jednotlivých vzdělávacích oblastí. 8

9 1. Kompetence k učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Zadáváme referáty a slohové práce. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování Žákům umožňujeme ve vhodných případech vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Vytváříme situace, v nichž sám žák objevuje nové poznatky. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Využíváme pro získání nových poznatků knih, časopisů a jiné literatury v knihovně, ve ŠD Učíme vyhledávat žáky nové informace pomocí internetu. Využíváme pro výuku vhodných pomůcek 2. Kompetence k řešení problémů Zadávat úkoly, kde musí žák využívat poznatků z různých vzdělávacích oblastí mezipředmětové vztahy Zadávat domácí úkoly, ve kterých si musí zjistit údaje sám vlastní činností nebo u jiných institucí či jedinců Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových vč. Internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce ve ŠD) Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení 3. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných Zařazujeme besedy v rámci činnosti ŠD Vedeme žáky ke komunikaci s vedením školy Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci ve vyučování Začleňujeme do výuky skupinové vyučování 9

10 Zařazujeme mluvní cvičení Pořádáme společné projekty a akce různých tříd (výlety, exkurze apod.) 4. Kompetence sociální a personální Během vzdělávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení Organizujeme spolupráci dětí při doučování látky po absencích Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, ŠD a OV) Usilujeme aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejich formulaci se sami podílejí (školní řád) Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Vedeme žáky k pomoci spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci výuky i mimo ni Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 5. Kompetence občanské Ve školních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování, spoluvytvářejí školní řád Dbáme na důsledné plnění školního řádu Vytváříme žákům pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a dbáme, aby je chránili Učíme žáky správnému vztahu k přírodě Vedeme žáky k třídění odpadu Při ozdravných pobytech v přírodě v rámci ŠD se žáci chovají jako zodpovědné osoby Žáky zapojujeme do soutěží, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů Vedeme žáky k dodržování pravidel her v rámci TV, ŠD a jinde Vedeme žáky k dodržování pravidel společenského chování na zastávkách autobusu, v autobusu při cestě do školy i ze školy a na společných školních akcích a ve školní jídelně 6. Kompetence pracovní V rámci PČ, ŠD vedeme žáky ke kladnému postoji k práci Usilujeme o to, aby se žáci podíleli na úpravě a údržbě areálu školy Žáky motivujme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci Výuku doplňujeme o praktické exkurze Vedeme vycházející žáky k uvědomělé volbě povolání Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další svou orientaci 10

11 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Postupujeme v souladu s RVP ZV a RVP ZV pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. S výukou žáků s vývojovými poruchami učení a žáků s mentálním postižením máme dlouholeté zkušenosti, a proto veškeré uvedené postupy jsou zcela konkrétní a ověřené praxí. Výuka probíhá na naší škole formou individuální integrace takových žáků do běžných tříd ZŠ. Konkrétní zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami: Nejdříve jsou žáci, u kterých se projevují příznaky některé specifické poruchy, posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do specializovaných zařízení Vzdělávání probíhá podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a podle individuálních vzdělávacích plánů odsouhlasených ředitelem školy, vyučujícím, zákonným zástupcem, třídním učitelem a pracovníkem specializovaného zařízení, sestavených na základě doporučení těchto zařízení Úspěšně využíváme práci pedagogické asistentky při vzdělávání žáků s mentálním postižením Úzce spolupracujeme s PPP a SPC návštěvy dětí s rodiči v těchto zařízeních a návštěvy pracovnic SPC přímo na škole Velmi přínosná je vzájemná pomoc ostatních žáků ve třídách V době po vyučování pracuje s těmito žáky dyslektická a logopedická asistentka Využíváme pomoc vychovatelky ŠD při zabezpečování přípravy žáků se speciálními potřebami na vyučování Důležitá je spolupráce s rodiči těchto žáků, vzájemná dohoda v postupech a někdy i účast rodičů ve vyučovacích hodinách Při objevení nových případů postižení začleníme do výuky další postupy potřebné k úspěšnému vzdělávání těchto žáků. Při hodnocení žáků se speciálními potřebami přihlížíme k jejich poruchám a hodnotíme s tolerancí. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním škola je připravena s takovými žáky pracovat. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola vychází z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Škola bere na zřetel fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách liší, a proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a sociálně znevýhodňujícího prostředí využívá škola výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizována dle ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a třetí části vyhlášky č. 73/2005 Sb. 11

12 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, které reprezentují nadání žáka, rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje většinou individuální vzdělávací plán, který navrhují pracovníci školských poradenských zařízení a který vytváří škola ve spolupráci s rodinou žáka. Konkrétní postupy při zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Zpracováváme individuální vzdělávací plány ve vzdělávacích oblastech, kde vynikají, průběžně jsou upravovány v souladu se vzdělávacími potřebami Obohacuje se učivo rozšiřováním a prohlubováním o další informace a také se stimuluje proces objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb v daném tématu Důraz je kladen především na řešení problémových úloh a rozvoj tvořivosti, rozvoj vyšších mentálních procesů V rámci obohacování učiva je vhodné také využívání různých exkurzí, přehlídek, soutěží, olympiád nebo zapojování do různých zájmových útvarů Rozvíjíme talent také ve ŠD Rozvíjíme talent pomocí internetu, umožňujeme práci na počítači v odpoledních hodinách v počítačové učebně Umožňujeme individuální práci s naučnou literaturou (především v knihovně) Možnost urychlení procesu vzdělávání rychlejší zvládnutí učební látky (akcelerace učiva) V případě výskytu dalších případů žáků s mimořádným nadáním začleníme do vzdělávání další postupy dle potřeby (pověřování náročnějších úkolů, vedení skupin při skupinové práci, pomoc vyučujícím při přípravě a realizaci vyučovací hodiny, řešení problémových a náročnějších úkolů se staršími spolužáky apod.). Tyto žáky je třeba neustále usměrňovat, především v chování, neboť většina mimořádně nadaných žáků zaostává nebo je jen průměrná v jiných oblastech. Proto je vhodné připravovat různé podpůrné programy zaměřené na sociální vztahy a získávání sociálních dovedností. O obsahu, průběhu vzdělávání a další péči vede škola (třídní učitel, výchovný poradce, učitel příslušného předmětu) záznamy, které jsou součástí osobní dokumentace žáka. Vzdělávací obsah základního vzdělávání Vzdělávací obsah základního vzdělání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory 12

13 Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Dějepis, Výchova k občanství Fyzika,Chemie, Přírodopis, Zeměpis Hudební výchova, Výtvarná výchova Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací období základního vzdělávání Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na období 1.období ročník 2.období ročník 3.období ročník Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou na konci 5.ročníku a na konci 9.ročníku závazné. Na konci 3.ročníku je očekávaný výstup pouze orientační. Učivo je v pojetí ŠVP chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a představuje závazný výčet témat, námětů a činností, které mu škola nabídne všem žákům k osvojování. Obsah učiva Školního vzdělávacího programu Je rozpracovaný do jednotlivých ročníků. Podkladem pro rozpracování obsahu učiva bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z programu Základní škola a pedagogické zkušenosti učitelů školy. Začlenění průřezových témat 13

14 Název průřezového tématu Název tematického okruhu 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Rozvoj schopností ZpČ, M, Člověk a Čj, M, Člověk a Čj, M, Inf, Člověk poznávání svět, Vv svět, Vv a svět, Vv Čj, M Čj, M Sebepoznání a sebepojetí Tv Člověk a svět, Tv Čj, Tv Vv, Tv Př, Vv, Tv Seberegulace a sebeorganizace člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Př, Tv Př, Tv Osobnostní a sociální výchova Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Tv Tv Tv Tv, Př Tv, Př ZpČ, M, Hv, Vv, Tv Vv, Tv Čj, M, Člověk a svět, Hv, Vv, Tv Vv, Tv Čj, M, Inf, Hv, Vv, Tv Čj, M, Hv, Tv, Vv Čj, M, Inf, Hv, Vv, Tv Člověk a svět, Vv, Tv Vv, Tv Př, Vv, Tv ZpČ, Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Vv Př, Vv ZpČ, Hv, Tv Čj, Člověk a svět, Hv, Tv Čj, Hv, Tv Čj, Vl, Hv, Vv, Tv Čj, Inf, Vl, Vv, Tv Výchova demokratického občana Kooperace a kompetice ZpČ, Vv Čj, Vv Čj, Vv VV, Tv Vv, Tv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Člověk a svět Hodnoty, postoje, praktická etika Vl Občanská společnost a škola Vl Občan, občanská společnost a stát Hv Hv HV Vl Inf, Vl Formy participace občanů v politickém životě Vl Principy demokracie jako formy vlády a způsobu Vl Vl Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Hv Aj, Člověk a svět Inf, Vl, Vv Aj, Vl, Hv Př, Vl, Vv Vl 14

15 Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Hv, Vv Člověk a svět, Hv, Vv Hv, Vv Vv Aj, Vl, Vv Tv Člověk a svět, Tv Tv Vl, Tv Aj, Inf, Vl, Tv Vl Aj, Inf, Vl, Tv Multikulturalita Aj, Vl Aj, Inf, Vl Princip sociálního smíru a solidarity Vl Aj, Vl Environmentální výchova Ekosystémy Vv Člověk a svět, Vv Vv Př Základní podmínky života Člověk a svět, Vv Člověk a svět, Vv Člověk a svět, Vv Př, Vv Př, Vv Lidské aktivity a problémy životního prostředí Člověk a svět Člověk a svět Vv Vv Vztah člověka k prostředí Př, Vl Př Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Inf Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Inf, Vv Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Tv Tv Vnímání autora mediálních sdělení Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Hv Čj, Tv Čj, Tv Tvorba mediálních sdělení Inf Práce v realizačním týmu Název průřezového tématu Název tematického okruhu 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Osobnostní a sociální Rozvoj schopností Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, výchova poznávání M, Z, Pč M, Pč M, Ch M, Ch Čj 15

16 Sebepoznání a sebepojetí Ov, Aj, Vv, D, Ch, Ov, Aj, Vv, Tv, Z Ov, Aj, Vv, Tv Vp, Rv Ov, Aj, Vv, Rv, Př Seberegulace a Ov, Tv, Rv, Aj, F, Ov, Tv, Nj, Aj, F, Ov, Tv, Rv, Aj,Nj, Ov, Tv, Rv, Aj, Nj, sebeorganizace M, Pč M, Pč F, M F, M Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Ov, Rv, Tv, Z Ov, Tv Ov, Rv, Tv Ov, Rv, Tv Ov, D, Aj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Z Ov, D, Aj, Nj, Pč, Vv, Hv Ov, D, Aj, Nj Ov, D, Aj, Nj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Nj, Vp, Z Ov, D, Aj, Nj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Nj Ov, Rv, Z, Tv, Aj, D, Vv Ov, Pč, Z, Tv Ov, Rv, Pč, Tv Ov, Rv, Z, Tv Komunikace Ov, D, Z, Tv, Vv,Čj Ov, Pč, Čj, Tv Ov, Tv, Pč, Rv, Čj Ov, Tv, Aj, Čj, Nj Výchova demokratického občana Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Ov, D, Z, Tv, Př Ov, Tv, Pč Ov, Tv, Pč Ov, Tv, Z Ov, D, Aj, Z, Pč, Tv Ov, Tv, Vv, Z, Rv Ov, Tv, Z, Pč Hodnoty, postoje, praktická etika Pč Př, Rv, Pč Občanská společnost a škola Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Z Ov Ov Formy participace občanů v politickém životě Ov, Z Ov, Z, D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu D, Z Z Ov, Z Ov, Z Ov, D, Aj, Rv, Tv Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Ov, Aj, Inf Ov, Aj, Nj, D, Z Aj, Nj, Z Ov, Aj, Nj, Z Objevujeme Evropu a svět Ov, Z Ov, Z Z Ov, Z Jsme Evropané Ov, Z Ov, Z, D Z Ov, Z, Rv, D Multikulturní výchova Kulturní diference Ov, Aj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Ov, Z, Aj, Nj 16

17 Lidské vztahy Etnický původ Ov, Rv, Z, Pč Ov, Pč Ov, Rv Ov, Rv, Z Ov, Z Ov Ov, Př Ov, D, Z Multikulturalita Ov, Z, Aj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov, Z Ov Ov Ov Ekosystémy Př, Z, F, Pč Ov, Př, Pč Př, Ov Ov, Př Environmentální výchova Základní podmínky života Př, Z, D Ov, Př Př, Ch Ov, Ch, Pč, Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př, Z, F, Pč Ov, Př, Pč Př, D, Ch Ov, Z, Ch, Př Vztah člověka k prostředí Ov, Ch, Z, Vv, Pč, Př, Z, Tv, Pč Ov, Př, Pč Př, Ch Inf, Př Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Aj, Inf, Nj Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Stavba mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, D Fungování a vliv médií ve společnosti Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Rv Tvorba mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Inf Práce v realizačním týmu Ov, Čj, M, Vv Ov, Čj, Aj Ov, Čj, Aj Ov, Čj, Aj 17

18 4. Učební plán ŠVP a) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - učební plán Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace ročník ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství - 11 Fyzika - Člověk a příroda Chemie - Přírodopis - Zeměpis - 21 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

19 Tělesná výchova 10 Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace Vázaná disponibilní časová dotace v rozsahu 24 hodin = povinně nabídnout žákům na 2.stupni 6 vyučovacích hodin dalšího cizího jazyka (nejpozději od 8.ročníku) b) ŠVP - učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace min. časová dotace dispon. časová dotace Vyučovací předmět ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie +1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda

20 Umění a kultura Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Průřezová témata P P P P P 10 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni realizováno v rámci obsahu učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí c) ŠVP - učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Ročník min. časová dotace disponibilní časová dotace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk

21 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti práce Povinně volitelné předměty Průřezová témata P P P P Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny

22 Celkový týdenní počet hodin maximum týdně P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni realizováno v rámci obsahu učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí a formou projektových dnů Disponibilní časová dotace v rozsahu 24 hodin = povinně nabídnout žákům na 2. stupni 6 vyučovacích hodin dalšího cizího jazyka (nejpozději od 8.ročníku) Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk - V 1. ročníku má předmět komplexní charakter - Ve 2. až 5. ročníku má složky specifického charakteru: (o časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující) čtení a literární výchova jazykové vyučování slohový výcvik psaní - Ve 2. až 5. ročníku ZŠ se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina - V 6. až 9. ročníku ZŠ má složky specifického charakteru: (o časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující) literární výchova jazykové vyučování slohový výcvik - V rámci předmětu se na 1. stupni realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova. - Další časovou dotaci je předmět posílen z volné disponibilní časové dotace 1. ročník vyučovací předmět Zpívaná čeština integruje český jazyk a hudební výchovu, předmět Můj svět spojuje prvouku a pracovní činnosti Cizí jazyk 22

23 - Ve 3. až 9. ročníku ZŠ organizuje škola povinnou výuku jazyka anglické - Od 7. ročníku organizuje škola výuku povinně volitelného jazyka německého z vázané disponibilní časové dotace (celkově 6 hodin) Matematika - Další časovou dotaci získal předmět z volné disponibilní časové dotace Přírodověda, vlastivěda - V rámci předmětů se realizují průřezová témata Výchova demokratického občana, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Další časovou dotaci získal předmět z volné disponibilní časové dotace Občanská výchova, rodinná výchova - V rámci předmětů se realizují průřezová témata Výchova demokratického občana, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Volitelné předměty - Volitelné předměty jsou dotovány svázané a volné disponibilní časové dotace - Organizujeme tyto volitelné předměty Literární seminář v 6. a 9. ročníku Seminář z přírodopisu v 9. ročníku Seminář ze zeměpisu v 9. ročníku Matematický seminář v 8. ročníku Volba povolání v 8. a 9. ročníku Nepovinné předměty - Organizujeme nepovinný předmět Náboženství 23

24 5. Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk 1. stupeň Na prvním stupni je prvořadým úkolem naučit žáky psát a číst s porozuměním. Souběžně se rozvíjí jejich komunikační dovednosti, obohacuje se slovní zásoba a seznamují se se spisovnou podobou jazyka. Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován na prvním stupni ve třídě s časovou dotací: 2. ročník 10 hodin týdně, 3., 4., 5. ročník 8 hodin týdně. Obsahem předmětu je naplňování výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. V prvním ročníku je předmět nazýván Zpívaná čeština, neboť vznikl integrací vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura s oborem Hudební výchova. Žáci se učí počátkům čtení, psaní a jazykového projevu přirozenou cestou ve spojení s rytmem, intonací a melodií. Časová dotace je 9 hodin týdně. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Některá témata jsou součástí projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy místní knihovny, využívání školní knihovny a práce s texty na internetu. Kompetence k učení Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva Seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování Vést žáky ke kritickému zhodnocení výsledků svého učení Kompetence k řešení problémů Vést žáky k tomu, aby uměli nalézt chybu a odůvodnit správné řešení Vést žáky k vyhledávání informací Kompetence komutativní Rozšiřovat u žáků slovní zásobu Vést žáky ke správné formulaci a vyjadřování v písemném i ústním projevu 24

25 Učit žáky naslouchání druhých lidí Kompetence sociální a personální Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinkách i v rámci celé třídy Kompetence občanské Seznámit žáky s naší jazykovou kulturou, tradicemi Podporovat v žácích potřebu četby Kompetence pracovní Vést žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní Vést žáky k přípravě a udržování učebního prostoru Předmět: ZPÍVANÁ ČEŠTINA Ročník: 1. Přesahy a vazby Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Uvědoměle čte jednoduchý text s porozuměním Vystupuje zdvořile Umí napsat blahopřání Výcvik čtení, přípravná sluchová a zraková cvičení, čtení písmen (slabik) a uvědomělé čtení snadných slov a krátkých vět Hlasité čtení krátkých textů (čítanky, knihy, časopisy) Tiché čtení Komunikační situace: prosba, poděkování, omluva, pozdrav, blahopřání Vede krátký dialog Dialog, posluchač Naslouchání Mluví srozumitelně s přirozeným Rozvoj správné Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání Sociální rozvoj mezilidské vztahy, komunikace VV - blahopřání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj - kooperace 25

26 V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním Píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku tempem řeči výslovnosti (doučování nesprávně vyslovovaných hlásek) Správné dýchání cvičení Rozvíjení znělého hlasu Tvoří krátký mluvený projev Krátké mluvené projevy Sdělování krátkých zpráv Dodržuje základní hygienické návyky při psaní Píše správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti Píše a spojuje písmena, slabiky a slova. Znaménka Chápe jednoduchou dějovou posloupnost Umí rozlišit větu, slovo, slabiku, hlásku (písmeno) Píše velké písmeno na začátku věty a ve známých jménech vlastních Dodržování základních hygienických návyků správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku Uvolňovací cviky Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic Orientace v liniatuře Psaní krátkých slov a jednoduchých vět Psaní diakritických znamének Kontrola vlastního písemného projevu Vyprávění krátké pohádky, spojování obsahu textu s ilustrací Hláskosloví, stavba slov (písmeno hláska, písmeno slabika slovo), sluchové rozlišení hlásek Psaní velkých písmen ve známých vlastních jménech a na začátku vět Recituje kratší básnický text Přednes básně Volná reprodukce čteného nebo slyšeného krátkého textu Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj - komunikace M - číslice Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj kreativita VV ilustrátoři dětských knih Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění, kreativita VV 26

27 Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Umí dle pokynů učitele aktivně pracovat s textem Volná reprodukce textu, výtvarný doprovod, dramatizace Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Přesahy a vazby Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Plynule čte s porozuměním Plynulé čtení jednoduchých vět Hlasité a tiché čtení s porozuměním Užívání správného slovního přízvuku Používá základní komunikační prostředky oslovení, pozdrav, poděkování, žádost Dokáže napsat vzkaz Komunikační situace: oslovení, pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz Vede jednoduchý dialog Dialog: mluvčí a posluchač Zdvořilostní obraty Mluví srozumitelně se správným tempem řeči hovoří souvisle s přiměřenou gestikulací Je schopen krátkého mluveného projevu Dodržuje základní hygienické návyky při psaní Rozvoj spisovné výslovnosti Používání vhodné intonace Nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání členění jazykového projevu Cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat Dodržování posloupnosti jevů Dodržování základních hygienických návyků správného psaní Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj komunikace a kooperace Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj - komunikace 27

28 Píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky: kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Píše správně písmena i číslice v přirozené velikosti Spojuje písmena, slabiky, učí se sebekontroly Správně užívá velká písmena ve slovech i větě Učí se dodržovat požadavky na čitelnost a úhlednost psacího projevu Kontrola písemného projevu Postupné zvyšování rychlosti psaní Píše jednoduchý text Úprava písemností, nadpis, odstavec Plynulý a úhledný písemný projev (adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, krátký vzkaz) Chápe dějovou posloupnost Vypravování pohádky, příběhu Dodržování posloupnosti dějů Orientuje se v rozdělení hlásek, tvoření slabik Zná abecedu Rozpozná slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu Hláskosloví, stavba slov Abeceda (rozdělení hlásek, znělé, neznělé, význam slabik, dělení slov) Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu Třídí slova dle zobecněného významu Třídění slov Pozná podstatná jména, slovesa, některé číslovky, předložky, spojky, citoslovce Ohebné slovní druhy: podstatná jména, slovesa, číslovky Neohebné slovní druhy: předložky, spojky, citoslovce Mluví spisovně Souvislý mluvený projev Význam slov Rozezná větu jednoduchou a souvětí Věta a souvětí, věta Používá spojky v souvětí i větě jednoduchá, spojení vět, jednoduché spojky a jejich funkce VV blahopřání, pohled Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj - kreativita Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání, paměti M - číslovky 28

29 Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Rozpozná věty dle postoje mluvčího Druhy vět podle postoje mluvčího Dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Rozlišuje obecná a vlastní jména Recituje báseň Převypráví příběh Aktivně pracuje s textem dle pokynů učitele Domýšlí jednoduché příběhy Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova s ú, ů Rozlišování obecných a vlastních jmen Procvičování pravopisu jmen místních, velká písmena Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách Volná reprodukce textu Přednes básně Volná reprodukce Dramatizace Výtvarný doprovod Dotváření příběhu Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj kreativita VV Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Přesahy a vazby Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Využívá čtenářských dovedností při četbě jednoduchých textů Používá při komunikaci jednoduché formy v mluveném nebo psaném projevu Hlasité čtení, předčítání Rychlé čtení tiché Četba uměleckých, populárních a naukových textů Uplatňování přirozené intonace Komunikační situace: žádost, podání stručné informace (telefon), sdělování přání, pozdravy (ústní i písemné), pohlednice, dopis, zpráva a oznámení Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání 29

30 Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Dokáže vést rozhovor Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů Zdvořilostní obraty Mluví srozumitelně se správným tempem a intonací v řeči souvisle se vyjadřuje s přiměřenými mimojazykovými prostředky samostatně vypravuje krátký příběh, popisuje jednoduchý předmět nebo činnost dodržuje základní hygienické návyky při psaní píše čitelně a přiměřeně hbitě provádí kontrolu vlastního projevu dokáže se vyjádřit v jednoduchých formách psacího projevu Správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace Nácvik přiměřeného tempa řeči mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) členění jazykového projevu souvislé vyjadřování a kladení otázek souvislé jazykové projevy využívání jednoduché osnovy dodržování základních hygienických návyků správného psaní automatizace psacího pohybu odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu kontrola vlastního projevu úprava textu plynulý a úhledný písemný projev (krátký dopis, stručný popis, přání, pozvánka, jednoduchý pracovní postup, zápisky, pracovní poznámky) chápe dějovou návaznost vyprávění pohádky nebo příběhu, spojování obsahu textu s ilustrací Osobnostní asociální výchova Osobnostní rozvoj kooperace Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj komunikace Osobností a sociální výchova Osobností rozvoj kreativita VV 30

31 Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností porovnává významy slov vyhledá v textu slova příbuzná slova podobná a protikladná, antonyma, synonyma, homonyma vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná třídí slova dle zobecněného významu Třídění slov podle významu Zná slovní druhy Ohebné a neohebné slovní druhy Používá v mluvené řeči správné Souvislý mluvený projev gramatické tvary podstatných jmen, Procvičování slovosledu přídavných jmen a sloves Tvoří souvětí a vhodně užívá spojek Pozná skladební dvojice Pozná druhy vět podle postoje mluvčího Zvládá přehled i užívání vyjmenovaných slov Odůvodňuje pravopis po obojetných souhláskách Věta a souvětí, věta jednoduchá (její stavba, skladební dvojice) Spojování vět do souvětí Druhy vět podle postoje mluvčího, výběr vhodných jazykových prostředků Odůvodňování a psaní i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Psaní vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Recituje básnický text Reprodukce textu Přednes básně nebo úryvku prózy Dokáže vyjádřit svůj postoj Líčení atmosféry příběhu k přečtenému textu Rozliší prózu a poezii Rozezná pohádku Tvořivě pracuje s textem podle pokynů učitele Základy literatury: poezie, báseň, rým, sloka, přednes, prózy, pohádka, povídka, postava, děj, prostředí Volná reprodukce textu, dotváření, přetváření příběhu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění MS moje obec Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj soustředění a paměti, sebepoznání a sebepojetí VV 31

32 Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Přesahy a vazby Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta Vede správný dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku Rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Čte plynule a správně, textu rozumí Správné a plynulé čtení přiměřeně náročných textů (uměleckých i populárně naučných) Tiché čtení s porozuměním Rozliší podstatné a okrajové informace v textu Posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Je schopen reprodukovat obsah přiměřeně složitého sdělení Vede správně dialog Umí výstižně a stručně telefonovat Seznámí se s funkcí reklamy v médiích Dokáže podle situace volit přiměřenou intonaci i tempo v řeči Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost Zaznamenávání podstatných informací z textu Vyhledávání klíčových slov Orientace v textu Vystižení jádra sdělení Orientace v textech (práce s encyklopediemi určenými dětem a mládeži, jazykové příručky) Pravidla dialogu (pravidla telefonování, SMS zprávy) Média ve společnosti, reklama Porovnávání názorů, tolerance Členění vět, rozlišování řeči přímé, věty uvozovací Sílá a barva hlasu, slovní a větný přízvuk s přirozenou intonací a správné frázování Spisovná, hovorová a nespisovná slova, slova citově zabarvená Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání Př Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj komunikace Mediální výchova fungování a vliv médií ve společnosti 32

33 Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Píše správně jednoduché komunikační žánry 33 Orientace ve stavbě textu (společné sestavování osnovy, tvoření nadpisu, členění textu na odstavce), vypravování, rozhovor, dopis, popis Sestaví osnovu projevu Pravidla sestavování osnovy Členění příběhu Dodržování logické posloupnosti Umí porovnávat významy slov Význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova opačného a stejného významu Zná stavbu slova Stavba slova, kořen, přípona, předpona Určuje slovní druhy Zná vzory podstatných jmen Časuje slovesa Slovní druhy a jejich třídění Vzory podstatných jmen Slovesa: infinitiv, určování osoby, čísla, času, oznamovací způsob Vyhledává základní skladební dvojici Práce s větou, určování podmětu a přísudku, shoda vyjádřeného podmětu s přísudkem, grafické znázorňování Rozliší větu jednoduchou a souvětí Pracuje s holou větou Odliší řeč přímou a větu uvozovací Výstavba věty, základní větné členy, rozlišování věty jednoduché a souvětí Uspořádání vět jednoduchých do souvětí Řeč přímá, věta uvozovací Využívá vhodných spojek Rozmanité spojovací výrazy Uvědoměle používá i/y po obojetných Používá i/y po obojetných souhláskách souhláskách u vyjmenovaných slov i příbuzných slov Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

Vzdělání cesta k úspěchu

Vzdělání cesta k úspěchu 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání cesta k úspěchu 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 ŠVP ZŠ Měřín Název dokumentu Název školy ŠVP ZŠ Měřín Základní škola Měřín, Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42 Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 Ředitelka Mgr. Iveta Hlávková

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Poděkování Poděkování patří

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA Č. j.: 365/2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...1 2.1 Vybavení školy...1 2.2 Charakteristika pedagogického sboru...1

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my jsme sebou

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, PRAHA-SUCHDOL, SUCHDOLSKÁ 360 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program dle

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Speciální základní škola, Úpice Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 1 Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků.

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků. 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6 2.2 Charakteristika složení žáků.6 2.3 Dlouhodobé projekty.6 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty...7

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (základní škola praktická) 1 Školní vzdělávací program byl

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky dalšího dalšího cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Další cizí jazyk je vyučován v šestém až devátém

Více

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE Havlíčkova 812, 542 32 Úpice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1. Úplnost a velikost školy... 4 2.2. Vybavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad

Více

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

4. verze. Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace srpen 2012

4. verze. Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace srpen 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Š K O L A P R O Ž I V O T 4. verze Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace srpen 2012 Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň,

Více

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání v Dodatek k SYP ZV č. 1, v " Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více